Page 84

ZAWARTOSC DODATKOWEJ PtYTY DVD

niezb

ele 1. AnyCAD Viewer 3.0 Najnowsza wersja bezplatnej przeglqdarki pHk6w mcxieli 30 pochodzqcych z r6Znych progrnm6w CAD, w tym modcli STEP stosowanych m.in. do modclowania 30 w Altium Oes ignerz.e.

2. AnyExchange30 5 Najnowsza wersja konwerlera modeli 30, kl6ry obsluguje pliki zapisane w formatach: step. iges. !b x. 3ds. dxf. dae. s tl. obj, md2 oraz mdl.

TVLKO OLA

ro nika EPS/2014 1.AB'VEwft 9 ~ opragramowania CAD

uJnOZliwtaj.lcegopodgl.,d i podstawow~ edycii: JllX!eli 30, wtymza~nychwfDmlacie

STEP. 2. AVXSpiCap3

=~~~!~=~m

S)'ffilJlowaniak.oodensatorOw ceramiczn¢i. 3. CADstarbpm.~14 Najnows.zawmja~kietudo

~o~~'fi~~~~~n-

taCM 1progri!lmatn1 pomocma~Jl'I.

3. ARM-MOK 5.10 dla XMC1000 llezptalna wersja l)al:ielll MOK z TOE Vision, przeznaczona wyl~cz.n ie do obslug.i mil:rokon1rolet 6w XMC100 fii-my

Infineon (rdzei' Cortex-.MO).

41. {ro!.SWoflcsARM Najnowszawer~a~kietuprogra-

mi~tyaneyodlal:.~nstrtJ:torOw

korzy~1a;.¥Ytlt z m1bol:ontrok>10w wypai.ai:onydi w rdzmie ARM Cortu-M, COOE.l:·A oraz ARM7(9fl1 .

S. lnfineon DAv£3.1.10

4. AtmelStudio 6.2 Najnowsza wersja bezplatnego pakietu przeznaczonego do rcalizncji projckl6w na mikrokonlrolcrach firmy Atmel.

Najnumzawer~abelpla1nego

5. Eagle 6.6.0

6. Infineon DAvE 3.1.10 Najnowsza wersja Srodowiska programistycznego firmy Infineon, przcznac zonego do rnalizacji proje kt6w na mikro· konlrolcrach z rdzcnia mi Cortcx-M firmy Atmel.

Najoo"1sza \\lersja bez.1)falnego IDE finny Microchip w wersjach dla iOS, Linuksa i Windtmr.s. Jesl lo obe<:nie najpopularniejsze narz~zie ,...sroct programist6w pisz<1_cych na m ikrokontrolery firmy Microchip.

:V~~~~dfao::~:~~b« 8. STl6561APFCCalrulirlor Ki!ltlwli!it0fautomatyzui¥Y obicza!"ll' wartoScielementOw waplikacjitonuoleraPFCL62S2 9. STSICS6Studio10E Nowa Wl!rsja IDE o nazwie SPCS6 Sl:udio,b6rebazujenaEdi~

10. T-HEX CAD Student Edition Sl:udenctawer~apakisu

T-Fk>xCAD.

Uniwersalny kalkulator wspomagaj'\CY ohliczcnia tor6w

2. Cro!.SWOl'ks. MSP430 ">'21.1 Najncmsza_wer~a zsite~ane-

Ei'os~~5Z~':I~~~

dli!i rniJol:ontrcierti1vMSP430 ('WS!dow1., Linux i MacOS}

3. Fftesc.a!eCodeWallior10.S

Pakiet oprogramowania umoZliwiajqcego przygotowanie aplikacji w 1'.·1Atfo.bic na m ikrokontrolcry STM32.

~:=~~~6m~~~ ~ Cdla m1krokon1rota6w Free!.Ci!le cnz~pdate'y

pa etamibiblio1ekdlaoo1yV<h wer~i mirctontrderOw.

41. Fritzingv0.8.7b

10. STMicroelectronics STM Studio 3.3 Now<i wersja 1>akie1U STM S1udio, kl6ry s luZy do wspornagania d ia.gnostyki dzialania aplikacji na mikrokontrolerach STM8 i STM32.

11. ST SPC56 Studio 3.0 Najnowsza wersja bezplalnego Srodowiska programistyczncgo dla mikrokontrolcr6w SPC56 (rdzcfl Pov.·erPC) finny STMicroeloclronics.

12. TI Code Composer Studio Version 6.0.0.00190 Najnowsza wersja Code Composera firmy Texas Instruments, kt6ry jest zinlegrowanym narz1(dzie m p rogramistyczny m umoZliwiajqcym tworzenie ap likac ji na mikrokontrolcry i mikroproc:csory tcj firmy.

13. TI PLCLite Industrial Power-Line Communication Modem P"dkiet bezplatuych bibliotek obslugui.ctcych protokoty transmi.sji danyt h za pomocti modem6w PLC [z medium w postaci linii e nergetycznych).

~~=f1=~~~1=ng

wspornagaj<!cegokorn.1ruktor00 ur:z<}dzeflbatujitC'/(11.na pfytk.ach

EP1{2014 L .AfteraQuarMllB.1

2. AAM-MDK S.01 Kdejna, na:D'Mlil wmji!I !.rodowi~~ oweg~ MDK fir~ ARM , ria~1epubilu1enPf bezplatn~ec¥it Ewal. 3. LaniceOiammd lirw.ix/ Win00ws321:4ty Napimnz:a (Hl.0.9n ~ Sro-

~~~~l~~mfniah~ Latllr:r.Napfycieumie5cili!.my

:~~~~e::1~i~:po

Na i;trcie p.ibll\rjemyvMSfe dla Windows.ilirwha 5. MicrochipMPlAB~

BlodtsforSimulink Patiet nar~zi pozwala.1¥'fClt rei!ilirowa~projel:.ty dJa 16.bitowych mikrokon1rolenlw PK z:a PDfnOC.1 Sinwlirta 6.MPLABX IOE2.00 Ni!IJICJMZa wmja be.zplitlnego PublikLfi!rnywersjedlaWindcrva"5, MacOSi linllksa,a taliepodst.aw11w.1dokumentacit-

2.CSVtoFootpmt

~;J;e:.et:fa~u-

~~ro:?=~b~~~r:~ 3. 0eWgnS~rtPCBvS.1

bl::~;y~~rie

::t~~d:~~~-mikrol:on-

i z.autornatyzowi!l~ie obskl9i !rodowi~. Wm;a di!lnncma

Lite niema narruconydiiadfrjCh ~9r.lflic:m'imdowielkoScil:.odu 1 iildn~ogr~niczellaasowydt.

~e~:a~~!~r~~t

br~~i~D3~d:~%~:uu~t + .

(Unifi~dellinglanguagef

i wspOlpraca~1,ednym fypem~ramatoraldebugm.

~)~=r=~ ~':az

gEDAl"CElzeSi:eatr<i-

5.Rene~CubeSuite .+ Code

Gen~atCf lo- Rl78/78KDRl78KD

Vl.01.00

Pakietnar~zit11"fdla

~z:i~~it~t~d=ll RL.78{78KDR/7'8KOIWmy Rmesa~.

7. RKafeCalruli!11u \llortbool: Arkusz XLS zawi~ajilCJ pooad 20 killhilator6wwspomagat<IC)'Clt obic:zerua dli!i 1orOw1adiowydi.

3.Xiliru: VrvadolRWgn Sui!e 20U4Futl

datl:.otf2biltiotetlw ~k>illo§.d

mil:.rofalov~ilp.

~~~~rr!~~~ ;~a wers)a f~~w~~~~~b:~:9o prrez firm~ Segger.

9. Soorcesy CodeBench b MIPS ELF ZonentClllilrlanardzE!!'tieMl?S wer~ap:iplAamegopakiecu

~°?;~t:!fe~ir:l)'C:fi~m~11. MentOfGraplucs. 10. Slt.132Cuhef4Y 1.0.0

slowyd1, t.akidr,al:magi~1rala

ARM AXI czy metadane IP-XACT. Zbodowany na fundamencie VivadoDe~nSuite,IPlntegrator

jest grafian)mnar:zc;dziem. wykrywaj<!cymr6illicemic;dzw platformarni i pozwalat<ic,rn ria

~t!nn::ztiJa~:-s~!~regut projehlfflY(h (ORO w aasie

~~°rfuj~~{~~o::

mamro5ci w zakrew debugowania.Dorealizatji al901"ytmciw

3.0igientAdept tfajnowszeWMfe pakiew

:~~~~~~~~~~~4.0igient\VaYef"DrmY25.4 tfajnowsza ~}aoprograrno-

~cltwanan1ach)zofef!Y

firmyByte Paradigm. 8.STM32STemWin Pakietbelp/atnych.apraoowa11ychprmGrmeSeggabibiatek

~r:fi~~k~~r::~t~r

~:1~~-~';;usme~~i!I

8. OueC'll!I GS>NGPRS QN<M;IO!Dr lfowatOI'~ ~kiet nar~ziowy

GrmyQueael

wanego ~rodowi~ do realiz:acji prCf!!l:tawnaul:.ladaclt FPGA. i SoC irm~ Xirix

tfajno1wa ~ja2aawanso-

2. Cy~~PSoCCreator3.0

pad)

Najnowszawers,apakisupogr.tmistycmegoPSoCCreator. l .FreescateCodeWarno110.SSE

~';~~~ ~~~=:l~~~-

8. Tl TIYi!IWare Kajl'IOW!.Za, lipoowa, wersji!I blbtiatEt:St.ardardf'etiphfrial

~:1:.~~r:~'JtKas

lmtrumenlli,W'f]JOSil.i:mych 7. Preciwn32De-ttlopment wrdul'ICortex-M4F:TIYi!IC. Surtel.1.2 tfajnows.zavtffi}apatieluprogra- EP7n013 l . AltaaQuartus ll WebEditiDfl ;-5~~~ez/:~?a:k::. "13.0.0-156 trole!Ow Prec~an32 jCDftu-M} ;:~oo;~::~fi r=~~~etGrmySilabs.

EP12no11

WWRfa)Wl~tego.

:1~:~=;r.n1ato1a

8,r1&. i32.biurnydlzoferty firrnrMiuochip

9. xm.x ViYaclo SOK 2013.2 0616.1

Nowato. ·edf:ogramowaflie flaJ?tdziOWl!di!l1'Nf1c.fm wietiz:adar10wl'!flsystemOO

~~~~~~~bir~~~:e

w ostat11icltctiiach aawra 2013.

S.IARviwalS~e tfajnoMZa ~)aprogramu

uolerowz:efur.ami Cartex-M41 firmyTexaslnwumenlli. 1-Berte~Ptok>my ll

prod~centill'l)llosaionych

wrdunieCortex-M. 4. KfiVARM MDl:.Atmel Edibon4.71 Yrersja1naneyoSrcxlowt!ikaprogramistycmego, 09raniuonego do mkol:ontrlierow z rdzeniami AAM 1 ok!rty filmy Atmel

7. MiaochipMPLi!ibX 1.85 Majl'IOWsza wers}a IOE fir~

7.SPIStOO'TI NajnowszaWffilillpakisu anatiziiltorama~i~ua!iSPl{wjej

3. lnfiioonDAvEJ.1.6 Kajl'IOW!.Za wers)a Yodov.iska not-f~Z~O DAYE firmy Infineon dla m1krokon1rola6w XMC41oo: llrilZXMC1mi, rodm z oferty

wania ~™LMcego gen~ataiem( analiratoreJT{mcylm.kDpem Analog Discowa yfirmyDigilent.

6.iSlMPersma1Editionw7.00h tfajnowszavtffi}apatielu syrmJat)jnego Grrnr lnta5il.

<SH·2 i ~-2A).

EP9/2013 1. AfleraQuartus ll1l .0.1 5.P1 tfa~wa~jabez~tnego

rnrmyAJtera nar~~dzicn't'E190 Quartu~ II

2.Atme1Studio6.I b2S62 ~~: ~pilaqa pakietuAtmel

6

3. Ci"rus logicFlexOOl v.8.0.0

P'akietnarz~dzio~dotonGgu-

rowania 1tes.towaniacyfrar.ych utli!id01vaudio. 4. Ci"rus logic~icEval

GUlv2.8 Pakie1opro91"arnawania nar:zc;dzKMego 2S1te9f0"t'a~

~:1!°~~1:;~~:~f1E9D d.anychz ~)'!iteff1J fE't15tratji sygnal6v1sejsmiczn¢i.

2. DeSf!!nS~rtvS

~:i1;:i~~~~~

~~~a~~~~Y::gra-

=~d~=~~:::

1Jdosti:P1ionypraz firmi:RS Compooenlli.

m&yanegoPSoCDe\ignerGrmy Cypress Semiconductor.

6. Fm5CilleCodeWafrior 10.41 SE Kajl'IOWszawers}abezplatnego

z rodlin: Ca!dFire,ColdFft+.

DSC. ~etii. QDfiwa,PX..RIDB,

3.Ea~6.40

S08araz5.12Z.

=~d:;::~:;r,:il:r;:rek

4.KeilARM-MDl:.5.00

dn.towanrch.

CodeWaroorGr~ Fit'eSCale.

;~~p~:=~~ilii-MOK Im~ ARIM(eil

4. Ea~ lf'Cxpert

7. FTDIVisualrFTv3.60 Pakietprogram&y<Znydo przyga-

~popurneg~mula'l~ra

6wanalogo\\ , bazUJ'ICfQDna silnhiSpice-programu 11Spce lY. 6. MKloctlp MPiabX IDE 1.95 NajnowszaWffililllDE MF\:ib

~~j~i~~i~~acyjne ~~~r~~fu:r:/~){~~!~ dla Windam. l.Aluba i OS·X.

01azmodul6w IPsynlezClllilrlyclt zkociJwC/C-+ + . Nar:zi;dZJe b.1zLfi!nastandilldachp171!my-

~~l~·~":a"~~~~a~=

iWirdam.

nantdmwego • edytora przejil maszyn ~1ilflU.

odpotrZEbprogrami!.ly)_

-1ran~fer level). mociJ!6wlP IWmy~x iilNljdlproducentOw

EPI0{.!013 1.Autouax0£X2.02.00

Najnowsza wet"!.fa pakiern pngi.t-mis1ytmegodli!i'!wOrcOwill!'ikacii dla mil:rol:.ootrolaOw z rodz1n: Rl..78,RX,RHSSOarazSuperH

S. line:irTechnolDjl'f l:ISi:«e IV Najoowsza. [:tdzH!m1kawa.

z dw6ch osoOOo inualowanyclt ~i: MOK-ARM Core (baza alej in~iali!ltji) aaz Pact:lnstalk>r (do-

mpdtprarui~cej zeirodawtSl:.iem

6. Rene~E2Sl:udio2. 1.0

~~ ~~~~ ~b''~uaJa~;og

~~i~::rra~~~darb plikONGa bercmNC Drill :~i;~~a:~~~-ir!:

6. PCBl11Yesbf$a1Cf, Wl!rija ewallacyjna Emk!acyjna w~a pal:.iPl:u do i!lfli!lizytechncbgianej i l:oncepC)JIE11 projel:tawPCB.

CollFire+ , DSC..Kine"lis,Qoriwa, R5.08.S08orazS11Z.

2.CadSoftEagle6.50

ARM-MOK Rrmv ARt.~ Jes1 ta

~:=w==Li!i~nE<Jo

~~:::i~rr,:~t:~:~.

~=i~~~'1ia~~~~

:~=~rs~~=r-

1

Kajl'IOWszawers}apabelUprogram&y<ZnegofirmyfreBG!le,

tfajnowsza ~}a tmtwefsal~o

3. KiCADWin ;:J:WSzaWffiti!bezplatnego u EDAdlaelel:.11onil:.6w;. przemaczona dla ~ysterBJ

9_ TI Enag:ia nwac IDE El"Z/2014 1.Al:olic:True5TUOIO bARM Lite·U-1 KootpletnelOE11abane Edipse..h6feulllQZhii!lptQnie programtiw, korrpilowal"ll', forogramowanit/ia~ nW:rontroll'f~oraz e=al"ll' wsyul!ITiie.Jeg:i1 z:ad!ali o mabymalne UP'QSZC2mie

~pornoc.oikt6regomoina

CodeCamposerStudio.

4. QAutoRooter2013.CM Bezptitllyau1crotuterwwersji

2.CodeWarriOfSpecialEdition

>. Tw~ lns1.rumM1S RTOS 1.10.00.23

tonstruktorOwfirmaRS Components.

Wiidow~.

~::~~dFar~=~~~, 8-i32-bl1011YCh1oferwA1rnel 10.4

trolimiw i mikroprocesaOO prcxlukO'llaflydiprzezTiwwersji

~tecmoSc1

EP&Q013 1.Atme1 Studio6.l zSP1.I Kajl'IOWszawers)alintegrowa-

SfodOWISka Code Comp:l54!f SllJdio Grmy TI.

a;:d~~to~~~ csy udmttpmta

7. STM32MicroXpkxer3.2

~~=:~~~.r:&r

3.SitabsS-bitDevelo~nt

S11Jdio~5.0.00077 tfajnowsza. bezpt01nawer~

S. GE!balogiii:kee'fH!Wl!J

frriwycll.tecllniceradarowei.

11

~:::ad~:~nego

2. Keil MOK-ARM 5.01

~na!6w analogow¢i i CJ":

10: nna Design~llite v'il.3

d:;~j~~~w ~=n~J: :vszaan~siJ;1~L3~:vie JOwXMCfirmy lnfir-.eoo.

sys1em6w cyfrcrwych impk!mento- Silicon labsdlamil:.rokootrol~6w wariydi na uliadach FPGAi CPU> 8-bitow¢1 lirmyAhera. 4. Tw~ IMtrumMtS Comix>set

z~temuArduino.

tllf6v1dystrybucji~ch

ROM

Studio-00Ev4.61.2) Najno1wawet5japatie1u DevelopmentStudiofirmy

dli!iKiCADill (".mcxl).

~~~:::~=~a~ f~~~~~r~~i~E(]l mil:.rokontroterfmSPCS6(rdreh

8. RF AppCAD 3.0.2

9. STMicroelectronics STM32MAT-Target

STM32F4291-0tSCO.clostaraana zboctloadelEfl\,,dnveraJT1IJS8 i ~·liadami aplikacji. nai;mnydlwl/isual>ru:lio. TOllN!l11ko nartmokontrok>rySTM32!

:~!i~~~~= i Liooha,

EP41/2014 1.AltiurnOesignerFree\ll!fflff Najncmszaopublikowana przez &llntAlbumwersjabezplatnej przegl<}dilfki plil:Owpr<>;el.lowyd\ absll.IJiwanjdlprrupakiet AttiumDeWgner.

radiowycb i lor6w trans misyjnych dhi zakres6w RF Jest to najnowsza, acz.kolwiek relatywnie n lemlod<i \~•ersja tego pakietu.

PlatfOO'Tla .NETdlaz~NU

41. LatticeMicoSy-stanfor Diamond Srodowiskop1ojektO"moraz !16dla(IPCore)rd1eniarriboprocesaaMicofirmylattice.catoSC

PowerPO.

7. Microchip MPLAB X IDE v2.10

EP312014 1..Na Mno Ftamework cla STM32

~~~1=~~::t~:'

1. STCurrentSenS11190pAmp Cak:ulator Prostywobsl1Jd1e l:alkulatorp:1-

DSP zkoduMAll.ABil/Simulinl;.a ~b515tanC~uzyn.atomia~1

Sy.;temGenerator.

DVD. Tina

11. STM32CilleMXv4.0.0 lnstalart11awersja programu nam,:dtiowego MiaoX?CJrer.

Srod:Jwisbprogra1111Styczt1e90 OAvEfirrnrlnfineoo

projektowego finny Silken lab~.

Najoowsza wersja prograrnu do 1>rojek1owanla obwod6w dnikowanych finny Cadsofl (obec nie nalei<t_cej do Famella).

Kcmpletbitiatel;CubedlaMDkontroler6w z rodmiy S1M32fll MrnySTMicroelectronics.

PRUIUMERATOROW

7.STMicroelectrooicsMicroXplora 31 Najnow.;za WefSlill koMekwenlnie rozwijanego pogramu

~:r~~l~!i~~~. EP11f2013

~~~~~!.;~y

Prog1amspelniat<icyroltgerie-

::;=~::;;:~Lil

=~r~~~<fir~~;f;rt1

S. lfl&iecnDAvEOrM! 1-9.1 Pakiec na~iicrvay filmy lriineon, pazwalaj~cy na t.Ylll'Zel"ll'

Kail'IDW!.Zav.-ersjaprC9ramu Fli!ish ::1ic. kt{lfyje!.l sa_madne nym JK~matllfem m1bokontrok>10w 1W"/2.ux firrnrNXP:

Eaglela ratieAhkrm D~igri~ iOtCAO).

driv~tm dasilni:DwBLOC

iil"lli.JkC'f11ych 6. KeiVARM MOK 41.71a tfa~wavtffi}a poP'Jli!lr~ ~ . ARM·MDK firmy AR

dawm111Kei8.

8. NXP Fl~h Magic:Y7.47

9. Sknnl.ah~ Prec~on32 IDE Kail'IDW!.Za wers)a ~pk>tllego Srcxlo1V1Sl:.aprog!ilmlso/WJego. baruj¥l'90 1-.:11DEEcl1pse i komplator:zeGCC.

7.NewtonU-1

EP~013

tfajno1wa~}adem0Mtracyj-

I . ARM De-ieloprr.entStido S.141 1'owawers}a pabetuDSSGrmv AAM w wersjilCh dla WinOOws llrilzlinuksa.

na proglilflW Newtoo m;gie.-Wew GrmyDesi9f1Soft. 8. Sefle115 lOGOsoft Comfort v7

::~~a2:;:0°S~C:a·

AbstractionSoftware 'fl'fificaciOfl Jool)-aprogramowaniedoba-

aplikacji na stemwniki PLC 1 roclriny lOGO! firrnr Siemen~

~c:i~=~r~:"

9. SIM32-MAT

1. lnfineon DAYE">'3.1.8 Najoowsza - paldziemikawa!

nych ~porno~ MA.TLAS-a.

ichbezpiecznego dnalania

Srcxlowaska ~mistyanego

%::,i::li~7d~=konuok>rOw STM32 przyg:itOWil-

eWy·d a 1:1.l~Tll.~t'lo<tJ ~k1~:rb:z~i.cloJ lf (96006) Wydanie ele~:troniczne przeznaczone wytqcznie do u:±ytku Vlltasnego bez prawa do rozpowszechniania.

2. ARM-MOK4.71a Kajl'IOWsza, p1awdopodobnie ost.atriia zpefit::sernwriulfll!fze wersji.4·. wersja niezwykk> papulamego ~wisl:.afir!Nf'

AAM(Keil)dtaprogramistOw mibokootrak>10w.

59

Elektronika praktyczna 07 2014  
Elektronika praktyczna 07 2014  
Advertisement