Page 1


Енергетика та електрифікація Спецвипуск №1 (353) Січень 2013 Наукововиробничий журнал Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Науковотехнічної спілки енергетиків та електротехніків України Заснований у 1960 році Виходить щомісяця Голова редакційної ради Бойко Ю.А. Заступники Голови редакційної ради Чех С.М., Стогній Б.С., Тімченко М.В. Редакційна колегія Буцьо З.Ю., Власенко М.І., Гримуд Г.І., Груба Г.І., Гутаревич О.Т., Дупак О.С., Дуравкін І.П., Жаркін А.Ф., Жовтянський В.А., Квицинський А.О., Кесова Л.О., Ковач В.І., Кононенко М.О., Константінов М.І., Круть О.А., Кудря С.О., Кулик М.М., Куцан Ю.Г., Лучніков В.А., Лушкін В.А., Мацевитий Ю.Н., Меженний С.Я., Мисак Й.С., Письменний Є.М., Поташник С.І., Сирота І.Г., Соколовський Е.С., Соркін Б.В., Улітіч Ю.І., Фіалко Н.М., Фоменко О.Л., Чмиренко О.М., Шелєпов І.Г., Яндульський О.С.

Зміст ПРИВІТАННЯ МІНІСТРА ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ЕДУАРДА СТАВИЦЬКОГО ............................................1 НАУКОВО-ТЕХНІЧНА СПІЛКА ЕНЕРГЕТИКІВ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІКІВ УКРАЇНИ ..................................................................................4 ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ У 2012 РОЦІ ................................7 ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТУ ДОКУМЕНТУ «ЗМЕНШЕННЯ ШКІДЛИВИХ ВИКИДІВ У ТЕПЛОВІЙ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ НА ВИКОНАННЯ ВИМОГ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО СПІВТОВАРИСТВА В РАМКАХ ПРОЕКТУ «СТРАТЕГІЯ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ СПІВТОВАРИСТВО». МЕТА ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ..............................................10 ПРОТОКОЛ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ............................................................12 Ігор Богатирьов ДОГОВІР ПРО ЕНЕРГЕТИЧНЕ СПІВТОВАРИСТВО: ВИКОНАННЯ ДИРЕКТИВ ІЗ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ......................................................15 ПРОЕКТ МІЖНАРОДНОГО ЦЕНТРУ ПЕРСПЕКТИВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ «ЗМЕНШЕННЯ ШКІДЛИВИХ ВИКИДІВ У ТЕПЛОВІЙ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ

Свідоцтво про реєстрацію журналу серія КВ № 612 від 04.05.1994 р. © Міністерство палива та енергетики України, НауковоIтехнічна спілка енергетиків та електротехніків України, 2006

Шефредактор: Шрамко В.О. Редактор з випуску: Сухина Ю.О. Художник: Джураєва О.Т. Додрукарська підготовка: Центр технічної інформації "Енергетика та електрифікація" Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції серія ДК № 850 від 12.03.2002 р.

Адреса редакції: 03150, Київ, вул. Антоновича, 116 Центр технічної інформації "Енергетика та електрифікація" Тел.: +38 044 536I40I29 Тел./факс: +38 044 537I06I89 Email: electromagazine@ukr.net http://www.energo.net.ua Львівський кор.пункт: 79011, м.Львів, вул. Тютюнників, 55, АТ “ЛьвівОРГРЕС” Тел.: +38 032 276I01I37, 294I87I45, 258I25I15 Тел./факс: +38 0322 76I01I32 EImail: lvivorgres@mail.lviv.ua Керівник: Мисак Йосиф Степанович Харківський кор.пункт: 61003, м.Харків, вул. Університетська, 16, УІПА Тел.: +38 057 731I12I33 Керівник: Шелєпов Ігор Григорович Друк: ТОВ “Гнозіс” тел. (044) 467I62I06 м. Київ, вул. Межигірська, 82IА Видання цього номера журналу рекомендоване науковоIтехнічною радою Міністерства палива та енергетики України Журнал включено до переліку №1 наукових спеціалізованих видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня (розділ "Технічні науки"), затверджено постановою ВАК України від 09.06.99 №1I05/7

ISSN 0424  9879 Передплатний індекс в каталогах "Преса України" та "Газеты и журналы России" – 74160

УКРАЇНИ ЧЕРЕЗ ВИКОНАННЯ ВИМОГ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО СПІВТОВАРИСТВА. ЗЕЛЕНА КНИГА (ПРОБЛЕМИ). БІЛА КНИГА (РІШЕННЯ)» ..........................................................................................18 РІШЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ................................................................27 ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТУ ОНОВЛЕНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ НА ПЕРІОД ДО 2030 РОКУ ................................29 ПРОГРАМА І ПРОТОКОЛЬНЕ РІШЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТУ ................................................................................................30 СПИСОК УЧАСНИКІВ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТУ ОНОВЛЕНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ НА ПЕРІОД ДО 2030 РОКУ ..................................32 XXV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЕНЕРГЕТИКА МАЙБУТНЬОГО В УКРАЇНІ: АЛЬТЕРНАТИВНІСТЬ, ЕФЕКТИВНІСТЬ, БЕЗПЕКА» (5–7.09.2012 Р.) ..............................................................35 ПРОГРАМА XXV МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З ПИТАНЬ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ ..................................................35 ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ ТА ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ XXV МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ ............................................39 ПРИВІТАННЯ ВІД ОРГАНІВ ЗАКОНОДАВЧОЇ ТА ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ГРОМАДСЬКИХ ОБ‘ЄДНАНЬ ................................40

ДОПОВІДІ М.І. Константінов, В.В. Руденко, В.В. Коваленко, Г.Ю. Стригуненко, Р.С. Рубченко ОНОВЛЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ НА ПЕРІОД ДО 2030 РОКУ (ОСНОВНІ ТЕЗИ)..................................................................45


Зміст Ю.М. Мацевитый, Б. С. Стогний, А.К. Шидловский НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПЛАНОВ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ УКРАИНЫ ......................................................................................................52 В.Г. Вдовенко ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИКИ, УДОСКОНАЛЕННЯ ТАРИФНОЇ ПОЛІТИКИ В ГАЛУЗІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ ТА МОЖЛИВОГО РЕФОРМУВАННЯ ОРЕ УКРАЇНИ ..............................................53 Е.С. Мишук СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ..........................................................................................................55 О.С. Дупак, Б.С. Стогній, О.Й. Чабан РОЗБУДОВА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА Й УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ У ФОРМУВАННІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ (ТЕЗОВИЙ ВИКЛАД)....................................................................................................................................................59 РІШЕННЯ XXV МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З ПИТАНЬ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ «ЕНЕРГЕТИКА МАЙБУТНЬОГО В УКРАЇНІ: АЛЬТЕРНАТИВИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ, БЕЗПЕКА» ....................................................................................61 МІЖНАРОДНІ ЗМАГАННЯ ЕНЕРГЕТИКІВ: ВІД ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ТА ДОСВІДУ ДО СПІЛЬНИХ РІШЕНЬ ТА ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ..................................................................................65 Х МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ «ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ: СЬОГОДЕННЯ ТА МАЙБУТНЄ». МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА «ЕНЕРГЕТИКА В ПРОМИСЛОВОСТІ – 2012» ..........67 ПРОГРАМА НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО СЕМІНАРУ «ОСОБЛИВОСТІ РЕЖИМІВ РОБОТИ ОЕС УКРАЇНИ ЗА УМОВ ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ НОВИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ НА АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛАХ ЕНЕРГІЇ» ........................................................................................................70 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКІВ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО СЕМІНАРУ «ОСОБЛИВОСТІ РЕЖИМІВ РОБОТИ ОЕС УКРАЇНИ ЗА УМОВ ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ НОВИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ НА АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛАХ ЕНЕРГІЇ» ............................................................72 УЧАСТЬ ДЕЛЕГАЦІЙ НТСЕУ У ВСЕСВІТНІХ ТА МІЖНАРОДНИХ КОНГРЕСАХ, КОНФЕРЕНЦІЯХ, СЕМІНАРАХ МІЖНАРОДНОГО СОЮЗУ НАУКОВИХ ТА ІНЖЕНЕРНИХ ГРОМАДСЬКИХ ОБ‘ЄДНАНЬ ................77 ГРОМАДСЬКА РАДА ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ. СКЛАД, ПЛАНИ, ОСНОВНІ ЗХОДИ, РЕКОМЕНДАЦІЇ ..........................................................................................80 ПАМ’ЯТІ А.В. ПРАХОВНИКА ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ..................................................................................................85

Енергетика та №1 2013 рік

Електрифікація

3


НАМ – ПОНАД 130 РОКІВ

НАУКОВО-ТЕХНІЧНА СПІЛКА ЕНЕРГЕТИКІВ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІКІВ УКРАЇНИ ауково-технічна спілка енергетиків та електротехніків України (НТСЕУ) є всеукраїнським громадським неприбутковим об’єднанням науковців, інженерів, економістів, фахівців, які працюють у галузі енергетики та електротехніки. Відповідно до чинного законодавства НТСЕУ зареєстровано Міністерством юстиції України як творче, громадське об'єднання вчених і спеціалістів із статусом всеукраїнського. У своїй роботі НТСЕУ спирається як на індивідуальних, так і на колективних членів Спілки – енергетичні та електротехнічні компанії і підприємства, інститути та навчальні заклади, підприємницькі структури, а також на створені при правліннях НТСЕУ громадські об’єднання фахівців за професійними інтересами та службовою спрямованістю. Спілка має славну 133-річну історію, сталі наукові та інженерні традиції, активну громадянську позицію. НТСЕУ є правонаступником перших електротехнічних відділень VI Електротехнічного відділу Імператорського Російського технічного товариства, які створено в Україні у 1880 році в Києві, Катеринославі, Одесі. Визначну роль у створенні та забезпеченні діяльності цього товариства відіграли видатні вчені та інженери: А. Лодигін, В. Чиколєв, П. Яблочков, Д. Лачинов, О. Попов, А. Бородін, А. Струве, А. Тирмос, М. Доліво-Добровольський, Г. Городецький та інші

²ñòîðè÷íà äîâ³äêà

Н

фахівці. Завдяки їм це об'єднання стало найбільш впливовою громадською організацією в галузі електротехніки та електроенергетики. Наші попередники – видатні енергетики й електротехніки Г. Кржижановський, Л. Красін, І. Александров, О. Вінтер, Г. Графтіо, М. Шателен та інші, об'єднали свої творчі зусилля і розробили перший довгостроковий план електрифікації Росії – План ГОЭЛРО, за яким майже третину нових енергетичних потужностей введено в Україні. А один з основних об'єктів плану ГОЭЛРО – Дніпровська ГЕС стала символом єднання праці, науки і техніки. Значний внесок у створення могутнього енергокомплексу країни і забезпечення плідної співпраці вчених, інженерів та усіх працівників галузі зробили: К. Побегайло, П. Непорожній, Г. Клименко, В. Скляров, Є. Чулков, І. Швець, С. Лебєдєв, В. Толубинський, О. Мілях, І. Постніков, Л. Цукерник, М. Пасечник, О. Лейпунський, А. Шидловський, І. Чиженко, В. Холмський, В. Христич, Б. Стогній, І. Неклюдов, І. Вишневський, А. Долінський, І. Калініченко, В. Носачов, М. Озерний, М. Кошелєв, Ф. Сапожников, Г. Строков, І. Гончаров, С. Поташник, А. Гриценко, В. Семенюк, О. Шеберстов, В. Лучніков, І. Плачков, С. Чех, З. Буцьо, В. Беляев, Ф. Петканич, В. Ковач, В. Юрчук, Б. Костюк, Я. Шпак, О. Шпак, В. Носулько, В. Осадчук, М. Уманець, В. Токаревський, М. Штейнберг, Г. Копчинський, В. Бронніков, М. Шевченко, Г. Счастливий, О. Чабан, А. Праховник і багато інших членів товариства енергетиків – відомих фахівців, державних і громадських діячів. 12 грудня 1968 року делегатами регіональних відділень Науково-технічного товариства енергетиків та електротехніків створено Українське республіканське правління НТТЕіЕП. Першим головою УкрНТТЕіЕП обрано видатного інженера та організатора виробництва Г. Клименка, а його заступниками – О. Дупака, І. Калініченка, Б. ТаУрочисті збори членів Науково-технічної спілки ранова. Очолювали науковоенергетиків та електротехніків України

Енергетика та

4

Електрифікація

№1 2013 рік


НАМ – ПОНАД 130 РОКІВ

ПОЧЕСНІ ПРЕЗИДЕНТИ НТСЕУ

КЛИМЕНКО Григорій Панасович (очолював УкрНТТЕ в 1968–1977 рр.)

ГРИЦЕНКО Анатолій Васильович (очолював УкрНТТЕ в 1977–1987 рр.)

СЕМЕНЮК Вілен Миронович (очолював УкрНТТЕНТСЕУ в 1987–1993 рр.)

технічне товариство енергетиків протягом останніх десятиріч видатні фахівці-енергетики: Г.П. Клименко, А.В. Гриценко, В.М. Семенюк, О.М.Шеберстов, В.А. Лучніков. У 1991 р. товариство реорганізовано у Науковотехнічну спілку енергетиків та електротехніків України (НТСЕУ). Обов’язки діючих віце-президентів НТСЕУ із цього часу виконують знані фахівці у галузі енергетики та інженерної науки і техніки, відомі громадські діячі О.С. Дупак, Б.С. Стогній, О.Й. Чабан. Продовжуючи славні традиції своїх попередників, їх активну громадянську позицію, Спілка залучає широку наукову та інженерну громадськість до вирішення актуальних проблем енергетики. Зважаючи на те, що НТСЕУ акредитовано при Комітеті Верховної Ради України з питань палив-

ШЕБЕРСТОВ Олексій Миколайович (очолював НТСЕУ в 1993–1997 рр.)

ЛУЧНІКОВ Володимир Андрійович (очолював НТСЕУ в 1997–1999 рр.)

но-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, а Спілка є членом Громадської ради при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості, Громадської ради при Мінприроди та Громадської ради при Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики України, а також з огляду на існуючі законодавчі акти, укази Президента України і постанови Кабінету Міністрів України щодо участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики і ролі громадських організацій у розбудові громадянського суспільства в Україні, Спілка має певні важелі впливу на формування науково-технічної та нормативно-правової політики в паливно-енергетичному комплексі України, залучення громадськості до формування енергетичної політики держави, забезпечення енергетичної та еко-

ДУПАК Олександр Сергійович голова Виконкому НТСЕУ, академік Міжнародної академії електротехнічних наук, Заслужений енергетик України

СТОГНІЙ Борис Сергійович Академік-секретар Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України, академік НАНУ, д.т.н., Заслужений діяч науки і техніки України

ЧАБАН Орест Йосифович професор НУ "Львівська політехніка", д.т.н., Почесний енергетик України, Заслужений енергетик СНД

Енергетика та №1 2013 рік

Електрифікація

5

²ñòîðè÷íà äîâ³äêà

ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТИ НТСЕУ


²ñòîðè÷íà äîâ³äêà

НАМ – ПОНАД 130 РОКІВ

Радою України у 1997 році. Спілка також сприяла скасуванню мораторію на будівництво атомних електростанцій в Україні, що дозволило у 2005 році ввести в експлуатацію 2-й блок Хмельницької АЕС, а у 2006 році – 4-й блок Рівненської АЕС. Спілка брала участь у розробленні Національної енергетичної програми до 2010 року, у визначенні основних засад проекту Енергетичної стратегії України на період до 2030 року. Інформаційно-видавнича діяльність НТСЕУ Протягом 2012 року Спілка та історичних попередників Спілки здійснила ряд заходів щодо фахового та громадського обговорення основних засад оновленої Енергетичної стратегії, розробки і надання відповідних пропозицій. НТСЕУ щороку організовує і проводить міжнародні та всеукраїнські науково-технічні конференції та семінарі з проблемних питань розвитку енергетики. НТСЕУ є одним з організаторів щорічних Всеукраїнських Почесні відзнаки Науково-технічної спілки енергетиків та електротехніків конкурсів "Молодь – енергетиці України, якими нагороджуються члени та партнери Спілки за вагомий України" та "Лідер паливновнесок у розвиток енергетики та електротехніки і багаторічну енергетичного комплексу Украспівпрацю з НТСЕУ їни". Спілка є співзасновником логічної безпеки України. Цей вплив забезпечуєть- журналів "Енергетика та електрифікація", ся шляхом науково-технічної, інформаційно-ана- "Електроінформ", "Электрические сети и систелітичної, видавничої діяльності, проведення кон- мы", "Енергозбереження, енергетика та енергоауференцій, семінарів, громадських слухань, фахово- дит", а також видає газету "Енергетика України в го обговорення проектів інноваційно-інвестицій- ХХІ столітті". них планів розвитку та реформування енергетики НТСЕУ плідно співпрацює із всеукраїнськими країни. громадськими об'єднаннями енергетичного та екоПри НТСЕУ створено Інститут енергетичних логічного спрямування, Международным Союзом досліджень, який здійснює незалежні експертні научных и инженерных общественных объединеоцінки відомчих рішень та систематичні інформа- ний (г. Москва), міжнародними організаціями та ційно-аналітичні дослідження стану ПЕК. енергетичними товариствами інших країн. Прикладом позитивних наслідків участі громадСвоєю діяльністю Спілка засвідчує шану енерськості у законодавчо-нормативному забезпеченні гетикам і електротехнікам усіх поколінь, самовідроботи галузі є розробка творчим колективом даною творчою працею яких створено могутній НТСЕУ проекту Закону України "Про електрое- енергетичний комплекс нашої держави. Основна нергетику", проведення його громадського обгово- мета – гідно відповідати викликам ХХІ століття і рення і наступне прийняття закону Верховною потребам енергетичної галузі.

За матеріалами книги «НАЦІОНАЛЬНІ ЛІДЕРИ УКРАЇНИ» (ISBN № 978-966-8178-57-3), виданої в рамках Всеукраїнської програми «ЗОЛОТИЙ ФОНД НАЦІЇ» Енергетика та

6

Електрифікація

№1 2013 рік


НАМ – ПОНАД 130 РОКІВ

ауково-технічна спілка енергетиків та електротехніків України (НТСЕУ) є всеукраїнським громадським неприбутковим об'єднанням науковців, інженерів та економістів, які працюють у галузі енергетики та електротехніки. Спілка має славетну 130-річну історію, сталі громадянські традиції і здійснює свою діяльність відповідно до положень свого статуту, затвердженого Мін'юстом України, і виконує передбачені щорічним тематичним планом роботи заходи за рахунок добровільних внесків індивідуальних та колективних членів Спілки. Діяльність Центрального правління Спілки та 14-ти її регіональних відділень поширюється на всю територію України. Зважаючи на те, що НТСЕУ акредитовано при Комітеті Верховної Ради України з питань паливноенергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, зареєстровано технічним експертом в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері електроенергетики (НКРЕ) України, що Спілка є членом Громадської ради при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України, Громадської ради при Мінприроди та Громадської ради при НКРЕ України, членом Громадської Ради України, а також враховуючи існуючі законодавчі акти, Укази Президента України і постанови Кабінету Міністрів України щодо участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики, ролі громадських організацій у розбудові громадянського суспільства в Україні, Спілка має певні важелі впливу на формування науково-технічної та нормативно-правової політики в паливно-енергетичному комплексі України, залучення громадськості до формування енергетичної політики країни. Цей вплив забезпечується шляхом організації науково-технічної, інформаційно-аналітичної, видавничої діяльності, пропаганди досягнень і передового досвіду в галузі енергетики, обговорення проектів інноваційноінвестиційних планів розвитку енергетики країни і важливих нормативно-технічних актів з метою удосконалення та роз'яснення їх суті широкому загалу. Протягом 2012 року НТСЕУ проведено згідно погодженого Міненерговугілля України Плану конференції, семінари, громадські обговорення, вистав-

Н

ки, аналітичні дослідження, урочисті заходи в галузі енергетики, в тому числі за участю Міненерговугілля, Комітету Верховної Ради України з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки, НКРЕ та інших державних структур, національних енергокомпаній, енергогенеруючих та енергопостачальних компаній і підприємств, Національної академії наук України, технічних університетів, науково-технічних центрів та проектних інститутів, Об'єднання енергетичних підприємств «Галузевий резервноінвестиційний фонд розвитку енергетики» (ОЕП «ГРІФРЕ»), Міжнародного виставкового центру, українських, іноземних та міжнародних громадських об'єднань енергетичної спрямованості. НТСЕУ зусиллями Центрального правління і регіональних організацій Спілки протягом року організувала проведення п’ятнадцяти Міжнародних та Всеукраїнських науково-технічних та науково-практичних конференцій і семінарів, двох круглих столів та двох громадських обговорень проблемних питань і перспектив в галузі енергетики, тематичної виставки про діяльність Спілки. За ініціативи Міжнародного центру перспективних досліджень, Науково-технічної спілки енергетиків та електротехніків України та за підтримки Міненерговугілля, Комітету Верховної ради України з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки в м. Києві, Будинку Комітетів ВР України 13 березня 2012 р. проведено Громадське обговорення проекту МЦПД «Зменшення шкідливих викидів у тепловій електроенергетиці на виконання вимог Європейського Енергетичного співтовариства в рамках проекту «Стратегія інтеграції України в Європейське Енергетичне Співтовариство». Учасниками обговорення надані пропозиції щодо удосконалення проекту МЦДП. 18 липня у приміщенні Міненерговугілля (м. Київ, вул. Хрещатик, 30) за ініціативою Спілки відбулося Громадське обговорення проекту оновленої Енергетичної стратегії України на період до 2030 року. В обговоренні прийняли участь представники Верховної Ради України, Міненерговугілля, НКРЕ, НАН України, ПАТ «Київенерго», НЕК «Укренерго», НАК «ЕКУ», НАЕК «Енергоатом», ДТЕК, НТУУ «КПІ», ДП Енергоринок», наукових Енергетика та

№1 2013 рік

Електрифікація

7

Інформація про науково-технічні заходи у 2012 році

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ НТСЕУ У СПІВПРАЦІ З МІНЕНЕРГОВУГІЛЛЯ, НАЦІОНАЛЬНОЮ АКАДЕМІЄЮ НАУК, ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ УКРАЇНИ ТА ІНШИМИ ПАРТНЕРАМИ СПІЛКИ У 2012 РОЦІ


Інформація про науково-технічні заходи у 2012 році

НАМ – ПОНАД 130 РОКІВ

та проектних установ, всеукраїнських громадських об’єднань енергетичного та природоохоронного спрямування. Пропозиції учасників Громадського обговорення щодо удосконалення проекту оновленої Енергетичної стратегії направлено розробникам Стратегії – «Фонд Ефективне управління» та Міненерговугілля. За участю представників енергокомпаній, наукових, проектних та учбових закладів, організацій всіх форм власності в галузі енергетики, органів законодавчої та виконавчої влади України, а також представників зарубіжних країн 5–7 вересня в пгт Миколаївка в пансіонаті «Енергетик» Спілкою проведено XХV Науково-технічну конференцію з питань розвитку електроенергетики України «Енергетика майбутнього в Україні: альтернативність, ефективність, безпека». В рамках конференції проведено круглий стіл за темою: «Проблеми науково-технічного, інноваційного та законодавчо-нормативного забезпечення стратегічного розвитку енергетики. Проблеми безпеки в енергетиці». Згідно Розпорядження Кабінету Міністрів України з 26 по 28 вересня в Міжнародному виставковому центрі м. Києва відбувся Х міжнародний форум «Паливно-енергетичний комплекс України: сьогодення та майбутнє». Члени Центрального правління НТСЕУ та керівники Спілки приймали участь у науково-технічних заходах, проведених у рамках Форуму та безпосередню участь у проведенні науково-практичного семінару: «Особливості режимів роботи ОЕС України за умов введення в експлуатацію нових електростанцій на альтернативних джерелах енергії. Висновки та рекомендації», який відбувся 27 вересня з ініціативи ДП НЕК «Укренерго». На міжнародній виставці «Енергетика в промисловості 2012» НТСЕУ продемонструвала свої планшети про історію та діяльність Спілки, а також інформаційні матеріали, які напрацьовані і видаються Спілкою. Регіональними організаціями НТСЕУ – Львівською регіональною радою, Харківським НТТЕ, які також є неприбутковими організаціями, разом із Спілкою проведено ряд заходів, серед яких: • Науково-практичний семінар-нарада «Сучасні методи аналізу усталених режимів та перехідних процесів роботи електроенергетичних систем» та круглий стіл «Новітні досягнення у проведенні тренажерної підготовки оперативнодиспетчерського персоналу», 27 лютого – 2 березня, с. Славсько (46 осіб). • IХ Науково-технічна конференція «Стан електричних мереж обленерго та основні напрямки підвищення їх ефективності. Удосконалення нормативної бази для повітряних ліній електропере-

дачі», 17–21 вересня, пгт Кореїз, АР Крим (52 особи). • Науково-практичний семінар для фахівців ЗДТУ «Впровадження сучасних технологій ЗДТУ на енергетичних об’єктах України, розгляд оптимальних варіантів технічного обслуговування», 24–27 квітня, с. Славсько (40 осіб). • Науково-технічна конференція «Методи і засоби досліджень, діагностики і усунення вібрації турбогенераторів і допоміжного обертового обладнання», 14–18 травня, с. Славсько (43 особи). • IV міжнародна науково-практична конференція «Досвід впровадження елегазового обладнання на енергетичних та промислових підприємствах України. Технічні та екологічні проблеми експлуатації та ремонту», 28 травня – 1 червня, Шаян, Закарпатська обл. (48 осіб). • II Науково-технічна конференція «Пожежнобезпечні та вогнестійкі кабелі енергетичного призначення. Локальні кабельні мережі ВЕС і СЕС. Провода ВЛ підвищеної надійності» 30-31 травня, м. Харків, з-д «Південькабель» (36 осіб). • Науково-технічна конференція «Обмежники перенапруги нелінійні. Проблеми вибору, виробництво та експлуатація. Нормативна база для ОПН», 3–4 квітня, м. Харків, НТУ «ХПІ» (42 особи). • Міжнародний науково-практичний семінар «Сучасні рішення АББ для високовольтного обладнання електростанцій», 25–29 вересня, м. Алушта, Крим (60 осіб). • Міжнародний науково-практичний семінар «Системні рішення АББ з питань релейного захисту і АСУ електричних станцій і мереж», 1–5 жовтня, м. Алушта, Крим (37 осіб). • IV науково-практична конференція «Екологічні аспекти роботи енергетики. Шляхи зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище», 22–26 жовтня 2012 р., м. Львів (56 осіб). • Міжнародний науково-практичний семінар з проблем розвитку теплоенергетики пам’яті професора НТУУ «КПІ» В. Христича «Підвищення ефективності використання органічних палив в енергетиці та промисловості» 30 листопада, м. Київ, НТУУ «КПІ» (67 осіб). • II Науково-технічна конференція «Перенапруга в електроенергетичних системах, захист від неї», 4–7 грудня, м. Харків, НТУ «ХПІ» (44 особи). Міжнародним Союзом наукових та інженерних громадських об’єднань, м. Москва, співзасновником якого є наша Спілка, за участі Європейської Федерації інженерних організацій та Федерації інженерів Італії проведено 8–15 червня в Італії (м. Палермо) Міжнародний науково-практичний семінар «Международное научно-техническое сотрудничество – 2012. Глобальная энергетика и

Енергетика та

8

Електрифікація

№1 2013 рік


проблемы безопасности. Перспективные технологии и современная научно-техническая политика в сфере эффективного производства, распределения и потребления электроэнергии». У підготовці і проведенні семінару взяла участь Науково-технічна спілка енергетиків та електротехніків України. До складу делегації НТСЕУ у кількості 21 особи увійшли відомі фахівці в галузі енергетики, державні та громадські діячі, члени Центрального і регіональних правлінь Спілки, керівники енергокомпаній – колективних членів НТСЕУ, які виступили на семінарі з доповідями та повідомленнями. За сприяння Українського видавничого консорціуму, Конфедерації журналістів України, за підтримки Кабінету Міністрів України побачив світ черговий випуск довідково-інформаційного видання «Золотий фонд нації». В рамках цього видання керівників НТСЕУ – Почесних президентів Спілки та віце-президентів нагороджено Дипломами, як учасників Всеукраїнської програми «Національні лідери України». Фахівцями НТСЕУ з 1994 року проводиться щоденна аналітична робота з усіма публікаціями в українській пресі і в електронних ЗМІ з проблем паливно-енергетичного комплексу. Найбільш суттєві ідеї, техніко-економічні міркування, пропозиції та аргументи, викладені в них, включаються до Оглядів українських ЗМІ з проблем ПЕК. Також кожні два тижні в цих виданнях наводиться аналіз роботи паливно-енергетичного комплексу України, в тому числі з питань виробництва електроенергії, видобування, постачання і споживання паливно-енергетичних ресурсів, розрахунків за відпущену енергію, фінансового стану підприємств ПЕК, розвитку галузей ПЕК, втрат елек-

тричної енергії, соціального захисту працівників галузей тощо. Ці інформаційно-аналітичні матеріали у форматі «ЕНЕРГОІНФОРМ–ИНФОРМЭНЕРГО» безкоштовно надсилались до Адміністрації Президента, Кабінету Міністрів, комітетів Верховної Ради України, департаментів та управлінь Міненерговугілля, НКРЕ, ДП "Енергоринок", інститутів Національної академії наук України, компаній та підприємств паливно-енергетичного комплексу країни (колективних членів Спілки), провідних наукових і навчальних закладів, громадських об'єднань енергетиків, представництв міжнародних організацій та іноземних фірм. Організаційно-фінансова підтримка діяльності НТСЕУ таких колективних членів Спілки як ОЕП «ГРІФРЕ», Публічні акціонерні товариства (ПАТ) «Вінницяобленерго», «Волиньобленерго», «Дніпрообленерго», «Закарпаттяобленерго», «Запоріжжяобленерго», «Київенерго», «Крименерго», «Миколаївобленерго», «Харківобленерго», «Хмельницькобленерго», «Чернівціобленерго», «Черкасиобленерго», «Укргідроенерго», «Донбасенерго», «Дніпроенерго», «Центренерго», ТОВ «Східенерго», ПАТ «Харківська ТЕЦ-5», ДП НЕК «Укренерго», ДП «Регіональні електромережі» та ін., а також адміністративна і фахова підтримка Міненерговугілля, Комітету Верховної Ради України з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки, Національної академії наук України, НАК «Енергетична компанія України», ТОВ «ДТЕК», ДП «Енергоринок», НКРЕ України та ін. дозволяла Спілці провадити заплановані науково-технічні та організаційні заходи на високому професійному рівні, але у 2012 році мала місце несплата річних внесків окремими колективними членами НТСЕУ.

Енергетика та №1 2013 рік

Електрифікація

9

Інформація про науково-технічні заходи у 2012 році

НАМ – ПОНАД 130 РОКІВ


НАМ – ПОНАД 130 РОКІВ

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ «ЗМЕНШЕННЯ ВИКИДІВ У ТЕПЛОВІЙ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ НА ВИКОНАННЯ ВИМОГ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО СПІВТОВАРИСТВА В РАМКАХ ПРОЕКТУ «СТРАТЕГІЯ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ СПІВТОВАРИСТВО» а ініціативи Міжнародного центру перспективних досліджень (МЦПД), Науково-технічної спілки енергетиків та електротехніків України (НТСЕУ) та за підтримки Міненерговугілля, Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки в м. Києві у приміщенні Будинку Комітетів ВР України 13 березня 2012 р. проведено Громадське обговорення документу «Зменшення шкідливих викидів у тепловій електроенергетиці на виконання вимог Європейського Енергетичного співтовариства», розробленого МЦПД, в рамках проекту «Стратегія інтеграції України в Європейське Енергетичне Співтовариство» (Зелена та Біла книги).

З

Керівник проекту

Генеральний директор ДП «Регіональні електрині мережі» І.І. Богатирьов

МЕТА ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ Мета розробки документа • Дослідити проблеми, які пов’язані з виконанням Україною екологічних зобов’язань, які задекларовані Директивою 2001/80/ЕС – викладено у Зеленій книзі. • Розробити рекомендації, оптимальні сценарії для виконання Україною Директиви 2001/80/ЕС – викладено у Білій книзі.

Громадське обговорення

Мета Громадського обговорення • Проведення громадської фахової оцінки впливу шкідливих викидів теплової електроенергетики України на стан навколишнього середовища та здоров’я людини внаслідок забруднення повітря, водних об’єктів та ґрунтів. • Обговорення ключових викликів на шляху виконання Україною Директиви 2001/80/ЕС (Протокол про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, ратифікованого Законом України №2787 VI від 15.12.2010 року). • Обговорення пропозицій щодо запровадження Україною високих європейських екологічних стандартів, зменшення шкідливих викидів (Найкращі доступні технології, Національний план дій з охорони навколишнього середовища України на період 2011–2015 рр.). • Затвердження рекомендацій за результатами громадського обговорення.

Цільова аудиторія Громадського обговорення У Громадському обговоренні взяли участь представники: Комітетів Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України; представництв Європейського Союзу та Європейського Енергетичного Співтовариства; Міненерговугілля; Мінекономіки; Мінприроди; Мінохорони здоров’я України; Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики України; Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України; ДП «Енергоринок»; Інституту газу; Інституту загальної енергетики; Інституту вугільних енерготехнологій4 Інституту технічної теплофізики Національної академії наук України; НТУУ «КПІ»; Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ»; представники Громадських рад при Міненерговугілля, Мінприроди; Національної комісії; що здійснює державне регулювання у сфері енергетики України; громадських організацій та громадських об’єднань: Науково-технічної спілки енергетиків та електротехніків України, Об’єднання громадян “Рада старійших енергетиків України», Національного екологічного центру, Фундації розвитку екологічних та Енергетика та

10

Електрифікація

№1 2013 рік


Г Р О М А Д С Ь К Е О Б ГО В О Р Е Н Н Я

енергетичних ринків, Всеукраїнської громадської організації «Чиста хвиля», а також представники Національної акціонерної компанії «Енергетична компанія України”, «ДТЕК», енергогенеруючих компаній: ТОВ «Східенерго» ПАТ «Західенерго», «Центренерго», «Дніпроенерго», «Донбасенерго», АК «Київенерго», ТЕС та ТЕЦ України, представники ЗМІ, розробники представленого на обговорення документу (Зелена та Біла книги).

За результатами Громадського обговорення вищезазначених питань і попередніх напрацювань запропоновано ініціаторами та організаторами проведення цього заходу

Громадське обговорення

• Створити робочу групу, до якої увійдуть, як українські, так і європейські експерти з екологічної політики; • Розробити методику оцінки забруднення повітря, ґрунтів та водойм шкідливими викидами з великих спалювальних установок; • Оцінити вплив, який здійснюється через шкідливі викиди великих спалювальних установок на стан навколишнього середовище та здоров’я людей; • Провести незалежну громадську оцінку напрацьованих пропозицій за участю представників органів законодавчої та виконавчої влади, громадських організацій екологічного та енергетичного спрямування; • Розробити науково-технічні рекомендації, щодо поетапного запровадження новітніх вітчизняних та зарубіжних технологій з метою мінімізації негативних наслідків забруднення для навколишнього середовища та стану здоров’я людей; • Розробити пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової бази у сфері екології.

Енергетика та №1 2013 рік

Електрифікація

11


Г Р О М А Д С Ь К Е О Б ГО В О Р Е Н Н Я

ПРОТОКОЛ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ Документу «Зменшення шкідливих викидів у тепловій електроенергетиці на виконання вимог Європейського енергетичного співтовариства», виконаного Міжнародним центром перспективних досліджень в рамках проекту «Стратегія інтеграції України в Європейське енергетичне співтовариство» 13 березня 2012 року

м. Київ, вул. Липська, 3 Будинок Комітетів ВР України

Головуючий: Глущенко Ігор Миколайович, член Комітету Верховної Ради України з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки, Народний депутат України Ведучий: Куцан Юлій Григорович, член Центрального правління Науково-технічної спілки енергетиків та електротехніків України, доктор технічних наук, академік Академії технологічних наук України.

Громадське обговорення

Присутні: В громадському обговоренні взяли участь представники Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природоохоронної діяльності та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, представники Секретаріату Верховної Ради України, керівники та представники Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, ГР при Міненерговугілля, Мінекономіки України, ГР при Мінекології, Мінприроди, Мінекономіки, Мінохорони здоров’я, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики України (НКРЕ), ГР при НКРЕ, Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України, Громадських рад при Міненерговугілля, Мінприроди та НКРЕ, ДП «Енергоринок», Інституту газу, Інституту загальної енергетики, Інституту технічної теплофізики, Інституту вугільних енерготехнологій, Національної академії наук України, НТУУ «КПІ», Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ», представники громадських організацій та громадських об’єднань: Науково-технічної спілки енергетиків та

Учасники Громадського обговорення 13.03.2012 р. під час засідання в Будинку Комітетів Верховної Ради України Енергетика та

12

Електрифікація

№1 2013 рік


Г Р О М А Д С Ь К Е О Б ГО В О Р Е Н Н Я

Виступили з доповідями: 1. Богатирьов Ігор Ігорович, генеральний директор ДП «Регіональні електричні мережі», керівник проекту МЦПД «Стратегія інтеграції України до Європейського Енергетичного Співтовариства». «Презентація результатів досліджень за проектом «Стратегія інтеграції України в Європейське Енергетичне Співтовариство» «Зменшення шкідливих викидів у тепловій електроенергетиці на виконання вимог ЄЕС». 2. Захарченко Вікторія Сергіївна, завідувач сектору Департаменту стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу Міненерговугілля. «Основні положення Концепції Державної цільової програми обмеження викидів деяких забруднюючих речовин в атмосферу з великих спалювальних установок електроенергетичного сектору (ТЕС, ТЕЦ) України». 3. Білоконь Володимир Миколайович, заступник директора Департаменту державної екологічної політики та міжнародної діяльності Мінприроди України. «Впровадження Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011–2015 роки в рамках виконання директиви Євросоюзу 2001/80/ЄС». З повідомленнями та пропозиціями виступили: • Кравчук Олександр Павлович, перший заст. голови Державної санітарно-епідеміологічної служби при Мінохорони здоров’я України; • Cоловйов Олександр Олександрович, Радник Президента НАК «Енергетична Компанія України»; • Трофименко Юрій Ілліч, керівник Департаменту інвестиційних проектів та капітального будівництва ПАТ “Центренерго”; Енергетика та №1 2013 рік

Електрифікація

13

Громадське обговорення

електротехніків України, Об’єднання громадян “Рада старійших енергетиків України», Асоціації «УкрТЕЦ», Фундації розвитку екологічних та енергетичних ринків (ФРЕЕР), представники Національної акціонерної компанії «Енергетична компанія України”, ТОВ «ДПЕК», енергогенеруючих компаній ПАТ «Західенерго», ПАТ «Центренерго», ПАТ «Дніпроенерго», ПАТ «Донбасенерго», ТОВ «Східенерго» та АК «Київенерго». В громадському обговоренні також взяли участь провідні спеціалісти підприємств та організацій енергетичної галузі, представники ЗМІ. Засідання відкрив Народний депутат України Глущенко Ігор Миколайович, член Комітету Верховної Ради України з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки. Із вступним словом від Міненерговугілля виступив Руденко Володимир Володимирович, заступник Директора Департаменту стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу, начальник Управління стратегічної політики та інвестицій Міненерговугілля України.


Г Р О М А Д С Ь К Е О Б ГО В О Р Е Н Н Я

• Вербицька Ірина Юріївна, керівник Департаменту з екологічної безпеки ТОВ «ДТЕК»; • Вольчин Ігор Альбінович, завідувач лабораторією ЕПЕ відділу фізики високотемпературних процесів ІВЕТ НАНУ. В обговоренні документу «Зменшення шкідливих викидів у тепловій електроенергетиці на виконання вимог Європейського енергетичного співтовариства», виконаного Міжнародним центром перспективних досліджень в рамках проекту «Стратегія інтеграції України в Європейське енергетичне співтовариство» взяли участь: 1. Коваленко Віталій Валентинович, заступник начальника Управління стратегічної політики та інвестицій Департаменту стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України; 2. Єришева Антоніна Іванівна, голова Громадської ради при Міністерстві екології та природних ресурсів України; 3. Борисов Микола Андрійович, заст. начальника Відділу техніко-економічних, екологічних експертиз проектів та програм НТЦ Енергетики ДП НЕК «Укренерго»; 4. Ковальчук Юрій Георгійович, Президент Академії енергетики України; 5. Білодід Віктор Дмитрович, начальник відділу Інституту загальної енергетики НАН України; 6. Зенюк Олександр Юрійович, заступник начальника управління розвитку промисловості Департаменту промислової політики Міністерства економічного розвитку та торгівлі України; 7. Ільяш Анна Олександрівна, начальник відділу екології ТОВ “Східенерго”; 8. Дюканов Вадим Григорович, Фундація розвитку екологічних та енергетичних ринків (ФРЕЕР); 9. Улітіч Юрій Іванович, президент Асоціації “УкрТЕЦ”; 10. Котко Василь Григорович, голова Громадської ради при НКРЕ України; 11. Сігал Ісаак Якович, завідувач відділу охорони атмосферного повітря Інституту газу НАНУ; 12. Жовтянський Віктор Андрійович, перший заступник директора Інституту газу НАНУ; 13. Костюковський Борис Анатолійович, завідувач відділу Інституту загальної енергетики НАНУ; 14. Мовчан Наталя Володимирівна, Комітет ВРУ з питань екологічної політики, природоохоронної діяльності та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. За результатами проведеного Громадського обговорення учасники засідання запропонували пропозиції щодо удосконалення документу «Зменшення шкідливих викидів у тепловій енергетиці» та пропозиції до проекту Рішення Громадського обговорення.

Громадське обговорення

Вирішили: 1. Схвалити документ «Зменшення шкідливих викидів у тепловій електроенергетиці на виконання вимог Європейського енергетичного співтовариства», виконаного Міжнародним центром перспективних досліджень в рамках проекту «Стратегія інтеграції України в Європейське енергетичне співтовариство» за умови врахування пропозицій учасників Громадського обговорення. 2. Створити робочу групу по доопрацюванню проекту Рішення Громадського обговорення. Народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки

І.М. Глущенко

Модератор засідання, член Центрального правління НТСЕУ, доктор техн. наук, академік Академії технологічних наук України, член Громадських рад при Мінприроди та НКРЕ України

Ю.Г. Куцан

Енергетика та

14

Електрифікація

№1 2013 рік


Г Р О М А Д С Ь К Е О Б ГО В О Р Е Н Н Я

ДОГОВІР ПРО ЕНЕРГЕТИЧНЕ СПІВТОВАРИСТВО: ВИКОНАННЯ ДИРЕКТИВ ІЗ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

Ігор Богатирьов, Генеральний директор ДП “Регіональні електричні мережі”, Керівник проекту МЦПД “Стратегія інтеграції України у Європейське енергетичне співтовариство”

оговір про Енергетичне співтовариство: законодавство у сфері охорони довкілля ЕнС вимагає виконання шести екологічних Директив: • Про зменшення вмісту сірки у певних видах рідкого палива (1999/32/EC). • Про обмеження викидів речовин від крупних установок спалювання (2001/80/EC). • Про участь громадськості у розробці планів дій і програм із охорони довкілля (2003/35/EC). • Про оцінку впливу певних державних та приватних проектів на навколишнє середовище (97/11/EC & 85/337/EEC). • Про охорону диких птахів (79/409/EEC).

Громадське обговорення

Д

Директива: “Про зменшення вмісту сірки у певних видах рідкого палива (1999/32/EC)”

Строк виконання: 2017 рік Енергетика та №1 2013 рік

Електрифікація

15


Г Р О М А Д С Ь К Е О Б ГО В О Р Е Н Н Я

Про зменшення вмісту сірки у певних видах рідкого палива (1999/32/EC): ціна для бізнесу

Причини неконкурентоспроможності: • Підприємства не досягають планових показників переробки через використання застарілого обладнання на нафтопереробних заводах. • Частка імпортованого палива різко зростає через те, що іноземні поставники пропонують кращу якість за нижчою ціною. • Значний розмір інвестицій для проведення модернізації. Наприклад, ТНК-BP інвестувала більше $400 млн у модернізацію Лисичанського НПЗ. Директива: “Про обмеження викидів речовин від крупних установок спалювання (2001/80/ЕC)

Громадське обговорення

До 80% викидів надходить з теплових електростанцій (ТЕС) та теплових електроцентралей (ТЕЦ).

Директива 2001/80/ЕC: ціна для бізнесу • Виробляючи електроенергію у “брудний” спосіб, бізнес знижує свою конкурентоздатність на європейському ринку енергії. Європейські покупці схильні віддавати перевагу електроенергії, виробленій у чистий спосіб. • У новому Податковому кодексі запроваджено податкові ставки за викиди в атмосферу, що майже у 20 разів більші за нинішні нормативи. Чому Україна не дотримується екологічних стандартів? • Застарілі технології виробництва енергії та захисту довкілля – 42% всієї встановленої потужності ТЕС України підлягають заміні. • Домінування вугілля в структурі споживання палива – 90% енергобалансу ТЕС становить вугілля. • Використання вугілля низької якості – використання вугілля без попереднього збагачення збільшує обсяги питомих викидів оксиду сірки та твердих частинок на 30–40% на 1 кВт·год виробленої електроенергії.

Енергетика та

16

Електрифікація

№1 2013 рік


Г Р О М А Д С Ь К Е О Б ГО В О Р Е Н Н Я

На шляху виконання екологічних Директив: потенційні вигоди 1.Виникне додатковий стимул до модернізації наявної матеріально-технічної бази та спорудження нових, ефективніших генеруючих потужностей, що зробить українську енергію більш конкурентоздатною. 2.Енергія, вироблена у дружній до довкілля спосіб, користуватиметься підвищеним попитом на об’єднаному європейському ринку. 3.Екологічне законодавство стане передбачуванішим для бізнесу, полегшить планування виробничої діяльності. 4.Інвестиції в еко-дружні рішення та використання найкращих доступних технологій сприятимуть поліпшенню іміджу багатьох компаній, вони почнуть асоціюватися з передовими досягненнями щодо екологізації виробництва енергії. На шляху виконання екологічних директив: комплексний підхід Паралельно мають проводитись супутні реформи: • Впровадження законодавчих та регуляторних змін. • Реформування та лібералізація оптового ринку електроенергії. • Підвищення прозорості тарифної політики. • Завершення приватизації енергетичного сектору. Ці реформи дозволять: • Залучити прямі іноземні та місцеві інвестиції. • Звільнити фінансові ресурси, необхідні для виконання екологічних стандартів.

Енергетика та №1 2013 рік

Електрифікація

17

Громадське обговорення

• Відкладання реформи енергетичного ринку – брак державних коштів та інвестицій. • Низька результативність технічної допомоги – впродовж 2002–2009 рр. найбільший донор України ЄС – не ініціював проектів щодо зміцнення екологічного регулювання в цілому. • Екологічне регулювання поблажливе до забруднювачів – обсяг сплачених річних зборів і податків підприємствами енергетики України (520 млн грн в 2009 році) більш як у 20 разів менший за шкоду, яку викиди спричиняють суспільству та економіці. На шляху виконання Директив: варіанти дій


Г Р О М А Д С Ь К Е О Б ГО В О Р Е Н Н Я

Проект Міжнародного центру перспективних досліджень

ЗМЕНШЕННЯ ШКІДЛИВИХ ВИКИДІВ У ТЕПЛОВІЙ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ УКРАЇНИ ЧЕРЕЗ ВИКОНАННЯ ВИМОГ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО СПІВТОВАРИСТВА

Зелена книга (проблеми) Біла книга (рішення) Зелена книга

Громадське обговорення

Мета Зеленої книги – визначити головні проблеми та перешкоди щодо зменшення викидів забруднювальних речовин об’єктами теплової електроенергетики України після приєднання до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства (ЕнС). Формулювання та докладний опис цих проблем стануть предметом для обговорення з експертами та зацікавленими сторонами, що дасть змогу визначити їхні позиції щодо перспектив увідповіднення теплової генерації до вимог ЕнС. У цьому документі розглянуто підприємства теплової генерації, на які поширюється дія Директиви 2001/80/EС, виконання якої є обов’язковою частиною Договору про ЕнС. Це передусім великі установки спалювання, сумарна потужність яких перевищує 50 МВт (в тепловому еквіваленті), – теплові електростанції (ТЕС) і теплові електроцентралі (ТЕЦ). Саме ці підприємства є найбільшими забруднювачами атмосферного повітря в Україні. Наведений аналіз проблем і перешкод, зокрема, можна застосувати і для інших секторів економіки, де використовуються великі установки спалювання з урахуванням місцевих особливостей їх експлуатації. Теплові електростанції – не єдині підприємства, що мають на балансі великі установки спалювання. Установками аналогічної потужності в Україні оснащені виробництва житлово-комунального господарства (потужні районні або міські котельні), відомчі установки підприємств хімічної, металургійної промисловості та ін.

Документ розглядає вплив трьох груп основних шкідливих речовин, що супроводжують діяльність підприємств теплової електроенергетики, – діоксиду сірки (SO2), оксидів азоту (NOx) та пилу. Проблема викидів діоксиду вуглецю (СО2) не порушується, оскільки вона регулюється іншими рамковими угодами, зокрема Кіотським протоколом. Енергетичне Співтовариство може розширити перелік вимог з охорони довкілля до країн-членів. Ідеться передусім про Директиву 2010/75/ЕU, що набрала чинності у січні 2011 року й покликана об’єднати всі масштабні екологічні нормативи ЄС останніх років у сфері промислового виробництва. Якщо цей комплексний документ буде включено до переліку екологічних норм, що є частиною Договору про ЕнС або Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС, він стане обов’язковим для виконання Україною.

Чому Україна не дотримується екологічних стандартів Технологічні та структурні фактори Застарілі технології виробництва енергії та захисту довкілля Українські ТЕС мають один з найнижчих рівнів техніко-економічних та екологічних показників у Європі. Основне обладнання ТЕС, впроваджене в експлуатацію в 60–70 роки минулого століття і спроектоване за нормами 1950-х років, відпрацювало свій парковий ресурс. Заміні підлягають енергоблоки із сумарною потужністю 12 ГВт, або 42% всієї

Енергетика та

18

Електрифікація

№1 2013 рік


Г Р О М А Д С Ь К Е О Б ГО В О Р Е Н Н Я

Низька ефективність енергетичного обладнання ТЕС робить впровадження очисних установок економічно недоцільним. Так, системи очищення димових газів можуть суттєво знижувати ККД енергоблока (на 1,5–2%, в деяких випадках – до 5%) за рахунок збільшення витрат електроенергії на власні потреби. Окрім того, такі системи потребують досить високих експлуатаційних витрат, які коливаються від 3 до 8 млн євро на рік. Переважна більшість технологій сірко-, азотоочисних установок розрахована на базові режими роботи енергетичного обладнання. Проте вугільні електростанції України вимушено працюють на покриття пікових і напівпікових навантажень у Об’єднаній енергетичній системі України. Це пов’язано з високою часткою атомної енергетики (48% за 2009 рік) у структурі виробництва електроенергії в Україні та переважною концентрацією наявних гідроресурсів на р. Дніпро, яка водночас є джерелом водопостачання для багатьох реґіонів країни. Структура споживання палива Високий рівень викидів, передусім оксидів сірки, підприємствами ТЕС зумовлений використанням вугілля як основного палива. Близько 90%енергоблоків українських теплоелектростанцій розраховані на використання вугільного палива. Україна має потужні розвідані запаси вугілля, і тому цей вид палива розглядають як пріоритетний у тепловій електроенергетиці. Чинна Енергетична стратегія України на період до 2030 року передбачає орієнтацію на використання в електроенергетиці країни вугілля тільки власного видобутку. Щороку українські ТЕС споживають близько 25 млн тонн вугілля. Упродовж останніх двадцяти років відбулося різке скорочення частки газу в структурі споживання – з 50% до близько 20%. Різке підвищення ціни російського газу спричинило припинення роботи більшості газомазутних енергоблоків.

Екологічне регулювання поблажливе до забруднювачів Попри поступове зростання екологічних податків (зборів) за забруднення довкілля, фінансова мотиваціязабруднювачів до зниження викидів

недостатня. Підприємствам теплової генерації вигідніше платити податки, аніж інвестувати у природоохоронні заходи. За даними звіту ОЕСР, низький рівень та обсяг сплачених зборів зумовлені тим, що наглядові органи в Україні використовують неадекватні та хибні методи оцінки шкоди від викидів, суттєво недооцінюючи економічні наслідки забруднення довкілля. Тому обсяг сплачених річних зборів підприємствами енергетики України (який становив близько 520 млн грн 2009 року) більш як у 20 разів менший за шкоду, яку викиди спричиняють суспільству та економіці у вигляді додаткової захворюваності та смертності. Система екологічного моніторингу та контролю в Україні має всі необхідні складники і загалом відповідає міжнародній практиці управління захистом довкілля. Проте практика впровадження екологічної політики суттєво відрізняється від стандартів ЄС. По-перше, Україна оприлюднює деякі дані щодо найбільших промислових забруднювачів, проте не надає інформацію про причини перевищення нормативів викидів. Таким чином, практично неможливо проаналізувати ефективність чи результативність урядової політики із забезпечення виконання екологічних стандартів забруднювачів. Свідченням успішності екологічної політики урядовці часто вважають проведення великої кількості інспекцій чи розслідувань поршень, а не фактичне зниження обсягів викидів.По-друге, уряду бракує необхідних інструментів і технічних умов для проведення моніторингу та контролю. Зарегульована тарифна політика теплової енергетики Нині для впровадження великих природоохоронних проектів єдиним можливим джерелом надходження коштів на фінансування або відшкодування залучених фінансових ресурсів є інвестиційний складник до тарифу продажу електроенергії енергогенеруючими компаніями. Однак через суттєвий обсяг інвестицій, який є нагально необхідним на оновлення обладнання теплової генерації та впровадження систем очищення відхідних димових газів, досить складно обґрунтувати їхню економічну доцільність та отримати екологічний інвестиційний складник до тарифу на електроенергію. Наявна система встановлення оптових і роздрібних тарифів на електричну енергію не може забезпечити повернення інвестицій у системи очищення димових газів ТЕС. Це неможливо через перехресне субсидування і дотаційну політику енергозабезпечення населення за рахунок промисловості та зарегульованість оптових тарифів на електричну енергію. Енергетика та

№1 2013 рік

Електрифікація

19

Громадське обговорення

встановленої потужності ТЕС України. Нині середній коефіцієнт корисної дії українських ТЕС становить близько 32%, тимчасом як у розвинених країнах цей показник сягає 45%. Ефективність більшості пилоочисних установок на ТЕС не дозволяє дотримуватися вимог Директиви 2001/80/ЄC, а установки очищення димових газів від оксидів сірки та азоту відсутні.


Г Р О М А Д С Ь К Е О Б ГО В О Р Е Н Н Я

Населення не доплачує за спожиту електроенергію, яка в Україні є соціальним продуктом, внаслідок чого електроенергетична галузь недоотримує кошти, необхідні для її сталого розвитку та інвестування в екологічні заходи. Нині рівень тарифів на електроенергію для населення в 2–4 рази нижчий, аніж для промисловості, і у 3-12 разів нижчий, аніж для населення в країнах ЄС. Відповідно рівень рентабельності виробництва на електростанціях України впродовж останніх років менший, аніж відповідні показники енергетичних підприємств країн ЄС.

Приватизація підприємств енергетики також не гарантуватиме залучення фінансування для модернізації виробничих потужностей, якщо не відбудеться реформування енергоринку та надання інвестору чітких, прозорих і довгострокових гарантій повернення екологічних інвестицій.

Оптовий тариф продажу електроенергії формується відповідно до Правил Оптового ринку електроенергії (ОРЕ) в Україні та великою мірою залежить від вартості палива, передусім вугілля, частка якого у собівартості виробництва електроенергії тепловими електростанціями становить 70–80%. За правилами ОРЕ, формування цінових заявок теплових генеруючих підприємств здійснюють відповідно до фактичних техніко-економічних даних за минулий період (місяць) з допустимим коридором відхилення ± 5%. Таким чином, теплова генерація не має змоги суттєво збільшувати ціну оптового продажу електроенергії в ОРЕ і отримувати додаткові кошти на впровадження інвестиційних програм, у тому числі екологічних.

Зниження якості сільськогосподарської продукції та вартості землі Викиди ТЕС формують стійке забруднення, передусім кислотними опадами та золовими відкладеннями, ґрунту – важкими високотоксичними металами (переважно свинцем, кадмієм, міддю та цинком), призводять до потрапляння забруднювачів у ґрунтові води та річки. Так, ґрунти локальної екосистеми навколо Бурштинської ТЕС характеризуються підвищеною фітотоксичністю, яка коливається від мінімальної на територіях комплексного озеленення до надзвичайно інтенсивної на території самої ТЕС. У небезпеці опиняються аграрні зони та придорожні ділянки, де токсичність ґрунтових умов виявляється стабільно вищою за середню. Діяльність ТЕС чинить відчутний токсико-мутагенний вплив на агрокультури. Шкідливі викиди можуть призвести до зниження врожайності плодових насаджень, патології у характері плодоношення дерев і неконтрольованих мутагенних процесів у агрокультурах. Так, встановлено, що діоксид сірки пригнічує розвиток рослин і робить агрокультури вразливішими до шкідників, що може зумовити збільшення використання пестицидів для протидії такій загрозі. Із забрудненням ґрунтів також пов’язують підвищення загального рівня захворюваності населення. Забруднення територій відбувається вкрай нерівномірно. Викиди в атмосферне повітря осідають і забруднюють ґрунтовий покрив у вигляді радіальних смуг на відстані до 20–30 км. Пил разом з розігрітим повітрям не миттєво осідає навколо ТЕС, а рухається повітряними потоками, з часом осідаючи на ґрунт. У цих межах цілком безпечні для сільського господарства території межують з “островами” забруднених ділянок. Тому для того, щоб домашні господарства і ферми, розміщені в цих зонах, могли отримати сертифікат про екологічно чисту сільськогосподарську продукцію, необхідна трудомістка й затратна процедура встановлення меж забруднених ділянок.

Громадське обговорення

Відкладання реформи енергетичного ринку Відкладання реформи сектору електроенергетики в Україні є головним чинником, який обмежує залучення інвестицій для виконання вимог Директиви. Уряд не матиме можливостей для суттєвого фінансування теплової генерації через необхідність здійснення великих виплат за зовнішніми запозиченнями впродовж найближчих п’яти років. Водночас кошти Фонду охорони навколишнього природного середовища не спрямовано безпосередньо на скорочення викидів. Отримання великих обсягів кредитів міжнародних фінансових організацій (МБРР, ЄБРР, ЄІБ) генеруючими компаніям малоймовірне без надання державних гарантій і реформування енергетичного ринку України. Так, у портфелі кредитів ЄБРР в Україні частка енергетики становить лише 7%, тимчасом як в інших країнах реґіону вона становить 10–20%. Нині діючий механізм залучення банківських кредитів для потреб ТЕС за рахунок зростання оптової ринкової ціни електроенергії не дає змоги задовольнити інвестиційні потреби теплової генерації в повному обсязі. Підприємства ТЕС України непривабливі для інвестування через надмірне адміністративне регулювання на ринку електроенергії, особливо щодо компаній державної форми власності.

Наслідки проблеми для економіки та суспільства Гальмування економічного розвитку

Додаткові витрати у системі охорони здоров’я Економіка країни зазнає збитків через постійне збільшення витрат на охорону здоров’я, які здій-

Енергетика та

20

Електрифікація

№1 2013 рік


Г Р О М А Д С Ь К Е О Б ГО В О Р Е Н Н Я

Погіршення якості людського капіталу Зниження тривалості життя Викиди ТЕС погіршують стан здоров’я населення, яке проживає на територіях осідання опадів шкідливих речовин. Передусім дається взнаки інгаляційний вплив вугільної золи та пилових викидів, які містяться у підвищених концентраціях в атмосферному повітрі зон, що межують із ТЕС. До їхнього складу входить низка важких металів, що призводить до майже двократного збільшення загального рівня захворюваності (кількість разів): Встановлено, що загальна частота виникнення випадків гострих і хронічних хвороб органів дихання (ГРЗ, пневмонії, хронічних бронхітів, бронхіальної астми) у населення, яке мешкає поблизу ТЕС, перевищує середню в 2,1 разу. Збільшення концентрації пилу вугільної золи у повітрі на 10% призводить до зростання хвороб органів дихання на 3,9%, хвороб кровообігу – на 2,5% і вроджених аномалій – на 3,9%. Групами населення, які потерпають від такого впливу найбільше, виявляються діти, особливо віком до шести років. Окрім стійкого погіршення загального і місцевого імунітету дітей, спостерігається збільшення захворювань бронхо-легеневої системи. Простежується також підвищення концентрації важких металів (кадмію, міді, марганцю, свинцю і цинку) у волоссі дітей, які проживають у безпосередній близькості до ТЕС, що вказує на кумулятивний ефект з урахуванням великого впливу викидів автотранспорту та яким чином перевищення нормативних показників викидів спричиняє

накопичення небезпечних хімічних елементів в організмі людини. Загалом у дітей, які проживають у промислових районах з різними видами забруднення атмосферного повітря, показники індексу здоров’я вдвічі–втричі нижчі, аніж у дітей з екологічно чистих районів.

Перешкоджання розвитку української електроенергетики Збільшення ризиків інвестування у теплову електроенергетику За відсутності в Україні послідовної політики щодо виконання Директиви 2001/80/ЕС ризики інвестування у теплову енергетику країни збільшаться, що призведе до гальмування надходження інвестицій. Для міжнародних інвесторів відсутність негативного екологічного впливу реалізованих проектів є одним з критеріїв їхнього вибору потенційних проектів. Так, ЄБРР наразі збільшує інвестиції саме в українську відновлювану енергетику, а також у проекти, які ведуть до зниження викидів парникових газів. Відповідно до задекларованої політики банку «Ініціативи в галузі стійкої енергетики»ЄБРР планує підтримувати проекти «чистої енергетики», зокрема відновлюваної, і не має приорітетом інвестиції в модернізацію енергоблоків ТЕС України. Ускладнення торгівлі українською електроенергією на енергетичному ринку ЄС Продовження виробництва електроенергії українськими ТЕС у спосіб, що завдає суттєву шкоду довкіллю, суттєво ускладнить інтеґрацію вітчизняної енергетики в єдиний ринок ЄС. За інших рівних обставин європейські покупці схильні віддавати перевагу електроенергії, виробленій у чистий спосіб. З одного боку, європейські країни, як і низка інших світових гравців енергетичного ринку, належать до категорії споживачів електроенергії, готових платити більше за чисту енергію. З іншого – виробники в ЄС занепокоєні втратою конкурентоспроможності через вищі екологічні стандарти і вимагають від Європейської Комісії застосування однакових правил гри з торговельними партнерами.

Втрата Україною статусу надійного міжнародного партнера Невмотивований зрив зобов’язань, взятих на себе під час вступу до ЕнС, підриватиме стабільність зовнішньополітичного курсу Києва і його статус надійного міжнародного партнера. Україна вже втрачає репутаційний капітал через нецільове використання Кіотських коштів і недотримання вимог Орхуської конвенції в національному законодавстві. Санкції ЕнС і розголос у міжнародній спільноті здатен поставити під сумнів спроможність України Енергетика та

№1 2013 рік

Електрифікація

21

Громадське обговорення

снюють і з державного бюджету, і власним коштом домогосподарств. Встановлено, що день госпіталізації в умовах стаціонару обходиться не менш як у 500 грн, екстрений виклик лікарів – не менш як у 300 грн. За консервативними підрахунками, обсяг безпосередніх витрат на візити лікарів та обслуговування в стаціонарах через захворювання, спричинені забрудненням повітря в Україні, перевищує 1 млрд грн на рік. Ще більших збитків країна зазнає внаслідок підвищення смертності населення через незадовільний стан атмосферного повітря. Хоча методологія калькуляції збитків для економіки від додаткової смертності досить неоднозначна, наявні в Україні дані більш аніж показові. Для нашої країни обрахована ціна статистичного життя (Value of Statistical Life) становить близько 90 тис. дол. США (розрахунки 2006 року). Таким чином, за найобережнішими оцінками докризових часів, в Україні обрахована ціна втрат від додаткової смертності, пов’язаної із забрудненням повітря, становить 12 млрд грн на рік. Таким чином, Україна щороку втрачає близько 4% свого ВВП. Для порівняння: Росія втрачає 5% ВВП, а розвинені країни – близько 2%.


Г Р О М А Д С Ь К Е О Б ГО В О Р Е Н Н Я

до повноцінної участі в багатосторонніх проектах. Подібне офіційне рішення, прийняте Радою Міністрів ЕнС (наприклад, про існування неузгодженості українського законодавства та відповідного законодавства ЄС), хоча й не матиме юридичної сили в останній інстанції, але може ускладнити подальшу інтеґрацію енергетичних ринків України з енергетичним ринком Співтовариства.

Громадське обговорення

Біла книга Мета Білої книги (книги рішень) – надати уряду рекомендації щодо зменшення викидів забруднюючих речовин підприємствами теплової електроенергетики через імплементацію Директиви 2001/80/ЕС. Даний документ містить рішення проблем, що були визначені у Зеленій книзі. Заради виконання Директиви 2001/80/ЕС теплова енергетика України повинна пройти суттєві перетворення у найближче десятиліття. Енергетичні підприємства Україні мають вжити заходи щодо підготовки палива, оновлення генеруючого обладнання та встановлення очисного устаткування. За оцінкам НАК «Енергетична компанія України», 30–40% всіх інвестиційних витрат, які потребує теплова енергетика України, має бути спрямовано саме на заходи із зменшення шкідливих викидів. Оновлена енергетична стратегія України підтверджує обрану раніше політику пріоритетного розвитку теплової електроенергетики та вугільної промисловості. Обраний державою «вугільний» сценарій розвитку теплової енергетики звужує перелік заходів із скорочення викидів. Водночас, за умови успішного реформування енергетичних ринків країни, теплова енергетика може виробляти конкурентоспроможну електроенергію, використовувати українське вугілля і відповідати європейським екологічним нормативам. Для забезпечення своїх зобов’язань Україна має скористатися успішним досвідом скорочення викидів забруднюючих речовин низкою європейських країн, зокрема Німеччини та Польщі, упродовж останніх 20 років. В іншому випадку, Україна буде або змушена імпортувати енергетичні ресурси та електроенергію, зменшивши власне виробництво, або відмовитись від виконання Директиви 2001/80/ЕС. Останнє гальмуватиме європейську інтеграцію енергетичного ринку та погіршуватиме екологічну ситуацію в країні. Для виконання вимог Директиви Україні слід вжити таких заходів: Забезпечити послідовність реформ в енергетичному секторі. Реформа вугільної промисловості та оптового ринку електроенергії сприятиме залученню фінансових ресурсів для здійснення необхідних

екологічних програм. Залучення інвесторів надасть доступ до капіталу та необхідних технологічних рішень. Вільний ринок енергетичного вугілля та його прямі поставки від шахти до теплоелектростанції підвищать конкурентоспроможність українського палива. До завершення реформи енергетичних ринків втілення екологічних стандартів Директиви в український енергетиці є нереалістичним. Визначити перелік найкращих доступних технологій. Україна має затвердити Довідник з найкращих доступних технологій скорочення викидів у тепловій електроенергетиці, який буде адаптований до внутрішніх особливостей вітчизняних великих спалювальних установок (ВСУ). Адаптація найкращих технологій до українських умов має передбачати співпрацю між національними дослідницькими та науковими інститутами, підприємствами енергетики та виробниками обладнання. Без стандартизації нових процесів та технологій значно зросте ризик прийняття помилкових рішень, марного витрачання коштів та зниження результативності модернізації електростанцій Створити економічні стимули виконання Директиви. Тарифи на електроенергію мають стати головним джерелом фінансування проектів екологізації ВСУ для виконання Директиви 2001/80/ЕС. Інвестиційна складова тарифу має забезпечувати здійснення екологічних програм підприємств. Екологічні програми мають містити обґрунтування і затверджуватися національним регулятором на основі розробленої методології оцінки наслідків екологічної шкоди. Податкова політика має стати додатковим фактором зменшення викидів, і для ВСУ, і для підприємств, які не підпадають під дію даної Директиви (потужністю менше 50 МВт). Здійснити інституційні зміни у природоохоронній політиці. Розробка та виконання національного плану скорочення викидів має стати головним інструментом скорочення викидів, тимчасом як встановлення нормативів та виведення енергоблоків з експлуатації доповнюватимуть даний інструмент регулювання викидів. Національний план має передбачати впровадження системи торгівлі викидами між блоками та електростанціями, заходів скорочення викидів та системи отримання дозволу на діяльність ВСУ з урахуванням всіх видів впливу на оточуюче природне середовище. Для цього необхідно забезпечити державне фінансування розробки та запровадження національної системи моніторингу та аудиту викидів, як це передбачено Директивою.

Енергетика та

22

Електрифікація

№1 2013 рік


Г Р О М А Д С Ь К Е О Б ГО В О Р Е Н Н Я

Довідник з найкращих доступних технологій Україні необхідно визначити найкращі доступні технології (НДТ), що стануть основою для підготовки природоохоронних заходів та нормотворчої діяльності. Використання принципу НДТ дозволяє переконатися, чи дійсно технологічний процес, в тому числі методи і способи виробництва, є повним і відображає вимоги прийнятої практики, тобто на сучасному рівні наукових знань гарантується якомога вища екологічна безпека. Наприклад, в ЄС граничні величини викидів об’єктів забруднювачів визначаються на основі НДТ. Величина допустимих викидів та опис технологічних підходів у Довіднику з найкращих доступних технологій є основою дляпідготовки екологічного обґрунтування, проведення експертизи документації для проектів нових підприємств; а для діючих підприємств – проведення оцінки екологічної результативності, уточнення вимог, у дозвільній документації, розробки обґрунтованих та реалістичних планів скорочення впливу на навколишнє середовище. Україні доцільно адаптувати позитивний досвід країн ЄС та СНД і усунути можливі протиріччя між положеннями чинного законодавства та практикою регулювання допустимого впливу на довкілля. Систему нормування допустимого впливу на навколишнє середовище необхідно привести у відповідність до діючих (реально працюючих) технологій і задати параметри перспективних технологій у прив’язці до місцевих умов. Наявність Довідників з найкращих доступних технологій для теплової енергетики дозволить гармонізувати керівні документи та галузеві стандарти у сфері енергетики з європейськими. Технології золовловлювання, сірко- та азотоочистки на існуючих енергоблоках Згідно проекту державної концепції зменшення викидів передбачено запровадження таких технологій відповідно до терміну експлуатації великих спалювальних установках: • використовувати існуючі золовловлювачі або впроваджувати малозатратні заходи для мінімізації викидів на існуючих ВСУ, що не підлягають модернізації і будуть виведені з експлуатації до 2015 року. • проводити капремонти для підвищення ефективності золовловлювання або впровадження сучасних електрофільтрів з досягненням кінцевої запиленості до 50 мг/нм3 на існуючих ВСУ, що не підлягають модернізації і будуть виведені з експлуатації в період 2015–2020 рр., а також на потужностях з малозатратною модернізацією (800–1600

грн/кВт) і продовженням ресурсу до 10–15 років. Для зниження викидів оксидів азоту використовувати режимно-технологічні заходи, включаючи модернізацію пальників, а також будівництво загальностанційних сіркоочисток при наявності перспективи заміщення цих потужностей новими. • встановити високоефективні електрофільтри з досягненням кінцевої запиленості до 50 мг/нм3, а також сіркоочисні установки, що забезпечують виконання вимог Директиви 2001/80/ЄС на існуючих ВСУ, що будуть виведені з експлуатації в період 2020–2030 рр., а також на інших модернізованих потужностях з продовженням ресурсу на 15–20 років. В Україні також необхідно забезпечити законодавчі умови для створення повного технологічного циклу із поводження з продуктами утилізації відходів. Зокрема, для поводження з похідними відходами, що утворюються після вловлювання шкідливих речовин з димових газів – гіпсу, азотистих сполук, їх суміші із леткою золою (в перспективі – окисів важких металів, ртуті, тощо). Має бути передбачено створення інфраструктури використання похідних відходів, наприклад в будівельній промисловості, дорожньому будівництві, гірничо-добувній промисловості (заповнення або герметизація шахт, штреків). Такі заходи дозволять знизити вартість уловлення забруднюючих речовин в тепловій електроенергетиці. Підвищення якості твердого палива Перед спалюванням вугілля доцільно проводити його збагачення та очистку від сполук сірки та «пустої породи». Економічно вигідніше проводити знесірчування вугілля перед його використанням. Водночас зниження обсягів шкідливих викидів за рахунок збагачення і поставок вугілля з проектними характеристиками носить поки що допоміжний характер, адже оптимальна глибина збагачення в українських умовах не визначена, потужності для утилізації шламів відсутні. Згодом, оптимізація поставок вугілля на різні ТЕС може стати ефективним чинником для знесірчення вугілля. Так, високоякісне паливо може використовуватися на існуючих потужностях, вугілля середньої якості – на нових та модернізованих енергоблоках з газоочистками, а вугілля низької якості і шлами – на котли ЦКШ.

Використання альтернативних видів палива Нетрадиційні джерела енергії Директива 2001/80/ЕС передбачає застосування альтернативних видів палива у тепловій електроенергетиці. Тому, необхідно запроваджувати технології, які дозволять використання українськими Енергетика та

№1 2013 рік

Електрифікація

23

Громадське обговорення

Запровадження найкращих доступних технологій (НДТ) виробництві енергії та захисту довкілля


Г Р О М А Д С Ь К Е О Б ГО В О Р Е Н Н Я

енергоблоками одночасно кількох видів твердого палива – вугілля та біомаси. Водночас, використання нетрадиційних джерел енергії (головно біомаси) може лише частково привести до скорочення викидів забруднюючих речовин тепловою енергетикою, оскільки вони не зможуть витіснити традиційні енергоносії у середньостроковій перспективі.

Громадське обговорення

Природний газ Збільшення частки природного газу у енергетичному балансі може суттєво знизити обсяги викидів. Електростанції, які використовують природний газ, на відміну від пиловугільних, мають (як правило) більшу енергетичну ефективність, екологічність, особливо при покритті змінних (напівпікових) навантажень. Витрати на екологізацію газової теплової енергетикисуттєво нижчі, адже вимагається, в основному, лише встановлення систем зниження викидів окислів азоту. Заміщення генеруючих потужностей та палива імпортом Імпорт електроенергії Збільшення імпорту електроенергії може замістити реновацію потужностей ТЕС із впровадженням комплексу екологічних заходів, що відповідають вимогам Директиви 2001/80/ЕС. Проте це не призведе до суттєвого поліпшення якості атмосферного повітря в східних регіонах України, враховуючи, що найбільш імовірним експортером електроенергії в Україну є Росія, де рівень екологічності теплової енергетики не набагато кращий і, відповідно, будуть відбуватись транскордонні перенесення шкідливих атмосферних забруднень. Заміщення «брудних» потужностей їх імпортом може бути лише тимчасовим та несуттєвим за обсягами через режимні особливості роботи Об’єднаної енергосистеми України. У найближчій перспективі міждержавні лінії електропередач не забезпечать покриття значного дефіциту потужності навіть при його наявності за кордоном через їх низьку пропускну здатність. За експертними оцінками, тривалість проведення необхідних робіт може становити до десяти років, що є за межами терміну виконання Директиви. Імпорт енергетичного вугілля Імпорт низькосірчистого та малозольного вугілля може знизити викиди забруднюючих речовин в українській енергетиці. Імпорт вугілля найбільш вірогідний залізницею із країн сусідів – Росії, Польщі та Казахстану. Завезення вугілля у значних обсягах морським шляхом із Австралії, США, ПАР та ін. потребуватиме вирішення інфраструктурних проблем портів. Проте Енергетичною стратегією України до 2030 року передбачається суттєве зменшення імпорту

енергетичного вугілля. Відповідно, зростання попиту на енергетичне вугілля ТЕС буде покриватись головно за рахунок підвищення власного вуглевидобутку. Це буде можливим лише за умови реформування вугільної промисловості. А тому, імпорт енергетичного вугілля імовірний до завершення реструктуризації вугільної промисловості та збільшення конкурентоспроможності виробленої продукції.

Підготовка та виконання Національного плану зменшення викидів Підходи до адаптації системи екологічного регулювання та моніторингу Найбільш доцільним кроком виконання Директиви 2001/80/ЕС є розробка і впровадження Національного плану зменшення викидів (НПЗВ). Даний підхід передбачає розробку загальнонаціонального плану, який прописував би поетапне зменшення загального річного викиду окисів азоту (NOx), діоксиду сірки (SO2) і пилу з існуючих установок на основі низки параметрів – реального річного часу роботи кожної установки, використаного палива та ін. Такий документ має деталізувати цілі та завдання, спрямовані на зменшення викидів, встановлюючи терміни їх виконання, а також механізми моніторингу. Участь у НПЗВ є найбільш доцільною для України, зважаючи специфіку паливно-енергетичного сектору країни: значна кількість недостатньо завантажених генеруючи потужностей, застарілість матеріально-технічної бази, більша частина потужностей сконцентрована серед невеликої кількості власників. Положення Директиви 2001/80/ЕС передбачають три шляхи виконання її екологічних вимог підприємствами: 1) дотримання граничних значень викидів (ГЗВ) для нових ВСУ; 2) участь у Національному плані зменшення викидів (НПЗВ); 3) закриття потужностей після вичерпання дозволеного строку експлуатації. Країни, на які поширюється дія Директиви, мають на власний розсуд обрати найбільш ефективний метод її виконання. Ці три типи заходів є взаємопов’язаними, й деякі країни-члени ЄС успішно практикують їх комбінування, хоча акцент зазвичай робиться на одному. Основні задачі та складові НПЗВ Національний план має передбачати: 1) впровадження технічних та технологічних заходів скорочення викидів ВСУ: встановлення пилогазоочисного обладнання та постачання «чистішого» (малосірчистого) палива, придушення викидів оксидів азоту тощо. 2) створення інтегрованого підходу до регулювання викидів – отримання дозволу на діяльність

Енергетика та

24

Електрифікація

№1 2013 рік


Г Р О М А Д С Ь К Е О Б ГО В О Р Е Н Н Я

Головним завданням Національного плану має стати визначення загальнонаціональних цільових показників обсягів викидів, які є сумою індивідуальних «внесків» кожного підприємства у забруднення довкілля, і поступове приведення цих обсягів до вимог, прописаних у статті 4 (6) Директиви. Таким чином, НПЗВ оперує абсолютними величинами – допустимими обсягами викидів (у тоннах), а не на рівнями концентрації. Підприємства-учасники НПЗВ зобов’язуються утримувати свої викиди поширених забруднювачів в межах індивідуальних щорічних дозволів, встановлених окремо для кожного підприємства. Схема торгівлі викидами Схема торгівлі викидами має стати основним і найдієвішим інструментом Національного плану. На початку календарного періоду кожному підприємству безкоштовно буде надаватися індивідуальний дозвіл на певний обсяг викидів, який воно має використати протягом дозвільного періоду. Розміри дозволів, що виділяються держаним розпорядником мають щороку прогресивно зменшуватися, що гарантуватиме послідовне зниження сумарних обсягів викидів. Підприємства, чиї викиди не перевищують дозволених квот, зможуть продавати свої надлишки власникам інших установок. По завершенні календарного періоду квоти усіх учасників обнуляються, при цьому жодних багаторічних віртуальних депозитаріїв (на кшталт онлайн-реєстрів вуглецевих сертифікатів) для цих дозволів не передбачено. Ціна квот, що продаються не фіксована, а встановлюється самими учасниками ринку через укладання двосторонніх контрактів. Єдиний онлайн-реєстр Обсяги індивідуальних дозволів, наданих кожному підприємству та усі операції з їх продажу мають бути зафіксовані у єдиному реєстрі НПЗВ, належне ведення якого забезпечується уповноваженим державним органом. В цей реєстр заносяться дані про встановлені річні дозволи для підприємств та додаткові обсяги, що були придбані чи продані ними. У країнах-членах ЄС такі реєстри розміщуються у відкритому доступі в електронній формі, і стають великими порталами, що використовуються для пошуку пропозицій із продажу квот і налагодження контактів із продавцями. Реєстр онов-

люється раз на два тижні, що дозволяє оперативно відслідковувати угоди на ринку квот на викиди поширених забруднювачів. Система моніторингу та верифікації Належне функціонування єдиного реєстру НПЗВ має буде забезпечено ефективною системою моніторингу обсягу викидів та верифікації даних, що надаються підприємствами. Саме на підприємства буде покладатися відповідальність за вибір методу встановлення обсягів викидів SO2, NОx та пилу. Хоча конкретних вказівок стосовно того, якими мають бути ці методи Директива не надає, перевагу отримують системи безперервного моніторингу (continuous monitoring) та системи сертифіковані за встановленими стандартами, на кшталт британської MCERTS. Дані, що надаються установками спалювання різних потужностей, мають бути порівнюваними. Розпорядник НПЗВ, своєю чергою, уповноважений вибірково перевіряти щоквартальні звіти підприємств. Наразі такі системи на ВСУ практично відсутні, а засади їх впровадження нормативно не врегульовані. Зважаючи на такий стан речей НПЗВ має передбачити комплекс заходів з розробки та затвердження відповідних законодавчих та нормативно-технічних вимог щодо створення вказаної системи моніторингу, визначення декількох рівнів її розробки та впровадження (локальний – ВСУ та підприємство в цілому, територіальний та загальнодержавний) з зазначенням чітких термінів та джерел фінансування. При формуванні системи моніторингу потрібно запровадити послідовний перехід від системи чинної екологічної звітності, заснованій на розрахунковому принципі, до звітності на підставі прямих приладових вимірів. Інституційні зміни Створення Національного плану передбачає призначення розпорядника НПЗВ, державної агенції, відповідальної за підтримання та періодичне оновлення онлайн-реєстру викидів від стаціонарних установок спалювання.Доцільним буде покласти обов’язки розпорядника НПЗВ на вже існуючу організацію, – Міністерство екології та природних ресурсів України. Оскільки Мінекології є уповноваженим центральним органом виконавчої влади воно здатне поєднати функції перевірки (верифікації) даних, наданих підприємствами, та їх систематизації в межах одного реєстру.Розпорядник НПЗВ може координувати або делегувати частину функцій іншим установам та структурним підрозділам, зокрема Державній екологічній інспекції, Управлінню державного екологічного моніторингу (зокрема Відділу моніторингу атмосферного повітря), Департаменту екологічної безпеки, Енергетика та

№1 2013 рік

Електрифікація

25

Громадське обговорення

ВСУ з урахуванням всіх видів впливу на оточуюче природне середовище (викиди, шкідливий вплив на здоров’я людей, тварин, стан рослинності, забруднення ґрунту, водойм тощо). 3) створення системи перерозподілу (торгівлі) викидами між блоками та електростанціями, що надасть необхідної гнучкості підприємствам під час планування та запровадження екологічних програм.


Г Р О М А Д С Ь К Е О Б ГО В О Р Е Н Н Я

Департаменту державної екологічної політики та міжнародної діяльності. Індивідуальні перевірки достовірності даних, наданих підприємствами, доцільно здійснювати за допомогою залучення незалежних приватних компаній, що надають послуги екологічного аудиту.

Громадське обговорення

Терміни та джерела фінансування виконання вимог Директиви 2001/80/ЕС Терміни виконання Директиви Терміни виконання Директиви 2001/80/ЕС в Україні залежатимуть від вчасного фінансування необхідних інвестиційних програм. Своєю чергою, терміни надходження інвестицій у ПЕК України залежать від успішності реформування енергетичного сектору. Проте запланований у Програмі економічний реформ Президента графік реформи ПЕК не тільки не відповідає термінам, задекларованим Енергетичним Співтовариством, але вже виконується із річним запізненням. Таким чином, за наявного темпу проведення енергетичних реформ виконання Директиви до 2018 року виглядає не можливим. Незалежно від нової дати завершення адаптації енергетичного сектору до екологічних вимог ЄС, важливо забезпечити координацію проведення реформ. Для цього зокрема необхідно гармонізувати плани виконання пов’язаних між собою реформ, зокрема узгодити терміни виконання планів дій екологічної та енергетичної стратегії, плану економічних реформ Президента у відповідності до зобов’язань Договору про Енергетичне Співтовариство. Вчасна та послідовна реформа ПЕК Енергетичні реформи мають поліпшити фінансовий стан підприємств вугільного та енергетичного сектору країни. Передумовою для фінансування природоохоронних інвестицій підприємствамизабруднювачами є роздержавлення та ціноутворення на електроенергію та пальне, що заохочуватимуть інвестиційну діяльність: • Відкрити доступ до капіталу та найкращих технологій через приватизацію генеруючі компаній (ТЕС та ТЕЦ) та інші форми державно-приватного партнерства. Проведення одночасної приватизації у вугільній промисловості та тепловій енергетиці може прискорити модернізацію вугільних підприємств. • Підвищити якість та створити вільний ринок вугілля. Вільне ціноутворення та здійснення операцій з продажу та купівлі вугілля, а також приватизація потенційно прибуткових та ліквідація збиткових підприємств промисловості збільшить конкурентоспроможність вугільних енергетичних компаній.

• Встановлення оптових тарифів на електроенергію, що компенсуватимуть капітальні витрати компаній. Цей захід є складовою запланованої реформи оптового ринку електроенергії, що також має забезпечити кращі умови для конкуренції між виробниками енергії. Іншою умовою фінансування інвестиційних програм підприємств-забруднювачів є розробка методології оцінки екологічних ризиків та шкоди від викидів, що необхідна для обґрунтування параметрів програм перед регулятором. Зміни в екологічному оподаткуванні Екологічне оподаткування не є безпосереднім механізмом виконання Директиви, проте може сприяти скороченню шкідливих викидів. В Україні доцільно застосувати диференційований підхід для екологічного оподаткування, надавши податкові пільги для підприємств охоплених НПЗВ, оскільки ці підприємства вже будуть нести витрати від участі у системі торгівлі викидами. Натомість, необхідно збільшити екоподатки для підприємств з меншою потужністю (менше 50 МВт), які не підлягають виконанню Директиви з метою забезпечення рівних конкурентних умов для всіх виробників енергії та регулювання викидів і від менших забруднювачів також. Одним із можливих варіантів є встановлення пільгового терміну для надання підприємствам можливості оснащення ВСУ газоочисним обладнанням, після якого підвищити екоподатки на викиди SOx та NOx та збільшити розміри відшкодування збитків за наднормативні викиди, щоб забезпечити дотримання граничних значень викидів (ГЗВ) для підприємств, які оберуть саме цей шлях виконання Директиви. Для того, щоб екоподатки виконували стимулюючу роль, необхідно регулярно переглядати не тільки податкову ставку і підвищувати її у разі потреби, але й умови податкових пільг . Перед цим, доцільно провести аналіз екологічних та соціальноекономічних наслідків збільшення податків для визначення оптимального рівня оподаткування. Залучення міжнародної технічної допомоги Україна може отримати додаткову міжнародну технічну допомогу. Для цього необхідно забезпечити ефективне використання наявної технічної допомоги та вчасне виконання взятих Україною зобов’язань в рамках міжнародних екологічних конвенцій, а також інших екологічних директив Енергетичного співтовариства (про аналіз екологічного впливу та інформування громадськості). Наприклад, бюджетна підтримка ЄС на виконання Екологічної стратегії України може бити витрачена на забезпечення впровадження інституційних змін (увідповідненню системи екологічного моніторингу до європейських вимог, розробку НПЗВ).

Енергетика та

26

Електрифікація

№1 2013 рік


Г Р О М А Д С Ь К Е О Б ГО В О Р Е Н Н Я

РІШЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ документу «Зменшення шкідливих викидів у тепловій електроенергетиці на виконання вимог Європейського Енергетичного Співтовариства», розробленого Міжнародним центром перспективних досліджень в рамках проекту «Стратегія інтеграції України в Європейське Енергетичне Співтовариство»

13 березня 2012 року в приміщенні Будинку Комітетів Верховної Ради України відбулося Громадське обговорення «Зменшення викидів у тепловій електроенергетиці на виконання вимог Європейського Енергетичного Співтовариства», розробленого МЦПД в рамках проекту «Стратегія інтеграції України в Європейське Енергетичне Співтовариство», (Біла та Зелена книги). Інтеграція України до Європейського Енергетичного Співтовариства, яка започаткована підписанням Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, який ратифікований Верховною Радою України (15 грудня 2010 року № 2787-УІ), ставить перед Україною завдання щодо приведення екологічних показників великих спалювальних установок у відповідність до європейських норм, визначених Директивою 2001/80 ЕС в частині гранично допустимих викидів діоксиду сірки, оксидів азоту та пилу тощо. Передбачений Законом України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року», (від 21 грудня 2010 року № 2818-VI) та прийнятим для його виконання «Національним планом дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011–2015 роки» (розпорядження від 25 травня 2011 № 577-р), комплекс заходів по зменшенню шкідливих викидів у тепловій електроенергетиці, зокрема, терміни виконання, обсяги та механізми фінансування не передбачають можливість належного виконання теплоенергетичним комплексом України вимог Директиви 2001/80/ЄС у терміни, що передбачені взятими зобов’язаннями України при приєднанні до Договору про заснування Енергетичного співтовариства. Крім того, незадовільний стан щодо вирішення

м. Київ, Липська, 3 Будинок Комітетів ВР України проблеми викидів в тепловій енергетиці склався внаслідок фактичної відсутності в державі механізмів підтримки прикладних наукових досліджень. Проект Міжнародного центру перспективних досліджень щодо зменшення шкідливих викидів у тепловій електроенергетиці спрямований на визначення головних проблем та перешкод зменшення шкідливих викидів забруднювальних речовин об’єктами теплової електроенергетики України (Зелена книга) та надання рекомендацій уряду з цих питань (Біла книга). Використання Зеленої книги всіма зацікавленими сторонами дасть змогу визначити їхні позиції та участь у опрацюванні напрямів модернізації великих спалювальних установок відповідно до вимог Європейського Енергетичного Співтовариства. Важливість цього документа полягає також в тому, що наведений у ньому аналіз проблем і перешкод, можна застосувати і для інших секторів економіки, де використовуються великі спалювальні установки з урахуванням місцевих особливостей їх експлуатації. Використання Білої книги (книги рішень) дасть змогу врахувати загальні рекомендації урядові, відповідним центральним органам виконавчої влади щодо напрямів зменшення шкідливих викидів забруднюючих речовин підприємствами теплової електроенергетики для імплементації Директиви 2001/80/ЕС. Учасники Громадського обговорення вирішили: 1. Схвалити документ «Зменшення шкідливих викидів у тепловій електроенергетиці на виконання вимог Європейського Енергетичного Співтовариства» в рамках проекту «Стратегія Енергетика та

№1 2013 рік

Електрифікація

27

Громадське обговорення

13 березня 2012 року


Г Р О М А Д С Ь К Е О Б ГО В О Р Е Н Н Я

інтеграції України в Європейське Енергетичне Співтовариство» за умови врахування в проекті МЦПД пропозицій учасників Громадського обговорення.

Громадське обговорення

2. З метою забезпечення інтеграції України до Європейського Енергетичного Співтовариства, а також зниження екологічного навантаження великих спалювальних установок на довкілля та здоров’я населення, на виконання вимог Директиви 2001/80/ЕС Україні необхідно вжити наступні заходи: 2.1. Визначити перелік найефективніших технологій скорочення шкідливих викидів. 2.2. Вдосконалити існуючі та створити додаткові економічні стимули та техніко-економічне обґрунтування виконання Директиви 2001/80/ ЄС (інвестиційна складова тарифу має забезпечувати здійснення екологічних програм підприємств, а податкова політика має стати додатковим чинником зменшення викидів для великих спалювальних установок і для установок, які не підпадають під дію цієї Директиви). 2.3. Розробити та затвердити Державну цільову програму обмеження шкідливих викидів, яка має стати головним інструментом покращення екологічних показників великих спалювальних установок з визначенням джерел фінансування, термінів виконання та відповідальних організацій. 2.4. Забезпечити послідовність модернізації теплової електроенергетики та контроль за виконанням цих робіт. 2.5. Врахувати пропозиції щодо визначення реальних термінів імплементації Директиви 2001/80/ЄС, виходячи з можливостей економіки країни і необхідності надання Україні перехідного періоду для реалізації цих заходів та звернутись у встановленому порядку до Європейського Енергетичного Співтовариства з цього питання. 3. Звернутись до органів законодавчої та виконавчої влади України: 3.1. Комітету Верховної Ради України з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки створити робочу групу під керівництвом народного депутата України Глущенка І.М. за участю зацікавлених сторін для підготовки законодавчих ініціатив щодо тарифоутворення та економічних стимулів в електроенергетиці з метою виконання вимог Директиви 2001/80/ЄС. 3.2. Міністерству енергетики та вугільної промисловості України спільно з Міністерством екології та природних ресурсів України та іншим зацікавленим центральним органам виконавчої влади: 3.2.1. Сприяти затвердженню Концепції Державної цільової програми обмеження шкідливих викидів деяких забруднюючих речовин в

атмосферу з великих спалювальних установок електроенергетичного сектору (ТЕС, ТЕЦ) України та розробити відповідну Державну цільову Програму в рамках Енергетичної стратегії України на період до 2030 року. 3.2.2. На основі Державної цільової програми обмеження шкідливих викидів деяких забруднюючих речовин в атмосферу з великих спалювальних установок електроенергетичного сектору (ТЕС, ТЕЦ) України обговорити з представниками Європейської комісії та Європейського Енергетичного Співтовариства реальні терміни виконання вимог Директиви 2001/80/ЄС в Україні та отримання відповідної міжнародної технічної допомоги. 3.2.3. Опрацювати питання щодо можливості встановлення екологічної надбавки до тарифу на електроенергію для цільового фінансування прикладний наукових розробок щодо зменшення шкідливих викидів та проектів зі спорудження сучасних систем очищення димових газів на ТЕС та ТЕЦ. 3.3.3. Ініціювати внесення змін в нормативні вимоги при отриманні дозволів на викиди з метою диференціації підходу до ТЕС і ТЕЦ в залежності від категорії джерела викидів на основі Державної цільової програми обмеження шкідливих викидів деяких забруднюючих речовин в атмосферу з великих спалювальних установок електроенергетичного сектору (ТЕС, ТЕЦ). 3.3.4. Розглянути можливість використання частини сплаченого підприємствами екологічного податку для цільового фінансування природоохоронних заходів на виконання вимог Директиви 2001/80/ЄС, включаючи запровадження механізму рефінансування на підприємствах електроенергетичного сектору (ТЕС, ТЕЦ). 3.3.5. Розробка та ухвалення схеми переходу на комплексні дозволи на забруднення навколишнього середовища (повітря, вода, відходи) відповідно до Директиви 2008\1\ЕC щодо комплексного попередження та контролю забруднення (IPPC). 4. Звернутись до Національної академії наук України: 4.1. Виконувати науковий супровід та надання консультативної допомоги з розробки та реалізації Державної цільової програми обмеження шкідливих викидів деяких забруднюючих речовин в атмосферу з великих спалювальних установок електроенергетичного сектору (ТЕС, ТЕЦ) України із залученням науковців профільних інститутів Національної академії наук України. 4.2. Передбачати у планах науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт НАН України проведення найбільш актуальних досліджень відповідного спрямування.

Енергетика та

28

Електрифікація

№1 2013 рік


НАМ – ПОНАД 130 РОКІВ

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТУ ОНОВЛЕНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ НА ПЕРІОД ДО 2030 РОКУ У конференц-залі Міненерговугілля України (м. Київ, вул. Хрещатик, 30) 18 липня 2012 року відбулося Громадське обговорення основних положень оновленої Енергетичної стратегії України на період до 2030 року. Громадське обговорення організовано за ініціативи та участі Науково-технічної спілки енергетиків та електротехніків України (НТСЕУ), Громадських рад при Міненерговугілля, Мінприроди, НКРЕ України та Департаменту стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу Міненерговугілля України.

Громадське обговорення

Мета проведення Громадського обговорення: ознайомлення громадськості – представників громадських організацій енергетичного та екологічного спрямування, центральних органів законодавчої та виконавчої влади, наукових та учбових закладів, проектних та науково-дослідних інститутів, енергетичних компаній, науково-технічних та аналітичних центрів різних форм власності, Міненерговугілля та Фонда «Ефективне управління», НКРЕ та Ради ОРЕ України, ДП «Енергоринок» та ін. із основними засадами проекту оновленої Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, напрацювання пропозицій від громадськості для врахування при доопрацюванні остаточної редакції Енергетичної стратегії України на період до 2030 року.

Енергетика та №1 2013 рік

Електрифікація

29


Г Р О М А Д С Ь К Е О Б ГО В О Р Е Н Н Я П Р О Е К Т У О Н О В Л Е Н О Ї Е Н Е Р Г Е Т И Ч Н О Ї С Т Р АТ Е Г І Ї У К Р А Ї Н И Н А П Е Р І О Д Д О 2 0 3 0 Р О К У

ПРОГРАМА І ПРОТОКОЛЬНЕ РІШЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТУ ОНОВЛЕНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ НА ПЕРІОД ДО 2030 РОКУ 18 липня 2012 року

м. Київ, вул. Хрещатик, 30 Конференц-зал Міненерговугілля України

Відкриття засідання Вступне слово Макуха Володимир Олексійович, заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості України – керівник апарату

Доповідь «Презентація основних положень оновленої Енергетичної стратегії України на період до 2030 року» Рубченко Роман Станіславович – старший менеджер проекту, Фонд «Ефективне управління» Виступи учасників Громадського обговорення. Пропозиції до проекту оновленої Енергетичної стратегії України «Основні засади проектів Енергетичної стратегії України 2006 і 2012 років: аргументи «за» і «проти». Плачков Іван Васильович – Голова наглядової Ради ПАТ «Київенерго», Міністр енергетики України (1999, 2005–2006 рр.)

Громадське обговорення

«Щодо стратегії розвитку гідроенергетики» Карамушка Олександр Михайлович – віце-президент Всеукраїнської асоціації «Укргідроенерго»

Енергетика та

30

Електрифікація

№1 2013 рік


Г Р О М А Д С Ь К Е О Б ГО В О Р Е Н Н Я П Р О Е К Т У О Н О В Л Е Н О Ї Е Н Е Р Г Е Т И Ч Н О Ї С Т Р АТ Е Г І Ї У К Р А Ї Н И Н А П Е Р І О Д Д О 2 0 3 0 Р О К У «Недостатня увага екологічній складовій у проекті Енергетичної стратегії України» Рудницька Христина Анатоліївна – координатор кліматичної програми Національного екологічного центру України «Проект Енергетичної стратегії не вирішує проблеми розвитку атомної енергетики України» Хмара Дмитро Олександрович – координатор енергетичної програми Національного екологічного центру України «Про перспективні плани розвитку відновлюваної енергетики в Україні» Фаворський Юрій Петрович – головний інженер Інституту відновлюваної енергетики НАН України «ТЕЦ, як елемент стратегічного розвитку української енергетики» Перевертаєв Андрій Валерійович – радник Президента Асоціації «УкрТЕЦ» «Роль ОРЕ у формуванні та реалізації Енергетичної стратегії України» Запайщиков Костянтин Володимирович – голосуючий директор Ради ОРЕ – директор Центру взаємодії з органами державної влади та ОРЕ ДП НАЕК «Енергоатом» Кухарчук Микола Петрович – генеральний директор Асоціації «Український Ядерний Форум» «Екологічні проблеми та перспективи Енергетичної стратегії України» Тимочко Тетяна Валентинівна – Голова Всеукраїнської екологічної ліги Сігал Ісаак Якович – Інститут газу НАН України, доктор технічних наук, професор Кононенко Микола Олександрович – Голова Громадського інформаційно-аналітичного центру НТСЕУ Міщук Зоряна Ростиславівна – Всеукраїнське екологічне об’єднання «Мама-86» Вольчин Ігор Альбінович – зав. лабораторії Інституту вугільних енерготехнологій НАН України

За результатами Громадського обговорення проекту оновленої Енергетичної стратегії України на період до 2030 року учасники Громадського обговорення прийняли рішення звернутися до розробників оновленої Стратегії і керівництва Міненерговугілля України з проханням розглянути та проаналізувати пропозиції учасників засідання щодо напрацьованого тексту проекту оновленої Енергетичної стратегії і врахувати пропозиції громадськості при доопрацюванні проекту Стратегії для подальшого направлення до Кабінету Міністрів та Верховної Ради України.

Віце-президент, голова Виконкому Науково-технічної спілки енергетиків та електротехніків України, член Громадських рад при Міненерговугілля, Мінприроди та НКРЕ України

О. С. Дупак

Енергетика та №1 2013 рік

Електрифікація

31

Громадське обговорення

«Енергетична стратегія України: стан і перспективи» Шеберстов Олексій Миколайович – генеральний директор ТОВ «Енергетична консалтингова група», Міністр енергетики України (1995–1996, 1997–1999), Почесний Президент НТСЕУ


Г Р О М А Д С Ь К Е О Б ГО В О Р Е Н Н Я П Р О Е К Т У О Н О В Л Е Н О Ї Е Н Е Р Г Е Т И Ч Н О Ї С Т Р АТ Е Г І Ї У К Р А Ї Н И Н А П Е Р І О Д Д О 2 0 3 0 Р О К У

Громадське обговорення

СПИСОК УЧАСНИКІВ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТУ ОНОВЛЕНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ НА ПЕРІОД ДО 2030 РОКУ

Енергетика та

32

Електрифікація

№1 2013 рік


Г Р О М А Д С Ь К Е О Б ГО В О Р Е Н Н Я П Р О Е К Т У О Н О В Л Е Н О Ї

Громадське обговорення

Е Н Е Р Г Е Т И Ч Н О Ї С Т Р АТ Е Г І Ї У К Р А Ї Н И Н А П Е Р І О Д Д О 2 0 3 0 Р О К У

Енергетика та №1 2013 рік

Електрифікація

33


Г Р О М А Д С Ь К Е О Б ГО В О Р Е Н Н Я П Р О Е К Т У О Н О В Л Е Н О Ї

Громадське обговорення

Е Н Е Р Г Е Т И Ч Н О Ї С Т Р АТ Е Г І Ї У К Р А Ї Н И Н А П Е Р І О Д Д О 2 0 3 0 Р О К У

Енергетика та

34

Електрифікація

№1 2013 рік


НАМ – ПОНАД 130 РОКІВ

XXV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЕНЕРГЕТИКА МАЙБУТНЬОГО В УКРАЇНІ: АЛЬТЕРНАТИВИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ, БЕЗПЕКА»

ПРОГРАМА

XXV Міжнародної науково-технічної конференції з питань розвитку електроенергетики України

«Енергетика майбутнього в Україні: альтернативи, ефективність, безпека» 5–7 вересня 2012 р., смт Миколаївка, АР Крим, конференц-зал пансіонату «Енергетик»

5 вересня, 10.00 – 13.00 Відкриття конференції. Вступне слово і привітання учасників конференції від Міненерговугілля, Комітету Верховної Ради України з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки, Міжнародного Союзу НІО, Виконавчого комітету ЕЕР СНД, Російського Науково-технічного товариства енергетиків та електротехніків, Міжнародної академії електротехнічних наук та Інституту енергетичної стратегії Росії, Постійного Представника Президента України в АР Крим. Модератор конференції Куцан Ю.Г. Доповіді та повідомлення Енергетична стратегія України – гарант соціально-економічного розвитку держави Макуха В.О., Чех С.М., Сухопарова Л.В., Міненерговугілля України Оновлення Енергетичної стратегії України на період до 2030 року Константінов М.І., Руденко В.В., Коваленко В.В., Стригуненко Г.Ю., Міненерговугілля України; Рубченко Р.С., Фонд «Ефективне управління»; Стан та перспективи розвитку електроенергетики СНД Мішук Є.С., Виконавчий комітет Електроенергетичної Ради СНД, м. Москва Надійність та безпека гідротехнічних споруд в сучасних умовах Поташник С.І., НАК «Енергетична компанія України»

Енергетика та №1 2013 рік

Електрифікація

35

Громадське обговорення

ПЕРШЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ


«Енергетика майбу тнього в Україні: альтернативність, ефек тивність, безпека»

X X V М І Ж Н А Р О Д Н А Н АУ КО В О - Т Е Х Н І Ч Н А КО Н Ф Е Р Е Н Ц І Я

Розбудова громадянського суспільства і участь громадськості у формуванні та реалізації енергетичної політики України Дупак О.С., Стогній Б.С., Чабан О.Й., віце-президенти НТСЕУ Науково-технічне забезпечення довгострокових планів розвитку енергетики України Мацевитий Ю.М., Стогній Б.С., Шидловський А.К., Національна академія наук України, Русанов А.В., ІПМаш НАН України Енергетична стратегія України між минулим і майбутнім Костюковський Б.А., Шульженко С.В., Інститут загальної енергетики НАН України Аналіз національних енергетичних погашень, світовий досвід їх запобігання та Стратегія розвитку енергетики України Скляров В.Ф., Представництво «CIGRE-Україна»; Лушкін В.А., Головдерженергонагляд України Законодавчо-нормативне забезпечення стратегічного розвитку енергетики, удосконалення тарифної політики в галузі електроенергетики та можливого реформування ОРЕ України Вдовенко В.Г., Секретаріат Комітету Верховної Ради України з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки; Глущенко І.М., Народний депутат України Інтелектуальні електричні мережі як складова енергетики майбутнього Стогній Б.С., Відділення ФТПЕ НАНУ; Кириленко О.В., ІЕД НАНУ; Денисюк С.П., НТУУ «КПІ» Духовність як визначальна умова стійкого розвитку і прогресу Митрополит Симферопольський і Кримський Лазар; Ішин А.В., Таврійський національний університет

Пленарне засідання ХХV Міжнародної науково-технічної конференції

ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 5 вересня, 14.00 – 18.00 Пріоритети реформ в енергетиці Котко В.Г., Громадська рада при НКРЕ України, ВГО «Енергетична асоціація України» Роль енергетичного ринку в реалізації оновленої Енергетичної стратегії України на період до 2030 року Запайщиков К.В., Чуленко С.В., ДП «НАЕК «Енергоатом» Правові засади функціонування ОРЕ: сучасний стан та перспективи розвитку Євдокімов В.А., ДП «Енергоринок» Розвиток альтернативної енергетики в Україні: стан та перспективи розвитку Поліщук О.В., ДП «Енергоринок» Науково-технічне забезпечення стратегічного розвитку та надійної роботи ОЕС України Баталов А.Г., Гримуд Г.І., Брехт О.О., Лущик О.В., ДП «НЕК «Укренерго»; Розвиток ядерної енергетики в Україні. Необхідність, переваги та недоліки. Васильченко В.М., ДП «ДНІЦ СКАР»; Константінов М.І., Міненерговугілля України; Литвинський Л.Л., АЕСКАР; Пуртов О.А., ДП «ДНІЦ СКАР» Реалізація стратегічних планів НАЕК «Енергоатом» Рибчук О.М., Орлов І.Ф., Мещеряков А.В., ВП «Атомпроектінжиніринг» Перспективи розвитку відновлюваної енергетики в Україні Кудря С.О., Матвійчук О.С., Інститут відновлювальної енергетики НАН України Енергетика та

36

Електрифікація

№1 2013 рік


Технічне переоснащення вугільних енергоблоків 50–300 МВт Левін М.М., Бабічев Л.А., Гуля О.М., ХЦКБ «Енергопрогрес» Екологічні виклики теплоенергетики України та можливі шляхи їх подолання Ілляш Г.О., менеджер департаменту екології ТОВ «ДТЕК» Екологічний менеджмент в електроенергетиці Куцан Ю.Г., НЕК «Укренерго» Розбудова базових моделей безпеки в сучасних умовах Кононенко М.О., Мірошниченко В.М., НВО «Укрсовпроект»; Іванов П.А., Оніщенко О.М., Міненерговугілля України Безпека праці на підприємствах енергетики Чуприна Л.П., Міненерговугілля України Інвестиційні програми розвитку і забезпечення ефективної роботи ТЕЦ. Улітіч Ю.І., Кондратенко О.В., Асоціація «УкрТЕЦ» Приватизація об’єктів енергетики Соколовська Н.І., Спеціальна контрольна комісія з питань приватизації ВР України

ТРЕТЄ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 6 вересня, 10.00 – 13.00 Проекти нового будівництва та реконструкції ПАТ «Укргідроенерго» в оновленій Енергетичній стратегії України Литвиненко Ю.В., ПАТ «Укргідроенерго» Розвиток атомно-енергетичного комплексу України та енергобезпека Кошарна О.П., Асоціація «Український ядерний форум» Стратегія розвитку системного оператора ОЕС України (НЕК «Укренерго») Ущаповський К.В., ДП «НЕК «Укренерго»; Костін Ю.Д., Харківський НУРЕ Аналіз ефективності моделі управління розвитком та функціонуванням електроенергетики Костюковський Б.А., Богословська О.Ю., Інститут загальної енергетики НАН України Роль нових Інноваційних технологій у відновленні енергонезалежності та промислового потенціалу країни Захматов В.Д., Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАНУ Державний енергетичний нагляд України на сучасному етапі Арбузов Є.Л., Лушкін В.А., Держенергонагляд України Забезпечення нормативно-технічними документами підприємств ПЕК та шляхи удосконалення підготовки науково-технічної документації Єрмаков О.М., Мазур В.П., ОЕП «ГРІФРЕ» Методика оперативних розрахунків реактивної складової електроенергії Куцан Ю.Г., Ришкевич О.І., НЕК «Укренерго» Аераційні пиложивильники. Досвід експлуатації на котлах ТТП-210А ТрТЕС Кесова Л.О., Черезов Н.Н., Меренгер П.П., Литовкін В.В., НТУУ «КПІ»; Салімон М.П., Очкасов Е.М., ТрТЕС; Колесніков С.І., ПАТ «Центренерго» Нові разтопочні технології для пуску вугільних котлів без газу і мазуту Кузнецов В.Д., Литовкін В.В., Клочек Н.В., Попель Ю.С., НТУУ «КПІ» Вибір технологій десульфуризації для теплоенергетики Вольчин І.А., Інститут вугільних енерготехнологій НАН України Сумісне спалювання біомаси та вугілля Матвійчук О.С., Інститут відновлювальної енергетики НАН України Про розвиток відновлюваних джерел енергії в Західному регіоні України Петер Кочерек, ЛІВ ЕЛЕКТРО, Словаччина; Пилип’юк Р.В., ВАТ «ЛьвівТЕП» Мала гідроенергетика України: стратегії та проблеми розвитку Карамушка О.М., ВГО «Асоціація «Укргідроенерго» Особливості регулювання та оцінки безпеки гребель та водосховищ Бенатов Д.Е., НТУУ «КПІ»; Стефанішин Д.В., Національний університет водного господарства та ПК Промислова вітроенергетика України в контексті світових тенденцій. Досвід будівництва вітроелектростанцій Підгуренко В.С., Вітропарк «Очаківський» Концепція формування інтеграційної енергетичної системи на регіональному рівні Сніжко С.В., Північна Енергосистема ДП «НЕК «Укренерго»; Сніжко Ю.С., ХНАКГ Стабільність частоти струму – запорука стійкої роботи ОЕС України Корнюш С.В., НЕК Укренерго; Вовк І.Є., Гончаренко В.І., Вовк А.І., ДП «Чехпол Енерджи» Енергетика та №1 2013 рік

Електрифікація

37

«Енергетика майбу тнього в Україні: альтернативність, ефек тивність, безпека»

X X V М І Ж Н А Р О Д Н А Н АУ КО В О - Т Е Х Н І Ч Н А КО Н Ф Е Р Е Н Ц І Я


«Енергетика майбу тнього в Україні: альтернативність, ефек тивність, безпека»

X X V М І Ж Н А Р О Д Н А Н АУ КО В О - Т Е Х Н І Ч Н А КО Н Ф Е Р Е Н Ц І Я

Спільне засідання Круглого столу з проблем науково-технічного забезпечення стратегічного розвитку енергетики і секції «Безпека в енергетиці»

СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ «Проблеми науково-технічного, інноваційного та законодавчо-нормативного забезпечення стратегічного розвитку енергетики» і С Е К Ц І Ї «Безпека в енергетиці» 8 вересня, 14.00 – 17.00 Головуючі: Кононенко М.О. та Котко В.Г. Впровадження систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах гідроенергетики Пінчук М.Г., ПАТ «Укргідроенерго» Інноваційний роботизований комплекс забезпечення безпеки гідротехнічних споруд у період зимововесняного льодоставу (льодоходу) Кононенко М.О., Українське НТТ приладобудівників і метрологів Напрямок удосконалення системи безпеки об’єктів ядерно-паливного циклу Лісиченко Г.В., Ковалевський В.В., ДУ ІГХНС НАН України Аналіз загроз і небезпек в системі фізичного захисту об’єктів ядерної енергетики Мірошниченко В.М., Кононенко М.О., НВО «Укрсовпроект» Основні принципи організації та проведення професійного психофізіологічного відбору на підприємствах електроенергетичної галузі Аладишева Л.В., Науково-дослідний інститут профілактичної медицини, м. Харків Проблеми радонової небезпеки в умовах інтенсивного техногенного забруднення Горячев В.Г., Державне підприємство «СхідГЗК», м. Жовті Води Енергетика як чинник національної безпеки: потреби світоглядного та нормативного забезпечення Чабан О.Й., віце-президент НТСЕУ

ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 7 вересня, 10.00 – 13.00 Виступи, пропозиції, дискусія. Підведення підсумків роботи круглих столів, роботи секції, пленарних засідань. Обговорення пропозицій і рекомендацій, проекту рішення конференції. Урочисте закриття конференції.

Енергетика та

38

Електрифікація

№1 2013 рік


«Енергетика майбу тнього в Україні: альтернативність, ефек тивність, безпека»

X X V М І Ж Н А Р О Д Н А Н АУ КО В О - Т Е Х Н І Ч Н А КО Н Ф Е Р Е Н Ц І Я

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ Стогній Б.С., академік-секретар ВФТПЕ НАН України, віце-президент НТСЕУ, співголова Чех С.М., заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості України, співголова Константінов М.І., директор Департаменту стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу, Міненерговугілля України, співголова Лісовий Б.Г., голова Ради ОРЕ України, співголова Лучніков В.А., директор НТЦЕ ДП НЕК «Укренерго», співголова Недашковський Ю.О., президент ДП НАЕК «Енергоатом», співголова Омеляновський П.Й., президент НАК „ЕКУ”, співголова Тімченко М.В., генеральний директор ТОВ «ДТЕК», співголова Тітенко С.М., голова НКРЕ України, співголова, Ходаківський А.М., директор ДП НЕК «Укренерго», співголова Куцан Ю.Г., вчений секретар Організаційного комітету Бєдін С.В., директор ДП „Енергоринок” Бронніков В.К., президент Українського ядерного товариства Гримуд Г.І., головний інженер ДП НЕК «Укренерго» Гутаревич О.Т., начальник Державної інспекції з експлуатації електростанцій і мереж Дупак О.С., віце-президент, голова Виконкому НТСЕ України Єрмаков О.М., виконавчий директор ОЕП «ГРІФРЕ» Котко В.Г., президент ВГО «Енергетична асоціація України» Лушкін В.А., директор Головдерженергонагляду України Поташник С.І., голова Правління ГО «Рада старійших енергетиків України» Соколовський Е.С., генеральний директор ПАТ «ДТЕК Крименерго»

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ Макуха В.О., заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості України, співголова Глущенко І.М., народний депутат України, співголова Кулик М.М., директор Інституту загальної енергетики НАН України, співголова Руденко В.В., заступник директора Департаменту стратегічної політики, інвестицій та ядерноенергетичного комплексу Міненерговугілля України, вчений секретар Арбузов Є.Л., заступник директора Головдерженергонагляду України Барбашов С.В., віце-президент Українського ядерного товариства Баталов А.Г., заступник директора ДП НЕК «Укренерго» Буцьо З.Ю., начальник відділу ДП НЕК «Укренерго» Власенко М.І., директор ВП «НТЦ НАЕК «Енергоатом» Кононенко М.О., керівник Інформаційно-аналітичного центру НТСЕУ Мацевитий Ю.М., директор Інституту проблем машинобудування НАНУ Меженний С.Я., директор Департаменту з питань електроенергетики Міненерговугілля України Сирота І.Г., голова Правління ПАТ “Укргідроенерго” Енергетика та №1 2013 рік

Електрифікація

39


«Енергетика майбу тнього в Україні: альтернативність, ефек тивність, безпека»

X X V М І Ж Н А Р О Д Н А Н АУ КО В О - Т Е Х Н І Ч Н А КО Н Ф Е Р Е Н Ц І Я

ВСТУПНЕ СЛОВО ВІД ОРГАНІЗАЦІЙНОГО І ПРОГРАМНОГО КОМІТЕТІВ І ПРИВІТАННЯ УЧАСНИКАМ XXV МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З ПИТАНЬ РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИКИ «ЕНЕРГЕТИКА МАЙБУТНЬОГО В УКРАЇНІ: АЛЬТЕРНАТИВНІСТЬ, ЕФЕКТИВНІСТЬ, БЕЗПЕКА»

Дупак О.С., віце-президент, голова Виконкому Науково-технічної спілки енергетиків та електротехніків України, Заслужений енергетик СНД і України

Шановні колеги ! Від імені і за дорученням Організаційного та Програмного комітетів XXV Міжнародної науково-технічної конференції з питань розвитку енергетики щиро вітаю Вас з початком роботи нашого Форуму. У цьому році енергетична громада країни відзначає 50-річний ювілей Міністерства енергетики України – дієвого керуючого і мобілізуючого штабу створення потужного енергетичного комплексу країни та забезпечення його надійної роботи (особливо ця місія визначалась у перші 20–30 років діяльності Міністерства). За ці роки у співдружності з видатними діячами науки, інженерної техніки та громадських об’єднань енергетики вирішили складні проблеми реалізації великомасштабних проектів електрифікації всієї країни і створення Об’єднаної енергетичної системи України, виконана значна робота з розвитку енергетики і надійного забезпечення населення та економіки України електричною та тепловою енергією, з реформування системи управління в галузі (ці перетворення, в основному, відбуваються в останні десятиріччя), а також зміни форми власності, запровадження ринкових реформ та створення системи цивілізованих взаємовідносин на енергоринку України. У науково обґрунтованій експертній оцінці та реалізації цих перетворень, а також подальших планів розвитку галузі завжди брала конструктивну участь наша Спілка. Велика подяка учасникам конференції, нинішньому та попереднім поколінням енергетиків, всій науковій та інженерній громаді країни, які спільними зусиллями, самовідданою творчою працею створили потужний енергетичний комплекс держави і продовжують працювати задля подальшого розвитку та реформування електроенергетичної галузі, запровадження сучасних досягнень науки та інженерної техніки. Дякуємо Вам за стратегічні напрацювання з підвищення рівня надійної та ефективної роботи об’єктів енергетики, за намагання підвищити енергетичну безпеку – важливу складову національної безпеки держави, за пропозиції щодо вирішення проблем науково-технічного, інноваційного та законодавчо-нормативного забезпечення стратегічного розвитку енергетики країни та підвищення ії екологізації. Необхідно також продовжити цю важку і невдячну роботу, особливо в теперішній час змін форм власності та частих змін керівного складу галузевих структур. Вдячні більшості з Вас за підтримку і участь у проведенні, за ініціативи Науково-технічної спілки енергетиків та електротехніків України, щорічних вже протягом 25-ти років, конференцій з актуальних проблем розвитку енергетики України в цьому чудовому куточку Криму. Є нагода привітати і подякувати славний колектив пансіонату «Енергетик» за сприяння та створення зручних і доброзичливих умов проведення запланованих заходів. Я впевнений, що завдяки Вашій, шановні колеги-енергетики, активній

Енергетика та

40

Електрифікація

№1 2013 рік


позиції, плідній співпраці ветеранів енергетики з новою генерацією керівних кадрів у галузі енергетики, очікуваний науково обґрунтований крок у розвиток енергетики в інтересах держави буде зроблено. Дуже непростий період політичних протистоянь, чергових виборів переживає наша молода країна. Тому в цей час змін не всі запрошені фахівці, державні та громадські діячі, у тому числі доповідачі, змогли приїхати на конференцію. Але за Вашої участі ми впевнені в її успішному проведенні. З надією на успішну реалізацію стратегічних планів розвитку енергетики України розпочинаємо нашу роботу. Дозвольте представити Робочу президію першого пленарного засідання конференції в алфавітному порядку (зачитується список). Дозвольте надати слово для подальшого ведення пленарного засідання нашої конференції Вченому секретарю Оргкомітету, доктору технічних наук Куцану Юлію Григоровичу, представнику Національної енергетичної компанії «Укренерго», члену Центрального правління НТСЕУ, заступнику Голови Громадської ради при Міненерговугілля, академіку Академії технологічних наук України.

ПРИВІТАННЯ учасникам XXV Міжнародної науково-технічної конференції «Енергетика майбутнього в Україні: альтернативність, ефективність, безпека» Шановні колеги! Від імені Міністерства енергетики та вугільної промисловості України вітаю фахівців-енергетиків з початком роботи ювілейної ХХV конференції з питань розвитку електроенергетики України. Питання, які винесені для обговорення є надзвичайно актуальними. Фахове обговорення проблем розвитку та забезпечення надійної роботи енергетичного комплексу країни допоможе центральним органам виконавчої влади в опрацюванні основних положень оновленої Енергетичної стратегії України на період до 2030 року. Я сподіваюсь, що конференція, яка об’єднала в складі учасників представників академічної, вузівської та галузевої науки, енергетичних компаній та підприємств, спроможна консолідувати громадську думку з ключових питань модернізації енергетичної галузі, що прискорить процес оновлення енергетичних об’єктів України. Бажаю учасникам конференції плідної роботи і подальших успіхів у благородній справі по зміцненню енергетичної незалежності нашої держави! З повагою Заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості України

В.О. Макуха

Уважаемые коллеги! От имени Украинского национального комитета Международного Совета по большим электроэнергетическим системам CIGRE и Общественной организации «Ассоциация «СИГРЭ-Украина» приветствую делегатов юбилейной ХХV Международной конференции по вопросам развития электроэнергетики Украины «Энергетика будущего в Украине: альтернативность, эффективность, безопасность»! Регулярные встречи наиболее авторитетных и опытных энергетиков, которые организовываются Научно-техническим союзом энергетиков и электротехников Украины, всегда являются событием для отечественной энергетики; они стали не только хорошей традицией деловых встреч профессионалов нашей отрасли, но и представляют собой взгляд в будущее, выработку стратегии и тактики развития топливно-энергетического комплекса. Желаю Вам плодотворной работы, конструктивных и взвешенных решений, направленных на улучшение дел в сфере электроэнергетики! С уважением, Президент Украинского национального комитета CIGRE Министр энергетики Украины (1982–1993 гг.)

В.Ф. Скляров Енергетика та

№1 2013 рік

Електрифікація

41

«Енергетика майбу тнього в Україні: альтернативність, ефек тивність, безпека»

X X V М І Ж Н А Р О Д Н А Н АУ КО В О - Т Е Х Н І Ч Н А КО Н Ф Е Р Е Н Ц І Я


«Енергетика майбу тнього в Україні: альтернативність, ефек тивність, безпека»

X X V М І Ж Н А Р О Д Н А Н АУ КО В О - Т Е Х Н І Ч Н А КО Н Ф Е Р Е Н Ц І Я

участникам ХХV Международной научно-технической конференции «Энергетика будущего в Украине: альтернативность, эффективность, безопасность» Уважаемые коллеги и друзья! Международный и Российский Союзы научных и инженерных общественных объединений сердечно приветствуют участников ХХV Международной научно-технической конференции по вопросам развития электроэнергетики Украины «Энергетика будущего в Украине: альтернативность, эффективность, безопасность». Обсуждение проблем и перспектив развития топливно-энергетического комплекса по определяющим стратегическим направлениям: альтернативность, эффективность, безопасность, гармония; научно-техническое, инновационное и нормативно-законодательное обеспечение; усовершенствование тарифной политики требует большого труда и талантов специалистов различного профиля. Надеемся, что научная программа семинара позволит ученым и специалистам продвинуться вперед по пути эффективного решения поставленных задач. Желаем всем участникам и гостям конференции успешной и плодотворной работы, а также новых успехов в творческой деятельности. З повагою Первый вице-президент Международного и Российского Союзов НИО

В. М. Ситцев

Исполнительного комитета Электроэнергетического Совета СНГ участникам XXV Международной научно-технической конференции Уважаемые участники конференции, от имени Электроэнергетического Совета СНГ, Исполнительного комитета приветствую Вас на международном форуме, посвященном перспективам развития энергетики, проблемам эффективного и безопасного обеспечения экономики и населения Украины важнейшими продуктами человеческого труда – электрической и тепловой энергией. Электроэнергетическая система Украины является важнейшей составной частью объединения электроэнергетических систем государств-участников СНГ, в котором в настоящее время параллельно работают девять из одиннадцати энергосистем государств Содружества (кроме энергосистем Армении и Туркменистана) с суммарной установленной мощностью электростанций 340 тыс. мВт. Традиция регулярного проведения международных научно-технических конференций с участием руководителей органов управления электроэнергетикой, ведущих ученых и специалистов Украины, других стран СНГ и дальнего зарубежья позволяет своевременно корректировать стратегические и текущие планы развития отрасли с учетом новейших достижений науки и техники, передового отечественного и зарубежного опыта эксплуатации тепло и электроэнергетического оборудования. На предстоящей конференции Вам предстоит обсудить такие важные вопросы, как актуализация Энергетической стратегии Украины на период до 2030 года и дальнейшую перспективу, законодательное обеспечение топливно-энергетического комплекса, проекты нового строительства и реконструкции объектов гидроэнергетического комплекса, приватизации объектов электроэнергетики и другие насущные вопросы развития энергетики. Желаю всем участникам конференции успехов в реализации задач по укреплению энергетического потенциала каждой из национальных электроэнергетических систем стран СНГ и объединения энергосистем Содружества Независимых Государств в целом. Председатель Исполнительного комитета Электроэнергетического Совета СНГ

Е.С. Мишук

Енергетика та

42

Електрифікація

№1 2013 рік


X X V М І Ж Н А Р О Д Н А Н АУ КО В О - Т Е Х Н І Ч Н А КО Н Ф Е Р Е Н Ц І Я

От имени Президиума Международной Академии электротехнических наук (МАЭН) поздравляю Вас с открытием XXV Международной научно-технической конференции по вопросам развития энергетики Украины. Указанная конференция уже давно заняла достойное место в ряду международных форумов, посвященных этой тематике, и получила заслуженное признание мирового электроэнергетического сообщества. Желаю организаторам конференции успеха, а ее участникам плодотворной работы на пленарных и секционных заседаниях. Президент Международной Академии электротехнических наук профессор, доктор технических наук

В.А. Альтов

Уважаемые коллеги и друзья! Приветствую всех участников Mеждународной нayчно-технической конференции «Энергетика будущего в Украине: альтернативность, эффективность, безопасность». Ваша встреча – это общественный диалог по одной из ключевых проблем современности – проблеме будущего мирового энергетического развития, в т.ч. и Украины, и России, и всей Евразии, ибо нельзя смотреть на глобальные проблемы, касающиеся всех и каждого, только через национальный окуляр. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы общественность и правительства всех стран на нашем общем континенте, действуя конкретно, исходя из своих интересов, мыслили глобально, исходя из качественной новой роли энергетики в XXI веке. Это – не только проблемы энергетической достаточности и безопасности: ресурсов в мире достаточно, и новые технологии позволяют активно использовать и нетрадиционные углеводороды (шахтный метан, газогидраты, сероводород), не говоря уже и о ВИЭ. Это – не только энергосбережение. Стагнация электроэнергетики губительна для экономического развития. Это – не только экология, узко понимаемая как охрана окружающей среды. Экономика (и энергетика) без экологии – это движение в тупик, но экология без энергетики – это дорога «в никуда». Энергия – это работа, жизнь. Экономика – система хозяйствования. А экология – это гармония в нашем общем планетарном Доме – Экосе. Только единый энерго-эколого-экономический подход позволит сделать наш Дом теплым и чистым, светлым и богатым, уютным и привлекательным для нас, наших соседей и наших потомков. Решая актуальные проблемы энергетики, давайте будем «говорить» на одном общечеловеческом языке как добрые «соседи», озабоченные нашим общим будущим. Энергетика – это «система систем». В каждой из национальных «квартир» можно принимать самостоятельные решения. Важно только, чтобы их разнообразие не подрывало устои – фундамент общего Дома. Важно договариваться, нельзя не заботиться о природе как матери, кормящей и поящей нас, нельзя не думать о детях и какой мир мы оставим им после себя. Так давайте же будем чаще встречаться и находить ответы на наши общие вопросы сегодняшнего и завтрашнего дня. Давайте же будем профессионалами в широком смысле этого слова – думающими и принимающими решения не только на языке математических формул и релейных дизъюнкций, но и на языке человеческих отношений. Энергетика – это наша общая судьба!

Генеральный директор Института энергетической стратегии (г. Москва) доктор техн. наук, профессор

В.В. Бушуев

Енергетика та №1 2013 рік

Електрифікація

43

«Енергетика майбу тнього в Україні: альтернативність, ефек тивність, безпека»

Глубокоуважаемые коллеги!


X X V М І Ж Н А Р О Д Н А Н АУ КО В О - Т Е Х Н І Ч Н А КО Н Ф Е Р Е Н Ц І Я

«Енергетика майбу тнього в Україні: альтернативність, ефек тивність, безпека»

ПРИВЕТСТВИЕ Российского Научно-технического общества энергетиков и электротехников Дорогие друзья и коллеги! Российское научно-техническое общество энергетиков и электротехников (РНТОЭ) приветствует организаторов, участников и гостей юбилейной XXV Meждународной нayчно-технической конференции «Энергетика будущего в Украине: альтернативность, эффективность, безопасность»! Сегодня мировые энергетические проблемы приобретают глобальный характер, энергетика находится в центре большой мировой политики. Выражаем уверенность, что ваше представительное собрание станет площадкой эффективного диалога для энергетических компаний, научных учреждений, учебных и проектных организаций, будет способствовать воплощению новаторских идей и позволит раскрыться талантам молодых специалистов отрасли. Мы искренне радуемся вашим успехам и уверены в дальнейших добрых партнерских отношениях. Желаем всем участникам конференции плодотворной работы. C глубоким уважением, Президент РНТОЭ

M.П. Федopoв

Вице-президент и исполнительный директор РНТОЭ

M. A. Aнтипов

Уважаемые коллеги! Благодарим Вас за приглашение принять участие в ХХV Международной научно-технической конференции в Крыму. Выражаем свое признание, что НТСЭ Украины продолжает славные традиции Всесоюзного НТО энергетиков и электротехников в организации подобных конференций и семинаров, участия специалистов и общественности в обсуждении проблем энергетики, в решении которых Украина и Россия связаны неразрывно. Желаю, чтобы цели предстоящей конференции по обсуждению проблем и перспектив развития ТЭК Украины в возможно короткие сроки воплотились в жизнь. От имени Московского НТО энергетиков и электротехников желаю всем участникам конференции плодотворной работы и отличного отдыха.

С уважением, заместитель председателя Московского правления Научно-технического общества энергетиков и электротехников

А.В. Яковлев

Енергетика та

44

Електрифікація

№1 2013 рік


X X V М І Ж Н А Р О Д Н А Н АУ КО В О - Т Е Х Н І Ч Н А КО Н Ф Е Р Е Н Ц І Я

ОНОВЛЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ НА ПЕРІОД ДО 2030 РОКУ (ОСНОВНІ ТЕЗИ) ротягом 2011–2012 років в Україні здійснюється робота з оновлення Енергетичної стратегії на період до 2030 року. Розроблено першу редакцію оновленої Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, яка пройшла громадські обговорення. Основними цілями Енергетичної стратегії України є: • Підвищення енергетичної безпеки держави. • Створення умов для надійного та якісного задоволення попиту на енергетичні продукти. • Підвищення ефективності споживання та використання енергопродуктів. • Зменшення техногенного навантаження на навколишнє середовище. За базовий сценарій розвитку прийнято сценарій, за якого середнє зростання ВВП складе 5% на рік до 2030 року. Обсяги споживання первинних енергоресурсів з урахуванням реалізації заходів із підвищення енергоефективності зростуть порівняно з 2010 роком на 25%. Скорочення енергоспоживання можливо за рахунок структурного і технічного чинників. Загальний технологічний потенціал збільшення енергоефективності в середньому по економіці оцінюється в 30–35%. Структура споживання енергоресурсів у 2030 році буде наступною: • Вугілля – 26%. • Природний газ – 24%. • Нафтопродукти – 12%. • Електроенергія, виробленої без витрат органічного палива – 24%.

П

• Теплова енергія, вироблена на АЕС – 0,1%. • Теплова енергія довкілля – 3%. • Енергія з інших джерел – 11%. Споживання електроенергії до 2030 року збільшиться на 50%; • вугільної продукції – на 26%; • нафти для внутрішніх потреб – на 30%; • споживання природного газу зменшиться на 14%. При реалізації заходів зі збільшення енергоефективності може бути досягнуто зниження показника енергоємності ВВП майже на 60%, а електроємності – на 44%. Показник газоємності ВВП може бути знижено на 68%.

Константінов М.І., Руденко В.В., Коваленко В.В., Стригуненко Г.Ю., Міненерговугілля України Рубченко Р.С., Фонд «Ефективне управління»

Щодо розвитку електроенергетики Попит на електроенергію в Україні в 2030 році досягне 282 млрд кВт·год за економії близько 20% порівняно із потенційним споживанням без реалізації заходів із енергозбереження. Структура виробництва електроенергії у 2030 році буде наступною: АЕС – 47%, ГЕС та ГАЕС – 7%, теплова генерація – 41%, нетрадиційні і відновлювані джерела енергії – 5%. Встановлену потужність електростанцій необхідно збільшити до 2030 року до 66 ГВт. При цьому в загальному балансі електроенергії частка АЕС буде складати 29%, ГЕС та ГАЕС – 16%, теплової генерації – 46%, нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії – 9%. Завдання у сфері розвитку теплової генерації: • модернізація пиловугільних Енергетика та

№1 2013 рік

Електрифікація

45

«Енергетика майбу тнього в Україні: альтернативність, ефек тивність, безпека»

ДОПОВІДІ


«Енергетика майбу тнього в Україні: альтернативність, ефек тивність, безпека»

X X V М І Ж Н А Р О Д Н А Н АУ КО В О - Т Е Х Н І Ч Н А КО Н Ф Е Р Е Н Ц І Я

енергоблоків ТЕС загальною потужністю близько 14 ГВт; • у період з 2018 по 2030 рік введення 9 ГВт потужностей вугільних ТЕС шляхом заміни основного устаткування діючих енергоблоків і будівництва нових; • модернізація та реконструкція наявних ТЕЦ. Усі нові блоки повинні бути оснащені системами пилогазоочищення, які відповідають європейським нормам із викидів або використовувати технології генерації, що дозволяють досягати європейських стандартів без будівництва систем пилогазоочисного устаткування. Завдання у сфері розвитку гідроенергетики: – завершення реконструкції ГЕС Дніпровського каскаду, що дозволить подовжити термін служби станцій на 30–40 років і підвищити сумарну встановлену потужність каскаду на 245 МВт. – будівництво гідро- і гідроакумулюючих потужностей для розв’язання проблеми із нестачею маневрових і регулюючих потужностей, а саме: • до 2015 р. I черга Дністровської ГАЕС, I черга Ташлицької ГАЕС, I гідроагрегат Канівської ГАЕС; • 2015–2020 рр. II черга Ташлицької ГАЕС, II черга Дністровської ГАЕС; • до 2020 р. розширення Каховської ГЕС потужністю 270 МВт; – реконструкція та розширення Теребля–Рікської ГЕС зі збільшенням потужності на 30 МВт.

Що стосується розвитку магістральних та розподільчих електричних мереж Розвиток магістральних мереж має здійснюватися на базі ліній електропередач напругою 330 і 750 кВ із поступовим збільшенням ролі мереж напругою 750 кВ шляхом спорудження ліній для: • видачі потужності діючих електростанцій та електростанцій, що споруджуються. Перш за все, це будівництво ліній 750 кВ: Рівненська АЕС – Київська та

Запорізька АЕС – Каховська з відповідними заходами та підстанціями для зняття обмежень на видачу потужностей Рівненської, Хмельницької та Запорізької АЕС; • забезпечення надійного електропостачання потужних вузлів електроспоживання. Будівництво магістральних мереж має узгоджуватись з розвитком генеруючих потужностей. Будівництво, реконструкція та модернізація розподільчих електричних мереж повинні здійснюватися випереджальними темпами відносно зростання електричного навантаження промислових, сільськогосподарських і комунальнопобутових споживачів. Основними завданнями розвитку атомної генерації є: • Підвищення безпеки діючих АЕС. • Підвищення надійності та ефективності експлуатації діючих АЕС. • Продовження експлуатації АЕС в понадпроектний термін. • Спорудження нових ядерних енергоблоків мінімальною сукупною потужністю 5 ГВт, у тому числі: - будівництво енергоблоків № 3, 4 Хмельницької АЕС (блок №3 планується до введення в експлуатацію в 2018 році, блок № 4 – в 2020 році); - створення Кадастру майданчиків та прийняття рішень щодо будівництва енергоблоків нових АЕС та енергоблоків, що заміщують потужності діючих АЕС; - будівництво енергоблоків на нових майданчиках (планується ввести в експлуатацію у період 2025 – 2030 рр.); - початок спорудження нових ядерних енергоблоків на заміну блоків, які будуть виведені з експлуатації після 2030 р; • виконання робіт з підготовки енергоблоків до зняття з експлуатації після завершення додаткового періоду їх експлуатації. • удосконалення інфраструктури підтримки та забезпечення розвитку атомної генерації, зокрема

забезпечення АЕС паливом власного виробництва, розвиток національної системи поводження з відпрацьованим ядерним паливом, радіоактивними відходами АЕС та заводу з виробництва ядерного палива.

Щодо розвитку систем теплозабезпечення Реалізація енергозберігаючих заходів у секторі споживання передбачає зниження його питомого споживання приблизно на 30%. Загальне споживання теплової енергії до 2030 р. зросте до 271 млн Гкал, або трохи більше ніж на 15% порівняно з 2010 роком. Система централізованого теплопостачання в 2030 р. вироблятиме приблизно 140 млн Гкал, що майже на 40% більше, ніж у 2010 р. Частка тепла, яка вироблятиметься системою централізованого теплопостачання, залишиться на поточному рівні в 60%. Головний напрям розвитку – зниження рівнів споживання природного газу за рахунок підвищення ефективності його використання, розвитку систем теплопостачання на базі електричної енергії, вугілля, ядерної енергії, позабалансових, нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії, вторинних енергетичних ресурсів, природних теплових ресурсів. Частка нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії у загальному балансі встановлених потужностей збільшиться до рівня близько 10%, що становить близько 6 ГВт, або до 25% (близько 17 ГВт) включаючи великі ГЕС. Встановлена потужність вітроелектростанцій в Україні до 2030 року складе від 3 до 4 ГВт, виробіток електроенергії – від 7 до 9 ТВт·год. Встановлена потужність сонячних електростанцій буде на рівні 1,5 – 2,5 ГВт, а малих гідроелектростанцій – 0,4–0,8 ГВт. Виробництво електроенергії ними складе 2–3,3 ТВт·год та 1,8–3,5 ТВт·год відповідно. Потенційна встановлена потуж-

Енергетика та

46

Електрифікація

№1 2013 рік


ність у сегменті біоенергетики може становити 10–15 ГВт тепла і 1–1,5 ГВт електроенергії.

Щодо розвитку вугільної промисловості Попит на вугілля в Україні буде покрито за рахунок внутрішніх ресурсів. Видобуток вугілля в Україні збільшиться до 115 млн т на рік з одночасним виведенням галузі на рівень беззбитковості та ліквідацією дотацій. Обсяг видобутку енергетичного вугілля складе близько 75 млн т на рік. Необхідні кроки з реформування вугільної галузі: • Створення умов залучення приватних інвестицій у галузь шляхом застосування механізмів державно-приватного партнерства та приватизації вугільних підприємств. • Модернізація шахтного фонду приватними інвесторами й оптимізація системи управління. • Лібералізація ринку вугілля. Для досягнення стратегічних цілей галузі передбачені три етапи розвитку вугільної промисловості: Перший етап (2012–2015 роки) – період реформування вугільної галузі, приватизації державних підприємств, реалізації механізмів державно-приватного партнерства, закриття або консервації глибоко збиткових шахт, що не становлять інтересу для інвесторів, за відсутності потенційного дефіциту з марок вугілля, що неможливо покрити з інших джерел; Другий етап (2015–2020 роки) – період завершення приватизації та здійснення приватними інвесторами активної модернізації шахт вугледобувних підприємств. Третій етап (2020–2030 роки) – період стабілізації зростання вугільної галузі.

Розвиток нафтогазової галузі До 2030 р. сукупний видобуток газу в Україні складе 44 млрд куб. м.

Україна зможе забезпечити близько 90% внутрішнього попиту на газ за рахунок власного видобутку. До 2020 року передбачається помірне щорічне зростання обсягів видобутку газу. З 2020 року обсяг видобутку газу в Україні залежатиме від розвитку видобутку нетрадиційного газу: газ глибоководного шельфу (прогнозний обсяг 7–9 млрд куб.м), газ щільних порід (7–9 млрд куб.м), сланцевий газ (6–11 млрд куб.м), метан вугільних порід (2–4 млрд куб.м). До 2020 року очікується спад видобутку нафти з газовим конденсатом з існуючих родовищ до рівня 1,7 млн т. За умови збільшення інвестицій у геологорозвідувальні та бурові роботи, активності введення нових родовищ і застосування заходів інтенсифікації рівень видобутку із традиційних родовищ до 2030 р. може коливатися в районі 2,7–4,5 млн т. Стратегічно важливий напрямок розвитку нафтовидобутку в Україні – розвідка й видобуток на глибоководному шельфі. При забезпеченні необхідних обсягів інвестицій у геологорозвідку до 2015 року, вже в 2020–2022 роках видобуток складатиме 0,1 млн т, а до 2030 р. – Україна зможе видобувати щорічно 3,5 млн т нафти з газовим конденсатом. З урахуванням прогнозу споживання, внутрішнього видобутку, імпорту газу в Європі та обсягів його постачання з Росії, Норвегії та інших країни обсяг транспортування газу через ГТС України до країн Європи складає 70–80 млрд куб. м на рік. Обсяги транспортування нафти через НТС для внутрішнього споживання можуть скласти близько 14 млн. т на рік. Обсяг транзитних поставок через територію України залежатиме від зміни обсягів транспортування російської нафти, а також від наявності альтернативних джерел поставок нафти до Європи. У разі реалізації до 2015 р. запланованого приросту нафтотранспортних потужностей усередині Росії потре-

ба у транзитних послугах української НТС не перевищуватиме 15 млн т на рік і залежатиме від обсягів споживання російської сировини нафтопереробними заводами країн південної частини Східної Європи. Першочерговим завданням розвитку нафтопереробної галузі є нарощування потужностей вторинної і третинної переробки найбільш великими та сучасними заводами для збільшення виходу світлих нафтопродуктів до 80–85%. У довгостроковій перспективі необхідно здійснювати поступовий перехід на більш високі стандарти якості палива, виробленого в Україні, для відповідності європейським стандартам. При досягненні конкурентного технологічного рівня українськими нафтопереробними заводами до 2020 р. і можливої зміни митних режимів на зовнішніх ринках, очікуваний обсяг первинної переробки нафти може скласти 14,4 млн. т при цільовій частці виходу світлих нафтопродуктів 85%. Для досягнення поставлених в Енергостратегії цілей у базовому сценарії розвитку економіки сумарний обсяг інвестицій у ПЕК України повинен скласти близько 1,8 трлн. грн. (у цінах 2010 року), у тому числі: – електро і теплоенергетику – 724 млрд. грн.; – атомну енергетику – 391 млрд. грн.; – вугільну промисловість – 83 млрд. грн.; – нафтогазову промисловість – 562 млрд. грн. Шляхами досягнення цілей Енергетичної стратегії є: • Розвиток конкурентних відносин на ринках енергоносіїв. • Підвищення енергоефективності вітчизняної економіки. • Стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування. Нормативно-правове забезпечення реалізації цілей Енергетичної стратегії з урахуванням міжнародних зобов’язань України. Проект оновленої Енергетичної стратегії України має бути схвалений Урядом у цьому році. Енергетика та

№1 2013 рік

Електрифікація

47

«Енергетика майбу тнього в Україні: альтернативність, ефек тивність, безпека»

X X V М І Ж Н А Р О Д Н А Н АУ КО В О - Т Е Х Н І Ч Н А КО Н Ф Е Р Е Н Ц І Я


«Енергетика майбу тнього в Україні: альтернативність, ефек тивність, безпека»

X X V М І Ж Н А Р О Д Н А Н АУ КО В О - Т Е Х Н І Ч Н А КО Н Ф Е Р Е Н Ц І Я

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПЛАНОВ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ УКРАИНЫ Мацевитый Ю.М., академик НАН Украины, Стогний Б. С., академик НАН Украины, Шидловский А.К., академик НАН Украины

Проблема Развитие энергетики имеет решающее влияние на состояние экономики Украины и уровень жизни ее населения, на обеспечение граждан и сферы производства необходимыми энергоресурсами. Обеспечение основными видами энергоносителей – электрической и тепловой энергией, энергетическим углем, природным газом и мазутом возлагается на топливно-энергетический комплекс Украины (ТЭК). Изменения в экономике и, как следствие в ТЭК, прошедшие за последние 5 лет, невыполнение основных направлений развития энергетики, принятых в Энергетической стратегии развития энергетики Украины до 2030 г. вызвали необходимость ее пересмотра, корректировки основных показателей развития. Следует отметить, что преобладающая часть намеченных программ модернизации и строительства генерирующих и сетевых объектов, которые предусмотрены Стратегией-2006, не реализованы. Поэтому Минэнергоугля предложило проект обновления Энергетической стратегии Украины на период до 2030 г. (Энергостратегия-2012). Для оценки возможности реализации этого проекта следует провести анализ развития энергетического комплекса Украины и, прежде всего, электроэнергетики, к которой следует отнести тепловые электростанции (ТЭС, ТЭЦ и блок-станции), атомные электростанции (АЭС), гидроэлектростанции (ГЭС и ГАЭС), магистральные и распредели-

тельные электросети, объекты систем централизованного теплоснабжения.

Прогнозы Развитие экономики Украины, производство и потребление энергоресурсов в Энергостратегии-2012 рассматриваются, исходя из сценариев экономического роста: 1) пессимистический – среднегодовой рост ВВП до 2030 г. составляет 3,8 %; 2) базовый – 5 %; 3) оптимистический – 6,4 %. Согласно базовому сценарию развития экономики ВВП Украины в 2030 г. достигнет 2,9 трлн грн (362,5 млрд долларов). Прогнозируемый спрос на электроэнергию (в соответствии с ростом ВВП) по годам приведен на рис. 1. Согласно балансу выработка электроэнергии соответствует ее спросу по отраслям экономики. В Энергостратегии-2012 предусмотрен пропорциональный по годам рост выработки и потребления электроэнергии (примерно 2 %). Наиболее крупным потребителем будет промышленность (в первую очередь, металлургическая и химическая), наименьшими – сельское хозяйство. Весьма ограничен экспорт электроэнергии (6 ТВт·ч) на протяжении всего срока действия Энергостратегии-2012. Практически постоянными остаются потери в электросетях (11,1 % в 2010 г. и 8,2 % в 2030 г.), превышая почти вдвое потери в Германии в настоящее время.

Енергетика та

48

Електрифікація

№1 2013 рік


Рис. 1. Спрос на электроэнергию согласно Энергостратегии-2012: 1 – общий; 2 – промышленность; 3 – коммерческий и бытовой; 4 – потери; 5 – экспорт; 6 – сельское хозяйство

Производство электроэнергии будет, в основном, происходить на ТЭС, ТЭЦ, АЭС, ГЭС, ГАЭС, а также увеличиваться за счет использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ), преимущественно за счет строительства крупных ветростанций ВЭС в районах с преобладающей ветровой нагрузкой (скорость ветра более 5 м/с). При этом необходимо, чтобы развитие ВИЭ сопровождалось эквивалентным развитием компенсирующей высокоманевренной мощности, что, согласно Энергостратегии-

2012, возможно при ускоренном строительстве ГАЭС и ГЭС. Цель проекта новой энергостратегии – удовлетворение спроса на энергоресурсы, исходя из наиболее экономичной целесообразности для обеспечения энергетической независимости страны при минимизации негативного влияния на окружающую среду. Программой предусмотрено диверсификация поставок топлива (природный газ, нефть, уголь), использование отечественных ресурсов для генерации электроэнергии и

Рис. 2. Развитие установленной генерирующей мощности. Сценарий: 1 – пессимистический; 2 – базовый, 3 – оптимистический

впервые – реальные инвестиции в «новую энергетику». Общая установленная мощность электрогенерирующих станций Украины на конец 2010 года составляла 53 ГВт (52 % – ТЭС, 27 % – АЭС, 9 % – ГЭС и ГАЭС, 12 % – ТЭЦ, блок-станции) С учетом законсервированных блоков (работающих на природном газе и мазуте – 4 ГВт) и ограниченной выдачи электроэнергии с АЭС реальная мощность действующей генерации составляет 47 ГВт. На рис. 2 показано развитие генерирующей мощности электростанций Украины на период действия Энергостратегии-2012 при трех сценариях развития экономики. Как видно из графиков, наиболее высокий темп приходится на период 2020– 2025 гг. Объемы ввода установленных мощностей по видам генерации (рис. 3, а) позволяют отметить, что ввод действующих мощностей тепловых электростанций, работающих на угле (ТЭСу), до 2020 г. включительно снижается при всех сценариях развития экономики и только после 2020 года предусматривается их рост для базового (2) и оптимистического (3) сценариев. В этот же период мощность АЭС должна быть увеличена на 2 ГВт за счет строительства блоков № 3 и № 4 на Хмельницкой АЭС (рис. 3, б). Дальнейшее строительство АЭС не предусматривается до 2030 г. при пессимистическом сценарии развития экономики. Строительство двух новых блоков мощностью по 1 ГВт при базовом и пяти блоков при оптимистическом запланировано в период 2022–2030 годы. Запланированное уменьшение генерации ТЭСу до 2020 г. (рис. 3, а) с учетом максимально возможного использования отечественного угля, снижает возможность регулирования Объединенной энергетической систеЕнергетика та

№1 2013 рік

Електрифікація

49

«Енергетика майбу тнього в Україні: альтернативність, ефек тивність, безпека»

X X V М І Ж Н А Р О Д Н А Н АУ КО В О - Т Е Х Н І Ч Н А КО Н Ф Е Р Е Н Ц І Я


«Енергетика майбу тнього в Україні: альтернативність, ефек тивність, безпека»

X X V М І Ж Н А Р О Д Н А Н АУ КО В О - Т Е Х Н І Ч Н А КО Н Ф Е Р Е Н Ц І Я

Рис. 3. График ввода установленных мощностей на ТЭСу (а) и АЭС (б) в соответствии со сценариями

мы (ОЭС) Украины, несмотря на то, что до конца 2020 года планируется достроить Днестровскую и Ташлыкскую ГАЭС, построить Каневскую ГАЭС, а также третий (2018 г.) и четвертый (2020 г.) энергоблоки Хмельницкой АЭС. При срыве сроков строительства ГЭС и ГАЭС (что весьма вероятно, учитывая предыдущий опыт строительства ГАЭС и состояние экономики Украины) возможно нарушение функционирования ОЭС Украины. Увеличение мощности действующих ГЭС при их реконструкции и строительство новых блоков из-за ограниченных мест их размещения (на реке Днестр и ее притоках) весьма незначительно и даже при полной реализации планов их строительства значительной прибавки вырабатываемой мощности не принесет. Наиболее планомерно предусматривается в проекте строительство станций на возобновляемых источниках энергии, хотя их объем (к 2030 году это примерно 10 % установленной мощности) при высокой цене строительства на обеспечение экономики электроэнергией (с доплатой по «зеленому» тарифу) на ситуацию сильно не повлияет. Состояние оборудования К настоящему времени большая часть генерирующих блоков

и электросетей изношена и малоэффективна. По состоянию на конец 2011 г. более 85 % блоков ТЭС превысили границу физического износа в 200 тыс. часов наработки, который принят в развитых странах, а одиннадцать блоков – границу в 300 тыс. часов (т.е. отработали три проектных срока), еще 35 блоков – границу в 250 тыс. часов. Таким образом, проведенный анализ показывает, что наработка энергоблоков ТЭС в Украине (а это 104 блока различной мощности) очень большая. Оставшийся ресурс этих блоков, который исчисляется по наработке высокотемпературных цилиндров турбин, весьма ограничен. Состояние оборудования и оценка не назначаемого, а фактически оставшегося ресурса, определяемого по состоянию металла роторов и цилиндров для повышения экономичности, безопасности эксплуатируемого оборудования при продлении сроков его эксплуатации требует проведения его серьезного научно-технического исследования. Подобный подход к научному обеспечению эксплуатации электрогенераторов, высоковольтных мощных трансформаторов, распределительных устройств, поиск научно-технических решений для снижения потерь энергии, создание систем управления

выработкой электроэнергии с учетом ограниченного времени до вывода блоков из эксплуатации является весьма актуальным и крайне необходимым. При катастрофическом износе генерирующего оборудования, созданного по проектам 50–60-х годов прошлого столетия, и отсутствии финансовых средств для его замены, возникает насущная необходимость модернизации генерирующего оборудования и только в отдельных случаях – его замена. Износ оборудования приводит к перерасходу топлива, снижению КПД и рабочей мощности, ухудшению экологических показателей. Поэтому необходимо разработать полномасштабную программу модернизации действующих ТЭС. Основной объем модернизации блоков ТЭС, согласно обновленной стратегии, приходится на период 2011–2020 годы (табл. 1). При этом удельный расход условного топлива будет снижаеться очень медленно, а его величина в 2030 г. будет выше, чем на ТЭС Германии в настоящее время. Атомные блоки приближаются к завершению срока проектной эксплуатации (30 лет). В ближайшие 10 лет для 11 блоков из 13, которые находятся в эксплуатации, необходимо продление срока эксплуатации на 20 лет (для 2-х блоков Ровенской

Енергетика та

50

Електрифікація

№1 2013 рік


X X V М І Ж Н А Р О Д Н А Н АУ КО В О - Т Е Х Н І Ч Н А КО Н Ф Е Р Е Н Ц І Я

Таблица 1

АЭС срок эксплуатации уже продлен на 20 лет). При этом, кроме обеспечения безопасности, необходимо повысить экономичность действующих турбин мощностью 1000 МВт. Строительство новых атомных блоков (№3 и №4 Хмельницкой АЭС) должно завершиться до 2020 г., в то время как работы по подготовке строительства новых блоков для замещения 15 блоков, которые выработают продленный 20-ти летний ресурс, только начнутся в 2017 году.

Но в проекте нет информации о необходимости создания высокоманевренных (пиковых) турбин. Если считать, что будут введены в эксплуатацию все планируемые для постройки ГЭС и ГАЭС, к 2025 г. мощность которых составит 10,5 ГВт (и далее не увеличивается), то будет существовать дефицит пиковой мощности. При оптимистическом сценарии развития дефицит пиковой мощности при принятом коэффициенте 0,15 составит 1,04 ГВт, а при европейском

строек на тепловых электростанциях. Так, установка пиковых надстроек на 40 блоках ТЭС мощностью 300 МВт даст возможность получить дополнительно пиковую мощность порядка 1600 МВт.

Основные задачи и научно-техническое обеспечение их решения Первоочередные безотлагательные задачи при любом сценарии развития экономики и возрасТаблица 2

Дефицит пиковых мощностей

Баланс мощностей энергосистемы Украины характеризуется дефицитом маневренных мощностей (их в настоящее время меньше 9 % от установленной мощности) при необходимом минимальном уровне 15 % и оптимальном – 20 % (уровень регулируемых высокоманевренных мощностей в европейских странах, в частности, в Германии, Дании и др.) При реализации программы модернизации и строительства новых мощностей дефицит пиковой мощности будет наблюдаться уже в 2017–2020 годах.

уровне (коэффициент 0,20) – дефицит пиковой мощности будет при всех сценариях развития экономики. Значения дефицита пиковой мощности приведены в табл. 2. Покрытие такой пиковой мощности предполагается только регулировкой графика нагрузки и уровнем тарифов, что небезопасно для экономики, особенно для промышленности с непрерывным технологическим циклом. Мы видим выход из данной ситуации в установке высокотемпературных пиковых над-

тании спроса на электроэнергию, согласно проекту Энергостратегия-2012, следующее: • модернизация имеющихся мощностей ТЭС (с установкой пылегазового оборудования), ТЭЦ, АЭС, ГЭС; • модернизация и развитие магистральных и распределительных сетей; • продление сроков эксплуатации действующих АЭС с учетом модернизации турбинного и генераторного оборудования; • интенсификация использования возобновляемых источников энергии; Енергетика та

№1 2013 рік

Електрифікація

51

«Енергетика майбу тнього в Україні: альтернативність, ефек тивність, безпека»

Изменение установленной мощности ТЭСу согласно обновленной Энергостратегии-2012, ГВт


«Енергетика майбу тнього в Україні: альтернативність, ефек тивність, безпека»

X X V М І Ж Н А Р О Д Н А Н АУ КО В О - Т Е Х Н І Ч Н А КО Н Ф Е Р Е Н Ц І Я

• проведение подготовительных работ к началу строительства в 2022 г. атомных блоков, необходимых для замены действующих на АЭС с продленным ресурсом, которые будут выведены из эксплуатации после 2030 г. Между тем, в ближайшее время возникнет необходимость в замене или глубокой реконструкции 6-ти блоков мощностью по 200 МВт на Змиевской ТЭС, 4-х блоков мощностью по 160 МВт на Приднепровской ТЭС, 3-х блоков мощностью по 300 МВт на Криворожской ТЭС, 4-5-ти блоков мощностью 200 МВт на Бурштынской ТЭС, 2-х блоков мощностью 100 и 150 МВт на Добротворской ТЭС и достройке блока мощностью 300 МВт на Добротворской-2 ТЭС, 6-ти блоков мощностью по 200 МВт на Старобешевской ТЭС, 3-х блоков мощностью по 200 МВт на Луганской ТЭС). И это, по всей вероятности, вызовет необходимость пересмотра приоритетов в Энергостратегии-2012. При развитии экономики по базовому (потребление электроэнергии 282 ТВт ч) или оптимистическому сценарию (315 ТВт ч) необходимо построить: • атомные блоки на новых площадках мощностью 3 ГВт при базовом сценарии и 5 ГВт – при оптимистическом; • угольные станции мощностью 5 ГВт при базовом и 11 ГВт – при оптимистическом сценариях. Решение поставленных в «Энергостратегии-2012» задач требует широкого использова-

ния инновационных разработок при необходимом научном сопровождении. В период 2000–2010 годов 55–65 % научных и научно-технических работ выполнялось в отраслевых организациях, 20–30 % – в академических институтах, 10–15 % – в высших учебных заведениях и остальные 5 % – в заводских организациях. Если рассматривать проблему модернизации генерирующего оборудования ТЭС, то Институт проблем машиностроения НАН Украины может предложить ряд разработок, которые носят инновационный характер. Это создание высокоэффективных лопаточных аппаратов для проточных частей турбин с использованием математических моделей течения реальной рабочей среды (пара); методы определения остаточного ресурса роторов с учетом предыстории эксплуатации, режимов работы при суточном и недельном изменении нагрузки турбоагрегата; аппаратура и алгоритмы для вибродиагностики агрегата совместно с генератором при жестком соединении валов; определение срабатывания ресурса металла по изменению коэрцитивной силы для намагничивающихся сталей, применяемых в турбинах и котлах; новый подход к регулированию мощности энергосистемы в часы «пик», а именно – создание высокотемпературной паротурбинной надстройки с пиковой турбиной для серийных паротурбинных агрегатов (способ защищен патентами Украины);

системы влагоудаления для последних ступеней ЦНД мощных турбин; методы решения сопряженных и обратных задач теплообмена для малоисследованных элементов цилиндров, таких как межкорпусные пространства, камеры отбора, междисковые камеры и др., улучшение режимов работы энергоблоков, повышение качества водоподготовки, использование отходов ТЭС и золошлакоотвалов. В Институте электродинамики НАН Украины выполнены научные исследования, направленные на создание и освоение в производстве мощных синхронных генераторов мощностью 200 и 300 МВт, обеспечивающих повышенную энергоэффективность и надежность, на совершенствование мощных трасформаторов. Для энергосетей, их диагностики и снижения потерь за счет оптимизации режимов внедрен в производство управляющий и диагностический комплекс «Регина-М». Таким образом, многие научнотехнические решения, связанные с решением задач, сформулированных в проекте обновления Энергостратегии-2012, могут быть использованы при модернизации и создании нового генерирующего оборудования для электростанций, строительство которых предусматривается после 2020 года. Следует учесть, что эти станции должны будут эксплуатироваться 50–60 лет и в их создание уже сейчас необходимо закладывать результаты новейших исследований.

Енергетика та

52

Електрифікація

№1 2013 рік


ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИКИ, УДОСКОНАЛЕННЯ ТАРИФНОЇ ПОЛІТИКИ В ГАЛУЗІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ ТА МОЖЛИВОГО РЕФОРМУВАННЯ ОРЕ УКРАЇНИ (ОСНОВНІ ТЕЗИ) к відомо, виключно законами України визначаються: • засади використання природних ресурсів, континентального шельфу, організації та експлуатації енергосистем, транспорту (п.5 статті 92 Конституції України); • правовий режим власності (п.7 статті 92 Конституції України); • правила конкуренції та норми антимонопольного регулювання (п.8 статті 92 Конституції України); • організація і діяльність органів виконавчої влади (п.12 статті 92 Конституції України). Виходячи із предметів відання комітетів Верховної Ради, у Комітеті з питань ПЕК на поточний момент знаходяться на розгляді та опрацьовані з тим чи іншим ступенем готовності проекти нормативно-правових актів. Усього: 67 проектів законів і постанов, з яких 26 – комітет визначено головним, в тому числі: 20 проектів Законів, 6 – проектів постанов Верховної Ради. 41 проект Законів, до яких комітет має подати пропозиції. У Комітеті з питань ПЕК останнім часом було розглянуто, прийнято Верховною Радою та підписано Президентом України низку важливих законів України, що регулюють відносини в енергетичній сфері, серед них, зокрема: Закон України від 22 червня 2012 року № 5021-VI «Про внесен-

Я

ня змін до деяких законів України щодо плати за приєднання до мереж суб’єктів природних монополій», який набирає чинності з 1 січня 2013 року (крім певних його положень). Метою Закону є: - законодавче врегулювання засад приєднання енергоустановок та об’єктів газоспоживання замовників до мереж суб'єктів природних монополій; - визначення чіткого порядку такого приєднання; - забезпечення захисту прав замовників при приєднанні до електричних та газових мереж. З огляду на резонансність даного Закону, особливо з огляду на реакцію з боку майбутніх замовників приєднання – будівельних компаній, їх асоціації та об’єднань, Головою Верховної Ради України Литвином В.М. дано доручення Комітету з питань ПЕК здійснити аналіз практики застосування цього Закону. З метою удосконалення тарифної політики в галузі електроенергетики Президентом України підписаний прийнятий Верховною Радою Закон України від 21 червня 2012 року № 4998-VI «Про внесення змін до Закону України «Про природні монополії» (відповідний законопроект № 10338 від 12.04.2012р., внесений Кабінетом Міністрів України, головним Комітетом визначений Комітет з питань економічної політики).

Вдовенко В.Г., Секретаріат Комітету Верховної Ради України з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки Глущенко І.М., Народний депутат України

Енергетика та №1 2013 рік

Електрифікація

53

«Енергетика майбу тнього в Україні: альтернативність, ефек тивність, безпека»

X X V М І Ж Н А Р О Д Н А Н АУ КО В О - Т Е Х Н І Ч Н А КО Н Ф Е Р Е Н Ц І Я


«Енергетика майбу тнього в Україні: альтернативність, ефек тивність, безпека»

X X V М І Ж Н А Р О Д Н А Н АУ КО В О - Т Е Х Н І Ч Н А КО Н Ф Е Р Е Н Ц І Я

Цим Законом доповнено Закон України «Про природні монополії» нормами, якими запроваджується новий метод регулювання діяльності суб’єктів природних монополій, а саме – запроваджується стимулююче регулювання цін (тарифів) на товари суб’єктів природних монополій (в тому числі, енергопостачальних та енергогенеруючих компаній). Прийнятий Закон, створює умови для переходу від витратних до стимулюючих методів регулювання суб‘єктів природних монополій. Це повинно покращити їх фінансовий стан та підвищити їх інвестиційну привабливість. Очікується, що споживачі також отримають вигоду від переходу до стимулюючого регулювання, оскільки компанії отримують стимули для скорочення неефективних витрат і підвищення якості надання послуг. Можна сказати, що питання удосконалення тарифної політики в галузі електроенергетики на поточному етапі на законодавчому рівні врегульовано. Проведення реформ в електроенергетиці України та запровадження ринку двосторонніх договорів, балансуючого ринку та біржової торгівлі електричною енергію передбачено Програмою економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада», схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів від 23 червня 2010 року № 1724, та Національним планом дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки, схваленим Указом Президента України від 12 березня 2012 року №187. На поточний момент відповідний проект Закону до Верховної Ради України не внесено. Комітет з питань ПЕК звернувся до Кабінету Міністрів України листом в червні (лист від 14.06.2012р. № 04-24/24-205) з проханням надати інформацію щодо стану розробки та перспекти-

ви внесення Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про засади функціонування ринку електричної енергії України на основі двосторонніх договорів, балансуючого ринку та біржової торгівлі електричною енергію. Очікується, що таку інформацію Комітет отримає з початком роботи десятої сесії Верховної Ради. Разом з тим, народним депутатом України – членом Комітету з питань ПЕК Глущенком І. М. розроблено та внесено на розгляд Парламенту проект Закону України «Про засади функціонування ринку електричної енергії України» (реєстр. № 10571 від 06.06.2012р.). Законопроект спрямований на проведення лібералізації Оптового ринку електроенергії України, створення конкурентного середовища на ринку електричної енергії, створення стимулів для залучення на довгостроковій період інвестиційних ресурсів для технічної модернізації основних засобів електроенергетичної галузі. Згідно законопроекту, реформування оптового ринку електричної енергії України передбачає створення та функціонування ринків електричної енергії: • ринку двосторонніх договорів, • ринку «на добу наперед», • балансуючого ринку, • ринку допоміжних послуг, • ринку доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж, • роздрібного ринку електричної енергії. Законопроектом визначаються повноваження та функції органів державної влади та суб’єктів ринку електричної енергії: • повноваження центрального органу виконавчої влади, що здійснює державне управління в галузі (Міненерговугілля); • повноваження регулятора – Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ);

• функції адміністратора комерційного обліку; • функції адміністратора розрахунків; • функції оператора ринку електричної енергії «на добу наперед»; • функції системного оператора. Перехідні положення проекту Закону спрямовані на забезпечення сталого функціонування ОЕС України на період реформування та лібералізації ринку електричної енергії України – зокрема, на органи виконавчої влади покладено обов’язки: • затвердження плану заходів для реалізації перехідного періоду; • затвердження нормативноправових документів щодо порядку функціонування ринку електричної енергії у перехідний період; • запровадження регулювання ринку допоміжних послуг; • врегулювання питання погашення заборгованості за електричну енергію, яка утворилась на ОРЕ; • фінансування закупівлі ДП «НЕК «Укренерго» програмного та технічного забезпечення для функціонування балансуючого ринку а також для виконання функцій системного оператора на ринку електричної енергії; • приведення підзаконних нормативно-правових актів у відповідність до положень, в разі прийняття, Закону України «Про засади функціонування ринку електричної енергії України». Враховуючи резонансність та актуальність теми реформування ринку електричної енергії України, в загальноукраїнських та галузевих ЗМІ було опубліковано низку статей щодо внесеного у Верховну Раду законопроекту реєстр. № 10571 від 06.06.2012р., до Комітету було також надано різними організаціями, в тому числі міжнародними, зокрема свої відгуки та аналітичні записки щодо законопроекту, в яких містились певні пропозиції та зауваження. Законопроект №10571 потребує доопрацювання, з урахуванням напрацьованих пропозицій.

Енергетика та

54

Електрифікація

№1 2013 рік


X X V М І Ж Н А Р О Д Н А Н АУ КО В О - Т Е Х Н І Ч Н А КО Н Ф Е Р Е Н Ц І Я

14 февраля 2012 года исполнилось 20 лет со дня подписания Советом глав правительств СНГ Соглашения о координации межгосударственных отношений в области электроэнергетики Содружества Независимых Государств. В соответствии с этим Соглашением был образован Электроэнергетический Совет СНГ и его постоянно действующий рабочий орган – Исполнительный комитет ЭЭС СНГ. Важнейшее направление деятельности ЭЭС СНГ – создание правового пространства государств – участников СНГ в области электроэнергетики путем формирования и совершенствования нормативно-правовой базы. Целью деятельности ЭЭС СНГ является проведение совместных и скоординированных действий государств – участников СНГ в области электроэнергетики, направленных на обеспечение устойчивого и надежного электроснабжения экономики и населения государств на основе эффективного функционирования объединения электроэнергетических систем государств – участников СНГ. В состав ЭЭС СНГ входят 11 государств – участников СНГ. В соответствии с Соглашением о координации межгосударственных отношений в области электроэнергетики СНГ членами Электроэнергетического Совета СНГ являются государства-участники СНГ, которые представляют руководители

органов управления электроэнергетикой стран СНГ. Ряду организаций предоставлен статус Наблюдателя при Электроэнергетическом Совете СНГ. Базовым международным договором в сфере электроэнергетики является Договор об обеспечении параллельной работы электроэнергетических систем государств – участников Содружества Независимых Государств от 25 ноября 1998 года. Реализация Договора позволила к 2001 году организовать параллельную работу всех электроэнергетических систем государств – участников СНГ (кроме энергосистемы Республики Армения). Следует отметить, что такого представительства параллельно работающих энергосистем не было даже в период существования СССР, так как объединенная энергосистема Южного Казахстана и стран Центральной Азии работала изолированно от Единой энергосистемы СССР. Параллельно с энергообъединением государств – участников СНГ в настоящее время работают энергосистемы Латвии, Литвы, Эстонии и Монголии. Осуществляется передача и обмен электрической энергией с энергосистемами сопредельных государств – Афганистана, Венгрии, Ирана, Китая, Норвегии, Польши, Румынии, Словакии, Турции и Финляндии. Интеграция электроэнергети-

Е.С. Мишук, Председатель Исполнительного комитета Электроэнергетического Совета СНГ

Енергетика та №1 2013 рік

Електрифікація

55

«Енергетика майбу тнього в Україні: альтернативність, ефек тивність, безпека»

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ


«Енергетика майбу тнього в Україні: альтернативність, ефек тивність, безпека»

X X V М І Ж Н А Р О Д Н А Н АУ КО В О - Т Е Х Н І Ч Н А КО Н Ф Е Р Е Н Ц І Я

ческих систем государств – участников СНГ положительно сказалась на результатах работы отрасли в целом. Начиная с 1999 года функционирование электроэнергетики государств – участников СНГ характеризуется непрерывным ростом суммарного годового производства и потребления электрической энергии. Практически во всех государствах – участниках СНГ, исключая случаи форс-мажорных ситуаций, полностью выполнялись обязательства по снабжению населения, промышленности и других потребителей электрической и тепловой энергией, а также поставки электрической энергии по межгосударственным договорам. Исключение составляют итоги работы электроэнергетики СНГ в 2009 году, когда практически во всех энергосистемах государств – участников СНГ имело место снижение производства и потребления электроэнергии. Основной причиной этого снижения является сокращение электропотребления во многих отраслях экономики, связанное с мировым финансово-экономическим кризисом. Потенциально электроэнергетика государств – участников СНГ в настоящее время способна обеспечить необходимый рост выработки электроэнергии в случае восстановления прежних темпов развития экономики. Следует отметить, что с момента подписания Договора об обеспечении параллельной работы электроэнергетических систем государств – участников СНГ от 25 ноября 1998 года в электроэнергетической отрасли государств – участников СНГ произошли серьезные преобразования, которые имели универсальный характер и заключались в реформировании отрасли и ее адаптации к условиям функционирования рыночной экономики, использованию рыночных механизмов для развития элек-

троэнергетики. Либерализация отношений в электроэнергетике и реформирование отрасли в разных государствах осуществлялись различными темпами в зависимости от особенностей национальной экономики. При этом особое внимание уделялось вопросам обеспечения безопасности функционирования энергосистем, неразрывно связанной с энергетической безопасностью государств, регулирования государством деятельности естественных монополий в отрасли, создания необходимой в рыночных условиях инфраструктуры (регулирующие органы, арбитражные суды и т.д.). Реформирование и реструктуризация национальных электроэнергетических систем, формирование национальных электроэнергетических рынков, имеющих различия в структуре и уровне развития, появление возможности почасового учета коммерческих и технических перетоков электроэнергии выдвинули более высокие требования к условиям параллельной работы электроэнергетических систем. После проведения достаточно напряженной работы по подготовке текста проекта Протокола, согласования его на различных уровнях, Протокол о внесении изменений в Договор об обеспечении параллельной работы электроэнергетических систем государств-участников СНГ от 25 ноября 1998 года принят на заседании Совета глав правительств СНГ 30 мая 2012 года. В соответствии с положениями Договора об обеспечении параллельной работы электроэнергетических систем государств-участников СНГ и в его развитие в рамках Содружества с 2007 по 2010 год принят ряд межправительственных соглашений и других нормативных правовых актов, разработанных ЭЭС СНГ. В их числе: Соглашение о формировании

общего электроэнергетического рынка государств-участников Содружества Независимых Государств от 25 мая 2007 года. Соглашение о гармонизации таможенных процедур при перемещении электрической энергии через таможенные границы государств-участников Содружества Независимых Государств от 22 ноября 2007 года. Протокол об этапах формирования общего электроэнергетического рынка государств-участников СНГ от 21 мая 2010 года и прилагаемые к нему Общие принципы трансграничной торговли электроэнергией в государствах-участниках СНГ (этап 1, стадия 1 формирования общего электроэнергетического рынка государств-участников СНГ). Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в области эксплуатации межгосударственных линий электропередачи национальных электроэнергетических систем от 20 ноября 2009 года. Решение Совета глав правительств СНГ от 20 ноября 2009 года о Концепции сотрудничества государств-участников СНГ в сфере энергетики; Решение Совета глав правительств СНГ от 21 мая 2010 года о Плане первоочередных мероприятий по реализации Концепции сотрудничества государствучастников СНГ в сфере энергетики. В рамках ЭЭС СНГ принято около 50 документов рекомендательного характера, регламентирующих параллельную работу электроэнергетических систем государств – участников СНГ. Общий позитивный ход развития электроэнергетики не означает отсутствия серьезных проблем. Одной из таких проблем является необходимость обновления основных фондов, износ которых достиг 60%, что является прямой угрозой энергетической безопасности госу-

Енергетика та

56

Електрифікація

№1 2013 рік


дарств – участников СНГ. В связи с этим на передний план выдвигаются задача строительства новых и модернизации существующих электростанций. Экономический совет СНГ Решением от 12 марта 2008 года «О ходе выполнения Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ в области обеспечения энергоэффективности и энергосбережения от 7 октября 2002 года и Решения Экономического совета СНГ от 11 марта 2005 года «Об Основных направлениях и принципах взаимодействия государств-участников Содружества Независимых Государств в области обеспечения энергоэффективности и энергосбережения» рекомендовал ЭЭС СНГ, Межгосударственному совету по стандартизации, метрологии и сертификации и другим органам отраслевого сотрудничества, заинтересованным министерствам и ведомствам государств – участников СНГ интенсифицировать работу в области обеспечения энергоэффективности и энергосбереже¬ния, совершенствования системы стандартизации, сертификации и метрологии, разработки межгосударственных стандартов, определяющих и устанавливающих требования к оборудованию и бытовой технике в части эффективного использования топливноэнергетических ресурсов, проведения соответствующей ценовой политики, обеспечения доступа к отечественным и зарубежным энергоэффективным технологиям, создания единой информационной базы по высокоэффективному энергетическому оборудованию, использования возобновляемых источников. В целях активизации сотрудничества в области охраны окружающей среды, энергоэффективности, энергосбережения и возобновляемых источников энергии государств – участников СНГ ЭЭС СНГ на 37-м заседа-

нии принял Решение о создании Секции по энергоэффективности и возобновляемой энергетике в рамках Рабочей группы ЭЭС СНГ по охране окружающей среды (п. 9 Протокола 37-го заседания ЭЭС СНГ от 28 мая 2010 года). На 38-м заседании утвержден План работы Секции по энергоэффективности и возобновляемой энергетике в рамках Рабочей группы ЭЭС СНГ по охране окружающей среды на 2010–2012 годы. В соответствии с Планом Исполнительный комитет ЭЭС СНГ 23 марта 2011 года провел круглый стол на тему «Возобновляемая энергетика и эффективное использование энергетических ресурсов – потенциал и перспективы инновационного сотрудничества государств Содружества». На круглом столе были рассмотрены вопросы формирования и реализации государственной политики по поддержке развития возобновляемой энергетики, эффективного использования энергетических ресурсов в государствах – участниках СНГ. 24 марта 2011 года состоялась выездная конференция на Каширскую ГРЭС с участием специалистов государств-участников СНГ – Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации и Республики Таджикистан. Специалисты Каширской ГРЭС, ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «ВТИ», ОАО «ИК ЗИОМАР», ОАО «Силовые машины», «Альстом Пауэр Ставан» представили членам делегаций от государств – участников СНГ систему по снижению негативного воздействия предприятия на окружающую среду, систему эффективного использования энергетических ресурсов, другие инновационные решения, в том числе уникаль-

ный асинхронизированный турбогенератор, который может использоваться и как управляемый источник реактивной мощности с большим регулировочным диапазоном. Важное место в деятельности ЭЭС СНГ и его Исполнительного комитета отведено регулярному обеспечению органов управления электроэнергетикой государств – участников СНГ нормативными, информационными и аналитическими материалами, содержащими сведения о действующих нормативных правовых документах в сфере энергетики, технико-экономических показателях работы энергосистем государств – участников СНГ, тарифной политике и пр. В 2008–2012 годах изданы Сборник нормативных правовых документов, принятых в рамках Содружества Независимых Государств в области электроэнергетики, в двух частях и Дополнения к Сборнику нормативных правовых документов, принятых в рамках Содружества Независимых Государств в области электроэнергетики (выпуски 1 и 2). Ежегодно издаются сборники, информационные бюллетени и обзоры, в том числе: «Электроэнергетика СНГ», «Электроэнергетика стран СНГ», «Реформы в электроэнергетике и рынок электрической энергии», «Экономика электроэнергетики», «Тарифы на электрическую энергию и цены на топливо», «Технико-экономические показатели работы электроэнергетики мира», «Технологии электроэнергетики», по аварийности и травматизму в энергосистемах стран СНГ и др. На 37-м заседании ЭЭС СНГ 28 мая 2010 года принято Решение «О выпуске Информационных бюллетеней по аварийности и травматизму в энергосистемах государств – участников СНГ». Регулярно выпускаются протоколы заседаний ЭЭС СНГ, Енергетика та

№1 2013 рік

Електрифікація

57

«Енергетика майбу тнього в Україні: альтернативність, ефек тивність, безпека»

X X V М І Ж Н А Р О Д Н А Н АУ КО В О - Т Е Х Н І Ч Н А КО Н Ф Е Р Е Н Ц І Я


«Енергетика майбу тнього в Україні: альтернативність, ефек тивність, безпека»

X X V М І Ж Н А Р О Д Н А Н АУ КО В О - Т Е Х Н І Ч Н А КО Н Ф Е Р Е Н Ц І Я

издаются его годовые отчеты. К 20-летию Содружества Независимых Государств и ЭЭС СНГ подготовлена аналитическая записка «Об итогах деятельности Электроэнергетического Совета СНГ с 1992 по 2011 годы и основных направлениях сотрудничества государств – участников СНГ в сфере электроэнергетики». Исполнительным комитетом ЭЭС СНГ ведется постоянная работа по развитию и совершенствованию технологического и информационного обеспечения интернет-портала ЭЭС СНГ, введенного в эксплуатацию в 2002 году. С 2007 по 2010 год Ис-полнительным комитетом ЭЭС СНГ, Рабочей группой по вопросам работы с персоналом и подготовки кадров в электроэнергетике СНГ при активном участии Института повышения квалификации энергетиков «ВИПКэнерго», ФГАОУ ДПО «Петербургский энергетический институт повышения квалификации», Корпоративного энергетического университета ЕЭС России и поддержке ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «ФСК ЕЭС», ЗАО «Электросетьстрой-проект», ОАО «РусГидро», Рос-сийского национального комитета Международной комиссии по большим плотинам, фирм IEEE (США), STRI (Швеция), Havard

Engineering Inc (Канада), компании Siemens (Германия) было организовано и проведено три международных научно-практических электроэнергетических семинара (МЭС). Важным направлением деятельности Исполнительного комитета ЭЭС СНГ в области повышения квалификации электроэнергетических кадров является организация и проведение международных соревнований профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств – участников СНГ и обмен наблюдателями при проведении национальных отборочных соревнований. В последние два года были проведены: - в сентябре 2010 года на учебно-тренировочном полигоне АО "Талдыкорганской акционерной транспортно-электросетевой компании" (АО "ТАТЭК"), Республика Казахстан 7-е Международные соревнования профессионального мастерства среди бригад распределительных сетей 10/0,4 кВ национальных энергосистем государств-участников СНГ; - в сентябре 2011 года на учебно-тренировочном полигоне ОАО "Холдинг МРСК" – ОАО "МРСК Волги" в г. Пензе 8-е Международные соревнования бригад по обслуживанию линий

электропередачи напряжением 110 кВ и выше национальных энергосистем государств-участников СНГ; - в настоящее время идет подготовка к 9-м Международным соревнованиям бригад по обслуживанию высоковольтных линий электропередачи, которые намечено провести в сентябре текущего года на учебно-испытательном полигоне "Винницаэлектротехнология" ПЭК "Укрэнерго"*. В рамках соревнований, как правило, обсуждаются вопросы совместной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в отрасли, кадрового обмена и взаимной стажировки специалистов, повышения эффективности функционирования общего информационного энергетического пространства государств-участников СНГ. Также проводятся отраслевые выставки по тематике соревнований с привлечением национальных фирм-разработчиков нового оборудования, технологий обслуживания и ремонта электроустановок и средств обеспечения безопасности.

* інформація про проведення IX Міжнародних змагань бригад по обслуговуванню високовольтних ЛЕП розміщена в цьому номері журналу (ред.)

Енергетика та

58

Електрифікація

№1 2013 рік


РОЗБУДОВА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА Й УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ У ФОРМУВАННІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

1.У процесі розвитку суспільство постійно змінюється. Відповідно його життєдіяльність слід систематично налаштувати для досягнення належного рівня безпеки, порядку і поступу. 2.Вважалося, що лад у державі повинні творити і вдосконалювати органи влади (державні та місцевого самоврядування). Однак умови життєдіяльності суспільства поступово ускладнювались і тепер наведення ладу у ньому тільки органами існуючої влади стає недостатньо ефективним. Недоліком став також надмірний консерватизм і забюрократизованість влади. Істотним є те, що одночасно зростає рівень знань і можливостей громадян держави. Актуальним стає удосконалювання їх партнерської участі у системі налаштування життєдіяльності суспільства. 3.В Україні посилюється увага до справ активізації державницької діяльності громадян, удосконалення їх взаємодії з владою та розвитку громадянського суспільства взагалі. Це відображено у документах Президента, Верховної Ради та Кабінету Міністрів України. Зокрема в Указі Президента України від 24 березня 2012 р. №212/2012 «Про Стратегію державної політики сприяння роз-

витку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи його реалізації», зокрема: «З метою створення сприятливих умов для дальшого розвитку в Україні громадянського суспільства, запровадження ефективного механізму взаємодії його інститутів з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування на засадах партнерства і взаємної відповідальності, забезпечення здійснення та захисту прав та свобод людини і громадянина» Крім того, розглядається взаємодія інституту громадянського суспільства з органами саме виконавчої влади. Важливою є визначеність умов взаємодії – на засадах партнерства і взаємної відповідальності. У розділі 2 затвердженої Указом Президента Стратегії зазначено, що одним із її стратегічних пріоритетів є такий: «забезпечення участі інститутів громадянського суспільства у формуванні та реалізації державної, регіональної політики». 4. Нові умови і нові потреби в життєдіяльності суспільства необхідно відобразити в НТСЕУ, враховуючи її науково-технічний профіль. Потребує посилення уваги до тематики захисту прав і свобод людини і громадянина, а також до активної взаємодії з

Дупак О.С., Стогній Б.С., Чабан О.Й., віце-президенти НТСЕУ

Енергетика та №1 2013 рік

Електрифікація

59

«Енергетика майбу тнього в Україні: альтернативність, ефек тивність, безпека»

X X V М І Ж Н А Р О Д Н А Н АУ КО В О - Т Е Х Н І Ч Н А КО Н Ф Е Р Е Н Ц І Я


«Енергетика майбу тнього в Україні: альтернативність, ефек тивність, безпека»

X X V М І Ж Н А Р О Д Н А Н АУ КО В О - Т Е Х Н І Ч Н А КО Н Ф Е Р Е Н Ц І Я

органами державної влади і місцевого самоврядування. При цьому необхідно враховувати зв’язки прав і свобод людини з інтересами держави і нації. 5. У січні 1997 року Верховна Рада України схвалила Концепцію (основи державної політики) національної безпеки України, в якій визначено можливі загрози національній безпеці України в найбільш важливих сферах життєдіяльності. Загрозами в науковотехнологічній сфері вказано такі: • невизначеність державної науково-технологічної політики; • відплив інтелектуального і наукового потенціалу за межі України; • науково-технологічне відставання України від передових держав; • зниження рівня підготовки висококваліфікованих наукових та інженерно-технічних кадрів. Відповідно визначено основні напрямки державної політики національної безпеки України: • прийняття комплексних заходів для захисту і розвитку науково-технологічного потенціалу; • виявлення й усунення чинників науково-технологічного відставання України; • створення ефективних механізмів боротьби з відпливом інте-

лектуального потенціалу за межі України. Наголошено, що державна політика національної безпеки здійснюється шляхом реалізації відповідних доктрин, стратегій, концепцій і програм. У переліку суб’єктів забезпечення національних інтересів першим зазначено український народ – громадяни, громадські організації та об’єднання громадян. У переліку пріоритетних національних інтересів України зазначено творення громадянського суспільства, підвищення ефективності органів державної влади та місцевого самоврядування, розвиток демократичних інститутів для забезпечення прав і свобод людини. 6. Минуло п’ятнадцять років від часу схвалення Концепції національної безпеки. Зазначені загрози у науково-технологічній сфері не подолано, вони навіть зростають. Ніхто не визнаний за це відповідальним. У сукупності це свідчить про те, що загрози мають характер проблемних, для подолання яких недостатньо наявних засобів. Цими засобами не володіли достатньо органи державної влади, які обмежувалися переважно управлінськими, адміні-

стративними функціями, часто змінювалися, слабко володіли владною кваліфікацією. Громадські об’єднання то розпорошувалися, то зосереджувалися на справах виживання. Слабкість еліти обумовлена історично. Вплив зарубіжних інтересів посилювався. 7. Основним засобом подолання загроз є творення, набуття та застосування нових знань про світоглядні і методичні основи зміцнювання державності, а також виховання справжніх господарів рідного краю та власної долі. 8. Потрібним є розвиток науки освіти і просвіти, а також навчання і виховання, охоплюючи сфери матеріальну, інтелектуальну і духовну. Стосується це як структур влади, так і структур громадянського суспільства. 9. Для НТСЕУ одним із спеціальних напрямів діяльності могли б бути зосередження уваги на справах творення і реалізації нової енергетичної політики – як загальноенергетичної, так і для окремих енергетичних галузей і територіальних енергокомплексів, з підготовкою відповідних методичних, навчальних та інформаційних матеріалів, термінологічного забезпечення, проведенням відповідних семінарів.

Енергетика та

60

Електрифікація

№1 2013 рік


РІШЕННЯ XXV МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З ПИТАНЬ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ «ЕНЕРГЕТИКА МАЙБУТНЬОГО В УКРАЇНІ: АЛЬТЕРНАТИВНІСТЬ, ЕФЕКТИВНІСТЬ, БЕЗПЕКА» онференцію проведено за ініціативи Науковотехнічної спілки енергетиків та електротехніків України (НТСЕУ) та за сприяння Міненерговугілля України, Відділення Фізико-технічних проблем енергетики НАН України, Комітету Верховної Ради України з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки, ОЕП «ГРІФРЕ». Мета конференції – обговорення стану, проблем та перспективних шляхів розвитку енергетики у світі оновленої редакції Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, науково-технічного забезпечення їх реалізації. В обговоренні взяли участь представники Міністерства енергетики та вугільної промисловості України та Громадської ради (ГР) при Міненерговугілля, Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, представники Секретаріату Верховної Ради України; Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), ВП «Головдерженергонагляд» та Громадської ради при НКРЕ, ДП «Енергоринок», Інституту загальної енергетики, Інституту проблем машинобудування, Інституту вугільних енерготехнологій Національної академії наук України; НТУУ «КПІ», Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ», Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського; представники громадських організацій та громадських об’єднань: Науково-технічної спілки енергетиків та електротехніків України, Об’єднання громадян “Рада старійших енергетиків України», Асоціацій «Укргідроенерго», УкрТЕЦ, «Ядерний енергетичний форум»; Національної енергетичної компанії «Укренерго», Національної акціонерної компанії «Енергетична компанія України”, НАЕК «Енергоатом», ТОВ «ДТЕК»; енергогенеруючих компаній: ПАТ «ДТЕК «Західенерго», ПАТ «Центренерго», ПАТ «ДТЕК «Дніпроенерго», ПАТ «Донбасенерго»; ПАТ «ДТЕК «Крименерго», деяких обленерго та ПАТ «Київенерго»; керуючої компанії «Повітряні парки України», ДП “Чехпол Енерджи”, ХЦКБ «Енергопрогрес» тощо. В обговоренні також взяли участь провідні спеціалісти підприємств та організацій енергетичної галузі, представники ЗМІ.

К

Учасники конференції заслухали доповіді та інформаційні повідомлення щодо стану електроенергетичної галузі України, шляхів підвищення ефективності роботи електростанцій та електричних мереж, підвищення рівня технічної та екологічної безпеки їх експлуатації, виходячи з міжнародних зобов’язань України, забезпечення збалансованого розвитку відновлювальних джерел енергії з урахуванням особливостей їх функціонування в Об’єднаній енергетичній системі України, проблемні питання щодо лібералізації ринку електроенергії в Україні, особливостей окремих положень оновленої редакції Енергетичної стратегії України на період до 2030 року. Діюча Енергетична стратегія України на період до 2030 року схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 року, № 145-р. Однак, недостатні умови щодо її реалізації, суттєві зміни в економіці країни, що пов’язані із світовою фінансово-економічною кризою, призвели до невідповідності окремих розділів стратегії з сучасними реаліями виробництва та споживання електроенергії. Відповідно до Програми економічних реформ України на 2010–2014 рр. визначені рамки переходу роботи енергоринку від моделі "єдиного покупця" до моделі прямих договорів і балансуючого ринку, а саме – до кінця 2012 року має початися процес переходу і завершитися до закінчення 2014 року. До впровадження вкрай необхідних реформ в енергетиці Україну спонукає надзвичайно висока енергоємність ВВП країни, що у значній мірі пов’язана, з проблемами енергетики, зокрема, з існуючою тарифною системою. Інвестиційна непривабливість енергетики, що на фоні фізичного і морального старіння основних фондів веде до її деградації, загрожує техногенними аваріями і вже у найближчий час гальмуватиме розвиток економіки країни. На даний час 100% енергоблоків ТЕС відпрацювали свій розрахунковий ресурс (100 тис. годин), з них 62% енергоблоків перетнули визнану у світовій енергетичній практиці межу граничного ресурсу (170 тис. годин), а 83,5% – межу фізичного зносу (200 тис. годин) і потребують корінної модернізації чи заміни; 35% повітряних ліній електропередачі (ЛЕП) напругою 220–330 кВ експлуатуються понад 40 років, 55 % основного устаткування трансформаторних підстанцій відпрацювали свій розрахунЕнергетика та

№1 2013 рік

Електрифікація

61

«Енергетика майбу тнього в Україні: альтернативність, ефек тивність, безпека»

X X V М І Ж Н А Р О Д Н А Н АУ КО В О - Т Е Х Н І Ч Н А КО Н Ф Е Р Е Н Ц І Я


«Енергетика майбу тнього в Україні: альтернативність, ефек тивність, безпека»

X X V М І Ж Н А Р О Д Н А Н АУ КО В О - Т Е Х Н І Ч Н А КО Н Ф Е Р Е Н Ц І Я

ковий технічний ресурс. У розподільних електричних мережах також значна кількість об'єктів відпрацювала свій ресурс: 33% ліній електропередачі і 34% трансформаторних підстанцій потребують реконструкції або заміни. Стрімке зростання тарифів підриває конкурентоздатність не тільки самої енергетики, а й усієї економіки у цілому. Тільки ексклюзивно звільнивши експорт електроенергії від дотаційних сертифікатів та в черговий раз переклавши цей тягар на промисловість та бюджетні організації, Україна утрималась на європейських ринках. Існуючий рівень тарифів на електроенергію є не підйомним для підприємств, виробників алюмінія і феросплавів. Викривлена система тарифоутворення. Більш ніж втричі занижені тарифи для населення є непереборною перепоною для впровадження енергозберігаючих заходів в житлово-комунальному секторі. Так звані «єдині тарифи» не дають позитивних орієнтирів щодо територіального розміщення енергоємних виробництв, несуть у собі корупційну складову, і є непереборною перепоною для лібералізації існуючого ринку електроенергії. Однак, запропонованими моделями лібералізованого ринку електроенергії обрано підходи, що не ліквідують «перехресне субсидування», а змінюють його механізми. Необхідно також здійснювати пошук оптимальних підходів щодо погашення заборгованості минулих років, реформування відносин власності та ринків палива, забезпечення розвитку теплової генерації паливом (енергетичним вугіллям), атомної генерації – власним урановим паливом, добудови потужностей високого ступеня готовності (ХАЕС 3,4) та впровадження в Україні перспективних типів реакторних установок. На конференції розглянуто досвід впровадження у 2010 році методики управління екологічними аспектами та ризиками на підприємствах ДТЕК. Для виконання міжнародних зобов’язань України щодо зменшення шкідливих викидів, зокрема директиви 2001/80/ЄС, Міністерством енергетики та вугільної промисловості України ініційовано розробку державної цільової програми по скороченню викидів ТЕС і ТЕЦ України, концепція якої спрямована на погодження до заінтересованих органів влади. На думку фахівців ДТЕК, це дозволить отримати диференційовані дозволи на викиди для кожної теплової електростанції після 2018 року. На думку фахівців ДТЕК, також має стати доцільна розробка державної програми утилізації золошлаків теплових електростанцій спільно із залученням підприємств будівельної індустрії, цементної промисловості, дорожнього будівництва. Обговорено актуальні питання щодо технічного переозброєння об’єктів електроенергетики для забезпечення їх ефективної роботи, зокрема : – технічного переоснащення вугільних енергоблоків 150–300 МВт, зокрема ТЕО реабілітації ДП ТЕЦ-2

«Есхар» із заміною зношеного обладнання на високоманеврене обладнання загальною потужністю 550 МВт без використання природного газу на підсвічення (пропозиції Харківского ЦКБ «Енергопрогрес»); – розробки інноваційних проектів модернізації турбін ТЕС з підвищенням їх ККД та продовженням терміну експлуатації на 15–20 років за умов забезпечення надійної роботи (пропозиції ІПМаш НАН України); – розробки технологій мокрої десульфуризація димових газів з примусовим окисленням; напівсухої вапняної десульфуризація димових газів, напівсухої аміачної технології, та технології нової інтегрованої десульфурізації (НІД) – Alstom Power; – розробки розтопочних технологій для пуску вугільних котлів без газу і мазуту із використанням розпалювального плазмо-водовугільного модуля (НТУУ "КПІ"); – удосконалення аераційних пиложивильників на ТЕС з пиловугільними блоками, що мають розімкнену систему пилеподачі (бункер пилу), в особливості для дозування тонкого пилу низькореакційного вугілля. Значну увагу було приділено перспективі розвитку відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) в Україні, зокрема розглянуто пропозиції Інституту відновлюваної енергетики НАН України щодо розвитку ВДЕ до 2030 року, особливості розвитку малої гідроенергетики та вітроенергетики в Україні з урахуванням європейського досвіду, дотримання екологічних вимог та визначення проблемних питань щодо підключення вітро- та фотоелектростанцій до Об’єднаної енергетичної системи України, необхідності розробки відповідних стандартів щодо підключення ФЕС та ВЕС до ОЕС України. Також розглянуто особливості сумісного спалювання біомаси і вугілля на ТЕС України. Однак, на сьогоднішній день відновлювальні джерела енергії складають 0,7 % від встановленої потужності електростанцій ОЕС України та виробляють близько 0,4 % від усієї електроенергії. Проте їхня частка в подальші кілька років може суттєво збільшитись. Станом на 01.09.2012 НЕК "Укренерго" було видано та погоджено технічні умови на приєднання вітрових електростанцій сумарною потужністю 2062,5 МВт, що будуть розміщуватись переважно у АР Крим, а також на півдні Запорізької та Миколаївської областей. До кінця року можуть бути видані технічні умови на приєднання ще групи вітрових електростанцій сумарною потужністю до 400 МВт. Стосовно сонячних електростанцій. Станом на 01.09.2012 НЕК "Укренерго" видано та погоджено технічні умови на приєднання сонячних електростанцій загальною потужністю 572 МВт. Переважно електростанції будуть розміщуватись в АР Крим, Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. До кінця року можуть бути видані технічні умови на приєднання сонячних електростанцій загальною потужністю 290 МВт.

Енергетика та

62

Електрифікація

№1 2013 рік


X X V М І Ж Н А Р О Д Н А Н АУ КО В О - Т Е Х Н І Ч Н А КО Н Ф Е Р Е Н Ц І Я

Значним внеском у розбудову стратегічного розвитку енергетики є впровадження комплексних програм підвищення енергоефективності спільно зі зниженням до 2030 р. питомого споживання енергоресурсів в економіці на 30–35%. Учасники конференції рекомендують: 1. Міністерству енергетики та вугільної промисловості України, НКРЕ та іншим заінтересованим центральним органам виконавчої влади: 1.1. Розглянути можливість підвищення юридичного статусу документу, «Оновлена Енергетична стратегія України на період до 2030 року» і вивести його на рівень закону України. 1.2. Систематизувати розробку нормативно-правових актів, необхідних для реалізації Оновленої Енергетичної стратегії, включаючи розробку законопроектів, підзаконних актів Кабінету Міністрів України, НКРЕ тощо. 1.3. Розпочати розробку програм по модернізації теплової та атомної генерації з урахуванням наукових досягнень вітчизняних установ, надав їм статус актів Кабінету Міністрів України. 1.4. Розділ 8. Енергетичної стратегії «Загальні екологічні проблеми, зумовлені виробничою діяльністю підприємств паливно-енергетичного комплексу, та шляхи їх розв’язання» узгодити з відповідними розділами Екологічної стратегії України. При необхідності внесення змін надати пропозиції до Мінприроди. З метою забезпечення інтеграції виконання зобов’язань України перед Європейським Енергетичним Співтовариством, а також зниження екологічного навантаження великих спалювальних установок на довкілля та здоров’я населення, на виконання вимог Директиви 2001/80/ЕС Україні: прискорити розробку та затвердження Державної цільової програми обмеження шкідливих викидів, яка має стати головним інструментом покращення екологічних показників великих спалювальних установок, та визначити перелік найкращих доступних технологій скорочення шкідливих викидів; забезпечення екологічного менеджменту. 1.5. Забезпечити створення умов для відродження зацікавленості зарубіжних інвесторів до енергоактивів в електроенергетичній галузі. 1.6. При реформуванні ринку електричної енергії забезпечити захист активів стратегічних підприємств, в першу чергу, державного сектору економіки, а також забезпечити функціонування стимулюючих механізмів для виробників електричної енергії з альтернативних джерел. 1.7. При переході з моделі єдиного покупця на модель ринку двосторонніх договорів вирішити системні проблеми в енергетичному секторі, такі як перехресне субсидіювання, боргові зобов’язання, відміну єдиних тарифів, впровадження стимулюючого тарифоутворення тощо. Енергетика та

№1 2013 рік

Електрифікація

63

«Енергетика майбу тнього в Україні: альтернативність, ефек тивність, безпека»

Нерівномірність роботи електростанцій на ВДЕ має покриватись за рахунок регулюючого діапазону теплових електростанцій з урахуванням можливості прогнозування мінімально гарантованої та максимальної допустимої потужності. За оцінками НЕК «Укренерго» максимальний внесок для ВДЕ в ОЕС України складає 4800 МВт. Пропонується для зменшення впливу електростанцій на відновлювальних джерелах енергії запровадити акумулючі технології, а саме: ГАЕС, повітряно-акумулючі газотурбінні електростанції, механічні супермаховики, паралельна робота ВДЕ з потужними холодильними установками, літійіонними акумуляторами, магнітними накопичувачами енергії тощо. В найближчий час має розпочатись виконання роботи "Генеральний план розвитку мереж електропостачання південного регіону ОЕС України, з урахуванням сонячної і вітрової енергії", яка здійснюватиметься за підтримкою Європейського банку реконструкції та розвитку. В межах роботи має бути розроблено схему розвитку електричних мереж південної частини України. Таким чином, оновлення діючої Енергетичної стратегії на період до 2030 року є актуальним питанням. Проект оновленої Енергетичної стратегії України на період до 2030 року прийнято за основу Колегією Міненерговугілля України. А 18.07.2012 відбулося його громадське обговорення. Проект оновленої Енергетичної стратегії України має бути схвалено Урядом до кінця 2012 року. Енергетика майбутнього, якій було присвячено конференцію, також має базуватись на запровадженні інтелектуальних електричних систем на основі технологій Smart Grid. Якісно нова сукупність генерації, електричних мереж і споживачів, об’єднаних на основі принципів саморегулювання і самовідновлення, з керуванням через єдину мережу інформаційно-керуючих систем в режимі реального часу. Як свідчить передовий закордонний досвід, лише інтелектуалізація ОЕС України дозволить нашій країні відмовитись від екстенсивного нарощування енергетичних потужностей, дозволить українській енергетиці відповідати вимогам, що реалізуються у країнах ЄС та країнах СНД (Росія, Казахстан), а також мати перспективу успішної співпраці з провідними європейськими країнами. В Україні є нагальною проблема створення інтелектуальних енергетичних мереж, особливо у зв’язку із їх значним рівнем зношення основного енергетичного обладнання зношеним обладнанням та появою у них наявністю напружених режимів. Мережі України мають низку суттєвих техніко-технологічних відмінностей від мереж інших країн, функціонують на дещо іншій законодавчо-нормативній нормативно-правовій базі. Це обумовлює необхідність створення власної концепції Smart Grid для України та Державної програми з її реалізації.


«Енергетика майбу тнього в Україні: альтернативність, ефек тивність, безпека»

X X V М І Ж Н А Р О Д Н А Н АУ КО В О - Т Е Х Н І Ч Н А КО Н Ф Е Р Е Н Ц І Я

1.8. Забезпечити наукове обґрунтування щодо реалізації проектів переведення українських ТЕЦ на водовугільне паливо та на його основі забезпечити розробку вимог до будівництва, реконструкції та експлуатації установок з використанням водовугільного палива. 1.9. Забезпечити подальшій розвиток систем централізованого теплопостачання на основі затверджених схем теплопостачання у відповідності із Законом України «Про теплопостачання»; прискорити розробку та розміщення об’єктів теплопостачання. 1.10. Здійснити конкретні кроки щодо промислового виробництва ядерного палива в Україні (повного ядерного циклу). 1.11. Забезпечити до 2030 року збільшення до 15% частки ВДЕ в енергетичному балансі для чого: 1.11.1 Розробити Державну програму розвитку ВДЕ. 1.11.2. Розробити схему використання наявного гідропотенціалу та розміщення гідровузлів на його основі. 1.11.3. Вдосконалити нормативно-правове забезпечення розвитку ВДЕ, зокрема: - визначення реальних джерел та механізмів фінансування щодо будівництва мереж приєднання ВДЕ до ОЕС України; - врахування «місцевої складової» у проектах будівництва ВДЕ; - нарощування будівництва та експлуатації ФЕС, малих ГЕС, електростанцій на біомасі та біогазі. 1.12. Забезпечити збільшення до 15% використання нетрадиційних позабалансових палив та скідного енергетичного потенціалу на основі когенераційних технологій до 2030 року. 1.13. Створити «Електроенерге-тичний інноваційний фонд» та визначити джерела його фінансування для впровадження пілотних проектів на основі науково-технічних розробок вітчизняних вчених у сфері електроенергетики, з метою реалізації зазначених розробок у Україні або продажу зацікавленим закордонним фірмам. 1.14. Прискорити створення умов для розвитку в Україні інтелектуальних електричних систем на основі технологій Smart Grid мереж, як складової частини енергетики майбутнього з метою залучення споживачів для участі в оптимізації енергоспоживання, участі споживачів в оптимізації графіків навантажень, впровадження енергозберігаючих технологій. 1.15. Забезпечити цільове використання фонду виводу з експлуатації АЕС. 1.16. Передбачити в оновленій Енергетичній стратегії збільшення коефіцієнта використання встановленої потужності АЕС. 1.17. Прискорити розробку порядку визначення «місцевої складової» як стимулюючого заходу щодо налагодження виробництва обладнання для ВДЕ в Україні. 1.18. Ініціювати розробку базових методик та проектів гарантованого забезпечення безпеки за визначе-

ними напрямками розвитку енергетики, відповідно до міжнародних стандартів ISO, вдосконалити відповідну нормативно-правову базу щодо забезпечення безпеки об’єктів ПЕК. 1.19. Організувати постійно діючі конкурси на високоефективні розробки та дослідження у сфері енергетики, з широким висвітленням в засобах масової інформації. 1.20. З метою удосконалення нормативно-правової бази забезпечення надійності професійної діяльності працівників ПЕК розробити методику проведення психофізіологічного відбору працівників важливих об’єктів енергетики за критеріями (профвідбір, профвідповідність). 2. Національній академії наук України: 2.1. Забезпечити науковий супровід та надання консультативної допомоги щодо реалізації оновленої Енергетичної стратегії на період до 2030 р. із залученням науковців профільних інститутів Національної академії наук України. 2.2. Звернутись до Кабінету Міністрів України стосовно запровадження в Україні сучасної технічної політики модернізації енергетики України на основі концепції Smart Grid , для чого: 2.2.1. Для підготовки та реалізації Концепції Smart Grid для України створити робочу групу із залученням спеціалістів Міненерговугілля, НАН України, провідних енергетичних компанній, вузів, представників НТСЕУ. 2.2.2. Розробити протягом IV кв. 2012 р. – I кв. 2013 р. Концепцію Smart Grid та на її основі Державної програми інноваційного розвитку електроенергетики на базі концепції Smart Grid в I кв. 2013 р. 2.3. Доручити профільним інститутам НАН України розширити та активізувати свою участь у розробці інноваційних проектів для енергетики України: за окремими проблемно-орієнтованими напрямками відповідно до спектра існуючих джерел енергетики. О.С. Дупак, віце-президент, голова Виконкому Науково-технічної спілки енергетиків та електротехніків України В.Г. Котко, президент ГО «Енергетична асоціація України», голова Громадської ради при НКРЕ Ю.Г. Куцан, член Центрального правління НТСЕУ, д.т.н., академік Академії технологічних наук України Ю.М. Мацевитий, член Центрального правління НТСЕУ, директор ІПМаш НАН України, академік НАНУ, д.т.н., професор С.І. Поташник, віце-президент НАК «ЕКУ», голова Громадської ради при Міненерговугілля України, академік Академії інженерних наук України, Академії будівництва України

Енергетика та

64

Електрифікація

№1 2013 рік


М І Ж Н А Р О Д Н І З М А ГА Н Н Я П Р О Ф Е С І Й Н О Ї М А Й С Т Е Р Н О С Т І Б Р И ГА Д П О О Б С Л У ГО В У В А Н Н Ю В Л Е П

МІЖНАРОДНІ ЗМАГАННЯ ЕНЕРГЕТИКІВ: ВІД ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ТА ДОСВІДУ ДО СПІЛЬНИХ РІШЕНЬ ТА ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ності бригад з обслуговування високовольтних ЛЕП національних енергосистем держав-учасниць СНД Головна суддівська комісія змагань визначила переможців. Перше місце зайняла команда Житомирських МЕМ Центральної ЕС ДП "НЕК "Укренерго" (Україна). Друге місце посіла команда Білорусії, представлена бригадою філії "Столбцовські електричні мережі" Мінського РУП "Мінськенерго" ДП "Біленерго". Третє місце посіла команда Вірменії, представле-

Міжнародні змагання

інія електропередачі – одна з найважливіших складових електромережі, яка дозволяє передавати електроенергію на великі відстані від генеруючого джерела до постачальника (обленерго) та розподіляти її безпосередньо споживачам. Стан всіх елементів ЛЕП визначає надійність електропередачі. Для стабільної передачі електроенергії необхідний постійний контроль стану електромереж, їх ремонт тощо. Важливим, як раніше, так і сьогодні, є питання експлуатації ЛЕП, нові безпечні методи їх обслуговування, у т.ч. під напругою. Навчанням персоналу, виробництвом засобів механізації і вимірів, індивідуального захисту, а також вдосконаленням методики проведення ремонтів та експлуатації ПЛ під напругою в ДП "НЕК "Укренерго" займаються фахівці ВСО "Вінницяелектротехнологія" – підприємства з багаторічним досвідом роботи у цьому напрямку. ВСО має розвинену базу для конструкторських розробок, виготовлення та випробування нового оснащення і захисних засобів для виконання на ЛЕП ремонтних та експлуатаційних робіт, у т.ч. під напругою, а також необхідну інфраструктуру для навчання персоналу, що обслуговує ПЛ. Саме тут, за рішенням представників енергосистем – членів Електроенергетичної Ради СНД, з 5 по 15 вересня 2012 року проходили Міжнародні змагання професійної майстерності бригад, що обслуговують високовольтні ЛЕП енергосистем країн СНД. Змагання проходили в шість етапів, на яких перевірялись знання правил безпеки, майстерність виконання заміни елементів опор, ізоляторів тощо. Кожен етап оцінювався окремим складом суддів. В рамках змагань відбулося засідання круглого столу "Питання організації роботи з персоналом та підготовка кадрів в електроенергетиці СНД". Увесь тиждень навчальний полігон 330–750 кВ ВСО "Вінницяелектротехнологія" був центром концентрації знань, досвіду, майстерності і ... випробування характерів кращих представників своєї професії з Білорусі, Вірменії, Грузії, Казахстану, Росії, Таджикистану, Узбекистану та України. 14 вересня 2012 р. за підсумками виконання завдань Міжнародних змагань професійної майстер-

Л

Енергетика та №1 2013 рік

Електрифікація

65


М І Ж Н А Р О Д Н І З М А ГА Н Н Я П Р О Ф Е С І Й Н О Ї М А Й С Т Е Р Н О С Т І Б Р И ГА Д П О О Б С Л У ГО В У В А Н Н Ю В Л Е П

Міжнародні змагання

на бригадою філії "Експлуатація електричних мереж 35–110 кВ" ЗАТ "Електричні мережі Вірменії". Командам, що зайняли призові місця, вручені кубки і дипломи, а також сертифікати на командний приз, а усім членам команд-призерів – Почесні грамоти Електроенергетичної ради СНД, медалі і пам'ятні призи. Усім переможцям номінацій були вручені Почесні грамоти і пам'ятні призи Електроенергетичної ради СНД. Грамотами Виконкому Електроенергетичної ради СНД відзначені найактивніші учасники і організатори змагань. Кожен член команд-учасниць у ході змагань проявив неабияку волю до перемоги, відповідальність і професіоналізм, силу характеру та національну автентичність. Хоч команди представляли різні держави, однак їх об’єднувало одне – спільна справа, якій вони з гідністю служать. Мета змагань була досягнута – гордість за звання енергетика, обмін досвідом та розуміння єдності енергетичного простору незалежно від територіального розмежування. Матеріал підготувала провідний інженер відділу з питань взаємодії з органами влади та ЗМІ ДП «НЕК «Укренерго» Іванна Гордіченко

Енергетика та

66

Електрифікація

№1 2013 рік


Х МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ «ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ К О М П Л Е К С У К Р А Ї Н И : С Ь О ГО Д Е Н Н Я Т А М А Й Б У Т Н Є »

Х МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ «ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ: СЬОГОДЕННЯ ТА МАЙБУТНЄ» МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА «ЕНЕРГЕТИКА В ПРОМИСЛОВОСТІ – 2012» 26–28 вересня 2012 року

м. Київ, Броварський пр-т, 15, МВЦ

період з 26 по 28 вересня у Міжнародному виставковому центрі (м. Київ, Броварський проспект, 15) відбувся Десятий Міжнародний форум «Паливно-енергетичний комплекс України: сьогодення та майбутнє». Форум проводився згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України № 570-р від 10.08.2004. Організатори: Міністерство енергетики та вугільної промисловості України ТОВ «Міжнародний виставковий центр»

У

У церемонії відкриття Форуму взяли участь: • Міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Бойко. • Заступник голови Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Верховної Ради України Микола Романюк. • Президент ТОВ «Міжнародний виставковий центр» Віктор Ткаченко. • Почесні гості форуму (повноважні посли і керівники державних структур країн-учасників Форуму). Під час церемонії відкриття були зачитані привітання Прем'єр-міністра України М. Азарова та Голови Верховної Ради України В. Литвина

Х Міжнародний форум

У роботі Форуму взяли участь: - Керівники галузевих департаментів та головні фахівці Міненерговугілля України, керівники і фахівці національних енергетичних компаній і підприємств, гості Форуму: представники Кабінету Міністрів України, Ради Міністрів Криму, Верховної Ради України, Ради національної безпеки і оборо-

Енергетика та №1 2013 рік

Електрифікація

67


Х МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ «ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ К О М П Л Е К С У К Р А Ї Н И : С Ь О ГО Д Е Н Н Я Т А М А Й Б У Т Н Є »

ни України, міністерств і відомств України, обласних і міських адміністрацій.

Х Міжнародний форум

ПРОГРАМА ФОРУМУ День атомної енергетики 27 вересня 2012 року Організатор: Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом". В рамках «Дня атомної енергетики» пройшли: • Пленарне засідання «35 років атомній енергетиці України – досягнення і перспективи». Модератор – Бронніков В.К., президент Українського ядерного товариства. • Церемонія нагородження ветеранів атомної енергетики України з нагоди 35-річчя атомної енергетики України. • Круглий стіл «НАЕК «Енергоатом», Україна – Паливна компанія «ТВЕЛ», Росія». Модератор – Шумкова Н.Ю., НАЕК «Енергоатом». • Круглий стіл «Ядерно-енергетичний комплекс у контексті сталого розвитку України». Модератор – Ш Круглий стіл «Нафтогазовий комплекс України: стратегія розвитку» Організатор: Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України». Круглий стіл «Перспективи розвитку вугільної промисловості». Організатор: Департамент вугільної промисловості Міненерговугілля України. Науково-практичний семінар «Особливості режимів роботи ОЕС України в умовах введення в експлуатацію нових електростанцій на альтерна-

тивних джерелах енергії. Висновки та рекомендації». Організатори: НЕК "Укренерго"; Науково-технічна спілка енергетиків та електротехніків України. Круглий стіл «Впровадження високотехнологічного обладнання для забезпечення надійності електропостачання та підвищення ефективності роботи електричних мереж». Організатор: Департамент електроенергетики Міненерговугілля України. Міжнародна конференція «Модернізація промислового комплексу України в розрізі систем охолодження (градирні), насосного обладнання та енергії стисненого повітря. Світовий досвід. Техногенна безпека». Організатор: Компанія "AIR FORCE". Семінар «Заходи щодо забезпечення вибухобезпеки енергетичного обладнання. Конструкторські рішення». Організатор: Запорізький завод високовольтної апаратури. Семінар «Методи підходу в реалізації рішень від компанії Bruel & Kjaer Vibro GmbH в справі технічної діагностики, захисту та моніторингу обладнання гідро- і атомних станцій». Організатор: ТОВ "Новатест". Семінар «Сучасні засоби обліку електроенергії, система АСКОЕ на базі ZigВee технологій ЗАТ "Електротехнічні заводи Енергоміра". Комплексний облік енергоресурсів. АСКОЕ на базі комплексу технічних засобів "Енергоміра" з реалізаці-

Енергетика та

68

Електрифікація

№1 2013 рік


Х МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ «ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ К О М П Л Е К С У К Р А Ї Н И : С Ь О ГО Д Е Н Н Я Т А М А Й Б У Т Н Є »

В рамках Форуму проведена МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА «ЕНЕРГЕТИКА В ПРОМИСЛОВОСТІ -2012». Експозиція «Паливно-енергетичний комплекс України». ПЕК України представляли: Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, НЕК "Укренерго"; ПАТ "Укргідроенерго"; ПАТ "Волиньобленерго", ПАТ "Донбасенерго", ВАТ "Запоріжжяобленерго", ПАТ "Миколаївобленерго", АК "Харківобленерго", ПАТ "Хмельницькобленерго", ПАТ "Центренерго", ПАТ "Черкасиобленерго"; НАЕК "Енергоатом" (Атоменергомаш, Аварійнотехнічний центр, Науково-технічний центр, Запорізька АЕС, Південноукраїнська АЕС, Рівненська АЕС, Хмельницька АЕС); НАК "Нафтогаз України", ДК "Укргазвидобування", ДК "Укртрансгаз", ВАТ "Укртранснафта", ДАО "Чорноморнафтогаз", ВАТ "Укрнафта", ПАТ "Львівгаз", УМТ "Львівтрансгаз", Львівська філія ГПУ

У своїй вступній промові на відкритті Форуму Міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Бойко зазначив: «Для нас дуже важливо, що всі компанії, які сьогодні тут присутні, є нашими партнерами та учасниками створення енергетично незалежної України». Почесними грамотами Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, дипломами, кубками та медалями «Десять років разом» були нагороджені 53 організації та підприємства, щорічні учасники виставок 2003–2012 років. У роботі Міжнародного форуму «Паливноенергетичний комплекс України: сьогодення та майбутнє», у Діловій програмі та виставці «Енергетика в промисловості-2012» взяли участь понад 2000 вітчизняних та іноземних фахівців. Експозиція виставки була розміщена на площі 6900 квадратних метрів. Відкрита експозиція склала 500 квадратних метрів. Учасниками виставки дана висока оцінка організації заходу, зазначено представницький і високопрофесійний рівень гостей і відвідувачів виставки. XI Міжнародний форум «Паливно-енергетичний комплекс України: сьогодення та майбутнє» та Міжнародна виставка «Енергетика в промисловості-2013» відбудуться 24–26 вересня 2013 року. Енергетика та

№1 2013 рік

Електрифікація

69

Х Міжнародний форум

єю функції білінгу для Товариств співвласників житла». Організатор: ТОВ "Енергоміра Україна". Круглий стіл «Перспективи розвитку ринку нетрадиційних вуглеводнів в Україні». Організатор: Науково-технічний центр "Псіхєя". Семінар «Секція з інтернет-маркетингу електротехнічної та промислової продукції». Організатор: Інтернет-Компанія "МЕТА". У діловій програмі Форуму взяли участь 1250 фахівців паливно-енергетичної галузі з України; гості з Росії, Болгарії, Чехії, США, Угорщини, Словенії; представники законодавчої та виконавчої влади України; міжнародних організацій; науки; підприємств енергетичного машинобудування; фінансових структур; аналітичних центрів і галузевих спеціалізованих видань; громадських професійних організацій.

"Полтавагазвидобування", Магістральні нафтопроводи "Дружба", Львівська філія ПАТ "Укртранснафта", НГВУ "Бориславнафтогаз", ТОВ "Горизонти"; ТОВ "Донбаська паливно-енергетична компанія", ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат"; ДП "Вугілля України", ДП "Лисичанськвугілля". Щорічно експозиції провідних енергетичних компаній України демонструють широкому загалу стан і тенденції розвитку паливно-енергетичного комплексу країни, презентують пріоритетні інвестиційні проекти з розвитку гідроенергетики, теплової генерації, ядерної енергетики, вугільної та нафтогазової промисловості України. Зі дня започаткування Міжнародна виставка «Енергетика в промисловості» має статус іміджевої енергетичної виставки в Україні, учасниками якої виступають лідери енергетичного машинобудування та приладобудування з багаторічною історією, широкою географією роботи на світовому ринку.


Х МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ «ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ К О М П Л Е К С У К Р А Ї Н И : С Ь О ГО Д Е Н Н Я Т А М А Й Б У Т Н Є »

Х МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ «ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ: СЬОГОДЕННЯ ТА МАЙБУТНЄ» ПРОГРАМА НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО СЕМІНАРУ «ОСОБЛИВОСТІ РЕЖИМІВ РОБОТИ ОЕС УКРАЇНИ ЗА УМОВ ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ НОВИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ НА АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛАХ ЕНЕРГІЇ. ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ»

Х Міжнародний форум

МВЦ, конференц зал № 1

27 вересня 2012; 10:00 – 12:30

Регламент:

тривалість доповідей до 15 хв; тривалість виступів та повідомлень до 5 хв

Организатори:

ДП «НЕК «Укренерго»; Науково-технічна спілка енергетиків та електротехніків України (НТСЕУ). За участю Громадської ради при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України

Модератор:

Баталов А.Г. – заступник директора ДП «НЕК «Укренерго»

9:15 – 9:55

Реєстрація учасників семінару

Офіційне відкриття семінару: 10:00 – 10:15

Баталов А.Г. – заступник директора ДП «НЕК «Укренерго»

10:15 – 10:30 Олефір Дмитро Олександрович

Забезпечення надійної роботи ОЕС України в умовах суттєвого збільшення частки вітряної та сонячної генерації. - заступник начальника оперативно-диспетчерського управління ДП «НЕК «Укренерго»

10:30 – 10:45

Перспективи розширення в енергетичному балансі ОЕС України сектору відновлювальних джерел енергії. Проблеми впровадження та шляхи їх вирішення.

Брехт Олексій Олександрович Лущик Олександр Володимирович Павловський Всеволод Віталійович

- заступник начальника Управління Євроінтеграції та перспективного розвитку - заступник начальника служби перспективного розвитку ОЕС України ДП «НЕК «Укренерго»; - доктор технічних наук, Інститут електродинаміки НАН України

Енергетика та

70

Електрифікація

№1 2013 рік


Х МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ «ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ К О М П Л Е К С У К Р А Ї Н И : С Ь О ГО Д Е Н Н Я Т А М А Й Б У Т Н Є » 10:45 – 11:00

Бориско Олександр Олександрович 11:00 – 11:15 Вовк Ігор Євгенович

Аналіз роботи вітряних і сонячних електростанцій та їх вплив на режим роботи енергетичних об’єктів традиційної енергетики. - інженер з розрахунків та режимів служби оптимізації енергетичних режимів ДП «НЕК «Укренерго». Стабільність частоти електричного струму – запорука стійкої роботи об’єднаної енергетичної системи України. - ДП «Чехпол Енерджі»

11:15 – 11:30

Розвиток малої гідроенергетики та її роль в енергосистемі України.

Нікіторович Олександр Володимирович

- к.т.н., Віце-президент ВГО «Асоціація Укргідроенерго», Президент ЗЕА «Новосвіт»

11:30 – 11:45

Особливості роботи Кримської енергосистеми ДП «НЕК «Укренерго» за умов введення в експлуатацію генеруючих потужностей сонячних та вітрових електростанцій. - заступник директора з оперативно-технологічного управління – головний диспетчер Кримської ЕС ДП «НЕК «Укренерго»

Анохін Андрій Вікторович 11:45 – 12:00

12:00 – 12:15

Підведення підсумків науково-практичного семінару Дупак О.С. – віце-президент Науково-технічної спілки енергетиків та електротехніків України; Баталов А.Г. – заступник директора ДП «НЕК «Укренерго»

Х Міжнародний форум

12:15 – 12:30

Методи продовження життєвого циклу силових трансформаторів. - представник компанії ABB AG (Німеччина) Виступи та повідомлення. Обговорення доповідей, прийняття рішення

Енергетика та №1 2013 рік

Електрифікація

71


Х МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ «ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ К О М П Л Е К С У К Р А Ї Н И : С Ь О ГО Д Е Н Н Я Т А М А Й Б У Т Н Є »

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКІВ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО СЕМІНАРУ «ОСОБЛИВОСТІ РЕЖИМІВ РОБОТИ ОЕС УКРАЇНИ ЗА УМОВ ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ НОВИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ НА АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛАХ ЕНЕРГІЇ. ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ»

Х Міжнародний форум

1. Олефір Д.О., ДП НЕК «Укренерго»

Забезпечення надійної роботи ОЕС України в умовах суттєвого збільшення частки генерації ВЕС та СЕС Розглянуто переваги та проблемні питання впровадження відновлюваних джерел енергії в ОЕС України. Надано результати аналізу роботи електростанцій, що використовують відновлювані джерела енергії, побудованих в Кримській енергосистемі (ЕС). Крім того, надано пропозиції по реалізації першочергових кроків для забезпечення надійної роботи ОЕС України та окремих її енергорайонів в умовах зростання обсягів виробництва електроенергії, виробленої на електростанціях, які використовують відновлювані джерела енергії.

Висновки і пропозиції: З метою забезпечення надійної роботи ОЕС України в умовах суттєвого збільшення потужності електростанцій, що працюють на відновлюваних джерелах енергії необхідно вирішити наступні питання: • переглянути, впорядкувати та вдосконалити законодавчу і нормативно-технічну базу, а також державні стандарти України, які встановлюють вимоги до схем приєднання ВЕС і СЕС, норми технологічного проектування схем видачі потужності, та регулюють впровадження та функціонування електростанцій на відновлюваних джерелах енергії в складі ОЕС України; • виконати додаткові науково-технічні дослідження та моделювання роботи електростанцій на відновлюваних джерелах енергії в складі ОЕС України науково-дослідними організаціями, з метою визнаЕнергетика та

72

Електрифікація

№1 2013 рік


Х МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ «ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ К О М П Л Е К С У К Р А Ї Н И : С Ь О ГО Д Е Н Н Я Т А М А Й Б У Т Н Є » чення достатнього обсягу та найбільш ефективних місць розміщення цих електростанцій з забезпеченням норм якості електроенергії; • розробити нормативні та інструктивні документи, які будуть регламентувати оперативно-диспетчерське управління електростанціями на відновлюваних джерелах енергії, підтримку балансу потужності, забезпечення резервів потужності та виконання добового диспетчерського графіка; • зобов’язати виробників електроенергії на відновлюваних джерелах енергії забезпечити впровадження сучасних програмно-технічних засобів з прогнозування роботи цих електростанцій; • зобов’язати виробників електроенергії, що експлуатують електростанції на відновлюваних джерелах енергії, забезпечити виконання вимог щодо підтримання якості електроенергії, яка виробляється їх електростанціями.

2. Лущик О. В., ДП НЕК «Укренерго»

Перспективи розширення в енергетичному балансі ОЕС України сектору відновлювальних джерел енергії. Проблеми впровадження та шляхи їх вирішення Для визначення можливих впливів на роботу електричних мереж ОЕС України електростанцій на відновлювальних джерелах енергії ДП «НЕК «Укренерго» на доручення Міжвідомчої комісії з розвитку електроенергетики була замовлена робота «Дослідження режимів роботи ОЕС України та ії розвиток в контексті впровадження відновлюваних джерел електроенергії» Збільшення частки електростанцій на відновлюваних джерелах енергії (ВДЕ) в структурі генеруючих потужностей об’єднаної енергосистеми (ОЕС) України висуває низку вимог до забезпечення надійної, економічної роботи енергооб’єднання нашої країни. Серед вирішення ряду актуальних задач, як підвищення ефективності регулювання частоти та активної потужності, напруги та реактивної потужності, це також потребує удосконалення методів диспетчерського керування енергосистемами в аспекті ведення сумісного режиму генерації електроенергії традиційних електростанцій та таких, що працюють на ВДЕ.

Висновки:

Х Міжнародний форум

Проведені в роботі дослідження дозволили визначити енергетичний потенціал відновлюваних джерел енергії України, зокрема, потенціал сонячної енергії та енергії вітру. З метою оцінки характеру потужності генерації ВЕС використано статистичний підхід на базі методу Монте-Карло та розподілу Вейбулла. Отримані за вказаним підходом результати дозволяють оцінити можливості потужності ВЕС для задач планування режимів роботи електричної мережі.

Енергетика та №1 2013 рік

Електрифікація

73


Х МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ «ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ К О М П Л Е К С У К Р А Ї Н И : С Ь О ГО Д Е Н Н Я Т А М А Й Б У Т Н Є » Проведено аналіз ремонтно-аварійних ситуацій для різних можливих сценаріїв розвитку ВДЕ та виявлено низку значних проблем режимного характеру. Сформовано низку технічних рекомендацій щодо перспективного розвитку мереж, які дозволяють подолати проблеми, пов’язані із впровадженням значних обсягів генеруючих потужностей на базі ВДЕ в ОЕС України. Визначено місце ВДЕ в структурі генеруючих джерел електроенергії в Україні. Проаналізовано впливи зростання виробництва електроенергії ВДЕ на величину оптової ринкової ціни на базі існуючої економічної моделі купівлі-продажу електроенергії. На підставі результатів, отриманих в роботі, визначено, що передбачуване збільшення частки ВДЕ в Україні в умовах сьогодення потребує спорудження додаткових ГАЕС та ПАГТС, що дозволило б здійснити балансування ВЕС/СЕС. Крім того, згладжування нестабільних режимів роботи ВДЕ потребує використання хімічних акумуляторів виробленої енергії. Робота викликала великий інтерес з боку європейських фінансових установ, зокрема ЕББР, що свідчить про актуальність та високий рівень розробки.

3. Павловський В.В., ІЕД НАНУ

Пропонує: Доопрацювати документ, що визначає вимоги до вітрових та сонячних фотоелектричних електростанцій потужністю більше 150 кВт щодо приєднання до зовнішніх електричних мереж в частині необхідності проведення та етапі ТЕО розрахунків визначення впливу ВЕС та СЕС на динамічну стійкість сусідніх генераторів традиційних електростанцій, коливальну стійкість режимів ОЕС України, якість електроенергії та регулювання напруги. З урахуванням того, що майже всі ВЕС сьогодні здатні до локального регулювання напруги та компенсації реактивної потужності, необхідно провести дослідження щодо ефективності та необхідності впровадження регіональних систем вторинного автоматичного регулювання напруги з використанням локальних засобів регулювання (компенсації) реактивної потужності. Крім того, з метою визначення комплексного впливу ВЕС та СЕС доцільне проведення науково-технічної роботи з моделювання та аналізу перспективних режимів роботи ОЕС України та визначення тенденцій схем розвитку на 2015 та 2020 р.

4. Бориско О.О., ДП НЕК «Укренерго»

Аналіз роботи вітряних і сонячних електростанцій та їх вплив на режим роботи енергетичних об’єктів традиційної енергетики.

Х Міжнародний форум

Висновки: Декілька кроків, необхідних для оптимізації вводу нових потужностей нетрадиційних джерел енергії: • Розробка нормативної бази для заохочення СЕС і ВЕС у виконанні достовірного та досконалого прогнозування своїх графіків роботи, як погодинного, так і на добу вперед, місячного та річного об’ємів виробництва. Так, наприклад, по нашим даним прогноз виробництва електроенергії на 2013 рік НДЖ не більший ніж в поточному році (644 проти 650), і це при значному зростанні встановленої потужності. • Збільшення часового діапазону роботи ГАЕС у насосному режимі (збільшення обсягу верхніх водосховищ Ташлицької та Дністровської ГАЕС) можливість «взяти» додаткову потужність від ВЕС в нічні години; вдосконалення механізму тарифоутворення для ГАЕС з врахуванням їх роботи, як регулятора потужності в системі з метою оперативного реагування на різко зміннний режим СЕС та ВЕС і зниження вимог до гарячих резервів потужності. • Обов’язковість роботи НДЕ в ринку електроенергії (прогноз потужності, графік навантаження, штрафи за відхилення) зниження вимог до гарячих резервів. • Розробка механізму примусового відключення ВЕС в нічний зоні, при надлишку потужності і роботі ТЕС на мінімальному складі зниження величини розвантаження на АЕС. • Зміна вимог законодавства до нових СЕС і ВЕС – будівництва СЕС і ВЕС спільно з накопичувачами енергії зменшення витрат на нове будівництво в прилеглій мережі або її реконструкцію, використання потужності СЕС і ВЕС на години вечірнього максимуму, зменшення кількості маневрування блоків на години вечірнього максимуму. Енергетика та

74

Електрифікація

№1 2013 рік


Х МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ «ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ К О М П Л Е К С У К Р А Ї Н И : С Ь О ГО Д Е Н Н Я Т А М А Й Б У Т Н Є » 5. Вовк І.Є., ДП «Чехпол Енерджи»

Стабільність частоти струму – запорука стійкої роботи ОЕС України Крім проведеної оцінки технічного стану блоків електростанцій, на яких було проведено експлуатаційні випробування, в частині умов їхньої участі в роботі системи автоматичного регулювання частоти та потужності (САРЧП) ОЕС України, та надання рекомендацій щодо необхідних заходів для забезпечення їх участі у нормованому первинному і автоматичному вторинному регулюванні, згідно вимог ENTSO-E (UCTE); нами було розроблено вимоги до блоків ТЕС, а саме: • вимоги до основного обладнання та виконавчих механізмів, на які діють системи регулювання частоти та потужності; • вимоги до складових засобів автоматизації; • вимоги до технічних та програмних засобів, програмно технічних комплексів систем регулювання, управління, каналів зв’язку; • вимоги до програмного забезпечення систем регулювання частоти та потужності; • технологічні обмеження обладнання енергоблоків, а також підготовлено “Завдання на проектування реконструкції систем управління пиловугільних енергоблоків 200 та 300 МВт для приведення їх до вимог ENTSO-E (UCTE)”. Робота виконувалась за участю компаній ЛьвівОРГРЕС та ДонОРГРЕС.

6. Нікиторович О.В., ВГО «Асоціація «Укргідроенерго»

Розвиток малої гідроенергетики та ії роль в енергосистемі України. Зазначено, що ряд вимог існуючих нормативних документів ускладнюють розвиток малої гідроенергетики. Сьогодні продавати енергію, вироблену на готовому до експлуатації об’єкті генерації можна лише після одержання в НКРЕ ліцензії на виробництво або коригування встановленої генеруючої потужності ліцензіата та встановлення «зеленого» тарифу (строки розгляду – 30 днів!), узгодження технічного завдання та проекту впровадження АСКОЕ об’єкта та підписання з ДП «Енергоринок» договору купівлі-продажу електроенергії з відповідними додатками, що підписуються іншими суміжними ліцензіатами (обленерго та енергосистеми), затвердження цього договору в НКРЕ, т.п. Діюча інструкція про комерційний облік енергії на ОРЕ вимагає від малої ГЕС – де фактично є лише одна точка обліку її надходження в енергосистему, такої ж схеми обліку, як для крупної ТЕС з погенераторним та побатарейним обліком тримісячним терміном дослідної експлуатації АСКОЕ, тощо. Такі втрати часу і обсягів «зеленої» електроенергії в інших країнах взагалі є неприпустимим. З метою стимулювання виробництва електричної енергії на малих ГЕС у пікові години навантаження енергосистеми і повного використання маневрового характеру потужності ГЕС пропонуємо: • внести зміни до закону України "Про електроенергетику" щодо збільшення коефіцієнта "зеленого" тарифу для малих ГЕС у години максимального навантаження енергосистеми з 0,8 до 1,5 (58,46·1,8·1,5 = 157,84 коп/кВт·год); • спростити механізм видачі обленерго обґрунтованих технічних умов на приєднання відновлювальних джерел до своїх електромереж, адже деякі обленерго видають завідомо нереальні ТУ; • внести зміни до нормативно-правових документів стосовно прискорення процесу оформлення та підписання необхідних документів щодо продажу виробленої на альтернативних джерелах електроенергії за "зеленим" тарифом відразу після отримання Декларації про готовність електростанції чи її черги до експлуатації; • спростити для виробників електроенергії з альтернативних джерел вимоги Інструкції про комерційний облік електричної енергії на оптовому рину електричної енергії, яка була розроблена для великих потужних електростанцій.

7. Коваленко В.В., ДП НЕК «Укренерго»

Предложения 1. Срочно провести анализ влияния нетрадиционных источников электрической энергии на переходные электрические режимы ОЭС Украины, для чего промоделировать текущие, переходные и Енергетика та №1 2013 рік

Електрифікація

75

Х Міжнародний форум

Пропозиції:


Х МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ «ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ К О М П Л Е К С У К Р А Ї Н И : С Ь О ГО Д Е Н Н Я Т А М А Й Б У Т Н Є » послеаварийные режимы электрической сети. В качестве программного обеспечения необходимо использовать лицензионный программный комплекс для расчетов в режиме реального времени (например, RTDS), рассмотреть возможность промоделировать процессы на электрической динамической модели энергосистемы в НИИПТ (Россия). 2. По результатам выполненных расчетов разработать технические мероприятия по оперативноавтоматизированному и автоматическому противоаварийному управлению режимами с использованием современных методов синхронизированного по сети GPS мониторинга и динамической (в темпе процесса) оценки состояния слабых сечений и ОЭС в целом. 3. Создать реально действующие комплексы управления в режиме on-line (WAMS, WACS,WAPS).

8. Дупак О.С., НТСЕУ

Пропонує: ДП НЕК «Укренерго» разом з Науково-технічною cпілкою енергетиків та електоротехніків України узагальнити пропозиції, що надійшли від доповідачів та учасників семінару, врахувати їх у роботі ДП НЕК «Укренерго» та направити їх у відповідні органи законодавчої та виконавчої влади України для врахування при формуванні технічної політики в галузі електроенергетики, при оновленні та розробці нормативно-правових актів, які сприятимуть ефективній та надійній роботі об’єднаної електроенергетичної системи України.

Х Міжнародний форум

Інформаційно-аналітичні матеріали щодо проведення науково-практичного семінару 27 вересня 2012 р. підготовлено заступником начальника відділу з питань взаємодії з органами влади та ЗМІ ДП «НЕК «Укренерго» О.В. Якушко

Енергетика та

76

Електрифікація

№1 2013 рік


НАМ – ПОНАД 130 РОКІВ

УЧАСТЬ ДЕЛЕГАЦІЙ НТСЕУ У ВСЕСВІТНІХ ТА МІЖНАРОДНИХ КОНГРЕСАХ, КОНФЕРЕНЦІЯХ, СЕМІНАРАХ О.С. Дупак, Віце-президент, голова Виконкому НТСЕУ, Член Ради Міжнародного Союзу наукових та інженерних громадських об’єднань

ауково-технічна спілка енергетиків те електро- інженерів Ізраїлю, Російської федерації, країн СНД, у техніків України (НТСЕУ) є співзасновником тому числі відомі фахівці у галузі енергетики та провідМіжнародного Союзу наукових та інженерних гро- ні науковці академічних і навчальних закладів України: мадських об’єднань (МСНІО) і плідно працює із цим Скляров В.Ф., президент Українського національміжнародним об’єднанням наукових та інженерних гро- ного комітету CIGRE, Міністр енергетики України мадських організацій. Спілка бере участь у підготовці та (1982–1993 рр.); проведенні науково-технічних заходів з актуальних Бронніков В.К., генеральний директор ВП проблем розвитку світової науки та техніки, проблем «Атомпроектінжиніринг) ДП «НАЕК «Енергоатом»; глобальної та регіональної енергетики. Бондаренко Ю.М., голова правління ЗАТ «АК Спілка та її представники беруть участь у підготовці «Енпаселектро», віце-президент Асоціації «Укргідрота проведенні як на терені України, так і за її межами енерго»; науково-технічних заходів з актуальних проблем розБуткевич І.Г., директор ТОВ «ЧКД-ЕЛЕКТРОвитку світової науки і техніки, проблем глобальної енер- МАШ»; гетики. Гримуд Г.І., головний інженер ДП «Національна Тільки за останні роки Міжнародний Союз наукових енергетична компанія «Укренерго»; та інженерних громадських об’єднань (МСНІО) разом Матвійчук О.С., Комітет Верховної Ради України з із Всесвітньою Федерацією інженерних об’єднань питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки, (WFEO), Європейською федерацією інженерних гро- заступник завідувача Секретаріату; мадських організацій (FEANI) із залученням націоСоколовська Н.І., Верховна Рада України, головний нальних науково-технічних об’єднань і нашої Спілки консультант Спеціальної комісії з питань приватизації; брав участь у підготовці і проведенні таких науково-техКрутілко І.Л., генеральний директор ТОВ нічних заходів, як VI Всеросійський форум «ТЭК «Будівельний альянс», м. Хмельницький; России в XXI веке» (Державний Кремлівський палац, Кудря С.О., заступник директора Інституту відновМосква, 1–4 квітня 2008 року); III Всесвітній з’їзд інже- люваної енергетики НАН України, доктор технічних нерів (Федеративна республіка Бразилія, м. Бразилія, наук; 3-10 грудня 2008); Науково-практичний семінар Праховник А.В., директор Інституту енергозбере«Міжнародний науково-технічна співдружність-2009» (Королівство Іспанія, о. Майорка, 28.05–04.06. 2009); Міжнародний науково-практичний семінар «Міжнародне науково-технічне співробітництво2010. Глобальна енергетика та проблеми безпеки. Підвищення якості підготовки інженерних і наукових працівників», організований МСНІО за участю FEANI та Асоціацією інженерів Ізраїлю» (Ізраїль, Тель-Авів, 3–10 травня 2010 року). З доповідями і повідомленнями на семінарі виступили відомі вчені та фахівці, громадські та державні Делегація України в Ізраїлі на пленарному засіданні семінару діячі, МСНІО , FEANI та Асоціації (Ізраїль, 04.05.2010) Енергетика та №1 2013 рік

Електрифікація

77

Міжнародна діяльність НТСЕУ

Н


Міжнародна діяльність НТСЕУ

НАМ – ПОНАД 130 РОКІВ

ження та енергоменеджменту НТУУ «КПИ», доктор технічних наук, професор; Шевчук В.М., директор ВП «Дністровська ГЕС» ВАТ «Укргідроенерго» У рамках семінару відбулися зустрічі з науково-технічною громадськістю Тель-Авіва, знайомство з енергосистемою Ізраїлю, відвідування електростанції Орота Рабіна (4х365 МВт), м. Хедера. Представницька делегація НТСЕУ у складі авторитетних топ-менеджерів енергокомпаній, відомих фахівців і науковців, громадських та державних діячів України взяла участь у Міжнародному науково-практичному семінарі: «Міжнародне науково-технічне співробітництво-2011. Глобальна енергетика та проблеми безпеки. Перспективні технології та сучасна науково-технічна політика в галузі ефективного виробництва, розподілення та споживання електроенергії» Греція, о. Корфу, 28 травня – 04 червня 2011 року). Підготовку і проведення семінару організував Міжнародний Союз НІО за сприяння WFEO, FEANI Федерації інженерів Греції, а також за участі нашої Спілки. Вручення пам’ятних відзнак від Науково-технічної спілки енергетиків та електротехніків Константиносу Александрополосу, віце-президенту WFEO, почесному президенту FEANI (Греція, 30.05.2011) З доповідями і повідомленнями з питань міжнародного наукового інженерного співробітництва в галузі енергетики, забезпечення її розвитку, надійного енергозбереження споживачів, застосування ефективної інвестиційної політики щодо впровадження новітньої техніки і сучасних технологій. Взяли участь у роботі семінару відомі, у тому числі за межами нашої країни, фахівці енергетики України: 1. Лушкін В.А., головний державний інспектор України з енергетичного нагляду, професор, доктор економічних наук; 2. Гримуд Г.І., головний інженер ДП «НЕК Укренерго»;

Вручення пам’ятної відзнаки НТСЕУ Константиносу Александрополосу, віцеxпрезиденту WFEO, почесному президенту FEANI (Греція, 30.05.2011)

3. Дубовенко В.О., директор ВСП «Південьенергопром» ДП «НЕК «Укренерго»; 4. Дюков В.А., директор ВП «Укренергоефективність» НАЕК « Енергоатом»; 5. Команяк Я.Я., голова правління ВАТ «Чернівціобленерго»; 6. Лопушко Л.М., технічний директор ДП «Регіональні електромережі»; 7. Лунін С.С., голова правління ВАТ «Дністровська ГАЕС»; 8. Ніцак М.Г., генеральний директор ВАТ «Вінницяобленерго» 9. Попов С.О., технічний директор ВАТ «Донбасенерго»; 10. Смирнов І.Х., заступник генерального директора ВАТ «Донбасенерго»; 11. Шпак О.Л., генеральний директор ВАТ «Хмельницькобленерго»; 12. Сторожук В.О., заступник директора ДП НЕК «Укренерго»; та інші відомі фахівці України в галузі енергетики, інженерної науки і техніки. Міжнародним Союзом наукових та інженерних громадських об’єднань, співзасновником якого є наша Спілка, за участі Європейської Федерації інженерних організацій та Федерації інженерів Італії проведено 8–15 червня в Італії (м. Палермо) Міжнародний науково-практичний семінар «Международное научно-техническое сотрудничество-2012. Глобальная энергетика и проблемы безопасности. Перспективные технологии и современная научно-техническая политика в сфере эффективного производства, распределения и потребления электроэнергии». До складу делегації НТСЕУ у кількості 21 особи увійшли відомі фахівці в галузі енергетики, державні та громадські діячі, члени Центрального і регіональних правлінь Спілки, керівники енергокомпаній – колективних членів НТСЕУ, які виступили на семінарі з доповідями та повідомленнями: – «Науково-технічне забезпечення експортного потенціалу Об'єднаної енергосистеми України. Стан, перспективи й міжнародне співробітництво», Гримуд Г.І., головний інженер Державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго»; – «Роль міжнародного науково-технічного співробітництва в розвитку атомної енергетики й забезпеченні її надійної роботи», Власенко М.І., директор Науково-технічного центру НАЕК «Енергоатом», Шавлаков О.В., перший віце-президент – технічний директор НАЕК «Енергоатом»; – «Інвестиційна політика енергогенеруючих компаній по модернізації і реконструкції енергоблоків теплових електростанцій, підвищенню їх економічної ефективності й зниженню шкідливих викидів в атмосферу», Владимирова О.М., директор з правових і корпоративних питань ПАТ «Центренерго», Таращук О.С., директор по забезпеченню виробництва ПАК ДТЕК «Дніпроенерго»;

Енергетика та

78

Електрифікація

№1 2013 рік


НАМ – ПОНАД 130 РОКІВ

Г.І. Гримуд, головний інженер ДП НЕК «Укренерго»

М.І. Власенко, директор НТЦ НАЕК «Енергоатом»

– «Використання світового досвіду при реформуванні ринку електроенергії в Україні», Петриковец К.Я., перший заступник директора ДП «Енергоринок»; – «Державна політика стосовно процесів розвитку регіональної енергетики України», Самчук В.М., заступник директора Держенергонадгляду України; – «Впровадження передових технологій, управлінських і інженерних рішень з метою забезпечення надійного енергопостачання споживачів», Назаров В.В., провідний науковий співробітник ПАТ «Хмельницкобленерго»; – «Досвід міжнародного співробітництва при спорудженні Дністровської ГАЭС», Лунін С.С., генеральний директор ПАТ «Дністровська ГАЕС» – «Вітчизняний і закордонний досвід у забезпеченні ефективної роботи Оптового ринку електроенергії», Дуравкін І.П., керівник департаменту ТОВ «ДТЕК»; – «Стан і перспективи розвитку комерційних відносин на Оптовому ринку електроенергії України», Канарская Н.І., начальник департаменту ДП «Енергоринок»; – «Особливості енергозабезпечення споживачів гірських регіонів і обслуговування міждержавних ліній електропередачі. Роль інженерної науки й техніки», Ковач В.І., генеральний директор ПАТ «Закарпаттяобленерго», голова Закарпатського правління НТСЕУ; – «Шляхи реконструкції й модернізації теплових електростанцій», Михайлов М.П., директор департаменту генерації Національної акціонерної компанії «Енергетична компанія України». На пленарних засіданнях останніх трьох міжнародних семінарах за рішенням Центрального правління НТСЕУ вручалися організаторам цих заходів і світовим лідерам в галузі інженерної науки почесні відзнаки з нагоди 130-річчя нашого Науково-технічного товариства енергетиків та електротехніків, а також книга В.Ф. Склярова, міністра енергетики України (1982–1993 рр) до 25-річниці Чорнобильської катастрофи «Завтра был Чернобыль +».

Повноважні представники НТСЕУ протягом 2011 року брали участь у деяких всесвітніх і міжнародних науково-технічних заходах з проблем розвитку науки та інженерної техніки, створення ефективних засад інноваційного розвитку та міжнародної співпраці в галузі економіки, енергетичної та екологічної безпеки. Визначною подією у світі серед наукового та інженерного співтовариства стало проведення XII Всесвітнього електротехнічного конгресу (WELC) у Москві 4-5 жовтня 2011 року за спонсорської підтримки десятків всесвітньовідомих електротехнічних фірм та компаній, організаційно-фінансової підтримки органів державної влади, відповідних наукових закладів та громадських об’єднань Російської Федерації. Мета конгресу: - Аналіз глобальних проблем в галузі електротехніки, електроенергетики та електроніки; - Розвиток електротехнічної науки та освіти, консолідація зусиль науковців та спеціалістів, що працюють в галузі електротехніки та електроенергетики, електроніки та електрофізики; - Глобалізація і міжнародна інтеграція науковотехнічних розробок в галузі електротехніки та електроенергетики. До відома: перший електротехнічний конгрес відбувся в 1861 році у Парижі. Делегація НТСЕУ взяла участь у черговому звітновиборчому V з’їзді Міжнародного союзу наукових та інженерних громадських об’єднань і Всеросійському конгресі науково-технічної громадськості (м. Москва, 23-24 листопада 2011 р.). Розвиток науки, технологічна модернізація виробництва, інноваційний розвиток і зростання ролі науково-технічної громадськості у вирішенні цих доленосних проблем на глобальному і регіональному рівнях стали основною вимогою часу, органів законодавчої та виконавчої влади, громадських об’єднань науковців та інженерів різних країн. Міжнародні стосунки делегацій НТСЕУ сприяють обміну досвідом, наближенню енергетики України до світових стандартів. Енергетика та

№1 2013 рік

Електрифікація

79

Міжнародна діяльність НТСЕУ

Доповіді на пленарному засідання Міжнародного семінару 8-15.06.2012 в Італії (м. Палермо)


ГР О М А Д С Ь КА РА Д А

ГРОМАДСЬКА РАДА ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ідповідно до указу Президента України від 01.08.2002 № 683 «Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади», указу Президента України від 24.03.2012 № 212 «Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації», на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 966 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» та доручення КМУ від 25.06.2012

В

№26372/0/1-12 10 липня 2012 р. відбулися Установчі збори повноважних представників всеукраїнських громадських об’єднань у сфері енергетики, нафтогазового комплексу, вугільної галузі для формування складу Громадської ради при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України. Головою Громадської ради обрано ПОТАШНИКА СЕМЕНА ІЗРАЙЛЕВИЧА, Героя України, Президента Всеукраїнської громадської організації «Асоціація Укргідроенерго», віце-президента НАК «Енергетична компанія України».

СКЛАД Громадської ради при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України

Громадська рада

Прізвище, ім’я, по батькові члена Громадської ради

Посада члена Громадської ради із зазначенням повної назви інституту громадянського суспільства, який він представляє Голова Професійної спілки працівників газових господарств України

1

Агрба Олег Володимирович

2

Антоненко Антон Олександрович

Виконавчий директор ГО «Діксі Груп»

3

Бабій Богдан Андрійович

4

Білуха Юрій Микитович

5

Буцьо Зиновій Юрійович

Голова Ради голів профкомів ДК «Укртрансгаз» профспілки працівників нафтової і газової промисловості України Радник Голови ЦК Профспілки працівників вугільної промисловості України Член Академії енергетики України

6

Волинець Михайло Якович

Голова Незалежної профспілки гірників України

7

Дупак Олександр Сергійович

8

Зав’ялов Юрій Миколайович

Віце-президент Науково-технічної спілки енергетиків та електротехніків України Голова Правління ГО «Об’єднання старійших енергетиків НЕК «Укренерго»

9

Коровкін Володимир Олександрович

Віце-президент Українського ядерного товариства

Енергетика та

80

Електрифікація

№1 2013 рік


ГР О М А Д С Ь КА РА Д А

Прізвище, ім’я, по батькові члена Громадської ради

10

Котко Василь Григорович

11

Куцан Юлій Григорович

12

Лиса Наталія Вікторівна

13

Матов Валерій Олексійович

14

Погорілий Валерій Валентинович

15

Поташник Семен Ізрайлевич

16

Рябцев Володимир Євгенович

17

Скляров Віталій Федорович

18

Сосюкін Леонід Миколайович

19

Тараторін Юрій Михайлович

20

Татаринов Анатолій Арефійович

21

Улітіч Юрій Іванович

22

Шишов Сергій Сергійович

23

Шпак Олександр Леонідович

24

Шпак Ярослав Федорович

25

Яцкевич Станіслав Володимирович

Посада члена Громадської ради із зазначенням повної назви інституту громадянського суспільства, який він представляє Президент Всеукраїнської громадської організації «Енергетична асоціація України» Член Президії Всеукраїнської громадської організації «Академія технологічних наук України» Уповноважений представник Всеукраїнської ГО «Асоціація правників України» Голова Професійної спілки працівників атомної енергетики та промисловості України Голова Незалежної галузевої професійної спілки енергетиків України Президент Всеукраїнської громадської організації «Асоціація Укргідроенерго» Директор із стратегічного планування Асоціації «Український Ядерний Форум» Президент Громадської організації «Асоціація «СІГРЕ – Україна» Уповноважений представник Громадської організації Ради ветеранів «Київенерго» Віце-президент Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України Заступник Голови Всеукраїнського галузевого об’єднання «Укрвуглероботодавці» Президент Асоціації «Укртеплоелектроцентраль» Голова Профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості України Уповноважений представник Об’єднаної організації профспілок ВАТ ЕК «Хмельницькобленерго» Президент Асоціації «Паливно-енергетичний комплекс Львівщини» Член Правління Об’єднання громадян «Рада старійших енергетиків України»

Витяг із Плану роботи Громадської ради при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України на IІ півріччя 2012 року 1. Підготовка та надання Міненерговугілля України пропозиції щодо проблем стану та перспектив розвитку паливно-енергетичного комплексу країни, забезпечення енергетичної та екологічної безпеки держави, які потребують консультацій з громадськістю, грудень, Голова, заступники Голови, голови комісій, члени та Секретаріат Громадської ради. 2. Підготовка Плану роботи ГР на 2013 р., розгляд та затвердження, грудень, Члени Громадської ради та Секретаріат. 3. Подання пропозицій керівництву ГР про заходи з проведення громадської експертизи діяльності Міненерговугілля України, до 31.01.2013, голова, заступники Голови, голови комісій, члени та Секретаріат Громадської ради. Енергетика та №1 2013 рік

Електрифікація

81

Громадська рада

Заступниками Голови Громадської ради обрані: Куцан Ю.Г. (електроенергетика), Коровкін В.О. (атомна енергетика), Татаринов А.А. (вугільна промисловість), Бабій Б.А. (нафтогазова промисловість). З метою налагодження конструктивного діалогу з громадськістю при формуванні та реалізації державної політики у сфері паливно-енергетичного комплексу, врахування громадської думки у процесі підготовки та організації виконання відповідних рішень Міненерговугілля Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ю.А. Бойко своїм Наказом від 02.08.2012 № 581 затвердив обраний склад Громадської ради та надав доручення відповідним департаментам і управлінням щодо забезпечення ефективної діяльності Громадської ради при Міненерговугілля України


ГР О М А Д С Ь КА РА Д А

4. Участь Голови та членів Громадської ради в засіданнях Колегії та нарадах Міненерговугілля України, а також у загальних заходах Міністерства в 2012 році в тому числі: участь у заходах з нагоди Дня шахтаря, Дня працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості, Дня енергетика, святкування 50-річчя Міністерства; Міжнародний форум «Паливно-енергетичний комплекс України: сьогодення та майбутнє», протягом ІІ півріччя, Голова та члени Громадської ради. 5. Підготовка та проведення спільних засідань, участь у засіданнях Громадських рад інших органів виконавчої влади та у нарадах громадських і ветеранських організацій на їхнє запрошення, протягом ІІ півріччя, Голова, заступники Голови, голови комісій, члени та Секретаріат Громадської ради. 6. Участь у консультаціях з громадськістю, що проводяться у формі публічного громадського обговорення, Протягом ІІ півріччя, Голова, заступники Голови, члени та Секретаріат Громадської ради. 7. Інформування громадськості про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міненерговугілля України та в інший прийнятний спосіб, протягом ІІ півріччя, Голова та Секретаріат Громадської ради. 8. Подання пропозицій керівництву Міністерства щодо організації консультацій з громадськістю на 2013 рік, грудень, Голова, заступники Голови, голови комісій, члени та Секретаріат Громадської ради. 9. Розгляд питання розвитку АЕС України на період до 2030р. та шляхи вирішення проблемних питань, грудень, Керівництво ДП «Енергоатом», голова комісії ГР Коровкін В.О., Міненерговугілля, члени Громадської ради. 10. Розгляд проекту Програми розвитку вугільної промисловості на період до 2030 року, грудень, Департамент вугільної промисловості Міненерговугілля, голова комісії ГР Татаринов А.А., члени Громадської ради. 11. Підготовка Планів роботи кожної комісії ГР на 2013 р., їх обговорення та затвердження, а також розгляд пропозицій щодо організаційної та фінансової підтримки ГР, до 31.01.2013, Голови постійних комісій ГР. 12. Підготовка та оприлюднення щорічного звіту про діяльність ГР у 2012 році, до 15.01.2013, Голова, заступники Голови, члени та Секретаріат Громадської ради.

Громадська рада

Інформаційне повідомлення про проведення експертної оцінки і результати фахового громадського обговорення питання розвитку ядерної енергетики та промисловості України на період до 2030 року та реалізації державної цільової економічної програми «Ядерне паливо України» За ініціативи Громадської ради при Міненерговугілля України та за участі провідних фахівців і експертів в галузі атомної енергетики та ядерної промисловості, повноважних представників громадських організацій і об’єднань, відповідальних представників Міненерговугілля, Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» і Державного концерну «Ядерне паливо» на засіданні Громадської ради від 26.10.2012, робочої групи Громадської ради від 23.11.2012, засіданні Громадської ради від 30.11.2012 розглянуті питання розвитку ядерної енергетики та промисловості України на період до 2030 року та реалізації державної цільової економічної програми «Ядерне паливо України». В обговоренні приймали участь: Поташник С.І., Чернов П.А., Коровкін В.О., Сазонов Г.В., Кочкін К.А., Запайщиков К.В., Білик Б.І., Скляров В.Ф., Уманець М.П., Чернов А.П., Ананенко О.М., Рябцев В.Є., Шумкова Н.Ю., Амосова Т.В., Осінчук З.П., Марчук Я.С., Корчовий В.В., Джога Н.В., Сільченко Ю.В., Бабій Б.А., Коріков О.М., Яцкевич С.В. та інші члени Громадської ради і відомі експерти. Учасники цих громадських обговорень висловили підтримку державній політиці щодо подальшої розбудови атомно-енергетичного комплексу нашої держави, яка визначена в проекті оновленої редакції Енергетичної стратегії України на період до 2030 року. Водночас, Громадська рада зауважує на низку проблем, які перешкоджають належному та неухильному розвитку атомної енергетики України, зокрема: • наявна системи управління ядерною енергетичною галуззю не відповідає значенню цієї галузі для економіки держави та не забезпечує належного рівня безпеки на працюючих атомних станціях; • чинний тариф на електроенергію, вироблену на атомних електростанціях, не забезпечує повномасштабної реалізації програм розвитку атомно-промислового комплексу; • не в повному обсязі фінансуються заходи підвищення безпеки та подовження термінів експлуатації роботи енергоблоків АЕС України; • недостатньо уваги приділено проблемам поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами, дуже повільно створюється інфраструктура, необхідна для цієї сфери діяльності; • за залишковим принципом здійснюється фінансування державної цільової програми «Ядерне паливо України», що унеможливлює її виконання; • роками накопичується проблема повернення боргів за електроенергію, відпущену Державним підприємством «НАЕК «Енергоатом»; Енергетика та

82

Електрифікація

№1 2013 рік


ГР О М А Д С Ь КА РА Д А

Громадська рада при Міненерговугілля України ухвалила рішення звернутися до Міністерства і рекомендувати: 1. Призупинити підготовку до корпоратизації Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» та звернутись до Кабінету Міністрів України стосовно доцільності відкладення виконання рішення про корпоратизацію. 2. Розробити та внести до відповідних планів діяльності Міністерства на 2013 рік комплекс заходів з подолання проблем та перешкод для належного неухильного та поступового розвитку атомної енергетики України, а також – реалізації зазначених першочергових завдань. 3. Вжити вичерпних заходів для забезпечення фінансування у повному обсязі Державної цільової економічної програми «Ядерне паливо України». 4. Підготувати та надати до Верховної Ради України (відповідно до чинного порядку), за посередництва

Енергетика та №1 2013 рік

Електрифікація

83

Громадська рада

• засвідчено окремі випадки призначення на керівні посади в Державному підприємстві «НАЕК «Енергоатом» осіб без відповідної професійної підготовки. Громадська рада висловлює занепокоєння окремими положеннями законопроекту «Про засади функціонування ринку електричної енергії України», взятого Верховною Радою України за основу. Передусім Громадська рада вважає неприпустимим формування Фонду врегулювання вартісного дисбалансу для здійснення перехресного субсидіювання, за рахунок винятково двох державних компаній (ДП «НАЕК «Енергоатом», ПАТ «Укргідроенерго»). Також, на думку Громадської ради, першочерговими завданнями діяльності Міністерства доцільно визначити: • розв’язання проблем фінансового забезпечення підготовки до зняття з експлуатації енергоблоків, • перегляд застарілих нормативних документів галузевого рівня; • забезпечення максимально можливої участі вітчизняних підприємств у реалізації проектів нового будівництва на період до 2030 року; • здійснення низки заходів з реконструкції та модернізації об’єктів атомної енергетики, які дозволять вдосконалити та значно збільшити виробництво електроенергії за порівняно незначних витрат, а саме: – виконати реконструкцію технічного водопостачання ЮУАЕС (приріст виробництва електроенергії до 2,5 млрд кВт·год/рік); – виконати реконструкцію ОРУ-750 кВ на ВП РАЕС та ВП ХАЕС (приріст виробництва електроенергії до 2 млрд кВт·год/рік); – розширити ОРУ-750 кВ ВП ЗАЕС для під’єднання до нової ВЛ 750 кВ (приріст виробництва електроенергії до 500 млн кВт·год/рік); – підвищити проектну потужність енергоблоків ВВЕР-440 до 480–500 мВт, енергоблоків ВВЕР-1000 до 1040–1050 мВт, що дозволить збільшити встановлену потужність роботи енергоблоків АЕС України не менше ніж на 600–700 мВт; – під час робіт з продовження терміну експлуатації ядерних енергоблоків та будівництва нових ядерних енергоблоків – забезпечити регулювання потужності блоків, відповідно до вимог НЕК «Укренерго» (первинного та вторинного регулювання), а також врахувати вимоги Європейського Енергетичного Об’єднання, до якого приєднується Україна (відповідно до Плану робіт); – виконати попередні розрахунки вартості електроенергії, яка вироблятиметься НАЕК «Енергоатомом» у 2015–2020 рр. із урахуванням відповідних витрат на забезпечення роботи (собівартості).


ГР О М А Д С Ь КА РА Д А

Кабінету Міністрів України, – пропозиції до законопроекту № 10571 «Про засади функціонування ринку електричної енергії України» в частині функціонування Фонду врегулювання вартісного дисбалансу з метою запобігання перехресного субсидіювання за рахунок державних компаній (ДП «НАЕК «Енергоатом», ПАТ «Укргідроенерго»), а також врахувати вимоги Директиви 2003/54 Європейського парламенту та Ради Європи стосовно правил функціонування внутрішнього ринку електроенергії. 5. Звернутись до Кабінету Міністрів України стосовно внесення законопроекту № 11421 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення стабільної роботи стратегічних підприємств енергетичної галузі» (в частині банкрутства підприємств) до порядку денного Верховної Ради України та його невідкладного розгляду. 6. Розглянути стан виконання цього рішення на засідання Громадської ради у другому півріччі 2013 року. Відповідне рішення Громадської ради прийняте та проголосоване на засіданні 30.11.2012 року більшістю членів Громадської ради.

Громадська рада

Інформаційне повідомлення про проведення розгляду проекту Програми розвитку вугільної промисловості України на період до 2030 року на засіданні Громадської ради при Міненерговугілля 19 грудня 2012 року Згідно плану роботи Громадської ради на ІІ півріччя 2012 року та за участі провідних фахівців і експертів в галузі вугільної промисловості країни протягом останніх місяців 2012 року проведена експертна оцінка проекту Програми розвитку вугільної промисловості України на період до 2030 року. Напрацьовані пропозиції щодо удосконалення Програми розглянуті і затверджені на засіданні Громадської ради 18 грудня. Активну і конструктивну роль у підготовці та проведенні громадського обговорення цього важливого питання відіграли відомі державні та громадські діячі: Татаринов А.А., Ященко Ю.П., Вівчаренко О.В., Антоненко А.О., Котко В.Г., Шпак О.Л. та інші.

Активну участь у розробці Програми взяли спеціалісти приватних шахт і вертикально інтегрованих компаній. Різнонаправлена динаміка основних показників приватного та державного сектору і стан галузі в цілому не відповідає потребам національної економіки щодо забезпечення інноваційного розвитку та кардинального підвищення енергетичної безпеки держави. Загальна виробнича потужність визначених шахт складає 87,7 млн тонн/рік, за прогнозом у 2030 році досягне 128,4 млн тонн/рік. Зазначений обсяг робіт передбачений на шахтах державної власності. В цю групу шахт включено 72 підприємства, в тому числі 57, що добувають енергетичне вугілля. У технічне переоснащення цих шахт необхідно покласти 102,6 млрд грн. Інвестиційна ємність приросту видобутку вугілля складає 5,1 млрд грн на 1 млн тонн. Вертикально-інтегровані компанії та державні вугледобувні підприємства об’єднали окремі напрями розвитку виробничого потенціалу шахт у спеціальні інвестиційні проекти. Створюється стабільна інноваційна основа для забезпечення підприємств вугільної промисловості прогресивними технологіями та обладнанням, сучасними науково-технічними розробками для вирішення проблем інтенсифікації вугледобування. За результатами фахового громадського обговорення проблем розвитку вугільної промисловості на період до 2030 року Громадська рада при Міненерговугілля України звернулася до керівництва Міністерства, основних суб’єктів вугільної галузі різних форм власності, органів законодавчої та виконавчої влади країни із відповідними пропозиціями. Енергетика та

84

Електрифікація

№1 2013 рік


НАМ – ПОНАД 130 РОКІВ

5 грудня 2012 року в Інституті енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ КПІ проведено урочисте зібрання, присвячене присвоєнню одній із учбових аудиторій Інституту ім’я відомого вченого в галузі енергетики, Почесного професора НТУУ «КПІ» Праховника Артура Веніаміновича, відомого вченого в галузі енергетики, доктора технічних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України, Заслуженого енергетика СНГ, Почесного енергетика України, Почесного члена НТСЕУ. Зібрання урочисто відкрив ректор НТУУ “КПІ”, академік Згуровський М.З. В залі були присутні дружина та доньки Артура Веніаміновича, представники енергетичних та екологічних організацій й підприємств України, проректори, декани та директора інститутів університету, студенти, колеги, друзі, учні Артура Веніаміновича. Артур Веніамінович Праховник народився 21 грудня 1940 року в м. Житковичі (Білорусь). У 1958 році, після навчання у гірничому училищі м. Нововолинська, працював на шахті “Нововолинська”. В 1961 році вступив до Київського політехнічного інституту. У 1965 році успішно закінчив факультет автоматики і електромеханіки, де і розпочав свою наукову діяльність. В 1971 році достроково захистив кандидатську дисертацію, в 1982 році успішно захистив докторську дисертацію і в 1984 році отримав вчене звання професора. У 1976–1977 рр. проходив наукове стажування в Делфському університеті в Нідерландах. У 1984–1989 рр. працював на посаді проректора з навчальної роботи Київського політехнічного інституту. У 1988 році очолив створену кафедру електропостачання. У 1988–1989 рр. працював в університеті м. Трієст (Італія) за програмою ЮНЕСКО. У 1989 році призначений на посаду директора наукового центру енергозбереження КПІ, а з 1991 року – директор НДІ автоматики та енергетики “Енергія” КПІ. В 1992–1993 роках, вигравши конкурс за програмою Фулбрайт, працював у Карнегі-Мейлон університеті США. З 1997 року до останніх днів життя працював на посаді директора Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ “КПІ”. А.В. Праховник відомий своїми фундаментальними науковими працями в галузі енергетики. Під його керівництвом захищено 21 кандидатську дисертацію, він був науковим керівником 5 докторських дисертацій. Наукову діяльність А.В. Праховника відображено у понад 400 наукових працях, 11 монографіях, 20 навчальних посібниках, 40 винаходах та 13 Державних стандартах. А.В. Праховник нагороджений високими урядовими нагородами, грамотами, дипломами, орденами і медалями України, Росії, США, Італії, Великобританії, Нідерландів, Німеччини, Болгарії, Польщі, Бразилії. Він визнавався Людиною року Міжнародними організаціями з енергетики та інститутами США і Великої Британії. Брав активну участь у роботі Державних комісій з енергетики, наукових радах з захисту дисертацій, науковому та громадському житті НТУУ «КПІ», в керівних органах Науково-технічної спілки енергетиків та електротехніків України. Творче наукове життя А.В. Праховника назавжди пов’язане з його Аlmа mater – Національним технічним університетом України “Київським політехнічним Інститутом. Пам’ять про Артура Веніаміновича буде завжди жити в наших серцях.

Енергетика та №1 2013 рік

Електрифікація

85

Пам’яті А.В. ПРАХОВНИКА

ПАМ’ЯТІ А.В. ПРАХОВНИКА ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ


П А М ’ Я Т І А . В . П РА Х О В Н И КА

Пам’яті А.В. ПРАХОВНИКА

Колеги, друзі, учні …

ПАМ’ЯНЕМО ДОБРИМ СЛОВОМ видатних вчених, професорів Київського політехнічного інституту Швеця І.Т., Денисенка Г.І., Толубинського В.І., Холмського-Лукашенка В.Г., Таранова Б.П., Чиженка І.М., Христіча В.О., Бабенка Ю.О., Постникова І.М., Орнатського А.П., Поповича М.Г., Лепорського В.Д., Кондака М.А., Дашкієва Ю.Г., Павловського М.А., Реброва С.О., Недіна І.В. та ін. за вагомий внесок у розвиток інженерної науки і техніки в галузі енергетики, створення сучасного енергетичного комплексу країни, підготовку висококваліфікованих спеціалістів, за плідну співпрацю з Науково-технічним товариством енергетиків та електротехніків України (УкрНТТЕ та ЕП, нині НТСЕУ), що має славну 130-річну історію.

Енергетика та

86

Електрифікація

№1 2013 рік

Енергетика  

Спецвипуск, 2013, №1

Advertisement