Page 102

PODZESPOtY Podstawowe paramet ry procesora

ADAU1452EVAL DSP dla wymagajctcych Analog Devices nadal rozbudowuje rodzin(! uklad6w Sigma DSP. Opisywane na lamach EP proceso1y ADAU1701 i ADAU1442 stanowily tylko przygrywk(! dla najnowsz ego procesora ADAU1452, kt6ry po rozwiqzaniu problem6w okresu niemowlftcego stal sift pelnoprawnym cz!onkiem rodziny Sigma DSP. S~

SPtfl2c•

SELFBOOT MP AOC(S:OJ

PLLFILT

XTALI XTALO

ADAU145x

VDRlVE

-1

ADAU1452: Taktowanie przebiegiem o cz~totliwosci 294 MHz. Pami~c programu - 16 kB (8 kx 2 bajty), 6144 instrukcji na pr6bk~ dla fs~48 kHz. Pami~ci danych i parametr6w - 80 kB (40 kx2 bajty). 48 konfigurowalnych kanat6w cyfrowych, 32 biVl 92 kHz. 14 GPIO w tym 6 NC o rozdzielczosci 10 bit6w. Wbudowane 8 blok6w ASRC. tnterfejs SPDIF VO. Wbudowany uktad zasilania, oscylator

i programowalny generator pomocniczy. lnterfejs pami~ci programu w standardzie SPVl'C. Konfigurowalny interfejs komunikacyjny SPV l'C pracuj4cy w trybach master lub slave. Tryb setfboot, umoiliwiaj4cy prac~ bez mikrokontrotera zewn~trznego. Miniaturowa obudowa LFCSP72 ( 10 mmxlO mm). Programowanie za pomocq srodowiska graficznego Sigma Stud io.

REGULATOR CLKOUT

TEMPOUT TEMPlH

TEMPERATUR SENSOR

ttPUT AUotO

ROUTING lilATRlX

l~~~e-

OUTPUT AUDIO ROUTlNO MATRIX

lOO MHl PROGRAMMABLE AUDIO PROCESSING CORE

IPOIFI

SDAT~IN();OJ

(41.CHAHNE.L OIOI TAJ..AUOIO INPUT)

-

SIPOIF RECEIVER

SERlAL DATA

INPUT PORTS

l><•I OtOITAl MJC INPUT

BCLKIUICLK INPUT PA.tRS (S;OJ

RAM, ROM, WATCHDOG, MEMORY PARITY CHECK

l

lx2.CHANNEL

ASYNCHRONOUS SAMPLE RATE

S/POIF TAAHSMonER

SPOaFO

SDAT~OllT(l.O)

SERIAL DATA OUTPUT PORTS (x4>

(41.CHAHNEL

DIGITAi. AUDIO OUTPUT]

CONVERTERS

INPUT

OUTPUT

CLOCK

OE.JITTER ANO

CLOCK

DOMAINS

CLOCK OENERATOR

DOMAJNS

(x4~

(x4>

'$Plll2C •THE SS_M. MOSl_M, SCL_M. SCU<_M. SOA_M. MISO_M. MISO. SOA. SCLX. $CL MOSl. AOCRI. SS, ANO AOOROPtNS

Rysunek 1. Struktura wewn~trzna ADAU1452 (za not<1 producenta)

BCLKll.RCLK OUTPUT PAIRS (>:OJ

Schemal blokowy procesora AOAU1452 pokazano na rysunku 1. Nied lugo po wprowadzeniu do sprzedazy samych procesor6w, firma Analog Devices udosl~pn ila zeslaw uruchomieniowy ADAU1452EVAL, w kt6rego sklad wchodz<i: uruchom ieniowa Plylka ADAU1452 z whudowanym ko dekiem ADAU1938, maji(ca wyprowadzone na zlqcza wszystkim i sygnalam i DSP. Programator USBi w wersji 1.3 z kahlem MiniUSB. Umozliwia on programowanie procesor6w Sigma OSP przez interfejsy I'C oraz - co jesl nowosci<t - SP!. EVAL wyko rzystuje do progra mowania tylko interfejs SP!. Zasilacz z wymiennymi konc6wkami umo:i:liwiajqcymi uzywanie zestawu na calyn1 S\•viecie.

Fotografia 2. Wygl <td zestawu ADAU1452EVAL

Koszl zestawu w sklepie producenla to ok. 200 USO. W zwiqzku z tym, ze zeslaw jest przeznaczony dla os6b profesjonalnie zajm uj<1cych si~ obr6bkq sygna16w audio. cena jes t akceptowalna. Na cale szcz~scie, firma Analog Devices nieco zmienila polityk~ cenowq, jeS!i odniesc i& do oferowanych wczesn iej zestaw6w. Ola przypomn ienia, cena zes tawu dla ADAU1442 wynosila prawie 700 USO, co moze wywolac zrozumiale zalroskanie na twarzach ksi~gowyc h zatwierdzajqcych zakupy w firmacb ... Wygl<td zestawu ADAU1452EVAL poka zano na fotogra fii 2. Opr6cz procesora ADAU1452 i pami~ci programu SP! typu 25AA1024, plytka zawiera uklad zasilania z ni skoszumnym stabilizatorem ADP3338 oraz uklad generowania sygnalu zerowania AOM811. Zestaw ze wzgl~du na wbudowany kodek ADAU1938 ma 4 kana ly wejsc analogowych oraz 8 kana16w wyjsc analogowych. Sygnaly analogowe po przefiltrowani u doprowadzone Si\ do gn iazd wejscia/wyjscia mini jack. Uklad uz upelniajq optyczne interfejsy S/PDIF pracui<t·

eWy·d a ei~Tll.~m~ ~k1~:rb:z~i.cloJ lf (96006) Wydanie ele~:troniczne przeznaczone Wy'tqcznie do u:±ytku Vlltasnego bez prawa do rozpowszechniania.

77

Elektronika praktyczna 07 2014  
Elektronika praktyczna 07 2014  
Advertisement