Page 47

PROJEKTY Wykaz element6w Rezystory: Rl, R3, R8: 1,8 kn/1%/0,6 W R2, R4: S6 kn/1 %,10,6 W RS: 470 .!1,11%10,6 W R6: 2,7 !1/S%'1 W R7: 10!1/So/o/1 W R9: 1S kn/S%11 W RE1, RE2: 0,22 !1/5%/5 W RV: 220 !1 (VR-64W, pot. wieloobrotowy) Kondensatory: C1: 33 pF/63 V (monolityczny/ceramicz ny, silver mica) C2.. .CS: 0, 1 µF/63 V (foliowy) CE1: 220 µF/SO V (elektrolit. R=S mm, np. Panasonic FC) CE2, CE3: 10 µ F/63 V (elektrolit. low ESR, np. Panasonic) CES, CE7: 10 mF/63 V (elektrolit. low ESR, snapy) P61przewodniki: D1 ... D8: MUR860 (T0-220, dioda p rostownicza. szybka) DZ: S, 1 V/1 W (d ioda Ze nera) 0 1: STD03N (tranzystor mocy, prod. Sanken) Q2: STD03P (tranzystor mocy, prod. Sanken) Ul . LM E49811 TH: 10 kn (termistor perelkowy NTC) lnne: AC1, AC2, IN, OUT: zlqcze ARKS mm HS: rad iator HS-003 L1. 1 µH (dfawik 8 zwoj6w DNE 1 mm nawini~tych na R7) PR: zlqcze SIP4 SDN: zlqcze KK2 pionowe Radiator+ zestaw mocujqcy tranzystory

magaj4cym dz iala n ie ukladu w trudnych warunkacb term icznych (model pracuje czasami w lemperaturze otoczenia >60 °C w aklywnym zeslawie glofoikowym). Uklad wyjsciowy uzupelniono e le mentami RLC stabilizuj11cymi wzmacniacz przy wsp61pracy z obci<1zeniem o charakterze ind ukcyjno/pojemnosciowym. Caty wzmacniacz jest obj'l lY P'lll'I sprz'lzenia zwrolnego z budowan ej z rezystor6w R3 i R4. Dia zmn iejszenia wplywu n api'lcia niezr6wnowazenia wzmacniacza, rezystory R1/R3 oraz R2/R4 musza bye r6wn e parami. W praktyce wystarcza zastosowanie rezystor6w o to leran cji 1%. Pozos ta le kondensatory filtruj'l zasilanie, a pojemnosc Cl zapewnia stabilnosc wzmacniacza. Wzmacniacz ma obw6d s tand-by zlozony z d iody Zenera DZ oraz rezyslor6w R8 i R9, umozl iwiaj4cy synchroniczne wyh1czenie konc6wek mocy w konfiguracji wielokanalowej (uwaga na pi:tle masy, w ukladz ie wieloka nalowym najlep iej wyzwalac z transoptora lub przekaznika w ielotorowego). Zwarcie gniazda SDN wyl<icza wzmacniacz. Zasilanie ukladu jest symetryczne, niestabilizowane, olrzymywane z prostownika na szybkich diodach Dl...D8 oraz filtrowane za pomoc<i kondensator6w CE5 i CE7 o odpowiedniej dla mocy pojemnosci sumarycznej 20 mF.

Rysunek 2. Schemat montazowy modulu wzmacniacza PAmp_LME4981 1

Model jest zasi lany z to ro idalnego transformatora 200 VN2X30 V.

Montaz Wszyslkie elementy modulu wzmacniacza umieszczone Sfl na dwustronnej plytce d rukowanej, kt6 rej schemat montazowy pokazano n a rysu nku 2. Montaz jest typowy, plytka jest mocowana do radiatora za pomoc4 czlerech kolk6w dystansowych M3 x 8 . Uk tad Ul wyposazono w n iewielki radia tor (HS003 z nawierconymi o tworami mocuj4cymi]. Tra nzystory mocy Sq zamontowa ne n a wsp6lnym radiatorze o minimalnym wymiarach A4291/ 100 (165mmx 100 mmX35 mm). W przypadku forsownej pracy wzmacniacza nalezy radiator powi<lk· szyc lub zastosowac chlodzenie z wymuszonym obiegiem. Tranzystory montowane Sfl do radiatora przez podkladki izolacyjne, umieszczone S'I pod plytk& drukowanf(, a ich wyprowadzenia wlutowane S'l od strony e lement6w. Dost~p do srub mocuj&· cy tranzystory zapewniaj11 otwory w plytce drukowanej. Termistor jest montowany od spodu plytki i musi miec zapewniony izolowany kontakt z radiatorem. Aby unikn11c napr'lzen wyprowadzen tranzystor6w Ql i Q2, najpierw nalezy zamonlowac je ,,na pr6b!l", bez lutowan ia wyprowadze1\. Po dopasowaniu i ich ostatecznym uforrnowaniu oraz odpr<lieniu - przylutowac.

Uruchom ienie Uruchom ienie wzmacn iacza s prowadza s i~ do sprawdzenia poprawnosci monlazu, skr<lcenia suwaka RV do minimum (mi· nimalny p r<1d spoczynkowy), dolqczen ia zasilania (ACl i AC2) i uslawienia prf(du spoczynkowego. Pierwsze uruchom ienie wzmac niacza najlcpiej przeprowadzic p rzy zasilaniu z zasilacza laboratoryjn ego z ogranicze-

e' 'fy'c~2n ie dIa: J a ku b Rudo If (96006)

n iem p rqdowym lub z aulolra nsformatora, a vl ostateczno.Sci w transformalora docelowego, a le z wl'(czonym szeregowo z u zwojeniami wt6rnymi - rezyslorami 22 .. .47 !l/1 0 \IV ograniczajqcymi ewen lualne u szkodzenia w wypadku nieprawid lowosci w ukladzie. Jezeli po wl<iczen iu zasilania n ie dzieje s i<l nic z lego, a wyprostowane napi'lcia zasilania wynosz'l ok. ±45 V, to po odczekaniu ok. 30 minu t na stabilizacj~ lermicznq u kl'adu moZlla potencjometrem RV ustawic pr11d spoczy nkowy na 40 mA (17,6 mV na s krajnych wyprowadzeniach zl<icza PR). Warto po tym odczekac kolejne kilkanascie minut i sprawd zic ponownie wartosc prf(du. jezeli lranzys lory pocbodzq z pe wnego fr6dla oraz s11 jed nej grupy wzmocnienia, nie powinno bye problem6w z ustawieniem prqdu spoczynkowego. Warto jedn ak przed wlutowaniem sprawdzic, nawet zwyklym multimetrem w trybie pomiaru d iody, czy przypadkiem suma spadku nap i'lcia n a diodach kompensacyjnych nie jest wi'lksza od napi'lcia Ube pary tranzyslor6w. Moze to swiadczyc to o kiepskiej podr6bce s truktury. \IV takiej sytu acji skompensowanie tern1iczne wzn1acniacza bQdzie niemozliwe. Kolejny m krokiem jest przel'(czenie \•v zmacniacza na zasilanie docelowe, dolqczenie obciqzenia 4 !1/100 W do zacisk6w gniazda OUT, a generatora a u d io do wejscia IN. Warlo na kilku poziomach sygnalu wejsciowego sprawdzic jakosc sygnal u olrzymywanego na wyjsciu i s tabilnosc wzmacniacza. Jezeli wzmacniacz pomysln ie przejdzie ,,p rzegwizdanie" sygnalem, mozna zamontowac go w d ocelowym urz11dzeniu. Zyczoi milego odsl uchu!

Adam Tatus, EP

rnKTRON1KA PRAKTYUNA 112014

W, d an i e e I ektro n i czn e p rzezn a czo n e wyt 'lczn i e do u:±ytku Vilt asn ego b ez pr awa do rozp owsze ch n i an i a.

Elektronika praktyczna 07 2014  
Elektronika praktyczna 07 2014  
Advertisement