Page 86

Energia - kontynuacja ,,Arduino" dla MSP430

mrora

wFvs '3. N

llOPln

2dfllOI

bllll()I

.. ..

P1.P2

218~

bUM:>t

_ _.

TAI

'"" ........

~ !llSCl_AI

(WIRT.

f"J

1•100•

.,..,_., (12C, Sfl)

mc_a

""' '"'

Rysunek 3. Struktura wewni:trzna MSP430FR5969 (za not<t Tl) spora odmiana w por6wnaniu z ,,nieco" przestarzalym i konstrukcjami opartymi o wyswietlacze zgodne z HD44780, pobierajqce niejednokrotnie kilkaset razy wi~kszy pr'!d. niz pozostale uklady elektroniczne urz<1dze-

nia. Ola wyswietlacza jest dost~pna kompletna dokumentacja oraz biblioteki u latwiajqce jego implementacj~. Wyswietlacz nie jest jeszcze oferowany przez polskich dystrybutor6w, ale pewnk w najblizszym czasie sytu acja ulegnie zmianie. Jako srodowiska programowe mozna wybrac pomi'ldzy komercyjnym i CCS dostarczanym przez Tl i Workbench JAR oraz bezplatnym, open-sourceowym srodowiskiem Energia. Srodowisko Energia w najnowszej wersji 0101E0012 zgodnej z FR5969 udost~p­ nione jest bezplatnie na stroui.e http://goo.gl/ Uu O/h Y, natomiast uwagi zwiqzane z rozpocz~ciem pracy pod adresem http://goo.gl/ NoiAOT. Forum uzytkownik6w Energii jest dost~pne pod adresem http://goo.gl/IF9mrx. Po zai.n stalowaniu najnowszej wersji Energii konieczne jest uaktualnieni.e oprogramowa nia Launchpada poprzez wyb6r opcji Too/s\Upgrode Programmer (rysunek 4). Po uaktualnieniu warto wypr6bowac rnozliwosci zestaw u i wyswietlacza (biblioteka Sharp_Booslerpack_SPI) np . za pomocq niekosmplikowanego szkicu, kt6ry pokazano na rysunku 5. Przykladowy efekt sterowania wyswietlacza LCD przedstawia fotografia 6. Adam Tatus, EP

Rysunek 4. Uaktualnienie oprogramowania Launchpada

LCD_Sha1cBoost~tf'oicl:,_SPl_maln§

ficicllldc ~e:t,.,Io;tl•,h" Jliodw::I• ~sJ'I.b" tiodw::lo " LCf>_Sl;n:r.Bno&tc1hck_'3)].b" LCD_$ltdt~&000t@!~Q~k_~P[ O'{Scne.11.J

'i'-Old.tt&t"l* ll (

n1. ,,.J ~~I.

1()1

,,,r·, ·U•

,,

cur_nncr

bl'l'.!:li

t1SP430FR5969

(11~.UIFl!T)I

:llD?. 01r , J"H'I ( U T XOl'olD )I

&ySCUf':n. ·"· ""

Launchpad 8. Ene:cgia

!@#$;t.A&•

( 1)1

llly SCU<!:l:I. · · • ( I , l, "H TH r") i r.ySc ut.n. ·,...,....,~ (0) 1

ll'/SCUt.n . · ..••( t, 2 0, lr,lllc uen. ·~~· ( J , J D. ray:;auui. ·u~ ( I ,

..

~)G,

)Or\IJ(l(-0" ) :

"tMll'IChJ1~4-· li

4D, .. , lwit rtr li

a.>(.ic u - . Htrc11t (J.)1 11.~cneo. ~u•. ( 1 , ~o.

!~fH "u,• · 1;

~cne.i;i. ~.01.sl. (I ;

•.oluh(l l;

II

• I

••

do> •

..

~

(

Rysunek 5. Szkic testowy dla LCD

J)

VII

Fotografia 6. Aplikacja testowa LCD

eWy·d a ei~Tll.~m~ ~k1~:rb:z~i.cloJ lf (96006) Wydanie ele~:troniczne przeznaczone wytqcznie do u:±ytku Vlltasnego bez prawa do rozpowszechniania.

61

Elektronika praktyczna 07 2014  
Elektronika praktyczna 07 2014  
Advertisement