Page 85

NOTATNIK KONSTRUKTORA

Energia - kontynuacja ,,Arduino" dla MSP430 Firma Texas Instruments narobila sporo zamieszania pierwszq seriq Launchpada dla MSP430G2 oferujqc kompletny zestaw uruchomieniowy w niespotykanej wczesniej cenie 4,30 USD. Sukcesowi platformy dopomoglo udostepnienie srodowiska Energia, fu nkcjonalnego odpowiednika Arduino, kt6re bardzo ulatwia zastosowanie 16-bitowego m ikrokontrolera MSP430.

Niedawno na rynek zos tal wprowadzony kolejny 16 bitowy mikrokonlroler z pamiii· ci<t FRAM wraz z zestawem eksperymentalnym MSP-EXP430FR5969. Wygh1d zestawu pokazano na folografii 1. Uzupelnieniem Launchpada jest ,,Sharp Memory LCD Boosterpack" przedstawiony na fotografii 2 ., z monochromalycznym wyswieUaczem LCD Lypu LS013B4DN04 o przekqlnej 1.3", rozdzielczosci 96X96 pikseli i dwoma polam i dotykowymi typu slider. Niestety bogatsze wyposazenie skutkuje wyi.sz<i. ale jeszcze akceptowaln<i cenq - 29,95 USD. W opakowaniu zcslawu znajdziemy takZe kabelek Micro USB oraz kr6tkq instrukcj<i szybkiego sla rtu - czyli wszystko, co jest koniecznc do uruchomicnia zeslawu , a o czym zdarza si'l zapominac innym pro· ducentom. Naj\·vaZniejsze paramet:ry zastosowanego

w MSP-EXP430FR5969 mikrokonlrolera sq naSt'lpUj<tCe : 16 bilowa architektura RISC, laklowanie do 16 MHz, szeroki zakres napiiicia zasilajqcego 1,8... 3,6 V, niewielki pob6r pr'\d 103 µA/!VIHz 64 kB szybkiej pami'lci FRAM, 3 kanaly DMA, zegar czasu rzeczywistego, 5 licznik6w, 16 kanatowy komparalor, 14-kanatowy przetwornik NC o rozdzielczosci 12 bitow ze zrodtcm napi'lcia odnicsicnia, interfejsy do lransmisji szeregowej: SP!, UART, l'C, Schemat blokowy mikrokonlrolera MSP430FR5969 pokazano na rysunku 3. )ego bogale wyposazenie umo:i:liwia tworzenie aplikacji o znacznie wi'lkszym stopniu komplikacji, niz dla najsilniejszych mikrokontrolerow z rodziny G2, w tym np. r6znego rodzaju in telige nlnych uklad6w po· miarowych wykorzystujqcych wbudowany przetwornik NC.

Plylk'l - podobnie jak wczesniejsze zestawy Launchpad - podzielono na cz'lse eksperymentalm1 oraz na programator-debuger. Dosl'lP"Y jest tez port JTAG, a plytka ma mozliwose calkowitego rozl'lczenia cz<jsci eksperymentalnej od debugera. Mo:i:na w ten spos6b ograniczyc pobieranq moc lub po proslu uzyc debugera z innq plytkq. Producenl jak zwykle potozyt silny nacisk na energooszcz'ldnosc zestawu i elastycznosc jego zasilania. Opr6cz mozliwosci zasilania za pomocq interfejsu USB tub z uzyciem zasilacza zewn'llrznego, m ikrokonlroler moze bye zasilany r6wniez z wbudowanego superkondensatora o pojemnosci 0 , 1 F. Dodatkowo, istnieje moZliwosc pomiaru pr<1· du pobicranego przez zestaw - przewidziano zwork'l dla dolqczenia mikroamperomierza. "Vyposa:i:enie w peryferia jest raczej skromne: dwa przyciski i dwie d iody LED. Launchpad ma zlqcza rozszerzefJ. w standardzie 20-pin, dzi(lki czemu jest zachowa· na zgodnose ze starszymi booslerpackami, aw tym z opisanymi na lamach EP W przeci· wiefJ.slwie do Launchpadow Gz. zl<1cza GPIO zoslaly wlulowane i sq przelolowe, co ula-

Fotografia 1. Zestaw MSP·EXP430FR5969

lwia to wsp6lprac'l z nakladkami, ktore mog<1 bye montowane zar6wno nad, jak i pod plytkq FR5969. Ciekawym uzupelnieniem zestawu jest booslerpack z energooszcz'ldnym (pob6r mocy zaledwie 12 µW w lrybie aklywnym) wyswietlaczem LS013B4DN04, doskonale wsp6lgrajqcym z kontrolerem FR5969. Jest to

Fotografia 2. Boosterpack z wyswietlaczem LCD firmy Sharp

e''fy'cl'iflnie dla: Jakub Rudolf (96006)

ELEKTRONIKA PRAKTYUNA 7/2014

W, d an i e e I ektro n i czn e p rzezn a czo n e wyt 'lczn i e do u:±ytku Vilt asn ego b ez pr awa do rozp owsze ch n i an i a.

Elektronika praktyczna 07 2014  
Elektronika praktyczna 07 2014  
Advertisement