Page 50

Sterowany pilotem potencjometr audio z przeka:Znikiem cz&tkiem nowej ramki. Gdy pojawi si~ sygnal z odbiornika podczen,~eni, program odmicrza czasy impuls6w i czasy przerw pomi~­ dzy nimi i zapisuje wyniki w tablicy a:i: do kolejnej przern•y 8-milisekundowej lub do uzyskania 64 pomiar6w. Zatem jedynymi ograniczeniami co do pilota (kodu), kt6rego urzqdzenie potrafi si'! .,nauczyc" jest czas kaZdego pojedynczego impulsu i przern'Y kt6re musz<1 zawierac si'! we wspomnianych granicach oraz maksymalna dtugosc kodu - 32 irnpulsy (i 32 przenvy). Ostatni warunek to CZ'!Stotliwosc rnodulacji sygnalu IR - kazdy pilot wysyta kody na jakiejs cz'!stotliwosci nosnej, najpopularniejsza, najCZ'!S· ciej spotykana to 36 kHz mniej popularne to 38 kHz czy 40 kHz. Zastosowany odbiornik podczern~eni TSOP1736 jest zestrojony dla sygnal6w o cz~stotliwosci no5nej 36 kHz, ale z nieco mniejszq czulosci(! odbiera r6wniez 38 kHz. W razie potrzeby odbiornik mozna wymienic na podobny, o innej cz~stotliwosci no8nej. Pomiar czas6w trwania impuls6w jest wykonywany za pomocq ukladu czasowo·licznikowego TIMERO, kt6ry jest skonfigurowany do pracy z okresem ok 8 ms i rozdzielczosciq 0,032 ms. Kazda zmiana stanu z wejscia odbierajqcego sygnal JR generuje przerwanie, a podprogram obstugi przerwania powoduje odczyt i zapisanie w tablicy scan.buffer[] stanu licznika i wyzerowan ie go w cetu ponownego odticzania. Po skompletowaniu calej ramki zmienna scan.status przyjmuje warlosc SCAN_COMPLETE i blokuje nadpisywanie tablicy do momentu wyzerowania statusu. Utworzona tablica jest por6wnywana z ramkami zapisanymi w pamif!ci EEPROM m lkrokontrolera z uwzgl~d­ nieniem pewnej tolerancji okreslonej stal& SCAN_PULSE_TOL£RANCE. Jesli por6wWykaz ele me nt6w Rezystory: (SMDl 206) Rl , R2: 47 l1 R3 ... R9: 4.7 k!l Rl O: nie montowac! Kondensatory: (SMD1 206) Cl, C3: 220 µ.F/25 V {elektrolit.) C2 . .CS: 1 µ. F C6. C8: 10 µ. F C9. . C11:10 nF P61przewodniki: Bl : mostek prostowniczy SMD Dl: dioda LED 3 mm D2: 1N4148(5MD) Tl : BC847 ICl ' 7805 IC2: MCPl 703-5.0 IC3: TSO Pl 736 lub podobny IC4: ATtiny85 (SMD, zaprogramowany) IC5: BA6418 lnne: POTl: mod ul potencjometru z silnikiem Sl : mikroprzycisk k~towy Kl: JZC49F-5V AUD1, AUD2: goldpin 1 x 4 REL, POW: ARK2/500

nanie da wynik pozylywny, to jest podejmowana odpowiednia akcja - obr6t silnika w prawo lub lewo, lub zmiana stanu przekafo ika. Niekt6re standardy transmisji na podczerwieii ,.vstawiajq w raince bit zmienny - np. RCS i zawarty w nim toggle bit.

W takim przypadku urz(!dzenie reagowaloby tylko na co drugie naci§ni<lcie przycisku pilota. Problem ten zostal rozwi&zany w ten spos6b, ze urz<idzenie zapami<lluje dwa kody pilota dla jednej funkcji - jest to spos6b prosty, ale wymaga stosunkowo duzo pami'!ci, dlalego urz<idzeniem steruje mikrokontroler ATliny85 (512 B pami<lci EEPROM). Kr6tkie przyciSniecie przycisku pozwala zmieniac stan przekafoika. Ze wzgl<ldu na niewietkq liczbQ wyprowadzel'i mikrokontrolera przycisk jest dolqczony do tego samego portu, co dioda LED. Stan aktywny, kt6remu odpowiada zatqczenie przeka2nika, powoduje swiecenie si~ diody. W tym czasie dioda jest cyklicznie wygaszana na czas ok 1 ms i wtedy sprawdzany jest stan przycisku. Caly proces przebiega tak szybko, ze oko ludzkie Lego n ie dostrzega.

Konfigurowanie Wprowadzenie ukladu w tryb konfigurowania wymaga przytrzymania przycisku przez ok 5 s. Po zwolnieniu przycisku dioda LED b'!dzie migala, a potencjometr obr6ci sioi lekko w lewo. Teraz uklad czeka na dwie komendy z pilota, kt6re b<ld'I odpowiadaly za zmniejszenie poziomu glosnosci. w wioikszosci przypadk6w bf!dziemy chcieli, aby tylko jeden przycisk pelnit Lakq funkcj'!, wi'!c nalezy wcisnqc go dwa razy. Taka czynnosc jest niezb'!dna do prawidtowej wsp61pracy z niekt6rymi pilotami, o czym byla mowa wczesniej. Kazdy prawidlowo odebrany kod zostanie zasygnalizowany dluzszym swieceniem Si'! diody. Po drugim kodzie potencjometr obr6ci si'! w prawo sygnalizuj&c kolejny etap konfiguracji - zwi<lkszanie poziomu gtosnosci, a po czwartym zalqczy si'! na kr6tko przekaznik. Po odebraniu wszystkich szesciu komend uktad powr6ci do slanu normalnej pracy z nowymi ustawieniami.

Montaz i uruchomienie Monlaz wykonujemy wedlug og6lnych zasad, zgod nie ze schemalen1

mon·

taiowym z rysunku 2. Diod<l LED mon tujemy tak, aby wystawala ok 1,5 cm ponad plytk'!. a nast~pnie zaginamy w slron~ przycisku, aby znajdowala si'! nad nim.

Rysunek 3. Propozycja wykonania panelu czolowego Modul polencjomelru z silnikiem monlujemy jako ostalni. Nalezy pami'!lac o poi&czeniu wyprowadzen silnika z plytkq za pomocq dw6ch odcink6w srebrzanki. Warlo r6wniez skr6cic os potencjometru o kilka mm. Wtedy galk'! mo:i:na nasunqc gloibiej, ai. do samej scianki panelu frontowego. Obie sekcje po tencjometru zostaly wyprowadzone na zl&cza AUDl i AUD2. Sygnaly audio lewego i prawego kanatu nalezy dotiiczyc do wyprowadzen 3 i 4 (4 - wejscie sygnalu, 3 - masa). Wyjscia sygnalu znajdui<t Si<l na n6zkach 1. i 2 (1 - wyjscie sygnalu, 2 - masa). Numeracja wyprowadzef1 jest widoczna na schemacie oraz na plytce. Zmontowanq plytk<l warto wyposazyc w dedykowany panel fronlowy wykonany z lamina lu - pokazano go na rysunku 3. Po skonfigurowaniu potencjomelr jest gotowy do pracy. Na koniec warto wspomniec, ze potencjomelry slereofo n iczne dostoipne powszechnie w handlu mogq mice niewielkie r6znice parametr6w dla jednego i dr ugiego slyszalne przy ustawieniu w okolicach minimum glosZwykle, nosci. udaje si'! takie potencjome try ,.dostroic" poprzez minimalne przesuni'!cie plytek z warstwami rezystancyjnymi, wzgl~dem siebie. Wad'! tak<1 mozna tez skorygowac odpowiednim uslawieniem balans u wzmacniacza koncowego.

eWy·d a ei~Tll.~m~ ~k1~:rb:z~i.cloJ lf (96006) Wydanie ele~:troniczne przeznaczone wytqcznie do u:±ytku Vlltasnego bez prawa do rozpowszechniania.

KS

25

Elektronika praktyczna 07 2014  
Elektronika praktyczna 07 2014  
Advertisement