История таможни Украины в личностях

Page 1

Історія Державної митної служби України в особистостях

Київ 2011Зміст Вступ Голови Державної митної служби України Заступники Голови Державної митної служби України Структурні підрозділи Державної митної служби України Департамент організаційно-інформаційного забезпечення діяльності Голови Служби Управління справами Департамент організації митного контролю та роботи митних посередників Департамент митних режимів та організації митного оформлення Управління контролю за переміщенням товарів Управління нетарифних заходів регулювання Департамент митної вартості та класифікації товарів Департамент адміністрування митних платежів Управління правового забезпечення Управління митно-тарифного регулювання Департамент боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Департамент фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Департамент митної статистики Департамент кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції Управління міжнародного співробітництва Відділ з питань взаємодії зі ЗМІ та громадськістю (Прес-служба) Контрольно-ревізійний відділ Відділ забезпечення функціонування системи управління якістю Сектор з питань державних закупівель Сектор захисту державної таємниці та спеціального документального зв’язку Спеціалізовані митні установи та організації Центральне митне управління лабораторних досліджень та експертної роботи Департамент аналітичної роботи, управління ризиками та аудиту Департамент ресурсного забезпечення, капітального будівництва та експлуатації об’єктів митної інфраструктури Автотранспортне митне господарство Кінологічний центр ДМСУ Громадські організації митної служби: Всеукраїнська громадська організація «Спілка ветеранів митної служби України»

3


Зміст Митниці АР Крим Кримська митниця Севастопольська митниця Вінницька область Вінницька митниця Волинська область Ягодинська митниця Дніпропетровська область Дніпропетровська митниця Донецька область Східна митниця Житомирська область Житомирська митниця Закарпатська область Чопська митниця Запорізька область Запорізька митниця Івано-Франківська область Івано-Франківська митниця Київська область, м. Київ Київська регіональна митниця Київська обласна митниця Регіональна інформаційна митниця Енергетична регіональна митниця Кіровоградська область Кіровоградська митниця Луганська область Луганська митниця Львівська область Львівська митниця Миколаївська область Миколаївська митниця Одеська область Південна митниця Полтавська область Полтавська митниця

4


Зміст Рівненська область Рівненська митниця Сумська область Сумська митниця Тернопільська область Тернопільська митниця Харківська область Харківська обласна митниця Херсонська область Херсонська митниця Хмельницька область Хмельницька митниця Черкаська область Черкаська митниця Чернігівська область Чернігівська митниця Чернівецька область Чернівецька обласна митниця Митні заклади освіти Академія митної служби України Хмельницький центр підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів Державний науково-дослідний інститут митної справи Алфавітний список керівників Список працівників митних органів, нагороджених державними нагородами України

5


Текст колонтитула

Митна служба України — єдина загальнодержавна система Україна «...як суверенна держава самостійно створює власну митну систему і здійснює митну справу». Цим положенням Закону України «Про митну справу в Україні», прийнятого 25 червня 1991 року, власне, і започаткована українська митниця. Дев’ятнадцять років для процесу формування такої структури як митниця — багато, і вкрай мало. Багато, адже за цей час виросло кілька поколінь професіоналів, що можуть не лише ефективно працювати, але й вдосконалювати принципи роботи. Вкрай мало — адже українська митниця разом з українською державою в гранично складних умовах окреслює національну гідність і поступ до європейської спільноти. Новий час і нове тисячоліття відзначаються глобалізацією економіки, що відкриває величезні можливості для обміну товарами, технологіями та капіталом. Україна як незалежна європейська держава не стоїть осторонь цих процесів. Відбувається трансформація її економічної сфери і свідомості суспільства, формується готовність до виважених та продуманих кроків до інтеграції з дотриманням найголовнішого — забезпечення національних інтересів. Сьогодні Україна — одна з найбільших за територією європейських держав з розвинутим економічним, науково-технічним та інтелектуальним потенціалом. Україною проходять чотири міжнародні транспортні коридори. Існує мережа морських та річкових портів, через які здійснюється чверть зовнішньоекономічних операцій. Міжнародний досвід свідчить, що спрощення митних процедур, адаптація національної нормативної бази до правових стандартів ГАТТ/СОТ, боротьба з контрабандою є основними напрямами роботи на сьогоднішньому етапі розвитку світових економічних процесів. Україна утвердилася на міжнародній арені як суверенна держава з виваженою політикою, спрямованою на розвиток партнерських взаємовигідних відносин з усіма країнами світу. Кроки, здійснені нашою державою в галузі зовнішньої політики, практично й юридично засвідчили не тільки суверенітет і незалежність, а й готовність її до міжнародного співробітництва на основі додержання загальновизнаних норм і принципів міжнародного права. Прагнення нашої держави інтегруватися до європейської спільноти стає додатковим потужним стимулом соціально-економічних перетворень. Важлива роль в цьому відведена Державній митній службі Україні. Етапи становлення системи нетривалі за часом, але вкрай насичені за змістом. Історики митниці згодом зможуть говорити про бурхливий розвиток митної служби, констатувати активний перебіг подій та фактів у перші десятиліття становлення. Це все буде

6


Текст колонтитула

згодом. А сьогодні усі ми, хто долучився до створення Держмитслужби, до розвитку та щоденної роботи, просто гордимося цією сторінкою нашої біографії. Українська митниця сьогодні — це потужна загальнодержавна структура, що повною мірою забезпечує виконання поставлених державою завдань. Безумовно, як налагоджена державна структура, Держмитслужба України ефективно функціонує незалежно від зміни Уряду чи політичних уподобань більшості населення України. Як чітко сформований механізм митна служба є системою, що базується на професійно підготовлених висококваліфікованих кадрах, які забезпечують реалізацію митної політики держави. Щоб відповідати новим реаліям і принципам митниці 21-го століття, українська митна служба визначила стратегічні завдання подальшого розвитку, які полягають у: • забезпеченні прозорості і передбачуваності роботи митників з учасниками зовнішньоекономічної діяльності; • встановленні партнерських взаємовідносин з торговими організаціями й діловими колами; • оволодінні технологіями керування ризиками; • створенні системи дійових заходів захисту національного товаровиробника; • встановленні надійного бар’єра на шляху торгівлі людьми, зброєю, наркотиками; • створенні, використанні автоматизованих систем здійснення митного контролю, а також електронних мереж зв’язку. Сьогодні в Україні успішно працює сучасна багатофункціональна митна служба, яка забезпечена необхідною нормативно-правовою базою, має визначену вертикаль управління, розвинену інфраструктуру, що відповідає багатоплановому характеру служби. Світовий досвід показав, що спрощення та гармонізація митних процедур є основними напрямами вдосконалення системи митного контролю на сьогоднішньому етапі розвитку світових економічних інтеграційних процесів. Система митних органів як суб’єктів митного контролю на цей час є розгалуженою й ефективною і в цілому відповідає вимогам сучасного етапу економічного розвитку України як суверенної держави й повноцінного учасника процесу світової торгівлі. Ця система включає в себе центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи, систему регіональних митниць, митниць і митних постів, спеціалізованих митних установ та організацій, у тому числі навчальних закладів, митних лабораторій. Кадрову політику митної служби спрямовано на поліпшення якісного складу працівників, на самоочищення від тих, хто не готовий нести службу на високому рівні моральності та відповідальності перед народом, на постійне підвищення професійної майстерності, на удосконалення організації виховної роботи.

7


Текст колонтитула

В митних органах постійно проводяться профілактичні заходи, ротація керівного складу митних органів, реорганізація структурних підрозділів. Усі ці заходи спрямовані на удосконалення роботи митних органів, забезпечення високого рівня службової дисципліни, на запобігання корупції та іншим посадовим правопорушенням серед митників. Крім того, аби не допустити прихід в митні органи осіб, що мають низькі моральні та ділові якості або наперед корисливі наміри, вживаються заходи для відкритості і прозорості в доборі кадрів, зміцнюється та активізується співпраця з правоохоронними органами. Основні напрямки та засади діяльності митної служби визначаються вищим керівництвом, а втілюються керівниками митних органів на місцях. Тому вкрай важливими є високий рівень організаторських здібностей і відповідальності начальників та заступників начальників митниць. Від особистих якостей працівників, котрі обіймають керівні посади, залежать не лише економічні показники та інші результати роботи митниці, але й душевний спокій, настрій та бажання працювати усіх без виключення інспекторів митниці. А зрештою усе це трансформується у той самий образ українського митника, який зустрічає та проводжає гостей держави на кордоні.

Голова Служби Ігор Калєтнік

8


Будівля Держмитслужби України

9


10

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи


11

Структура митної служби України станом на 01.01.11


Текст колонтитула

Голови Державного митного комітету України та Державної митної служби України КАЛЄТНІК І.Г. (03.2010 р. – до теперішнього часу) МАКАРЕНКО А.В. (01.2009– 03.2010 рр.) ХОРОШКОВСЬКИЙ В.І. (12.2007 – 01.2009 рр.) ЄГОРОВ О.Б. (09.2005 – 12.2007 рр.) СКОМАРОВСЬКИЙ В.В. (03.2005 – 09.2005 рр.) КАЛЕНСЬКИЙ М.М. (11.2001 – 02.2005 рр.) СОЛОВКОВ Ю.П. (05.1998 – 11.2001 рр.) ДЕРКАЧ Л.В. (07.1995 – 04.1998 рр.) КРАВЧЕНКО Ю.Ф. (12.1994 – 07.1995 рр.) КОЛОС А.В. (03.1993 – 09.1994 рр.) КОВАЛЬ О.М. (12.1991 – 03.1993 рр.)

Перші заступники Голови Державної митної служби України ГУТНИК А.Є. (01.2008 – 11.2009 рр., 03.2010 р. – до теперішнього часу) ДОРОХОВСЬКИЙ О.М. (04.2010 р. – до теперішнього часу) ПІКОВСЬКИЙ І.О. (01.2008 – 03.2010 рр.) ЧЕРКАССЬКИЙ Р.А. (08.2006 – 01.2008 рр.) ФЕДОРОВ О.О. (10.2005 – 08.2006 рр.) САЛАГОР М.М. (02.2005 – 07.2005 рр.) ЛОЗКО В.Я. (03.2002 – 03.2005 рр.) ІВАНЮК М.М. (01.2004 – 02.2005 рр.) ЄГОРОВ О.Б. (01.1996 – 11.2003 рр.) АНУФРІЄВ М.І. (06.1995 – 03.1996 рр.) МІРОШНИЧЕНКО Е.А. (02.1992 – 06.1995 рр.)

12


Текст колонтитула

Заступники Голови Державної митної служби України ДЕРИВОЛКОВ С.Д. (02.2009 р. – до теперішнього часу) БОНДАР В.В. (05.2010 р. – до теперішнього часу) ГЕОРГІЄНКО Г.В. (07.2010 р. – до теперішнього часу) ПАШКО П.В. (02.2001 – 11.2003 рр., 02.2005 р.– до теперішнього часу) САЛИГІН В.В. (04.2010 – 11.2010 рр.) СЬОМКА С.М. (07.2010 р. – до теперішнього часу) ТИМОФЄЄВ І.В. (05.2010 р. – до теперішнього часу) ЩЕРБАНЬ В.А. (04.2010 – 07.2010 рр.) ОНОПЕНКО П.В. (02.2008 р. – до теперішнього часу) МУХІН О.В. (02.2009 – 04.2010 рр.) ФЕДОРОВ О.О. (08.2006 – 04.2010 рр.) ДЕРЕВ’ЯНКО І.М. (01.2008 – 03.2009 рр.) КОЗАК Т.Р. (06.2004 – 01.2005 рр., 01.2005 – 06.2010 рр.) НАРИШКІН В.В. (03.2007 – 03.2008 рр.) РУССКОВ В.А. (09.2005 – 06.2008 рр.) ГУТНИК А.Є. (11.2006 – 01.2008 рр.) ШЕЙКО О.П. (06.1998 – 12.2002 рр., 10.2005 – 12.2007 рр.) ВОВК В.В. (05.2005 – 11.2005 рр.) ГАНЖА Р.С. (04.2005 – 10.2005 рр.) ВОЙЦЕЩУК А.Д. (01.2004 – 05.2005 рр.) ПЕДЕШКО А.І. (01.2004 – 04.2005 рр.) КОНОВЧЕНКО Ю.М. (03.2003 – 01.2005 рр.) ІВАНЮК М.М. (04.2003 – 01.2004 рр.) ДЬОМІН Ю.М. (11.2000 – 02.2004 рр.) КОПАЧ В.С. (06.1998 – 04.2003 рр.) СОБОЛЬ І.М. (06.1998 – 02.2001 рр.) ЯЦЕНКО С.А. (01.1996 – 06.1998 рр.) КУПІН П.О. (11.1995 – 11.1998 рр.) СОЛОВКОВ Ю.П. (06.1995 – 05.1998 рр.) КУПІН П.О. (11.1995 – 08.1998 рр.) РАДЕЦЬКИЙ В.С. (06.1995 – 03.1996 рр.) НЕГОДА В.Ф. (06.1994 – 09.1996 рр.) ЄГОРОВ О.Б. (01.1992 – 01.1996 рр.) ІСАКОВ В.І. (01.1992 – 06.1994 рр.)

13


Текст колонтитула

Структурні підрозділи Державної митної служби України ДЕПАРТАМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГОЛОВИ СЛУЖБИ 2010 р. – до теперішнього часу Департамент організаційного забезпечення діяльності керівництва Служби Департамент організаційного забезпечення Голови Служби Департамент організації діяльності Голови Служби Директори Департаменту Момотенко В.Я. (2005 –2008 рр., 2009 – 2010 рр.) Харьковщенко Є.А. (2008 р.) Мудрий С.І. (2005 р.) Галицький В.Ф. (2002 – 2005 рр.)

УПРАВЛІННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ 2005 – 2008 рр. Начальники Управління Баязітов Л.Р. (2005 – 2008 рр.)

УПРАВЛІННЯ КООРДИНАЦІЇ ТА КОНТРОЛЮ ОПЕРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МИТНИХ ОРГАНІВ 2008 – 2009 рр. Начальники Управління Мусієнко В.І. (2008 – 2009 рр.)

УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ 1992 р. – до теперішнього часу Начальники Управління Погорєлова Т.В. (2005 – 2010 рр.) Дрозд Г.А. (2003 – 2005 рр.) Карпенко В.П. (2002 – 2003 рр.) Максимов Ю.Ю. (1996 – 2002 рр.) Ящук В.І. (1992 – 1996 рр.)

14


Текст колонтитула

ДЕПАРТАМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ТА РОБОТИ МИТНИХ ПОСЕРЕДНИКІВ 2010 р. – до теперішнього часу Департамент організації митного контролю 1991 – 2010 рр. Директори Департаменту Сербайло А.І. (2008 – 2010 рр.) Сьомка С.М. (2004 – 2008 рр.) Іванюк М.М. (2002 – 2003 рр.) Терещенко С.С.(2000 – 2002 рр.) Дьомін Ю.М. (1999 – 2000 рр.) Більчук О.С. (1996 – 1999 рр.) Грабовський О.Б. (1996 р.) Яценко С.А. (1995 – 1996 рр.) Соловков Ю.П. (1995 р.) Петров О.П. (1991 – 1995 рр.)

ДЕПАРТАМЕНТ МИТНИХ РЕЖИМІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ 2010 р. – до теперішнього часу

Департамент декларування та митних режимів

2002 – 2010 рр.

Директори Департаменту Муратов І.М. (2008 – 2010 рр.) Науменко В.П. (2005 – 2008 рр.) Демченко О.В. (2004 – 2005 рр.) Заяц В.В. (2002 – 2004 рр.)

УПРАВЛІННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ПЕРЕМІЩЕННЯМ ТОВАРІВ 2010 р. – до теперішнього часу Управління контролю за переміщенням вантажів 1996 – 2010 рр. Начальники Управління Луговець В.А. (1996 – 2004 рр.; 2005 –2010 рр.) Мальнов В.С. (2004 – 2005 рр.)

15


Текст колонтитула

УПРАВЛІННЯ НЕТАРИФНИХ ЗАХОДІВ РЕГУЛЮВАННЯ 2010 р. – до теперішнього часу Начальники Управління Джигалов С.О. (2010 р.) Департамент заходів торговельної політики 2010 р. Директори Департаменту Пашинний О.І. (2010 р.) Управління заходів торговельної політики 2008 – 2010 рр. Начальники Управління Пашинний О.І. (2008 – 2010 рр.) Департамент заходів нетарифного регулювання 2005 – 2008 рр. Директори Департаменту Пашинний О.І. (2005 – 2008 рр.) Управління нетарифного регулювання 1996 – 2002 рр., 2004 – 2005 рр. Начальники Управління Демченко О.В. (2004 р.) Пашинний О.І. (1996 – 2002 рр., 2005 р.)

ДЕПАРТАМЕНТ МИТНОЇ ВАРТОСТІ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ ТОВАРІВ 2010р. – до теперішнього часу Директори Департаменту Гіла С.П. (2010 р.) Сьомка С.М. (2010 р.) Департамент митної вартості 2008 – 2010 рр. Директори Департаменту Науменко В.П. (2008 –2010 рр.) Управління контролю митної вартості 2002 – 2005 рр. Начальники Управління Войцещук А.Д. (2003 – 2004 рр.) Бережнюк І.Г. (2004 – 2005 рр.)

16


Текст колонтитула

Управління митної вартості 2005 – 2008 рр. Начальники Управління Ляденко І.Г. (2005 – 2008 рр.)

ДЕПАРТАМЕНТ АДМІНІСТРУВАННЯ МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ 2010 р. – до теперішнього часу Директори Департаменту Зварич В.В. (2010 р.) Сухіна М.А. (2010 р.) Департамент митних платежів 1991 – 2010 рр. Директори Департаменту Джигалов С.О. (2005 – 2010 рр.) Шейко О.Л. (2003 – 2005 рр.) Околіта М.В. (2002 – 2003 рр.) Шульга С.В. (1996 – 2002 рр.) УПРАВЛІННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 2010 р. – до теперішнього часу Начальники Управління Чорна Г.М. (2010 р.) Юридичний департамент 1992 – 2010 рр. Директори Департаменту Бабюк В.Л. (2008 – 2010 рр.) Небрат Л.М. (2006 – 2008 рр.) Мельник М.В. (1999 – 2004 рр., 2005 – 2006 рр.) Боженко І.Ф. (2005 р.) Очич Ю.М. (2004 – 2005 рр.) Тимошенко С.В. (1998 – 1999 рр.) Будніков М.П. (1996 – 1997 рр.) Рибалко О.М. (1994 – 1996 рр.) Новосьолов О.Б. (1993 – 1994 рр.) Крахмаль В.Г. (1992 – 1993 рр.)

17


Текст колонтитула

УПРАВЛІННЯ МИТНО-ТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 2010 р. – до теперішнього часу Начальники Управління Демченко В.І. (2010 р.) Департамент митно-тарифного регулювання 2009 – 2010 рр. Директори Департаменту Демченко В.І. (2009 – 2010 рр.) Управління митно-тарифного регулювання 2004 – 2009 рр. Начальники Управління Демченко В.І. (2004 – 2009 рр.) Управління тарифного регулювання 2002 – 2004 рр. Начальники Управління Пашинний О.І. (2002 – 2004 рр.) Митно-тарифне управління 1993 – 2002 рр. Начальники Управління Вислоух О.В. (1993 – 1994 рр.) Ткаченко В.В. (1994 – 1995 рр.) Шейко О.П. (1995-1998 рр.) Демченко В.І. (1998 – 2002 рр.)

ДЕПАРТАМЕНТ БОРОТЬБИ З КОНТРАБАНДОЮ ТА ПОРУШЕННЯМИ МИТНИХ ПРАВИЛ 2010 р. – до теперішнього часу Директори Департаменту Лисий В.М. (2010 р.) Похилько О.І. (2010 р.) Департамент організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил 2010 р. Директори Департаменту Федькін А.В. (2009 –2010 рр.)

18


Текст колонтитула

Департамент митної варти та організації боротьби з порушеннями митного законодавства 1992 – 2008 рр. Директори Департаменту Карман Ю.В. (2008 – 2009 рр.) Лисий В.М. (2007) Калєтник І.Г. (2005 р., 2006 –2007 рр.) Небрат Л.М. (2005 – 2006 рр.) Штробля Й.Й. (2004 – 2005 рр.) Сальва М.А. (2002 – 2003 рр.) Швидков Г.І. (1999 – 2002 рр.) Крикун О.О. (1996 – 1999 рр.) Судорженко В.Р. (1995 р.) Вінник С.Ф. (1992 – 1995 рр.)

ДЕПАРТАМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНСПЕКЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МИТНИХ ОРГАНІВ 2009 – 2010 рр. Директори Департаменту Буткалюк П.Є. (2009 – 2010 рр.)

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ 1996 – 2008 рр. Начальники Управління Черевко П.А. (2005 р. – 2008 р.) Олійник Д.С. (2002 – 2005 рр.) Грінченко В.М. (1996 – 2002 рр.)

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ, БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ 2008 р. – до теперішнього часу Директори Департаменту Околіта М.В. (2008 – 2010 рр.) Управління бухгалтерського обліку та звітності 1992 – 2007 рр.

19


Текст колонтитула

Начальники Управління Околіта М.В. (1994 – 2002 рр., 2005 – 2008 рр.) Сенкевич-Давидець Н.М. (2005 р.) Рябенька Г.І. (2004 – 2005 рр.) Олійник Д.С. (2002 – 2004 рр.)

ДЕПАРТАМЕНТ МИТНОЇ СТАТИСТИКИ 2006 р. – до теперішнього часу Директори Департаменту Овдієнко Н.Т. (2006 – 2010 рр.)

ДЕПАРТАМЕНТ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ 2010 р. – до теперішнього часу Директори Департаменту Крамаренко К.В. (2010 р.) Департамент кадрової роботи 1992 – 2010 рр. Директори Департаменту Василенко О.Л. (2008 – 2010 рр.) Карпенко В.П. (2006 – 2008 рр.) Бережний М.В. (2005 – 2006 рр.) Буричко З.О. (2004 – 2005 рр.) Корнійчук О.Т. (2003 – 2004 рр.) Момотенко В.Я. (1998 – 2002 рр.) Копач В.С. (1992 – 1998 рр.)

УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНЬОЇ БЕЗПЕКИ 2009 – 2010 рр. Начальники Управління Походзіло І.В. (2009 – 2010 рр.) Департамент власної безпеки 1991 – 2009 рр. Директори Департаменту Щербань В.Д. (2008 – 2009 рр.) Бриль К.І. (2008 р.)

20


Текст колонтитула

Хмаров В.В. (2004 – 2008 рр.) Коломацький С.Г. (2002 – 2003 рр.) Щербань В.А. (2001 – 2002 рр.) Топіха В.І. (2000 р.) Новіков С.Г. (1998 – 1999 рр.) Федоров О.О. (1997 – 1998 рр.) Ящук В.І. (1996 – 1997 рр., 2000 – 2001 рр.) Марущак Р.А. (1995 – 1996 рр.) Судорженко В.Р. (1993 – 1994 рр.)

УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 2010 р. – до теперішнього часу Начальники Управління Семененко О.Ю. (2010 р.) Овчінніков О.Є. (2010 р.) Департамент міжнародної діяльності 2008 – 2010 рр. Директори Департаменту Овчінніков О.Є. (2008 – 2010 рр.) Департамент міжнародного митного співробітництва 1993 – 2008 рр. Директори Департаменту Завтур Д.О. (2005 – 2008 рр.) Мароха В.М. (2004 – 2005 рр.) Грабовський О.Б. (1996 – 2000 рр.) Зарудний С.М. (1993 – 1996 рр., 2002 – 2004 рр.)

ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ВЗАЄМОДІЇ ЗІ ЗМІ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ (ПРЕС-СЛУЖБА) 2010 р. – до теперішнього часу Начальники Відділу Судак С.Д. (2010 р.) Відділ з питань взаємодії із засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю (Прес-служба) 2002 – 2010 рр.

21


Текст колонтитула

Начальники Відділу Судак С.Д. (2007 – 2010 рр.) Скрябін В.В. (2006 – 2007 рр.) Клочок В.П. (2005 р.) Вовченко О.В. (2004, 2005 рр.) Гунько С.О. (2002 – 2004 рр.)

КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНИЙ ВІДДІЛ 1994 р. – до теперішнього часу Начальники Відділу Бонюк Б.П. (2005 – 2010 рр.) Прокопенко Я.П. (2002 – 2004 рр.) Пирог Т.Є. (1999 – 2002 рр.) Рябенька Г.І. (1994 – 1999 рр.)

ВІДДІЛ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ 2010 р. – до теперішнього часу Начальники Відділу Ступак Ю.В. (2010 р.)

СЕКТОР ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ 1995 р. – до теперішнього часу Начальники Сектору Воронцов В.М. (1998 – 2010 рр.) Новіков С.Г. (1998 р.) Вартиванов В.Г. (1997 р.) Тренбач Ю.І. (1995 р.)

СЕКТОР З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ 2010 р. – до теперішнього часу

22


Текст колонтитула

Спеціалізовані митні установи та організації РЕГІОНАЛЬНА ІНФОРМАЦІЙНА МИТНИЦЯ Департамент інформаційних технологій та митної статистики 11.07.05 – 08.10.2006 Управління інформаційного забезпечення та митної статистики 01.04.2004 – 10.07.2005 Інформаційно-аналітичне митне управління 09.01.1997 – 31.03.2004 Територіальне інформаційно-аналітичне митне управління 03.04.1996 – 08.01.1997 Інформаційно-обчислювальний центр митної системи України 10.02.1992 – 02.04.1996 Керівники установи Копосов С.А. (1996 – 2002 рр., 2005 – 2010 рр.) Ніколайчук О.О.(2004 – 2005 рр.) Макаренко А.В. (2004 р.) Шуляк В.П. (2002 – 2004 рр.) Сидоренко В.Ф. (1992 – 1996 рр.)

Адміністративна будівля Регіональної інформаційної митниці

Адміністративна будівля Департаменту інформаційних технологій та митної статистики

23


Текст колонтитула

ЦЕНТРАЛЬНЕ МИТНЕ УПРАВЛІННЯ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЕКСПЕРТНОЇ РОБОТИ 1994 р. – до теперішнього часу Начальники Управління Моргун О.А. (2010 р.) Федоров О.О. (2010 р.) Педешко А.І. (2009– 2010 рр.) Рамусь І.П. (2005 –2008 рр.) Рувін О.Г. (2003 – 2005 рр.) Боярський Г.Я. (1997 – 2001 рр.)

Адміністративна будівля Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи

Адміністративна будівля Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи

ДЕПАРТАМЕНТ АНАЛІТИЧНОЇ РОБОТИ, УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ТА АУДИТУ 2009 р. – до теперішнього часу Департамент аналітичної роботи та інформаційного моніторингу 2008 – 2009 рр. Департамент аналізу ризиків та аудиту 2005 – 2008 рр. Начальники Департаменту Ярмольський С.І. (2010 р.) Лисий В.М. (2010 р.)

24


Текст колонтитула

Руденко О.В. (2009 – 2010 рр.) Німченко С.М. (2009 р.) Щербань В.Д. (2008 р.) Жиляєв І.В. (2006 – 2008 рр.) Конєв О.І. (2005 – 2006 рр.)

Колишня адміністративна будівля Департаменту аналізу ризиків та аудиту

Колишня адміністративна будівля Департаменту аналізу ризиків та аудиту

ДЕПАРТАМЕНТ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ МИТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 1996 р. – до теперішнього часу Начальники Департаменту Воскресенська Л.О. (2008 – 2010 рр.) Сенкевич-Давидець Н.М. (2001 – 2004 рр., 2005 – 2008 рр.) Ярощук Ю.М. (квітень – вересень 2005 р., лютий – червень 2008 р.) Чурилов В.В. (2004 – 2005 рр.) Тимофеєв В.С. (2004 – 2005 рр.) Копач В.С. (2003 – 2005 рр.) Буц М.К. (1998 – 2000 рр.) Дрозд Г.А. (1997 – 1998 рр.) Лайшев П.В. (1996 – 1997 рр.)

25


Текст колонтитула

Адміністративна будівля Департаменту ресурсного забезпечення, капітального будівництва та експлуатації об’єктів митної інфраструктури по вул. Саксаганського, 66

Адміністративна будівля Департаменту ресурсного забезпечення, капітального будівництва та експлуатації об’єктів митної інфраструктури у с. Лютіж Вишгородського району Київської області

АВТОТРАНСПОРТНЕ МИТНЕ ГОСПОДАРСТВО 1994 р. – до теперішнього часу Начальники Автогосподарства Шиш І.Г. (2005 – 2010 рр.) Кузьменко Р.В. (2003 – 2005 рр.) Кертуцький С.С. (1999 – 2003 рр.) Грабовський С.В. (1998 – 1999 рр.) Бутенко М.І. (1997 – 1998 рр.) Орбан В.Б. (1996 – 1997 рр.) Чернишенко М.М. (1994 – 1996 рр.)

Адміністративне приміщення Автогосподарства та пункт технічного обслуговування автомобілів

26


Текст колонтитула

Контрольно-технічний пункт та крита стоянка автомобілів на 38 місць

КІНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР 1994 р. – до теперішнього часу Керівники Центру Чарнецький С.Г. (2010 р.) Верко І.О. (2002 – 2010 рр.) Стоянов А.П. (1996 – 2002 рр.) Лісіцин І.Ю. (1994 – 1996 рр.)

Адміністративна будівля Кінологічного центру

27


Текст колонтитула

Громадські організації митної служби ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ» Спілка ветеранів митної служби України створена у травні 2001 року. Це Всеукраїн­ ська добровільна неприбуткова громадська організація. До її складу на добровільних засадах (за поданою заявою) входять як пенсіонери, так і працюючі співробітники митних органів, установ і організацій, що мають загальний трудовий стаж 20 і більше років, у тому числі не менше 15 років роботи безпосередньо у митній системі. Спілка здійснює свою діяльність на підставі Конституції України, Закону України «Про об’єднання громадян», інших актів законодавства, має свій Статут, затверджений Установчою конференцією ветеранів митної служби і легалізований Міністерством юстиції України. Спілка об’єднує у своїх рядах понад 2400 ветеранів. Очолює Спілку ветеранів її Президія. Безпосередньо в зонах діяльності митних органів створено 40 відділень Спілки. З лютого 2006 року розпочала свою роботу ветеранська організація у м. Києві, яка об’єднала понад 300 ветеранів митних органів і установ столиці та Київської області. Згідно зі Статутом Спілка покликана: • брати участь у вихованні молодих митників у дусі патріотизму, відданості ідеалам Української держави; • сприяти захисту економічних інтересів України; • відроджувати, зберігати традиції митної служби України; • сприяти підвищенню матеріального становища ветеранів митної служби, поліпшенню їх житлових умов, побутового, медичного та інших видів обслуговування; • захищати законні інтереси Спілки ветеранів, окремих її членів у державних і громадських організаціях. Виходячи із статутних положень, за час, що минув, Президією Спілки та її відділеннями проведено значну роботу для утвердження в митних органах високих моральних та духовних цінностей. Ветерани регулярно зустрічаються з колективами митних органів, сповна передають митникам свій багатий професійний і життєвий досвід, приймають участь у створенні музейних кімнат, підготовці і проведенні заходів, спрямованих на удосконалення митної справи, підвищення ефективності роботи митних органів, утвердження належної етики та культури митників при виконанні ними службових обов’язків.

28


Текст колонтитула

Значна частина ветеранів-пенсіонерів митної служби – люди, на долю яких випала участь у Великій вітчизняній війні, відбудові народного господарства, створенні і становленні митної справи на українській землі після здобуття Україною незалежності. Ввійшло в практику залучення ветеранів до участі в роботі атестаційних та інших комісій, доборі кандидатів на вакантні посади тощо. В митницях поширюється наставництво – співпраця досвідчених професіоналів з молодими митниками. Президія Спілки, керівники багатьох митних органів роблять все від них залежне для підтримки цієї категорії ветеранів. Зокрема у тісній співпраці з Радою профспілок працівників митних органів, по можливості, вирішуються питання їх санаторно-курортного лікування, створення умов для лікування у місцевих медичних закладах, надання матеріальної допомоги тим, хто цього особливо потребує. Президія Спілки ветеранів, ветеранські відділення на місцях докладають зусилля для того, щоб діяльність Спілки була ефективною як в інтересах удосконалення діяльності митної служби, так і в інтересах кожного ветерана.

29


Текст колонтитула

Митні органи України АР Крим КРИМСЬКА МИТНИЦЯ 2008 р. — до теперішнього часу Кримська регіональна митниця 2007 – 2008 рр. Кримська митниця 2005 – 2007 рр. Кримська регіональна митниця 1997 – 2005 рр. Кримське територіальне митне управління 1994 – 1997 рр. Сімферопольська митниця 1985 – 1997 рр. Керівники митниці Пудрик Д.В. (2010 р.) Самсонов Є.Б. (2006 – 2008 рр., 2009 – 2010 рр.) Штанько А.І (2008 р.) Гаврилюк А.М. (2005 р.) Сасунов В.В. (1999 – 2005 рр.) Тютюник О.О. (1996 – 1999 рр.) Прядко А.Т. (1994 – 1997 рр.) Коновченко Ю.М. (1994 – 1996 рр.) Ілюнин В.В. (1990 – 1994 рр.) КЕРЧЕНСЬКА МИТНИЦЯ 1968 – 2008 рр. Керівники митниці Козлов В.М. (2007 – 2008 рр.) Бауер С.В. (2005 – 2007 рр.) Вербицький В.В. (2003 – 2004 рр.) Крамаренко В.М. (2000 – 2003 рр.) Прошин О.В. (1999 р.) Ткачук І.О. (1997 – 1999 рр.) Шиманський В.І. (1991 – 1996 рр.)

30


Текст колонтитула

Адміністративна будівля Кримської митниці

Міжнародний аеропорт «Сімферополь» (митний пост «Сімферополь – аеропорт»)

31


Текст колонтитула

Адміністративна будівля Керченської митниці (нині м/п «Керч»)

ФЕОДОСІЙСЬКА МИТНИЦЯ 1989 – 2000 рр. 1784 – 1976 рр. Керівники митниці Коротєєв В.М. (1997 – 2000 рр.) Кузнєцов В.О. (1989 – 1996 рр.) Чернишев І.О. (1960 – 1976 рр.) ЯЛТИНСЬКА МИТНИЦЯ 1990 – 2000 рр. 1826 – 1976 рр. Керівники митниці Удод В.І. (1999 – 2000 рр.) Прядко А.Т. (1998 – 1998 рр.) Завгородній В.В. (1990 – 1997 рр.) ЄВПАТОРІЙСЬКА МИТНИЦЯ 1994 – 1999 рр. Керівники митниці Іванов В.Д. (1994 – 1999 рр.)

32


Текст колонтитула

Адміністративна будівля Севастопольської митниці

КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА МИТНИЦЯ 1998-2003рр. 1994-1996 рр. Керівники митниці Білоус В.Б. (2001 – 2003 рр.) Школаберда Л.П.(1999 – 2001 рр.) Сасунов В.В. (1994 – 1999 рр.) СЕВАСТОПОЛЬСЬКА МИТНИЦЯ 1976 р. – до теперішнього часу Керівники митниці Семенов В.П. (2010 р.) Наришкін В.В. (2010 р.) Румянцев О.В. (2009 – 2010 рр.) Сухорученков Г.М. (2004 – 2005 рр.) Рудкін Л.М. (1976 – 2004 рр.; 2005 – 2009 рр.)

33


Текст колонтитула

Вінницька область ВІННИЦЬКА МИТНИЦЯ 1992 р. – до теперішнього часу Керівники митниці Тимошенко В.А. (2010 р.) Зварич В.В. (2010 р.) Федик Г.П. (2009 – 2010 рр.) Левчук В.П. (2008 – 2009 рр.) Василенко О.Л. (2007 – 2008 рр.) Ужвак С.М. (2005 – 2007 рр.) Рудик В.С. (2004 – 2005 рр.) Сидорук В.В. (2000 – 2004 рр.) Лісовенко М.В. (1999 – 2000 рр.) Марусич В.Б. (1998 – 1999 рр.) Мельник В.В. (1997 р.) Сікорський О.К. (1994 – 1997 рр.) Кущ В.М. (1992 – 1994 рр.) Котов Г.С. (1992 р.) ДНІСТРЯНСЬКА МИТНИЦЯ (створена на базі Могилів-Подільської митниці) 1992 – 2010 рр. Керівники митниці Черевко П.А. (2008 – 2010 рр.) Лук’янов С.В. (2006 – 2010 рр.) Войтюк С.Є. (2002 – 2005 рр.) Лісовенко М.В. (2000 – 2002 рр.) Сидорук В.В. (1992 – 2000 рр.)

34


Текст колонтитула

Колишня адміністративна будівля Вінницької митниці

Адміністративна будівля Вінницької митниці

Адміністративна будівля Дністрянської митниці

35


Текст колонтитула

Волинська область КОВЕЛЬСЬКА МИТНИЦЯ 1993 – 1997 рр. Керівники митниці Гончаренко М.І. (1993 – 1997 рр.)

Адміністративна будівля Ковельської митниці

РАТНІВСЬКА МИТНИЦЯ 1993 – 1997 рр. Керівники митниці Клімчук В.С. (1993 – 1997 рр.) ЛУЦЬКА МИТНИЦЯ 1995 – 1997 рр. Керівники митниці Остролуцький С.М.( 1995 – 1997 рр.)

36


Текст колонтитула

Адміністративне приміщення Ратнівської митниці

Адміністративна будівля Луцької митниці

37


Текст колонтитула

Адміністративна будівля Волинської митниці

ВОЛИНСЬКА МИТНИЦЯ 1991 – 2010 рр. Керівники митниці Микитюк Р.В. (2010 р.) Остролуцький С.М. (2005 – 2010 рр.) Гончаренко М.І. (2005 р.) Микитюк Р.В. (2003 – 2005 рр.) Прохоренков В.В. (2000 – 2003 рр.) Чернишов О.В. (1996 – 1999 рр.) Євтушок П.М. (1993 – 1995 рр.) Галяткін В.І. (1991 – 1993 рр.) ЯГОДИНСЬКА МИТНИЦЯ 1999 р. – до теперішнього часу Керівники митниці Федик Г.П. (2010 р.) Шайда В.В. (2008 – 2010 рр.) Кучман В.М. (2005 – 2008 рр.), (2010 р.) Покрова Ю.Л. (2003 – 2005 рр.) Войтюк С.Є. (1999 – 2002 рр.)

38

Адміністративна будівля Ягодинської митниці


Текст колонтитула

Дніпропетровська область ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МИТНИЦЯ 1989 р. — до теперішнього часу Керівники митниці Сухіна М.А. (2010 р.) Кодіс Є.І. (2010 р.) Кудашкін О.М. (2009 – 2010 рр.) Писарєв В.А. (2005 – 2009 рр.) Більчук О.С. (2005 р.) Соловков Ю.П. (2004 – 2005 рр.) Кисельов В.Л. (2002 – 2004 рр.) Пашко П.В. (2000 – 2001 рр.) Рибалка В.В. (1997 – 2000 рр.) Калашніков С.В. (1996 – 1997 рр.) Воловик А.П. (1994 – 1996 рр.) Свіренко О.А. (1995 – 1997 рр.) Яценко С.А. (1989 – 1995 рр.)

Адміністративна будівля Дніпропетровської митниці

39


Текст колонтитула

Адміністративна будівля Криворізької митниці

КРИВОРІЗЬКА МИТНИЦЯ 1985 – 2010 рр. Керівники митниці Прохода К.В. (2010 р.) Лукаш М.М. (1994 – 1997 рр.; 2005 – 2010 рр.) Василенко В.Г. (1997 – 2005 рр.) Шулятьєв О.А. (1985 – 1993 рр.)

40

Адміністративна будівля Криворізької митниці


Текст колонтитула

Донецька область СХІДНА МИТНИЦЯ 2008 р. – до теперішнього часу Східна регіональна митниця 2006 – 2008 рр. Донецька митниця 2005 – 2006 рр. Донбаська регіональна митниця 1997 – 2005 рр. Південно-Східне територіальне митне управління 1994 – 1997 рр. Донецька митниця 1991 – 1994 рр. Керівники митниці Романчикова Є.Г. (2006 – 2008 рр., 2010 р.) Ралік С.К. (2008 – 2010 рр. ) Калініченко М.І. (2005 – 2006 рр. ) Черкасський Р.А. (2003 – 2005 рр.) Коновченко Ю.М. (1999 – 2003 рр.) Смірнов Ю.К. (1994 – 1997 – 1999 рр.) Маркелов І.І. (1994 – 1996 рр.) Смірнов М.І. (1991 – 1994 рр.)

Адміністративна будівля Східної митниці

41


Текст колонтитула

АМВРОСІЇВСЬКА МИТНИЦЯ 1993 – 2010 рр. Керівники митниці Панков В.В. (2010 р.) Савенко О.К. (1997 – 2003 рр., 2005 – 2010 рр.) Карпенко В.Г. (1995 – 1997 рр.) Кругліков М.О. (1993 – 1994 рр.)

Адміністративний будинок №1 Амвросіївської митниці

Адміністративний будинок №2 Амвросіївської митниці

МАРІУПОЛЬСЬКА МИТНИЦЯ 1960 – 2010 рр. Керівники митниці Євстратов В.Г. (2010 р.) Черніков Д.В. (2005 – 2010 рр.) Гаврилюк А.М. (2000 – 2005 рр.) Крамаренко В.М. (1997 – 2000 рр.) Шахтер С.Я. (1990 – 1997 рр.) Жульов О.В. (1978 – 1990 рр.) Матвєєв П.Ф. (1974 – 1976 рр.) Рудь Г.Г. (1960 – 1974 рр., 1976 – 1978 рр.)

42

Адміністративна будівля Маріупольської митниці


Текст колонтитула

Житомирська область ЖИТОМИРСЬКА МИТНИЦЯ 1993 р. – до теперішнього часу Керівники митниці Тимошенко М.М. (2010 р.) Закусило П.І. (2002 – 2010 рр.) Новіков Є.М. (2000 – 2002 рр.) Остролуцький С.М. (1997 – 2000 рр.) Дрозд Г.А. (1993 – 1997 рр.)

Адміністративна будівля Житомирської митниці

43


Текст колонтитула

Закарпатська область ВИНОГРАДІВСЬКА МИТНИЦЯ 1990 – 2010 рр. Керівники митниці Конєв С.І. (2010 р.) Палешник І.І. (1999 – 2001 рр., 2005 – 2010 рр.) Порада М.Ю. (2003 – 2005 рр., 2008 – 2009 рр.) Сіканевич В.С. (2002 – 2003 рр.) Гоя О.В. (2001 – 2002 рр.) Грицак М.Ю. (1996 – 1999 рр.) Дячок В.Ф. (1990 – 1996 рр.)

Адміністративна будівля Виноградівської митниці

УЖГОРОДСЬКА МИТНИЦЯ 1984 – 2010 рр. Керівники митниці Буханевич С.Л. (2009 – 2010 рр.) Безсмертний І.І. (2009 р.) Ярмольський С.І. (2008 – 2009 рр.) Порада М.Ю. (2006 – 2008 рр., 2009 р.) Гришко В.М. (2005 – 2006 рр.) Савенко О.К. (2004 – 2005 рр.) Гоя О.В. (2002 – 2003 рр.) Іванюк М.М. (2000 – 2002 рр.) Педешко А.І. (1996 – 2000 рр.) Улинець В.Г. (1994 – 1996 рр.) Майор В.В. (1984 – 1996 рр.)

44


Текст колонтитула

Адміністративна будівля Ужгородської митниці

Адміністративна будівля Чопської митниці

ЧОПСЬКА МИТНИЦЯ 1985 р. – до теперішнього часу Керівники митниці Поліщук Д.В. (2010 р.) Лось В.П. (2010 р.) Штробля Й.Й. (2005 – 2010 рр.) Баран Ю.Ю. (2004 – 2005 рр.) Палешник І.І. (2001 – 2003 рр.) Гоя О.В. (2000 – 2001 рр.) Борисов В.І. (1998 – 2000 рр.) Василина Ю.М. (1995 – 1998 рр.) Воробей Ю.І. (1994 – 1995 рр.) Шляхта Ю.А. (1985 – 1994 рр.)

45


Текст колонтитула

Запорізька область БЕРДЯНСЬКА МИТНИЦЯ 1836 – 2010 рр. Керівники митниці Завтур Д.О. (2010 р.) Пудрик Д.В. (2009 – 2010 рр.) Міщенко С.М. (1992 – 2004 рр., 2005 – 2009 рр.)

Адміністративна будівля Бердянської митниці

ЗАПОРІЗЬКА МИТНИЦЯ 1991 р. – до теперішнього часу Керівники митниці Афанасіаді Д.М. (2010 р.) Ванжа А.Ю. (2005 – 2010 рр.) Кисельов В.Л. (2004 – 2005 рр.) Конєв О.І. (1998 – 2003 рр.) Міщенко С.М. (1998 р.) Рибалка В.В. (1993 – 1997 рр.) Тархов Є.В. (1991 – 1992 рр.)

46

Адміністративна будівля Запорізької митниці


Текст колонтитула

Івано-Франківська область ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МИТНИЦЯ 1992 р. – до теперішнього часу Керівники митниці Федькін А.В. (2010 р.) Сова І.В. (2006 – 2010 рр.) Балабанський М.Б. (2005 р.) Сподарик Я.Л. (2004 – 2005 рр.) Прохоренков В.В. (2003 – 2004 рр.) Цапів А.М. (2000 – 2003 рр.) Живченко О.Д. (1997 – 2000 рр.) Гуменюк В.В. (1995 – 1997 рр.) Пащенко В.Г. (1992 – 1995 рр.) Єлісєєв Ю.О. (1992 р.)

Колишня адміністративна будівля Івано-Франківської митниці

Одна із перших будівель Івано-Франківської митниці

Адміністративна будівля Івано-Франківської митниці

47


Текст колонтитула

Київська область, м. Київ БОРИСПІЛЬСЬКА МИТНИЦЯ 1981 – 2010 рр. Керівники митниці Галущенко В.М. (2010 р.) Георгієнко Г.В. (2010 р.) Іванов І.І. (2008 – 2010 рр.) Більчук О.С. (2005 – 2008 рр.) Кульбако Ю.О. (2005 р.) Передерій В.В. (2004 – 2005 рр.) Федоров О.О. (2000 – 2003 рр.) Козін В.І. (1993 – 2000 рр.) Коваль О.М. (1993 р.)

Адміністративний будинок Бориспільської митниці

Діденко С.Г. (1981 – 1993 рр.) ЕНЕРГЕТИЧНА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ 2005 р. – до теперішнього часу Центральна енергетична митниця 1998 – 2005 рр. Центральна спеціалізована митниця 1996 – 1998 рр. Керівники митниці Черкасський Р.А. (2010 р.) Конєв О.І. (2006 – 2010 рр.) Вечер В.Г. (2000 – 2003 рр., 2005 – 2006 рр.) Ящук В.І. (1998 – 2000 рр.) КИЇВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ 1997 р. – до теперішнього часу Київська митниця 1975 – 1997 рр. Керівники митниці Романенко Г.В. (2010 р.) Дворак Ю.М. (2009 – 2010 рр.) Макаренко А.В. (2005 – 2009 рр.) Соболь І.М. (2005 р.)

48


Текст колонтитула

Гутник А.Є. (2002 – 2005 рр.) Симонов О.І. (1996 – 2002 рр.) Грабовський О.Б. (1992 – 1996 рр.) Ісаков В.І. (1990 – 1992 рр.) Пилипенко А.Г. (1988 – 1990 рр.) Каракулін М.М. (1975 – 1988 рр.)

Адміністративна будівля Енергетичної регіональної митниці

Адміністративна будівля Київської регіональної митниці

КИЇВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА СПЕЦІАЛІЗОВАНА МИТНИЦЯ 2008 – 2010 рр. Керівники митниці Ковальський В.К. (2010 р.) Сьомка С.М. (2008 – 2010 рр.)

Адміністративна будівля Київської центральної спеціалізованої митниці

49


Текст колонтитула

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА МИТНИЦЯ 2008 р. – до теперішнього часу Центральна регіональна митниця 2006 – 2008 рр. Північна регіональна митниця 1998 – 2006 рр. Керівники митниці Бойченко Т.Ю. (2010 р.) Алєксєєв В.В. (2010 р.) Кульбако Ю.О. (2009 – 2010 рр.) Дворак Ю.М. (2008 – 2009 рр.) Щербань В.А. (2005 – 2007 рр.) Соболь І.М. (2001 – 2005 рр.) Грабовський О.Б. (2000 – 2001 рр.) Федоров О.О. (1998 – 2000 рр.)

Адміністративна будівля Київської обласної митниці

50


Текст колонтитула

Кіровоградська область КІРОВОГРАДСЬКА МИТНИЦЯ 1992 р. – до теперішнього часу Керівники митниці Завтур Д.О. (2010 р.) Кодіс Є.І. (2010 р.) Компанієць В.О. (2007 – 2010 рр.) Кравцов О.М. (2005 – 2007 рр.) Седель С.Є. (1998 – 2005 рр.) Солонченко О.В. (1997 – 1998 рр.) Пашинний О.І. (1992 – 1996 рр.)

Адміністративна будівля Кіровоградської митниці

51


Текст колонтитула

Луганська область ЛУГАНСЬКА МИТНИЦЯ 1992 р. – до теперішнього часу Керівники митниці Сєваст’янов Ю.В. (2010 р.) Лебедєв О.І. (2006 р. – 2010 р.) Бєлах В.Ф. (2005 р. – 2006 р.) Либань М.П. (2005 р.) Ралік С.К. (2003 – 2005 рр.) Смажник М.Ф. (2000 – 2003 рр.) Вологдін В.Д. (1995 – 2000 рр.) Григоренко В.М. (1993 – 1995 рр.) Помикалов О.М. (1992 – 1993 рр.) СТАРОБІЛЬСЬКА МИТНИЦЯ 1993 – 2010 рр. Керівники митниці Черкасов С.О. (2005 – 2010 рр.) Лебедєв О.І. (2005 р.) Либань М.П. (1993 – 2000 рр.)

Адміністративна будівля Луганської митниці

52

Адміністративна будівля Старобільської митниці


Текст колонтитула

Львівська область ЛЬВІВСЬКА МИТНИЦЯ 2008 р. – до теперішнього часу 1988 – 2006 рр. Західна регіональна митниця 2006 – 2008 рр. Керівники митниці Микитюк Р.В. (2010 р.) Тимошенко В.А. (2010 р.) Ярмольський С.І. (2009 –2010 рр.) Гоя О.В. (2008 р.) Товт М.Й. (2007 – 2008 рр.) Моргун О.А. (2006 – 2007 рр.) Самойлюк В.О. (2005 – 2006 рр.) Буричко З.О. (2005 р.) Козак Т.Р. (2003 – 2005 рр.) Іванюк М.М. (2003 р.) Горинь М.М. (2001 – 2002 рр.) Онишкевич В.А. (1994 – 1997 рр.; 2000 – 2001 рр., 2009 р.) Крет С.О. (1994 р.; 1997 – 2000 рр.) Меньшиков А.Г. (1993 – 1994 рр.) Колос А.В. (1988 – 1993 рр.)

Адміністративна будівля Львівської митниці

Адміністративна будівля Львівської митниці

53


Текст колонтитула

Адміністративна будівля Мостиської митниці

МОСТИСЬКА МИТНИЦЯ 1989 – 2006 рр. Керівники митниці Петровський О.М. (2005 – 2006 рр.) Поддубицький В.А. (2005 р.) Цапів А.М. (2003 – 2005 рр.) Калєтнік І.Г. (2000 – 2002 рр.) Галущенко В.М. (2000 – 2001 рр.) Ярцев В.В. (1999 – 2000 рр.) Летко К.В. (1998 – 1999 рр.) Сенів В.В. (1989 – 1998 рр.)

54


Текст колонтитула

ЯВОРІВСЬКА МИТНИЦЯ 2005 – 2006 рр. Керівники митниці Матвєєв В.І. (2005 – 2006 рр.) Сподарик Я.Л. (2005 р.)

Адміністративна будівля Яворівської митниці

Адміністративна будівля Рава – Руської митниці

РАВА-РУСЬКА МИТНИЦЯ 1992 – 2006 рр. Керівники митниці Цибко В.І. (2006 р.) Петрусь С.П. (2006 р.) Подільчак Ю.М. (2005 р.) Прохоренков В.В. (2004 – 2005 рр.) Сподарик Я.Л. (2000 – 2004 рр.) Калетнік І.Г. (2000 р.) Ярцев В.В. (2000 р.) Галущенко В.М. (1999 – 2000 рр.) Буричко З.О. (1992 – 1999 рр.)

55


Текст колонтитула

Миколаївська область МИКОЛАЇВСЬКА МИТНИЦЯ 1986 р. – до теперішнього часу Керівники митниці Поляков А.А. (2010 р.) Ковальський В.К. (2000 – 2010 рр.) Чувахін В.О. (1994 – 2000 рр.) Крот О.Ф. (1986 – 1994 рр.)

Адміністративна будівля Миколаївської митниці

56


Текст колонтитула

Одеська область ДНІСТРОВСЬКА МИТНИЦЯ 2008 – 2010 рр. Керівники митниці Штанько А.І. (2009 – 2010 рр.) Панкратов О.М (2008 – 2009 рр.)

Адміністративна будівля Дністровської митниці

ІЗМАЇЛЬСЬКА МИТНИЦЯ 1945 – 2010 рр. Керівники митниці Васильєв О.М. (2010 р.) Кардаш В.В. (2007 – 2010 рр.) Рібас Ю.Ю. (2005 – 2007 рр.) Дериволков С.Д. (2004 – 2005 рр.) Свєтлов В.О. (1979 – 1997 рр.; 1997 – 2003 рр.)

57


Текст колонтитула

Адміністративна будівля Ізмаїльської митниці

П’янов М.Г. (1975 – 1979 рр.) Кірсанов М.Е. (1958 – 1975 рр.) Москальов М.М. (1954 – 1958 рр.) Петраков В.Р. (1952 – 1954 рр.) Янков Т.М. (1950 – 1952 рр.) Душутін (1948 – 1950 рр.) Кіракозов А.Г. (1945 – 1948 рр.) ПІВДЕННА МИТНИЦЯ 2008 р. – до теперішнього часу Південна регіональна митниця 2006 – 2008 рр. Одеська митниця 1794 – 2006 рр. Керівники митниці Григор’єв В.А. (2010 р.) Кудашкін О.М. (2009 р.) Штанько А.І. (2008 – 2009 рр.) Педешко А.І. (2008 р.) Фокін О.Т. (2005 – 2007 рр.)

58


Текст колонтитула

Адміністративна будівля Південної митниці

Симонов О.І. (2005 р.) Калєтнік І.Г. (2003 – 2005 рр.) Токарчук О.Й. (2002 – 2003 рр.) Качуренко В.Г. (2000 – 2002 рр.) Рибалка В.В. (2000 р.) Онишкевич В.А. (1999 – 2000 рр.) Пшеничний В.Й. (1997 – 1999 рр.) Ковальчук М.М. (1994 – 1997 рр.) ЯГОРЛИЦЬКА МИТНИЦЯ 1992 – 2010 рр. Керівники митниці Панкратов О.М. (2009 – 2010 рр.) Ралік С.К. (2006 – 2008 рр.) Cидорук В.В. (2005 – 2006 рр.) Лавренчук О.В. (2001 – 2002 рр.) Адміністративна будівля Ягорлицької митниці

59


Текст колонтитула

БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА МИТНИЦЯ 1992 – 2007 рр. Керівники митниці Устименко І.І. (2005 – 2007 рр.) Лозбін Л.М. (2003 – 2005 рр.) Назарко О.М. (2001 – 2002 рр.) Харченко Д.Г. (1992 – 2001 рр.) КУЧУРГАНСЬКА МИТНИЦЯ 1992 – 2008 рр. Керівники митниці Багно В.В. (2006 –2008 рр.) Трифонов О.О. (2003 – 2004 рр.) Калєтнік І.Г. (2002 р.) Лавренчук О.В. (2000 – 2001 рр.) Качуренко В.Г. (1992 – 2000 рр., 2005 р.) РОЗДІЛЬНЯНСЬКА МИТНИЦЯ 1992 – 2008 рр. Керівники митниці Крамаренко В.М. (2005 р.) Трифонов О.О. (2003 – 2004 рр.) Калєтнік І.Г. (2002 р.) Лавренчук О.В. (2000 – 2001 рр.) Качуренко В.Г. (1992 – 2000 рр., 2005 р.)

60


Текст колонтитула

Полтавська область ПОЛТАВСЬКА МИТНИЦЯ 1992 р. – до теперішнього часу Керівники митниці Лось В.П. (2010 р.) Леончіков І.В. (2005 – 2010 рр.) Рудкін Л.М. (2004 – 2005 рр.) Педешко А.І. (2000 – 2003 рр.) Власюк А.О. (1993 – 2000 рр.)

Адміністративна будівля Полтавської митниці

61


Текст колонтитула

Рівненська область РІВНЕНСЬКА МИТНИЦЯ 1992 р. – до теперішнього часу Керівники митниці Похилько О.І. (2010 р.) Ярмольський С.І. (2010 р.) Трофимчук В.Ф. (2010 р.) Яблонський С.Т. (2000 – 2010 рр.) Ярцев В.В. (1998 – 1999 рр.) Волошин С.Г. (1996 – 1998 рр.) Райкович В.П. (1992 – 1996 рр.)

Адміністративна будівля Рівненської митниці

ДУБРОВИЦЬКА МИТНИЦЯ 1993 – 1997 рр. Керівники митниці Горін С.І. (1993 – 1997 рр.)

62

Адміністративна будівля Дубровицької митниці


Текст колонтитула

Сумська область ГЛУХІВСЬКА МИТНИЦЯ 1993 – 2010 рр. Керівники митниці Іванов О.В. (2009 – 2010 рр.) Крамаренко В.М. (2006 – 2009 рр.) Миснік І.О. (2005 р.) Кисіль А.Ю. (2004 – 2005 рр.) Романенко Г.В. (2003 р.) Романченко О.М. (2000 – 2001 рр.) Вискуб О.І. (1999 – 2000 рр.) Гришко В.М. (1993 – 1998 рр., 2001 – 2002 рр.)

Адміністративна будівля Глухівської митниці

63


Текст колонтитула

СУМСЬКА МИТНИЦЯ 1992 р. – до теперішнього часу Керівники митниці Орлов В.В. (2010 р.) Левада В.П. (2010 р.) Гришко В.М. (2006 – 2010 рр.) Касьянов В.Ю. (2005 – 2006 рр.) Вологдін В.Д. (2000 – 2005 рр.) Смажник М.Ф. (1996 – 2000 рр.) Нечипуренко В.М. (1994 – 1996 рр.) Проців П.М. (1992 – 1994 рр.)

Адміністративна будівля Сумської митниці

64


Текст колонтитула

Тернопільська область ТЕРНОПІЛЬСЬКА МИТНИЦЯ 1992 р. – до теперішнього часу Керівники митниці Хмаров В.В. (2003 р., 2008 – 2010 рр.) Титор В.Й. (2005 – 2008 рр.) Микитюк Р.В. (2005 р.) Палешник І.І. (2003 – 2005 рр.) Буричко З.О. (1999 – 2003 рр.) Лісовенко М.В. (1992 – 1999 рр.)

Адміністративна будівля Тернопільської митниці

65


Текст колонтитула

Харківська область КУП’ЯНСЬКА МИТНИЦЯ 1993 – 2010 рр. Керівники митниці Макеєнко С.В. (2005 – 2010 рр.) Крестьянінов О.І. (2000 – 2003 рр.); Салагор М.М. (1999 – 2000 рр.); Прошин О.В. (1993 – 1999 рр.)

Амініністративна будівля Куп’янської митниці

66


Текст колонтитула

МАГІСТРАЛЬНА МИТНИЦЯ 1993 – 2008 рр. Керівники митниці Постольник В.В. (2005 – 2008 рр.) Трифонов О.О. (2005 р.) Писарєв В.А. (2003 – 2005 рр.) Сушко В.Т. (2001 – 2003 рр.) Добряк В.О. (1999 – 2000 рр.) Крестьянінов О.І. (1997 – 1999 рр.) Коржик В.І. (1994 – 1997 рр.) Гура А.Х. (1993 – 1994 рр.)

Адміністративна будівля Магістральної митниці

67


Текст колонтитула

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА МИТНИЦЯ 2010 р. – до теперішнього часу Харківська митниця 1992-1997, 2005 – 2010 рр. Східна регіональна митниця 1997-2005 рр. Керівники митниці Іванов С.В. (2010 р.) Вечер В.Г. (2009 – 2010 рр.) Прудніков М.І. (2005 – 2008 рр.) Карімов І.Р. (2004 – 2005 рр.) Педешко А.І. (2002 – 2004 рр., 2009 р.) Тютюнник О.О. (2000 – 2002 рр.) Пашко П.В. (1997 – 2000 рр.) Гура А.Х. (1994 – 1997 рр.) Крестьянінов О.І. (1995 – 1997 рр.) Рудь В.О. (1994 р.) Співаков В.В. (1994 – 1995 рр.) Даниленко О.Г. (1993 – 1994 рр.) Дьомін В.А. (1992 – 1993 рр.)

68

Адміністративна будівля Харківської обласної митниці


Текст колонтитула

Херсонська область ХЕРСОНСЬКА МИТНИЦЯ 1952 р. – до теперішнього часу Керівники митниці Булюк В. В. ( 2007 – 2010 рр.) Василенко В.Г. (2005 – 2007 рр.) Штанько А.І. (2005 р.) Орлов І.М. (2000 – 2005 рр.) Калєтнік І.Г. (1999 – 2000 рр.) Дьомін Ю.М. (1993 – 1999 рр.) Плотніков Д.І. (1952 – 1993 рр.)

Адміністративна будівля Херсонської митниці

69


Текст колонтитула

Хмельницька область ХМЕЛЬНИЦЬКА МИТНИЦЯ 1991 р. – до теперішнього часу Керівники митниці Харкавий М.О. (2010 р.) Ковбасюк Б.І. (2005 – 2010 рр.) Драпатий П.П. (2002-2005) Войцещук А.Д. (2002 – 2005 рр.) Крет С.О. (2000 – 2001 рр.) Тютюнник О.О. (1999 – 2000 рр.) Онишкевич В.А. (1997 – 1999 рр.) Іванюк М.М. (1994 – 1996 рр.) Салагор М.М. (1991 – 1994 рр.)

Перше приміщення Хмельницької митниці

70

Нова адміністративна будівля Хмельницької митниці


Текст колонтитула

Черкаська область ЧЕРКАСЬКА МИТНИЦЯ 1993 р. – до теперішнього часу Керівники митниці Ємельянова Н.А. (2010 р.) Котляренко Ю.О. (2005 – 2010 рр.) Заяц В.В. (2005 р.) Либань М.П. (2004 – 2005 рр.) Пасинчук М.В. (1999 – 2004 рр.) Яковець Р.К. (1993 – 1999 рр.)

Адміністративні будівлі Черкаської митниці №1 та №2

71


Текст колонтитула

Чернігівська область НОВГОРОД-СІВЕРСЬКА МИТНИЦЯ 1993 – 2010 рр. Керівники митниці Калініченко М.І. (2006 – 2010 рр.) Похтель Г.М. (2003 – 2006 рр.) Вискуб О.І. (2000 – 2002 рр.) Крестьянінов О.І. (1999 – 2000 рр.) Новіков Є.М. (1995 – 1999 рр.) Бурнос М.В. (1993 – 1995 рр.)

Адміністративна будівля Новгород-Сіверської митниці

72


Текст колонтитула

ЧЕРНІГІВСЬКА МИТНИЦЯ 1992 р. – до теперішнього часу Керівники митниці Соловков Ю.П. (2010 р.) Симонов О.І. (2009 – 2010 рр.) Федик Г.П. (2008 – 2009 рр.) Ярмольський С.І. (2005 – 2008 рр.) Остролуцький С.М. (2000 – 2005 рр.) Новіков Є.М. (1999 – 2000 рр.) Добряк В.О. (1996 – 1999 рр.) Коломієць Л.М. (1995 – 1996 рр.) Лакіза П.С. (1993 – 1995 рр.)

Адміністративна будівля Чернігівської митниці

73


Текст колонтитула

Чернівецька область ВАДУЛ-СІРЕТСЬКА МИТНИЦЯ 1966 – 2009 рр. Керівники митниці Салагор М.М. (2003 р., 2005 – 2009 рр.) Добровольський І.Б. (2005 р.) Павлов С.Є. (1995 – 2003 рр.) Супрович О.М. (1992 – 1995 рр.) Чубрей Г.І. (1989 – 1992 рр.) Свірідов О.М. (1986 – 1989 рр.) Крот О.Ф. (1981 – 1986 рр.) Барташунас В.І. (1975 – 1981 рр.) Сєдов В.І. (1969 – 1975 рр.) Новіков В.В. (1966 – 1969 рр.)

Адміністративна будівля Вадул-Сіретської митниці

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА МИТНИЦЯ 1992 – 2009 рр. Керівники митниці Павлов С.Є. (2003 – 2009 рр.) Салагор М.М. (2000 – 2002 рр.) Іванюк М.М. (1999 – 2000 рр.) Біленький М.Л. (1997 –1999 рр.) Корчинський А.І. (1992 – 1996 рр.)

74

Адміністративна будівля Кельменецької митниці


Текст колонтитула

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА МИТНИЦЯ 2009 р. – до теперішнього часу Керівники митниці Вдовиченко О.А. (2010р.) Салагор М.М. (2009 – 2010 рр.)

Будівля пункту пропуску «Мамалига» митного поста «Кельм енці»

Будівля пункту пропуску «Руська» митного поста «Вадул-Сірет»

Будівля пункту пропуску «Порубне» (в‘їзд) митного поста «Вадул-Сірет»

Будівля пункту пропуску «Порубне» (вигляд зверху)

75


Текст колонтитула

Митні заклади освіти АКАДЕМІЯ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 1997 р. – до теперішнього часу Ректори Академії Сорока Л.С. (2010 р.) Ченцов В.В. (2005 – 2010 рр.) Падун П.П. (1997 – 2004 рр.)

Будівля першого корпусу Академії Державної митної служби України

Будівля гуртожитку Академії Державної митної служби України

76

Будівля третього корпусу Академії Державної митної служби України


Текст колонтитула

КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ПЕРЕПІДГОТОВКИ КАДРІВ 1990 – 2008 рр. Керівники Центру Павлов А.П. (2005 – 2008 рр.) Єгоров О.Б. (2004 – 2005 рр.) Новіков С.Г. (1999 – 2001 рр.) Новосад Б.М. (1998 – 1999 рр.) Момотенко В.Я. (1994 – 1998 рр., 2001 – 2004 рр., 2005 р.) Діденко С.Г. (1993 – 1994 рр.) Звонцов А.Я. (1992 – 1993 рр.) Красовський М.П. (1990 – 1992 рр.)

Адміністративна будівля Київського центру підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів

77


Текст колонтитула

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ПЕРЕПІДГОТОВКИ КАДРІВ 1993 р. – до теперішнього часу Директори Центру Войцещук А.Д. (2005 – 2010 рр.) Бабенко Б.І. (2003 – 2005 рр.) Корнійчук О.Т. (1993 – 2003 рр.)

Адміністративна будівля Хмельницького центру підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів

78


Текст колонтитула

ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ МИТНОЇ СПРАВИ 2008 р. – до теперішнього часу Керівники Інституту Бережнюк І.Г. (2010 р.) Павлов А.П. (2009 – 2010 рр.)

Адміністративна будівля Державного науково-дослідного інституту митної справи

79


Алфавітний список керівників

А Ануфрієв Микола Іванович

Державний радник митної служби ІІІ рангу. 19.04.50 р.н., Харківський юридичний інститут, 1976 р., правознавство, юрист. Працював в органах внутрішніх справ Кіровоградщини. З червня 1995 до березня 1996 р. — перший заступник Голови Державної митної служби України.

Алєксєєв Володимир Віталійович

Радник митної служби І рангу.

10.10.70 р.н., Київський політехнічний інститут, 1993 р.; Національна академія внутрішніх справ України, 2000 р.; Національна Академія державного управління при Президентові України, 2006 р. Розпочав трудову діяльність в митних органах у 1993 році, працював інспектором, старшим інспектором, заступником та начальником відділів. З липня до листопада 2009 р. — заступник начальника митниці – начальник митного поста «Одеса-порт» Південної митниці. З листопада 2009 р. до лютого 2010 р. — заступник начальника митниці – начальник митного поста «Іллічівськ» Південної митниці. З лютого до березня 2010 р. — начальник Південної митниці. З квітня до червня 2010 р. — начальник Київської обласної митниці.

80


Алфавітний список керівників

А Афанасіаді Дмитро Миколайович

Радник митної служби І рангу Почесний митник України

09.05.68 р.н. Херсонський державний аграрний університет, 2003, облік і аудіт, магістр з обліку та аудиту; Таврійський національний університет ім. Вернадського, 2009, правознавство, магістр права. Розпочав свою кар’єру у митних органах у 1996 році. За період з листопада 1996 до квітня 2003 р. пройшов шлях від інспектора до заступника начальника Скадовського митного поста Херсонської митниці. З квітня 2003 до серпня 2009 р — начальник Скадовського митного поста Херсонської митниці. З серпня 2009 до квітень 2010 р. — заступник начальника Херсонської митниці, З квітня до вересня 2010 р. працював у Південній митниці на посаді начальника митного поста «Одеса-порт», а згодом, на посаді першого заступника начальника Південної митниці. З вересня 2010 до теперішнього часу очолює Запорізьку митницю. Нагороджений пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України», нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України» ІІІ ступеня, відзначений Подякою Прем’єр-міністра України.

81


Алфавітний список керівників

Б Бабенко Борис Іванович

Радник митної служби ІІ рангу.

31.03.47 р.н., Військова артилерійська ордена Леніна Червонопрапорна академія ім. М.І.Калініна, м. Ленінград, 1976 р., командноштабна, оперативно-тактична спеціальних військ. Кандидат технічних наук, доцент. Працює в митних органах з січня 2003 р. Обіймав посади старшого наукового співробітника науковометодичного відділу, начальника навчально-організаційного відділу — т.в.о. директора Хмельницького центру підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів Держмитслужби України, начальника науково-методичного відділу. З лютого 2008 р. до теперішнього часу обіймає посаду начальника навчально-методичного відділу Хмельницького центру ДМСУ. Нагороджений державними відзнаками: «100 років з дня народження В.І.Леніна», «20 років за бездоганну службу в Збройних Силах СРСР», «Ветеран Збройних Сил СРСР», «70 років Збройних Сил СРСР», «Захисник Вітчизни», «За сумлінну службу в прикордонних військах України», «Хрест за розбудову Збройних Сил України», «Ветеран війни»; нагороджений Грамотою ДМСУ, оголошено Подяку Голови Державної митної служби України.

Бабюк Віталій Любомирович

Радник митної служби І рангу.

24.09.76 р.н. Чернівецький національний університет імені Федьковича, 1998 р., юрист. Працював в митних органах у 2008 – 2010 рр. на посаді директора Юридичного департаменту Державної митної служби України. Нагороджений почесною грамотою Кабінету Міністрів України, нагрудними знаками «За звитягу» І ступеня і «За митну безпеку Держави» І ступеня.

82


Алфавітний список керівників

Б Багно Вадим Валерійович

Радник митної служби І рангу.

17.10.67 р.н., Київський державний інститут фізичної культури, фізична культура і спорт, викладач-тренер; Донецький університет економіки і торгівлі, 1999 р., маркетинг непродовольчих товарів, економіст-маркетолог; Міжрегіональна академія управління персоналом, 2004 р., правознавство, юрист. У митних органах з 1995 р. Пройшов шлях від інспектора до начальника митниці. У 2006 – 2008 рр. — начальник Кучурганської митниці. Нагороджений пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України».

Балабанський Микола Богданович

Радник митної служби І рангу. Почесний митник України.

26.04.59 р.н, Львівський державний університет ім. Івана Франка, 1990 р., правознавство, юрист. У митних органах з грудня 1989 р. Обіймав посади заступника начальника Подільської регіональної митниці, заступника начальника митного поста «Краковець» Західної регіональної митниці, заступника начальника Рава-Руської митниці, начальника митного поста «Львів-залізничний» Львівської митниці. З червня до липня 2005 р. — начальник Івано-Франківської митниці. З 2005 до 2006 р. — Львівська митниця, начальник митного поста. З 2006 р. очолює різні структурні підрозділи Львівської митниці. Нагороджений пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України», оголошена подяка Голови Служби.

83


Алфавітний список керівників

Б Баран Юрій Юрійович

Радник митної служби І рангу.

28.10.51 р.н., Ужгородський державний університет, 1973 р., англійська мова, філолог, викладач англійської мови. Працює в митних органах з квітня 1976 до березня 1997 та з вересня 2002 р. до теперішнього часу. Обіймав посади інспектора, старшого інспектора, начальника відділу, начальника митного поста, заступника начальника Карпатського територіального митного управління, заступника начальника митниці, першого заступника начальника митниці. З червня 2004 до квітня 2005 р. — начальник Чопської митниці. З квітня 2005 до травня 2006 р. — головний інспектор з мобілізаційних питань. З травня 2006 до травня 2009 р. — головний інспектор з питань захисту прав інтелектуальної власності. З травня 2009 р. — заступник начальника митного поста «Ужгород» – начальник відділу митного оформлення № 2 Ужгородської митниці. З жовтня 2009 по жовтень 2010- начальник ВМО №2 МП «Березний» Ужгородської митниці, а з жовтня 2010 – начальник сектора МО №4 ВМО №2 митного поста «Ужгород» Чопської митниці. Нагороджений Почесною грамотою ГУДМК при Раді Міністрів СРСР з нагоди 70-річчя створення митної служби СРСР, знаком «Отличник таможенной службы СССР», пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України», нагрудними знаками «Ветеран Державної митної служби України» та «За сумлінну службу в митних органах України» I ступеня.

Бауер Станіслав Володимирович

Радник митної служби І рангу.

21.11.58 р.н., Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича, історія, історик, викладач історії. Розпочав роботу в митних органах у 1987 році, обіймав інспекторські посади. У 2005 – 2007 рр. — начальник Керченської митниці. Нагороджений пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України», нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України» ІІ ступеня.

84


Алфавітний список керівників

Б Баязітов Лев Рауфович

Радник митної служби І рангу. Почесний митник України.

06.05.63 р.н., Харківський авіаційний інститут, 1986 р., літакобудування, інженер-механік; Українська академія зовнішньої торгівлі, 2005 р., менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, магістр. У митних органах з січня 1994 р. на посадах інженера І категорії відділу озброєння Центральної бази постачання та ТО Державного митного комітету України/Державної митної служби України; провідного інспектора відділу планування та реалізації матеріальних ресурсів Управління матеріально-технічного забезпечення Державного митного комітету України; провідного інспектора відділу статистики зовнішньої торгівлі Управління статистики, контролю та аналізу Державної митної служби України; головного інспектора відділу статистики зовнішньої торгівлі Управління статистики, контролю та аналізу Державної митної служби України. З жовтня 2005 до жовтня 2009 р. займав посаду начальника Управління досліджня та стратегічного розвитку Державної митної служби України. Нагороджений нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України» ІІІ ступеня, пам’ятними нагрудними знаками «За сумлінну службу в митних органах України», «15 років митній службі України».

85


Алфавітний список керівників

Б Безсмертний Ігор Іванович

Радник митної служби І рангу. Почесний митник України.

06.05.65 р.н., Київський технологічний інститут харчової промисловості, 1990 р., електропостачання промислових підприємств, міст і сільського господарства, інженер-електрик; Київський інститут дистанційного навчання Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 2005 р., правознавство, викладач правознавства, юрист; Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі 2009 р., міжнародна економіка, магістр міжнародної економіки. Працює в митних органах з червня 1992 р. Працював на посадах інспектора, головного інспектора, начальника відділу по оформленню виставок, начальника вантажного відділу, заступника начальника митного поста, першим заступником начальника Західної регіональної митниці – начальника служби координації підпорядкованих митниць. З травня 2008 до серпня 2009 р. обіймав посаду заступника начальника Київської обласної митниці. З серпня 2009 р. до листопада 2009 р. — в.о. начальника Ужгородської митниці. Нагороджений нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України».

86


Алфавітний список керівників

Б Бережний Микола Васильович

Радник митної служби І рангу. Почесний митник України.

21.02.56 р.н., Київський ордена Леніна державний університет ім. Т.Г.Шевченка, 1978 р., математика, математик; Українська академія зовнішньої торгівлі, 2006 р., міжнародне право, магістр з міжнародного права. Працює в митних органах з 1993 р. Обіймав посади інженера програміста Інформаційно-обчислювального центру Державного митного комітету України, провідного інспектора, головного інспектора, заступника начальника відділу, начальника відділу, заступника начальника Управління по роботі з особовим складом Державної митної служби України, начальника відділу по роботі з особовим складом Управління інформаційного забезпечення та митної статистики Державної митної служби України, директора Департаменту кадрової роботи Державної митної служби України. З лютого 2006 р. до грудня 2006 р. — заступник начальника Північної регіональної митниці – начальник відділу по роботі з особовим складом. З січня 2007 до квітня 2008 р. — заступник начальника митниці – начальник відділу по роботі з особовим складом Центральної регіональної митниці. З квітня 2009 р. до червня 2010 — начальник відділу по роботі з особовим складом, начальник відділу кадрової роботи Київської обласної митниці. З червня 2010 до теперішнього часу — в.о. начальника відділу кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції Київської обласної митниці. Нагороджений нагрудними знаками «За сумлінну службу в митних органах України», «За сумлінну службу в митних органах України» ІІ ступеня, «За сумлінну службу в митних органах України» ІІІ ступеня, пам’ятним нагрудним знаком «10 років митній службі України», пам’ятним нагрудним знаком «15 років митній службі України», подякою від Президента України, нагрудним знаком «За досягнення в митній справі» ІІ ступеня.

87


Алфавітний список керівників

Б Бережнюк Іван Григорович

Радник митної служби І рангу Почесний митник України.

09.10.61 р.н., Харківський інститут механізації та електрифікації сільського господарства, 1985 р., електрифікація сільського господарства; Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, 1999р., міжнародні економічні відносини. Доктор економічних наук. Обіймав посади заступника директора Хмельницького учбового центру Держмиткому України, Хмельницького центру підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів Держмитслужби України, начальника кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та митної справи Академії митної служби України, начальника відділу, заступника начальника Управління контролю митної вартості і номенклатури, заступника директора Департаменту податків та тарифного регулювання – начальника Управління контролю визначення митної вартості, заступника начальника Київського центру підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів Державної митної служби України, проректора з науково-педагогічної роботи та митної підготовки Академії митної служби України. З травня 2010 р. до теперішнього часу — директор Державного науково-дослідного інституту митної справи. У травні 2010 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему «Розвиток сисиеми митного регулювання України в умовах розширення міжнародного співробітництва» за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародна діяльність. Нагороджений Подякою Голови Державної митної служби України, пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах», нагрудними знаками «За сумлінну службу в митних органах» ІІІ ступеня, «За сумлінну службу в митних органах» ІІ ступеня, «Відмінний митник» ІІ ступеня.

88


Алфавітний список керівників

Б Бєлах Віктор Федорович

Радник митної служби І рангу.

12.07.56 р.н., Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, 1981 р., правознавство, юрист. Працював у митних органах з серпня 2005 р. З серпня 2005 р. виконував обов’язки начальника Луганської митниці. З листопада 2005 р. до вересня 2006 р. — начальник Луганської митниці.

Біленький Михайло Леонтійович

Державний радник митної служби ІІІ рангу.

16.11.52 р.н., Львівський державний інститут фізичної культури, 1974 р., фізична культура і спорт, викладач фізичного виховання – тренер з легкої атлетики; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2002 р., правознавство, юрист. Працює в митних органах з 1976 р. на посадах інспектора, старшого інспектора, начальника митного поста «Порубне» Вадул-Сіретської митниці. З лютого 1986 р. до травня 1997 р. працював заступником начальника Вадул-Сіретської митниці. З травня 1997 р. до березня 1999 р. — начальник Кельменецької митниці. Нині начальник відділу організаційно-контрольної роботи Чернівецької обласної митниці.

89


Алфавітний список керівників

Б Більчук Олександр Сергійович

Державний радник митної служби ІІІ рангу. Почесний митник України.

16.07.56 р.н., Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка, 1984 р., гідрологія суші, географ-гідролог. Кандидат технічних наук. В митних органах з 1993 р. Обіймав посади провідного інспектора, головного інспектора, заступника начальника відділу, заступника начальника, начальника Управління організації митного контролю Держмиткому України та Держмитслужби України, заступника начальника Північної регіональної митниці, виконуючого обов’язки начальника, начальника Дніпровської регіональної та Дніпропетровської митниць, заступника начальника Київської регіональної митниці; з листопада 2005 р. до жовтня 2008 р. — начальник Бориспільської митниці, з жовтня 2008 р. до травня 2010 р. — заступник начальника Енергетичної регіональної митниці, а з травня 2010 р. до теперішнього часу — перший заступник начальника Енергетичної регіональної митниці. Нагороджений нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України» II та III ступенів, пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України», пам’ятним нагрудним знаком «15 років митній службі України», Орденом за розбудову України ім. М.Грушевського IV ступеня, Орденом Української Православної церкви Святого Дмитра Солунського IV ступеня, Орденом Української Православної церкви Преподобного Іллі Муромця III ступеня.

90


Алфавітний список керівників

Б Бойченко Тетяна Юліанівна

Радник митної служби І рангу. Почесний митник України.

28.01.60 р.н., Одеський сільськогосподарський інститут, економіка і організація сільського господарства. В митних органах з 1992 р. Працювала інспектором, старшим інспектором, головним інспектором, в.о. начальника відділу митних платежів, начальником відділу митних платежів, начальником відділу митних доходів і платежів Роздільнянської митниці, начальником відділу організаційно-контрольної роботи, начальником відділу митних платежів Чорноморської регіональної митниці, начальником відділу митних платежів, начальником відділу митного оформлення Кучурганської митниці, начальником відділу митного оформлення Дністровської митниці, начальника відділу номенклатури та класифікації товарів Львівської митниці. Також обіймала посади першого заступника начальника Ягодинської митниці та першого заступника начальника Південної митниці. З червня 2010 р. до теперішнього часу — очолює Київську обласну митницю. Нагороджена пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України», Почесною грамотою Одеської обласної державної адміністрації, нагрудним знаком «За звитягу» ІІІ ступеня.

Бондар Віктор Васильович

Радник митної служби І рангу. Кандидат юридичних наук.

05.11.1975 р.н. Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 1997 р., юрист; Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут», 2004 р., аналітик комп’ютерних систем. Працює в митних органах з травня 2010 р. до теперішнього часу на посаді заступника Голови Державної митної служби України. Нагороджений Почесними грамотами Кабінету Міністрів України у 2002 та 2006 рр., орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, відзначений Подякою Прем’єр-Міністра України.

91


Алфавітний список керівників

Б Бонюк Борис Петрович

Радник митної служби І рангу

08.05.56 р.н. Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченка, 1980 р. економіст. Працює в митних органах з травня 2005 р. до теперішнього часу на посаді начальника контрольно-ревізійного відділу Держмитслужби України.

Борисов Валерій Іванович

Державний радник митної служби ІІІ рангу. Почесний митник України. 20.02.50 р.н., Львівський лісотехнічний інститут, 1977 р., інженертехнолог. Працює в митних органах з травня 1992 р. Обіймав посади начальника Рахівської митниці, згодом заступника начальника Закарпатської митниці – начальника митного поста «Рахів». З листопада 1998 до червня 2000 р. — начальник Чопської митниці. З вересня 2000 р. — заступник начальника Карпатської регіональної митниці. З грудня 2005 р. працює на посаді заступника начальника Ужгородської митниці.

92


Алфавітний список керівників

Б Боярський Григорій Якович

Державний радник митної служби ІІІ рангу. Почесний митник України. 19.10.40 р.н., Київський ордена Леніна державний університет ім. Т.Г. Шевченка, радіофізика і електроніка, радіофізик. Кандидат хімічних наук. Працював у митних органах з 1994 р. З серпня 1997 до листопада 2001 р. — начальник Центральної митної лабораторії. З листопада 2001 до серпня 2002 р. — головний спеціаліст відділу нафтопродуктів Центральної митної лабораторії. З серпня 2002 до квітня 2003 р. — головний спеціаліст відділу хімічної продукції та товарів народного споживання Центральної митної лабораторії.

Бриль Костянтин Іванович

Заслужений юрист України. Генерал-майор податкової міліції.

1970 р.н. Омське загальновійськове училище, 1987 р., командно-тактична, інженер по експлуатації бронетанкової техніки; Національна академія внутрішніх справ, 1997 р., правознавство; Державна академія управління при Президентові України, 2007 р., управління суспільним розвитком. З 1993 р. до червня 2001 р. — служба в Міністерстві внутрішніх справ України. З грудня 2002 до серпня 2004 р. та з серпня 2006 до січня 2008 р. працював в Державній податковій адміністрації України. З серпня 2004 р. до лютого 2005 р. — робота в Раді Національної безпеки і оборони України. З лютого до жовтня 2008 р. — директор Департаменту власної безпеки Держмитслужби України.

93


Алфавітний список керівників

Б Булюк Віталій Вікторович

Державний радник митної служби ІІІ рангу. Почесний митник України. 21.12.1969 р.н., Донецьке вище військово-політичне училище інженерних військ і військ зв’язку, 1990 р., військово-політична; Київський державний економічний університет, 1995 р., економіка та управління виробництвом; Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, 2008 р., правознавство. Навчається в Львівському регіональному інституті державного управління Національної Академії Державного управління при Президентові України. Кандидат економічних наук. У митних органах з 1995 р. Працював на посадах інспектора, головного інспектора, заступника начальника митного поста, начальника митного поста «Скадовськ» Херсонської митниці, першим заступником начальника Херсонської митниці, Миколаївської митниці. Начальник Херсонської митниці з серпня 2007 р. до теперішнього часу. Є депутатом Херсонської обласної ради – Головою постійної комісії з питань регламенту депутатської діяльності та етики, захисту прав і свобод людини, законності та правопорядку, місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою. Нагороджений нагрудними знаками «За сумлінну службу в митних органах України», «За сумлінну службу в митних органах України» III ступеня, медаллю «За вагомий особистий внесок у розвиток м. Скадовськ», нагрудним знаком «За бездоганну службу», нагрудним знаком «За досягнення в митній справі» ІІ ступеня.

94


Алфавітний список керівників

Б Буричко Зіновій Олексійович

Державний радник митної служби III рангу. Почесний митник України.

30.09.55 р.н., Львівський державний університет ім. І.Франка, 1983 р., історія, історик, вчитель історії та суспільствознавства; Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого, 1998 р., правознавство, юрист. Працював в митних органах з червня 1992 р. на посадах начальника Рава-Руської митниці, начальника Тернопільської митниці, начальника Львівської митниці, начальника Управління організаційно-контрольної роботи Держмитслужби України. З квітня 2004 до березня 2005 р. — Директор Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України. Нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня, грамотою Президента України, пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України».

Бурнос Микола Васильович

Радник митної служби І рангу.

16.01.53 р.н., Харківський інститут механізації і електрифікації сільського господарства, 1979 р., інженер-механік. Працював у митних органах з жовтня 1992 р. на посаді начальника митного поста «Новгород-Сіверський» Київської митниці. З березня 1993 до березня 1995 р. — начальник Новгород-Сіверської митниці.

95


Алфавітний список керівників

Б Бутенко Михайло Іванович

Радник митної служби ІІ рангу.

17.10.50 р.н., Челябінське військове автомобільне командне училище, інженер з експлуатації та ремонту автотранспортної техніки. Працював у митних органах з квітня 1994 р. на посаді інженера 1-ї категорії автотранспортного відділу Бази постачання та технічного обслуговування, заступника начальника – начальника автотранспортного відділу. З червня 1997 по лютий 1998 р. — в.о. начальника Автотранспортного митного господарства.

Буткалюк Петро Євдокимович

Радник митної служби І рангу.

03.11.54 р.н., Вінницький політехнічний інститут, 1976 р., інженермеханік. Працював у митних органах з квітня 2009 до травня 2010 р. на посаді директора Департаменту організаційно-інспекційної діяльності митних органів. Нагороджений Почесною Грамотою Державної митної служби України

96


Алфавітний список керівників

Б Буханевич Сергій Леонідович

Радник митної служби І рангу.

31.10.65 р.н., Харківське вище військове командно-інженерне училище ракетних військ імені Маршала Радянського Союзу М.І. Крилова, 1987 р., системи управління і зв’язку, радіоінженер; Луцький державний технічний університет, 2004 р., фінанси, економіст. Працює в митних органах з серпня 1992 р. Працював на посадах інспектора, головного інспектора, начальника відділу, начальника митного поста, заступника начальника митного поста, першим заступником начальника Чопської митниці, в.о. начальника Ужгородської митниці. З листопада 2009 до липня 2010 р. — начальник Ужгородської митниці. З липня 2010 р. — перший заступник начальника Виноградівської митниці.

Буц Микола Кирилович

Державний радник митної служби ІІІ рангу. Заслужений будівельник України. 25.02.39 р.н., Дніпропетровський інститут інженерів залізничнодорожнього транспорту, 1979 р., будівництво залізничних доріг, шлях і шляхове господарство, інженер шляхів сполучення – будівельник. Працював у митних органах з травня 1996 до грудня 2000 р. на посадах першого заступника начальника Господарсько-експлуатаційного митного управління, в.о. начальника, заступника начальника Господарсько-експлуатаційного митного управління. З квітня 1998 до грудня 2000 р. — начальник Господарсько-експлуатаційного митного управління.

97


Алфавітний список керівників

В Ванжа Андрій Юрійович

Державний радник митної служби ІII рангу. Почесний митник України. 20.04.69 р.н., Дніпропетровський державний університет, 1993 р., історія, історик, викладач історії і суспільствознавства; Дніпропетровський національний університет, 2003 р., правознавство, юрист. Працює в митних органах з 1993 р. на посадах інспектора, старшого інспектора, головного інспектора Дніпропетровської митниці, начальника відділу, заступника начальника Дніпровської регіональної митниці. У 2005 – 2010 рр. очолював Запорізьку митницю. З верес ня 2010 року – заступник начальника Східної митниці. Нагороджений пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України», «15 років митній службі України», нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України» II ступеня.

Вартиванов Володимир Георгійович

Радник митної служби І рангу.

28.05.42 р.н., Київський технологічний інститут легкої промисловості, 1980 р., машини і апарати легкої промисловості, інженер-механік. Працював у митних органах з лютого до березня 1997 р. на посаді начальника Сектору режимно-секретної роботи. Має одинадцять військових нагород.

98


Алфавітний список керівників

В Василенко Володимир Георгійович

Радник митної служби І рангу. Заслужений економіст України. Почесний митник України.

06.12.55 р.н., Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка, 1982 р., романо-германські мови та література, перекладач-референт англійської та японської мов; Юридичний інститут Одеського державного університету, 1994 р., правознавство, юрист. Розпочав роботу в митних органах у листопаді 1985 р. Пройшов шлях від інспектора до начальника митниці (начальник Криворізької митниці, начальник Маріупольської митниці). У 2005 – 2007 роках — начальник Херсонської митниці. Нагороджений нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України» ІІІ ступеня, пам’ятними нагрудними знаками «За сумлінну службу в митних органах України», «15 років митній службі України».

Василенко Олексій Леонідович

Радник митної служби І рангу. Почесний митник України.

31.07.72 р.н., Приазовський державний технічний університет, 1994 р., обробка металів тиском, інженер-металург; Донецький державний університет, 1998 р., міжнародна економіка, економіст; Харківський регіональний інститут державного управління Національної Академії державного управління при Президентові України, 2006 р., державне управління, магістр державного управління. Працює в митних органах з вересня 1994 р. Працював інспектором, старшим, головним інспектором митного поста «Азовсталь», головним інспектором вантажного відділу Маріупольської митниці, заступником начальника, начальником митного поста «Маріупольпорт», першим заступником начальника Маріупольської митниці, начальником відділу Управління досліджень та стратегічного розвитку Держмитслужби України, в.о. начальника Вінницької митниці, з серпня 2007 до липня 2008 р. — начальник Вінницької митниці. З листопада 2008 р. до квітня 2010 р. — директор Департаменту кадрової роботи Державної митної служби України. З квітня до грудня 2010 р. — перший заступник начальника Чернігівської митниці. Нагороджений нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України» ІІІ ступеня, відомчими відзнаками.

99


Алфавітний список керівників

В Василина Юрій Михайлович

Державний радник митної служби ІІІ рангу.

03.10.50 р.н., Вища школа КДБ СРСР, 1977 р., юрист-правознавець. Працював в митних органах з червня 1994 до жовтня 1998 р. З червня 1994 до серпня 1995 р. — заступник начальника Ужгородської митниці. З серпня 1995 до жовтня 1998 р. — начальник Чопської митниці. Нагороджений орденами Червоної Зірки, Дружби народів (Афганістан), медалями «60 років Збройних Сил СРСР», «70 років Збройних Сил СРСР».

Васильєв Олександр Миколайович

Державний радник митної служби І рангу. Почесний митник України.

24.08.53 р.н., Вище зенітно-ракетне командне училище, 1974 р., інженер радіотехнічних обладнань, інженер радіотехнічних військ. Працює в митних органах з вересня 1992 р. Обіймав посади інспектора, начальника відділу у пункті пропуску «Табаки» Болградської митниці, головного інспектора Придунайської митниці, начальника вантажно-пасажирського відділу Придунайської митниці, головного інспектора вантажно-пасажирського відділу митного поста «Рені» Ізмаїльської митниці, головного інспектора сектору у пункті пропуску «Долинське-Чішмікіой» відділу у пункті пропуску «Рені-Джюрджюлєшть» (автомобільний) митного поста «Рені» Ізмаїльської митниці, старшого інспектора сектору митного оформлення у пункті пропуску «Виноградівка» відділу митного оформлення №3 Ізмаїльської митниці, начальника відділу митного оформлення №1 митного поста «Болград» Ізмаїльської митниці. З квітня по жовтень 2010 р. — начальник Ізмаїльської митниці. Нагороджений почесним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України».

100


Алфавітний список керівників

В Вдовиченко Олександр Анатолійович

Державний радник митної служби І рангу. Почесний митник України.

14.04.57 р.н., Вінницький державний педагогічний інститут, 1978 р., історичний факультет, учитель історії; Львівський регіональний інститут державного управління, 2002 р., державне управління. У митних органах працював на посадах інспектора, старшого інспектора, заступника начальника Служби БК та ПМП, начальника Служби БК та ПМП, заступника начальника митниці – начальника Служби БК та ПМП Могилів-Подільської митниці. Обіймав посади заступника начальника Галицької, Рівненської митниць, Дніпропетровської регіональної митниці, першого заступника начальника Чорноморської регіональної митниці, заступника начальника Чорноморської митниці, начальника митного поста Котовської митниці; заступника начальника митниці – начальника Служби БК та ПМП Вадул-Сіретської митниці; заступника начальника Виноградівської митниці, заступника начальника – начальника Служби БК та ПМП Чернівецької митниці, Чернівецької обласної митниці. З квітня 2010 р. до теперішнього часу — начальник Чернівецької обласної митниці. Нагороджений відзнакою Держмитслужби України «Відмінний митник ІІ ступеня», пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України».

Верко Ігор Олексійович.

Радник митної служби 1 рангу.

11.02.64 р.н., Одеський державний університет ім. Мечнікова, 1986 р., правознавство, юрист. Працював в слідчому управлінні прокуратури Одеської області. В митних органах з липня 1990 р. Займав посади: інспектора, старшого інспектора оперативного відділу Одеської митниці, головного інспектора, начальника відділів контрабанди, дізнання Південного територіального митного управління, заступника відділу контролю за доставкою вантажів Чорноморської регіональної митниці. У 2002 – 2010 рр. — начальник Кінологічного центру ДМСУ. Нагороджений пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах».

101


Алфавітний список керівників

В Вечер Віктор Григорович

Державний радник митної служби ІІІ рангу. Заслужений юрист України. Почесний митник України. 06.04.64 р.н., Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка, 1990 р., правознавство, юрист. Національна академія управління при Президентові України, 2005 р., державне управління, магістр державного управління. Працює в митних органах з липня 1996 р. З березня 2000 до грудня 2003 р. — начальник Центральної енергетичної митниці. З березня 2005 до березня 2006 р. — начальник Енергетичної регіональної митниці. З березня 2006 до квітня 2009 р. — заступник начальника Центрального митного управління лабораторних досліджень. З квітня 2009 р. до липня 2010 р. — начальник Харківської митниці. З липня до серпня 2010 р. — заступник начальника, а з серпня 2010 р. — перший заступник начальника Чернігівської митниці. Нагороджений Орденом Червоної зірки, медаллю Жукова, медаллю «Воїну-інтернаціоналісту від вдячного афганського народу», відзнакою Президента України — медаллю «Захиснику Вітчизни», пам’ятною медаллю «50 років перемоги у Великій Вітчизняній війні», ювілейною медаллю «70 років Збройних Сил СРСР», ювілейною медаллю «Ветерану-інтернаціоналісту», пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України», «За сумлінну службу в митних органах України» ІІІ ступеня.

102


Алфавітний список керівників

В Вискуб Олександр Іванович

Радник митної служби І рангу.

09.06.65 р.н., Верхньодніпровський технікум сільського господарства, бухгалтерський облік в сільськогосподарському виробництві; Академія митної служби України, 2002 р., облік і аудит; Сумський державний університет, 2003 р., економіст. З 1998 до 2000 р. — начальник Глухівської митниці. З липня 2000 до лютого 2002 р. — начальник Новгород-Сіверської митниці. З липня 2005 до липня 2006 р. обіймав посаду заступника начальника Ужгородської митниці. Нагороджений пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України».

Вінник Станіслав Федорович

Державний радник митної служби ІІІ рангу.

22.06.37 р.н., Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту, 1959 р., інженер шляхів сполучення по експлуатації залізниць. У митних органах з 1992 р. Працював начальником сектору профілактики правопорушень серед особового складу Управління по роботі з особовим складом Державного митного комітету України, начальником Управління по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил Державного митного комітету України, радником Голови Державної митної служби України на громадських засадах. Нагороджений нагрудним знаком «За сприяння митним органам України».

103


Алфавітний список керівників

В Власюк Анатолій Олексійович

Державний радник митної служби ІІІ рангу. Заслужений юрист України. Почесний митник України.

06.06.44 р.н., Полтавський інженерно-будівельний інститут, 1970 р., промислове та цивільне будівництво; Вища школа КДБ СРСР, 1983 р., офіцер з вищою спеціальною освітою. Працював у митних органах з лютого 1993 по липня 2000 р. на посаді начальника Полтавської митниці, а згодом Полтавської регіональної митниці.

Вовк Василь Васильович

Державний радник митної служби ІІ рангу 29.06.59 р.н., Вища школа КДБ СРСР ім. Ф.Е.Дзержинського, 1988 р., правознавство, юрист. Працював у правоохоронних органах України. Роботу в митних органах розпочав з травня 2005 р. на посаді заступника Голови Державної митної служби України, яку обіймав до листопада 2005 р.

104


Алфавітний список керівників

В Вовченко Олександр Володимирович

Радник митної служби ІІІ рангу.

23.12.78 р.н., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2002 р., мова та література, філолог, викладач, перекладач перської та французької мов; Інститут післядипломної освіти АМСУ, правознавство, юрист. У митних органах з грудня 2002 р. на посадах провідного інспектора, начальника відділу по взаємодії з засобами масової інформації Північної регіональної митниці, головного інспектора Відділу з питань взаємодії із засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю Департаменту організаційного забезпечення. У квітні 2004 р. та у листопаді 2005 р. призначений т.в.о. начальника Відділу з питань взаємодії із засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю Департаменту організаційного забезпечення Держмитслужби України. У 2005 – 2010 роках — головний інспектор Відділу з питань взаємодії із засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю (Прес-служба) Держмитслужби України.

105


Алфавітний список керівників

В Войтюк Сергій Євгенович

Радник митної служби І рангу.

05.05.62 р.н., Львівський державний університет ім. Івана Франка, 1990 р., правознавство, юрист; Львівський регіональний інститут державного управління Національної Академії державного управління при Президентові України, 2002 р., державне управління, магістр державного управління. Працює в митних органах з 1991 р. Обіймав посади інспектора, старшого інспектора, начальника митного поста, начальника відділу, заступника начальника, начальника Відділення по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил – заступника начальника митниці. З травня 1999 до грудня 2002 р. — начальник Ягодинської митниці. З грудня 2002 до березня 2006 р. — начальник Могилів-Подільської митниці. З 2006 до 2007 р. — Хмельницький центр підвищення кваліфікації. 2007 – 2008 рр. — працював у Західній регіональній митниці. З 2008 до 2009 р. — в.о. начальника відділу, начальник митного поста. З 2008 р. до теперішнього часу — Львівська митниця (головний інспектор автотранспортного забезпечення ГЕВ).

106


Алфавітний список керівників

В Войцещук Андрій Дмитрович

Державний радник митної служби ІІ рангу. Почесний митник України. Кандидат економічних наук. Заслужений працівник освіти України.

08.05.71 р.н., Київський державний торговельно-економічний університет, 1995 р., економіка підприємства, економіст підприємства; Тернопільська академія народного господарства, 2000 р., державне управління, магістр державного управління. В митних органах працює з квітня 1993 р. Обіймав посади інспектора, старшого інспектора, головного інспектора Хмельницької митниці, начальника вантажного відділу Подільської регіональної митниці, заступника директора з навчально-методичної роботи Хмельницького центру підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів Державної митної служби України, заступника начальника Подільської регіональної митниці, виконував обов’язки начальника Подільської регіональної митниці. У 2002 р. — начальник Управління контролю митної вартості та номенклатури Державної митної служби України, а згодом — заступник Голови Державної митної служби України З травня 2005 р. до теперішнього часу — директор Хмельницького центру підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів. Нагороджений пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України», нагрудними знаками «За сумлінну службу в митних органах України» ІІ та ІІІ ступенів, «Відмінний митник» ІІ ступеня, «За звитягу» ІІ ступеня, Почесною грамотою ДМСУ, оголошено Подяку Голови Державної митної служби України.

107


Алфавітний список керівників

В Воловик Анатолій Петрович

Радник митної служби I рангу.

19.06.38 р.н., Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут, 1968 р., промислове та цивільне будівництво, інженер-будівельник. Працював у митних органах з листопада 1994 до квітня 1996 р. начальником Дніпровського територіального митного управління.

Вологдін Володимир Дмитрович

Державний радник митної служби ІІІ рангу.

21.08.51 р.н., Київська вища школа МВС СРСР ім. Ф.Е. Дзержинського, 1985 р., правознавство, юрист. Розпочав роботу в митних органах з липня 1992 р. Працював на посадах головного інспектора, начальника митного поста «Сєвєродонецьк» Луганської митниці. З вересня 1995 до липня 2000 р. — начальник Луганської митниці. З липня 2000 до січня 2005 р. — начальник Сумської митниці. З 2005 р. — на керівних посадах Кримської митниці.

108


Алфавітний список керівників

В Волошин Сергій Геннадійович

Радник митної служби ІІ рангу.

1959 р.н., Рівненський державний педагогічний інститут. Працював у митних органах з липня 1992 р. на посадах інспектора, головного інспектора, начальника митного поста. З липня 1995 до червня 1996 р. — т.в.о. начальника Рівненської митниці. З червня 1996 до травня 1998 р. — начальник Рівненської митниці.

Воробей Юрій Іванович

Радник митної служби І рангу. Почесний митник України.

04.07.48 р.н., Ужгородський державний університет, 1988 р., фінанси і кредит, економіст. В митних органах з 1970 р. Обіймав посади інспектора, старшого інспектора, керівника підрозділів по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил, заступника начальника, начальника Чопської митниці, начальника Відділення по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил Карпатської регіональної митниці. У 2002-2003 рр. – начальник відділу міжнародних поштових відправлень Чопської митниці. З березня 2005 р. до серпня 2007 р. був радником начальника Чопської митниці на громадських засадах. Нагороджений пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України», нагрудним знаком «Ветеран Державної митної служби України».

109


Алфавітний список керівників

В Воронцов Віктор Миколайович

Радник митної служби І рангу. Почесний митник України.

16.04.53 р.н., Омське вище танкове командне училище, інженер по експлуатації гусеничних і колісних машин. Працював у митних органах з квітня 1995 р. На посаді керівника Сектору захисту державної таємниці та спеціального документального зв’язку з вересня 1998 р. Нагороджений військовими медалями, орденом «За службу Родине», пам’ятними нагрудними знаками «За сумлінну службу в митних органах України», «15 років митній службі України».

Воскресенська Лілія Олександрівна

Радник митної служби І рангу. Почесний митник України.

02.04.70 р.н., Київський державний торговельно-економічний університет, 1999 р., товарознавство та експертиза в митній справі, товарознавець-експерт. Працює в митних органах з жовтня 1992 до жовтня 2002 р. та з квітня 2005 р. до теперішнього часу. Обіймала посади старшого інспектора Бориспільської митниці, начальника відділу зведеної бухгалтерської звітності Держмиткому України, заступника начальника Управління бухгалтерського обліку та звітності — заступника головного бухгалтера Держмитслужби України, першого заступника начальника Департаменту ресурсного забезпечення, капітального будівництва та експлуатації об’єктів митної інфраструктури. З червня 2008 р. до теперішнього часу — начальник Департаменту ресурсного забезпечення, капітального будівництва та експлуатації об’єктів митної інфраструктури. Нагороджена почесними грамотами Державної митної служби України, нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України», пам’ятним нагрудним знаком «15 років митній службі України», заохочувальною відзнакою «Відмінний митник» ІІ ступеня, нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України» ІІІ ступеня, Почесною Грамотою Верховної Ради України.

110


Алфавітний список керівників

Г Гаврилюк Анатолій Миколайович

Державний радник митної служби ІІІ рангу. Заслужений економіст України. Почесний митник України. Доктор економічних наук.

13.06.57 р.н., Бердянський державний педагогічний інститут ім. П.Д. Осипенка, 1983 р., Харківський регіональний інститут державного управління при Президенті України, 2003 р., державне управління, магістр державного управління. У митних органах з 1989 р. Обіймав посади інспектора, старшого інспектора, головного інспектора, начальника відділу, начальника митного поста, начальника митниці. З 2000 до 2005 року — начальник Маріупольської митниці. З березня до грудня 2005 р. — начальник Кримської митниці. З лютого 2010 р. – до теперішнього часу — заступник начальника митного поста «Ялта» Кримської митниці. Нагороджений пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України».

111


Алфавітний список керівників

Г Галицький Віктор Фаустинович

Радник митної служби І рангу.

10.01.50 р.н., Київський автодорожній інститут, 1986 р., економіка і організація автомобільного транспорту, інженер-економіст. У митних органах з грудня 2001 до лютого 2005 р. на посадах заступника начальника Відділу забезпечення діяльності Голови Держмитслужби, начальника Управління Апарату Голови Держмитслужби, в.о. директора Департаменту організаційного забезпечення. Нагороджений медаллю «За працю і звитягу».

Галущенко Валерій Михайлович

Радник митної служби І рангу.

30.05.50 р.н., Львівський державний університет ім. І.Франка, 1972 р., геологія і розвідка родовищ корисних копалин, інженер-геолог; Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації Державного університету «Львівська політехніка», 1997 р., менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства, інженер-економіст. Роботу в митних органах розпочав у квітні 1997 р. у Західній регіональній митниці на посаді помічника начальника митниці. Обіймав посади т.в.о. начальника митного поста «Краковець» Рава-Руської митниці, заступника начальника Західної регіональної митниці – начальника митного поста «Краковець», начальника Рава-Руської митниці, начальник Мостиської митниці, заступника начальника Західної регіональної митниці, заступника начальника Галицької митниці, начальника відділу внутрішньої безпеки Північної регіональної митниці, начальника відділу внутрішньої безпеки Центральної регіональної митниці, начальника відділу організаційно-контрольної роботи Київської обласної митниці, начальника відділу внутрішньої безпеки Київської обласної митниці, начальника митного поста «Краковець» Львівської митниці, начальника Бориспільської митниці. З жовтня 2010 р. до теперішнього часу на посаді заступника начальника Департаменту аналітичної роботи, управління ризиками та аудиту. Нагороджений нагрудним знаком «За звитягу» ІІІ ступеня, пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України» ІІІ ступеня.

112


Алфавітний список керівників

Г Галяткін Володимир Іванович

Радник митної служби ІІ рангу.

01.05.46 р.н., Гродненський державний педагогічний інститут, 1968 р., історія та суспільствознавство, вчитель. Працював в митних органах з 1978 до 1994 року. Обіймав посади інспектора, старшого інспектора, начальника відділу . З вересня 1989 до березня 1991 р. — начальник Ягодинської митниці, з березня 1991 до вересня 1992 р. начальник Волинської митниці. До виходу на пенсію працював на посаді начальника митного поста «Дубна» Московської регіональної митниці.

Ганжа Роман Степанович

Державний радник митної служби ІІІ рангу 16.08.70 р.н., Київський автодорожній інститут, 1993 р., організація перевезення та управління на транспорті, інженер; Національна академія внутрішніх справ України, 2003 р., правознавство, юрист. Працював на підприємствах автотранспортної промисловості. З квітня до жовтня 2005 р. — заступник Голови Державної митної служби України.

Георгієнко Геннадій Вікторович

Державний радник митної служби ІІІ рангу.

06.05.62 р.н., закінчив Одеський політехнічний інститут, 1989 р., автомобілі і автомобільне господарство, інженер-механік; Одеський юридичний інститут Харківського Національного університету внутрішніх справ, 2007 р., право, бакалавр права. Роботу в митних органах розпочав у квітні 2010 р. в Бориспільській митниці на посаді начальника митниці. З липня 2010 р. до теперішнього часу працює на посаді заступника Голови Державної митної служби України. Нагороджений нагрудним знаком «За митну безпеку держави» ІІ ступеня.

113


Алфавітний список керівників

Г Гіла Сергій Павлович

Державний радник митної служби ІІІ рангу. Почесний митник України. 23.10.68 р.н., Харківський авіаційний інститут, 1993 р., інженермеханік; Українська академія зовнішньої торгівлі, 2003 р., магістр міжнародного менеджменту. Працює в митних органах з 1993 р. Працював на посадах інспектора, старшого інспектора, заступника начальника відділу, заступника начальника митного поста. З квітня 2009 до квітня 2010 р. обіймав посаду заступника директора Департаменту митно-тарифного регулювання – начальника відділу контролю класифікації товарів. З квітня 2010 до липня 2010 р. працював у Департаменті аналітичної роботи, управління ризиками та аудиту на посадах заступника начальника Департаменту, заступника начальника Департаменту – начальника відділу контрольно-перевірочної роботи та аудиту. У липні 2010 р. призначений на посаду директора Департаменту митної вартості та класифікації товарів. За період роботи нагороджений нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах» ІІІ ступеня, нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах» ІІ ступеня, Грамотою Верховної Ради України.

Гончаренко Михайло Іванович

Радник митної служби І рангу.

18.08.54 р.н., Київський державний педагогічний інститут іноземних мов, 1977 р., іспанська та англійська мови, вчитель; Львівський державний університет ім. Івана Франка, 1999 р., правознавство, юрист. Розпочав роботу в митних органах з 1993 р. З 1993 до 1997 року — начальник Ковельської митниці. З червня до липня 2005 р. — начальник Волинської митниці. З липня 2005 до травня 2006 р. обіймав посаду першого заступника начальника Волинської митниці.

114


Алфавітний список керівників

Г Горинь Микола Миколайович

Державний радник митної служби ІІІ рангу.

30.01.45 р.н., Львівський політехнічний інститут, 1990 р., інформаційно-вимірювальна техніка. У митних органах з 1997 р. З 1997 до 2005 року працював на посаді заступника начальника Західної регіональної митниці. З жовтня 2001 до грудня 2002 р. — начальник Західної регіональної митниці. Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, нагородою Республіки Польща — орденом «Хрест Республіки Польща».

Горін Станіслав Іванович

Радник митної служби І рангу.

06.04.54 р.н., Київський торговельно-економічний інститут, 1979 р., товарознавство і організація торгівлі промисловими товарами, товарознавець вищої кваліфікації. З червня 1993 до квітня 1997 р. — начальник Дубровицької митниці. Нагороджений пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України».

115


Алфавітний список керівників

Г Гоя Олег Васильович

Радник митної служби І рангу.

06.08.67 р.н., Хмельницьке вище артилерійське командне училище, 1988 р., командна тактична, артилерія; Львівський державний університет ім. Івана Франка, 1999 р., правознавство, юрист., Тернопільська академія народного господарства, 2004 р., державна служба, магістр з державної служби. В митних органах працює з 1993 р. Обіймав посади інспектора, старшого інспектора, головного інспектора вантажного відділу, начальника пасажирського відділу Хмельницької митниці, начальника відділу організації митного контролю Подільської регіональної митниці, заступника начальника Кельменецької митниці, начальника Чопської митниці, начальника Закарпатської митниці, начальника Карпатської регіональної митниці, начальника аналітичного відділу Апарату Голови Державної митної служби України, першого заступника начальника Центрального бюро аналізу ризиків та аудиту, доцента, заступника завідуючого кафедрою, завідуючого кафедрою Хмельницького центру підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів Держмитслужби України, головного інспектора відділу координації та контролю оперативної діяльності митних органів Держмитслужби України, начальника Львівської митниці. У 2008 – 2009 рр. працював завідуючим кафедрою організаційноправових основ діяльності митних органів України Хмельницького центру підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів Держмитслужби України. З грудня 2009 р. — заступник начальника Хмельницької митниці. Нагороджений пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України», нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України» ІІ, ІІІ ступенів, оголошено Подяку Голови Державної митної служби України.

116


Алфавітний список керівників

Г Грабовський Олег Борисович

Державний радник митної служби ІІІ рангу. Заслужений економіст України. Почесний митник України.

01.08.52 р.н., Київський державний педагогічний інститут іноземних мов, 1983 р., вчитель іноземних мов; Київський університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 1999 р., міжнародні економічні відносини. Працює в митних органах з 1983 р. на посадах інспектора, старшого інспектора, головного інспектора, заступника начальника митниці, начальника Київської митниці. З лютого до квітня 1996 р. — начальник Управління організації митного контролю. З квітня 1996 до лютого 2000 р. — начальник Управління міждержавних зв’язків. З березня по травня 2000 р. — начальник Київської обласної митниці. З травня 2000 до лютого 2001 р. — начальник Північної регіональної митниці. З лютого 2001 до січня 2007 р. — перший заступник начальника Північної регіональної митниці. З січня по серпня 2007 р. — перший заступник начальника Центральної регіональної митниці. У 2007 – 2010 рр. — заступник начальника Київської регіональної митниці. Нагороджений пам’ятними нагрудними знаками «За сумлінну службу в митних органах України», «За сумлінну службу в митних органах України» І ст., «15 років митній службі України», ювілейною медаллю «10 років незалежності України».

Грабовський Сергій Віталійович

Радник митної служби ІІ рангу.

03.10.57 р.н., Київський автодорожній інститут, 1990 р.; будівельні машини та обладнання. Працював у митних органах з жовтня 1993 р. водієм Бази постачання та технічного обслуговування. З лютого 1998 до лютого 1999 р. — начальник Автотранспортного митного господарства.

117


Алфавітний список керівників

Г Григоренко Валентин Миколайович

Радник митної служби І рангу.

20.12.45 р.н., Рубіжанський філіал Харківського політехнічного інституту, 1970 р., машини та апарати хімічних виробництв. У митних органах з вересня 1992 р. З вересня 1992 р. виконував обов’язки заступника начальника Луганської митниці. З березня 1993 до квітня 1995 р. — начальник Луганської митниці.

Григор’єв Володимир Анатолійович

Державний радник митної служби ІІІ рангу.

10.01.1964 р.н., Харківське вище військове командно-інженерне училище ім. Маршала Радянського Союзу М.І. Крилова, 1986 р., радіотехнічні системи комплексів, радіоінженер; Вищі курси військової контррозвідки КДБ СРСР, 1992 р., правознавство, юрист-правознавець; Київський національний університет ім. Т. Шевченка, 2008 р., правознавство, юрист. В митних органах працює з 2003 р. на посадах заступника начальника служби по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил Херсонської митниці; заступника начальника відділення по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил – начальника відділу по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил митного поста «Іллічівськ» Чорноморської регіональної митниці; начальника служби боротьби з контрабандою та митної варти Південної регіональної митниці; заступника начальника – начальника служби митної варти та організації боротьби з порушеннями митного законодавства Південної митниці; заступник начальника митниці – начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Південної митниці. З березня 2010 р. до теперішнього часу займає посаду начальника Південної митниці. Нагороджений відзнакою командувача військ Південного оперативного командування «За особисті заслуги», пам’ятною відзнакою МВС України медаллю «15 років внутрішнім військам МВС України», пам’ятним нагрудним знаком «70 років Одеському військовому округу — Південному оперативному командуванню», нагрудним знаком «За заслуги», орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

118


Алфавітний список керівників

Г Гришко Віктор Михайлович

Державний радник митної служби ІІІ рангу. Почесний митник України. Заслужений юрист України. 20.12.52 р.н., Глухівський державний педагогічний інститут ім. Сергєєва-Ценського, 1979 р., загальнотехнічні дисципліни. У митних органах з 1993 р. Працював на посадах начальників Глухівської, Ужгородської митниць, першого секретаря Посольства України в Російській Федерації (представник митної служби України в РФ). З квітня 2006 р. по червня 2010 р. — начальник Сумської митниці. У червні 2010 р. призначений на посаду заступника начальника Харківської обласної митниці. Нагороджений пам’ятними нагрудними знаками «За сумлінну службу в митних органах України», «15 років митній службі України», почесною відзнакою Сумської обласної Ради «За високі досягнення».

Грінченко Віктор Миколайович

Державний радник митної служби ІІІ рангу. Заслужений економіст України.

03.09.41 р.н., Київський інститут народного господарства, 1964 р., фінанси і кредит, економіст. Працював у митних органах з червня 1993 р. З червня 1993 до грудня 1996 р. обіймав посаду начальника фінансового управління Держмиткому України. З грудня 1996 до вересня 2002 р. — начальник фінансово-економічного управління Держмитслужби України.

119


Алфавітний список керівників

Г Грицак Михайло Юрійович

Державний радник митної служби ІІІ рангу. 22.02.43 р.н., Ужгородський державний університет, історія, вчитель. Стаж роботи в митних органах — 31 рік, ветеран митної служби України. Обіймав посади контролера, старшого інспектора, начальника відділу, заступника начальника митниці, першого заступника Карпатського територіального митного управління. З лютого 1996 р. до червня 1999 р. — начальник Закарпатської митниці. З 2001 р. член Президії Спілки ветеранів митної служби України. У 2006 р. призначений радником Голови митної служби на громадських засадах. Нагороджений нагрудним знаком «Відмінник СРСР», «За сумлінну службу в митних органах України», нагородою «Почесний митник України», нагрудним знаком «Ветеран Державної митної служби України», «15 років митній службі України», Андріївською медаллю «60 років пам’яті “ — за віру та вірність».

Гуменюк Василь Васильович

Радник митної служби І рангу.

15.03.46 р.н., Львівський державний університет ім. Івана Франка, 1975 р., правознавство, юрист. Працював в митних органах з липня 1995 р. Виконував обов’язки заступника начальника Івано-Франківської митниці. З грудня 1995 до березня 1997 р. — начальник Івано-Франківської митниці.

120


Алфавітний список керівників

Г Гунько Сергій Олександрович

Радник митної служби І рангу.

24.05.74 р.н., Державний університет «Львівська політехніка», 1996 р., інженер-економіст. У митних органах з січня 1999 р. на посадах інспектора, головного інспектора Західної регіональної митниці, начальника відділу Прес-служби, начальника Відділу з питань взаємодії із засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю Держмитслужби України, заступника директора Департаменту організаційного забезпечення — начальника Управління організаційної роботи, заступника директора Департаменту організаційного забезпечення, заступника директора Департаменту організаційної роботи та контролю, заступника директора Департаменту організації діяльності Голови Служби, начальника відділу охорони праці та адміністративних питань Департаменту організаційного забезпечення Голови Служби. З квітня 2010 р. до теперішнього часу — начальник відділу адміністративних питань Департаменту організаційно-інформаційного забезпечення діяльності Голови Служби Держмитслужби України. Нагороджений нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах» ІІІ ступеня.

121


Алфавітний список керівників

Г Гутник Анатолій Євгенович

Державний радник митної служби ІІ рангу Заслужений юрист України.

04.11.58 р.н., Київська вища школа Міністерства внутрішніх справ СРСР, 1991 р., правознавство, юрист. Кандидат юридичних наук. Працював у правоохоронних органах Міністерства внутрішніх справ України, Державній податковій адміністрації України. З жовтня 2002 до березня 2005 р. — заступник Голови Державної митної служби України – начальник Київської регіональної митниці. З листопада 2006 до січня 2008 р. — заступник Голови Державної митної служби України, з січня 2008 до січня 2009 р. та з березня 2010 — перший заступник Голови Державної митної служби України. Нагороджений нагрудним знаком «За заслуги», нагрудним знаком «Золота зірка «За заслуги», медаллю «За сприяння в охороні державного кордону України», Почесною відзнакою Державної податкової служби України, відзнакою Міністерства внутрішніх справ України «Закон і честь».

Гура Анатолій Харитонович

Державний радник митної служби ІІІ рангу.

24.04.41 р.н., Харківський юридичний інститут ім. Ф.Е. Дзержинського, 1972 р., правознавство, юрист; Академія МВС СРСР в Москві 1981 р., організація управління у сфері правопорядку. Працював в митних органах 7 років. З лютого 1993 до вересня 1994 р. — начальник Магістральної митниці. З вересня 1994 до січня 1997 р. — начальник Східного територіального митного управління, з 1997 до 2000 р. — директор Східних зональних курсів. У теперішній час очолює Харківське відділення ВГО «Спілка ветеранів митної служби України». Нагороджений медаллю «20 лет победы в Великой Отечественной войне», медаллю «За долголетний добросовестный труд», орденом «Козацька слава» I ступеня, орденом Української православної церкви «Почесний хрест» та ювілейними медалями і орденами, нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України», почесною грамотою Харківської обласної ради.

122


Алфавітний список керівників

Д Даниленко Олександр Григорович

Державний радник митної служби ІІІ рангу. Почесний митник України.

17.02.59 р.н., Харківський юридичний інститут ім. Ф.Е. Дзержинського, 1989 р., правознавство, юрист. У митних органах з 1990 р. Пройшов шлях від інспектора Харківського митного поста Київської митниці до начальника Харківської митниці, яку очолював з квітня до вересня 1994 р. Обіймав посади інспектора, старшого інспектора Харківського митного поста Київської митниці, головного інспектора, начальника відділу, заступника начальника та начальника Харківської митниці. З вересня 1994 р. працював на посадах першого заступника Східного територіального митного управління та заступника начальника Східної регіональної митниці. З травня 2005 до березня 2010 р. обіймав посаду першого заступника начальника Харківської митниці. З березня до травня 2010 р. — перший заступник начальника Харківської обласної митниці. З травня до липня 2010 р. — заступник начальника митниці – начальник митного поста «Харків-аеропорт». З липня 2010 р. — заступник начальника митного поста «Харків-аеропорт» Харківської обласної митниці. Нагороджений пам’ятними нагрудними знаками «За сумлінну службу в митних органах України» ІІ, ІІІ ступенів.

123


Алфавітний список керівників

Д Дворак Юрій Миколайович

Державний радник митної служби ІІІ рангу. Почесний митник України. 18.05.64 р.н., Херсонський державний педагогічний інститут ім. Н.К. Крупської, 1986 р., вчитель фізики та математики; Українська Академія державного управління при Президентові України, 1999 р., державне управління. Працює в митних органах з 1994 р. на посадах інспектора, старшого інспектора, головного інспектора, начальника відділу Київської регіональної митниці. З квітня 2000 до січня 2008 р. — заступник начальника Київської регіональної митниці. З січня 2008 до лютого 2009 р. — начальник Київської обласної митниці. З лютого 2009 р. до березня 2010 р. — начальник Київської регіональної митниці. З березня до квітня 2010 р. працював на посаді першого заступника начальника Київської центральної спеціалізованої митниці. З квітня до травня 2010 р. працював на посаді першого заступника начальника Львівської митниці. З травня до жовтня 2010 р. — перший заступник начальника Київської центральної спеціалізованої митниці. З жовтня 2010 року до теперішнього часу — заступник начальника Чернігівської митниці. Нагороджений пам’ятними нагрудними знаками «За сумлінну службу в митних органах України», «За сумлінну службу в митних органах України» ІІІ ступеня, «За сумлінну службу в митних органах України» ІІ ступеня, «15 років митній службі України», «За звитягу» ІІІ та ІІ ступеня.

124


Алфавітний список керівників

Д Демченко Віктор Іванович

Державний радник митної служби ІІІ рангу. Почесний митник України. Заслужений економіст України. 03.05.62 р.н., Київський інститут народного господарства, фінанси і кредит. В Держмиткомі працює з травня 1992 р. Пройшов шлях від економіста 1-ї категорії до директора Департаменту митно-тарифного регулювання. З квітня 2010 р. — начальник Управління митно-тарифного регулювання. Нагороджений пам’ятними нагрудними знаками «За сумлінну службу в митних органах України», «15 років митній службі України», нагрудними знаками «За сумлінну службу в митних органах України» ІІІ ІІ cтупеня, «За розвиток міжнародних зв’язків», медаллю «10 років незалежності України», відзначений подяками Голови Служби, Прем’єр-міністра України, Дипломом Міжнародної Академії рейтингових технологій і соціології «Золота фортуна».

Дериволков Степан Дмитрович

Державний радник митної служби ІІІ рангу. Почесний митник України.

16.05.68 р.н., Одеський технікум вимірювань, 1988 р.; Одеський державний політехнічний університет, 2002 р., системи управління і автоматики, спеціаліст з систем управління і автоматики; Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2008 р., правознавство, юрист. Працює в митних органах з січня 1989 р. на посадах інспектора, старшого інспектора, головного інспектора, начальника відділу, заступника начальника митниці, начальника митниці. З лютого 2009 р. — заступник Голови Державної митної служби України. Нагороджений пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України», нагрудним знаком «Відмінний митник» ІІ ступеня, відзнакою Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією «Честь, мужність, закон», нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України» ІІІ ступеня, нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України» ІІ ступеня.

125


Алфавітний список керівників

Д Дерев’янко Іван Михайлович

Державний радник митної служби ІІІ рангу. Заслужений юрист України. Старший радник юстиції. Почесний працівник прокуратури України.

10.05.66 р.н., Чернігівський юридичний технікум 1988 р., Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого, 1994 р., правознавство, юрист. З 1992 р. працював на прокурорських посадах: заступником прокурора м. Комсомольська, Полтавської області, заступником прокурора м. Кременчука, старшим прокурором організаційно-контрольного управління Генеральної прокуратури України, прокурором Обухівського району Київської області, заступником прокурора м. Києва та Київської області. З січня 2008 до березня 2009 р. — заступник Голови Державної митної служби України. Нагороджений нагрудним знаком «Золота зірка «За заслуги».

Деркач Леонід Васильович

Дійсний державний радник митної служби Голова Державного митного комітету України з липня 1995 до квітня 1998 р. Голова Державної митної служби України у квітні 1998 р. 19.07.39 р.н., Дніпропетровський механічний технікум, 1961 р.; Дніпропетровський університет, 1970 р., інженер-механік. З 1972 до 1995 року — служба в органах безпеки України. Нагороджений орденом «Знак Пошани». У період перебування Л.В. Деркача на службі в митних органах Державний митний комітет України реорганізовано в Державну митну службу України, проведено низку заходів, спрямованих на розвиток та удосконалення діяльності митної служби.

126


Алфавітний список керівників

Д Джигалов Сергій Олексійович

Державний радник митної служби ІІІ рангу. Заслужений економіст України. Кандидат економічних наук.

15.08.62 р.н., Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченка, 1983 р., фінанси і кредит, економіст. Працює в митних органах з 2005 р. З квітня до червня 2005 р. — в.о. директора Департаменту митних платежів Держмитслужби. У 2005 – 2010 р.р. — директор Департаменту митних платежів Держмитслужби. З квітня 2010 р. — начальник Управління нетарифних заходів регулювання. Нагороджений Знаком Ордена «Святий Дмитро Сoлунський» IV ступеня з присвоєнням титулу Воїна Ордену «Святий Дмитро Сoлунський», орденом «За заслуги» III ступеня, нагрудним знаком «За звитягу» ІІ ступеня.

Діденко Станіслав Гаврилович

Державний радник митної служби ІІІ рангу. Почесний митник України.

28.07.28 р.н., Львівський державний університет ім. Івана Франка, з відзнакою, 1954 р., правознавство, юрист. У митних органах з серпня 1954 р. Працював на посадах контролера Чопської митниці, інспектора Львівської митниці, начальника Львівської митниці, старшого інспектора Київської митниці, начальника Бориспільського митного поста, заступника начальника Київської митниці, начальника Бориспільської митниці. З травня 1993 до травня 1994 рік — начальник Київського центру підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів. Нагороджений медаллю «Ветеран праці», почесним знаком «Знак отличия МВТ», знаком «Відмінник митної служби СРСР».

127


Алфавітний список керівників

Д Добровольський Ігор Борисович

Радник митної служби І рангу. Почесний митник України.

24.05.60 р.н., Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича, 1986 р., романо-германські мови та література, філолог – викладач англійської мови; Львівський національний університет, 2005 р., правознавство, юрист. Працює в митних органах з 1985 р. на посадах інспектора, начальника відділу, начальника митного поста «Порубне», першого заступника начальника митниці. З квітня до липня 2005 р. — начальник Вадул-Сіретської митниці. У 2009 – 2010 рр. працював першим заступником начальника Чернівецької обласної митниці. Нагороджений пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України», нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України» ІІ ступеня.

Добряк Володимир Олександрович

Радник митної служби 1 рангу. Почесний митник України.

26.03.54 р.н., Полтавське вище військове командне училище зв’язку, 1984 р., інженер по експлуатації засобів радіозв’язку, офіцер військ зв’язку; Фінансово-економічний інститут перепідготовки при Чернігівському державному технологічному університеті, 2000 р., менеджмент організацій, економіст-менеджер. Розпочав роботу в митних органах з 1992 р. на посаді інспектора Полтавського митного поста Харківської митниці. З серпня 1996 до березня 1999 р. — начальник Чернігівської митниці. З березня 1999 до 30 жовтня 2000 р. — начальник Магістральної митниці. З березня 2005 до червня 2010 р. працював першим заступником начальника Сумської митниці.

128


Алфавітний список керівників

Д Дороховський Олександр Миколайович

Державний радник митної служби ІІІ рангу. Почесний митник України Кандидат економічних наук. Почесний працівник державної податкової служби України.

14.05.65 р.н., Київський державний педагогічний інститут іноземних мов, 1990 р., іспанська мова; Херсонський державний технічний університет, 2003 р., менеджмент організацій; Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2008 р., правознавство. Працював у митних органах з червня 1993 р. до травня 2008 р. З квітня 2010 р. призначений на посаду першого заступника Державної митної служби України. Нагороджений пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України», Почесною відзнакою Голови Одеської обласної державної адміністрації, відзнакою Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією «Честь, мужність, закон», нагрудним знаком «За сприяння податковим органам».

Драпатий Петро Петрович

Державний радник митної служби ІІІ рангу. 15.07.64 р.н., Київська національна Академія МВС, 1980 р., правознавство, юрист. Працював у митних органах з травня 1999 р. З травня 1999 до липня 2002 р. — заступник начальника Подільської регіональної митниці. З липня 2002 до червня 2005 р. — начальник Подільської регіональної митниці.

129


Алфавітний список керівників

Д Дрозд Григорій Адамович

Радник митної служби І рангу. Почесний митник України.

21.07.49 р.н., Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту, 1972 р., вагонобудування та вагонне господарство, інженер шляхів сполучення – механік; Вища партійна школа, 1983 р., політолог. Роботу в митних органах розпочав у лютому 1993 р. Обіймав посади начальника Житомирської митниці, начальника Господарсько-експлуатаційного митного управління, заступника начальника Центральної спеціалізованої митниці, Центральної енергетичної митниці, начальника відділу забезпечення діяльності Голови Служби, заступника начальника Управління справами, а з грудня 2003 до квітня 2005 р. — начальник Управління справами Держмитслужби України. Нагороджений пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України».

Дьомін В’ячеслав Арсентійович

Державний радник митної служби ІІІ рангу.

07.12.46 р.н, Харківський юридичний інститут ім. Ф.Е. Дзержинського, 1964 р., правознавство, юрист. У 1985 р. у Сумах було створено митний пост Київської митниці у складі п’яти чоловік під керуванням В.А. Дьоміна. Дьомін стояв також у джерел створення митної справи у Харкові - очолював перший митний пост Київської митниці. Зі створенням Харківської митниці у 1992 році був назначений її першим начальником. Очолював митницю до листопада 1993 року.

130


Алфавітний список керівників

Д Дьомін Юрій Михайлович

Державний радник митної служби ІІ рангу. Заслужений юрист України. Доктор юридичних наук. 26.02.60 р.н., Одеський державний університет, 1982 р., правознавство, юрист. З 1993 до 1999 року очолював Херсонську митницю, з лютого 1999 р. — начальник Управління контролю за дотриманням митного законодавства та ревізійної роботи Державної митної служби України. З листопада 2000 до лютого 2004 р. — заступник Голови Державної митної служби України.

Дячок Василь Федорович

Радник митної служби І рангу.

26.03.38 р.н., Ужгородський державний університет, викладач історії та суспільствознавства. Стаж роботи в митних органах — 19 років. Ветеран митної служби України. З квітня 1984 р. призначений начальником Дяківської митниці, а з лютого 1991 р. Дяківську митницю було перейменовано на Виноградівську митницю. Працював начальником Виноградівської митниці до 1996 р. Ветеран Великої Вітчизняної війни — працював в тилу. Загальний стаж роботи — 51 рік, в т.ч. — державного службовця 38 років. Вісім разів був обраний депутатом Виноградівської районної та міської рад. Встановлена пенсія за особливі заслуги перед Україною. Ініціював і забезпечив створення належної матеріально-технічної бази митниці. Збудовано зразковий адмінбудинок, митні пости «Дяково», «Вилок», «Хижа». Нагороджений медаллю «За сумлінну працю», «За трудову доблесть», «Ветеран праці», «П’ятдесят років Перемоги», «Шістдесят роки Перемоги», нагрудним знаком «За сумлінну працю».

131


Алфавітний список керівників

Є Євстратов Валерій Георгійович

Радник митної служби І рангу.

27.01.1973 р.н., Харківський національний університет внутрішніх справ, 2008 р., правознавство, юрист. Працює в митних органах з 1994 р. Обіймав посади інспектора, начальника відділу по боротьбі з незаконним переміщенням наркотиків та зброї, заступника начальника митного поста, з травня 2010р. по жовтень 2010 р. — начальник Маріупольської митниці. З жовтня 2010 року – заступник начальника Східної митниці. Нагороджений цінним подарунком Голови Держмитслужби України, нагрудним знаком «За звитягу» ІІІ ступеня, Подякою Голови Держмитслужби України; нагрудним знак «За звитягу» ІІ ступеня.

Євтушок Петро Михайлович

Радник митної служби І рангу. Почесний митник України.

18.11.53 р.н., Львівський державний університет ім. Івана Франка, 1982 р., математика, вчитель математики; Львівський державний університет ім. Івана Франка, 1999 р., правознавство, юрист. Працює в митних органах з липня 1983 р. Обіймав посади інспектора, старшого інспектора, начальника сектору, заступника начальника відділу, начальника відділу, заступника начальника митного поста, заступника начальника митниці. З 1993 до 1995 року — начальник Волинської митниці. В даний час працює на посаді начальника відділу організації митного контролю та роботи з митними посередниками Ягодинської митниці. Нагороджений пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України», нагрудним знаком «Ветеран Державної митної служби України», пам’ятним нагрудним знаком «15 років митній службі України», нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України» 1 ступеня.

132


Алфавітний список керівників

Є Єгоров Олександр Борисович

Дійсний державний радник митної служби Почесний митник України. Заслужений економіст України.

Голова Державної митної служби України з вересня 2005 до грудня 2007 р. 03.10.57 р.н., Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, 1983 р., романо-германські мови та література. Роботу в митних органах розпочав у серпні 1986 р. Обіймав посади інспектора, старшого інспектора, заступника начальника Бориспільської митниці, заступника та першого заступника Голови Державної митної служби України, начальника Київського центру підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів Держмитслужби України. Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, медаллю «За мужність в охороні державного кордону України», відзнакою «За заслуги», пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України», нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України» ІІ ступеня, медаллю Державного митного комітету Росії «За укрепление таможенного содружества» ІІ ступеня, нагрудним знаком «Ветеран Державної митної служби України», нагрудним знаком «Золота зірка «За заслуги».

Єлісєєв Юрій Олександрович

Радник митної служби ІІ рангу. Почесний митник України.

28.11.48 р.н., Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича, 1976 р., романо-німецька мова і література; вчитель французької мови. Працював в митних органах з лютого 1979 по листопад 2008 р. Обіймав посади інспектора, старшого інспектора, головного інспектора, заступника начальника відділу, начальника відділу, начальника митного поста. З травня по вересня 1992 р. — начальник Івано-Франківської митниці. Нагороджений пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України», «Ветеран державної митної служби України».

133


Алфавітний список керівників

Ж Ємельянова Наталія Анатоліївна

Радник митної служби І рангу.

20.08.76 р.н., Донецький державний університет, 1998 р., бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності, економіст; аспірантура Донецького національного університету, 2008 р., світове господарство і міжнародні економічні відносини. Працює в митних органах з липня 1999 р. Обіймала посади завідуючої протокольною частиною загального відділу, старшого інспектора вантажного відділу, старшого інспектора сектора контролю за визначенням митної вартості відділу контролю митної вартості, в.о. начальника відділу контролю митної вартості, начальника відділу контролю митної вартості, заступника начальника Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи, першого заступника начальника Ягодинської митниці. З серпня 2010 р. до теперішнього часу — в.о. начальника Черкаської митниці. Нагороджена нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України» ІІІ ступеня.

Живченко Олександр Дмитрович

Радник митної служби ІІ рангу.

19.02.67 р.н., Ризьке вище військово-політичне училище, 1989 р., автоматизовані системи управління, інженер-системотехнік; Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого, 1998 р., правознавство, юрист. В митних органах працював з вересня 1991 по лютий 2000 р. Обіймав посади інспектора, старшого інспектора, головного інспектора, заступника начальника служби по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил, заступника начальника митниці. З березня 1997 до лютого 2000 р. — начальник Івано-Франківської митниці.

134


Алфавітний список керівників

Ж Жиляєв Ігор Вікторович

Державний радник митної служби ІІІ рангу. Почесний митник України. 17.07.62 р.н., Київський державний педагогічний інститут іноземних мов, 1984 р., іноземні мови; Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого, 1998 р., правознавство. Працює в митних органах з березня 1987 р. Свій шлях розпочинав інспектором Бориспільської митниці. За час роботи в митних органах займав посади інспектора пасажирського відділу, інспектора, старшого інспектора та головного інспектора відділу по боротьбі з контрабандою Бориспільської митниці; начальника сектору організації боротьби з порушеннями митних правил у неторговому обігу, начальника відділу організації дізнання та боротьби з порушеннями митних правил, начальника відділу організації боротьби з порушеннями митних правил, начальника відділення по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил Центральної енергетичної митниці, заступника директора Департаменту митної варти та боротьби з контрабандою, заступника директора Департаменту боротьби з контрабандою. З квітня 2006 до січня 2008 р. працював начальником, а з січня по липня 2008 р. — головним юрисконсультом Департаменту аналізу ризиків та аудиту. З червня до липня 2009 р. працював головним інспектором відділу дізнання та провадження у справах про порушення митного законодавства служби митної варти та організації боротьби з порушеннями митного законодавства Київської центральної спеціалізованої митниці. З липня 2009 до квітня 2010 р. — перший заступник начальника а з квітня до червня 2010 р. — головний інспектор Департаменту аналітичної роботи, управління ризиками та аудиту. З червня 2010 до теперішнього часу начальник відділу дізнання та провадження у справах про порушення митних правил служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Київської центральної спеціалізованої митниці. Нагороджений нагрудними знаками «За сумлінну службу в митних органах України» ІІІ та ІІ ступеня, «15 років митній службі України»та Почесною грамотою Кабінету міністрів України.

135


Алфавітний список керівників

з Завгородній Валерій Васильович

Радник митної служби І рангу.

14.01.48 р.н., Симферопольський державний університет. Розпочав роботу в митних органах у 1970 році, обіймав інспекторські посади. У 1990 – 1997 рр. — начальник Ялтинської митниці.

Завтур Дмитро Олексійович

Державний радник митної служби ІІІ рангу. Почесний митник України. Кандидат економічних наук. 04.02.65 р.н., Львівський державний інститут фізичної культури, 1988 р., фізична культура і спорт, викладач фізичного виховання; Академія Міністерства безпеки Росії, 1993 р., офіцер з вищою спеціальною освітою та знаннями іноземної мови; Львівський університет «Львівська політехніка», 2004 р., менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, менеджер-економіст. У митних органах працює з 2005 р. З березня 2005 до квітня 2008 р. обіймав посаду директора Департаменту міжнародного митного співробітництва Держмитслужби України. З червня до жовтня 2010 р. виконував обов’язки начальника Бердянської митниці. З жовтня 2010 до теперішнього часу виконує обов’язки начальника Кіровоградської митниці. Нагороджений нагрудним знаком «За звитягу» ІІІ ступеня.

136


Алфавітний список керівників

з Закусило Петро Іванович

Державний радник митної служби ІІІ рангу. Заслужений економіст України. 05.07.51 р.н., Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича, 1976 р., фінанси і кредит, економіст. У митних органах працював з листопада 2002 р. на посаді начальника Житомирської митниці. Нагороджений пам’ятним нагрудним знаком «15 років митній службі України».

Зарудний Сергій Миколайович

Державний радник митної служби ІІІ рангу.

17.08.53 р.н., Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, 1983 р., міжнародні відносини та міжнародне право. Працював у митних органах з вересня 1993 р. До квітня 1996 р. обіймав посаду заступника начальника Управління – начальника відділу Договірно-правового управління. З квітня 2002 до березня 2004 р. — начальник Управління міжнародного митного співробітництва. Нагороджений пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України».

137


Алфавітний список керівників

з Заяц Віктор Віталійович

Радник митної служби I рангу. Почесний митник України.

10.10.65 р.н., Одеське вище інженерне морське училище, 1987 р., експлуатація судових силових установок, інженер-механік; Технологічний університет Поділля, 2000 р., облік і аудит, економіст. У митних органах з травня 1993 р. Працював на посадах інспектора, старшого інспектора, головного інспектора, заступника начальника відділу, начальника відділу організації митного контролю Подільської регіональної митниці, начальника Управління митних режимів Держмитслужби України, заступника директора Департаменту організації митного контролю – начальника Управління митних режимів Держмитслужби України, в.о. начальника Черкаської митниці. З червня 2005 до липня 2005 р. — начальник Черкаської митниці. З липня 2005 до серпня 2010 р. — перший заступник начальника Черкаської митниці. З серпня 2010 р. — заступник директора Хмельницького центру підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів. Нагороджений нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України», нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України» ІІІ ступеня.

Зварич Віталій Володимирович

Радник митної служби І рангу

04.01.1981 р.н., Херсонський державний університет, 2003 р., соціаль­на педагогіка; там же, 2004 р., правознавство. З квітня до вересня 2010 р. — начальник Вінницької митниці. З вересня до грудня 2010 р. — перший заступник начальника Департаменту аналітичної роботи, управління ризиками та аудиту. З грудня 2010 р. призначений на посаду директора Департаменту адміністрування митних платежів Державної митної служби України. Нагороджений нагрудним знаком «За звитягу» ІІІ ступеня.

138


Алфавітний список керівників

і Іванов Іван Іванович

Радник митної служби І рангу

01.01.72 р.н., Національна академія внутрішніх справ, 1997 р., правознавство, юрист. Роботу в митних органах розпочав у березні 2008 р. в Київській обласній митниці на посаді заступника начальника митниці з правоохоронної роботи-начальника служби боротьби з контрабандою та митної варти, в травні 2008 р. призначений на посаду заступника начальника Київської обласної митниці З грудня 2008 до квітня 2010 — начальник Бориспільської митниці. Нагороджений пам’ятним нагрудним знаком «За звитягу» ІІІ ступеня.

Іванов Олександр Вікторович

Радник митної служби I рангу

Народився у 1972 р., Вінницький державний аграрний університет, 2001 р., облік і аудит, економіст; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2004р., правознавство, юрист. Працює в митних органах України з лютого 1998 р. Обіймав посади інспектора, старшого інспектора, головного інспектора, начальника митного поста, заступника начальника митниці, першого заступника начальника митниці. У 2009 – 2010 роках — начальник Глухівської митниці. Нагороджений пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України».

139


Алфавітний список керівників

і Іванов Сергій Володимирович

Радник митної служби І рангу. Почесний митник України.

15.02.64 р.н., Харківський політехнічний інститут, 1987р., автомобілі і трактори, інженер механік; Харківський інженерно-економічний інститут, 1992 р., економіка та управління в машинобудуванні, інженер-економіст; Національна юридична академія, 2000 р., правознавство, юрист. Працює в митних органах з 1994 р. Обіймав посади старшого інспектора Східного територіального митного управління, інспектора, старшого інспектора, головного інспектора, начальника митного поста «Гоптівка» Магістральної митниці, начальника служби власної безпеки, начальника відділу внутрішньої безпеки Харківської митниці. З лютого 2010 до теперішнього часу — начальник Харківської обласної митниці. Нагороджений пам’ятними нагрудними знаками «15 років митній службі України», «За звитягу» І, ІІ, ІІІ ступенів, «За сумлінну службу в митних органах України» ІІ, ІІІ ступенів.

Іванюк Михайло Миколайович

Державний радник митної служби І рангу Почесний митник України.

28.07.67 р.н., Львівський торгово-економічний інститут, 1993 р., економіка і управління в торгівлі і громадському харчуванні, економіст-організатор; Національна академія внутрішніх справ України, 1999 р., правознавство, юрист; Львівський політехнічний інститут, інформаційно-вимірювальна техніка. Роботу в митних органах розпочав у листопаді 1991 р. Пройшов шлях від інспектора митного поста до начальника регіональної митниці. З квітня 2003 до січня 2004 р. — заступник Голови Державної митної служби України. З січня 2004 до лютого 2005 р. — перший заступник Голови Державної митної служби України. Нагороджений пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України», ювілейним знаком «10 років Прикордонним військам України», медаллю Державної прикордонної служби «За сприяння в охороні державного кордону України», нагрудним знаком Служби безпеки України «За боротьбу з корупцією та організованою злочинністю», нагрудним знаком «За заслуги».

140


Алфавітний список керівників

К Ісаков Володимир Ілліч

Державний радник митної служби ІІ рангу 15.01.54 р.н., Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, 1979 р., правознавство, юрист. Роботу в митних органах розпочав у серпні 1979 р. і пройшов шлях від інспектора до начальника Київської митниці. З грудня 1990 до січня 1992 р. — начальник Київської митниці. З січня 1992 до червня 1994 р. — заступник Голови Державного митного комітету України.

Калашніков Сергій Васильович

Державний радник митної служби IІІ рангу.

30.06.53 р.н., Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут, 1975 р, хімік-технолог. З серпня 1996 до березня 1997 р. — начальник Дніпровського територіального митного управління. З березня до серпня 1997 р. — начальник Дніпровської регіональної митниці.

141


Алфавітний список керівників

К Каленський Микола Миколайович

Дійсний державний радник митної служби.

Голова Державної митної служби України з листопада 2001 до лютого 2005 р. Заслужений економіст України. Кандидат економічних наук. 03.11.55 р.н., Чернівецький фінансовий технікум, 1974 р, Тернопільський фінансово-економічний інститут, 1980 р, фінанси і кредит, Вища партійна школа при ЦК Компартії України, 1986 р З 1974 по 2001 р. працював у фінансових органах України: пройшов шлях від економіста райфінвідділу до Голови Головного контрольно-ревізійного управління України.

Калініченко Микола Іванович

Радник митної служби І рангу.

26.03.59 р.н., Харківський юридичний інститут ім. Дзержинського, 1985 р, правознавство, юрист. Працює в митних органах з вересня 2005 р. на посадах першого заступника начальника Донецької митниці, в.о. начальника Донецької митниці, начальника Донецької митниці. З вересня 2006 р. — в.о. начальника Новгород-Сіверської митниці. У 2008 – 2010 рр. — начальник Новгород-Сіверської митниці. З вересня 2010 року – заступник начальника Чернігівської митниці. Нагороджений нагрудним знаком «Відмінний митник» I ступеня, Почесною грамотою Верховної Ради України.

142


Алфавітний список керівників

К Калєтнік Ігор Григорович

Дійсний державний радник митної служби. Голова Державної митної служби України з березня 2010 р. Почесний митник України. Заслужений юрист України. Кандидат юридичних наук. 16.07.72 р.н., Вінницький державний сільськогосподарський інститут, агрономія; облік і аудит; Інститут післядипломної освіти Київського університету ім. Т.Г.Шевченка, 2001 р., правознавство, юрист. Працює в митних органах з 1995 р. Обіймав посади інспектора, заступника начальника відділу, начальника відділу Вінницької митниці, заступника начальника, начальника Подільської регіональної митниці, начальника Херсонської митниці, начальника Рава-Руської митниці, начальника Галицької митниці, начальника Роздільнянської митниці, заступника начальника, начальника Управління організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Держмитслужби України, начальника Чорноморської регіональної митниці. З лютого до квітня 2005 та з вересня 2006 до листопада 2007 р. — директор Департаменту боротьби з митними правопорушеннями. Нагороджений пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України», Подякою Президента України, нагрудним знаком «Хрест Доблесті», нагрудним знаком Державної податкової адміністрації України «Почесна відзнака ДПА України», відзнакою МВС України «За безпеку народу» І ступеня, медаллю «За сприяння в охороні державного кордону України».

143


Алфавітний список керівників

К Кардаш Володимир Васильович

Державний радник митної служби І рангу. Почесний митник України.

28.09.52 р.н., Одеський технологічний інститут холодильної промисловості, 1986 р, холодильні та компресорні машини та установки, інженер-механік; Міжрегіональна академія управління персоналом, 2007 р, менеджмент організацій, економіка та управління бізнесом, менеджер бізнесу. Працює в митних органах з лютого 1973 р. Працював на посадах інспектора Ізмаїльської митниці, старшого інспектора Ізмаїльської митниці, начальника оперативного відділу Ізмаїльської митниці, начальника пасажирського відділу Ізмаїльської митниці, начальника відділу боротьби з контрабандою Ізмаїльської митниці, заступника начальника Ізмаїльської митниці, заступника начальника Придунайської митниці, начальника пасажирського відділу Придунайської митниці. З травня 2007 р. до грудня 2008 р. виконував обов’язки начальника Ізмаїльської митниці. У 2008 – 2010 рр. — начальник Ізмаїльської митниці. Нагороджений пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України», нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України» І ступеня, нагрудним знаком «Ветеран Державної митної служби України», медаль «15 років Державній прикордонній службі України».

Карімов Ігор Рамазанович

Радник митної служби І рангу. Почесний митник України.

26.04.69 р.н., Кіровоградське вище льотне училище цивільної авіації, 1992 р; Львівський державний університет ім. І.Франка, 1999 р, правознавство, юрист. З березня 2004 до березня 2005 р. — т.в.о. начальника Східної регіональної митниці. У 2006 – 2010 рр. — заступник, перший заступник начальника Полтавської митниці. З вересня 2010 року — начальник відділу організації митного контролю та роботи митних посередників Полтавської митниці. Нагороджений Грамотою Голови Верховної Ради України, пам’ятними нагрудними знаками «За сумлінну службу в митних органах України» ІІІ та ІІ ступенів, «15 років митній службі України», «За досягнення в митній справі» ІІ ступеня.

144


Алфавітний список керівників

К Карман Юрій Васильович

Радник митної служби І рангу.

08.07.68 р.н., Донецьке вище військове політичне училище; Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого, правознавство. З лютого 2008 до серпня 2009 р. — директор Департаменту митної варти та організації боротьби з порушеннями митного законодавства. Нагороджений нагрудними знаками «За заслуги», «За розвиток міжнародних зв’язків»

Карпенко Василь Петрович

Радник митної служби І рангу. Почесний митник України.

03.10.48 р.н., Харківський інститут інженерів залізничного транспорту, 1979 р, автоматика, телемеханіка і зв’язок на залізничному транспорті, інженер шляхів сполучення – електрик. В митних органах з лютого 1992 р. на посадах головного інспектора, начальника відділу керівних кадрів та організаційно-методичної роботи Управління по роботі з особовим складом Держмитслужби України, заступника начальника Управління кадрами Держмитслужби України. З березня 2000 до листопада 2003 р. — начальник Управління справами Держмитслужби України. З грудня 2006 до жовтня 2008 р. — директор Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України. Нагороджений пам’ятними нагрудними знаками «За сумлінну службу в митних органах України», «15 років митній службі України».

145


Алфавітний список керівників

К Карпенко Володимир Гаврилович

Радник митної служби І рангу.

17.08.56 р.н., Український заочний політехнічний інститут, 1984 р, машини та апарати хімічних виробництв, інженер-механік; Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого, 2001 р, правознавство, юрист. Працював у митних органах з березня 1995 до 1997 р. на посаді начальника Амвросіївської митниці. За значні успіхи в роботі та відмінне виконання службових обов’язків у зв’язку з відзначенням 5-ї річниці незалежності України наказом Держмитслужби від 19.08.96 №338-К достроково присвоєно персональне звання РМС 1 рангу.

Касьянов Володимир Юрійович

Радник митної служби І рангу.

11.06.62 р.н., Харківське вище військове командне інженерне училище ракетних військ, 1984 р, електронно-обчислювальна техніка, військовий інженер електронної техніки; Національна юридична академія, Одеса, 2003 р, правознавство, юрист. Працює в митних органах з 1992 р.. З 1996 до 2000 р. — начальник митного поста «Чугунівка» Куп’янської митниці. З 2001 до 2003 р. — заступник начальника митного поста «Кельменці» Кельменецької митниці. З січня 2004 р. перебував на керівних посадах митного поста «Тополі» Куп’янської митниці. З березня 2005 до квітня 2006 р. — начальник Сумської митниці. З квітня 2006 до квітня 2008 р. — заступник начальника Куп’янської митниці. З квітня 2008 р. обіймав посаду начальника митного поста «Гоптівка», з липня 2009 р. — начальник відділу митного оформлення № 6. З червня по листопад 2010 р. очолював відділ митного оформлення «Тополі» митного поста «Куп’янськ» Харківської обласної митниці.

146


Алфавітний список керівників

К Качуренко Василь Георгійович

Державний радник митної служби ІІІ рангу. Почесний митник України.

15.03.53 р.н., Одеський сільськогосподарський інститут, 1978 р, плодоовочівництво та виноградарство, вчений-агроном. Працював у митних органах з липня 1992 до 2005 р. З липня 1992 до липня 2000 р. — начальник Роздільнянської митниці. З жовтня 2001 до червня 2002 р. — начальник Чорноморської регіональної митниці.

Кертуцький Степан Степанович

Радник митної служби І рангу.

15.10.49 р.н., Львівський політехнічний інститут, 1971 р, динаміка і міцність машин. Працював у митних органах з лютого 1999 р. до квітня 2003 р. начальником Автотранспортного митного господарства.

147


Алфавітний список керівників

К Кисельов Володимир Леонідович

Державний радник митної служби ІІІ рангу.

09.09.69 р.н., Криворізький гірничорудний інститут, 1992 р, збагачення корисних копалин, гірничий інженер-збагачувальник; Академія митної служби України, 2005 р, правознавство, юрист. Працює в митних органах з 1991 р.. Обіймав посади інспектора, старшого інспектора, головного інспектора, начальника вантажного відділу, заступника начальника Криворізької митниці, начальник Дніпровської регіональної митниці. З листопада 2002 до січня 2004 р. — начальник Дніпровської регіональної митниці. З січня 2004 р. виконував обов’язки начальника Запорізької митниці, а з березня 2004 до березня 2005 р. — начальник Запорізької митниці. Нагороджений пам’ятними нагрудними знаками «За сумлінну службу в митних органах України», «За сумлінну службу в митних органах України» ІІ ступеня та оголошено подяку Голови Державної митної служби.

Кисіль Андрій Юрійович

Радник митної служби 1 рангу.

09.11.72 р.н., Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С. Макаренка, 1996 р, фізичне виховання, вчитель фізичної культури середньої школи.; Міжрегіональна академія управління персоналом, 2004 р, економіст, менеджер з персоналу; Харківський регіональний інститут державного управління, 2007 р., магістр державного управління; Харківський національний педагогічний інститут ім. Г.С.Сковороди, юрист, 2008 р. Працював в митних органах на посадах інспектора, старшого інспектора, начальника митного поста Сумської митниці. З 2004 до 2005 р. — начальник Глухівської митниці. З грудня 2006 до липня 2010 р. працював заступником начальника Сумської митниці.

148


Алфавітний список керівників

К Клімчук Володимир Степанович

Радник митної служби І рангу.

15.01.49 р.н., Львівський лісотехнічний інститут, 1971 р, лісоінженерна справа, інженер-технолог; Львівський національний університет ім. І. Франка, 2002 р, правознавство, юрист. Працював в митних органах з 1993 по 2005 р.. З 1993 до березня 1997 р. — начальник Ратнівської митниці. З 1997 р. до 1999 р. обіймав посаду начальника митного поста «Ратне» – заступника начальника Волинської митниці. З 1999 до січня 2005 р. — начальник митного поста «Ратне» Волинської митниці.

Клочок Валерій Петрович

Радник митної служби ІІІ рангу.

14.09.71 р.н., Уманський державний педінститут, 1997 р, трудове навчання, вчитель трудового навчання. В митних органах з березня 2005 р.. З березня до квітня 2005 р. — начальник Відділу з питань взаємодії з засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю – прессекретар Департаменту організаційного забезпечення. З квітня до жовтня 2005 р. — начальник Відділу з питань взаємодії з засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю (Пресслужба) Держмитслужби України.

149


Алфавітний список керівників

К Коваль Олексій Михайлович

Дійсний державний радник митної служби.

З грудня 1991 до березня 1993 р. — Голова Державного митного комітету України. В цей час був розроблений і прийнятий перший Митний кодекс України. 29.04.45 р.н., Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка, 1967 р, іноземні мови, перекладач французької мови. В митних органах з 1972 р. Працював на посадах інспектора Київської митниці, в.о. начальника Бориспільського митного поста, начальника Бориспільського митного поста. У листопаді 1983 р. переведений до Київської митниці, де обіймав посаду начальника відділу, заступника начальника Київської митниці. З квітня до грудня 1993 р. — начальник Бориспільської митниці. З 1993 р. призначений радником з митної справи при Посольстві України в Королівстві Бельгія.

150


Алфавітний список керівників

К Ковальський Валентин Казимирович

Державний радник митної служби ІІ рангу. Заслужений юрист України. Почесний митник України. Кандидат юридичних наук.

20.03.49 р.н., Одеський державний університет ім. Мечнікова, 1982 р, правознавство, юрист. Автор історико-правового дослідження «Становлення та розвиток митної справи на півдні України з давніх часів до 1917 р. (на прикладі Миколаївської митниці)», 2006 р. На службі в митних органах України перебуває з липня 1995 р.. Працював заступником начальника служби оперативного реагування Південного територіального митного управління; заступником начальника митного поста «Усатове» Одеської митниці; заступником начальника відділу митного контролю транспортних засобів митного поста «Одеса-порт» Чорноморської регіональної митниці; заступником начальника митниці – начальником митного поста «Іллічівськ-пором» Іллічівської митниці. З червня 2000 до квітня 2010 р. працював на посаді начальника Миколаївської митниці. З квітня 2010 р. — на посаді начальника Київської центральної спеціалізованої митниці. Нагороджений нагрудними знаками Держмитслужби України «За сумлінну службу в митних органах України», «15 років митній службі України», «За заслуги», «За звитягу» ІІІ ступеня, медаллю «15 років Державній прикордонній службі України», «За досягнення в митній справі» ІІ ст. та почесними відзнаками Українського фонду науково-економічного та юридичного співробітництва «За сумлінну службу» ІІ ступеня, «Гетьман Сагайдачний», «Велика Зірка України», відзначений подякою Прем’єр-міністра України.

151


Алфавітний список керівників

К Ковальчук Михайло Миколайович

Державний радник митної служби ІІІ рангу Почесний митник України. Заслужений юрист України.

01.01.52 р.н., Одеський державний університет ім. Мечникова, 1982 р, правознавство, юрист. В митних органах працює з вересня 1973 р. Пройшов шлях від інспектора до начальника митниці. З вересня 1994 до березня 1997 р. — начальник Одеської митниці, з квітня 1998 до лютого 2001 р. — начальник Іллічівської митниці. Нагороджений нагрудними знаками: «За сумлінну службу в митних органах України», «15 років митній службі України», «Ветеран Державної митної служби України», «За сумлінну службу в митних органах» І ступеня. За сумлінну працю, значний особистий внесок у розвиток і зміцнення Української держави отримав подяку Президента України. У 1996 році обраний членом-кореспондентом Української академії наук національного прогресу.

Ковбасюк Борис Іванович

Радник митної служби ІІІ рангу.

05.11.65 р.н., Хмельницький технікум радянської торгівлі, 1988 р, товарознавство й організація торгівлі продовольчими товарами; Технологічний університет «Поділля», 2003 р, менеджмент організацій, менеджер-економіст; Київський міжнародний університет, 2007 р., міжнародне право, юрист-міжнародник. В митних органах працює з 1993 р. Обіймав посади інспектора, старшого інспектора Хмельницької митниці, головного інспектора Подільської регіональної митниці. З вересня 1999 р. — головний інспектор, заступник начальника вантажно-пасажирського відділу Кельменецької митниці. З грудня 2000 р. до травня 2005 р. — заступник начальника Кельменецької митниці У 2005 – 2010 рр. — начальник Хмельницької митниці. Нагороджений пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України», « 15 років митній службі України».

152


Алфавітний список керівників

К Кодіс Євгеній Іванович

Радник митної служби ІІ рангу. Почесний митник України.

27.02.75 р.н., Чорноморське вище військово-морське училище ім. П.С. Нахімова, 1996 р, радіотехніка, радіотехнік; Таврійський інститут підприємництва і права, 1999р., правознавство, юрист. Працює в митних органах з 1996 р.. Працював в Севастопольській митниці, Оперативній митниці, Управлінні власної безпеки, Київській регіональній митниці, Центральному апараті Держмитслужби України, Західній регіональній митниці. Обіймав посаду начальника Управління Апарату Ради національної безпеки і оборони України. З березня до вересня2010 року очолював Дніпропетровську митницю, з 3 д 13 вересня 2010 року виконував обов’язки начальника Кіровоградської митниці.

Козак Тарас Романович

Державний радник митної служби ІІ рангу Почесний митник України. Почесний працівник податкової служби. Кандидат економічних наук. Заслужений економіст України. 06.04.72 р.н. Львівський державний сільськогосподарський інститут ім. І. Франка, 1995 р, бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності, економіст з бухгалтерського обліку фінансів; Львівський державний університет ім. І. Франка, 1999 р, правознавство, юрист. Роботу в митних органах розпочав у 2003 р. на посаді начальника Західної регіональної митниці. З квітня 2004 до січня 2005 р. — заступник Голови Служби – начальник Західної регіональної митниці. У 2007 – 2010 рр. — заступник Голови Державної митної служби України. Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

153


Алфавітний список керівників

К Козін Володимир Іванович

Радник митної служби І рангу. Почесний митник України.

16.11.50 р.н., Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, 1969 р, романо-германські мови та література, філолог – викладач англійської мови. Працював у митних органах з жовтня 1969 р. Обіймав посади інспектора Київської митниці, старшого інспектор Київської митниці (згодом стала Бориспільським митним постом, а з 1981 р. — Бориспільською митницею), заступника начальника Бориспільської митниці. З грудня 1993 до лютого 2000 р. — начальник Бориспільської митниці. Нагороджений знаком «Відмінник митної служби СРСР», пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України2, нагрудним знаком «Ветеран Державної митної служби України».

154


Алфавітний список керівників

К Козик Леонід Григорович

Радник митної служби І рангу.

26.03.63 р.н., Київський політехнічний інститут, 1986, конструювання і виробництво електронно-обчислювальної апаратури. Працює у митних органах з 1992 р. Пройшов шлях від інженераелектронника I категорії до заступника начальника Інформаційноаналітичного митного управління. З вересня 1997 р. переведений до центрального апарату на посаду заступника начальника Організаційного-інспекторського управління – начальника відділу аналізу і прогнозування розвитку митної системи; з березня 2000 до квітня 2003 р. — начальник Управління аналізу, прогнозування та зв’язків з громадськістю. З квітня 2003 р обіймав посади заступника начальника управління Апарату Голови Служби, начальника Управління організаційної роботи Департаменту організаційного забезпечення, заступника директора Департаменту організації діяльності Голови Служби (Департаменту організаційного забезпечення) – начальника відділу організаційного забезпечення, заступника директора Департаменту організаційного забезпечення діяльності керівництва Служби – начальника відділу підготовки рішень. З квітня 2010 р. — аступник директора Департаменту організаційно-інформаційного забезпечення діяльності Голови Служби – начальник відділу підготовки рішень. Нагороджений нагрудними знаками «За сумлінну службу в митних органах України» ІІІ та ІІ ступенів, пам’ятними нагрудними знаками «За сумлінну службу в митних органах України» та «15 років митній службі України», Подякою та Грамотою Держмитслужби України, відзначений Подякою Прем’єр-міністра України.

155


Алфавітний список керівників

К Козлов Віктор Миколайович

Радник митної служби І рангу. Почесний митник України.

02.01.60 р.н., Калінінський державний університет, 1987 р, французька мова та література, філолог, викладач французької мови, перекладач; Національна академія внутрішніх справ України, 1998 р., правознавство, юрист. Працює в митних органах з 1989 р. Займав посади інспектора, старшого інспектора, головного інспектора, начальника митного поста, начальника відділу, заступника начальника Керченської та Кримської регіональної митниць. У 2007 – 2009 рр. — начальник Керченської митниці. З червня 2010 р заступник начальника митного поста «Керч» Кримської митниці. Нагороджений пам’ятними нагрудними знаками: «За сумлінну службу в митних органах України», «15 років митній службі України», «За сумлінну службу в митних органах України» І ступеня.

Коломієць Леонід Миколайович

Радник митної служби ІІ рангу.

09.07.46 р.н., Кіровоградський державний педагогічний інститут, 1969 р, філологія. Працював в митних органах з березня 1995 до вересня 1996 р. на посаді начальника Чернігівської митниці.

156


Алфавітний список керівників

К Колос Анатолій Вікторович

Державний радник митної служби ІІ рангу.

Голова Державного митного комітету України з березня 1993 до вересня 1994 р. Почесний митник України. 03.03.42 р.н., Кишинівський університет, юрист. Стаж роботи в митних органах біля 30 років, службу розпочав у 1968 р. контролером Ізмаїльської митниці Головного митного управління Міністерства зовнішньої торгівлі СРСР. Обіймав посади інспектора, старшого інспектора Ізмаїльської митниці, заступника начальника Вадул-Сіретської митниці, начальника Айратамської, Термезької митниць у місті Термез (Узбекистан) на кордоні з Афганістаном, начальника Львівської митниці. З 2001 р. Колос Анатолій Вікторович очолює Всеукраїнську громадську організацію «Спілка ветеранів митної служби України». За період роботи в митних органах нагороджений відомчими відзнаками: «Отличник таможенной службы СССР», «Відмінний прикордонник» двох ступенів, «Ветеран Державної митної служби України», пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України».

157


Алфавітний список керівників

К Коломацький Сергій Григорович

Державний радник митної служби ІІІ рангу. Почесний митник України.

18.08.57 р.н., Московський авіаційний інститут, 1980 р, літакобудування, інженер-механік. Європейський університет, 2006 р, фінанси. Працює у митних органах з 2002 р. на посадах начальника Управління власної безпеки та контролю Державної митної служби України, радника Голови Служби у складі аналітичного відділу Апарату Голови Служби, заступника начальника Управління внутрішньої безпеки, заступника директора Департаменту внутрішньої безпеки – начальника відділу аналітичної роботи, заступника директора Департаменту власної безпеки Державної митної служби України. З квітня 2010 р. до теперішнього часу — на посаді заступника начальника Департаменту аналітичної роботи, управління ризиками та аудиту. Нагороджений нагрудним знаком «Золота зірка «За заслуги», заохочувальною відзнакою «За звитягу» ІІІ ступеня, нагрудним знаком «Відмінний митник» ІІ ступеня, Почесною грамотою Верховної Ради України, нагрудним знаком «За митну безпеку держави» ІІ ступеня.

Компанієць Василь Олександрович

Радник митної служби І рангу.

28.03.54 р.н., Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, 1976 р, електропостачання промислових підприємств, міст і сільського господарства, інженер-електрик, Кіровоградський національний технічний університет, 2000 р, облік і аудит, економіст. Заслужений працівник промисловості України. Депутат Кіровоградської обласної ради 4-5 скликань. З серпня 2007 д серпня 010 р. — начальник Кіровоградської митниці.

158


Алфавітний список керівників

К Конєв Олександр Іванович

Державний радник митної служби ІІІ рангу. Почесний митник України. 29.10.57 р.н., Харківський інститут радіоелектроніки, 1980 р, автоматизовані системи управління, інженер-системотехнік; Академія митної служби України, 2005 р, правознавство, юрист. Працював в митних органах з 1993 по 2010 рр. Свій шлях розпочав з інспектора Запорізької митниці. За час роботи в митних органах обіймав посади інспектора, старшого інспектора, головного інспектора, начальника митного поста «Токмак» та начальника Запорізької митниці (з вересня 1998 р.); з грудня 2003 р. обіймав посаду начальника Центрального бюро аналізу ризиків та аудиту, а з травня 2005 р. — начальника Департаменту аналізу ризиків та аудиту. З квітня 2006 р. до березня 2010 р. працював начальником Енергетичної регіональної митниці, а з березня 2010. до жовтня 2010 р. — ерший заступник начальника Енергетичної регіональної митниці. Нагороджений пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України», пам’ятним нагрудним знаком «15 років митній службі України», нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України» ІІІ ступеня, нагрудними знаками «За звитягу» III ступеня, «За честь і службу», «За заслуги», «За високі досягнення в розбудові системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» II та III ступенів. Пам’ятною відзнакою «90 років Прапору ВМС ЗС України». Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, грамотою Верховної Ради України, грамотою від Голови служби безпеки України, Грамотою Державної митної служби України.

159


Алфавітний список керівників

К Конєв Сергій Іванович

Радник митної служби І рангу.

15.02.60 р.н., Всесоюзний заочний інститут харчової промисловості; 1986 р., економіка та організація промисловості продовольчих товарів, інженер-економіст; Донецький інститут ВС МВС України, 1994 р., правознавство, юрист. Працював в Державній податковій адміністрації України. З квітня по жовтень 2010 р. — начальник Виноградівської митниці. Нагороджений відзнакою Президента України — медаллю «За бездоганну службу» ІІІ ступеня, орденом «За визначні досягнення», Знаком Пошани «За сумлінну службу» ІІ ступеня, нагрудним знаком «За відзнаку в службі».

Коновченко Юрій Миколайович

Державний радник митної служби ІІ рангу. Почесний митник України.

1943 р.н., Севастопольський приладобудівний інститут, 1973 р, автоматика і телемеханіка, інженер-електрик. Роботу в митних органах розпочав у листопаді 1982 р. на посаді заступника начальника Московської виставкової митниці. Працював у Митному комітеті СРСР та Митному комітеті Російської Федерації, обіймав посади начальника Кримського територіального митного управління Державного митного комітету України, заступника начальника та начальника Донбаської регіональної митниці, радника Голови Державної митної служби України. З березня 2003 до січня 2005 р. — заступник Голови Державної митної служби України. Нагороджений Подякою Президента України, медаллю «За працю і звитягу», Почесною грамотою Кабінету Міністрів України з врученням пам’ятного знака. Ветеран митної служби Російської Федерації. Державний радник митної служби ІІ рангу.

160


Алфавітний список керівників

К Копач Володимир Степанович

Державний радник митної служби ІІ рангу Почесний митник України.

30.03.53 р.н., Вища школа профспілкового руху ВЦСПС ім. Шверника, 1986 р, економіка праці, економіст. Роботу в митних органах розпочав з січня 1992 р. на посаді начальника Управління по роботі з особовим складом Державного митного комітету України. З червня 1998 до квітня 2003 р. — заступник Голови Державної митної служби України. З квітня 2003 до липня 2005 р. — начальник Господарсько-експлуатаційного митного управління. Нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Копосов Сергій Анатолійович

Державний радник митної служби ІІ рангу. Заслужений економіст України. Почесний митник України.

12.02.55 р.н., Харківський інститут радіоелtктроніки, 1989 р, автоматизовані системи управління, інженер-системотехнік; Національна академія внутрішніх справ України, 2000 р, правознавство, юрист. Працює в митних органах України з 1993 р. Працював начальником відділу статистики Харківської митниці, начальником Служби інформації статистики та аналізу Східного територіального митного управління, начальником Територіального інформаційно-аналітичного митного управління, начальником Інформаційно-аналітичного митного управління, начальником Управління митної статистики Державної митної служби України, начальником Управління інформаційного забезпечення та митної статистики, начальником Департаменту інформаційних технологій та митної статистики. З жовтня 2006 р. до теперішнього часу — начальник Регіональної інформаційної митниці. Нагороджений пам’ятними нагрудними знаками «За сумлінну службу в митних органах України», нагрудними знаками «За сумлінну службу в митних органах України» ІІІ і ІІ ступеня, «15 років митній службі України», «За досягнення в митній справі» ІІ ступеня, «За розвиток міжнародних зв’язків».

161


Алфавітний список керівників

К Коржик Валентин Іванович

Радник митної служби І рангу.

13.06.46 р.н., Харківський авіаційний інститут, 1972 р, авіаційні двигуни; Вища партійна школа при ЦК Компартії України, 1985 р Працював у митних органах України з жовтня 1994 до вересня 2000 р.. З жовтня 1994 до квітня 1997 р. працював на посаді начальника Магістральної митниці. З квітня 1997 р. до вересня 2000 р. працював заступником начальника Східної регіональної митниці.

Корнійчук Олександр Трохимович

Державний радник митної служби ІІІ рангу. Почесний митник України.

08.11.52 р.н., Саратівський юридичний інститут ім. Д.І. Курського, 1977 р, правознавство, юрист. В митних органах працює з 1993 р. Обіймав посади директора Хмельницького центру підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів Держмитслужби України, начальника Управління по роботі з особовим складом, начальника Управління професійної підготовки кадрів Департаменту кадрового забезпечення та роботи з персоналом, виконував обов’язки директора Департаменту кадрового забезпечення та роботи з персоналом Державної митної служби України. З травня 2005 р. до теперішнього часу працює на посаді першого заступника директора Хмельницького центру підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів. Нагороджений Грамотою Президента України, медаллю «Незалежність України», пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України», нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України» ІІ, ІІІ ступенів, нагрудним знаком «Відмінний митник» І, ІІ ступенів, оголошено Подяку Голови Державної митної служби України, нагороджений грамотою Президента України «За сумлінну працю».

162


Алфавітний список керівників

К Корчинський Анатолій Іванович

Радник митної служби І рангу.

02.10.52 р.н., Кам’янець-Подільський сільсько-господарський інститут, 1975 р, зоотехніка, зооінженер; Київська вища партійна школа, 1989 р, політологія, політолог; Чернівецький національний університет, 2001 р, правознавство, юрист. Працював у митних органах з липня 1992 до грудня 1996 р. на посаді начальника Кельменецької митниці. Депутат Верховної Ради України ІІІ та ІV скликань.

Котляренко Юрій Олександрович

Державний радник митної служби ІІІ рангу. Почесний митник України.

04.04.59 р.н., Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, 1984 р, машини і технологія ливарного виробництва, інженер-механік; Черкаський державний технологічний університет, 2004 р, економіка підприємства, економіст. Працював в митних органах України з серпня 1992 р. по вересень 2010 р. Обіймав посади інспектора митного поста, начальника відділу, заступника начальника митниці. З грудня 2005 до серпня 2010 р. — начальник Черкаської митниці. Нагороджений пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України», нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України» ІІІ ступеня, пам’ятним нагрудним знаком «15 років митній службі Україні», нагрудним знаком «За досягнення в митній справі» ІІ ступеня.

163


Алфавітний список керівників

К Котов Геннадій Сергійович

Інспектор митної служби ІІІ рангу.

23.07.40 р.н., Вища школа КДБ СРСР, 1977 р, правознавство, юристправник. Працював у митних органах з травня 1989 р. Перебував на посадах старшого інспектора Київської митниці, в.о. начальника Вінницького поста Київської митниці. Начальник Вінницького митного поста Київської митниці з жовтня 1990 до червня 1992 р.

Кравченко Юрій Федорович

Державний радник митної служби ІІ рангу Голова Державного митного комітету України з грудня 1994 до липня 1995 р. 05.03.51 р.н., Індустріальний технікум, 1970 р, Горьківська вища школа МВС СРСР, 1978 р, правознавство, юрист. З 1978 по 1994 р. — служба в правоохоронних органах.

164


Алфавітний список керівників

К Кравцов Олександр Миколайович

Радник митної служби І рангу.

06.12.59 р.н., Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, 1982 р, технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструмент, інженер-механік, Кіровоградський національний технічний університет, 2008 р, фінанси, магістр з фінансів. Працює в митних органах з березня 1993 р. на керівних посадах. З вересня 2005 р. до серпня 2007 р. — в.о. начальника Кіровоградської митниці. Нагороджений пам’ятними нагрудними знаками «За сумлінну службу в митних органах України», «15 років митній службі України».

Крамаренко Володимир Михайлович

Державний радник митної служби ІІІ рангу.

27.08.51 р.н., Харківський інститут інженерів залізничного транспорту, 1979 р, електрифікація залізничного транспорту, інженер шляхів сполучення – електромеханік. Працює в митних органах з червня 1993 р.. Обіймав посади начальника Маріупольської митниці, начальника Керченської митниці. У 2006 – 2009 рр. — начальник Глухівської митниці. Нагороджений пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України», Почесною Грамотою Президії Верховної Ради України.

165


Алфавітний список керівників

К Крамаренко Костянтин Валерійович

Державний радник митної служби ІІІ рангу.

07.10.73 р.н., Київський інститут Військово-повітряних сил, 1995 р, авіаційне радіоелектронне обладнання, радіоінженер; Національна академія Служби безпеки України, 2004 р., правознавство, юрист. Працює в митних органах з квітня 2010 р. Обіймає посаду директора Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції. Нагороджений Грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом», нагрудним знаком Держмитслужби України «За митну безпеку держави» ІІ ступеня.

Крестьянінов Олександр Іванович

Радник митної служби 1 рангу. Почесний митник України.

02.10.51 р.н., Харківський ордена Леніна політехнічний інститут, 1978 р, електропривод та автоматизація промислових установок, інженер-електромеханік; Вища партійна школа при ЦК КПУ, 1986 р, вища партійно-політична освіта; Національна академія внутрішніх справ України, 1998 р, правознавство, юрист. Працює в митних органах з березня 1995 р.. Працював на посадах начальника Харківської, Новгород-Сіверської, Куп’янської митниць. З листопада 2003 р. до квітня 2008 р. працював Першим заступником начальника Магістральної митниці. Нагороджений пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України», орденом «За трудові досягнення».

166


Алфавітний список керівників

К Крикун Олексій Олексійович

Державний радник митної служби ІІІ рангу. Почесний митник України.

26.09.63 р.н., Київська вища школа міліції МВС СРСР, 1991 р, правознавство, юрист. Працював у митних органах з березня 1996 р. на посаді начальника Управління по організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Державного митного комітету України. З березня 1996 до лютого 1999 р. — начальник Управління по організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Державної митної служби України.

Крет Степан Онуфрійович

Державний радник митної служби ІІ рангу. Заслужений юрист України. Почесний митник України. 15.07.41 р.н., Львівський державний університет ім. Івана Франка, 1974 р, правознавство, юрист. З січня 1994 до вересня 1994 р. — начальник Львівської митниці. З 1994 по 1996 р. — начальник Західного територіального митного управління. З 1996 до 1997 р. — т.в.о. начальника Західної регіональної митниці. З 1997 до 2000 р. — начальник Західної регіональної митниці З липня 2000 до квітня 2001 р. — начальник Подільської регіональної митниці. Нагороджений медаллю «50 років Радянській міліції», «За бездоганну cлужбу» ІІІ, ІІ, і І ступенів, «За відмінну службу по охороні громадського порядку», орден «За заслуги» ІІІ ступеня .

167


Алфавітний список керівників

К Крот Олексій Федорович

Державний радник митної служби ІІІ рангу. 17.11.39 р.н., Одеська морехідна школа, 1957 р; Одеський державний університет, 1969 р, правознавство, юрист. Проходив службу в митних органах з 1965 до 1994 р. З 1965 до 1981 р. працював на посадах контролера, інспектора, старшого інспектора та старшого оперативної зміни Одеської митниці. З 1981 до 1986 р. — начальник Вадул-Сіретської митниці. З 1986 до 1994 р. — начальник Миколаївської митниці. Брав активну участь в організації нових українських митниць, що формувалися на північному, східному і південно-західному кордонах України, надавав допомогу у створенні Куп’янської та Магістральної митниць. Відзначений подякою Головного управління державного митного контролю при Раді Міністрів СРСР, нагороджений ювілейною медаллю «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», нагрудним знаком Федеральної митної служби Росії «Ветеран Таможенной службы», пам’ятними нагрудними знаками «За сумлінну службу в митних органах України», «Ветеран Державної митної служби України».

Кругліков Михайло Олександрович

Радник митної служби І рангу.

06.02.67 р.н., Краматорський індустріальний інститут, 1991 р, автоматизація машинобудування, інженер-механік; Донецька державна академія управління, 1999 р, фінанси, менеджер-економіст. Розпочав роботу в митних органах з липня 1991 р. на посаді старшого інспектора Донецької митниці. З березня 1993 до грудня 1994 р. працював начальником Амвросіївської митниці. На теперішній час — начальник митного поста «Артемівськ» Східної митниці. Нагороди, почесні звання: пам’ятний нагрудний знак «П’ятнадцять років митної служби», нагрудний знак «За сумлінну службу в митних органах України ІІІ ступеня».

168


Алфавітний список керівників

К Кудашкін Олег Миколайович

Радник митної служби І рангу.

04.11.67 р.н., Прикордонне військово-політичне училище КДБ СРСР, 1988 р. Соціальний педагог психолог. Кадровий офіцер Служби безпеки України. В митних органах з лютого 2009 р. У 2009 – 2010 рр. працював на посадах начальник Південної та Дніпропетровської митниць. Нагороджений медаллю «10 років СБ України», медаллю «За відзнаку в службі», медаллю «За сприяння в охороні державного кордону України», нагрудним знаком ДПА України «За честь і службу», ювілейною медаллю — відзнакою голови Одеської обласної державної адміністрації «65 років визволення Одещини від фашистських загарбників 1944 – 2009 р»

Кузьменко Руслан Валентинович

Радник митної служби І рангу.

09.09.75 р.н., Київський національний аграрний університет, 1999 р, механізація сільського господарства. Працював у митних органах з травня 2003 до квітня 2005 р. начальником Автотранспортного митного господарства.

169


Алфавітний список керівників

К Кульбако Юрій Олексійович.

Державний радник митної служби ІІІ рангу. Заслужений економіст України. Почесний митник України.

08.08.63 р.н., Київський державний педагогічний інститут ім. М.І. Драгоманова, 1992 р, вчитель загальнотехнічних дисциплін; Академія зовнішньої торгівлі, 2005 р, магістр з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. Розпочав службу в митних органах з квітня 1993 р. За час роти обіймав посади першого заступника начальника Бориспільської митниці, першого заступника та заступника начальника Київської регіональної митниці. З квітня до липня 2005 р. — начальник Бориспільської митниці. З лютого 2009 р. до березня 2010 р. — начальник Київської обласної митниці. З грудня 2010 р. до теперішнього часу — заступник начальника Черкаської митниці. Нагороджений пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України», нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України» ІІІ і ІІ ступеня, пам’ятним нагрудним знаком «15 років митної служби України».

Купін Петро Олександрович

Державний радник митної служби ІІІ рангу

11.07.46 р.н., Український заочний політехнічний інститут, 1975 р, металознавство, обладнання та технологія термічної обробки металів, інженер-металург; Вища партійна школа при Центральному комітеті Компартії України, 1982 р. Працював на металургійному заводі. Обіймав посади заступника керуючого Луганським обласним відділенням фонду соціального захисту інвалідів, голови Луганської Обласної Ради народних депутатів, голови обласної державної адміністрації. З листопада 1995 до квітня 1996 р. — заступник Голови Держмиткому України. З квітня 1996 до серпня 1998 р. — заступник Голови Держмитслужби України.

170


Алфавітний список керівників

К Кучман Віталій Миколайович

Державний радник митної служби ІІІ рангу. Почесний митник України.

27.03.58 р.н., Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка, 1997 р, правознавство, юрист; Волинський державний університет ім. Л.Українки, 2003 р, облік і аудит, економіст. Працював в митних органах з листопада 1980 до червня 2008 р. Обіймав посади інспектора, старшого інспектора, головного інспектора, начальника відділу, заступника начальника митного поста, начальника митного поста, заступник начальника митниці, першого заступника начальника Інформаційно-аналітичного управління Державної митної Служби, заступника начальника митниці – начальника відділення по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил, першого заступника начальника митниці. З 2005 до 2010 р. — начальник Ягодинської митниці. З березня по листопад 2010 р. — перший заступник начальника Волинської митниці. Нагороджений пам’ятними нагрудними знаками «За сумлінну службу в митних органах України», «15 років митній службі України», «За сумлінну службу в митних органах України» ІІ ступеня, грамотою Кабінету Міністрів України, Почесною грамотою Держмитслужби України.

Кущ Віктор Михайлович

Радник митної служби І рангу.

13.02.35 р.н., Військово-повітряна Академія ім. Ю. Гагаріна, 1970 р, командно-штабна, оперативно-тактична авіаційна, льотчик. Працював у митних органах з червня 1992 р. З червня 1992 до жовтня 1994 р. — начальник Вінницької митниці.

171


Алфавітний список керівників

Л Лавренчук Олександр Васильович

Державний радник митної служби ІІІ рангу.

03.05.61 р.н., Вище військово-політичне будівельне училище, 1985 р. Розпочав роботу в митних органах України в травні 1992 р. на посаді інспектора митниці. З 1992 до 2000 р. та з 2001 до 2002 р. працював начальником Котовської митниці. З липня 2000 до березня 2001 р. — начальник Роздільнянської митниці. З березня 2001 до липня 2002 р. — начальник Котовської митниці.

Лайшев Петро Володимирович

Державний радник митної служби ІІІ рангу.

05.07.47 р.н., Білоруський інститут інженерів залізничного транспорту, 1969 р, інженер шляхів сполучення, інженер-будівельник. Працював у митних органах з червня 1996 до березня 1997 р. начальником Господарсько-експлуатаційного управління. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.05.96 № 369-р був відряджений до Державного митного комітету України із залишенням в кадрах СБУ.

Лакіза Петро Степанович

Радник митної служби І рангу.

10.01.45 р.н., Київське вище загальновійськове училище, 1967 р, загальновійськовий командир. В митних органах з 1991 р. Розпочинав з посади інспектора, з травня 1992 до березня 1993 р. – начальник Чернігівського митного поста. З березня 1993 до січня 1995 р. – начальник Чернігівської митниці. Нагороджений орденом Червоної зірки.

172


Алфавітний список керівників

Л Лебедєв Олександр Іванович

Радник митної служби І рангу. Почесний митник України.

20.09.58 р.н., Харківське вище військове авіаційне училище льотчиків, 1986 р, командно-тактична авіація, льотчик-інженер; Харківський філіал Української Академії державного управління при Президенті України, 2001 р, державне управління, магістр державного управління; Донецький юридичний інститут Луганського Державного університету внутрішніх справ, 2007 р, юрист. Працював в митних органах з червня 1995. З червня 1995 р до січня 2000 р — в Луганській митниці на посадах інспектора, начальника митного поста «Луганськ-аеропорт», заступника начальника Луганської митниці. З березня 2003 до травня 2005 р. — в Донбаській регіональній митниці на посадах головного інспектора відділу власної безпеки та контролю, начальника відділу організаційно-контрольної роботи. З червня 2005 р. до серпня 2005 р. — у Старобільській митниці на посадах начальника митниці, першого заступника начальника митниці, з серпня 2005 р — перший заступник начальника Луганської митниці. З грудня 2006 р. до квітня 2010 р. обіймав посаду начальника Луганської митниці. З квітня 2010 р до травня 2010 р працював на посаді заступника начальника Старобільської митниці. Нагороджений державними нагородами: медаллю «70 років Збройним Силам СРСР», медаллю «Воїну-інтернаціоналісту від вдячного афганського народу», медаллю «10 років Саурської революції», нагрудним знаком «Воїну-інтернаціоналісту», медаллю «За бойові заслуги», медаллю «За бездоганну службу» ІІІ ступеня, медаллю «Воїну-інтернаціоналісту», почесною відзнакою «За розвиток регіону», заохочений нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах ІІІ ступеня».

173


Алфавітний список керівників

Л Левада Валерій Павлович

Радник митної служби 1 рангу. Почесний митник України.

19.09.63 р.н., Харківський автомобільно-дорожній інститут, 1985 р, інженер-економіст; Українська Академія державного управління при Президентові України, 2002 р, магістр державного управління. В митних органах з 1992 р. Працював на різних посадах в Харківській митниці, Східному територіальному митному управлінні, Східній регіональній та Східній митницях. З червня до вересня 2010 р. очолював Сумську митницю. У подальшому переведений на роботу до Харківської обласної митниці.

Левчук Володимир Петрович

Радник митної служби І рангу. Заслужений юрист України.

25.05.51 р.н., Вища школа МВС СРСР, 1978 р, правознавство, юрист; Житомирський державний технологічний університет, 2003 р, облік та аудит, економіст з бухгалтерського обліку та аудиту. Працював в митних органах з червня 2008 р. З липня 2008 до березня 2009 р. — начальник Вінницької митниці. Нагороджений медаллю «За бездоганну службу» ІІІ ступеня.

174


Алфавітний список керівників

Л Леончіков Ігор Валентинович

Державний радник митної служби ІІІ рангу. Почесний митник України.

25.05.64 р.н., Новосибірське вище військово-політичне загальновійськове училище, 1985 р., офіцер з вищою військово-політичною освітою, вчитель історії та суспільствознавства. Працює в митних органах з 1993р. спочатку на інспекторських посадах, у 1995 – 1996 рр. — начальник відділу, з 1996 до 2003 рр. — заступник начальника Полтавської регіональної митниці, Полтавської митниці. З 2003 до 2005 р. — перший заступник начальника Полтавської митниці. У 2005 – 2010 рр. — начальник Полтавської митниці. З вересня 2010 року – перший заступник начальника Полтавської митниці Нагороджений пам’ятним нагрудним знаком «15 років митній службі України», Почесною грамотою Кабінету Міністрів України та нагрудними знаками: «За сумлінну службу в митних органах України» ІІ ступеня, «За досягнення в митній справі» ІІ ступеня.

Летко Казимир В’ячеславович

Радник митної служби ІІ рангу.

28.01.55 р.н., Донецька спеціальна школа міліції, правознавство, юрист; Донецький державний університет, 1997 р, маркетинг. Працює в митних органах з вересня 1993 р. Обіймав посади головного інспектора, заступника начальника митного поста, начальника митного поста «Іловайськ» Амвросіївської митниці, заступника начальника Амвросіївської митниці. З жовтня 1998 до грудня 1999 р. — начальник Мостиської митниці. З грудня 1999 до лютого 2007 р. працював у Службі боротьби з контрабандою Західної регіональної митниці. У 2008 – 2010 рр. — заступник начальника митного поста «Мостиська», начальник ВМО м/п «Мостиська», заступник начальника відділу оперативних чергових Львівської митниці.

175


Алфавітний список керівників

Л Либань Михайло Петрович

Радник митної служби І рангу. Почесний митник України.

24.01.55 р.н., Харківський інститут механізації та електрифікації сільського господарства, 1977 р, механізація сільського господарства, інженер-механік; Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого, 2000 р, правознавство, юрист. Працював на посадах начальника Старобільської митниці, заступника начальника Луганської митниці – начальника митного поста «Старобільськ», начальника Черкаської митниці. З травня до серпня 2005 р. — начальник Луганської митниці. З серпня 2005 р. до грудня 2010 р. — перший заступник начальника Старобільської митниці. Нагороджений пам’ятними нагрудними знаками «За сумлінну службу в митних органах України» та «15 років митній службі України», нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України» ІІ ступеня.

Лисий Віталій Миколайович

Державний радник митної служби ІІІ рангу. Почесний митник України.

09.02.69 р.н., Вінницький державний сільськогосподарський інститут, 1993 р, агрономія, вчений агроном; Одеський регіональний інститут державного управління Академії державного управління при Президентові України, 2003 р., державне управління. Київський національний університет ім. Т. Шевченка, 2004 р, правознавство. В митних органах з 1998 р. Розпочав службу у Вінницькій митниці, працював на керівних посадах Херсонської, Рава – Руської, Галицької, Придунайської, Центральної регіональної митниць. З 11.2003 р. по 02.2007 р. та з 11.2007 р. по 07.2008 р. працював в Держмитслужбі України. В квітні 2010 року призначений до Кримської митниці, а згодом переведений до Департаменту аналітичної роботи, управління ризиками та аудиту на посаду начальника Департаменту. З грудня 2010 р. до теперішнього часу директор Департаменту боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил. Нагороджений заохочувальною відзнакою «Відмінний митник» ІІ ступеня, «За митну безпеку держави» ІІ ступеня.

176


Алфавітний список керівників

Л Лісіцин Ігор Юзефович

Радник митної служби ІІ рангу.

28.08.45 р.н., Ростовська-на-Дону середня школа музичних вихованців, 1964 р, кларнетист. Працював в митних органах з березня 1989 до липня 2004 р.. З квітня 1994 до грудня 1996 р. — начальник Кінологічного центру.

Лісовенко Микола Васильович

Державний радник митної служби ІІІ рангу. Почесний митник України.

30.01.49 р.н., Дрогобицький державний педагогічний інститут, 1986 р, загально-технічна дисципліна та праця, вчитель загальнотехнічних дисциплін. Працює у митних органах з січня 1977 р. Обіймав посади інспектора, начальника відділу Мостиської митниці, митного уповноваженого Львівської регіональної митниці, начальника митного поста Тернопільської митниці, начальника Тернопільської митниці, начальника Вінницької митниці. З липня 2000 до грудня 2002 р. — начальник Могилів-Подільської митниці. Нагороджений Грамотою Президії ВР УРСР, Почесною грамотою Державного управління митного контролю при Раді Міністрів СРСР, ювілейною медаллю до 70-річчя митної служби СРСР, пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України», медаллю Польської республіки «За охорону кордону ПНР».

177


Алфавітний список керівників

Л Лозбін Леонід Миколайович

Радник митної служби І рангу.

11.06.61 р.н., Одеська державна юридична академія, 1998 р, правознавство, юрист. Працював в митних органах з березня 1988 р. на посадах інспектора, старшого інспектора, головного інспектора, начальника оперативного відділу боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил. Начальник Білгород-Дністровської митниці з січня 2003 до квітня 2005 р.

Лозко Віктор Якович

Державний радник митної служби ІІ рангу 26.02.50 р.н., Київська вища школа МВС, 1983 р, правознавство, юрист. З березня 2002 до березня 2005 р. — перший заступник Голови Державної митної служби України. Нагороджений медаллю «За відмінну службу по охороні громадського порядку», орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, медаллю «За бездоганну службу» ІІІ ступеня, іншими державними нагородами.

178


Алфавітний список керівників

Л Лось Вадим Петрович

Радник митної служби І рангу. Почесний митник України. 13.07.1966 р.н.

Донецький гірничий інститут ім. ордена Трудового Червоного прапора, 1991р., підземна розробка родовищ корисних копалин, гірничий інженер; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, 2004 р., правознавство, юрист. Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного Управління при Президентові України, 2010р., державне управління, магістр державного управління. У митних органах з 1993 р. Працював на посадах старшого інспектора, головного інспектора Свердловської, Луганської, Бориспільської, Північної регіональної митниць, головного інспектора, заступника начальника оперативного відділу Оперативної митниці, головного інспектора, начальника оперативно-контрольного відділу Центрального бюро аналізу ризиків та аудиту Держмитслужби України, начальника служби контролю та аудиту, начальника оперативно-контрольного відділу, заступника начальника Департаменту аналізу ризиків та аудиту Держмитслужби України, головного інспектора, начальника оперативного відділу Департаменту організації БК та ПМП Держмитслужби України, заступника начальника Львівської митниці. З травня по грудень 2010 р очолював Чопську митницю. З 3 грудня 2010 року призначений виконуючим обов’язки начальника Полтавської митниці Нагороджений подякою начальника Центрального Бюро аналізу ризиків та аудиту, нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України» ІІІ ступеня, Подякою Голови Служби, Грамотою Голови Служби, нагрудним знаком «За звитягу» ІІІ ступеня, Грамотою Голови Служби.

179


Алфавітний список керівників

Л Луговець Валерій Анатолійович

Державний радник митної служби ІІІ рангу. Почесний митник України.

29.11.64 р.н., Київський державний педагогічний інститут ім. М. Горького, 1990 р, історія, суспільствознавство та методика виховної роботи, викладач. В митних органах України з 1990 р. Працював на посадах інспектора, старшого інспектора, начальника відділу Київської митниці, начальника Тимчасової групи транзитних перевезень Державного митного комітету України, начальника Управління контролю за переміщенням вантажів Державної митної служби України. З квітня 2010 р. призначений на посаду начальника Управління контролю за переміщенням товарів. Нагороджений пам’ятними нагрудними знаками «За сумлінну службу в митних органах України», «15 років митній службі», нагрудними знаками «За сумлінну службу в митних органах України» ІІІ та ІІ ступенів, «За розвиток міжнародних зв‘язків».

Лукаш Микола Миколайович

Державний радник митної служби ІІІ рангу. Почесний митник України.

16.12.62 р.н., Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченка, 1990 р, економіка і планування матеріально-технічного забезпечення, економіст. У митних органах з 1988 р. Пройшов шлях від інспектора митного поста до начальника митниці. У 1994 – 1997 та у 2005 – 2010 рр. очолював Криворізьку митницю. Нагороджений медаллю «Захиснику Вітчизни», пам’ятними нагрудними знаками «За сумлінну службу в митних органах України», «За сумлінну службу в митних органах» І ступеня, «15 років митній службі України», нагрудним знаком Державної податкової адміністрації «За честь і службу», відомчою заохочувальною відзнакою внутрішніх військ МВС України медаллю «За співпрацю з внутрішніми військами МВС України», нагрудним знаком виконкому Криворізької міської ради «За заслуги перед містом» ІІІ ступеня, ювілейною громадською медаллю «90 лет пограничным войскам», медаллю «10 років внутрішнім військам МВС України».

180


Алфавітний список керівників

Л Лук’янов Сергій Віталійович

Радник митної служби І рангу.

20.01.75 р.н., Львівська комерційна академія, 1996 р, економіка підприємства, економіст. Працює у митних органах з 1996 р. Обіймав посади інспектора, головного інспектора, заступника начальника, начальника митного поста. У 2006 – 2010 рр. — начальник Дністрянської митниці. Нагороджений пам’ятним нагрудним знаком «15 років митній службі України».

Ляденко Ірина Григорівна

Державний радник митної служби ІІІ рангу. Почесний митник України. 11.09.60 р.н., Київський інститут інженерів цивільної авіації, 1982 р, автоматизовані системи управління; Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, Інститут міжнародних відносин 1999 р, міжнародне право. Працює в митних органах з липня 1991 р. За час роботи в Держмитслужбі обіймала посади інспектора І категорії, провідного інспектора, головного інспектора, заступника начальника відділу, начальника відділу, заступника начальника Управління організації митного контролю, начальника Управління митної вартості, першого заступника начальника Київської центральної спеціалізованої митниці. З жовтня 2010 року до теперішнього часу – заступник начальника Черкаської митниці. Нагороджена пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах», нагрудним знаком «За заслуги», пам’ятними нагрудними знаками «За сумлінну службу в митних органах України» ІІ ступеня, «15 років митній службі України», ювілейним нагрудним знаком «10 років Прикордонним військам України», орденом «За розбудову України» ім. Михайла Грушевського ІV ст.

181


Алфавітний список керівників

М Майор Василь Васильович

Державний радник митної служби ІІІ рангу. Почесний митник України. 21.01.42 р.н., Київський технологічний інститут легкої промисловості, 1971 р, економіка та організація промисловості предметів. Працює в митних органах з вересня 1984 р. Працював на посадах першого заступника начальника територіального митного управління, заступника начальника Карпатської регіональної митниці. З вересня 1984 до квітня 1996 р. — начальник Ужгородської митниці. Нагороджений пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України».

Макаренко Анатолій Вікторович

Державний радник митної служби ІІІ рангу.

Голова Державної митної служби України з січня 2009 до березня 2010 р. Почесний митник України. Заслужений економіст України. 23.10.64 р.н., Київське вище воєнно-морське політичне училище, 1986 р, воєнно-політична спеціальність; Харківська державна академія міського господарства, 2000 р, облік і аудит, економіка підприємства, економіст. У митних органах України з січня 1999 р. Пройшов шлях від інспектора оперативного відділу до начальника Київської регіональної митниці. Нагороджений пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України».

182


Алфавітний список керівників

М Макеєнко Сергій Віталійович

Радник митної служби I рангу. Почесний митник України.

14.03.65 р.н., Харківське вище військове авіаційне училище льотчиків, 1986 р, командно-тактична, льотчик-інженер; Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого, 1996 р, правознавство, юрист; Харківський державний економічний університет, 2002 р, облік і аудит, економіст; Харківський регіональний інститут державного управління Національної Академії державного управління при Президентові України, 2008 р. Працює в митних органах з квітня 1993 р. на посадах старшого інспектора, начальника митного поста «Піски», начальника митного поста «Плетенівка». З лютого 2005 р. до травня 2010 р. — начальник Куп’янської митниці. Відзначений подякою від першого віце-прем’єр міністра України А.К. Кінаха та грамотами й подяками керівництва Державної митної служби України, нагороджений пам’ятними нагрудними знаками «15 років митній службі України» та «За сумлінну службу в митних органах України», нагрудними знаками «За сумлінну службу в митних органах України» II ступеня, «За досягнення в митній справі» II ступеня, грамотою від Державної прикордонної служби з нагоди 18-річниці створення Державної митної служби України, цінним подарунком (наручний годинник) Управлінням СБУ в Харківській області.

Максимов Юрій Юрійович

Державний радник митної служби ІІІ рангу. 14.05.49 р.н., Київський автодорожній інститут, 1972 р, автомобільний транспорт. Працює в митних органах з березня 1995 р. Обіймав посади заступника начальника Управління справами, начальника Управління справами Держмитслужби України, заступника начальника Київського центру підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів Держмитслужби України. З квітня 2004 р. начальник відділу Департаменту ресурсного забезпечення, капітального будівництва та експлуатації об`єктів митної інфраструктури. Нагороджений пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України».

183


Алфавітний список керівників

М Мальнов Валерій Сергійович

Радник митної служби І рангу. Почесний митник України.

28.02.66 р.н., Київський торговельно-економічний інститут, 1991 р, економіка торгівлі, економіст, Київський національний економічний університет, 2003 р, державна служба, магістр з державної служби. В митних органах України з 1994 р. Працював на посадах інспектора, старшого інспектора Хмельницької митниці, начальника відділу Подільської регіональної митниці, начальника відділу організації та контролю за посередницькою діяльністю в митній справі Управління технологій митного контролю Державної митної служби України, заступника начальника Управління організації контролю за переміщенням вантажів – начальник відділу контролю за доставкою вантажів. З травня 2010 р. начальник відділу роботи митних посередників Департаменту організації митного контролю та роботи митних посередників. Нагороджений пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України», нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України» ІІІ ступеня, ІІ ступеня.

Маркелов Ігор Іванович

Радник митної служби І рангу.

23.02.47 р.н., Харківський юридичний інститут, 1974 р, правознавство, юрист. Працював у митних органах з 1993 р. на посаді виконуючого обов’язки начальника Донецької митниці. З грудня 1994 до грудня 1996 р. — начальник Донецької митниці.

184


Алфавітний список керівників

М Мароха Володимир Миколайович

Радник митної служби І рангу.

18.09.74 р.н., Київський державний лінгвістичний університет, 1996 р, англійська та українська мова та література, вчитель. Працював у митних органах з липня 1996 р. Обіймав посаду інспектора 1 категорії міжнародного відділу Управління міждержавних зв’язків. З січня 1997 р. — провідний інспектор міжнародного відділу Управління міждержавних зв’язків. З червня 1998 р. — начальник сектору з питань співробітництва з ЄС Управління міждержавних зв’язків. З березня 2000 р. —начальник відділу міжнародного митного співробітництва Управління міждержавних зв’язків. З липня 2001 р. — начальник відділу міждержавних зв’язків. З липня 2002 р. — заступник начальника Управління міжнародного митного співробітництва. З березня 2004 до березня 2005 р. — начальник Управління міжнародного митного співробітництва Департаменту правового забезпечення. Відзначений премією Кабінету Міністрів України за внесок молоді у розбудову держави.

185


Алфавітний список керівників

М Марусич Віктор Борисович

Радник митної служби І рангу.

13.10.59 р.н., Львівський державний університет ім. Івана Франка, 1999 р, правознавство, юрист-правник. Працює у митних органах з липня 1992 р. Займав посади інспектора, старшого і головного інспектора, заступника начальника відділу, начальника відділу, заступника начальника митниці, в.о. начальника митниці. З січня 1998 до січня 1999 р. — начальник Вінницької митниці. Потім працював заступником начальника, тимчасово виконуючим обов’язки начальника митниці, начальником пасажирського відділу, начальником сектору митного оформлення речей громадян відділу митного оформлення транспортних засобів, заступником начальника відділу митного оформлення неторгових операцій – начальником сектору митного оформлення речей громадян, начальником сектору відділу митного оформлення № 3, головним інспектором відділу митного оформлення № 4, головним інспектором відділу оформлення транспортних засобів. Зараз обіймає посаду начальника сектора митного оформлення № 2 відділу митного оформлення № 3.

Марущак Роман Альбінович

Радник митної служби І рангу.

10.06.54 р.н., Московське вище прикордонне військово-політичне училище КДБ СРСР, 1978 р, спеціальність політична, загальновійськова. Працював у митних органах з січня 1995 до березня 1996 р. на посаді начальника Інспекції Державного митного комітету України.

186


Алфавітний список керівників

М Матвеєв Валерій Іванович

Радник митної служби І рангу.

04.10.58 р.н., Львівський регіональний інститут державного управління Української Академії державного управління при Президенті України, 2002 р, магістр державного управління. В митних органах з серпня 2005 р. З жовтня 2005 до червня 2007 р. — начальник Яворівської митниці. Нагороджений Державною нагородою «Орденом Пошани», відзнакою Президента України медаллю «Захиснику Вітчизни».

Мелюх Віктор Петрович

Радник митної служби І рангу.

13.03.67 р.н., Національна академія внутрішніх справ України, 2003 р. В митних органах працював з вересня 1990 до березня 1991 р. та з січня 1996 р. Працював головним інспектором, старшим інспектором, головним інспектором, начальником відділу, заступником начальника відділу, начальником служби, заступником начальника відділу. З вересня 2008 до квітня 2009 р. — директор Департаменту організації та контролю за діяльністю підприємств, що надають митні послуги. Нагороджений нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України» ІІІ ступеня, «Відмінний митник» І ступеня.

187


Алфавітний список керівників

М Мельник Микола Васильович

Державний радник митної служби ІІІ рангу. Почесний митник України.

11.02.45 р.н., Новочеркаське військове училище зв’язку, 1970 р; Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, 1986 р, правознавство, юрист; Військова академія, 1986 р. Працює в митних органах з грудня 1995 р. на посадах головного юрисконсульта, начальника відділу, начальника Управління правової роботи Держмитслужби України. З вересня 2005 до вересня 2006 р. — директор Юридичного департаменту Державної митної служби України. На даний час — Голова профспілки працівників митної служби України.

Мельник Віталій Володимирович

Радник митної служби І рангу.

22.06.44 р.н., Київський політехнічний інститут, 1971 р, радіоелектроніка, інженер електронної техніки. Працював у митних органах з січня 1997 р. Обіймав посади в.о. начальника Вінницької митниці. З січня до серпня 1997 р. — начальник Вінницької митниці.

188


Алфавітний список керівників

М Микитюк Роман Володимирович

Радник митної служби І рангу. Почесний митник України.

15.06.70 р.н., Далекосхідне вище загальновійськове командне училище ім. маршала Рокосовського, 1991 р; Львівський державний університет ім. Івана Франка, 1999 р, правознавство, юрист. Розпочав роботу в митних органах в 1993 р. Пройшов шлях від інспектора до начальника митниці. Працював заступником начальника Волинської, Житомирської митниць, заступником начальника Волинської митниці, начальником Волинської митниці. З травня до грудня 2005 р. — т.в.о. начальника Тернопільської митниці. З квітня 2010 р. — помічник консультанта народного депутата України. З кінця квітня до червня 2010 р — начальник Волинської митниці. З червня 2010 р. очолює Львівську митницю. Нагороджений пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України».

Миснік Ігор Олександрович

Радник митної служби І рангу.

26.05.68 р.н., Харківське вище військове авіаційне училище, 1990 р, радіотехнічне забезпечення авіації, радіоінженер; Академія митної служби України, 2005 р, правознавство, юрист; магістратура державного управління Харківського національного економічного університету, 2008, державна служба. З березня 2005 до липня 2005 р. — начальник Глухівської митниці. З липня до жовтня 2005 р. — перший заступник начальника Глухівської митниці. З жовтня до листопада 2005 р. — заступник начальника Куп’янської митниці. З листопада 2005 до травня 2010 р — заступник начальника Харківської митниці. У червні 2010 р. призначений на посаду заступника начальника митного поста «Залізничний» Харківської обласної митниці. Нагороджений пам’ятним нагрудним знаком «15 років митній службі України», «За сумлінну службу в митних органах України».

189


Алфавітний список керівників

М Мірошниченко Едуард Анатолійович

Державний радник митної служби І рангу. Почесний митник України.

22.08.41 р.н., Черкаський педагогічний інститут, 1963 р, учитель фізики та основ виробництва. З січня 1992 до березня 1995 р. — перший заступник Голови Державного митного комітету України. У 2000 – 2007 рр. працював на посаді завідуючого (начальника) кафедри Київського центру підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів Держмитслужби України. Нагороджений орденом Червоної Зірки, дванадцятьма медалями, нагрудними знаками «За сумлінну службу в митних органах України» ІІІ ступеня, «За заслуги», пам’ятними нагрудними знаками «За сумлінну службу в митних органах України», «15 років митній службі України».

Міщенко Сергій Миколайович

Державний радник митної служби ІII рангу. Почесний митник України.

23.06.53 р.н., Бердянський педагогічний інститут, 1987р., загальнотехнічні дисципліни та праця, вчитель трудового навчання та загально-технічних дисциплін; Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого, 1998 р, правознавство, юрист. Працював в митних органах з 1979 р. Обіймав посади інспектора, старшого інспектора, начальника митного поста, першого заступника начальника митниці, начальника Бердянської митниці, начальника Запорізької митниці. З серпня 1992 до березня 1998 р., з травня 1998 до серпня 2004 р., з листопада 2005 р. до грудня 2009 р. — начальник Бердянської митниці. З березня до травня 1998 р. — начальник Запорізької митниці. Нагороджений пам’ятними нагрудними знаками «За сумлінну службу в митних органах України», «15 років митній службі України», «Ветеран Державної митної служби України», «Золота зірка «За заслуги». В 2009 р. — занесення прізвища до Книги Пошани Державної митної служби України.

190


Алфавітний список керівників

М Момотенко Валерій Якович

Державний радник митної служби ІІІ рангу. Почесний митник України. 12.10.52 р.н., Київський політехнічний інститут, 1981 р, спеціальність-електронні обчислювальні машини, інженер-системотехнік; Київський університет туризму, економіки і права, 2004 р, правознавство, юрист. Працює в митних органах з 1992 р. Пройшов шлях від інспектора до директора Київського центру підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів Держмитслужби України; У 1998 – 2002 рр. працював на посаді начальника Управління кадрами Державної митної служби України. З жовтня 2005 до січня 2008 р. — директор Департаменту організації діяльності Голови Служби. З лютого 2009 р. до квітня 2010 р. — директор Департаменту організаційного забезпечення керівництва Служби, створеного на базі Департаменту організації діяльності Голови Служби. З квітня 2010 р. — директор Департаменту організаційно-інформаційного забезпечення діяльності Голови Служби. Нагороджений нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України» ІІІ та ІІ ступенів, пам’ятними нагрудними знаками «За сумлінну службу в митних органах України», «15 років митній службі України», нагрудним знаком «За звитягу» ІІІ ступеня.

191


Алфавітний список керівників

М Моргун Олександр Андрійович

Радник митної служби І рангу. Доктор технічних наук.

26.11.67 р.н., Донецьке вище віськово-політичне училище, 1988 р; Донецький державний університет, 1998 р; Європейський університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу, 2004 р. Працював радником Голови Держспоживстандарту України, заступником Голови Держспоживстандарту, радником Першого віцепрем’єр-міністра України, керівник Департаменту Апарату Ради національної безпеки і оборони України. На службі в митних органах України перебуває з жовтня 2006 р. З жовтня 2006 до лютого 2008 р. — начальник Західної регіональної митниці. З лютого 2008 р. був призначений в.о. начальника Львівської митниці. З березня 2008 р. призначений на посаду заступника директора Київського учбового центру Державної митної служби України. З травня 2009 до липня 2009 р. керівник апарату Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики (секретаріат Кабінету Міністрів України). З квітня до вересня 2010 р. працював Радником Голови Державної митної служби України. Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, медаллю «Захиснику Вітчизни»; орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» ІІІ ступеня. Присвоєно почесне звання «Заслужений працівник промисловості України». Оголошена Подяка Президента України; нагороджений Грамотою Верховної Ради України; Почесною грамотою Кабінету Міністрів України. Указом Президента присвоєно ІІ ранг державного службовця.

192


Алфавітний список керівників

М Мудрий Сергій Іванович

Радник митної служби І рангу. Народився 12 серпня 1962.

Вінницький медичний інститут, 1985 р, спеціальність — лікувальна справа, лікар; Національна академія внутрішніх справ України, 2000 р, правознавство, юрист. Працював у митних органах з березня до жовтня 2005 р. на посаді директора Департаменту організаційної роботи та контролю Державної митної служби України.

Муратов Ігор Михайлович

Радник митної служби І рангу. Почесний митник України.

01.01.67р.н., Харківське вище військове ордена Червоної Зірки училище льотчиків імені двічі Героя Радянського Союзу С.І. Грицевця, 1987 р, командна тактична; Національна Академія державного управління при Президентові України, 2009 р, магістр управління суспільним розвитком. Працює в митних органах з липня 1999 р. За 10 років пройшов шлях від провідного інспектора до директора Департаменту декларування та митних режимів. Обіймав посади провідного інспектора Інформаційно-аналітичного митного управління; головного інспектора, заступника начальника відділу, заступника начальника Управління митних режимів, заступника директора Департаменту декларування та митних режимів Державної митної служби України, директора Департаменту декларування та митних режимів Державної митної служби України З квітня 2010 р. до теперішнього часу — директор Департаменту митних режимів та організації митного оформлення Державної митної служби України. Нагороджений пам’ятними нагрудним знаком «15 років митній службі України»; нагрудними знаками «Почесний митник України», «За сумлінну службу в митних органах України» ІІІ ступеня; ювілейною медаллю «15 років незалежності України»; Грамотою за сприяння Службі зовнішньої розвідки у виконанні покладених на неї завдань; Подякою за вагомі внески, плідну роботу в галузі митної справи та активну допомогу Членам Асоціації митних брокерів України; неодноразово отримував подяки керівництва Держмитслужби України.

193


Алфавітний список керівників

М Мусієнко Володимир Ігорович

Радник митної служби І рангу.

19.05.69 р.н., Київський національний торговельно-економічний університет, 2004 р., товарознавство та експертиза в митній справі, спеціаліст з товарознавства та експертизи в митній справі. Працює в митних органах з квітня 1993 р.. Працював на посадах інспектора Київської митниці, інспектора, старшого інспектора Київської спеціалізованої митниці, головного інспектора, заступника начальника відділу, начальника відділу Оперативної митниці, начальника сектору, заступника начальника відділу – начальника сектору Центрального бюро аналізу ризиків та аудиту, інспектора, старшого інспектора, головного інспектора Київської регіональної митниці. В лютому 2008 р. призначений на посаду начальника Відділу координації та контролю оперативної діяльності митних органів Державної митної служби України. З вересня 2008 р. працював на посаді начальника Управління координації та контролю оперативної діяльності митних органів Державної митної служби України. У березні 2009 р. призначений на посаду заступника директора Департаменту організаційно-інспекційної діяльності митних органів. З жовтня 2010 р. — головний інспектор Управління контролю за переміщенням товарів. Нагороджений Указом Президента орденом «За заслуги», пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України», нагрудним знаком «Відмінний митник» ІІ ступеня, нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України» ІІІ та ІІ ступеня, «15 років митній службі України».

Мухін Олександр Володимирович

Радник митної служби І рангу.

16.07.66 р.н., Калінінградське вище військово-морське училище, 1988 р, озброєння кораблів, інженер-електротехнік. Працював у митних органах з лютого 2009 р. до березня 2010 р. на посаді заступника Голови Державної митної служби України.

194


Алфавітний список керівників

Н Назарко Олег Миколайович

Радник митної служби І рангу. Почесний митник України.

11.09.62 р.н., Одеський державний університет, 1991 р., правознавство, юрист. Працював в митних органах з 1989 р. на посадах інспектора, старшого інспектора, заступника начальника оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, начальника митного поста. Начальник Білгород-Дністровської митниці з квітня 2001 до вересня 2002 р.

Наришкін Віктор Васильович

Державний радник митної служби IІІ рангу. Почесний митник України.

09.01.53 р.н., Донецький інститут радянської торгівлі, 1978 р., товарознавство і організація торгівлі продовольчими товарами, товарознавець вищої кваліфікації Працює в митних органах з травня 1976 р. Обіймав посади інспектор, старший інспектор, начальник відділу, заступник начальника митниці, Севастопольська митниця, інспектор, головний інспектор, начальник відділу, Київської спеціалізованої митниці, заступник начальника Оперативної митниці, заступник начальника Департаменту аналізу ризиків та аудиту. З червня 2007 до березня 2008 р. — заступник Голови Державної митної служби України. З липня 2008 до серпня 2009 р. — Радник Прем’єр-міністра України. З серпня 2009 до квітня 2010 р. — заступник начальника Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи ДМСУ. З квітня до вересня 2010 р. — начальник Севастопольської митниці. Нагороджений пам’ятними нагрудними знаками «За сумлінну службу в митних органах України», «15 років митній службі», нагрудними знаками «Почесний митник України», «За сумлінну службу в митних органах України» І ступеня, «За заслуги», «Ветеран Державної митної служби України», «За митну безпеку держави» 1 ступеня.

195


Алфавітний список керівників

Н Науменко Віталій Петрович

Державний радник митної служби IІІ рангу. Почесний митник України. 21.06.71 р.н., Київський політехнічний інститут, 1994 р., радіоінженер-конструктор-технолог; Українська академія зовнішньої торгівлі, 2003 р., менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, магістр міжнародного менеджменту; Академія митної служби України, 2009 р., правознавство, юрист. Працює в митних органах з 1995 р. Обіймав посади інспектора, старшого, головного інспектора Київської регіональної митниці, начальника відділу планування, експертизи та аналізу Оперативної митниці, начальник відділу митних технологій та взаємодії з контрольними органами Управління організації митного контролю, начальника відділу організації митного контролю Управління організації митного контролю, директора Департаменту декларування та митних режимів Державної митної служби України У 2008 – 2010 рр. — директор Департаменту митної вартості Державної митної служби України. Автор та співавтор фахової літератури у галузі зовнішньоекономічної діяльності та митної справи, автор більше 30 статей з проблем митної справи України та здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Нагороджений нагороджений почесною грамотою Кабінету Міністрів України, пам‘ятними нагрудними знаками «За сумлінну службу в митних органах України», «15 років митній службі України».

196


Алфавітний список керівників

Н Небрат Леонід Миколайович

Державний радник митної служби ІІІ рангу. Почесний митник України.

10.06.60 р.н., Горьківська вища школа МВС СРСР, 1987 р., правознавство, юрист. У митних органах з 1993 р. Працював головним інспектором, заступником начальника Управління по організації боротьби з контрабандою та порушення митних правил Державної митної служби України, начальником відділу по організації боротьби з контрабандою та порушення митних правил Державної митної служби України, начальником відділу запобігання контрабанді та порушенням митних правил Департаменту боротьби з митними правопорушеннями Держмитслужби України, начальником відділу документального забезпечення протидії митним правопорушенням Департаменту боротьби з митними правопорушеннями Держмитслужби України, директором Департаменту боротьби з контрабандою Держмитслужби України, директором Юридичного департаменту Держмитслужби України. З жовтня 2008 до червня 2009 р. — заступник начальника Київської центральної спеціалізованої митниці, з червня 2009 до травня 2010 р. —заступник начальника КЦСМ – начальник служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил. З червня 2010 до теперішнього часу —заступник начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил КЦСМ. Нагороджений пам’ятними нагрудними знаками «За сумлінну службу в митних органах України» ІІ та ІІІ ступенів, «15 років митній службі України», «За звитягу» ІІІ ступеня, орденом «За розбудову України» ім. Михайла Грушевського ІІІ ступеня.

197


Алфавітний список керівників

Н Негода Володимир Федорович

Державний радник митної служби ІІІ рангу

14.11.54 р.н., Дніпропетровський державний університет, 1980 р., фізик. З 1987 до 1993 р. працював в органах виконавчої влади м. Орджонікідзе. З червня 1993 до червня 1994 р. — начальник Управління з підготовки та обліку кадрів органів державної виконавчої влади Кабінету Міністрів України. З червня 1994 до вересня 1996 р. — заступник Голови Державного митного комітету України.

Нечепуренко Володимир Миколайович

Радник митної служби 1 рангу.

06.09.46 р.н., Сумський філіал Харківського політехнічного інституту, 1975 р., машини та апарати хімічних виробництв, інженер-механік; Вища партійна школа при ЦК Компартії України, 1981 р. Працював у митних органах з 1994 до 1996 р. на посаді начальника Сумської митниці. Нагороджений ювілейною медаллю «За доблесну працю», в ознаменування 100-річчя з дня народження В.І.Леніна.

198


Алфавітний список керівників

Н Ніколайчук Олег Олександрович

Державний радник митної служби ІІІ рангу.

10.07.69 р.н., Харківський інститут радіоелектроніки, 1992 р., електронні обчислювальні машини, інженер-системотехнік. Працює в митних органах України з 1993 р. Працював інспектором, старшим інспектором Харківської митниці, начальником відділу супроводження програмного забезпечення, в.о. начальника Служби інформації статистики та аналізу Східного територіального митного управління, начальником відділу ІАР та МС Східної регіональної митниці, начальником служби інформаційних технологій, заступником начальника Інформаційноаналітичного митного управління, заступником та т.в.о. начальника Управління інформаційного забезпечення та митної статистики, першим заступником начальника Департаменту інформаційних технологій та митної статистики. З січня 2007 і до теперішнього часу — перший заступник начальника Регіональної інформаційної митниці. Нагороджений пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України», нагрудними знаками «За сумлінну службу в митних органах України» ІІІ ступеня, «15 років митній службі України», «Почесний митник», «За звитягу» ІІІ ступеня, «За сумлінну службу в митних органах України» ІІ ступеня.

Німченко Сергій Миколайович

Радник митної служби І рангу.

31.01.1964 р.н., Київський інститут народного господарства, 1992 р., фінанси та кредит. У митних органах працював з квітня 2008 р. до серпня 2009 р. на посадах: першого заступника начальника Департаменту аналізу ризиків та аудиту, першого заступника, начальника Департаменту аналітичної роботи та інформаційного моніторингу. Відзначений Почесною грамотою Державного комітету фінансового моніторингу.

199


Алфавітний список керівників

Н Новіков Сергій Георгійович

Радник митної служби І рангу. Почесний митник України. Начальник Управління власної безпеки з 1998 до 1999 р. 17.07.41 р.н., Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, 1967 р., правознавство, юрист. Працював в митних органах з лютого 1998 р. на посадах начальника сектору, начальника Управління власної безпеки. З червня 1999 до квітня 2002 р. — начальник, директор Київського центру підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів Держмитслужби України. З квітня 2002 до березня 2005 р. працював у Київському центрі підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів Держмитслужби України на посадах заступника начальника кафедри, начальника адміністративно-господарського відділу, заступника начальника відділу інформаційного супроводження. Працював на посаді старшого наукового співробітника кафедри митної справи Київського центру підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів Держмитслужби України. Нагороджений одинадцятьма медалями, пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України».

Новіков Євген Миколайович

Державний радник митної служби ІІІ рангу. Почесний митник України.

18.11.48 р.н., Ташкентське вище загальновійськове командне училище, 1970 р., загальновійськовий командир з вищою загальною і середньою військовою освітою. Розпочав роботу в митних органах у 1995 р. Обіймав посаду начальника Новгород-Сіверської митниці з 1995 до 1999 р. З березня 1999 до червня 2000 р. — начальник Чернігівської митниці, з липня 2000 до червня 2002 р. — начальник Житомирської митниці. Нагороджений пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України».

200


Алфавітний список керівників

Н Новосад Богдан Миколайович

Радник митної служби І рангу.

30.07.52 р.н., Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, 1985 р., філолог, викладач німецької мови; Інститут міжнародних відносин Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, 1999 р., міжнародні економічні відносини, магістр з міжнародних економічних відносин. Почав працювати в митних органах з квітня 1993 р. на посаді інспектора 1-ї категорії, головного інспектора Управління по роботі з особовим складом Держмиткому України. З червня 1998 до березня 1999 р. — директор Київського центру підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів Держмитслужби України. З березня 1999 до липня 2002 р. — начальник відділу Управління кадрами Держмитслужби України. З липня 2002 до травня 2004 р. — заступник начальника Управління по роботі з особовим складом — начальник відділу організації професійної підготовки Держмитслужби України, а з травня 2004 до травня 2005 р. — заступник начальника Управління професійної підготовки кадрів — начальник відділу організації підготовки та підвищення кваліфікації кадрів митних органів Департаменту кадрового забезпечення Держмитслужби України. З травня 2005 р. — начальник відділу організації професійної підготовки персоналу Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України. З квітня 2010 р. — начальник відділу організації професійної підготовки Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції Держмитслужби України. Нагороджений пам’ятними нагрудними знаками «За сумлінну службу в митних органах» та «15 рокiв митній службі України», нагрудними знаками «За сумлінну службу в митних органах» ІІІ та ІІ ступеня, «За розвиток міжнародних зв’язків».

201


Алфавітний список керівників

О Овдієнко Наталія Трохимівна

Державний радник митної служби ІІІ рангу. Почесний митник України. Заслужений економіст України.

10.04.52 р.н., Київський торговельно-економічний інститут, 1975 р., економіка торгівлі, економіст. Працює в митних органах з квітня 1992 р. Обіймала посади від економіста до директора Департаменту. З жовтня 2005 р. до теперішнього часу — директор Департаменту митної статистики Держмитслужби України. Нагороджена нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України» ІІІ ступеня, пам’ятними нагрудними знаками «За сумлінну службу в митних органах України», «15 років митній службі України», «За розвиток міжнародних зв’язків», «За звитягу» ІІІ ступеня.

Овчінніков Олег Євгенович

Державний радник митної служби ІІІ рангу. Почесний митник України. 22.04.64 р.н., Київський державний інститут іноземних мов, 1986 р., англ.. та франц. мови, викладач англійської та французької мов, Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка, 1997 р., правознавство, юрист. Працює у митних органах з травня 1993 р. Працював на посадах провідного інспектора, консультанта Голови Комітету, головного інспектора, заступника начальника Управління міжнародного співробітництва. З 2002 до 2008 рр. працював радником Представництва України при Європейських Співтовариствах (Європейському Союзі). У 2008 – 2010 рр. очолював Департамент міжнародної діяльності, Управління міжнародного співробітництва. Нагороджений нагрудними знаками «За сумлінну службу в митних органах України», «За сумлінну службу в митних органах України» ІІІ ступеню, «15 років митній службі України», «За розвиток міжнародних зв‘язків».

202


Алфавітний список керівників

О Околіта Марія Василівна

Державний радник митної служби ІІІ рангу. Почесний митник України. Заслужений економіст України. 28.07.62 р.н., Львівський державний університет ім. Івана Франка, 1986 р., планування народного господарства, економіст. Працює в митних органах з березня 1992 р. Обіймала посади начальника сектора, в.о. начальника відділу – заступника начальника Управління, в.о. начальника відділу – головного бухгалтера, заступника начальника Управління – начальника відділу – головного бухгалтера, начальника Управління податків та зборів Держмитслужби України. З жовтня 2005до 2008 р. — начальник Управління бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер Держмитслужби України. З 2008 р. до теперішнього часу — Директор Департаменту фінансів, бухгалтерського обліку та звітності. Нагороджена нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України» ІІІ ступеня, Подякою Президента України, ювілейною медаллю «10 років незалежності України» пам’ятними нагрудними знаками «За сумлінну службу в митних органах України», «15 років митній службі України», «За досягнення в митній справі» ІІ ступеня, орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня.

Олійник Дмитро Семенович

Державний радник митної служби ІІІ рангу. Кандидат економічних наук.

30.10.54 р.н., Київський інститут народного господарства, 1980 р., фінанси і кредит, економіст. Працював у митних органах з вересня 2002 р. З вересня 2002 до лютого 2004 р. —начальник Управління фінансів та бухгалтерського обліку Держмитслужби України – головний бухгалтер Держмитслужби України. З лютого до березня 2004 р. — в.о. директора Департаменту фінансового забезпечення Держмитслужби України. З березня 2004 до червня 2005 р. — директор Департаменту фінансового забезпечення Державної митної служби України.

203


Алфавітний список керівників

О Онишкевич Володимир Андрійович

Радник митної служби І рангу. Почесний митник України. Заслужений юрист України.

10.08.64 р.н., Львівський державний університет ім. Івана Франка, 1990 р., правознавство, юрист. Працює у митних органах з грудня 1989 р. Пройшов шлях від інспектора до начальника митниці. Очолював Львівську, Подільську регіональну, Чорноморську регіональну та Західну регіональну митниці. З липня 2010 р. до теперішнього часу — перший заступник начальника Львівської митниці. Нагороджений пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України», медаллю «За мужність в охороні державного кордону України».

Онопенко Петро Васильович

Радник митної служби І рангу.

13.07.58 р.н.; Вінницький державний педагогічний інститут, 1979, фізика, вчитель фізики. З лютого 2008 р. працює на посаді заступника Голови Державної митної служби України. Нагороджений нагрудним знаком «Золота зірка «За заслуги».

204


Алфавітний список керівників

О Орбан Василь Бейлович

Радник митної служби І рангу.

19.02.49 р.н., Київський автодорожний інститут, 1976 р., автомобілі та автомобільне господарство; Військова Академія тилу та транспорту, 1990 р. Працював у митних органах з вересня 1995 р. на посаді начальника відділу реалізації та перевезень вантажів Бази постачання та технічного обслуговування. З червня 1996 до січня 1997 р. — начальник Спеціалізованого автогосподарства Державного митного комітету України. З січня до червня 1997 р. — в.о. начальника Автотранспортного митного господарства Держмитслужби України.

Орлов Володимир Володимирович

Радник митної служби 1 рангу.

06.01.80 р. н. Донецький державний університет економіки та торгівлі, 2002 р., менеджмент організації, економіст; Донецький юридичний інститут МВС України, правознавство, 2006 р., юрист. В митних органах з 2002 року. Працював у Східній, Бердянській та Кримській митницях. З 09.09.2010 очолює Сумську митницю.

205


Алфавітний список керівників

О Орлов Ігор Михайлович

Державний радник митної служби ІІІ рангу. Почесний митник України. 02.08.47 р.н., Московський інститут іноземних мов ім. М. Тореза, 1974 р., іноземна мова. Розпочав роботу в митних органах у березні 1971 р. З 2000 до 2005 р. — начальник Херсонської митниці. Нагороджений пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України», нагрудним знаком «Ветеран митної служби України».

Остролуцький Сергій Миколайович

Державний радник митної служби ІІІ рангу. Почесний митник України.

16.04.58 р.н., Івано-Франківський педагогічний інститут, 1980 р., англійська та німецька мови, вчитель англійської, німецької мов середньої школи; Київський національний університет імені Тараса Шевченка, інститут міжнародних відносин, 2000 р., міжнародне право, спеціаліст з міжнародного права. В митних органах з грудня 1991 р. Працював на посадах начальника митного поста «Луцьк» Ковельської митниці, начальника Луцької митниці, начальника Житомирської митниці, начальника Чернігівської митниці. З листопада 2005 р. до квітня 2010 р. — начальник Волинської митниці. З квітня по вересень 2010 року працював на посаді заступника начальника Волинської митниці – начальника митного поста «Луцьк». 17.09.2010 р. призначений на посаду начальника митного поста «Овруч» Житомирської митниці. Нагороджений пам’ятними нагрудними знаками «За сумлінну службу в митних органах України», «15 років митній службі України», Почесною Грамотою Державної митної служби України, нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах» ІІ ступеня, Почесною грамотою Верховної Ради України.

206


Алфавітний список керівників

П Павлов Анатолій Петрович

Державний радник митної служби ІІІ рангу. Почесний митник України. Заслужений юрист України. 01.11.54 р.н., Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, 1988 р., Міжгалузевий інститут післядипломної освіти Міносвіти України, 1995 р., ринкова економіка та господарське право, економіст-правознавець. Кандидат юридичних наук. З жовтня 1992 до грудня 2003 р. обирався Головою профспілки працівників митних органів України. З жовтня 2005 до листопада 2008 р. — начальник Київського центру підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів. З листопада 2008 до грудня 2009 р. — т.в.о. директора Державного науково-дослідного інституту митної справи. З грудня 2009 до травня 2010 р. — директор Державного науководослідного інституту митної справи. Нагороджений орденом «Трудової слави» ІІІ ступеня, орденом МАРТІС «Золота фортуна» «За трудові досягнення» IV ступеня, медаллю «1500 років місту Києву», «10 років незалежності України2, пам’ятними нагрудними знаками «За сумлінну службу в митних органах», «15 років митній службі України», нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах» ІІІ ступеня, «За заслуги», «Відмінний митник» І ступеня.

207


Алфавітний список керівників

П Павлов Степан Єрмилович

Державний радник митної служби ІІІ рангу. Почесний митник України. 03.04.59 р.н., Київський торговельно-економічний інститут, 1991 р., економіка торгівлі, економіст. Працює в митних органах з 1979 р. на посадах інспектора, старшого інспектора, заступника начальника митного поста «Порубне», начальника митного поста «Порубне», заступника начальника ВадулСіретської митниці – начальника служби по боротьбі з контрабандою та порушенням митних правил. З жовтня 1995 до червня 2003 р. працював начальником Вадул-Сіретської митниці. Начальник Кельменецької митниці з червня 2003 до серпня 2005 р. та з жовтня 2005 до 2009 р. Нині працює заступником начальника Чернівецької обласної митниці. Нагороджений орденом «За трудові досягнення» IV ступеня, пам’ятними нагрудними знакамим «За сумлінну службу в митних органах України» та «15 років митній службі України», нагрудним знаком «Ветеран митної служби України», Подякою Президента України.

208


Алфавітний список керівників

П Падун Петро Панфілович

Державний радник митної служби ІІ рангу. Почесний митник України. Заслужений працівник освіти України. Кандидат технічних наук, професор. 03.04.39 р.н., Дніпропетровський державний університет, 1966 р., двигуни літальних апаратів, інженер-механік. Почесний академік Академії Вищої школи. Пройшов шлях від рядового колгоспника до відомого вченого, професора, заслуженого працівника освіти України. Науково-педагогічну діяльність розпочав у 1967 р. в Дніпропетровському державному університеті, у якому працював майже 30 років і пройшов шлях від стажера-дослідника до проректора з навчальної роботи. Ректор Академії митної служби України з часу її створення у 1997 р. до 2004 р. За його безпосередньої активної участі відбувалося формування цього першого та єдиного вищого навчального закладу митної системи. Нагороджений Подякою Президента України, пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України», орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

209


Алфавітний список керівників

П Палешник Іван Іванович

Державний радник митної служби ІІІ рангу. 19.01.65 р.н., Ужгородський державний університет, 1989 р., фізика, фізик-викладач; Ужгородський державний університет, 2003 р., правознавство, юрист; Львівський регіональний інститут державного управління Національної Академії державного управління при Президентові України, державне управління, магістр державного управління. Працює в митних органах з вересня 1995 р. Обіймав посади інспектора митниці, начальника відділу, начальника митного поста, першого заступника начальника митниці, начальника митниці. З липня 1999 до жовтня 2001 р. — начальник Закарпатської митниці, з листопада 2001 до травня 2003 р. — начальник Чопської митниці, з травня 2003 до травня 2005 р. — начальник Тернопільської митниці, з червня до липня 2005 р. та з квітня 2006 до квітня 2010 р. — начальник Виноградівської митниці. Нагороджений пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України», пам’ятним нагрудним знаком «15 років митній службі України», нагрудним знаком «За звитягу» ІІІ ступеня.

Панков Віталій Володимирович

Радник митної служби I рангу.

26.06.66 р.н., Вище прикордонно-командне училище КДБ СРСР ім. Дзержинського, 1989 р., офіцер з вищою воєнною спеціальною освітою; Національний університет внутрішніх справ, 2005 р., юрист. Службу в митних органах розпочав з серпня 1994 р. на посаді інспектора. Займав посади старшого інспектора, головного інспектора, очолював зміни митних постів «Іловайськ», «Успенка». З квітня 2008 р. — заступник начальника митниці, з травня 2009 р. — заступник начальника митниці – начальник служби боротьбиз контрабандою та порушеннями митних правил, з квітня до липня 2010 р. — в.о. начальника Амвросіївської митниці. Нагороджений грамотою та почесною грамотою начальника митниці, заохочувальною відзнакою «Відмінний митник України», нагрудними знаками «За сумлінну службу в митних органах України» III ступеня, «За боротьбу з контрабандою».

210


Алфавітний список керівників

П Панкратов Олександр Миколайович

Радник митної служби I рангу. Почесний митник України.

17.11.69 р.н., Одеський сільськогосподарський інститут, 2002 р., механізація сільського господарства; Одеський державний аграрний університет, 2004 р., облік і аудит. Розпочав роботу в митних органах з 1993 р. Працював на посадах інспектора, старшого, головного інспектора, заступника начальника відділу, заступника начальника митниці – начальника митного поста. З вересня 2008 до березня 2009 р. виконував обов’язки начальника Дністровської митниці. У 2009 – 2010 рр. — начальник Ягорлицької митниці. Нагороджений пам’ятними нагрудними знаками «За сумлінну службу в митних органах України» та «За сумлінну службу в митних органах України» ІІ ступеня.

Пасинчук Микола Васильович

Державний радник митної служби ІІІ рангу.

13.03.48 р.н., Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова, 1972 р., правознавство, юрист. В митних органах працював з липня 1994 р. до жовтня 2005 р. на посадах начальника відділу, заступника начальника митниці, першого заступника начальника митниці. З лютого 1999 до червня 2004 р. — начальник Черкаської митниці. Нагороджений пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України».

211


Алфавітний список керівників

П Пашко Павло Володимирович

Державний радник митної служби ІІ рангу Почесний митник України. Кандидат технічних наук. Доктор економічних наук.

09.08.59 р.н., Харківське вище військове командне училище ім. Маршала Радянського Союзу М.І Крилова., 1981 р., експлуатація літальних апаратів, офіцер з вищою військово-спеціальною освітою, військовий інженер-механік; Національна юридична академія ім. Я.Мудрого, 2001 р., правознавство, юрист; Факультет Вищої школи підприємництва Харківського державного університету харчування та торгівлі, 2003 р., бухгалтерський облік та аудит. Депутат Київради. Обіймав посаду начальника Східної регіональної митниці, начальника Дніпровської регіональної митниці. З лютого 2001 до листопада 2003 р. та з лютого 2005 до теперішнього часу — заступник Голови Державної митної служби України. Нагороджений чотирма медалями СРСР, пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України», ювілейною медаллю «10 років незалежності України», пам’ятним нагрудним знаком «15 років митній службі України», нагрудними знаками «Відмінний прикордонник» I ступеня, «За сприяння в охороні державного кордону», «За заслуги», «Знак пошани», «За сумлінну службу в митних органах України» ІІІ ступеня, ювілейним знаком «10 років Прикордонним військам України», медалями «15 років Державній прикордонній службі України», «За отличие в воинской службе» I ступеня, відзнакою МВС України «Закон і честь».

212


Алфавітний список керівників

П Пашинний Олександр Іванович

Державний радник митної служби II рангу. Заслужений юрист України. Почесний митник України.

20.08.58 р.н., Миколаївський кораблебудівний інститут, 1983 р., судові силові установки, інженер-механік; Одеський державний університет, 1990 р., німецька мова і література, філолог-викладач; Національна академія внутрішніх справ України, 1998 р., правознавство, юрист; Державний інститут інтелектуальної власності МОН України, 2009 р., інтелектуальна власність. Працює в митних органах з 1988 р. Займав посади інспектора, старшого інспектора, начальника митного поста «Волинська», заступника начальника, начальника Кіровоградської митниці. Обіймав посади начальника Управління тарифного та нетарифного регулювання, директора департаментів податків та тарифного регулювання й заходів торгівельної політики. У 2008 – 2010 рр. очолював Управління заходів торговельної політики Держмитслужби України. З квітня 2010 р. — заступник директора Департаменту митних режимів та організації митного оформлення. Нагороджений нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України» II ступеня, пам’ятними нагрудними знаками «За сумлінну службу в митних органах України», «15 років митній службі України», «Ветеран Державної митної служби».

213


Алфавітний список керівників

П Пащенко Володимир Григорович

Радник митної служби І рангу.

23.11.59 р.н., Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича, 1985 р., економіка праці, економіст. Працював в митних органах з листопада 1991 по січень 2000 р. Обіймав посади інспектора, старшого інспектора, головного інспектора, начальника митного поста. З вересня 1992 до жовтня 1995 р. — начальник Івано-Франківської митниці.

Педешко Анатолій Іванович

Державний радник митної служби ІІ рангу Почесний митник України. Кандидат юридичних наук.

07.03.61 р.н., Житомирський державний педагогічний інститут, 1983 р., англійська і німецька мови, вчитель англійської і німецької мов; Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого, 1998 р., правознавство, юрист. Роботу в митних органах розпочав у 1992 р. на посаді інспектора Київської митниці. Обіймав посади заступника начальника Житомирської митниці, начальника Ужгородської митниці, начальника Карпатського територіального митного управління, начальника Карпатської регіональної митниці, начальника Полтавської митниці, начальника Східної регіональної митниці. З січня 2004 до квітня 2005 р. — заступник Голови Державної митної служби України. З грудня 2006 до квітня 2008 р. працював заступником директора Департаменту кадрової роботи Державної митної служби України. З квітня 2008 до жовтня 2008 р. — начальник Південної митниці. З січня 2009 до квітня 2009 р. — начальник Харківської митниці. У 2009 – 2010 рр. очолював Центральне митне управління лабораторних досліджень та експертної роботи. Нагороджений нагрудними знаками «Почесний митник України», «За сумлінну службу в митних органах України», «За сумлінну службу в митних органах України» ІІІ ступеня, «За звитягу» І ступеня, орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, Почесними грамотами Кабінету Міністрів України, оголошено Подяку Президента України та Подяку Голови Держмитслужби.

214


Алфавітний список керівників

П Передерій Володимир Всеволодович

Радник митної служби І рангу.

03.02.69 р.н., Київський політехнічний інститут, 1995 р., автоматизовані електротехнічні установки та системи, інженер; Київський національний університет внутрішніх справ, 2006 р., правознавство, юрист. З травня 1995 р. розпочалася його служба в митних органах України в Київській митниці. З квітня 2004 р. — в.о. начальника Бориспільської митниці. З липня 2004 до березня 2005 р. — начальник Бориспільської митниці. У 2005 – 2008 рр. — начальник відділу організації митного контролю Київської регіональної митниці, в.о. першого заступника начальника Південної митниці. В грудні 2008 р. призначений на посаду заступника начальника Управління організації митного контролю Держмитслужби України. У 2009 р. працював на посадах Радника Голови Держмитслужби України, першого заступника начальника Дніпропетровської митниці. Нагороджений пам’ятними нагрудними знаками «За сумлінну службу в митних органах України» та «Почесний митник України», медаллю «За працю та звитягу».

Петров Олександр Павлович

Радник митної служби ІІІ рангу.

1959 р.н., Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченко, 1977 р., романо-германські мови та література. В митних органах працював з 1979 року. Обіймав посади інспектора, старшого інспектора, начальника відділу Київської та Бориспільської митниць. З 1991 до 1995 р. — начальник Управління організації митного контролю Державного митного комітету України.

215


Алфавітний список керівників

П Петровський Олександр Михайлович

Радник митної служби І рангу.

29.09.56 р.н., Вінницький державний педагогічний інститут, 1981 р., фізика, вчитель; Вища школа КДБ ім. Ф.Е. Дзержинського, 1986 р., офіцер з вищою спеціальною освітою. Працює в митних органах з серпня 2005 р. на посаді в.о. начальника Мостиської митниці, а у 2007 – 2009 рр. — на посаді першого заступника начальника Волинської митниці. З кінця 2009 до травня 2010 р. — начальник сектору оперативних чергових Львівської митниці. На теперішній час —головний інспектор відділу митного оформлення Львівської митниці.

Петрусь Степан Петрович

Радник митної служби І рангу. Почесний митник України. Кандидат наук з державного управління. 23.07.61 р.н., Луцький індустріальний інститут, 1991 р., автомобільне господарство, інженер-механік; Львівський державний університет ім. Івана Франка, 1998 р., правознавство, юрист. В митних органах з липня 1992 р. Розпочинав роботу з посади інспектора Рава-Руської митниці. Обіймав посади начальника митного поста «Сокаль», начальника організаційного відділу Управління організаційної роботи Держмитслужби України, начальника відділу кадрового забезпечення центрального апарату Управління кадрів департаменту кадрового забезпечення та роботи з персоналом Держмитслужби України, першого заступника начальника Мостиської митниці , першого заступника начальника Рава-Руської митниці. З січня до вересня 2006 р. — начальник Рава-Руської митниці. З вересня до липня 2010 р. — заступник начальника Волинської митниці. З липня 2010 р. — голова комісії з питань припинення Волинської митниці. Нагороджений пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України» та нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України» ІІ ступеня .

216


Алфавітний список керівників

П Піковський Ігор Олександрович

Державний радник митної служби ІІІ рангу. Кандидат технічних наук.

1957 р.н., Український інституту інженерів водного господарства, 1979 р. Має більш ніж 50 наукових праць, понад 20 винаходів, численні винагороди за авторськими свідоцтвами. У 2008 – 2010 рр. — перший заступник Голови Державної митної служби України. Нагороджений нагрудним знаком «За розвиток міжнародних зв’язків».

Писарєв Вадим Альбертович

Державний Радник митної служби ІІІ рангу. Почесний митник України.

28.02.64 р.н., Харківське вище військове училище тилу, 1985 р., командне, тактичне, артилерійне озброєння, інженер по експлуатації озброєння; Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого, 2001 р., правознавство, юрист; Харківський національний економічний університет, 2005 р., фінанси, економіст. Працює в митних органах з 1995 р. Обіймав посади головного інспектора, заступника начальника та начальника митного поста, начальника Магістральної митниці. З грудня 2005 до жовтня 2009 р. — начальник Дніпропетровської митниці. Нагороджений пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України», медаллю «За сумлінну службу в Прикордонних військах України», отримав Подяку Голови Держмитслужби України.

217


Алфавітний список керівників

П Плотніков Дмитро Іванович

Державний радник митної служби ІІІ рангу.

29.10.22 р.н., Херсонський педагогічний інститут, 1958 р., вчитель російської мови та літератури. Розпочав роботу в митних органах у вересні 1946 р. З 1952 до 1993 р. — начальник Херсонської митниці. Нагороджений орденами Вітчизняної війни, Червоної Зірки, медалями: «За перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні 1941 – 1945 рр.», «За здобуття Кенігсберга», «20 років перемоги над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні», «За доблесну працю в ознаменування 100-річчя з дня народження В.І. Леніна», «30 років Перемоги над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні», «40 років Перемоги», «Ветеран праці»; нагрудним знаком «Отличник пограничных войск».

Погорєлова Тетяна Володимирівна

Державний радник митної служби ІІІ рангу. Почесний митник України.

01.01.55 р.н., Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, 1984 р., філософія. Працює в митних органах з березня 1992 р. на посадах інспектора І категорії, головного інспектора, начальника загального відділу, заступника начальника Управління справами. З квітня 2005 р. до теперішнього часу — начальник Управління справами Держмитслужби України. Нагороджена нагрудним знаком «За заслуги», пам’ятними нагрудними знаками «За сумлінну службу в митних органах України», «15 років митній службі України», нагрудними знаками «За сумлінну службу в митних органах України» ІІІ та ІІ ступеня, «За досягнення в митній справі» ІІ ступеня.

218


Алфавітний список керівників

П Поддубицький Віталій Антонович

Радник митної служби І рангу. Почесний митник України.

13.11.66 р.н., Львівський державний університет ім. Івана Франка, 1996 р., історія, вчитель історії; Львівський регіональний інститут державного управління Національної Академії державного управління при Президентові України, 2003 р., державне управління, магістр з державного управління. Працює в митних органах з 1988 р. на посадах інспектора, старшого інспектора; начальника митного поста, головного інспектора, заступника начальника відділу; начальника відділу, заступника начальника, першого заступника начальника митниці. З квітня до липня 2005 р. — начальник Мостиської митниці. Нагороджений пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України».

Подільчак Юрій Михайлович

Радник митної служби І рангу. Почесний митник України.

27.03.56 р.н., Львівський державний університет ім. Івана Франка, 1990 р., планування народного господарства; Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2002 р., міжнародне право, спеціаліст з міжнародного права. З квітня до грудня 2005 р. — начальник Рава-Руської митниці. Нагороджений пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України».

219


Алфавітний список керівників

П Покрова Юрій Леонідович

Радник митної служби України І рангу.

02.05.62 р.н., Миколаївський кораблебудівний інститут, 1985 р., суднові силові установки, інженер-механік; Херсонський державний технічний університет, 2000 р., менеджмент організацій, менеджер; Львівський регіональний інститут державного управління Національна Академія державного управління при Президенті України, 2004 р., державне управління, магістр державного управління. Працює в митних органах з квітня 1997 р. Обіймав посади інспектора, старшого інспектора, заступника начальника відділу, начальника відділу, заступника начальника митниці, першого заступника начальника митниці. З 2003 до 2005 р. — начальник Ягодинської митниці. З 2005 до 2009 р. — начальник м/п «Рівне-аеропорт» Рівненської митниці. З червня 2009 р. до теперішнього часу працює у Львівській митниці на посаді начальника відділу контролю за переміщенням товарів.

Поліщук Дмитро Володимирович

Радник митної служби 1 рангу. Почесний митник України.

24.11.63 р.н. Ростовське вище військове командне училище, 1985 р., експлуатація приладів і систем управління літальних апаратів; Одеський регіональний інститут державного управління Української Академії державного управління при Президентові України у 2003 році, управління проектами. В митних органах працює з 1991 р. Обіймав посади інспектора, старшого інспектора та начальника оперативного відділу служби боротьби з контрабандою Одеської митниці, заступника начальника відділення боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Чорноморської регіональної митниці, заступника начальника — начальника СБК та ПМП Південної та Київської регіональної митниць. З грудня 2010 року виконує обов’язки начальника Чопської митниці. Нагороджений Почесною грамотою Держмитслужби України, нагрудними знаками «За сумлінну службу в митних органах України» ІІ ступеня, «За заслуги».

220


Алфавітний список керівників

П Поляков Артур Анатолійович

Радник митної служби 1 рангу. Почесний митник України.

18.09.64 р.н., Ізмаїльський державний педагогічний інститут, 1986 р., іноземні мови, вчитель англійської та німецької мов; Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2005 р., державна служба, магістр державної служби. На службі в митних органах України перебуває з квітня 1988 р. Працював заступником начальника відділу контролю за доставкою вантажів Придунайської митниці; начальником відділу контролю митної вартості та номенклатури Придунайської митниці; начальником відділу контролю митної вартості та номенклатури Ізмаїльської митниці; начальником відділу номенклатури та класифікації товарів Запорізької митниці; заступником начальника Ягодинської митниці. У квітні 2010 р. — в.о. начальника Миколаївської митниці. З травня 2010 р. затверджений на посаді начальника Миколаївської митниці. Нагороджений Грамотою Державної митної служби України.

Помикалов Олександр Миколайович

Радник митної служби ІІ рангу.

27.03.48 р.н., Київський державний педагогічний інститут іноземних мов, 1976 р., французька та англійська мови, вчитель. З серпня 1976 до квітня 1990 р. працював у Естонській республіканській митниці на посадах інспектора, начальника оперативного відділу (м. Таллінн) З липня 1992 до березня 1993 р. — в.о. начальника Луганської митниці. Нагороджений пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України», нагрудним знаком «Ветеран Державної митної служби України».

221


Алфавітний список керівників

П Порада Михайло Юрійович

Радник митної служби І рангу.

26.06.59 р.н., Київський державний педагогічний інститут іноземних мов, 1983 р., іноземні мови; Ужгородський національний університет, 2003 р., правознавство, юрист. В митних органах з 1985 р. Працював інспектором, старшим інспектором, начальником оперативного відділу Ужгородської митниці, заступником начальника служби організації митного контролю Карпатського територіального митного управління, начальником вантажного відділу Чопської митниці, начальником митних постів «Тиса» «Чоп-залізничний» Чопської митниці, заступником начальника Чопської митниці, начальником Закарпатської митниці, заступником начальника Чопської митниці – начальником Служби боротьби з контрабандою та порушенням митних правил, заступником начальника Чопської митниці з правоохоронної роботи — начальником Служби боротьби з контрабандою та митної варти, начальником Ужгородської та Виноградівської митниць. З серпня 2009 до квітня 2010 р. — заступник начальника Київської обласної митниці. Нагороджений нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України» та пам’ятним нагрудним знаком «15 років митній службі України»

Постольник Володимир Васильович

Радник митної служби 1 рангу.

26.07.46 р.н., Харківський фармацевтичний інститут, 1973 р., фарма­ цевтична, провізор. Працює в митних органах з 2005 р.. З вересня 2005 до грудня 2005 р. працював на посаді в. о. начальника Магістральної митниці. З грудня 2005 до квітня 2008 р. — начальник Магістральної митниці. Нагороджений почесною грамотою Кабінету Міністрів України у 2002 році.

222


Алфавітний список керівників

П Походзіло Ігор Васильович

Радник митної служби I рангу.

19.10.64 р.н., Київський державний педагогічний інститут ім. Горького, 1986 р., учитель фізики і астрономії. З 1992 до квітня 2009 р. проходив службу в органах Служби безпеки України на оперативних та керівних посадах. В митних органах з травня 2009 р. У 2009 – 2010 рр. очолював Управління внутрішньої безпеки Держмитслужби України.

Похилько Олександр Іванович

Радник митної служби І рангу.

27.07.63 р.н., Орджонікідзевське вище зенітне ракетне командне училище ППО, 1984 р., командна тактична, радіотехнічні засоби. В митних органах з 2010 р. З квітня по грудень 2010 р. – директор Департаменту боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Держмитслужби України. З 3 грудня 2010 року призначений в.о. начальника Рівненської митниці.

223


Алфавітний список керівників

П Похтель Геннадій Миколайович

Радник митної служби І рангу.

Почесний митник України.27.01.65 р.н., Сумський фізико-технологічний інститут, 1993 р., інженер електронної техніки.; Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, 1999 р., спеціаліст з міжнародних економічних відносин. У митних органах з 1992 р. Пройшов шлях від інспектора митного поста до начальника митниці. З 2005 р. — перший заступник начальника митниці – в.о. начальника Новгород-Сіверської митниці. З 2006 р. до теперішнього часу — перший заступник начальника Новгород-Сіверської митниці. Нагороджений пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України», нагрудним знаком «За митну безпеку держави» II ступеня.

Прохода Костянтин Вячеславович

Радник митної служби 1 рангу.

22.03.71 р.н., Криворізький гірничорудний інститут, 1993 р., гірничий інженер, Криворізький економічний інститут, 2007 р., спеціаліст з фінансів. Працює у митних органах з вересня 1993 р. Обіймав посади від інспектора оперативних підрозділів до начальника митного поста. З березня 2010 р. до теперішнього часу — начальник Криворізької митниці. Нагороджений грамотами і подяками митної установи, нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України» ІІ ступеня.

224


Алфавітний список керівників

П Прохоренков Валерій Володимирович

Радник митної служби І рангу. Почесний митник України.

07.09.59 р.н., Львівський ордена Леніна політехнічний інститут ім. Ленінського комсомолу, 1981 р., електричні машини, інженерелектромеханік. Працює в митних органах з 1992 р. Обіймав посади інспектора, старшого інспектора, головного інспектора начальника відділу, заступника начальника митниці, першого заступника начальника митниці, начальника Волинської митниці, начальника ІваноФранківської митниці. З травня 2000 р. по грудень 2003 р. - начальник Волинської митниці, З грудня 2003 р. по вересень 2004р.- начальник Івано-Франківської митниці, З вересня 2004 до березня 2005 р. — начальник Рава-Руської митниці. Нагороджений нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України» 2 ступеня, нагрудним знаком « 15 років митній службі України».

Проців Петро Михайлович

Радник митної служби 1 рангу.

27.04.59 р.н., Львівський лісотехнічний інститут, 1982 р., технологія деревообробки, інженер. Працював у митних органах з 1987 р. на інспекторських посадах та на посаді начальника тоді ще Сумського митного поста Української територіальної митниці. З 1992 до 1994 р. — начальник Сумської митниці.

225


Алфавітний список керівників

П Прошин Олександр Васильович

Радник митної служби І рангу.

04.09.55 р.н., Харківський юридичний інститут, 1980 р., правознавство, юрист. Працює в митних органах з 1992 р. Працював на посадах головного інспектора, начальника Куп’янського митного поста Харківської митниці, начальника Куп’янської митниці. З березня до листопада 1999 р. — начальник Керченської митниці.

Прудніков Михайло Іванович

Державний радник митної служби ІІІ рангу.

07.12.54 р.н., Харківське вище військове командне училище ім. М.І. Крилова, 1977 р.; Вища школа підприємництва Харківського державного університету харчування та торгівлі, 2003 р., бухгалтерський облік та аудит, економіст з обліку і аудиту. Працює в митних органах з жовтня 1997 р.. Обіймав посаду заступника начальника Східної регіональної митниці, Першого заступника начальника Харківської митниці в період з липня до жовтня 2005 р. Начальник Харківської митниці з квітня до липня 2005 р. та з жовтня 2005 до жовтня 2008 р. З липня 2009 р. — заступник начальника Харківської митниці – начальник митного поста «Гоптівка». У березні 2010 р. призначений на посаду заступника начальника Харківської обласної митниці, з травня 2010 р. — заступник начальника митниці – начальник митного поста «Автомобільний». Нагороджений медаллю «За бойові заслуги», медаллю «15 років Державній прикордонній службі України» та ювілейними медалями, пам’ятним нагрудним знаком «15 років митній службі України», грамотою Верховної Ради України, нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України» ІІІ ступеня, «15 років митній службі України», грамотою Верховної Ради України, відзнакою Харківського міського голови «За старанність 350 років заснування Харкова 1654-2004».

226


Алфавітний список керівників

П Прядко Анатолій Тимофійович

Радник митної служби І рангу

У 1973 р. закінчив Севастопольський приладобудівний інститут, інженер-механік металоріжучі верстати і інструменти. Роботу в митних органах почав у жовтні 1990 р. на посаді заступника начальника Сімферопольської митниці Головного управління Державного митного контролю при РМ СРСР. У грудні 1994 р. очолив Сімферопольську митницю. З 1997 р. — заступник начальника Кримської регіональної митниці. З травня по жовтень 1998 р. – начальник Ялтинської митниці У даний час — радник начальника Кримської митниці, голова ветеранської організації. Ветеран праці. Нагороджений почесною грамотою Ради Міністрів АР Крим, грамотою від Голови Ради ветеранів митної служби України.

Пудрик Денис Валерійович

Радник митної служби І рангу. Почесний митник України.

13.07.1977 р.н., Донецький державний технічний університет, 1999, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, магістр з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Національна юридична академія ім. Я. Мудрого, 2007 р., правознавство, юрист; Харківський регіональний інститут державного управління, 2010, магістр державного управління. Працює в митних органах з 1998 р. Займав посади інспектора, старшого інспектора, головного інспектора, заступника начальника, начальника відділу тарифів та митної вартості, заступника начальника Донецької митниці, першого заступника начальника Маріупольської митниці, заступника начальника Східної митниці, начальника Бердянської митниці. З 22.04.10 р. — начальник Кримської митниці. Нагороджений відзнакою Держмитслужби України «Відмінний митник» ІІ ступеня, пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України» ІІІ ступеня, нагрудним знаком «За досягнення в митній справі», почесною відзнакою «Покрова Пресвятої Богородиці».

227


Алфавітний список керівників

Р Пшеничний Валерій Йосипович

Державний радник митної служби ІІІ рангу.

12.05.40 р.н., Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова, 1969 р., правознавство, юрист. Працював у митних органах ІІІ роки. Обіймав посади начальника Південного територіального митного управління, начальника митниці. З березня 1997 до січня 1999 р. — начальник Чорноморської регіональної митниці.

Радецький Віктор Семенович

Державний радник митної служби ІІ рангу.

01.11.44 р.н., Київська вища школа МВС СРСР, правознавство, юрист. У митних органах України працював з червня 1995 до березня 1996 р. на посаді заступника Голови Державного митного комітету України. Нагороджений чотирма відомчими медалями.

228


Алфавітний список керівників

Р Ралік Сергій Казимирович

Державний радник митної служби ІІІ рангу. Почесний митник України. 19.04.62 р.н., Харківське вище військове командно-інженерне училище ракетних військ ім. М.І. Крилова, 1984 р., системи управління за зв’язку; Академія Державного управління при Президенті України, 2001 р., державне управління, магістр державного управління, Тернопільський національний економічний університет, 2008 р., правознавство, юрист. Розпочав роботу в митних органах з 1993 р. Працював на посадах інспектора, старшого, головного інспектора, заступника начальника митниці. З грудня 2003 до травня 2005 р. — начальник Луганської митниці. З серпня 2006 до лютого 2008 р. — начальник Ягорлицької митниці. З квітня 2008 до квітня 2010 р. — начальник Східної митниці. З квітня до травня 2010 р. — заступник начальника Старобільської митниці. З 25 травня 2010 р. до теперішнього часу займає посаду заступника начальника Луганської митниці. Нагороджений пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України», «15 років митної служби».

229


Алфавітний список керівників

Р Рамусь Ігор Петрович

Радник митної служби І рангу.

07.11.62 р.н., Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, 1989 р., політична економія, економіст, викладач політекономії. Працює в митних органах з 1993 р. Обіймав посади інспектора, провідного інспектора, головного інспектора, начальника відділу, заступника начальника Митнотарифного управління, начальника Управління верифікації сертифікатів про походження товарів Державного митного комітету України, начальника Управління з верифікації сертифікатів про походження товарів Державної митної служби України, заступника начальника Управління тарифного регулювання – начальника відділу походження товарів, начальника відділу ведення митного тарифу Управління митно-тарифного регулювання Департаменту податків та тарифного регулювання, заступника начальника Департаменту аналізу ризиків та аудиту – начальника служби аналізу ризиків. У 2005 – 2009 рр. — начальник Центрального митного Управління лабораторних досліджень та експертної роботи. З червня 2010 р. — начальник відділу ведення митного тарифу Управління митно-тарифного регулювання Державної митної служби України. Нагороджений пам’ятними нагрудними знаками «За сумлінну службу в митних органах України», «15 років митній службі України», нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України» ІІІ та ІІ ступеня.

230


Алфавітний список керівників

Р Рибалка Валерій Володимирович

Радник митної служби ІІ рангу.

07.10.60 р.н., Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, 1987 р., міжнародні відносини; референт-перекладач з французької мови; Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної Академії державного управління при Президентові України, 2005 р., державне управління, магістр державного управління. Працює в митних органах з 1988 р. Обіймав посади інспектора, старшого інспектора, начальника митного поста, в.о. начальника, начальника Запорізької митниці, начальника Дніпровської регіональної митниці. З липня до вересня 2000 р. — начальник Чорноморської регіональної митниці. Нагороджений пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України», нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України» I ступеня.

Рібас Юрій Юрійович

Радник митної служби І рангу. Почесний митник України.

04.02.54 р.н., Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова, 1992 р., історія, історик, викладач історії; Донецька державна академія управління, 2000 р., менеджмент організацій, економіст-менеджер. Працює в митних органах з березня 1991 р. Займав посади від інспектора до заступника начальника Донбаської регіональної митниці. У 2005 – 2007 рр. — начальник Ізмаїльської митниці. Нагороджений пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України».

231


Алфавітний список керівників

Р Романенко Геннадій Васильович

Радник митної служби І рангу. Почесний митник України.

12.01.69 р.н., Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка, 2001 р., правознавство, юрист. З квітня до листопада 2003 р. — начальник Глухівської митниці. З листопаду 2003 до липня 2005 р. – начальник Управління митної варти Держмитслужби України. З березня 2010 р. до теперішнього часу — начальник Київської регіональної митниці.

Романченко Олександр Миколайович

Радник митної служби І рангу. Почесний митник України.

06.09.58 р.н., Харківський інститут інженерів залізничного транспорту, 1986 р., управління процесами перевезень на залізничному транспорті, інженер шляхів сполучення по управлінню процесами перевезень. Працював у митних органах з 1992 р. на посадах начальника митного поста Сумської митниці, начальника Конотопської митниці. З липня 2000 до липня 2001 р. — начальник Глухівської митниці. З липня 2001 до січня 2003 — заступник начальника Глухівської митниці. З червня до листопада 2010 р. працював на посаді заступника начальника митниці – начальника митного поста «Залізничний» Харківської обласної митниці. Нагороджений пам’ятним годинником від Голови Держмитслужби України, пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України».

232


Алфавітний список керівників

Р Романчикова Євгенія Геннадіївна

Державний радник митної служби ІІІ рангу. Почесний митник України.

29.04.69 р.н., Донецький державний університет, 1992 р., організатор управлінської праці; Донецький національний університет, 2008 р., правознавство. Працювала на посадах інспектора, старшого інспектора, головного інспектора відділу по роботі з особовим складом Донецької митниці, заступника начальника, начальника відділу несупроводжуваного багажу та контролю транспортних засобів Донецької митниці, начальника митного поста «Донецькаеропорт» Донецької митниці, заступника начальника Донбаської регіональної митниці, заступника начальника Донецької митниці. З жовтня 2006 р. до квітня 2008 р. — начальник Східної регіональної митниці. З травня 2008 р. до квітня 2010 р. — начальник митного поста «Краматорськ» Східної митниці. З квітня 2010 р. і до теперішнього часу — начальник Східної митниці. Нагороджена нагрудними знаками «За сумлінну службу в митних органах України», За сумлінну службу в митних органах України» ІІ ступеня, «За митну безпеку держави» ІІ ступеня, пам’ятним нагрудним знаком «П’ятнадцять років митної служби».

Рувін Олександр Григорович

Державний радник митної служби ІІІ рангу.

20.07.59 р.н., Кам’янець-Подільське вище військово-командне училище, 1980 р., машини інженерного озброєння. Працював у митних органах з січня 2003 р. З січня 2003 до березня 2004 р. — начальник Центральної митної лабораторії. З березня 2004 до жовтня 2005 р. — начальник Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи. Нагороджений орденами «Красная звезда», «За службу в вооруженных силах СССР ІІІ степени», «Знак почета», медаллю «За боевые заслуги».

233


Алфавітний список керівників

Р Руденко Олег Віталійович

Радник митної служби І рангу.

22.02.1962 р.н., Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого, 1997 рік, правознавство. Розпочав роботу в митних органах у травні 2006 р. Обіймав посади заступника директора Департаменту організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил – начальника відділу, начальника відділу Департаменту митної варти та організації боротьби з порушеннями митного законодавства. З травня 2009 р. до квітня 2010 р. — начальник Департаменту аналітичної роботи, управління ризиками та аудиту. Відзначений Подякою Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.

Рудик Володимир Степанович

Радник митної служби ІІІ рангу.

15.09.46 р.н., Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, 1973 р., правознавство, юрист; Академія МВС СРСР, 1989 р. Працював у митних органах з травня 2004 р. З травня 2004 до вересня 2005 р. — начальник Вінницької митниці.

234


Алфавітний список керівників

Р Рудкін Леонід Миколайович

Державний радник митної служби ІІ рангу. Заслужений юрист України. Почесний митник України.

29.11.47 р.н., Севастопольський приладобудівний інститут, 1976 р., технологія машинобудування, металорізальні станки та інструменти, інженер-механік. Працює в митних органах з 1969 р. З 1976 до 2004 р. — начальник Севастопольської митниці. З січня 2004 до квітня 2005 р. — начальник Полтавської митниці. У 2005 – 2009 рр. — начальник Севастопольської митниці. Нагороджений відзнакою Президента України хрестом «За мужність», нагрудними знаками «Ветеран Державної митної служби України», «За сумлінну службу в митних органах України» І ступеня, «За заслуги», пам’ятними нагрудними знаками «За сумлінну службу в митних органах України», «15 років митної службі України», Золотою Зіркою «За заслуги». Нагороджений грамотою Верховної Ради України.

Рудь Віктор Олександрович 12.08.56 р.н., Харківський політехнічний інститут, 1978 р., гідропневматика і гідроприводи, інженер; Харківський державний університет, 1990 р., фахівець іноземних мов, філолог; Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого, 1997 р., правознавство, юрист. Працював у митних органах з листопада до грудня 1994 р. на посаді начальника Харківської митниці.

235


Алфавітний список керівників

Р Румянцев Олег Васильович

Державний радник митної служби ІІІ рангу. 23.03.64 р.н., Севастопольське вище військово-морське інженерне училище, 1986 р., фізико-енергетичні установки, інженер-механік; Таврійський інститут підприємництва та права, 1999 р., правознавство, юрист; Севастопольський державний технічний університет, 2001 р., фінанси, економіст. Працює в митних органах з 1991 р. У період з грудня 2009 р. до квітня 2010 р. — начальник Севастопольської митниці. Нагороджений нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України», нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України» ІІ ступеня.

Руссков Володимир Анатолійович

Державний радник митної служби ІІ рангу Почесний митник України. Заслужений юрист України.

07.01.61 р.н., Московський державний університет, 1984 р., правознавство, юрист. Обіймав посади заступника начальника Управління по організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Держмиткому (Держмитслужби) України, державного експертом відділу контролю та координації правоохоронної діяльності Управління державної безпеки Апарату Ради національної безпеки і оборони України. З серпня до вересня 2005 р. — завідувач відділу по роботі органів податкової, митної, контрольно-ревізійної і прикордонної служб Управління координації правоохоронної діяльності Апарату Ради національної безпеки і оборони України. З вересня 2005до червня 2008 р. — заступник Голови Державної митної служби України. Нагороджений пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України», нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України» III ступеня.

236


Алфавітний список керівників

С Савенко Олександр Кузьмич

Державний радник митної служби ІІІ рангу. Почесний митник України.

31.01.62 р.н., Бєлгородський технологічний інститут, 1989 р., виробництво будівельних виробів та конструкцій, інженер-технолог-будівельник; Українська академія зовнішньої торгівлі, 1998 р., менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, магістр міжнародного менеджменту. Службу в митних органах розпочав з березня 1995 р. на посаді заступника начальника Амвросіївської митниці. З листопада 1997 р. — начальник Амвросіївської митниці. Працював т.в.о. начальника Чопської, Рава-Руської, Львівської митниць, начальником Карпатської регіональної митниці. У червні 2005 р. повернувся на посаду начальника Амвросіївської митниці, з 14.04.10 переведений на посаду заступника начальника Амвросіївської митниці. Нагороджений пам’ятними нагрудними знаками «За сумлінну службу в митних органах України», «15 років митній службі України», нагрудними знаками «За звитягу» Ш ступеня, «За сумлінну службу в митних органах України» III ступеня, орденом «За заслуги» III ступеня.

237


Алфавітний список керівників

С Салагор Микола Михайлович

Державний радник митної служби ІІ рангу Почесний митник України.

14.12.59 р.н., Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича, 1986 р., романо-германські мови та література, філолог, викладач англійської мови та літератури; Митний інститут СРСР, Москва; Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого, 1998 р., правознавство, юрист; Харківський державний економічний університет, 2002 р., облік і аудит, економіст. У митних органах працював на посадах інспектора Вадул-Сіретської митниці, начальника вантажного відділу, начальника Хмельницького митного поста, начальника Південного територіального митного управління (м. Одеса), заступника начальника Західного територіального митного управління (м. Львів), в.о. начальника Галицької митниці, заступника начальника Західної регіональної митниці (м. Львів), першого заступника начальника Вінницької митниці, начальника Хмельницької, Куп’янської, Кельменецької, Вадул-Сіретської митниць. У квітні 1992 р. під його керівництвом була організована та відкрита Хмельницька митниця. Брав активну участь у будівництві та створенні першого на Україні митного навчального центру в місті Хмельницькому. Під керівництвом М.М. Салагора в Україні створений перший підрозділ митної варти. Ініціював та був куратором програми «Контрабанда-Стоп». За ініціативи та безпосередньої участі М.М. Салагора видана серія унікальних книг про Буковину. Є співавтором книги про створення та розвиток митної служби на Буковині. З лютого до липня 2005 р. — перший заступник Голови Державної митної служби України. У 2009 – 2010 рр. керував Чернівецькою обласною, Хмельницькою митницями. Нагороджений Грамотою Всесвітньої митної організації, пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України», медаллю «За сумлінну службу в Прикордонних військах України», орденом «За трудові досягнення» ІV ступеня, медаллю «За сприяння в охороні державного кордону», нагрудним знаком СБУ.

238


Алфавітний список керівників

С Салигін Васілій Вікторовіч

Радник митної служби І рангу. Заслужений економіст України.

02.06.57 р.н., Харківський державний університет, 1995 р., фінанси та кредит, економіст. В митних органах працює з 2010 р. З квітня 2010 р. обіймає посаду заступника Голови Державної митної служби України. Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ та ІІ ступеня, Почесною грамотою Верховної Ради України.

Сальва Михайло Антонович

Радник митної служби І рангу.

17.02.56 р.н., Севастопольський приладобудівний інститут, 1982 р., напівпровідникові і мікроелектронні прилади. Працював у митних органах з березня 2002 до січня 2003 р. на посаді начальника Управління по організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Державної митної служби України.

239


Алфавітний список керівників

С Самойлюк Володимир Олександрович

Державний радник митної служби ІІІ рангу. Почесний митник України. Заслужений юрист України.

18.09.48 р.н., Львівський державний університет ім. Івана Франка, 1982 р., правознавство, юрист. У митних органах з вересня 1979 р. Працював на посадах інспектора, начальника відділу, заступника начальника Львівської митниці, заступника начальника Західного територіального митного управління, заступника начальника Західної регіональної митниці, начальника митного поста «Львіваеропорт». З 2005 р. до 2006 р. — начальник Львівської митниці, з 2006 до 2008 р. — перший заступник начальника Західної регіональної, а згодом Львівської митниці. Зараз очолює Львівське відділення Спілки ветеранів митних органів, радник начальника Львівської митниці на громадських засадах. Нагороджений пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України», нагрудним знаком «Ветеран Державної митної служби України».

Самсонов Євген Борисович

Державний радник митної служби ІІІ рангу. 19.07.66 р.н., Сімферопольське вище військово-політичне училище, 1987 р., військово-політична, вчитель історії та суспільствознавства. Працює в митних органах з 1993 р. Займав посади інспектора, головного інспектора, заступника начальника митного поста, начальника митного поста, начальника відділу, першого заступника начальника митниці. В 2006 – 2008 рр. — начальник Кримської регіональної митниці. З лютого 2009 до квітня 2010 р. — начальник Кримської митниці. З квітня 2010 р. — заступник начальника Кримської митниці. Нагороджений Грамотою Верховної Ради України, медаллю ФТС Россії «За укрепление таможенного сотрудничества», пам’ятними нагрудними знаками «За сумлінну службу в митних органах України», «15 років митної служби України», нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України» ІІІ та ІІ ступенів, відомчими нагородами МВС України «За співробітництво з внутрішніми військами МВС України», «За сприяння органам внутрішніх справ України» .

240


Алфавітний список керівників

С Сасін Ігор Михайлович

Радник митної служби I рангу. Почесний митник України.

28.10.64 р.н., Краматорський індустріальний інститут, 1991 р., машини та технологія ливарного виробництва, інженер-механік; Українська академія зовнішньої торгівлі, 1998 р., менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, магістр міжнародного менеджменту. Службу в митних органах розпочав з травня 1993 р. на посаді інспектора. Займав посади старшого інспектора, начальника відділу, заступника начальника митниці. З вересня 2004 р. — перший заступник начальника митниці. Неодноразово виконував обов’язки начальника митниці. З липня 2010 р. — Голова комісії з питань припинення Амвросіївської митниці. З жовтня 2010 року – заступник начальника митного поста «Амвросіївка» Східної митниці. Нагороджений почесними нагрудними знаками «За сумлінну службу в митних органах України» II ступеня, «15 років митної служби України», «За звитягу» I ступеня. Його прізвище занесено до Книги пошани митниці. Має подяки від Голови Держмитслужби, начальника митниці. Нагороджений почесною грамотою Державної податкової адміністрації України. Оголошена подяка Кабінету Міністрів України.

Свєтлов Василь Олександрович

Державний радник митної служби ІІІ рангу. Почесний митник України.

23.08.43 р.н., Кілійська морехідна школа, 1962 р.; Харківський юридичний інститут, 1969 р, правознавство, юрист. З березня 1979 до серпня 2003 р. — начальник Ізмаїльської митниці. Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України».

241


Алфавітний список керівників

С Свіренко Олександр Анатолійович

Радник митної служби I рангу.

13.05.62 р.н., Державна гірнича академія, 1996 р., економіка, економіст. Працює в митних органах з березня 1993 р. на посадах інспектора, головного інспектора, начальника пасажирського відділу митного поста «Дніпропетровськ-аеропорт». З листопада 1995 до червня 1997 р. — начальник Дніпропетровської митниці.

Сєваст’янов Юрій Володимирович

Кандидат педагогічних наук.

07.11.61 р.н., Липецький державний педагогічний інститут, 1984 р., фізичне виховання, Луганський державний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка, теорія та методика фізичного виховання, спортивного тренування і оздоровчої фізичної культури. Працює в митних органах з квітня 2010 р. З квітня 2010 до травня 2010 р. — радник Голови Департаменту організаційно-інформаційного забезпечення діяльності Голови Служби. З 19 травня 2010 р. працює на посаді начальника Луганської митниці.

242


Алфавітний список керівників

С Седель Сергій Євгенович

Державний радник митної служби III рангу. Почесний митник України. 16.04.59 р.н., Український інститут інженерів водного господарства, 1982 р., гідромеліорація, інженер-гідротехнік; Кіровоградський національний технічний університет, 2004 р., економіка підприємства, спеціаліст з економіки підприємства. У митних органах працює з липня 1992 р. З 1992 до 1996 р. очолював Кодимську митницю, митний пост «Кодима». З червня 1998 до вересня 2005 р. — начальник Кіровоградської митниці. Нагороджений пам’ятними нагрудними знаками «За сумлінну службу в митних органах України» ІІ ступеня

Семененко Олег Юрійович

Кандидат політичних наук.

01.01.75 р.н., Київський університет ім. Тараса Шевченка, 1997 р., міжнародні відносини, спеціаліст з міжнародних відносин, референта-перекладача англійської мови. Працює в митних органах з грудня 2010 року. З грудня 2010 року працює на посаді начальника Управління міжнародного співробітництва Держмитслужби України.

243


Алфавітний список керівників

С Семенов Валентин Петрович

Радник митної служби 1 рангу.

28.01.56 р.н., Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут, 1980 р., історія, вчитель історії та суспільствознавства; Сумський державний університет, 2008 р., фінанси, економіст. У період з 1983 по 1999 рр. проходив дійсну службу в органах державної безпеки УКДБ (УСБ) України у Вінницької області. У митних органах України працює з серпня 2005 року. Займав посади в.о. начальника Кельменецької митниці, заступника начальника митного поста «Могилів-Подільський» Винницької митниці, заступника начальника Дністрянської митниці з правоохоронної роботи – начальника служби боротьби з контрабандою та митної варти, заступника начальника Дністрянської митниці – начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил. З вересня 2010 до цього часу – виконуючий обов’язки начальника Севастопольської митниці. Нагороджений нагрудним знаком «Відмінний митник» 2 ступеня.

Сенів Василь Васильович

Державний радник митної служби ІІІ рангу. Почесний митник України. 29.07.45 р.н., Львівський державний університет ім. Івана Франка, 1976 р., правознавство, юрист. Працював у митних органах 15 років. Обіймав посади інспектора, старшого інспектора, начальника відділу, начальника митного поста, заступника начальника. З березня 1989 до грудня 1998 р. — начальник Мостиської митниці. Нагороджений ювілейною медаллю «ХХ років Перемоги у Великій Вітчизняній війні», медаллю «Ветеран праці».

244


Алфавітний список керівників

С Сенкевич-Давидець Надія Миколаївна

Державний радник митної служби ІІІ рангу. Почесний митник України.

13.09.60 р.н., Київський технологічний інститут легкої промисловості, 1982 р., технологія швейних виробів, інженер-технолог; Українська Академія державного управління при Президенті України, 2003 р., державне управління, магістр державного управління. Працювала в митних органах з лютого 1992 до липня 2004 р. та з квітня 2005 до лютого 2008 р. Обіймала посади начальника Господарсько-експлуатаційного митного управління, начальника Управління бухгалтерського обліку та звітності Держмитслужби України. З жовтня 2005 до лютого 2008 р. — начальник Департаменту ресурсного забезпечення, капітального будівництва та експлуатації об’єктів митної інфраструктури. Нагороджена нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України», «За заслуги», пам’ятним нагрудним знаком «15 років митній службі України», Почесною Грамотою Кабінету Мініс­т­ рів України.

245


Алфавітний список керівників

С Сербайло Анатолій Іштванович

Радник митної служби І рангу

31.05.63 р.н. Працює в митних органах з серпня 1990 р. до теперішнього часу. З лютого 2001 р. працював на посаді начальника митного поста «Тиса»; з травня 2003 р. — заступник начальника Управління технологій митного контролю; з липня 2004 р. — заступник директора Департаменту організації митного контролю начальник Управління технологій митного контролю; з жовтня 2008 р. – директор Департаменту митного контролю в пунктах пропуску; з березня 2009 р. — директор Департаменту організації митного контролю; з травня 2010 р. — директор Департаменту організації митного контролю та роботи митних посередників. Нагороджений нагрудними знаками «За сумлінну службу в митних органах України», «За сумлінну службу в митних органах України» ІІ ступеня, «За розвиток міжнародних зв’язків», пам’ятним нагрудним знаком «15 років митній службі України», Міжнародного академічного рейтингу популярності «Золота фортуна», медаль «15 років Незалежності України», а також неодноразово отримував подяки від Голови Служби та інші відзнаки.

Сидорук Володимир В’ячеславович

Радник митної служби І рангу.

20.06.53 р.н., Вінницький політехнічний інститут, 1980 р., технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти, інженер-механік. Працював у митних органах з травня 1992 р. на посаді начальника Могилів-Подільської митниці. З липня 2000 до березня 2004 р. — начальник Вінницької митниці. Згодом працював першим заступником начальника Роздільнянської митниці, в.о. начальника, начальником, першим заступником начальника Котовської митниці, першим заступником начальника Кучурганської і Дністровської митниць, виконуючим обов’язки начальника Вінницької митниці і заступником начальника Вінницької митниці, начальником відділу митного оформлення № 1 Вінницької митниці. Зараз - начальник відділу організації митного Нагороджений пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України».

246


Алфавітний список керівників

С Сидоренко Володимир Федорович

Радник митної служби І рангу.

06.07.45 р.н., Військова ордена Леніна Академія зв’язку ім. С.М. Будьонного, 1975 р., автоматизовані системи управління, військовий інженер радіоелектроніки; 1985 р., інженер автоматизованих систем управління, офіцер з вищою військовою освітою. Працював у митних органах з 1991 р. З лютого 1992 до травня 1996 р. — начальник Інформаційно-обчислювального центру Державного митного комітету України. З травня до липня 1996 р. — начальником відділу адміністрування обчислювальних мереж Територіального інформаційно-аналітичного митного управління Держмиткому України. Нагороджений нагрудним знаком «За сприяння митним органам».

Симонов Олександр Іванович

Державний радник митної служби 3 рангу. Почесний митник України. Заслужений юрист України.

18.08.64 р.н., Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка, 1990 р., правознавство, юрист. В митних органах з 1992 р. Працював на посадах інспектора, головного інспектора, заступника начальника Київської митниці, начальника Київської регіональної митниці, заступника начальника Центральної енергетичної митниці, в.о. начальника Чорноморської регіональної митниці, начальника Одеської митниці, першого заступника начальника Одеської митниці, першого заступника начальника Північної регіональної митниці (з 2007 р. Центральна регіональна митниця), завідуючим кафедрою Центру підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів Держмитслужби України, начальником відділу контрольноревізійної роботи Київської центральної спеціалізованої митниці; з квітня 2009р. до квітня 2010 р. — начальник Чернігівської митниці. Нагороджений пам’ятним нагрудними знаками «За сумлінну службу в митних органах України» та «15 років митній службі України». Відзначений подякою Президента України.

247


Алфавітний список керівників

С Сікорський Олег Климентійович

Радник митної служби І рангу.

30.11.43 р.н., Харківський інститут інженерів комунального будівництва, 1968 р., інженер-електрик. Працював у митних органах з грудня 1994 р. З грудня 1994 до січня 1997 р. — начальник Вінницької митниці.

Скомаровський Володимир Володимирович

Дійсний державний радник митної служби.

Голова Державної митної служби України з березня до вересня 2005 р. Кандидат економічних наук. 25.06.58 р.н. Вінницький політехнічний інститут, 1985 р., інженеррадіотехнік. З квітня 2002 до березня 2005 р. — народний депутат України четвертого скликання. Нагороджений орденом Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого ІІІ ступеня та орденом Архістратига Михаїла, нагрудним знаком «За заслуги».

248


Алфавітний список керівників

С Скрябін Віктор Валерійович

Радник митної служби ІІІ рангу.

06.04.80 р.н., Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2003 р., театральне мистецтво, звукорежисер театрально-видовищних форм мистецтв. У митних органах з липня 2006 до травня 2007 р. на посаді начальника Відділу з питань взаємодії із засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю (Прес-служба) Держмитслужби України.

Смажник Микола Федорович

Державний радник митної служби 3 рангу. Почесний митник України.

17.07.46 р.н., Київський політехнічний інститут, 1969 р., інженер-механік; Вища школа КДБ СРСР, 1981 р., офіцер з вищою спеціальною освітою та знанням перської мови. Працював у митних органах з квітня 1996 р. на посаді начальника Сумської митниці. З серпня 2000 до листопада 2003 р. — начальник Луганської митниці. Нагороджений пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України», орденами Червоної зірки та Зірки ІІІ ступеня Республіки Афганістан, медалями «За освоєння цілинних земель», «60 років Збройних Сил СРСР», «За бездоганну службу2 ІІ ступеня, «70 років Збройних Сил СРСР».

249


Алфавітний список керівників

С Смірнов Микола Іванович

Державний радник митної служби ІІІ рангу. Почесний митник України. 23.01.47 р.н., Ленінградський інститут радянської торгівлі, 1978 р., товарознавство, товарознавець вищої кваліфікації. Працював у митних органах з лютого 1969 р. на Виборзькій митниці контролером, інспектором, старшим інспектором, начальником митного поста «Брусничное-порт». З лютого 1982 до січня 1991 р. працював начальником митного поста Унгенської митниці, заступником начальника Унгенської митниці, заступником начальника Кишинівської митниці. З січня 1991 до листопада 1994 р. — начальник Донецької митниці. З грудня 1994 р. — перший заступник начальника Південно-Східного територіального митного управління, згодом — перший заступник начальника Донбаської регіональної митниці. Нагороджений медаллю «Ветеран праці», нагрудним знаком «Ветеран Державної митної служби України».

Смірнов Юрій Костянтинович

Державний радник митної служби ІІ рангу. Почесний митник України. Заслужений економіст України.

02.06.39 р.н., Український заочний політехнічний інститут, 1969 р., машини та технологій обробки металів тиском, інженер-механік; Академія суспільних наук при ЦК КПРС, 1986 р. Академік Академії економічних наук України. Розпочав роботу в митних органах з 1994 р. Працював на посадах начальника Південно-Східного територіального митного управління, начальника Донбаської регіональної митниці, радника Голови Державної митної служби України. На теперішній час очолює Донецьке обласне відділення Всеукраїнської громадської організації «Спілка ветеранів митної служби України2. З жовтня 2006 р. був призначений на посаду радника начальника Східної регіональної митниці на громадських засадах. З травня 2009 р. по квітень 2010 р. працював на посаді радника начальника Східної митниці на громадських засадах. Нагороджений медаллю «Ветеран праці», орденом Дружби народів, орденом «Знак Пошани», медаллю «За доблесну працю».

250


Алфавітний список керівників

С Соболь Ігор Миколайович

Державний радник митної служби ІІ рангу Почесний митник України. 14.03.65 р.н., Київське загальновійськове командне училище, 1987 р., командна тактична, англійська мова, перекладач-референт англійської мови; Подільська державна аграрно-технічна академія, 2003 р., облік і аудит, економіст-бухгалтер. Роботу в митних органах розпочав у жовтні 1992 р. Пройшов шлях від інспектора до начальника Північної регіональної та Київської регіональної митниць. З червня 1998 до лютого 2001 р. — заступник Голови Державної митної служби України. Нагороджений пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України» та ювілейною медаллю «10 років незалежності України».

Сова Ігор Володимирович

Радник митної служби І рангу. Почесний митник України.

23.07.70 р.н., Львівський сільськогосподарський інститут, 1992 р., землевпорядкування, інженер-землевпорядник; Львівський сільськогосподарський інститут, факультет підвищення кваліфікації, 1993 р., економіка, організатор-економіст сільськогосподарських підприємств; Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, 2003 р., правознавство, юрист. Працює в митних органах з квітня 1993 р. Обіймав посади інспектора, головного інспектора, начальника митного поста, заступника начальника митниці, першого заступника начальника митниці. У 2006 – 2010 рр. — начальник Івано-Франківської митниці.

251


Алфавітний список керівників

С Соловков Юрій Петрович

Державний радник митної служби ІІІ рангу. Почесний митник України. Почесний прикордонник України. Голова Державної митної служби України З травня 1998 до листопада 2001 р. 25.08.58 р.н., Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту, 1980 р., промислове і цивільне будівництво, інженербудівельник; Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого, 1999 р., правознавство, юрист. Роботу в митних органах розпочав у березні 1992 р. на посаді головного інженера. Працював на посадах начальника відділу, заступника начальника управління, заступника начальника Київської митниці, начальника Управління організації митного контролю, заступника Голови Державної митної служби України. З січня 2004 до березня 2005 р. — начальник Дніпровської регіональної митниці. У травні – липні 2005 р. — перший заступник Міністра України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС. З квітня 2007 до лютого 2008 р. заступник Міністра регіонального розвитку та будівництва України. З травня 2010 р. — начальник Чернігівської митниці. Нагороджений відзнакою Президента України орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, нагрудними знаками Державної митної служби України: «За заслуги», «За митну безпеку держави» ІІ ступеня, «За сумлінну службу в митних органах України» та відзнаками інших державних відомств України, громадських і релігійних організацій.

Солонченко Олександр Валентинович

Радник митної служби ІІ рангу.

21.06.64 р.н., Кіровоградський державний педагогічний інститут, 1990 р., історія, вчитель історії та суспільствознавства. У митних органах почав працювати з 1991 р. на посаді інспектора Кіровоградського митного поста Криворізької митниці. Після створення Кіровоградської митниці працював на посаді начальника відділу, заступника начальника митниці. З січня 1997 до травня 1998 р. —начальник Кіровоградської митниці.

252


Алфавітний список керівників

С Співаков Володимир Вікторович

Радник митної служби ІІ рангу.

13.09.56 р.н., Харківський державний університет ім.А.М.Горького, 1979 р., статистика, економіст. Працював у митних органах з березня 1992 р. на посадах інспектора Харківського митного поста Київської митниці, начальника відділу, заступника начальника Харківської митниці. З вересня до листопада 1994 р. та з грудня 1994 до лютого 1995 р. — т.в.о. начальника Харківської митниці. Також працював на посадах заступника начальника митниці, начальника відділу, заступника начальника відділу, головного інспектора Східної регіональної митниці, головного інспектора Харківської митниці. З грудня 2006 р. обіймає посаду головного інспектора із захисту державної таємниці та спеціального документального зв’язку Харківської митниці. У червні 2010 р. призначений на посаду головного інспектора із захисту державної таємниці та спеціального документального зв’язку Харківської обласної митниці. Нагороджений пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України», нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України» ІІ ступеня.

253


Алфавітний список керівників

С Сорока Леонід Степанович

Радник митної служби І рангу. Доктор технічних наук, професор.

26.06.52 р.н.; Харківське вище військове командно-інженерне училище ракетних військ 1974 р., автоматизовані системи управління,– Харківський інженерно-економічний університет, 2000 р., менеджмент організацій. Науково-педагогічну діяльність розпочав у 1980 р. у Харківському ВВКІУ РВ. З 2000 по 2002 рр. перебував на державній службі, займаючи посаду заступника начальника управління внутрішньої політики Харківської обласної державної адміністрації. З 2002 до 2006 рр. — заступник харківського міського голови з гуманітарних питань. З 2007 р. — декан факультету комп’ютерних наук Харківського національного університету ім. В. Каразіна В Академії митної служби України працює з жовтня 2010 р. на посаді ректора. Нагороджений медалями Міністерства оборони, почесним званням «Заслужений винахідник Української РСР», Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, Харківської обласної державної адміністрації, Харківського міського голови, Харківської міської ради, тричі визнавався лауреатом регіонального рейтингу «Харків’янин року».

Стоянов Анатолій Петрович

Радник митної служби ІІ рангу. Кандидат біологічних наук.

03.03.55 р.н., Одеський державний університет ім. Мечникова, 1980 р., біологія, біолог, викладач біології та хімії. Працював в митних органах з травня 1994 р. З листопада 1996 до вересня 2002 р. —начальник Кінологічного центру. Нагороджений пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України».

254


Алфавітний список керівників

С Сподарик Ярослава Луківна

Державний радник митної служби І рангу. Почесний митник України. Заслужений економіст України.

22.10.57 р. н., Львівський торгово-економічний інститут, 1979 р., товарознавство і організація торгівлі промисловими товарами, товарознавець вищої кваліфікації. Працює в митних органах з лютого 1994 р. Обіймала посади інспектора, старшого інспектора, начальника відділу Західного територіального митного управління. З грудня 2000 до вересня 2004 р. — начальник Рава-Руської митниці, з вересня 2004 до березня 2005 р. — начальник Івано-Франківської митниці, з травня до липня 2005 р. — начальник Яворівської митниці, 2005 – 2008 рр. — заступник начальника Львівської, а згодом Західної регіональної митниці. У 2008 – 2009 рр. — начальник митного поста «Львів-аеропорт», а з травня 2009 р. — перший заступник начальника Львівської митниці. Нагороджена пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України».

Ступак Юрій Вікторович

Радник митної служби І рангу.

13.03.73 р.н., Київський університет імені Тараса Шевченка, 1998 р., правознавство. В митних органах працює з березня 2004 р. Працював на посаді заступника директора Юридичного департаменту, з липня 2010 р. начальник Відділу забезпечення функціонування системи управління якістю. Нагороджений нагрудним знаком «Відмінний митник» І ступеня.

255


Алфавітний список керівників

С Судак Світлана Дем’янівна

Радник митної служби ІІІ рангу. Кандидат філософських наук.

13.01.1975 р.н., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 1997 р., журналістика, журналіст. З квітня 2004 до травня 2005 р. — головний інспектор відділу по взаємодії із засобами масової інформації Північної регіональної митниці. З травня 2005 до червня 2007 р. — провідний інспектор Відділу з питань взаємодії із засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю. З червня до листопада 2007 р. — т.в.о. начальника Відділу з питань взаємодії із засобами масової інформації та зв’язків з громадськість (Прес-служба) Держмитслужби України. З листопада 2007 р. до теперішнього часу — начальник Відділу з питань взаємодії зі ЗМІ та громадськістю (Прес-служба) Держмитслужби України. Нагороджена нагрудним знаком «Відмінний митник» ІІ ступеня.

Cудорженко Володимир Родіонович

Радник митної служби ІІ рангу.

03.01.57 р.н., Київський державний педагогічний інститут іноземних мов, 1983р., іноземні мови; Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого, 1998р., правознавство. В митних органах з 1989 р. Працював головним інспектором, першим заступником начальника Центрального територіального митного управління Державного митного комітету України. З березня до листопада 1995 р. — начальник Управління по організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Державного митного комітету України. З листопада 1995 до червня 2008 р. працював у службі боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Київської спеціалізованої митниці, Київської обласної митниці, Північної регіональної митниці, Київської регіональної митниці. Нагороджений пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України».

256


Алфавітний список керівників

С Супрович Олександр Миколайович

Радник митної служби І рангу.

11.04.55 р.н., Київський торговельно-економічний інститут, 1987 р., економіст. Працює в митних органах з 1975 р.Обіймав посади інспектора, старшого інспектора, начальника відділу. З травня 1992 до червня 1996 р. — начальник Вадул-Сіретської митниці. Нині працює начальником відділу митного оформлення пункту пропуску «Вадул-Сірет». Нагороджений пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України», нагрудним знаком «Ветеран Державної митної служби України».

Сухіна Марія Анатоліївна

Радник митної служби І рангу.

26.01.69 р.н., Херсонській індустріальний інститут, 1995 р., бухгалтерський облік, контроль та аналіз господарської діяльності, економіст. В митних органах працює з 2010 р. З квітня до вересня 2010 р. працювала на посаді директора Департаменту адміністрування митних платежів. З вересня 2010 р. призначена виконуючим обов’язки начальника Дніпропетровської митниці та з жовтня цього ж року затверджена на цій посаді. Нагороджена відзнакою Президента України «Орденом княгині Ольги» III ступеня, нагрудним знаком «За звитягу» ІІІ ступеня, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.

257


Алфавітний список керівників

С Сухорученков Геннадій Миколайович

Радник митної служби ІІ рангу.

04.08.47 р.н., Вища школа МВС СРСР, 1974 р., правознавство, юрист; Сімферопольський державний університет, фінанси і кредит, економіст. Працював в митних органах у 1982 році інспектором Керченської митниці. У період з квітня 2004 до квітня 2005 р. — начальник Севастопольської митниці

Сушко Вадим Тимофійович

Радник митної служби І рангу. Заслужений юрист України. Почесний митник України.

28.06.51 р.н., Харківський юридичний інститут, 1981 р., правознавство, юрист. Працював в митних органах з березня 1993 р. на посадах інспектора, старшого інспектора, головного інспектора, начальника сектору, заступника начальника митниці. З березня 2001 до травня 2003 р. – начальник Магістральної митниці. Нагороджений пам’ятним годинником від Голови Держмитслужби України, медаллю «За бездоганну митну службу» II ступеня.

258


Алфавітний список керівників

Т Сьомка Сергій Миколайович

Державний радник митної служби 3 рангу. Почесний митник України.

17.12.66 р.н., Київський державний педагогічний інститут іноземних мов, 1989 р., іноземні мови; Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, 1999 р., міжнародні економічні відносини. У митних органах з лютого 1992 р. Обіймав посади інспектора, старшого інспектора, начальника відділу, заступника начальника Бориспільської митниці, заступника начальника Управління організації митного контролю, начальника Управління технологій митного контролю, директора Департаменту організації митного контролю. З грудня 2008 до квітня 2010 р. працював на посаді начальника Київської центральної спеціалізованої митниці. З травня 2010 р. — заступник Голови Державної митної служби України. Нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України. Відзначений Подякою Президента України. Нагороджений пам’ятними нагрудними знаками «За сумлінну службу в митних органах України», «За сумлінну службу в митних органах України» ІІ і ІІІ ступенів, «15 років митній службі України», відзнакою Державної митної служби України «За заслуги», нагрудними знаками «За розвиток міжнародних зв’язків» та «За митну безпеку» ІІ ступеня.

Тимофєєв Ігор Володимирович

Радник митної служби І рангу.

10.11.60 р.н., Донецьке вище військо-політичне училище військ зв’язку, 1981 р.; Військово-політична академія, 1991 р. З травня 2010 р. — заступник Голови Державної митної служби України.

259


Алфавітний список керівників

Т Тимофеєв Валентин Сергійович

Радник митної служби І рангу.

Заслужений економіст України. 16.11.50 р.н., Київський торговельно-економічний університет, 1972 р., бухгалтерський облік, економіст. Працював у митних органах з березня 2004 до червня 2005 р. начальником Управління матеріально-технічного забезпечення.

Тимошенко Віктор Анатолійович

Радник митної служби I рангу.

13.09.69 р.н., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 1996 р., хімічна технологія тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів, інженер хімік-технолог; Національна академія державної податкової служби України, 2005 р.,правознавство, юрист; Академія управління Міністерства внутрішніх справ України, 2009 р., правознавство, юрист. Розпочав роботу в митних органах у квітні 2010 року на посаді начальника Львівської митниці, працював першим заступником начальника Департаменту аналітичної роботи, управління ризиками та аудиту Держмитслужби України. З вересня 2010 року — в.о. начальника Вінницької митниці, з жовтня 2010 року — начальник Вінницької митниці. Заслужений економіст України, нагороджений нагрудним знаком «Почесний працівник державної податкової служби України».

260


Алфавітний список керівників

Т Тимошенко Микола Михайлович

Радник митної служби І рангу. Кандидат економічних наук.

27.04.1958 р.н., Житомирський сільськогосподарський інститут, 1982 р., агрономія, вчений агроном; Державна агроекологічна академія України, 1999 р., облік і аудит, економіст-бухгалтер. Народний депутат України VI скликання. У митних органах з травня 2010 р. на посаді в.о. начальника Житомирської митниці. В жовтні 2010 р. призначений на посаду начальника Житомирської митниці.

Титор Володимир Йосипович

Радник митної служби І рангу. Почесний митник України.

05.09.68 р.н., Тернопільський інститут народного господарства, 1991 р., фінанси і кредит, економіст; Тернопільський національний економічний університет, 2007 р., магістр, державна служба. Працює в митних органах з жовтня 1991 р. Свою трудову діяльність розпочав на посаді інспектора митного поста. Обіймав посади начальника вантажного відділу Тернопільської митниці, заступника начальника Подільської регіональної митниці, першого заступника начальника Тернопільської митниці, т.в.о. начальника Тернопільської митниці, в.о. начальника Тернопільської митниці. З березня 2008 р. і до теперішнього часу — перший заступник начальника Тернопільської митниці. Нагороджений медаллю Спілки афганців «За заслуги», пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах», «15 років митній службі України».

261


Алфавітний список керівників

Т Токарчук Олександр Йосипович

Державний радний митної служби ІІІ рангу. Почесний митник України. Кандидат юридичних наук. Доктор філософських наук. Заслужений юрист України.

19.05.65 р.н., Пермське вище командне училище МВС СРСР, 1986 р., командна тактична мотострілкових військ, офіцер мотострілкових військ з вищою військово-спеціальною освітою, викладач початкової військової освіти; Національна академія внутрішніх справ України, 2000 р., правознавство, юрист; Одеський регіональний інститут державного управління Національної Академії державного управління при Президентові України, 2006 р., державне управління, магістр державного управління. В митних органах працює з листопада 1995 р. Обіймав посади заступника начальника відділу митної варти, заступника начальника відділення по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил, начальника відділення по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил, заступника начальника митниці. З серпня 2002 до жовтня 2003 р. — начальник Чорноморської регіональної митниці. На даний час — заступник начальника Південної митниці. Нагороджений медаллю «За мужність в охороні державного кордону України», нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України» ІІІ ступеня.

Тренбач Юрій Іванович

Радник митної служби І рангу.

23.09.41 р.н., Військова ордена Леніна Червонопрапорна Академія бронетанкових військ ім. Маршала Радянського Союзу р. Маліновського, 1977 р., інженер оперативно-тактичних танкових військ, офіцер з вищою військовою освітою. Начальник Сектору режимно-секретної роботи з січня до серпня 1995 р. Нагороджений військовими медалями, орденом «За службу Родине», пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України».

262


Алфавітний список керівників

Т Трифонов Олександр Олексійович

Радник митної служби І рангу. Почесний митник України.

09.02.56 р.н., Харківське вище військове командне училище ім. М.І. Крилова, 1978 р., експлуатація літальних апаратів, офіцер з вищою військово-спеціальною освітою – інженер-механік; Вища школа підприємництва Харківського державного університету харчування та торгівлі, 2003 р., економіст з обліку і аудиту. Працював у митних органах на посадах інспектора, провідного інспектора, начальника відділу, в.о. начальника митного поста, заступника начальника митниці, начальника митниці. З квітня до липня 2005 р. — начальник Магістральної митниці. З липня 2005 р. до квітня 2008 р. працював Першим заступником начальника Магістральної митниці. З травня 2008 р. до квітня 2010 р. обіймав посаду заступника начальника Харківської митниці. У квітні 2010 р. призначений на посаду начальника відділу митного оформлення №1 Харківської обласної митниці, з травня 2010 р. – начальник відділу митного оформлення №2 митного поста «Товарний» Харківської обласної митниці. Нагороджений нагрудними знаками, «За сумлінну службу в митних органах України», «За сумлінну службу в митних органах України» III ступеня.

263


Алфавітний список керівників

Т Трофимчук Валерій Федорович

Радник митної служби 1 рангу.

04.06.69 р.н. 1993р. Луцький індустріальний інститут, технологія машинобудування, 2006р. Львівський регіональний інститут державного управління Української Академії державного управління при Президентові України, державне управління. В митних органах з листопада 1993 р. Працював на посадах інспектора, головного інспектора, заступника начальника митниці. З січня о квітня 2010 р. — начальник Рівненської митниці. Відзначений Подякою від імені Голови Служби, нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України», нагрудним знаком «За досягнення в митній справі» II ступеня.

264


Алфавітний список керівників

Т Тютюнник Олександр Олесьович

Радник митної служби І рангу.

15.04.63 р.н., Харківський юридичний інститут, 1987 р., правознавство, юрист. Працює в митних органах з 1991 р. Обіймав посади старшого інспектора Криворізької митниці, головного інспектора та заступника начальника Дніпропетровської митниці, першого заступника начальника Дніпровського територіального митного управління, доцента кафедри та начальника кафедри Академії митної служби України, заступника начальника Дніпровської регіональної митниці. З травня 1996 до березня 1997 р. — начальник Кримського територіального митного управління. З березня 1997 до травня 1999 р. — начальник Кримської регіональної митниці. З травня 1999 до червня 2000 р. — начальник Подільської регіональної митниці. З липня 2000 до листопада 2002 р. — начальник Східної регіональної митниці. З червня 2005 до березня 2010 рр. — заступник начальника Дніпропетровської митниці. З березня до травня 2010 р. — провідний інспектор відділу організаційної-контрольної роботи служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Дніпропетровської митниці. З травня по листопад 2010 р. працював на посаді заступника начальника Харківської обласної митниці – начальника митного поста «Товарний». З листопада 2010 року призначений на посаду начальника митного поста «Товарний» Харківської обласної митниці. Нагороджений пам’ятними нагрудними знаками «За сумлінну службу в митних органах України» та «15 років митній службі України», отримав Подяку Голови Держмитслужби України та цінним подарунком від Голови Держмитслужби України.

265


Алфавітний список керівників

У Удод Володимир Іванович

Радник митної служби І рангу.

21.08.67 р.н., Орловське вище військове командне училище зв’язку ім. Калініна, Одеський інститут внутрішніх справ, спеціальність. Розпочав роботу в митних органах у 1992 році, обіймав інспекторські посади, посади начальника відділу, служби, заступника начальника митниці. У 1999 – 2000 рр. — начальник Ялтинської митниці. Нагороджений пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України», нагрудними знаками «За сумлінну службу в митних органах України» ІІІ ступеня, нагрудним знаком “15 років митній службі України”, нагрудним знаком “За сумлінну службу в митних органах України” ІІ ступені

Ужвак Сергій Миколайович

Державний радник митної служби ІІІ рангу. 26.09.69 р.н., Вінницький політехнічний інститут, 1992 р., електронні обчислювальні машини, інженер-системотехнік; Інститут післядипломної освіти Вінницький державний аграрний університет, 2001 р., економіст-бухгалтер. Працював митних органах з березня 1993 р. Обіймав посади інспектора вантажного відділу, старшого, головного інспектора, заступника начальника вантажного відділу, в.о. начальника відділу і начальника відділу тарифів та митної вартості, начальника відділу контролю митної вартості та номенклатури, першого заступника начальника митниці. У 2005 – 2007 рр. — начальник Вінницької митниці. Нагороджений пам’ятними нагрудними знаками «За сумлінну службу в митних органах України», «15 років митній службі України».

266


Алфавітний список керівників

У Улинець Василь Георгійович

Державний радник митної служби ІІ рангу.

З листопада 1994 до листопада 1996 р. — начальник Карпатського територіального митного управління.

Устименко Ігор Іванович

Радник митної служби І рангу.

11.03.56 р.н., Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, 1983 р., романо-германська мова та література, перекладач; Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, 1999 р., правознавство, юрист. Працює в митних органах з 1983 р. на посадах інспектора, старшого інспектора, начальника митного поста, заступника начальника Київської митниці, т.в.о. начальника Котовської митниці, заступника начальника Черкаської митниці. З травня до липня 2005 р. — начальник Білгород-Дністровської митниці. З липня 2005 до липня 2007 р. — перший заступник начальника Білгород-Дністровської митниці. З липня 2007 до жовтня 2007 р. – заступник начальника Чернігівської митниці. З жовтня 2007 до травня 2008 р. – заступник начальника Центральної регіональної митниці. З грудня 2009 р. до теперішнього часу — заступник начальника Волинської митниці. Нагороджений нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України» ІІ ступеня.

267


Алфавітний список керівників

Ф Федоров Олександр Олегович

Державний радник митної служби І рангу Почесний митник України.

03.08.63 р.н., Мінський державний педагогічний інститут іноземних мов, 1985 р., англійська та французька мови; Рада митного співробітництва (Бельгія), 1993 р.; Митна академія США, 1994 р. На службі в митних органах України перебуває з грудня 1985 р. Працював інспектором, старшим інспектором, начальником відділу та заступником начальника Бориспільської митниці, начальником Організаційно-інспекторського управління Держмитслужби України, начальником Київської обласної митниці, начальником Бориспільської митниці, заступником начальника Центрального бюро аналізу ризиків та аудиту, першим заступником начальника Північної регіональної митниці. З жовтня 2005 до серпня 2006 р. — перший заступник Голови Державної митної служби України. У 2006 – 2010 рр. заступник Голови Державної митної служби України. З квітня 2010 р. до вересня 2010 р. начальник Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи. З вересня 2010 р. — радник Голови Департаменту організаційно-інформаційного забезпечення діяльності Голови Служби Державної митної служби України. Нагороджений пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України», нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України» II ступеня, медаллю «За мужність в охороні державного кордону України», ювілейною медаллю «10 років Незалежності України», медаллю «За сумлінну службу в Прикордонних військах України», ювілейним знаком «10 років Прикордонним військам України», орденом Святого Станіслава IV ступеня з врученням Офіцерського Хреста та орденом «Святий Дмитро Солунський» IV ступеня, нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України» I ступеня, нагрудним знаком «За розвиток міжнародних зв’язків», нагрудним знаком «Золота зірка «За заслуги».

268


Алфавітний список керівників

Ф Федькін Андрій Віталійович

Радник митної служби І рангу. Почесний митник України.

18.08.70 р.н., Смоленське вище інженерне училище радіоелектроніки ППО СВ 1992 р., інженер; Інститут міжнародних відносин, 1999 р., право. У митних органах України працює з 1993 р. Пройшов шлях від інспектора Управління організації митного контролю Державного митного комітету України до директора Департаменту організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Державної митної служби України. З квітня 2010 р. очолює Івано-Франківську митницю. Відзначений Подяками Голови Служби, Почесною грамотою Державної митної служби України, подякою від начальників Північної регіональної та Київської регіональної митниць, нагороджений нагрудними знаками «За сумлінну службу в митних органах України» ІІІ та ІІ ступеня, «За митну безпеку держави» ІІ ступеня, пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України», медаллю «За укрепление таможенного сотрудничества» Федеральної митної служби Російської Федерації

Фокін Олександр Тимофійович

Радник митної служби І рангу. Начальник Південної регіональної митниці.

09.12.53 р.н., Одеський ордена Трудового Червоного Прапора політехнічний інститут у 1976 році, автоматика і телемеханіка, інженер. З вересня 2005 до грудня 2006 р. — начальник Одеської митниці. З грудня 2006 до липня 2008 р. — начальник Південної регіональної митниці. Нагороджений пам’ятним нагрудним знаком «15 років митній службі України». У 1998 р. Указом Президента України присвоєно військове звання «генерал-майор». Учасник ліквідації наслідків на ЧАЕС у 1986 році.

269


Алфавітний список керівників

Ф Фарченко Дмитро Гаврилович

Державний радник митної служби ІІІ рангу. Заслужений юрист України.

01.02.40 р.н., Вища партійна школа при ЦК КПРС, 1973 р., політолог. Працював в митних органах з 1988 р. на посаді начальника митного поста. Начальник Білгород-Дністровської митниці з 1992 до березня 2001 р.

Федик Геннадій Петрович

Радник митної служби І рангу. Почесний митник України.

12.10.71 р.н., Вінницький державний сільськогосподарський інститут, 1993 р., агрономія, вчений агроном; Одеський регіональний інститут державного управління Української Академії державного управління при Президентові України, 2002 р., державне управління, магістр державного управління. Працює в митних органах з квітня 1999 р. Працював на посадах інспектора, старшого, головного інспектора Подільської регіональної митниці, інспектора Ягодинської митниці, головного інспектора, начальника вантажного сектору Галицької митниці, заступника начальника відділу Чорноморської регіональної митниці, першого заступника начальника Придунайської, Ізмаїльської, Вінницької митниць, в.о. начальника, начальника Чернігівської митниці, начальником Вінницької митниці. З березня 2010 р. до теперішнього часу — начальник Ягодинської митниці. Нагороджений нагрудним знаком «Відмінний митник» ІІ ступеня, «За сумлінну службу в митних органах України» ІІІ ступеня.

270


Алфавітний список керівників

Х Харкавий Микола Олександрович

Радник митної служби І рангу Почесний митник України.

12.11.68 р., Кам’янець-Подільський педагогічний інститут, 1993 р., історія, вчитель історії і правознавства; Київський Національний університет, 2004 р, правознавство, юрист. Службу у митних органах розпочав у 1994 р. старшим інспектором митного поста «Кам’янець-Подільський» Хмельницької митниці. Успішно пройшов етапи професійного становлення на МогилівПодільській, Ягодинській митницях на посаді начальника вантажно-пасажирського відділу; заступника, першого заступника начальника Подільської регіональної митниці; радника Голови Державної митної служби України, в.о. директора Департаменту боротьби з митними правопорушеннями ДМСУ. З квітня 2010 р. — заступник начальника, в.о. начальника Хмельницької митниці. З липня 2010 р. — на посаді начальника Хмельницької митниці. Нагороджений пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України».

Харьковщенко Євген Анатолійович

Державний радник ІІІ рангу. Державний службовець ІІІ рангу.

Заслужений діяч науки і техніки України, доктор філософських наук, професор. Автор 102 науково-методичних праць, зокрема 3 монографій, 6 підручників, розділів в колективних монографіях. 26.10.53 р., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, філософський факультет. У 2008 – 2009 рр. — директор департаменту організації діяльності Голови Державної митної служби України. Нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України.

271


Алфавітний список керівників

Х Хмаров Вадим В’ячеславович

Державний радник митної служби ІІІ рангу. Почесний митник України.

21.06.62 р.н., Вище прикордонне командне училище КДБ СРСР, 1984 р., загальновійськовий командир; Львівський національний університет ім. І. Франка, 2008 р., правознавство, юрист. У митних органах з 1992 р. Працював на посадах старшого інспектора відділу по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил Тернопільської митниці, заступника начальника митниці, першого заступника начальника Тернопільської митниці. З березня 2004 до квітня 2005 р. — начальник Управління внутрішньої безпеки Департаменту кадрового забезпечення та роботи з персоналом Держмитслужби України. З травня 2005 до березня 2008 р. — директор Департаменту внутрішньої безпеки Держмитслужби України. З березня 2008 р. до теперішнього часу — начальник Тернопільскької митниці. Нагороджений пам’ятним нагрудними знаками «За сумлінну службу в митних органах України», «За сумлінну службу в митних органах України» ІІІ ступеня та «За звитягу» ІІІ ступеня, пам’ятним нагрудним знаком «15 років митній службі України», медаллю «За сприяння в охороні державного кордону України».

272


Алфавітний список керівників

Х Хорошковський Валерій Іванович

Дійсний державний радник митної служби. Державний службовець 1-го рангу.

З грудня 2007 р. до січня 2009 р. — Голова Державної митної служби України. Заслужений економіст України. Доктор економічних наук, професор. 01.01.69 р., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, юридичний факультет. Автор близько 100 науково-методичних праць, зокрема монографій «Український шлях. Начерки: геополітичне положення України та її національні інтереси» (1997) (у співавт.), «Після СРСР: Україна – новий рубіж» (1998), «Всесвітній банк: кредитні ресурси міжнародного банку реконструкції та розвитку» (1999), «Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями: еволюція, теорія, практика» (2002), підручників «Кредити міжнародного валютного фонду: Навч. посіб. для студентів вузів» (1999), «Монетарні ризики: зовнішньоекономічний аспект. Підручник для студентів вузів» (2005), розділів у колективних монографіях. Нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, нагрудним знаком «Золота зірка «За заслуги».

273


Алфавітний список керівників

Ц Цапів Андрій Миколайович

Радник митної служби І рангу.

06.08.70 р.н., Івано-Франківський інститут нафти і газу, 1992 р., технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти; Львівський державний університет ім. Івана Франка, 1999 р., правознавство, юрист. Працює в митних органах з 1993 р. на посадах інспектора, старшого інспектора, начальника відділу, начальника митного поста, заступника начальника митниці. З квітня 2000 по липень 2003 р. – начальник Івано-Франківської митниці. З липня 2003 до серпня 2005 р. — начальник Галицької митниці. З квітня 2009 до квітня 2010 р. — головний інспектор з питань інтелектуальної власності Львівської митниці. З травня 2010 р. — заступник начальника відділу митного оформлення Львівської митниці. Нагороджений пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України».

Цибко Василь Іванович

Радник митної служби І рангу.

05.10.56 р.н., Київська вища школа міліції, 1986 р., правознавство; Українська академія внутрішніх справ, 1994 р., правознавство, юрист. Розпочав роботу в митних органах з серпня 2005 р. У лютому 2006 р. очолив Рава-Руську митницю.

274


Алфавітний список керівників

Ч Чарнецький Сергій Георгійович

Радник митної служби 1 рангу. Почесний митник України.

05.06.63 р.н. Технологічний університет «Поділля», 1998р., інженерекономіст. У митних органах з 1994 року. Пройшов шлях від інспектора митниці до заступника начальника Подільської регіональної митниці. З вересня 2005 року по серпень 2010 р. працював у Хмельницькому центрі підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів ДМСУ, з серпня 2008 р. обіймав посаду заступника директора Хмельницького центру підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів ДМСУ. З серпня 2010 р. призначений виконуючим обов’язки начальника Кінологічного центру ДМСУ. Неодноразово заохочувався керівництвом ДМСУ: Подяка Голови Служби, Грамота Державної митної служби України, нагрудні знаки «За сумлінну службу в митних органах України»,»За сумлінну службу в митних органах» ІІІ ступен.

275


Алфавітний список керівників

Ч Ченцов Віктор Васильович

Державний радник митної служби ІІІ рангу. Почесний митник України. Доктор історичних наук, професор. Заслужений діяч науки і техніки 02.11.61 р.н., Дніпропетровський державний університет, 1983 р., історія, історик, викладач історія і суспільствознавства. Науково-педагогічну діяльність розпочав у 1996 р. в Дніпропетровському державному університеті. В Академії митної служби України працює з грудня 1997 р. Пройшов шлях від доцента кафедри державного та конституційного права, начальника факультету післядипломної освіти, першого проректора до ректора Академії. У 2006 – 2010 рр. — ректор Академії митної служби України. З 2010 р. – професор кафедри державної служби та митної справи. Нагороджений ювілейною медаллю «70 лет Вооруженных сил СССР», нагрудними знаками «Відмінник освіти України», «За сумлінну службу в митних органах України», пам’ятним нагрудним знаком «15 років митній службі України», відзначений почесною грамотою Держмитслужби України, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, Почесною грамотою Дніпропетровської обласної ради, Подякою Дніпропетровської міської ради.

Черевко Петро Андрійович

Радник митної служби І рангу.

02.03.52 р.н., Київський інститут народного господарства імені Д.С. Коротченка, 1979 р., фінанси і кредит, економіст. Кандидат економічних наук. Працював в митних органах з квітня 2005 р. У квітні – травні 2005 р. — в.. начальника Фінансово-економічного управління Держмитслужби України. У травні-червні 2005 р. — начальник Фінансово-економічного управління Держмитслужби України. З червня до жовтня 2005 р. — директор Фінансово-економічного департаменту Держмитслужби України. З жовтня 2005 до 2008 р. — начальник Фінансово-економічного управління Держмитслужби України. З листопада 2008 до березня 2010 р. — начальник Дністрянської митниці.

276


Алфавітний список керівників

Ч Черкасов Сергій Олексійович

Радник митної служби І рангу.

12.01.64 р.н., Ворошиловградський машинобудівний інститут, 1989 р., економіка та планування матеріально-технічного постачання, економіст; Східноукраїнський державний університет, 2000 р., державне управління, магістр державного управління. Працює в митних органах з квітня 1993 р., займаючи посади інспектора, старшого інспектора, начальника пасажирського відділу, заступника начальника та начальника митного поста «Старобільськ» Луганської митниці. З липня 2005 до грудня 2005 р. — перший заступник начальника Старобільської митниці. У 2005 – 2010 рр. — начальник Старобільської митниці. З грудня 2010 р. – начальник митного поста «Старобільськ» Луганської митниці. Нагороджений пам’ятними нагрудними знаками «15 років митній службі України» та нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України» ІІ ступеня.

277


Алфавітний список керівників

Ч Черкасський Руслан Анатолійович

Державний радник митної служби І рангу. Почесний митник України.

24.05.70 р.н., Донецьке вище військове училище інженерних військ та військ зв’язку, соціально-психологічна; Донецький національний університет, правознавство, магістр з правознавства; Академія Державного управління при Президенті України, державне управління, магістр державного управління. Кандидат наук з державного управління. В митних органах з 1993 р. За період роботи пройшов шлях від інспектора до начальника митниці. З липня 2003 до травня 2005 р. — начальник Донбаської регіональної митниці. З червня до вересня 2005 р. — в.о. начальника, перший заступник начальника Донецької митниці. З вересня 2005 до серпня 2006 р. — заступник директора Департаменту аналізу ризиків та аудиту Державної митної служби України. З серпня 2006 до січня 2008 р. — перший заступник Голови Державної митної служби України. З березня 2010 р. до теперішнього часу — начальник Енергетичної регіональної митниці. Нагороджений пам’ятними нагрудними знаками «За сумлінну службу в митних органах України», «15 років митній службі України», нагрудними знаками «За сумлінну службу в митних органах України» ІІІ ступеня, «За звитягу» І ступеня, «За заслуги», медаллю «За сприяння в охороні державного кордону України», почесною відзнакою Апарату РНБО України ІІІ ступеня.

Чернишенко Микола Миколайови

Радник митної служби ІІ рангу.

01.01.59 р.н., Київський інститут народного господарства, економіст. Працював у митних органах з серпня 1994 р. на посаді заступника начальника Бази постачання та технічного обслуговування. З листопада 1994 до червня 1996 р. — начальник спеціалізованого автогосподарства Державного митного комітету України.

278


Алфавітний список керівників

Ч Чернишов Олексій Віталійович

Державний радник митної служби III рангу.

23.11.61 р.н., Свердловське вище військово-політичне танково-артилерійське училище, 1983 р., офіцер наземної артилерії з військовополітичною освітою; Уральський інститут народного господарства, 1993 р., бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності, економіст. Працював в митних органах з 1991 до 1999 р. на посадах інспектора, начальника відділу митних платежів, заступника начальника Чопської митниці. З червня 1996 до 1999 р. — начальник Волинської митниці.

Черніков Дмитро Валентинович

Радник митної служби І рангу.

13.02.71 р.н., Московське вище командне училище дорожніх і інженерних військ, командна тактична дорожніх військ, інженер з будівництва автомобільних доріг; Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого, правознавство, юрист; Національна Академія державного управління при Президентові України, 2006 р., державне управління, магістр державного управління. Працює в митних органах з 1993 р. Обіймав посади інспектора, старшого інспектора, начальника митного поста, заступника начальника, першого заступника начальника митниці. З жовтня 2005 до квітня 2010 р. — начальник Маріупольської митниці. Нагороджений пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України», медаллю Жукова, медаллю «Захиснику Вітчизни».

279


Алфавітний список керівників

Ч Чорна Ганна Михайлівна

Радник митної служби І рангу. Почесний митник України.

20.09.65 р.н., Харківський юридичний інститут, 1989 р., правознавство, юрист. У митних органах України працює з 1992 р. З 1992 до 2008 р. пройшла шлях від інспектора Управління по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил Державного митного комітету України до заступника директора Департаменту організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил – начальника відділу організації провадження у справах про порушення митних правил Державної митної служби України. З квітня 2009 до квітня 2010 р. працювала на посаді заступника директора Департаменту організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил. У квітні 2010 р. призначена на посаду начальника Управління правового забезпечення. Нагороджена пам’ятними нагрудними знаками «За сумлінну службу в митних органах» та «15 років митній службі», нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах» ІІІ та ІІ ступеня, «За розвиток міжнародних зв’язків», «За звитягу» ІІІ ступеня, орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.

Чубрей Георгій Іванович

Радник митної служби ІІ рангу.

26.05.47 р.н., Кишинівський сільськогосподарський інститут ім. М.В. Фрунзе, агроном. З березня 1989 до квітня 1992 р. — начальник Вадул-Сіретської митниці.

280


Алфавітний список керівників

Ч Чувахін Володимир Олександрович

Радник митної служби ІІ рангу.

26.01.49 р.н., Львівський державний університет ім. Івана Франка, 1972р., англійська мова та література, філолог-германіст, перекладач, вчитель англійської мови. Працював в митних органах з 1982 до 2000 р. Обіймав посади інспектора, старшого інспектора, начальника митного поста «Октябрський» Миколаївської митниці. З 1995 до 2000 р працював на посаді начальника Миколаївської митниці. Відзначений подякою та цінним подарунком Голови Державної митної служби України, Почесною грамотою Миколаївської обласної державної адміністрації.

Чурилов Валерій Володимирович

Радник митної служби ІІ рангу.

10.07.63 р.н., Одеський інженерно-будівельний інститут, 1985 р., сільськогосподарське будівництво, інженер-будівельник. Працював у митних органах з листопада 2004 до липня 2005 р. начальником Управління розбудови та експлуатації об’єктів митної інфраструктури.

281


Алфавітний список керівників

Ш Шайда Василь Васильович

Радник митної служби 1 рангу.

01.12.59 р.н., Львівський лісотехнічний інститут, 1988 р., технологія деревообробки, інженер-технолог; Львівський державний університет ім. І. Франка, правознавство, юрист. Працює в митних органах з вересня 1990 р. Обіймав посади інспектора, старшого інспектора, головного інспектора, начальника відділу, заступника начальника Рава-Руської митниці, першого заступника начальника Ужгородської митниці. У 2008 – 2009 рр. — начальник Ягодинської митниці. Нагороджений пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України», 2001 р.

Шахтер Сергій Яковлевич

Державний радник митної служби ІІІ рангу. 26.11.52 р.н., Київський ордена Леніна державний університет ім. Т.Г. Шевченка, 1974 р., іноземні мови, перекладач-референт та викладач англійської та французької мов. Працював у митних органах з 1985 до 1997 р. Обіймав посади старшого інспектора, начальника оперативного відділу, заступника начальника митниці. З листопада 1990 до лютого 1997 р. — начальник Маріупольської митниці.

282


Алфавітний список керівників

Ш Швидков Геннадій Іванович

Державний радник митної служби ІІІ рангу.

04.09.46 р.н., Львівський сільськогосподарський інститут, 1969 р., механізація процесів сільськогосподарського виробництва. Працював у митних органах з грудня 1999 до березня 2002 р. начальником Управління по організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Державної митної служби України. Нагороджений пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України», медаллю «За мужність в охороні державного кордону України».

Шейко Олександр Петрович

Державний радник митної служби ІІ рангу Почесний митник України. Заслужений юрист України.

28.03.53 р.н., Харківський радіотехнічний технікум, 1972 р., радіотехнік; Харківський юридичний інститут ім. Ф. Дзержинського, 1980 р., юрист. Роботу в митних органах розпочав у вересні 1990 р. Пройшов шлях від старшого інспектора до начальника Митно-тарифного управління Держмиткому (Держмитслужби) України. З червня 1998 до грудня 2002 р. та з вересня 2005 до грудня 2007 р. — заступник Голови Держмитслужби України. Нагороджений пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України», нагрудними знаками «За сумлінну службу в митних органах України» III ступеня, «Відмінний прикордонник» I ступеня, ювілейним знаком «10 років Прикордонним військам України».

283


Алфавітний список керівників

Ш Шиманський Віталій Іванович

Радник митної служби І рангу.

11.05.39 р.н., Севастопольский приладобудівний інститут, 1973 р., суднові силові установки, інженер-механік. Працював в митній службі з 1977 р. на інспекторських посадах. З червня 1991 до квітня 1996 р. — начальник Керченської митниці.

Шиш Ігор Григорович

Радник митної служби І рангу.

29.04.73 р.н., Український державний університет харчової технології, 1995 р., обладнання харчових виробництв; 2000 р., облік і аудит. Працює в митних органах з червня 1999 р. на посаді начальника відділу технічного та господарського забезпечення Автотранспортного митного господарства. З квітня 2005 р. — в.о. начальника Автотранспортного митного господарства. З вересня 2005 р. до теперішнього часу — начальник Автотранспортного митного господарства. Нагороджений пам’ятним нагрудним знаком «15 років митній службі України».

284


Алфавітний список керівників

Ш Шляхта Юрій Андрійович

Державний радник митної служби ІІ рангу. 14.05.1932 – 23.12.2010. Ужгородський державний університет, 1965 р., історія. В митних органах з 1955 р. Працював заступником начальника Чопської митниці, начальником Чопської митниці, радником начальника Чопської митниці на громадських засадах. З 2001 до 2007 р. був заступником Голови відділення Спілки ветеранів митної служби України Чопської митниці. Нагороджений медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд», «Отличник таможенной службы», пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України», нагрудним знаком «Ветеран Державної митної служби України», занесений до Книги пошани Державної митної служби України у 2008 р.

285


Алфавітний список керівників

Ш Штанько Андрій Іванович

Державний радник митної служби ІІІ рангу. Почесний митник України. 07.11.59 р. народження, Ростовський державний університет, 1982 р., прикладна математика; Київський університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 1999 р., міжнародне право, спеціаліст з міжнародного права. В митних органах з травня 1991 р. Працював на посадах: старшого інспектора, головного інспектора Херсонської митниці; З квітня 1993 до березня 2004 р. — начальник митного поста «Нова Каховка» Херсонської митниці; З квітня 2004 до квітня 2005 р. — начальник митного поста «Каховка». З травня до липня 2005 р. — начальник Херсонської митниці. З липня 2005 до червня 2008 р. — перший заступник начальника Херсонської митниці. З червня до листопада 2008 р. — начальник Кримської митниці. З листопада 2008 до березня 2009 р. — начальник Південної митниці. З березня 2009 по грудень 2010 р. — начальник Дністровської митниці. Нагороджений пам’ятними нагрудними знаками «За сумлінну службу в митних органах України», «15 років митній службі України».

286


Алфавітний список керівників

Ш Штробля Йосиф Йосифович

Державний радник митної служби ІІІ рангу. Почесний митник України. 05.10.54 р.н., Івано-Франківський інститут нафти і газу, 1989 р., технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти, інженер-механік, Ужгородський національний університет, 2007 р., правознавство. У митних органах з 1987 р. Працював на посадах старшого, головного інспектора Ужгородської митниці, начальником оперативного відділу Ужгородської митниці, начальником відділу по боротьбі з контрабандою наркотиків Ужгородської митниці, головним інспектором, начальником вантажного відділу Карпатської регіональної митниці, заступником начальника Карпатської митниці, заступником начальника Бориспільської митниці – начальником відділення по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил. З лютого 2004 р. — начальник Управління по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил Департаменту боротьби з митними правопорушеннями Держмитслужби України. У 2005 – 2010 рр. — начальник Чопської митниці. Нагороджений медаллю «За працю і звитягу», орденом «За заслуги» III ступеня та заохочувальними відзнаками Держмитслужби України: нагрудними знаками «За сумлінну службу в митних органах України» трьох ступенів, «За звитягу» III ступеня, пам’ятними нагрудними знаками «За сумлінну службу в митних органах України», «15 років митній службі України», «За розвиток міжнародних зв’язків».

287


Алфавітний список керівників

Щ Шуляк Валентин Петрович

Радник митної служби І рангу.

24.04.68 р.н., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 1996 р., комп’ютеризовані системи управління та автоматики, інженер-системотехнік. Працює у митних органах з 2002 р. Обіймав посади начальника Інформаційно-аналітичного митного управління, заступника начальника Управління інформаційного забезпечення та митної статистики, заступника начальника Департаменту інформаційних технологій та митної статистики. З січня 2007 р. — заступник начальника Регіональної інформаційної митниці Державної митної служби України. Нагороджений заохочувальною відзнакою «Відмінний митник» ІІ ступеня.

Шулятьєв Олександр Артемович

Радник митної служби II рангу.

23.07.59 р.н., Ленінградський державний університет, 1988 р., правознавство, юрист. Розпочав роботу в митних органах у 1980 р. на інспекторських посадах. З квітня 1985 р. — начальник митного поста «Трофяновка» Виборзької митниці. З листопада 1988 до грудня 1993 р. — начальник Криворізької митниці.

288


Алфавітний список керівників

Щ Щербань Віталій Адольфович

Державний радник митної служби ІІІ рангу. Почесний митник України.

06.05.57 р.н., Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, 1983 р., правознавство, юрист; Українська Академія державного управління при Президентові України, 1996 р., державне управління, магістр державного управління. Працює в митних органах з березня 1992 р. на посадах провідного, головного інспектора Управління по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил Державного митного комітету України, заступника начальника Управління по організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил – начальника організаційно-аналітичного відділу Держмитслужби України, начальника Оперативної митниці, начальника Управління власної безпеки та контролю Держмитслужби України. З жовтня 2005 р. до жовтня 2006 р. працював начальником Північної регіональної митниці; з жовтня 2006 р. до травня 2008 р. — начальником Центральної регіональної митниці. З червня 2008 р. до квітня 2010 р. — заступник начальника Головного управління юстиції у м. Києві – начальник відділу Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України. З квітня до липня 2010 р. працював заступником Голови Держмитслужби України. З липня 2010 р. до жовтня 2010 р. — заступник начальника Київської центральної спеціалізованої митниці. З жовтня 2010 р. — заступник начальника Житомирської митниці. Нагороджений пам’ятними нагрудними знаками «За сумлінну службу в митних органах України», «15 років митній службі України», «За сумлінну службу в митних органах України» ІІ ступеня, подякою та цінним подарунком Голови Держмитслужби України.

289


Алфавітний список керівників

Я Щербань Вячеслав Дмитрович

Державний радник митної служби ІІІ рангу.

11.07.70 р.н. Вінницький державний педагогічний інститут, 1994 р., учитель історії та правознавства; Київський університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2000 р., магістр міжнародного права; Міжрегіональна академія управління персоналом, 2004 р., доктор філософії в галузі права. У митних органах з 2008 р. З лютого до квітня 2008 р. працював на посаді начальника Департаменту аналізу ризиків та аудиту. З квітня до грудня 2008 р. працював на посаді начальника Департаменту аналітичної роботи та інформаційної розвідки. З грудня 2008 р. до лютого 2009 р. — директор Департаменту власної безпеки Держмитслужби України Нагороджений орденом «Святого рівноапостольного князя Володимира» ІІІ ступеня.

Яблонський Степан Тимофійович

Державний радник митної служби ІІІ рангу. Почесний митник України. Заслужений економіст України.

15.01.50 р.н., Український інститут інженерів водного господарства, 1974 р., гідромеліорація, інженер-гідротехнік. Розпочав роботу в митних органах у вересні 1994 р. Обіймав посади інспектора, старшого інспектора, заступника начальника митного поста, начальника вантажного відділу. З травня 2000 до січня 2010 р. — начальник Рівненської митниці. Відзначений Грамотою Президії Верховної Ради УРСР, орденом Дружби народів, пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України», відзнакою «15 років митній службі України», медаллю «15 років МВС України», нагрудним знаком «За заслуги».

290


Алфавітний список керівників

Я Яковець Руслан Костянтинович

Державний радник митної служби ІІІ рангу.

01.01.39 р.н., Черкаський державний педагогічний інститут, 1962 р., фізика, основи виробництва, вчитель фізики і основ виробництва середньої школи. Працював в митних органах з лютого 1993 до лютого 1999 р. на посаді начальника Черкаської митниці.

Ярощук Юрій Миколайович

Радник митної служби І рангу. Заслужений працівник транспорту України. 27.12.56 р.н., Київський автомобільно-дорожний інститут ім. 60-річчя Великої жовтневої соціалістичної революції, 1981 р., автомобілі й автомобільне господарство, інженер-механік; Київська вища школа МВС СРСР ім. Ф. Дзержинського, 1991 р., правознавство, юрист. Працював начальником Департаменту ресурсного забезпечення, капітального будівництва та експлуатації об’єктів митної інфраструктури з квітня до вересня 2005 р. та з лютого до червня 2008 р. Нагороджений відзнакою Президента України медаллю «За бездоганну службу» ІІІ ступеня.

291


Алфавітний список керівників

Я Ярмольський Сергій Іванович

Державний радник митної служби ІII рангу. Почесний митник України.

30.08.68 р. н., Луцький індустріальний інститут, 1992 р., машинобудування, інженер; Тернопільська академія народного господарства, 2002 р., фінанси, економіст. Працює в митних органах з липня 1992 р. Обіймав посади інспекторського та керівного складу Волинської та Ягодинської митниць. З жовтня 2003 до травня 2005 р. — перший заступник начальника Волинської митниці. З травня 2005 до листопада 2008 р. — начальник Чернігівської митниці. З листопада 2008 р. — начальник Ужгородської, з лютого 2009 р. — начальник Львівської, з квітня 2010 р. — начальник Рівненської митниці, а з грудня 2010 р. — в.о. начальника Департаменту аналітичної роботи, управління ризиками та аудиту. Нагороджений пам’ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України», нагрудними знаками «15 років митній службі України», «15 років Державній митній службі Республіки Білорусь», «За сумлінну службу в митних органах України» ІІІ ступеня, «За митну безпеку держави», почесною грамотою Державної прикордонної служби України, медаллю «15 років Державній прикордонній службі України», медаллю «За сприяння в охороні державного кордону України», ювілейною відзнакою «15 років спецпідрозділу «Сокіл» МВС України, Почесною грамотою Держмитслужби України, відзнакою УМВС України в Рівненській області.

292


Алфавітний список керівників

Я Ярцев Віталій Вікторович

Радник митної служби І рангу. Почесний митник України.

16.04.59 р.н., Львівський ордена Леніна політехнічний інститут ім. Ленінського комсомолу, 1981 р., інженер-механік; Львівський філіал Української Академії державного управління при Президенті України, 1998 р., державне управління, магістр державного управління. Розпочав роботу в митних органах у липні 1992 р., обіймав посади інспектора, старшого інспектора, головного інспектора, начальника відділу, служби Західного територіального митного управління, заступника начальника Західного територіального митного управління, заступника начальника Західної регіональної митниці. З червня 1998 до листопада 1999 р. — начальник Рівненської митниці. З листопада 1999 до травня 2000 р. — начальник Мостиської митниці. З травня до жовтня 2000 р. — начальник Рава-Руської митниці. З 2000 р. — на керівних посадах Західної регіональної та Львівської митниць.

Яценко Сергій Анатолійович

Державний радник митної служби ІІІ рангу. Почесний митник України.

31.03.59 р.н. Дніпропетровський державний університет, 1981 р., електронно-обчислювальні машини, інженер-системотехнік. Роботу в митних органах розпочав у грудні 1990 р. на посаді інспектора Дніпропетровського митного поста. З 1990 до 1995 р. пройшов шлях від інспектора до начальника Дніпропетровської митниці. З жовтня 1995 р. — начальник Управління організації митного контролю Державного митного комітету України. З січня 1996 до червня 1998 р. — заступник Голови Державної митної служби України.

293


Алфавітний список керівників

Я Ящук Василь Іванович

Державний радник митної служби ІІ рангу. Заслужений юрист України. 14.01.40 р.н., Вінницький політехнічний інститут, 1969 р., математика, вчитель математики; Київська вища школа МВС СРСР, 1977 р., правознавство, юрист. У митних органах з 1990 р. Працював на посадах заступника начальника Українського управління державного митного контролю СРСР, начальника Управління справами Держмиткому України, начальника Організаційноінспекторського управління Держмитслужби України, начальника Центральної спеціалізованої митниці, Центральної енергетичної митниці – начальника Управління власної безпеки та контролю Держмитслужби України, радника Голови Державної митної Служби України, начальника кафедри митного контролю, оформлення та податків і зборів Київського центру підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів. Нагороджений медаллю «За отличие в охране государственной границы СССР», Грамотою Президії Верховної Ради УРСР, чотирма ювілейними медалями, орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, нагрудним знаком «Ветеран Державної митної служби України», має ряд інших державних та відомчих нагород та внесений до книги пошани Енергетичної регіональної митниці.

294