Page 1

TÈCNIQUES DE CORRECCIÓ


“De bojos: fer la mateixa cosa una i altra vegada i esperar resultats diferents�

Albert Einstein


CONSIDERACIONS PRÈVIES

1. Recull de tècniques diverses i força diferents unes de les altres. 2. Objectiu comú: a. replantejar l’organització de la correcció. b. Rentabilitzar la interacció docent-alumnat. 3. Pràctiques, d’alguna manera sofisticades que defugen de les practiques habituals. 4. En el fons plantegen un enfocament que va molt més enllà de la correcció: establir un nou model de treball de l’escriptura a l’aula. 5. Cal adaptar-les a la realitat del centre i les seves necessitats. 6. Fitxa: objectius, procediments, temps, material i variants, comentaris, exemples…


ASPECTES PEDAGÒGICS 1. Com motivar l’alumnat per a la correcció? a. Corresponsabilització en la tasca: demanar l’opinió, donar-los l’oportunitat de decidir com volen que es faci la tasca... b. “Cedir una part de l’autoritat (poder?) pròpia del docent”: De l’autocràcia a la democràcia correctora. Tothom qui treballa a l’aula té veu i vot per decidir quina fórmula serà la més pràctica per a tothom en la tasca comuna de la correcció. 2. Classificació de les tècniques presentades: a. Coresponsabilització de la correcció: i. Negociació sobre la correcció. ii. Marques de correcció. iii. Elaboració de marques. b. Diagnòstics d’escriptura: i. Llistes de control. ii. La bitàcola o quadern de navegació. iii. Puntuar un escrit. c. Ensenyar a corregir: i. Reformulació d’un text. ii. Guió personal de correcció. iii. Preguntes sobre el text. d. Correcció dins de l’escriptura: i. Taller d’escriptura. ii. Redacció desenvolupada. iii. TAM e. Altres propostes: i. La subhasta ii. El dictat


NEGOCIACIÓ SOBRE LA CORRECCIÓ

OBJECTIUS

1. 2. 3.

4. PROCEDIMENT 5.

6.

TEMPORITZACIÓ MATERIAL ARXIUS ADJUNTS

Prendre consciència dels criteris de correcció dels textos escrits. Implicar-se en la tasca de correcció Responsabilitzar-se de la revisió dels escrits a partir de les suggerències del docent. Pactar el millor sistema de correcció per a tothom. Explica a l’alumnat el motiu i els objectius de l’activitat (5’). L’alumnat respon individualment el qüestionari sobre correcció que has repartit prèviament (10’). En grups de 4, l’alumnat compara les seves respostes i fa una fusió en un sol full. Podem repartir un nou model de qüestionari a cada grup (10’). Cada grup exposa les seves opinions a la resta de la classe. Pren nota a la pissarra (10’). Exposa les teves opinions com a docent sobre les mateixes preguntes. Establir un debat per negociar una proposta vàlida per a tothom (20’). Cada grup ha d’argumentar les seves opinions. Passa a net els acords acceptats per la classe i fotocopia’ls per a tothom. També podem penjar el document en un lloc visible de l’aula de manera permanent.

60’ Qüestionari sobre la correcció (fotocopiat o reproduït a la pissarra). Model de qüestionari per a la discussió.


QÜESTIONARI SOBRE LA CORRECCIÓ 1. Què vols que corregeixi el/la professor/a en les teves redaccions? Dels següents punts, marca els que creguis que hagi de corregir. Afegeix, a més, els que consideris necessaris. Ortografia Originalitat del text Barbarismes Cal·ligrafia Presentació polida Idees clares ...

 Gramàtica Puntuació Estructura del text Coherència Cohesió ... ...

2. Què vols que faci el/la professor/a amb els teus errors? Marca una de les possibilitats de cada grup: 2.1.

 Que marqui els errors comesos Que apunti la solució correcta Que em doni una explicació al respecte

2.2.

 Que posi una nota Que valori el text amb adjectius Que anoti consells per revisar el text.

3. Què faig normalment amb les correccions del/la professor/a? I què hauria de fer? Marca una de les possibilitats de cada grup. 3.1.

Què faig?

 Res Les llegeixo Apunto les faltes en una llista ... ...

3.2.

Què hauria de fer?

 Fer una llista de faltes Continuar igual Reescriure el text ... ...


MARQUES DE CORRECCIÓ

OBJECTIUS

1. 2.

PROCEDIMENT

3.

4.

TEMPORITZACIÓ MATERIAL ARXIUS ADJUNTS

Marcar els errors de la redacció sense donar la solució correcta, per tal que sigui l’alumne qui ho reformuli. Disposar d’un sistema de senyals o marques que permeti donar la informació precisa sobre el tipus d’error comès. Compartir entre alumnat i docents el sistema de marques. Reparteix a l’alumnat una fotocòpia amb el sistema de marques. Comenta detalladament cada símbol (15’). L’alumnat corregeix i reescriu el text de l’exemple a partir de les marques. Pot fer-ho individualment o per parelles (25’). Corregeix el text llegint-lo des del principi i apuntant els errors que calgui rectificar. En arribar a la part final, amb els errors d’estructura (repetició i desordre), s’ha de fer una reflexió global sobre la manera de corregir (15’). Explica a la classes que a partir d’ara faràs servir aquestes marques per corregir totes les redaccions (...) que escriguin (5’).

60’ Full amb marques de correció. Es pot fer una fotocòpia o reproduir-ho a la pissarra. Aquest full ha de quedar com un referent d’aula permanent. Exemple de full de marques de correcció.


MARQUES DE CORRECCIÓ DE ... NOTES GLOBALS

M

S

B

MB

Malament Suficient Bé Molt bé __________________________________________ Treball acabat

R

V

Per revisar

Vist

SIGNES PER REVISAR Error en una lletra: accentuació, v/b, separació...

Error en una paraula (preposició, pobresa lèxica, morfologia, etc.

Error en una frase: pronoms, concordança, construcció, etc.

Error en un fragment: estructura, idees confuses, incoherències...

Error en la puntuació.

No entenc: cal·ligrafia, significat...

Posa més atenció!

Ja saps que està malament!

Aspectes positius i millorables del text.


D’ALTRES TIPUS DE MARQUES (MÉS TIPOGRÀFIQUES) símbolo

explicación El texto marcado debe ir en caja baja (minúsculas). El texto subrayado triple debe componerse en caja alta (mayúsculas o versales). Cambiar el orden de las palabras.

El texto subrayado debe componerse en negrita. Consultar original o autor.

Juntar líneas.

Separar líneas.

El texto subrayado simple debe componerse en itálica (cursiva). El texto marcado debe componerse en redonda.

Borrar (dele o deleátur).

Omisión.

ejemplos


Párrafo aparte (punto y aparte).

Invertir el orden de las letras.

Las llamadas se colocan sobre la letra o palabra a corregir. Se repiten exactamente al margen junto con el signo de la corrección pertinente.

EXEMPLE PER TREBALLAR AMB L’ALUMNAT


ELABORACIÓ DE MARQUES -

OBJECTIUS

Explicar a l’alumnat en el disseny d’un únic sistema de marques de correcció per a tota la classe. - Analitzar els errors de les redaccions i prendre consciència d’ells. - Implicar-se i motivar-se en la tasca de la correcció. PRIMERA SESSIÓ (elaboració) 1. Exposa a l’alumnat els objectius de l’activitat. Els has de dir que s’escollirà la millor de les propostes per fer-la servir durant tot el curs (5’). 2. Explica’ls com funcionen les marques. Posa exemples variats a la pissarra. Són importants perquè serviran de models a l’alumnat (15’). 3. Cada alumne/a rellegeix les seves redaccions corregides, fa una llista dels errors i els classifica per categories. Posa un exemple d’error i una llista de categories (20’). 4. Per grups de 4, omplir l’esquema següent, a partir de les seves llistes. En la tercera columna han de proposar una marca per assenyalar aquest tipus d’error (25’). Esquema: 1 Error exemple

2 Tipus d’error concepte

3 Signe que representa

PROCEDIMENT

TEMPORITZACIÓ MATERIAL ARXIUS ADJUNTS

SEGONA SESSIÓ (debat) 1. Cada grup exposa la seva proposta a la resta de la classe. Ha d’haver un temps per mostrar, explicar, formular preguntes i respondre-les. El debat ha de ser organitzat. Cada grup ha de preparar-se l’exposició (60’). Idees per al debat: - Han de parlar tots els/les alumnes. - Tots han de llegir totes les propostes. - Es poden fer murals amb cadascuna. 2. Cada alumne vota individualment la millor proposta (no pot votar-se un mateix) (5’). 3. Presenta la proposta escollida. Reserva’t el dret de modificar-la segons les conveniències (10’). Dues sessions de 60’ o 90’. Exemples variats de sistemes de marques com els de la tècnica anterior. Altres models de marques


LLISTES DE CONTROL

OBJECTIUS 1. 2.

PROCEDIMENT

3.

4. TEMPORITZACIÓ MATERIAL ARXIUS ADJUNTS

Corregir minuciosament els escrits dels alumnes segons una pauta establerta. Tenir criteris escrits per valorar globalment un text i decidir què fer. Registrar els errors de l’alumnat i diagnosticar els errors reiteratius. Registrar i valorar el progrés realitzat pels alumnes. Assigna a cada treball de l’alumnat un full o llista de control. Omple les dades necessàries Corregeix el treball de la següent manera: - Marca el primer error del text amb el número 1 i anota el mateix número en el punt de la llista de control que descriu millor el tipus d’incorrecció. Marca amb un 2 el segon error, en el text i en la llista de control; amb un 3 el tercer, etc. - Si un tipus d’error es repeteix moltes vegades, pots marcar-lo amb el mateix número en el text i no fa falta repetir-lo en el full de control. - Una paraula pot tenir més d’un error. - L’ordre dels errors no té valor. En la llista de control apareixeran sempre desordenats. Amb el text corregit i el control anotat, valora globalment l’escrit i decideix el que s’ha de fer: donar el text per bo i acabat, demanar a un alumne que el reescrigui, preparar exercicis sobre algun aspecte concret, etc. Anota la teva valoració en el control. Retorna la redacció amb el control i la valoració a l’alumnat.

Llista de control (pot facilitar-se per cada redacció o bé formar part de la pròpia llibreta de redaccions). Model de llista de control.


LLISTA DE CONTROL Curs: _______________ Nom: ______________________________________________________________ Exercici: ____________________________________________________________ ADJECTIUS -

Morfologia incorrecta

ARTICLES I DETERMINANTS -

Determinat/Indeterminat Gènere

CAL·LIGRAFIA -

-

PARÀGRAF -

Paràgraf nou Punt i a part

PREPOSICIONS -

-

-

Ús incorrecte Abús

Morfologia incorrecta Pleonasme

PUNTUACIÓ

Informació incorrecta Difícil: revisió No s’entén

-

-

CONJUNCIÓ -

En/Amb, Per/Per a Altres

PRONOMS

Subjecte i concordança Pronoms i referents

CONTINGUT -

Incorrecta

Intel·ligible Signes estranys

CONCORDANÇA -

ORTOGRAFIA -

Punt Coma Dos punts ¡!/ ¿?/” “ Altres

SEPARACIÓ DE SÍL·LABES -

Incorrecta

FORMAT

- Mesura inapropiada del paper -

-

Escrit sense tinta Sense títol Marges Entrada en cada paràgraf

SUBSTANTIUS -

VERB

LÈXIC -

Ítem incorrecte Repetició Llacuna lèxica

MAJÚSCULES -

Omissió Incorrecte

ORACIÓ -

Oració incompleta Oracions embrollades

ORDRE DE PARAULES -

Ordre S-V-C Circumstancials Adverbis Adjectiu-nom

Forma impròpia Morfologia

-

Morfologia - Perífrasis verbals Forma impròpia

VALORACIÓ GLOBAL ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ......................................................


LA BITÀCOLA O QUADERN DE NAVEGACIÓ

OBJECTIUS

PROCEDIMENT

TEMPORITZACIÓ MATERIAL ARXIUS ADJUNTS

-

Recollir i arxivar tot el que s’escriu a classe. Anotar comentaris diversos sobre allò escrit. Avaluar aspectes diacrònics de l’escriptura: el procés de composició, la progressió d’aprenentatge, les actituds, els hàbits. - Augmentar la consciència sobre escriure i el que s’escriu. 1. Reparteix el full “La bitàcola” i comenta-la amb l’alumnat. Explica’ls detalladament els objectius de l’activitat. 2. Durant el curs l’alumnat escriu tots els textos en la bitàcola. Poden: - Dedicar alguns minuts diaris o setmanals a classe a escriure en la bitàcola. Assigna’ls temes o preguntes per respondre escrivint. - Reformular textos, realitzar tallers d’escriptura, TAM o redaccions variades a la bitàcola. - Llegir la seva pròpia bitàcola o la dels companys i treballar sobre ella. 3. Al final del curs, avalua la bitàcola segons els criteris formulats. Proposta de bitàcola. Una llibreta o carpeta on escriure o recollir tot el que s’escriu. La bitàcola


LA BITÀCOLA Què és una bitàcola o diari de classe? És una llibreta per a la redacció personal en la qual pots treballar amb idees i conceptes discutits a l’aula o amb les lectures assignades al curs. També pot servir´te com a arxiu de les teves experiències acadèmiques en el curs. Què has d’escriure? -

Les teves redaccions de classe per als professors/es. Les teves idees, teories, conceptes, problemes, temes de discussió. Les teves reaccions sobre les lectures, programes de televisió, activitats importants relacionades amb el curs. Tasques específiques que t’assigni el professorat. Alguns records importants en la teva vida. Avaluacions setmanals de la classe. Resums setmanals d’allò estudiat a classe.

Quan has d’escriure? -

Tres o quatre vegades a la setmana. En qualsevol moment. Quan desitgis aclarir coses confuses, resoldre problemes, prendre decisions. Quan hagis d’escriure sobre un tema i desitgis escriure idees sobre aquest. Quan sentis desitjos d’escriure.

Requisits específics -

Una llibreta. Anotar la data cada cop que escrius. Escriu molt sempre que et sigui possible, perquè puguis desenvolupar millor les teves idees. Una bona bitàcola és aquella en la qual has fet una gran quantitat d’entrades. Identifica els treballs especials que fas en la bitàcola

Avaluació -

Es prendrà en consideració la regularitat amb que s’ha escrit (45 entrades com a mínim). L’autenticitat de les idees. L’expressió dels comentaris.

En finalitzar el curs tindràs un petit arxiu molt valuós i interessant del teu progrés en el curs.


PUNTUAR UN ESCRIT

-

OBJECTIUS

1.

2. 3. PROCEDIMENT 4. 5.

TEMPORITZACIÓ MATERIAL ARXIUS ADJUNTS

Aprendre les diverses propietats o condicions que ha de tenir un escrit. Analitzar una redacció d’un company amb profunditat. Prendre consciència dels criteris amb què s’avalua un escrit. Aprendre a valorar un escrit per tenir més coneixement sobre el que un escriu. Exposa als teus/teves alumnes la tasca i els seus objectius. Hauran de puntuar una redacció d’un company segons uns determinats criteris de puntuació, com si ells/es fossin el professor (5’). Presenta la redacció que cal corregir i els criteris. Explica què signifiquen i com s’utilitzen. Posa exemples (15’). Per parelles o en grups de 3-4, els alumnes analitzen la redacció i la puntuen. Aclareix-los que hauran de raonar les seves puntuacions. Tutoritza les grups (20’). Anota les puntuacions finals i parcials de cada grup i la teva a la pissarra segons el quadre de més a baix (5’). Valora globalment el quadre de notes: màximes i mínimes per a cada apartat, discrepàncies, etc. Repassa la nota final amb la classe. L’alumnat ha de raonar les seves opinions amb arguments (20’).

90’ Fotocòpies de la redacció i dels criteris d’avaluació. Graella de recollida de puntuacions. Criteris d’avaluació.


GRAELLA DE RECOLLIDA DE RESULTATS

1

2

3

4

Grup 5

6

7

Professor/a

ADEQUACIÓ COHERÈNCIA COHESIÓ GRAMÀTICA VARIACIÓ TOTAL

CRITERIS PER PUNTUAR ADEQUACIÓ • • •

Presentació neta: Hi ha marges i línies rectes, cal·ligrafia intel·ligible, paràgrafs separats, títol, apartats, etc.? El títol és congruent amb l’escrit? Registre apropiat: No hi ha expressions vulgars ni massa tècniques o complexes per al tema? Tractament apropiat de tu o vostè? Propòsit comprensible: Estan clars l’objectiu i les idees i informacions principals? S’ha aconseguit la comunicació?

1p 2p 2p

COHERÈNCIA • • •

Informació: conté les dades rellevants i imprescindibles? Hi ha defecte o excés d’informació? Existeixen enunciats contradictoris? Estructura: Hi ha ordenació lògica de la informació? No hi ha repeticions, llacunes ni ruptures? Paràgrafs: Cada paràgraf tracta una idea diferent?

2p 2p 1p

COHESIÓ • • • •

Puntuació: hi ha errors greus de puntuació? Hi ha coma entre el subjecte i el verb, absència de punts, etc? Connectors: Hi ha alguna conjunció, marcador textual o enllaç d’oracions mal usat? Pronoms: Hi ha errors en l’ús de pronoms entre les frases? (anàfora, referència)? Ordre de les paraules: Les paraules de la frase estan ordenades de manera lògica i comprensible?

1p 1p 2p 1p

CORRECCIÓ •

Gramàtica: Quantes faltes ortogràfiques, sintàctiques o lèxiques hi ha? Aplicar el barem següent: 5p 0 faltes: 5p 6-10 faltes: 2p 1-3 faltes: 4p 11-15 faltes: 1p 4-6 faltes: 3p +16 faltes: 0p

VARIACIÓ •

Puntuació global sobre recursos expressius generals: complexitat sintàctica, variació, riquesa i precisió lèxiques, grau de risc que pren l’alumnat, etc?

TOTAL

5p

25p


REFORMULACIÓ D’UN TEXT

-

OBJECTIUS

PROCEDIMENT

Analitzar els errors de coherència d’un text i una possible versió corregida seva. - Analitzar el procés de reformulació que s’ha seguit per reescriure l’original. - Aprendre a autocorregir-se els textos seguint les instruccions del professorat. - Practicar la reformulació de textos, posant l’èmfasi en els aspectes de coherència. Preparació prèvia: 1. L’alumnat escriu lliurement una redacció sobre un tema determinat. (És aconsellable un tema i un tipus de text en els quals la coherència –organització, estructura, informació- sigui fonamental; ex: argumentació, exposició, comentari de text, etc.). 2. Corregeix tots els treballs minuciosament. Concentra’t especialment en els errors de coherència. Pots fer servir marques de correcció. 3. Escull una de les redaccions que sigui representativa del tipus d’errors de coherència que han comès els alumnes. Reescriu-la reformulant els errors i respectant escrupolosament les opinions i intencions del seu autor (demana permís per fer servir el seu text). Primera sessió: 4. Reparteix a l’alumnat una fotocòpia de l’original i de la teva versió corregida. L’alumnat ha de llegir ambdós textos, comparar-los i analitzar els canvis. Pot serguir els passos següents: 5. Subratllar en els dos textos els canvis que s’han produït (15’). 6. Respondre les següents preguntes (15’). - Per què estan malament els fragments subratllats de l’original? Quin tipus d’errors són? - La nova versió supera aquests errors? Per què? - Com s’ha reformulat l’original? Quins passos s’han seguit? 7. Posta en comú del grup classe. L’alumne autor de l’original aclareix qualsevol dubte i manifesta si està d’acord amb la nova versió. Com a autor de la correcció, exposa com has reformulat el text (30’) Segona sessió: 8. Reparteix les redaccions corregides. Cada alumne revisa i reformula el seu text a partir de les teves anotacions i tenint com a punt de referència l’exercici comentat. Tutoritza el seu treball amb consultes periòdiques (60’).


TEMPORITZACIÓ MATERIAL ARXIUS ADJUNTS

Correcció i valoració finals: 9. Corregeix el text reformulat comprovant que se hagin seguit les seves instruccions. És imprescindible disposar de les dues versions dels textos. Dues sessions de 60’ cadascuna. Fotocòpia de la versió original i de la versió corregida. -


GUIÓ PERSONAL DE CORRECCIÓ

OBJECTIUS

PROCEDIMENT

-

Elaborar criteris propis de correcció. Treballar diferents tècniques de correcció. Aplicar aquests criteris als processos personals. 1a fase: Reflexió i redacció del document:

d’escriptura

1. Parlar sobre les tècniques de correcció a fer servir. Elaborar un llistat. 2. Cada alumne ha d’elaborar la seva guia personal amb aquells criteris que consideri més adequats a la seva manera d’escriure. 2a fase: Aplicació i reformulació: 3. Fer servir la guia personal. 4. Avaluar i reformular la guia segons les necessitats trobades.

TEMPORITZACIÓ MATERIAL ARXIUS ADJUNTS

Exemple de guia personal

GUIA PERSONAL DE CORRECCIÓ DE... 1. Tenir en compte el lector del text i el contingut. 2. Llegeixo el text i anoto al marge allò que no queda clar. Ho reviso. 3. Busco un lector per al meu text (el professor, un company, un familiar, un amic...). Escolto la seva opinió i anoto les seves suggerències. 4. Fixar-me en la forma: gramàtica, puntuació, ortografia, lèxic... Vaig revisant paràgraf a paràgraf. Consulto el diccionari. Demano ajuda quan em fa falta. 5. Em comprometo a seguir aquesta guia de correcció en tots els meus escrits de classe.


PREGUNTES SOBRE EL TEXT

-

OBJECTIUS

PROCEDIMENT

Aplicar criteris de correcció tenint en compte el punt de vista de l’autor (alumnat), no el del docent. - Actuar com a lector (el professorat). Establir interacció alumnat-professorat tot responent un llistat de preguntes: - Quin és l’objectiu del text? - Quina és la idea més important de cada paràgraf? - Quina sensació et produeix el text? - Hi ha alguna cosa que no s’entengui? - Què has fet per revisar el text? Professorat i alumnat contrasten les seves respostes.

TEMPORITZACIÓ MATERIAL ARXIUS ADJUNTS

Es poden repetir durant les diferents fases de composició del text escrit. -


TALLER D’ESCRIPTURA

-

OBJECTIUS

PROCEDIMENT

TEMPORITZACIÓ MATERIAL ARXIUS ADJUNTS

Cedir la iniciativa sobre l’organització de l’escriptura a l’alumnat: tema, ritme, estil, etc. - Practicar l’escriptura de forma real i viva. - Individualitzar l’aprenentatge i les correccions del/la docent. 1. Explica a l’alumnat el més important de l’activitat: - Es dedicaran un nombre determinats de classes –que tu decideixes- a escriure lliurement sobre un tema. - Cada alumne ha d’escollir tema i escriure al seu gust. - El professor estarà per l’aula i parlarà amb cada un sobre el que s’està escrivint. - Al final de les classes l’alumnat haurà d’ensenyar el que ha escrit a la resta de la classe i al docent. 2. A cada classe del taller, l’alumnat es dedica bàsicament a escriure i a entrevistar-se amb el professor per parlar del que estan escrivint. No hi ha cap altra activitat a fer. L’entrevista és molt important. Docent i alumne resolen en ella els problemes de la composició (coherència, lèxic, gramàtica...) que es presenten. 3. Avalua els escrits en acabar l’activitat. Pots valorar el protocol complet de textos (esborranys, esquemes, etc) i no només la versió final. Variable; des d’una sessió d’una hora fins a un curs sencer. -


REDACCIÓ DESENVOLUPADA

OBJECTIUS

PROCEDIMENT

TEMPORITZACIÓ

MATERIAL ARXIUS ADJUNTS

-

Redactar un escrit d’extensió considerable. Millorar les estratègies de composició de textos escrits. Rebre orientació i correcció individualitzada per part del professorat. • Preparació: Decideix quin temps dedicaràs a l’activitat (un mes, dos, un trimestre) i quina extensió haurà de tenir la redacció.

1. Reparteix el full informatiu per a l’alumnat Redacció desenvolupada i explica-la amb detall a l’alumnat. Posa exemples. L’èxit de l’activitat depèn en part d’aquesta exposició (30’). 2. De tant en tant, a l’inici d’una classe, comenta l’estat de l’activitat: els temes escollits, el nombre d’alumnes que han començat a escriure i els que no han fet encara, la forma de treballar... 3. Quan arribin, llegeix els textos dels alumnes i comenta’ls oralment. També pots donar indicacions per escrit, si no hi ha temps per parlar amb tothom. Has de donar instruccions molt precises sobre com han de continuar escrivint els alumnes. - Eventualment pots dedicar una classe completa a un taller d’escriptura sobre la redacció. L’alumnat treballa individualment en els seus projectes, Aprofita el temps per assessorar-los. - Pots intercalar durant el procés de treball d’altres activitats de correcció, que poden ajudar els alumnes a millorar els seus textos: reformulació, puntuació, preguntes, etc. 4. Quan acabin la redacció o acabi el temps establert, posa una nota final basada en el procés de composició que ha seguit cada alumne. L’activitat està dissenyada per desenvolupar-la paral·lelament a les classes. Els alumnes escriuen a casa seva i el/la mestre corregeix fora de l’horari lectiu. El temps real de dedicació a l’aula pot ser molt baix (la presentació, els comentaris globals) o més elevat, si es dediquen sessions al taller d’escriptura, a fer entrevistes amb els alumnes, etc. Però els alumnes estaran treballant sobre el seu text durant el temps que tu hagis decidit prèviament. Full informatiu per a l’alumnat. Proposta de full informatiu.


REDACCIÓ DESENVOLUPADA Full informatiu per a l’alumnat Objectius: -

Redactar un escrit d’extensió considerable. Millorar les estratègies de composició de textos escrits. Rebre orientació i correcció individualitzada per part del professorat.

Tasca: Escriure durant un mes (dos mesos, un trimestre) una redacció d’unes 1000 (20003000) paraules de tema lliure. Etapes de realització: 1. Escriu un esquema amb el títol del tema escollit, una justificació del seu interès i una llista d’idees per tractar-lo (màxim 200 paraules). Mostra-ho al teu mestre i comenta-ho amb ell. 2. Segueix les seves instruccions per escriure. 3. Quan estigui acabat, tindràs una nota final del teu treball. Sistema de treball: -

Tu marques el ritme de treball: el mestre et comentarà i corregirà tot el que tu li demanis. El mestre et donarà instruccions precises sobre què fer en cada moment. Has de fer-li cas. No trenquis ni llancis cap paper del teu treball (esquemes, esborranys, anotacions, apunts...). Guarda-ho en una carpeta o llibreta i mostra sempre tots els papers al mestre.

Avaluació: -

El més important és el teu treball de preparació i elaboració de la redacció. La nota final serà: 70%: Preparació, esborranys, esquemes... 30%: Qualitat final de la redacció.


TAM (TREBALL D’ALTRES MATÈRIES)

-

OBJECTIUS

PROCEDIMENT

TEMPORITZACIÓ MATERIAL ARXIUS ADJUNTS

Trencar el cercle viciós que separa llengua i contingut. Aplicar criteris d’interdisciplinarietat de les àrees curriculars. - Aprofitar l’espai d’escriptura per treballar continguts curriculars. - Desenvolupar el coneixement en d’altres disciplines. Incorporar en les activitats d’expressió escrita diferents temes de les matèries del currículum escolar. Elaborar esquemes, comentaris de textos, resums... de medi natural... Tenir cura de la terminologia específica, neologismes, abstracció, etc. -


LA SUBHASTA

-

OBJECTIUS

PROCEDIMENT

TEMPORITZACIÓ MATERIAL ARXIUS ADJUNTS

Aprendre les faltes d’ortografia, gramàtica o lèxic més freqüents i difícils que es resisteixen a ser corregides. - Reflexionar sobre l’aplicació d’algunes regles de gramàtica en punts concrets de la llengua. Preparació 1. Durant el curs, fes una llista de les faltes més repetides i generals en el conjunt d’alumnes de la classe. Poden ser paraules, oracions o fragments amb els errors d’ortografia, gramàtica o lèxic que els alumnes no acaben d’aprendre. Han de tenir un nivell apropiat al curs i als alumnes, ni molt fàcils ni massa estranys. L’idoni seria que els alumnes poguessin raonar la regla gramatical que determina la correcció/incorrecció del fragment en qüestió. 2. Prepara una llista amb les 20 o 25 faltes escollides, de la manera següent: - Redacta-les amb claredat i concisió. - La meitat han d’aparèixer en la seva forma incorrecta, i l’altra meitat en la seva forma correcta. Barreja-les a l’atzar. - Numera els ítems de l’1 al 25. - Prepara una fotocòpia o les escrius a la pissarra. Realització: 3. Explica a l’alumnat els objectius i la mecànica del joc. Assegura’t que comprenen totes les regles de la subhasta (mirar el quadre de regles) (5’). 4. Forma grups de 3 o 4 alumnes com a màxim, heterogenis i amb nivells variats. No han d’haver més de 7 o 8 grups. Dóna nom a cada grup amb una lletra (5’). 5. Presenta la llista d’ítems que cal subhastar. Cada grup ha de decidir quin número li interessa comprar (10’). 6. Joc de la subhasta. Actua com a subhastador, mentre els grups exposen la seva oferta. Consulta les normes del joc (20’) 7. Acabat el joc, repassa cada ítem explicant si és correcte o no i per què. Els grups poden ajudar-te. Recorda les regles gramaticals que han de tenir-se en compte en cada ítem. Al final, comprova que el grup ha guanyat el joc (20’). 60’ Llista d’ítems a subhastar (paraules, frases, fragments...). Regles de la subhasta


REGLES DE LA SUBHASTA Joc: Se subhasten 20/25 expressions correctes i incorrectes, extretes de les redaccions dels alumnes. El joc consisteix a comprar el major nombre d’ítems correctes amb la menor quantitat de diners possible. En cas d’empat també es compten els ítems incorrectes que s’han adquirit (guanya el que en tingui menys). Grups d’alumnes/licitadors: Realitzen la seva oferta per adjudicar-se els ítems que desitgin. Les ofertes han de tenir un mínim de 50 €. Cada grup disposa de 1000 €. Director de la subhasta (mestre/a): Presenta cada ítem a subhasta (però sense comentar res que pugui indicar correcció o incorrecció). Obre i tanca cada torn d’ofertes i anima els licitadors (també ell o ella pot licitar). Abans d’adjudicar un ítem ha de donar tres avisos: tres cops a la taula! Si algun ítem no té licitador es passa al següent.


EL DICTAT

-

OBJECTIUS

PROCEDIMENT

TEMPORITZACIÓ MATERIAL ARXIUS ADJUNTS

Revaloritzar l’estratègia del dictat com a eina per treballar la correcció ortogràfica. - Replantejar-ne la funció en l’aprenentatge i el control de l’ortografia. - Presentar propostes o modalitats de dictats que recullin els avantatges del dictat tradicional i superint els defectes principals. - Valorar l’estratègia del dictat a través d’un enfocament comunicatiu. 1. El dictat tradicional. 2. El dictat-consulta. 3. Dictat amb mp3 (o a través de l’ordinador) 4. El dictat de paraules. 5. El dictat d’instruccions. 6. L’autodictat. 7. El dictat mut. 8. El dictat per parelles. 9. El dictat de textos produïts pels nens. 10. ... Durant tot el curs Segons modalitat de dictat a treballar -

Tècniques de correcció  
Tècniques de correcció  

Formació - La correcció

Advertisement