Page 44

Wykaz element6w Rezystary: (SM D 0805) R1. .. R3: 22 fi R4, RS, R12, R13 4,7 kfi R6, R7, R10, R11 47 kfi R8, R9 1 k fi R14:100kfi R15: 43 k!t R16: Kandensatary: Cl, C4.. C8: 100 nF (SMD 0805) C2: 0,22 F (kondensator elektrolit. super-cap) C3: 22 pF (SMD 0805) CE 1: 100 µ F (SMD ,.C") CE2: 220 µ F (SMD ..C") P61przew adniki: NET, STAT, VB: d ioda LED SMD Q1 ...Q4: BC847 (SOT-23) U2: TXS0102DCUR (MSOP8) U3: MIC29302WU (T0-263-5) lnne: U 1: SIM900 (modut GSM) GPIO: ztqcze IDC26 PWK, RES: mikroprzetqcznik SMD PWR: zlqcze zasilania NZZ SCKT: ATTEND 3345 (zlqcze karty SIM) SMA: zlqcze SMA kqtowe, do druku

~h~·~

Sllaf'lj...td

~~~~IOISJIQXI054_ST_Dtw!CE ~

~·mrf·l ~,.,,.,

..;:

tLllLi<i'FE<:lllf.lo!>' , ' • • T.. t lklr'))Jit..ub•"f"'f ~

fl••"O'""

'.''.'l'.IOol.'L.il,ll:lt1•l-tlll'

:'-""'"nf11Vtpt.rr1PI ~tKAil

<I

10on

iI i

··-- ·---·····-····---~

Rysunek 3 . Kanfiguracja

minicam

- parametry transmisji

Po tej operacji port szeregowy jest dodla innych aplikacji. Aby ui:yc modemu GSM, konieczna jest jeszcze instalacja programu terrninala, poniewaz najlatwiej sprawdzic jego dzialan ie poprzez komendy AT. Najbardziej popularnym programem terminalowym jest minicam. lnstalacja przebiega w spos6b lypowy. Do pol11czeniu si~ z Internetem nalezy wydac st~pny

komend~:

$ sudo ap t-get i n sta ll min icom .

Minicam jest uruchamiany jest z linii polecen, podobnie jak komendy sluzqce do jego skonfigurowania. W celu poprawnej wsp6lpracy Raspberry PI z modemem nalezy wydac komend~:

-···-··----· · [5e"u rodk..-,tlurdl· -·--·· ··--

: ~7":~~~)!.~•md• C

'>1.•toolane is

.~

0

1\•'f•-nd

"v...

I

0

":

···j

· 61\0b\od

"6ro9r~ColtlflNr.,).1tillf •~~......... C.\o• 1.,....,) • ..o.o ~roort.Mcolor lor11) r,t.1111

ltoid~ro...'>d Cottr l''"'t) ll.l<A • 6••oro r...t 0>\or I11-t) llfil 11

I

~~~~~~·~r.~~~~:ltl) ~~

1• ~ ~~::~~=l~ ~<•H I ;P - Add "''"m''~"""" ,: ro:. hMfMd

!

Q~~·~!,~~Mttl"Ql I~: Ul~~-9............... Rysune k 4 . Kanfig uracja - wyl<1czenie ECHA

minicam

Rysunek 5 . Test modemu

$ s udo min icom - b 1920 0 - o - D / dev/tt yAMAO.

Po uruchornieniu mozliwa jest tez zm iana konfiguracji przy pomocy klawiszy CTRL+A oraz odpowiednich klawiszy funkcyjnych. Konfiguracj'l uzywanq do sprawdzenia modemu p rzedstawia rysunek 4 i rys unek 5. Warto sprawdzic us lawienia oraz wylqczyc ECHO terminala. Aby sp rawdzic funkcjonowanie modemu (nie nalezy zapominac o aktywnej karcie SIM, wlozonej do gniazda SIM_Card, koniecznie przed wlqczeniem Raspberry PI!) nalezy zat11czyc zasilanie poprzez naci5ni~cie na sekund'l klawisza PWK. Po wlqczeniu zasilania i zalogowan iu Sifl modemu do sieci, co jest sygnalizowanie kr6tkim zaswieceniem si~ diody NET - raz na 3 sekundy - modem jest gotowy do pracy. Pierwszym poleceniem jest AT+GSV czyli odczyt wersji modemu S!M900. Naslflpn ie na numer karty nalezy wyslac SMSa testowego z innego telefonu. Warto przelqczyc modem w tryb TEXI', w kt6rym moina kontrolowac wysylan ie i odbieranie SMS6w za pomocq czytelnych i latwych do zrozumienia kornend. Przelqczenie modemu w lryb tekstowy nast~puje za pomocq komendy AT+CMGF=1. W Lym lrybie SMSy S'I odczytywane poprzez komend~ AT+CMGR= nr SMS w pamiqci. Na przyklad, odczyl z pami<ici o adresie 2 jest wykonywany po odebraniu przez modem komendy AT+CMGR= 2. Aby wyslac SMS, nalezy wykorzyslac komendQ AT+ CMGS= "+48 numer tele/01111 odbierojqcego". Po nacifoi~ciu ENTER jest wyswietlany znak zachQty ,,>", po kt6rym nalezy wpisac do 160 znak6w tresci wiadomosci (bez polskich liter, tylko znaki ASCII) i zakoficzyc kombinacjQ CTRL+ Z. Prawidlowo wydana komenda jest potwierdzona komunikatem OK. Po kilku sekundach SMS powinien zostaC dostarczony na ~ ..J wpisany wczesniej numer. Na rysunku 5 < "'"' pokazano przebieg testu modemu. "' Je:i.eli wszystko funkcjonuje poprawnie - modem moze zostac uzyty we wlasnej aplikacji, sterowanie w zaleznosci od upodoba6, moze bye wykonane w PyU10nie lub C.

Adam Tatus, EP

eWy·d a ei~Tll.~m~ ~k1~:rb:z~i.cloJ lf (96006) Wydanie ele~:troniczne przeznaczone wytqcznie do u:±ytku Vlltasnego bez prawa do

Od wtorku w Poznanlu Targl Expopower i Greenpower. Od jutra - 13.05.2013 r. - w Poznanlu rozpoczynajq Sil!

torgl...

Elektronika praktyczna 07 2014  
Elektronika praktyczna 07 2014  
Advertisement