Page 1

01/2012

VAL, SC

ÇÂÚË͇θÌ˚ ÔÓ„ÛÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚ äÓÌÒÚÛ͈Ëfl ÇÂÚË͇θÌ˚ ˝ÎÂÍÚÓ̇ÒÓÒ˚ ÍÓÎÓÌÌÓ„Ó ÚËÔ‡ Ò Ì‡ÛÊÌ˚Ï ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÏ Ë ÍÓÔÛÒÓÏ, ÔÓ„ÛʇÂÏ˚Ï ‚ ÔÂÂ͇˜Ë‚‡ÂÏÛ˛ ÊˉÍÓÒÚ¸ (‚Ò‡Ò˚‚‡˛˘‡fl ÚÛ·‡ Ë ‰ÓÌÌ˚È ÍÎ‡Ô‡Ì Ì ÌÛÊÌ˚). ꇷ. ÍÓÎÂÒÓ - VAL: ÓÒ‡ÊÂÌÌÓ (‚ËıÂ‚Ó„Ó ÚËÔ‡) - SC: ÓÚÍ˚ÚÓ ê‡ÒÚÛ· - VAL30, SC30, SC50: ÂÁ¸·Ó‚ÓÈ ÔÓ Òڇ̉‡ÚÛ ISO 228 - VAL65: Ù·̈‚˚È Ò ÂÁ¸·Ó‚˚Ï, Ó‚‡Î¸Ì˚Ï, ÔÎÓÒÍËÏ ÍÓÌÚÙ·̈ÂÏ UNI 2245, PN 2,5.

èËÏÂÌÂÌË ‰Îfl Ò΄͇ Á‡„flÁÌÂÌÌ˚ı ÊˉÍÓÒÚÂÈ, ‰Îfl ÊˉÍÓÒÚÂÈ, Ì ÒÓ‰Âʇ˘Ëı ‡·‡ÁË‚Ì˚ı ˜‡ÒÚˈ Ë Ì ‡„ÂÒÒË‚Ì˚ı Í ÍÓÌÒÚÛ͈ËÓÌÌ˚Ï Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï Ì‡ÒÓÒ‡ ‰Îfl ÒÎË‚‡ ‚Ó‰˚ ËÁ ‚‡ÌÌ ËÎË ‰Â̇ʇ ͇̇‚ Ò ·˚ÚÓ‚˚ÏË Ë ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚ÏË ÒÚÓ͇ÏË

ùÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËÓÌÌ˚ ӄ‡Ì˘ÂÌËfl íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÊˉÍÓÒÚË Ì ·ÓΠ40°C. íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÓÍÛʇ˛˘Â„Ó ‚ÓÁ‰Ûı‡ Ì ·ÓΠ40°C. çÂÔÂ˚‚Ì˚È ÂÊËÏ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË. å‡ÍÒËχθÌ˚È ‰Ë‡ÏÂÚ Ú‚Â‰˚ı ˜‡ÒÚˈ: VAL 30 = 25 ÏÏ, VAL 65 = 50 ÏÏ; SC 30 = 3 ÏÏ, SC 50 = 6 ÏÏ.

ùÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂθ Индукционный 2-полюсный двигатель, 50 Гц, 2900 об./мин. VAL -SC:

ÚÂıÙ‡ÁÌ˚È - 230/400 Ç (±10%)

VALM-SCM: ÏÓÌÓÙ‡ÁÌ˚È 230 Ç (±10%), Ò ÚÂÏÓÁ‡˘ËÚÌ˚Ï ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÏ. àÁÓÎflˆËfl Í·ÒÒ‡ “F”. ᇢËÚÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó IP 54. Kласс энергосбережения IE2 для трехфазных двигателей мощностью от 0,75 кВт. äÓÌÒÚÛ͈Ëfl ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË ÒÓ Òڇ̉‡ÚÓÏ EN 60034-1; EN 60034-30. EN 60335-1, EN 60335-2-41.

äÓÌÒÚÛ͈ËÓÌÌ˚ χÚÂˇÎ˚ VAL

SC

óÛ„ÛÌ GJL 200 EN 1561

óÛ„ÛÌ GJL 200 EN 1561

ëÓÒÚ‡‚̇fl ˜‡ÒÚ¸ äÓÔÛÒ Ì‡ÒÓÒ‡ äÓÔÛÒ ÌËÊÌÂÈ ÓÔÓ˚*

ã‡ÚÛ̸ P-Cu Zn 40 Pb 2 UNI 5705 ‚ ÏÓ‰. VAL 30

ꇷӘ ÍÓÎÂÒÓ

ã‡ÚÛ̸

óÛ„ÛÌ GJL 200 EN 1561 ‚ ÏÓ‰. VAL 65

P-Cu Zn 40 Pb 2 UNI 5705

ëڇθ C 40 UNI 7231

LJΠç‡Ô‡‚Îfl˛˘‡fl ‚ÚÛÎ͇ ‚‡Î‡

íÂı. ÔÓÎËÏÂ

ù‡˘ËÚÌ˚È ÍÓÊÛı ‚‡Î‡

ïÓÏË. ·ÓÌÁ‡ (‚ ÏÓ‰. VAL65)

ëÔˆˇθÌ˚ ËÒÔÓÎÌÂÌËfl ÔÓ‰ Á‡Í‡Á ‰Û„Ë ̇ÔflÊÂÌËfl частота 60 Гц (см. каталог для частоты 60 Гц) Ò Á‡˘ËÚÌ˚Ï ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÏ IP 55 ̇Ô‡‚Îfl˛˘‡fl ‚ÚÛÎ͇ ‚‡Î‡ ËÁ ·ÓÌÁ˚ (‰Îfl ÊˉÍÓÒÚÂÈ ÒÚÂÏÔÂ‡ÚÛÓÈ ‰Ó 100°C. ‰Îfl ‡·ÓÚ˚ Ò ÊˉÍÓÒÚflÏË ËÎË ‚ ÒÂ‰Â Ò ·ÓΠ‚˚ÒÓÍÓÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÓÈ

_

* éÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ ‚ ÏÓ‰ÂÎË VAL 30

é·Î‡ÒÚ¸ ÔËÏÂÌÂÌËfl n ≈ 2900 Ó·./ÏËÌ. 5 U.S. g.p.m.

20

4 Imp. g.p.m. 10

30 40 50 20

30 40 50

100

28

200

100

5 U.S. g.p.m.10

300

4 Imp. g.p.m.

200

10

20 10

30 20

40 50 30

100

40 50

100

13

H

40

30

m 8

H

VAL

ft

SC

10

30 20

6

H

H

ft

m

20 4

65 65R

5 10

30 2 1

m /h Q l/min 20

30 3

3

5 50

10 100

200

50 500

70

1

1000

m /h Q l/min 20

50 10

3

5 50

10 100

20 200

30 500 72.869.C

177


VAL, SC

ÇÂÚË͇θÌ˚ ÔÓ„ÛÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚

TÂı. ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË n ≈ 2900 Ó·./ÏËÌ. 3~

1~

230V 400V A

230V P1

A

Q

P2

m3/h

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

9

10

12

14

16

18

20

25

kW kW HP l/min 50 58,3 66,6 75 83,3 91,6 100 108 116 125 133 150 166 200 233 266 300 333 416 500

A

VAL 30/A

2,3

1,3 VALM 30/A

VAL 65E

7,5

4,3

1,5

2

VAL 65-R/A

9,15 5,3

2,2

3

SC  30/A

2,3

1,3 SCM  30/A

2,8 0,47 0,37 0,5

3,6 0,63 0,45 0,6

SC  50/A

2,3

1,3 SCM  50/A

3,6 0,69 0,45 0,6

6,7 6,5 6,2 5,9 5,6 5,3

5

4,7 4,3

4

H m 11 10,6 10,2 9,6

9

8,3 7,4 6,5 5,4

10,3 10,2 10,1 10

3

2

7,1 6,9 6,6 6,3

6

5,6 5,3 4,5 3,7

7,1 6,9 6,6 6,3

6

5,6 5,3 4,5 3,7

4

9,9 9,8 9,7 9,4

H é·˘‡fl ‚˚ÒÓÚ‡ ̇ÔÓ‡ ‚ Ï

P1 å‡ÍÒËχθ̇fl ÔÓÚ·ÎflÂχfl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸.

9

8

6,7

5

3

ÑÓÔÛÒÍË Òӄ·ÒÌÓ Òڇ̉‡Ú‡ ISO 9906, ÔËÎÓÊÂÌË “A”.

P2 çÓÏË̇θ̇fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl.

ê‡ÁÏÂ˚ Ë ‚ÂÒ

h3

h3 CALPEDA

h1 h1

h2

L max h2 1)

L max 1)

DN DN

VAL 30E SC  30E SC  50E

L min

L min

VAL 65E VAL 65-R/A

h4

h4

B

B

A

A l

l 4.93.058

4.93.173

1) èÓÔ·‚ÍÓ‚˚È ‚˚Íβ˜‡ÚÂθ (ÔÓ Ú·ӂ‡Ì˲)

l1

íàè VAL 30/750/A VAL 30/1000/A VAL 65/1000E VAL 65/1500E VAL 65/2000E VAL 65/2500E VAL 65/1000-R/A VAL 65/1500-R/A VAL 65/2000-R/A VAL 65/2500-R/A SC 30/500/A SC 30/750/A SC 30/1000/A SC 30/1250/A SC 50/500/A SC 50/750/A SC 50/1000/A SC 50/1250/A

G 1 1/4

G 2 1/2

G 2 1/2

G 1 1/4

G2

l1

ÏÏ

DN ISO 228

30

h1 1025 1275 1245 1745 2245 2745 1285 1785 2285 2785 765 1015 1265 1515 780 1030 1280 1530

h2 825 1075 1010 1510 2010 2510 1010 1510 2010 2510 565 815 1065 1315 580 830 1080 1330

h3

h4

l

l1

L min

200

82

111

120

150

235

140

135

140

250

275

140

135

140

250

200

105

111

100

200

200

120

111

120

215

178

L max 750 1000 950 1450 1950 2450 950 1450 1950 2450 455 705 955 1205 470 720 970 1220

A

B

180

235

175

283

175

283

132

192

173

243

kg 17,8 19,5 40 48 56 64 43 51 59 67 17,4 19,6 21,8 24 18,5 20,7 22,9 25,1

Profile for Alex

Calpeda VAL, SC  

Calpeda VAL, SC  

Profile for alexbog4
Advertisement