Page 19

Ztqcza w automatyce jqce si~ proslym wyprowadzeniem i sygnalizacjq LED, informujqCfl o stanie pol4czenia. S'I dost~pne w wykonaniach zawieraj'lcych 3, 4 lub 5 pin6w, ulozonych zgodnie z kodowaniem A.

Fotografia 3. Zl<1.cza Delphi Automotive Weather Pack, szczelnie zabezpieczone przed czynnikami srodowiskowymi ne np. \ •V instalacji oSwietleniowej, wewncitrz

deski rozdzielczej, w podswietlanych lusterkach, siedzeniach i zarnkach. Mozna je latwo otwierac i zarnykac, co ulatwia dokonywanie wszelkich napraw z uzyciern standardowych narz~dzi. S<t dost~pne w wersjach dwu-, trzy- i czteroprzewodowych, ale w razie potrzeby, na zam6wienie, produkowane b~dq takZe modele o wi~kszej liczbie przewod6w. Zl<tcza mozna instalowac na przewodach o srednicach od 14 do 22 AWG. Na fotografii 2 przedstawiono zlqcza Conec M12. zintegrowane z kablem, cechu-

Na fotografii 3 pokazano si~ zlqcza Delphi Automotive Weather Pack, szczelnie zabezpieczone przed czynnikami srodowiskowymi, przeznaczone do stosowania w trudnych warunkach, takich jak ekstrernalne temperatury, obecnosc substancji chemicznych i plyn6w typowych dla motoryzacji. s'l wyposazone w powlekane cyn4 kofic6wki zaciskowe ze specjalnymi widetkami, kt6re umozliwiai'l wykonywanie polqczefi zagniatanych. eliminujqc potrzeb~ lutowania. Odpowiednie zar6wno do montazu liniowego, jak i panelowego zl<tcza i uszczelniane zatyczki sq potr6jnie zebrowane i zosta ly wykonane z samosmaruj;;icego silikonu. Na fotografii 4 prezentujemy zlqcza przemyslowe Phoenix Contact HeavyCon EVO. S<t one wykonane z tworzyw sztucznych, kt6re zapewniajq wlasciwq od pornosc na udary mechaniczne, przy zachowaniu niskiego ci~:i:aru. Dzi~ki znacznemu ograniczeniu wariant6w oraz przernyslanemu mocowaniu elementu z dlawnic;;i. latwo jest zrealizowac mnogosc srednic i wyprowadzen kabli (proste lub kqtowe) za pomocq

Fotografia 4. Zl<1.cza przemyslow e Phoenix Contact Heavycon EVO, wykonane z tworzyw sztucznych, kt6re zapew niaj<1. w lasciw <1. odpornosc na udary mechaniczne, przy zachowaniu niewielkiego ciE:zaru

zaledwie kilku element6w dost~pnych z kalalogu. Najciekawszq ich cech4 jest pelna kompatybilnosc ze standardem zlqczy przemyslowych. Z obudowami HC EVO mozna uzywac zar6wno wkladek stykowych o stalej liczbie biegun6w jak i system6w modulowych. Dost~pne S<\ takze gotowe zestawy pol4czeniowe z wkladkami stykowymi, gotowe do zam6wienia pod jednym numerem katalogowym. Marcin Karbowniczek, EP

REKI.AMA

~

POLECANY PRODUKT

Nowa rodzina kabli

• ===-www.MEDIKabel=

XtraECO

XtraHEAT

UL/ CSA/HAR/ MTW/ AWM

UL/ cUL/HAR/VDE

UL/ cUL/VOE

Wi r e Styl e 1015

Wi r e Sty l e 3578

Wi re Styl e 3672

XtraBASIC

XtraBASIC (UUCSNHAR/MTW/ AWM Wire Style 1015}

XtraECO (UUcUUHAR/VDE Wire Style 3578)

XtraHEAT (UUcUUVDE Wire Style 3672)

Wykonany z przewodu miedzianego, cynowanego i specjalnej izolacji PVC. Do zastosowania w szafach au tomatyki przemyslowej. okablowania urzqdzen i maszyn z przeznaczeniem na eksporl oraz do dol;;iczenia transformator6w czy silnik6w. Parametry: - Nap i~cie: 3000 V, - UUCSA: 600V - 105°C, - MTW: 600V - 90°c. - HAR: 300/500V - 90°C (H05V2-K). - 450/750V - 90°C (H07V2-K).

Wykonany z czystej miedzi i bezhalogenowej izolacji polimerowej z przeznaczeniem do okablowania urz;;idze(1 pracuj4cych w suchym srodowisku. Rekomendowany tam gdzie waina jest ochrona ludzi przed powstajqcymi podczas pozaru, niebezpiecznymi gazami. Paramelry: - Napi~cie: 3000 V, - UUcUL: 600V - 105°C, - HAR/VDE: 300/500V - 90°C (H05Z-K). - 450/750V - 90°C (H07Z-K).

Wykonany z przewodu rniedzianego, cynowanego, w izolacji silikonowej, bezhalogenowej o wysok iej odpornosci temperaturowej, z przeznaczeniem do tirzqdzen AGD, gdzie panuje podwyzszona temperalura oraz dla okablowania zewn~lrznego maszyn, oswietlenia i mzqdzen grzewczych. Paramelry: - Napi~cie: 2000 V, - UIJcUL: 300V - 150°C, - VOE: 300/JOOV - 180°C, - 0,75mm2 : N2GFAF.

Wi~cej

informacji na temat oraz zapylania ofertowe prosimy kierowac na adres e-mail medikobe/@microdis.ne!.

Im

Microdis

eWy·d a ei~Tll.~m~ ~k1~:rb:z~i.cloJ lf (96006) Wydanie ele~:troniczne przeznaczone wytqcznie do u:±ytku Vlltasnego bez prawa do rozpowszechniania.

109

Elektronika praktyczna 07 2014  
Elektronika praktyczna 07 2014  
Advertisement