Page 92

NOTATNIK KONSTRUKTORA

Kinetis Design Studio (1) Nowe, bezplatne srodowisko programistyczne Kilka tygodni temu firma Freescale udost~pnila pierwsze, jeszcze testowe, wersje nowego srodowiska programistycznego o nazwie Kinetis Design Studio, kt6re docelowo ma zastqpic - jako narz~dzie dla mikmkontroler6w Kinetis - cieszqcego si~ duzq popularnosciq Code Warriora. W artykule przedstawiamy cechy i budow~ tego pakietu, narz~dzia udost~pniane przez srodowisko programistyczne, pokazemy takZe przykladowq aplikacj~ zrealizowanq pod jego ,,opiekq".

Kinetis Design Studio Block Diagram Commercial Support/Packages

Kinetis Design Studio

"c

·;;,

a:

::J

C NPW =1 ~

-~

I

..

Ji

Eclipse Framework

I~ p~;:~or I[ MOX KA J

CDT(C/C++)

I

GNU ARM

Eclipse ARM• GNU Tools

~

newlib-nano newlib

Windows 7/8

OpenOCD CMIS-OAP

El] ~

~

P&E

~

L!J ~Segger _S81V;_oe~I cl , ,

.__G _o_e_s_e_rv_e_r.... __

KPSDK

Unux

Rysunek 1. Schemat budowy srodow iska Kinetis Design Studio

Podstaw'l Kinetis Design Studio stanowi Eclipse (wersja Kepler 4.3). Jest to napisana w i<izyku Java otwarta (open-source) platforma, w oparciu o kt6rq mo:i:na tworzyc srodowiska programistyczne. Eclipse samo w sobie nie dostarcza zadnych narztidzi programistycznych, oferuje jednak obstug'l tak zwanych wtyczek (plug-ins]. Wtyczki to narztldzia, kt6re mog4 by integrowane z Eclipse.

Elementy skladowe Kinetis Design Studio Chqc pozostac w zgodzie z kolejnoscill czynnosci procesu tworzenia oprogramowania, jako pierwsze z narz'ldzi Kinetis Design Studio nale:i:y wymienic Processor Experta. Jest lo genera tor kodu kon figuracyjnego d la mikrokontrole ra. Narz'ldzie to pozwala za pomocll graficznego interfejsu u:i:ytkownika wygene rowac pliki z kodem :i.r6dlowym , w kt6rych zaimplementowany jest interfejs programistyczny (API - Application

Programming Interface) do zasob6w wewn<itrznych mikrokontrolera. Kolejnym uzywanym p rzez programistoi narz~dziem Kinetis Design Studio jes t edytor. }ak latwo jest si'l domyslic pozwala on na pisanie kodu zr6dlowego aplikacji. Edytor Kinetis Design Studio pozwala pisac kod fr6dlowy w j'lzyku Assembler, C oraz C+ +. Kod ir6dtowy nie jest inte rpretowalny dla uktad6w elektronicznych, kt6re operuj'I na wartosciach binarnych, zatem potrzebne jest narzE!dzie, kt6re odpow iednio p rzetworzy kod z jednej postaci do drugiej. T)•m narz'ldziem jest kompilator. Tlumaczy on pliki zawierajqce kod :i.r6dlowy na pliki z kodem maszynowym. W p rzypadku Kinetis Design Studio zastosowano kompilalor GCC (GNU Comp iler Collection). )esli podczas kompilacji bl~dy nie wyst<1Pill. dalej pliki z kodem maszynowym S'I konsolidowa ne w jeden plik wykonywalny. Za rcalizacj~ tcgo zadania odpowiada linker. Plik wykonywalny w zapisywany jest do pa-

miE!ci mikrokon trolera. Za poprawne wykonanie tej czynnosci od powiada programalor. Ostatnim z nam;dzi jest debuger. Debugowanie, ttumaczone czasem jako odrobaczanie lub odpluskowanie, lo proces systematycznego redukowania liczby bl'ld6w w oprogramowaniu. Zasada dzialania debugera jest prosta. Pozwala on wykonywac kod stop niowa, a nawet krok po kroku, jednoczesnie pozwalaj<1c na podgllld stanu systemu, w tym np. rejestr6w mikrokon trolera i z miennych. Dzi'lki temu programista rnoze szczeg6lowo analizowac zachowanie aplika cji, co bardzo pomaga w wychwycenl u r6znego rodzaju nieprav.ridlowoSci, a w konsekwencji ich usuni'lciu. Kinetis Design Studio wykorzystuje debuger GDB (GNU Project debugger). Obstugiwane przez debuger interfejsy sprz~towe to: Segger }-Link. P&E Multilink o raz CMSIS-DAP. Pona d lo elementem, kt6ry mo:i:na doinstalowac w forrnie wtyczki do srodowiska Kine tis Design Studio jest system operacyjny czasu rzeczywistego (RTOS - Real Time Operating System). Mo:i:e to bye produkt wspierany od dawna przez firm~ Freescale o nazwie MQX lub popularnie stosowany w r6:i:nych systemach wbudowanych FreeRTOS. Ostatnirn nieom6wionym d otlld komponentern skiadajqcym si'l na Kinetis Design Studio jest newlib/newlib-nano. Jest to biblioteka implementujllca standard j'lzyka C. Pakiel Kinetis Design Studio zostal dostosowany do pracy na dw6ch obecnie najpopularniejszych syslemach operacyjnych: Windows (wersje 7 i 8, zar6wno 32- jak te:i: 64-bitowe) oraz Linux (Ubuntu, Redhat, Centos). Schema! blokowy przcdstawiajqcy budow~ Kinetis Design Studio przedstawiono na rysun ku 1.

Proces tworzenia a plikacji Proces tworzenia aplikacji w programie Kine tis Design Studio moina zasadniczo podzielic na lrzy e tapy. W pierwszym e tapie programista korzystajqc z narz'ldzia Processor Expe rt lworzy interfejs programistyczny do peryferi6w mikrokonlrolera, kt6rych u:i:ycia wymaga aplikacja. W drugim elapie programista pisze kod fr6dlowy aplikacji w oparciu o wczesniej wygenerowany interfejs do peryferi6w. W trzecim etapie programista sprawdza pop rawnosc dzialania aplikacji poprzez uruchomicnie je j i debugowanie na platformie sprz~towej.

eWy·d a ei~Tll.~m~ ~k1~:rb:z~i.cloJ lf (96006) Wydanie ele~:troniczne przeznaczone Wy'tqcznie do u:±ytku Vlltasnego bez prawa do rozpowszechniania.

67

Elektronika praktyczna 07 2014  
Elektronika praktyczna 07 2014  
Advertisement