Page 40

Koktajl nius6w • Nano Carbon - p rzemyslowe technologie wzrostu grafenu (3, 7 min), Fitech - system do testowania podzespol6w (1,4 min), • Innova - kasoterm inal platniczy iPOS Duel (547 tys.). Elzab - innowacyjne stanowisko sprzedazy deta licznej (900 tys.), Bumar Elektronika - zintegrowany system pomiaru i monitorowania fu nkcji :i.yciowych czlowieka (2,7 min), Samadhi Emgineering - telefon bezprzewodowy o ograniczonym wsp61czynniki pochlaniania promieniowania przez uzytkownika (1,5 min), MDJ Electron ic - iskrobezpieczny system sterowania (1 min), • Kapella - innowacyjny system oswietlenia (2,5 min). lnfin i System - nowe typy bezprzewodowych terminali komunikacyjnych (2 ,9 min).

Rynek p6lprzewodnik6w wzr6sl w 2013 r. o 5% Sprzedaz p61przewodn ik6w na swiecie w 2013 r. si~gnE!la 315 mid dol., o 5% wiQcej niz w 2012 r., poinformowala firma badania rynku Gartner. L<tczne obroty 25 najwiElkszych doslawc6w zwiElkszyly SiE! w ubieglym roku o 6,9%, natomiasl obroty firm z poza pierwszej dwudziestki piqtki byly wyzsze w u jElciu rocznym jedynie o 0,9%. Na dobry wynik najwiElkszych dostawc6w wplyw mialy rynki pamiElci - htczny wzrosl sprzeda:i.y na nich w roku ubieglym wyni6sl 23,5%. W opinii Gartnera to wla5nie rynki pami~ci. a szczeg61nie DRAM, wplynEllY na 5-procenlowy globalny wzrosl sprzedazy. Najwyzsze wzrosty obrot6w wsr6d dziesiE)ciu najwi~kszych dos tawc6w przypadly w udziale doslawcom pamiElci - Micron zwiElkszyl sprzedaz o 72% i SK Hynix o 41%, oraz firmie Qualcomm - jej obroty poprawily siEl o 31%. Qualcomm sw6j swietny wynik zawdziE:cza wiodqcej pozycji na rynku procesor6w aplikacyjnych d o smartfon6w oraz procesor6w baseband LTE. Dostawy modem6w Qualcomma do urzqdzen mobilnych wzrosly w 2013 r. o 21 %. Jednak to SK Hynix jest firmq z najwyzszym wzrostem wynikajqcym wylqcznie z wlasnej d.zialalnosci. Samsung, od 12 lat na drugiej pozycji rankingu, odnotowal silnq sprzedai zar6wno uklad6w pamiE!Ci DRAM. jak i NAND flash. Niewie lki spadek obrot6w Intela, od 22 lat lidera rankingu, wystqpil ju:i: drugi rok z rzfldu i wynika ze slabrn1cej sprzeda:i:y komputer6w osobistych. podsumowal Gartner. 5 najwi~kszych dostawcciw pci!przewodnikciw wg wielkosci obrotciw w min dol. 2013 r. Pozycja Firma Obroty Wzrost Udziaf w 2013 r. w rynku 1 Intel 49,1 -1,0 15,4 7,0 9,7 28.6 2 Samsung 13,2 30,6 5,5 3 Qualcomm 9,0 40,8 4,0 4 SK Hynix 6,9 72,3 3,8 5 Micron

Micron odnowil struktur~ firmy tworzqc cztery nowe oddzialy Micron zreorga nizowal stru kturQ i oddzialy firmy, aby oferowac klientom bardziej wszechstronne i zaawansowane produkty i obslugiwac

kolejne zr6znicowane rynki docelowe. Firma chce w ten spos6b, poprzez zwiElkszenie r6znorodno5ci oferowanych rozwi11zafi, dostosowac siEl do zmiennych warunk6w globalnego biznesu. Micron przeorganizowal dzialalnosc biznesowft w cztery nowe oddzialy- komputer6w i s ieci, mobilny, magazynowania danych oraz embedded. Firma ustanowila takZe trzy nowe grupy inzynieryjne, skupione wok61 pam iE!ci DRAM, uklad6w pamiE!ci nie ulotnej i rozwoju zaawansowanego sterowania. Zdaniem analityk6w reorganizacja jest podyktowana zmianami na rynku p6lprzewodnik6w pami~ci. jakie zach odz<1 od kil ku la t. Wcze§niej pami<ici DRAM byly sprzedawane na ryn kach towarowych i trafialy gl6wnie do seklora PC. Wraz z szybkim wzrostem znaczenia smartfon6w, coraz wi'lkszq rolEl na rynku odgrywajq mobilne pami~ci DRAM. Jeszcze w 2011 r. mobilne DRAM slanowity okolo 15% dostaw wszystkich uktad6w DRAM, a obecnie bfld'I oscylowac wok61 40%. poinformowala firma analityczna !HS. Z kole i wedlug danych Garu1era globalny rynek pami'lci, na kt6rym uklady DRAM stanowiq najwiflkszy segment, zwiElkszyl sifl w 2013 r. o 23,5%. Jednoczesnie kiedy wzrost ten nakrE:cajq gl6wnie mobilne DRAM, popyt na rynku PC pozostaje n iski. DziE:ki przejflciu konkurencyjnej Elpidy, Micron moie chwalic siE! swietnymi wynikami. W ostatnim kwartale 2013 r. przy obrotach 4,1 mld dol. firma odnotowala 98% wzrostu w skali roku, a zarazem 2-procen towy wzrost kwartalny. Zgodnie z u jflciem GAAP, zysk firmy w lym okresie wyni6sl 731. min do!., podczas gdy w poprze d nim kwarlale wynosit tylko 358 mln dol., a rok wczesniej Micron zanotowal stralfl 286 min dol. Obroty ukladami NANO flash firmy wzrosly w IV kw. o 11% w skaIi kwartalu, mi mo 18-procentowego, okresowego spadku cen srednich. Wedlug Garlnera lqczne obroty Microna w 2013 r. na rynku p6lprzewodnik6w wyniosly 11,9 mid dol., o 72% w i'lcej w skali roku.

ARM spodziewa si~ poprawy sprzedazy uldad6w w drugiej polowie roku ARM Holdings. gl6wny dos tawca uklad 6w do smart.fon6w, wypracowal w I kw. 2014 r. zysk przed podatkiem 163,4 min do!. o 9% w iQcej w skali roku, p rzy obrotach 305 min dol., o 16% w iE!kszych niz przed rokiem, co jest zgodne z oczekiwaniami analityk6w. Dia kontrastu wzrost zysku notowanego p rzez ARM rok wcze5niej wynosil 44%. Dochody fumy z oplal licencyjnych wzrosly w I kw. b r. o 8%, podczas gdy rok wczesniej rosly w tempie 30-procentowym. Wplyw na le rozczarowujqce wyniki m iaJa sytuacja na rynku smartfon6w pod koniec roku i korekty zapas6w uklad6w u doslawc6w. Sprzedaz globalna dziesiE)ciu najwyzej notowanych modeli, gl6wnie iPhone'6w i Samsung6w, byta w okresie swiqt Bozego Narodzen ia znacznie nizsza od oczekiwafl. Zdaniem

eWy·d a ei~Tll.~m~ ~k1~:rb:z~i.cloJ lf (96006) Wydanie ele~:troniczne przeznaczone wytqcznie do u:±ytku Vlltasnego bez prawa do rozpowszechniania.

15

Elektronika praktyczna 07 2014  
Elektronika praktyczna 07 2014  
Advertisement