Page 101

NOTATNIK KONSTRUKTORA

Fot ografia 6. Efekty pracy programu demonstracyjnego .. Life": a) ekran startowy, b) j eden z krok6w symulacji, c) koniec symulacji

nika obsluga wyswietlacza ogranicza sifl do operacji wykonywanych na pami~ci bufora obrazu. Zapalenie na wyswietlaczu piksela wymaga ustawienia w buforze obrazu bitu odpowiadaj'lcego temu punktowi, natomiast zgaszenie piksela - skasowania tego bitu. Kody funkcj i realizuj'lcych obie operacje p rzedstawia listing 3. Same funkcje sterowania pojedynczym pikselem nie sq zazwyczaj wywolywane w programie uzytkownika bezposrednio, Jeez sluz<1 do budowy funkcji wyzszej warstwy, np. rysujqcych odcinki, figury geometryczne, czy lez wyswietlajqcych mapy bitowe. Nie inaczej jest w przypadku sterownika wyswiellacza EG2801S. Znajduj4cy si~ w dolqczonych do artykutu materiatach modut programowy lcd_EG2201_4801.c, poza funkCjf! l..CD_lnit(), zawiera laki:e podslawowe funkcje rysowania odcink6w, prostok<1l6w, okr~g6w, map bitowych oraz tekst6w. Sq lo te same funkcje. kt6re zostaly s tworzone na potrzeby wspomnianego wczesniej sterownika wyswiellacza EG9018C. !ch dol<ladniejsze om6wienie mozna znalezc w a rlykule opisujqcyn1 ten sterownik. W celu demonstracji dzialania om6wionego w arlykule s lerownika wyswietlacza EG2801S, zoslal opracowany prosly program realizujqcy dobrze wszystkim znanq gr~ w zyc ie. Algorylm program u implemenluje oryginalne rcguty zdefiniowane przez autora tej gry, brytyjskiego matematyka Johna

Conwaya 13]. Efekty dziatania programu pokazano na fotografii 6.

Podsumowanie Opisany sterownik wyswietlacza LCD zos tal praklycznie przeles towany z modulami lypu EG2801S-AR oraz ECM-A0083, jednak powinien on r6wnieZ dzialaC z innymi wyswietlaczami LCD o lakiej samej konslrukcji. l:.alwo je rozpoznac po zamonlowanych na obwodzie drukowanym wyswietlacza uldadach slerownik6w wierszy SED1190F i sterownik6w kolumn SED1180F. Dekla racje w pliku nag16wkowym lcd_EG2201_4801 .h umozliwiajq przystosowanie slerownika do obsl ugi kaidego z typ6w wyswietlaczy wymienionych w tabeli l, bez koniecznosci dokonywania jakichkolwiek zmian w kodzie programu. Poniewaz zaprezentowany sterownik realizuje bezposrednie sterowanie drajwerami kolumn i w ierszy pane lu LCD, umozliwia on zaimplementowanie funkcji nieprzewidzianej oryginalnie przez producenta wyswiellacza, a mianowic ie uzyska nie na wyswiellaczu dodalkowego slopnia szarosci. w lym celu nalezy powi~kszyc dwukrolnie rozmiar bufora obrazu, lak aby obejmowal on dwa kolejne obrazy. Dodalkowy stopiel1 szaro5ci jest uzyskiwany w takiej konfiguracji przez odpowiednie kodowanie slanu piksela w obu obrazach. )ezeli w obu obrazach dany piksel b~dzie wyzerowany, lo b~dzie on zgaszony.

eW'y'cf..6nie dla: Jakub Rudolf (96006)

Z kolei, jezeli w obu obrazach piksel b~­ dzie ustawiony, to b~dzie on zaswiecony. Nalomiast w przypadku kombinacji stanu pikscla w obu obrazach r6wnej 10 lub 01 uzyskany zoslanie p61ton. W powyzszej konfiguracji bufora obrazu moZliwe jest teZ zrezygnowanie z genero\•Va· nia sygnalu kontrolnego FR przez uldad czasowo-licznikowy TIM2 i zapisanie sekwencji lego sygnalu w b uforze obrazu na pozycji nieuzywanego obecnie bitu b7. Bil ten powinie n bye r6wny O we wszystkich slowach danych pierwszego obrazu i bye uslawiony we wszystkich slowach danych drugiego obrazu.

Aleksander Bo rysiuk alex_priv@wp.pl Bibliogrofia {1] Specificotions for 1/64 Multiplexing LCD Module EG2201S-AR {128 x 64 dots}, EG2401S-AR {256 x 64 dots), EG2801SAR {512 x 64 dots), EG4401S-AR {256 x 128 dots}, EG4801S-AR {512 x 128 dots}, informocje techniczne firmy Seiko Epson Corporation [2] Aleksander Borysiuk, Sterownik graficznego wyswietlaczo LCD 8,4" typu EG9018C z mikrokontrolera STM32, Elektroniko Praktycz110 11/2013 {3] Grow zycie, http://pl.wikipedia.org/wikif Gra_w_zycie

ELEKTRONIKA PRAKTYUNA 7/2014

W) d an i e e I ektro n i czn e p rzezn a czo n e wyt 'lczn i e do u:±ytku Vilt asn ego b ez prawa do rozp owsze ch n i an i a.

Elektronika praktyczna 07 2014  
Elektronika praktyczna 07 2014  
Advertisement