Page 1

01/2012

SD

èÓ„ÛÊÌ˚ ˝ÎÂÍÚÓ̇ÒÓÒ˚ ‰Îfl „ÎÛ·ÓÍËı ÒÍ‚‡ÊËÌ ‰Ë‡ÏÂÚÓÏ 4” Ë 6” äÓÌÒÚÛ͈Ëfl èÓ„ÛÊÌ˚ ˝ÎÂÍÚÓ̇ÒÓÒ˚ Ò Ì‡ÛÊÌ˚Ï ÍÓÊÛıÓÏ ‰Îfl „ÎÛ·ÓÍËı ÒÍ‚‡ÊËÌ ‰Ë‡ÏÂÚÓÏ 4” (DN 100 ÏÏ) Ë 6” (DN 150 ÏÏ) Ò Ì‡ÛÊÌÓÈ Û·‡¯ÍÓÈ ËÁ ÌÂʇ‚²˘ÂÈ ÒÚ‡ÎË AISI 304 Ë ÒÚÛÔÂÌflÏË ËÁ ÔÓÎË͇·Ó̇ڇ ‰Îfl ÏÓ‰. 4SD Ë ËÁ ÌÓË· ‰Îfl ÏÓ‰. 4SDF Ë 6SD, 6SDN. ꇷӘË ÍÓÎÂÒ‡ è·‚‡˛˘Ë ‡‰Ë‡Î¸Ì˚ 4SDF 16, 22, 36, 46, 54 ꇉˇθÌ˚Â

4SD 31 - 6SDN 12,16,21

èÓÎÛÓÒ‚˚Â

4SD 8,10,15 - 6SD 18,19,20

ê‡ÒÚÛ· êÂÁ¸·Ó‚ÓÈ ÔÓ Òڇ̉‡ÚÛ ISO 228 é·‡ÚÌ˚È ÍÎ‡Ô‡Ì ‚ÒÚÓÂÌ ‚ ÍÓÔÛÒ ÔÓ‰‡˛˘ÂÈ ˜‡ÒÚË.

èËÏÂÌÂÌË ÇÓ‰ÓÒ̇·ÊÂÌËÂ. Å˚ÚÓ‚ÓÂ Ë ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓ ÔËÏÂÌÂÌËÂ. Ç ÔÓÚË‚ÓÔÓʇÌ˚ı ÛÒÚ‡Ìӂ͇ı. àË„‡ˆËfl.

ùÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËÓÌÌ˚ ӄ‡Ì˘ÂÌËfl íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‚Ó‰˚: - Ì ·ÓΠ35°C ‰Îfl ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÈ ‰Ë‡ÏÂÚÓÏ 4” - Ì ·ÓΠ25 °C ‰Îfl ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÈ 6 ‰˛ÈÏÓ‚. å‡ÒÍËχθÌÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÔÂÒ͇ ‚ ‚Ó‰Â: 150 „/Ï3. çÂÔÂ˚‚Ì˚È ÂÊËÏ ‡·ÓÚ˚.

ùÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂθ ÒÓ ÒÏÂÌÌÓÈ Ó·ÏÓÚÍÓÈ Индукционный 2-полюсный двигатель, 50 Гц, 2900 об./мин. ê‡ÁÏÂ˚ ÒÓ‰ËÌËÚÂθÌ˚ı ÔËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌËÈ ÔÓ Òڇ̉‡Ú‡Ï NEMA. ç‡ÔflÊÂÌËÂ: - ÏÓÌÓÙ‡ÁÌ˚È: 230 Ç - ‰Ó 2,2 ÍÇÚ ‰Îfl ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÈ 4”. - ÚÂıÙ‡ÁÌ˚È: 230 Ç; 400 Ç; ‰Îfl ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÈ 4”. - ÚÂıÙ‡ÁÌ˚È: 400 Ç; 400/690 Ç, ‰Îfl ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÈ 6 ‰˛ÈÏÓ‚. àÁÏÂÌÂÌË ̇ÔflÊÂÌËfl +6% / -10%. èÛÒÍ, ÂÍÓÏẨÛÂÏ˚È ‰Îfl ÏÓ˘ÌÓÒÚÂÈ ÓÚ 7,5 ÍÇÚ Ë ‚˚¯Â: Á‚ÂÁ‰‡/ÚÂÛ„ÓθÌËÍ, Ïfl„ÍËÈ ÒÚ‡Ú ËÎË ÒÚ‡ÚÓÌÓ ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ. Ñ‚Ë„‡ÚÂÎË íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‚Ó‰˚ éı·ʉÂÌËÂ: ÏËÌËχθ̇fl Ì ·ÓΠÒÍÓÓÒÚ¸ ÔÓÚÓ͇

4” 6”

çÄëéë N° ‰ÂÚ‡ÎË

ç‡ÛÊÌ˚È ÍÓÊÛı

4SD, 4SDF

14.02

6SD

25.02

ëڇθ Cr-Ni AISI 304

äÓÔÛÒ ÒÚÛÔÂÌÂÈ (4,6SD) ÑËÙÙÛÁÓ ꇷӘ ÍÓÎÂÒÓ

25.02 26.00 28.00

èÓÎË͇·ÓÌ‡Ú (ÎÂÍÒ‡Ì 141 R*) GFN2V* (ÌÓËÎ) ‰Îfl 4SDF

Ñ‚Ë„‡ÚÂθ 230Ç - 50Ɉ - 1~

-

4CS 0,37 ÷ 1,5 ÍÇÚ 4CS 2,2 ÍÇÚ

GFN2V* (ÌÓËÎ)

LJÎ

64.00

ëڇθ Cr AISI 430 F

äÓÔÛÒ ÔÓ‰‡˛˘. ˜‡ÒÚË ÇÒ‡Ò˚‚‡˛˘‡fl ‚ÚÛÎ͇

12.01 32.02

ÅÓÌÁ‡ G-Cu Sn 10 EN 1982 íÂÏÓÔ·ÒÚËÍ

15.50

4CS 4CS 6CS 6CS êÂÁË̇

ëڇθ Cr-Ni AISI 430

0,37 ÷ 1,5 2,2 ÷ 5,5 4 ÷ 22 26 - 30

ÍÇÚ ÍÇÚ ÍÇÚ ÍÇÚ

ÑÎË̇

ë˜ÂÌËÂ

3x1,5 + 1G1,5 3x1,5 + 1G1,5 3 x (1x4) 3 x (1x6)

2 2

Ï Ï

ÑÎË̇ ÏÏ2 ÏÏ2 ÏÏ2 ÏÏ2

2 3 3,5 3,5

Ï Ï Ï Ï

ëÔˆˇθÌ˚ ËÒÔÓÎÌÂÌËfl ÔÓ‰ Á‡Í‡Á -

ëڇθ Cr-Ni AISI 304

ÇËÌÚ˚

ë˜ÂÌËÂ

3x1,5 + 1G1,5 ÏÏ2 3x2 + 1G2 ÏÏ2

Ñ‚Ë„‡ÚÂθ 400Ç - 50Ɉ - 3 ~

ëڇθ Cr-Ni AISI 304

ìÔÎÓÚÌËÚ. ÍÓθˆ‡

îËθÚ

20 15

䇷Âθ

ëڇθ Cr-Ni AISI 304

äÓÔÛÒ ÒÚÛÔÂÌÂÈ (4SDF)

ç‡Ô‡‚Îfl˛˘ËÈ ÔÓ‰¯ËÔÌËÍ 12.03-12.30

0,08 ÒÏ/ÒÂÍ 0,20 ÒÏ/ÒÂÍ ‰Îfl 4 ÷ 15 ÍÇÚ 0,50 ÒÏ/ÒÂÍ ‰Îfl 18,5 ÷ 30 ÍÇÚ

àÁÓÎflˆËfl Í·ÒÒ‡ “F” ‰Îfl ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÈ 4”, ÔÓ‚Ó‰‡ ËÁ PVC ‰Îfl ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÈ 6”. ᇢËÚ‡ Í·ÒÒ‡ IP 68.

äÓÌÒÚÛ͈ËÓÌÌ˚ χÚÂˇÎ˚ ó‡ÒÚ¸

35 °C 25 °C

å‡ÍÒËχθÌÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÔÛÒÍÓ‚

39

ÑÛ„Ë ̇ÔflÊÂÌËfl. Частота 60 Гц (см. каталог для частоты 60 Гц). ÑÎfl ÊˉÍÓÒÚÂÈ Ò ·ÓΠ‚˚ÒÓÍÓÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÓÈ. Ñ‚Ë„‡ÚÂθ FK.

Ñ‚Ë„‡ÚÂθ ó‡ÒÚ¸ ç‡ÛÊÌ˚È Í‡͇Ò

4CS

6CS

å‡ÍËӂ͇ 4 SD

ëڇθ Cr-Ni AISI 304 ëڇθ Cr-Ni-Mo AISI 316

ëڇθ Cr AISI 420 ÚÂÏÓÓ·‡·ÓÚ‡Ì̇fl

éÒ‚ÓÈ ÔÓ‰¯ËÔÌËÍ

Ò Ï‡ÒÎflÌ˚Ï Á‡ÔÓÎÌ

äÓηβ¢ËÂÒfl Ô·ÒÚËÌ˚

ç‡Ô‡‚Îfl˛˘ËÈ ÔÓ‰¯ËÔÌËÍ

Ò Ï‡ÒÎflÌ˚Ï Á‡ÔÓÎÌ

É‡ÙËÚ

LJÎ

295

ÑˇÏÂÚ ÒÍ‚‡ÊËÌ˚ ‚ ‰˛Èχı ëÂËfl åÓÌÓÙ‡ÁÌ˚È ‰‚Ë„‡ÚÂθ (‰Ó 2,2 ÍÇÚ) à‰ÂÌÚËÙË͇ˆËfl ÒÚÛÔÂÌÂÈ óËÒÎÓ ÒÚÛÔÂÌÂÈ

M 31 / 35


SD

èÓ„ÛÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚ Ò Ô·‚‡˛˘ËÏË ‡·Ó˜ËÏË ÍÓÎÂÒ‡ÏË ‰Îfl ÒÍ‚‡ÊËÌ ‰Ë‡ÏÂÚÓÏ 4”

é·Î‡ÒÚ¸ ÔËÏÂÌÂÌËfl n ≈ 2900 Ó·./ÏËÌ. 3 500

2

4 3

5 4

U.S. g.p.m. 5

10

Imp. g.p.m.

30

20 20

10

40 30

50 40

100 50

200 100

300 200 1500

400

SD, SDF, SDN

300

1000

H

200

ft 6SDN 12

H

500

m

4SD 31

100

6SD 20

4SDF 16

400 300

4SDF 22

4SDF 36

6SDN 16

6SDN 21

200

4SDF 4SDF 46 54

50 40

4SD 10

6 SD 18

4SD 15

30

6 SD 19

100

20 50 40 10

30 20

5 0.5 10

Q

m3/h 1 l/min

2 20

30

40

3 50

4

5 100

10 150 200

20 300 400

30 500

40

50

60 70 1000 72.1002/N

296


4SD, 4SDF

èÓ„ÛÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚ Ò Ô·‚‡˛˘ËÏË ‡·Ó˜ËÏË ÍÓÎÂÒ‡ÏË ‰Îfl ÒÍ‚‡ÊËÌ ‰Ë‡ÏÂÚÓÏ 4”

TÂı. ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË n ≈ 2900 Ó·./ÏËÌ. 400 V

3~

(380-415)

50 Hz

1~

1,2 1,2 1,5 2 2,9 1,2 1,2 1,5 2 2,9 4,2 5,5 1,2 1,2 1,5 2 2,9 4,2 5,5 7,4 1,2 1,2 1,5 2 2,9 4,2 5,5 5,5 7,4 9,4 1,2 1,5 2 2,9 4,2 5,5 7,4 9,4

4SDM 31/11EC 4SDM 31/17EC 4SDM 31/26EC 4SDM 31/35EC 4SDM 31/54EC 4SDFM 16/6EC 4SDFM 16/9EC 4SDFM 16/14EC 4SDFM 16/19EC 4SDFM 16/27EC 4SDFM 16/37EC 4SDFM 16/55EC 4SDFM 22/4EC 4SDFM 22/7EC 4SDFM 22/10EC 4SDFM 22/14EC 4SDFM 22/21EC 4SDFM 22/28EC 4SDFM 22/42EC

3,2 3,2 4 5,6 8,4 3,2 3,2 4 5,6 8,4 11,2 14,7 3,2 3,2 4 5,6 8,4 11,2 14,7

450 Vc μF 16 16 25 35 40 16 16 25 35 40 60 70 16 16 25 35 40 60 70

4SDFM 36/4EC 4SDFM 36/6EC 4SDFM 36/8EC 4SDFM 36/11EC 4SDFM 36/17EC 4SDFM 36/23EC 4SDFM 36/29EC 4SDFM 36/34EC

3,2 3,2 4 5,6 8,4 11,2 14,7 14,7

16 16 25 35 40 60 70 70

0,62 0,7 0,89 1,22 1,82 2,33 3,27 3,27

4SDFM 46/5EC 4SDFM 46/7EC 4SDFM 46/10EC 4SDFM 46/15EC 4SDFM 46/21EC 4SDFM 46/31EC

3,2 4 5,6 8,4 11,2 14,7

16 25 35 40 60 70

0,7 0,89 1,22 1,82 2,33 3,27

A

400 V

3~

(380-415)

50 Hz

1~

kW

HP

0,37 0,37 0,55 0,75 1,1 0,37 0,37 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 0,37 0,37 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3 0,37 0,37 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 2,2 3 4 0,37 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3 4

0,5 0,5 0,75 1 1,5 0,5 0,5 0,75 1 1,5 2 3 0,5 0,5 0,75 1 1,5 2 3 4 0,5 0,5 0,75 1 1,5 2 3 3 4 5,5 0,5 0,75 1 1,5 2 3 4 5,5

*

4SDFM 54/5EC 4SDFM 54/7EC 4SDFM 54/10EC 4SDFM 54/14EC 4SDFM 54/21EC

4 5,6 8,4 11,2 14,7

4SDM 10/4EC 4SDM 10/6EC 4SDM 10/8EC 4SDM 10/12EC

5,6 8,4 11,2 14,7

35 40 60 70

A

4SDM 15/6EC 4SDM 15/9EC

kW 0,62 0,7 0,89 1,22 1,82 0,62 0,7 0,89 1,22 1,82 2,33 3,27 0,62 0,7 0,89 1,22 1,82 2,33 3,27

230V äÓ̉ÂÌÒ‡ÚÓ P1 450 Vc μF 25 35 40 60 70

A 4SDF 54/5EC 1,5 4SDF 54/7EC 2 4SDF 54/10EC 2,9 4SDF 54/14EC 4,2 4SDF 54/21EC 5,5 4SDF 54/29EC 7,4 4SDF 54/38EC 9,4 4SDF 54/53EC 13 2 4SD 10/4EC 2,9 4SD 10/6EC 4,2 4SD 10/8EC 5,5 4SD 10/12EC 7,4 4SD 10/17EC 9,4 4SD 10/20EC 9,4 4SD 10/22EC 9,4 4SD 10/24EC 13 4SD 10/27EC 13 4SD 10/30EC 4,2 4SD 15/6EC 5,5 4SD 15/9EC 7,4 4SD 15/12EC 9,4 4SD 15/15EC 9,4 4SD 15/17EC 13 4SD 15/23EC 18,8 4SD 15/30E

Q

P2

n

m3/h 0,15 0,3

A 4SD 31/11EC 4SD 31/17EC 4SD 31/26EC 4SD 31/35EC 4SD 31/54EC 4SDF 16/6EC 4SDF 16/9EC 4SDF 16/14EC 4SDF 16/19EC 4SDF 16/27EC 4SDF 16/37EC 4SDF 16/55EC 4SDF 22/4EC 4SDF 22/7EC 4SDF 22/10EC 4SDF 22/14EC 4SDF 22/21EC 4SDF 22/28EC 4SDF 22/42EC 4SDF 22/57EC 4SDF 36/4EC 4SDF 36/6EC 4SDF 36/8EC 4SDF 36/11EC 4SDF 36/17EC 4SDF 36/23EC 4SDF 36/29EC 4SDF 36/34EC 4SDF 36/45EC 4SDF 36/58EC 4SDF 46/5EC 4SDF 46/7EC 4SDF 46/10EC 4SDF 46/15EC 4SDF 46/21EC 4SDF 46/31EC 4SDF 46/42EC 4SDF 46/55EC

*

230V äÓ̉ÂÌÒ‡ÚÓ P1

11,2 14,7

50 70

kW

0,9

1,2

1,5

HP

0,89 0,55 0,75 1,22 0,75 1 1,82 1,1 1,5 2,33 1,5 2 3,27 2,2 3 3 4 4 5,5 5,5 7,5 1,22 0,75 1 1,82 1,1 1,5 2,33 1,5 2 3,27 2,2 3 3 4 4 5,5 4 5,5 4 5,5 5,5 7,5 5,5 7,5 2,33 1,5 2 3,27 2,2 3 3 4 4 5,5 4 5,5 5,5 7,5 7,5 101)

≈ 2900 1/min

1,8

2,1

2,4

2,7

3

3,3

3,6

4,2

4,8

5,4

6

2,5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

70

80

90

100

45,6 67,7 104 1314 203

43,8 64,5 98,9 124 193 35,1 52,7 82 111 158 217 322 25,8 45,1 64,4 90,2 135 180 271 367

39,3 57,3 87,9 109 170 33,6 50,4 78,5 106 151 207 308 25,2 44 62,9 88,1 132 176 264 359 22,8 34,2 45,6 62,7 96,9 131 165 194 256 331

33,8 49,4 75,2 92,6 144 31,5 47,2 73,4 100 142 194 288 24,3 42,5 60,7 84,9 127 170 255 346 22,3 33,5 44,7 61,4 95 128 162 190 251 324 27,8 38,9 55,5 83,3 117 172 233 305

28 40,9 61,2 73,8 116 28,6 42,9 66,8 90,6 129 176 262 23,1 40,4 57,7 80,8 121 162 242 329 21,8 32,7 43,6 59,9 92,6 125 158 185 245 316 27,1 37,9 54,2 81,3 114 168 228 298

20,9 31 45,7 53,1 86 25,1 37,6 58,5 79,5 113 155 230 21,6 37,8 54 75,6 113 151 227 308 21,3 31,9 42,5 58,4 90,3 122 154 180 239 308 26,4 36,9 52,7 79,1 111 163 221 290

14 20,2 28,1 30,8 52,9 21 31,4 48,9 66,4 94,3 129 192 19,8 34,7 49,6 69,5 104 139 208 283 20,5 30,7 40,9 56,3 87 118 148 174 230 297 25,6 35,9 51,3 76,9 108 159 215 282

16,3 24,4 38 51,5 73,2 100 149 17,8 31,2 44,5 62,3 93,5 125 187 254 19,7 29,6 39,4 54,2 83,8 113 143 168 222 286 25 35 50 75 105 155 210 275

11,1 16,6 25,8 35,1 49,8 68,3 102 15,5 27,1 38,8 54,3 81,4 109 163 221 18,8 28,3 37,7 51,8 80,1 108 137 160 212 273 23,9 33,5 47,8 71,7 100 148 201 263

13 22,8 32,5 45,5 68,3 91,1 137 185 17,9 26,9 35,9 49,3 76,2 103 130 152 202 260 22,9 32 45,8 68,7 96,2 142 192 252

10,3 18 25,8 36,1 54,1 72,2 108 147 16,8 25,2 33,6 46,2 71,4 96,6 122 143 189 244 21,9 30,6 43,7 65,6 91,9 136 184 241

7,4 13 18,5 25,9 38,9 51,9 77,8 106 15,6 23,4 31,2 42,9 66,2 89,6 113 132 175 226 20,7 29 41,5 62,2 87,1 129 174 228

14,1 21,2 28,2 38,8 60 81,2 102 120 159 205 19,6 27,4 39,1 58,7 82,2 121 164 215

10,7 16 21,3 29,4 45,4 61,4 77,4 90,7 120 155 17 23,8 34 51 71,4 105 143 187

6,6 9,9 13,2 18,1 28 37,8 47,7 55,9 74 95,4 14,2 19,9 28,4 42,6 59,6 88 119 156

11,1 15,5 22,2 33,3 46,6 68,8 93,2 122

7,6 10,7 15,3 22,9 32,1 47,4 64,2 84,1

8,4

9,6 10,8 12

15

18

21

H m

Q

P2 kW

l/min

0,6

n

≈ 2900 1/min

m3/h

1,2

1,5

1,8

2,4

3

3,6

4,8

l/min

20

25

30

40

50

60

80

29,1 40,7 64 87,3 128 175 233 320

28,5 39,8 62,6 85,4 125 171 228 313 27 40 54 81 114 134 148 162 182 202

28 39,2 61,6 84,1 123 168 224 308 26,5 40 53,5 80 113 133 147 160 180 200

26,8 37,6 59,1 80,5 118 161 215 295 26 39 53 79 112 132 145 158 178 198

25,6 35,8 56,3 76,7 113 153 205 281 26 39 52 78 111 130 143 156 176 195 33 50 67 84 95 129 168

24,2 33,8 53,2 72,5 106 145 193 266 25 38 51 76 108 127 139 152 171 190 33 49 66 83 94 127 166

20,9 29,3 46 62,7 92 125 167 230 24 36 48 72 102 120 132 144 162 180 32 48 64 81 92 124 162

H m

P1 å‡ÍÒËχθ̇fl ÔÓÚ·ÎflÂχfl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸.

P2 çÓÏË̇θ̇fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl

1) ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl FK

ÑÓÔÛÒÍË Òӄ·ÒÌÓ Òڇ̉‡Ú‡ ISO 9906, ÔËÎÓÊÂÌË “A”

* 297

6

7,2

8,1

100 120 135 140 160 180 200 250 300 350 16,8 23,5 36,9 50,3 73,7 101 134 184 23 34 45 67 95 112 123 134 151 168 31 47 62 78 88 120 156

11,6 16,3 25,6 34,8 51,1 69,7 92,9 128 20 31 41 61 87 102 112 122 138 153 30 45 59 74 84 114 149

6,6 9,3 14,6 19,9 29,2 39,9 53,1 73,1 18,5 28 37 56 79 93 102 112 126 140 29 43 57 71 81 109 142

Только для 230 V - 50 Гц (по выбору) H é·˘‡fl ‚˚ÒÓÚ‡ ̇ÔÓ‡ ‚ Ï

18 27 36 54 76 90 99 108 122 135 29 43 57 71 81 109 142

17 12 8 25 18 12 34 25 16 51 37 25 72 52 35 75 61 41 94 67 45 102 74 50 103 83 56 114 92 62 28 26 24 42 38 36 56 51 48 69 64 59 79 72 67 107 98 91 140 128 119

39 19 29 38 48 54 74 97

14 21 28 35 40 54 70

8 13 17 21 24 32 42


4SD 31

èÓ„ÛÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚ Ò Ô·‚‡˛˘ËÏË ‡·Ó˜ËÏË ÍÓÎÂÒ‡ÏË ‰Îfl ÒÍ‚‡ÊËÌ ‰Ë‡ÏÂÚÓÏ 4”

ï‡‡ÍÚÂËÒÚ˘ÂÒÍË ÍË‚˚Â Ë ÚÂı. ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË n ≈ 2900 Ó·./ÏËÌ. 0 250

1

0

2 1

U.S. g.p.m. 2

4

5

Imp. g.p.m.

6

4

7

5

ê‡ÁÏÂ˚ Ë ‚ÂÒ

8 6

7 800 G 1 1/4

4SD 31 700 54

200

600

H ft

150

L1

35

H

400

m

L

26

100

300 17 200 50

11 100

0

m3/h

0 0

Q l/min

0

l/s

0.4

0.8

1.2 20

10 0.1

0.2

1.6

2

0

3.93.063.2N

30

0.3

0.4

Ø 96

0.5

50

0.03

40

Ø

η

98

kW/st

η% 0.02

kW 20 10 0

0

0.4

Q m3/h

3~

400 V (380-415) 50 Hz A

0.8

1~

1.2

1.6

* P2 230V äÓ̉ÂÌÒ‡ÚÓ P1 450 Vc μ F kW kW HP A 3,2 16 0,62 0,37 0,5

72.1007

2

0.01

n ≈ 2900 1/min

Q m3/h

4SD

0

0,15 0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

1,8

0

2,5

10

15

20

25

30

L1 mm

L mm

47 45,6 43,8 39,3 33,8 28 20,9 14

402

729 847

l/min

5

4SDM kg

L mm

kg

12

729

11,6

13

847

12,6

4SD 31/11EC

1,2

4SDM 31/11EC

4SD 31/17EC

1.2

4SDM 31/17EC

3,2

16

0,7 0,37 0,5

70,5 67,7 64,5 57,3 49,4 40,9 31 20,2

520

4SD 31/26EC

1.5

4SDM 31/26EC

4

25

0,89 0,55 0,75

107 104 98,9 87,9 75,2 61,2 45,7 28,1

698 1045 13,5 1060 15,7

4SD 31/35EC

2

4SDM 31/35EC

5,6

35

1,22 0,75

1

4SD 31/54EC

2.9

4SDM 31/54EC

8,4

40

1,82 1,1

1,5

P1 å‡ÍÒËχθ̇fl ÔÓÚ·ÎflÂχfl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸.

H m

138 131 124 109 92,6 73,8 53,1 30,8

875 1237 15,8 1277 18,3

211 203 193 170 144 116

1295 1697

P2 çÓÏË̇θ̇fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl

H é·˘‡fl ‚˚ÒÓÚ‡ ̇ÔÓ‡ ‚ Ï

298

86 52,9

20

1742 23,3

ÑÓÔÛÒÍË Òӄ·ÒÌÓ Òڇ̉‡Ú‡ ISO 9906, ÔËÎÓÊÂÌË “A”


4SDF 16

èÓ„ÛÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚ Ò Ô·‚‡˛˘ËÏË ‡·Ó˜ËÏË ÍÓÎÂÒ‡ÏË ‰Îfl ÒÍ‚‡ÊËÌ ‰Ë‡ÏÂÚÓÏ 4”

ï‡‡ÍÚÂËÒÚ˘ÂÒÍË ÍË‚˚Â Ë ÚÂı. ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË n ≈ 2900 Ó·./ÏËÌ. 1 U.S. g.p.m 3

0 0

1

4

Imp. g.p.m

5

3

6

4

7

5

8 6

9

10

7

ê‡ÁÏÂ˚ Ë ‚ÂÒ

11

8

9

340

1100

G 1 1/4

55

4SDF 16

300

1000

900

H

H

ft 800

m 37

700 L1

200 600 27

L

500

400

19 100

300

14

200

9 6

100

0 0

Q

0

0,5

m /h l/min 3

1 10

l/s 0,1

15

1,5 25

20

0,2

0,3

0,4

2 30

2,5 35

0,5

Ø 96

40

0,6

45 0,7 72.1172

50 η

40

3.93.063.2N

0

0

0,07

Ø

98

kW/st 0,05

30

0,04

20 η %

kW/st

0,03 0,02

0

Q m3/h 0,5

0

3~

400 V (380-415) 50 Hz A

1

1~

1,5

2

* P2 230V äÓ̉ÂÌÒ‡ÚÓ P1 450 Vc μ F kW kW HP A 3,2 16 0,62 0,37 0,5

2,5

n ≈ 2900 1/min

Q

4SDF

m3/h

0

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

1,8

2,1

2,4

l/min

0

5

10

15

20

25

30

35

40

L1 mm

L mm

4SDFM

kg

L mm

kg

11

632

11,1

4SDF 16/6EC

1,2

4SDFM 16/6EC

16,3 11,1

305

632

4SDF 16/9EC

1,2

4SDFM 16/9EC

3,2

16

0,7 0,37 0,5

54,2 52,7 50,4 47,2 42,9 37,6 31,4 24,4 16,6

365

692

11,5 692

11,6

4SDF 16/14EC

1,5

4SDFM 16/14EC

4

25

0,89 0,55 0,75

84,3

25,8

465

812

13,4 827

12,7

927

15,6 967

14,8

36,1 35,1 33,6 31,5 28,6 25,1 82

21

78,5 73,4 66,8 58,5 48,9

38

4SDF 16/19EC

2

4SDFM 16/19EC 5,6

35

1,22 0,75

1

114 111 106 100 90,6 79,5 66,4 51,5 35,1

565

4SDF 16/27EC

2,9

4SDFM 16/27EC 8,4

40

1,82 1,1

1,5

163 158 151 142 129 113 94,3 73,2 49,8

725 1127

4SDF 16/37EC

4,2

4SDFM 16/37EC 11,2

60

2,33 1,5

2

223 217 207 194 176 155 129 100 68,3

915 1362 21,7 1382 22,8

4SDF 16/55EC

5,5

4SDFM 16/55EC 14,7

70

3,27 2,2

3

331 322 308 288 262 230 192 149 102

1325 1727 24,6 1842 30,6

P1 å‡ÍÒËχθ̇fl ÔÓÚ·ÎflÂχfl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸.

H m

P2 çÓÏË̇θ̇fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl

H é·˘‡fl ‚˚ÒÓÚ‡ ̇ÔÓ‡ ‚ Ï

299

18

1172 17,4

ÑÓÔÛÒÍË Òӄ·ÒÌÓ Òڇ̉‡Ú‡ ISO 9906, ÔËÎÓÊÂÌË “A”

39


4SDF 22

èÓ„ÛÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚ Ò Ô·‚‡˛˘ËÏË ‡·Ó˜ËÏË ÍÓÎÂÒ‡ÏË ‰Îfl ÒÍ‚‡ÊËÌ ‰Ë‡ÏÂÚÓÏ 4”

ï‡‡ÍÚÂËÒÚ˘ÂÒÍË ÍË‚˚Â Ë ÚÂı. ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË n ≈ 2900 Ó·./ÏËÌ. 0 U.S. g.p.m

3

0 Imp. g.p.m

4

5

3

4

6

7

5

8

6

9 7

10 8

11

12

9

10

13

14

11

ê‡ÁÏÂ˚ Ë ‚ÂÒ

15

12

380 G 1 1/4

1200

57

4SDF 22

1100 1000

300

H ft 900

42

H m

800 L1

700 200 600

28

L

500 21 400 100

14

300

10

200

7 4

100

0 0 0

m3/h Q l/min

0

l/s

1 10

2 20

0,2

0,3

30 0,4

3 50

40

0,5

0,6

0,7

3,6 60

0,8

0,9

3.93.063.2N

0

Ø 96

1,0 72.1173

60

Ø

η

50

98

kW/st

40

0,06

30

0,05

kW/st

η %

0,04

10 0

0,03

Q m3/h

3~

1

400 V (380-415) 50 Hz A

1~

2

3

* P2 230V äÓ̉ÂÌÒ‡ÚÓ P1 450 Vc μ F kW kW HP A 3,2 16 0,62 0,37 0,5

3,6

n ≈ 2900 1/min

Q

4SDF

m3/h

0

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

1,8

2,4

3

3,3

l/min

0

5

10

15

20

25

30

40

50

55

L1 mm

L mm

26,1 25,8 25,2 24,3 23,1 21,6 19,8 15,5 10,3 7,4

265

592

kg

4SDFM L mm

kg

4SDF 22/4EC

1,2

4SDFM 22/4EC

4SDF 22/7EC

1,2

4SDFM 22/7EC

3,2

16

0,7 0,37 0,5

45,6 45,1 44 42,5 40,4 37,8 34,7 27,1 18

325

652

11,2 652

11,1

4SDF 22/10EC

1,5

4SDFM 22/10EC

4

25

0,89 0,55 0,75

65,2 64,4 62,9 60,7 57,7 54 49,6 38,8 25,8 18,5

385

732

10,7 747

13,4

827

12,2 867

15,4

13

10,6 592

10,6

4SDF 22/14EC

2

4SDFM 22/14EC 5,6

35

1,22 0,75

1

91,2 90,2 88,1 84,9 80,8 75,6 69,5 54,3 36,1 25,9

465

4SDF 22/21EC

2,9

4SDFM 22/21EC 8,4

40

1,82 1,1

1,5

137 135 132 127 121 113 104 81,4 54,1 38,9

605 1007 14,7 1052 18,5

4SDF 22/28EC

4,2

4SDFM 22/28EC 11,2

60

2,33 1,5

2

182 180 176 170 162 151 139 109 72,2 51,9

745 1192 17,4 1212 20,9

4SDF 22/42EC

5,5

4SDFM 22/42EC 14,7

70

3,27 2,2

3

274 271 264 255 242 227 208 163 108 77,8

1015 1417 28,4 1532 25,8

4SDF 22/57EC

7,4

3

4

371 367 359 346 329 308 283 221 147 106

1365 1846

P1 å‡ÍÒËχθ̇fl ÔÓÚ·ÎflÂχfl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸.

P2 çÓÏË̇θ̇fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl

H m

H é·˘‡fl ‚˚ÒÓÚ‡ ̇ÔÓ‡ ‚ Ï

300

33

ÑÓÔÛÒÍË Òӄ·ÒÌÓ Òڇ̉‡Ú‡ ISO 9906, ÔËÎÓÊÂÌË “A”


4SDF 36

èÓ„ÛÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚ Ò Ô·‚‡˛˘ËÏË ‡·Ó˜ËÏË ÍÓÎÂÒ‡ÏË ‰Îfl ÒÍ‚‡ÊËÌ ‰Ë‡ÏÂÚÓÏ 4”

ï‡‡ÍÚÂËÒÚ˘ÂÒÍË ÍË‚˚Â Ë ÚÂı. ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË n ≈ 2900 Ó·./ÏËÌ. 2 U.S. g.p.m 6

0

2

0

8

Imp. g.p.m

10

6

12

8

14

10

16

12

18

20

14

ê‡ÁÏÂ˚ Ë ‚ÂÒ

22

16

18

340

1100

58

4SDF 36

300

G 1 1/4

1000

900

H ft

45

H m

800

700 L1

200

34 600 29 L

500 23 400 100

17

300

11

200

8 6 4

100

0

3.93.063.2N

0 0 0

1

m3/h Q l/min

0

2 20

l/s 0,2

30

3 50

40

0,4

0,6

4 60

0,8

5 70

1,0

80

1,2

5,4 90

Ø 96

1,4 72.1174

60

Ø

η

50

kW/st

40

0,07

kW/st

30

0,06

η %

0,05

10

0,04

Q m3/h

0

3~

98

1

400 V (380-415) 50 Hz A

2

1~

3

4

* P2 230V äÓ̉ÂÌÒ‡ÚÓ P1 450 Vc μ F kW kW HP A 3,2 16 0,62 0,37 0,5

5

5,4 n ≈ 2900 1/min

Q

4SDF

m3/h

0

0,6

1,2

1,8

2,4

3

3,6

4,2

4,8

l/min

0

10

20

30

40

50

60

70

80

L1 mm

L mm

23,4 22,8 21,8 20,5 18,8 16,8 14,1 10,7 6,6

306

633

kg

4SDFM L mm

kg

4SDF 36/4EC

1,2

4SDFM 36/4EC

4SDF 36/6EC

1,2

4SDFM 36/6EC

3,2

16

0,7 0,37 0,5

35,1 34,2 32,7 30,7 28,3 25,2 21,2

9,9

366

693

11,1 693

11

4SDF 36/8EC

1,5

4SDFM 36/8EC

4

25

0,89 0,55 0,75

46,8 45,6 43,6 40,9 37,7 33,6 28,2 21,3 13,2

426

773

10,6 788

13,3

4SDF 36/11EC

2

4SDFM 36/11EC

5,6

35

1,22 0,75

1

64,3 62,7 59,9 56,3 51,8 46,2 38,8 29,4 18,1

517

879

12,2 919

15,4

4SDF 36/17EC

2,9

4SDFM 36/17EC

8,4

40

1,82 1,1

1,5

99,4 96,9 92,6

699 1101 14,7 1146 18,5

4SDF 36/23EC

4,2

4SDFM 36/23EC 11,2

60

2,33 1,5

2

134 131 125 118 108 96,6 81,2 61,4 37,8

880 1327 17,5 1347

4SDF 36/29EC

5,5

4SDFM 36/29EC 14,7

70

3,27 2,2

3

170 165 158 148 137 122 102 77,4 47,7

1063 1465 27,3 1580 24,7

4SDF 36/34EC

5,5

4SDFM 36/34EC 14,7

70

3,27 2,2

3

199 194 185 174 160 143 120 90,7 55,9

1213 1694 28,7 1730 26,1

4SDF 36/45EC

7,4

3

4

263 256 245 230 212 189 159 120

1590 2136 28,4

4SDF 36/58EC

9,4

4

5,5

P1 å‡ÍÒËχθ̇fl ÔÓÚ·ÎflÂχfl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸.

P2 çÓÏË̇θ̇fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl

H m

87

80,1 71,4

60

16

45,4

28

74

339 331 316 297 273 244 205 155 95,4 H é·˘‡fl ‚˚ÒÓÚ‡ ̇ÔÓ‡ ‚ Ï

301

10,7 633

10,6

21

1981 2627 34,3

ÑÓÔÛÒÍË Òӄ·ÒÌÓ Òڇ̉‡Ú‡ ISO 9906, ÔËÎÓÊÂÌË “A”

39


4SDF 46

èÓ„ÛÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚ Ò Ô·‚‡˛˘ËÏË ‡·Ó˜ËÏË ÍÓÎÂÒ‡ÏË ‰Îfl ÒÍ‚‡ÊËÌ ‰Ë‡ÏÂÚÓÏ 4”

ï‡‡ÍÚÂËÒÚ˘ÂÒÍË ÍË‚˚Â Ë ÚÂı. ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË n ≈ 2900 Ó·./ÏËÌ. 0 U.S. g.p.m

6

8

0 Imp. g.p.m 4

6

10

12

8

10

14

16

12

18

14

20 16

22

24

18

26

20

ê‡ÁÏÂ˚ Ë ‚ÂÒ

28

22

340

1100

4SDF 46

55

300

G 1 1/4

1000

900

H

H m

ft

800 42 700 L1

200 600 31

L

500

21

400

15

300

10

200

7 5

100

100

0

3.93.063.2N

0 0 0

Q

0

m /h l/min 3

1

2 20

30

3 50

40

0,5

l/s

4 60

5 70

80

6 100

90

1,0

Ø 96

1,5 72.1175

60

Ø

50

98

kW/st η

40

0,08

30

0,07

η %

kW/st

10 0

Q m3/h 1

3~

400 V (380-415) 50 Hz A

0,06 0,05

2

1~

3

4

5

* P2 230V äÓ̉ÂÌÒ‡ÚÓ P1 450 Vc μ F kW kW HP A 3,2 16 0,7 0,37 0,5

6

n ≈ 2900 1/min

Q

4SDF

m3/h

0

0,9

1,2

1,8

2,4

3

3,6

4,2

4,8

6

l/min

0

15

20

30

40

50

60

70

80

4SDFM

100

L1 mm

L mm

29,4 27,8 27,1 25,6 23,9 21,9 19,6 17 14,2 7,6

315

642

10,9 642

10,8

kg

L mm

kg

4SDF 46/5EC

1,2

4SDFM 46/5EC

4SDF 46/7EC

1,5

4SDFM 46/7EC

25

0,89 0,55 0,75

41,2 38,9 37,9 35,9 33,5 30,6 27,4 23,8 19,9 10,7

370

717

10,4 732

13,1

4SDF 46/10EC

2

4SDFM 46/10EC 5,6

35

1,22 0,75

1

58,9 55,5 54,2 51,3 47,8 43,7 39,1 34 28,4 15,3

450

812

11,8 852

15

4SDF 46/15EC

2,9

4SDFM 46/15EC 8,4

40

1,82 1,1

1,5

88,3 83,3 81,3 76,9 71,7 65,6 58,7 51 42,6 22,9

585

987

4SDF 46/21EC

4,2

4SDFM 46/21EC 11,2

60

2,33 1,5

2

124 117 114 108 100 91,9 82,2 71,4 59,6 32,1

740 1187 16,7 1207 20,2

4SDF 46/31EC

5,5

4SDFM 46/31EC 14,7

70

3,27 2,2

3

183 172 168 159 148 136 121 105

1005 1407 27,2 1522 24,6

4SDF 46/42EC

7,4

3

4

247 233 228 215 201 184 164 143 119 64,2

1340 1821 31,5

4SDF 46/55EC

9,4

4

5,5

324 305 298 282 263 241 215 187 156 84,1

1685 2231 38,6

P1 å‡ÍÒËχθ̇fl ÔÓÚ·ÎflÂχfl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸.

P2 çÓÏË̇θ̇fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl

4

H m

H é·˘‡fl ‚˚ÒÓÚ‡ ̇ÔÓ‡ ‚ Ï

302

88 47,4

14

1032 17,8

ÑÓÔÛÒÍË Òӄ·ÒÌÓ Òڇ̉‡Ú‡ ISO 9906, ÔËÎÓÊÂÌË “A”


4SDF 54

èÓ„ÛÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚ Ò Ô·‚‡˛˘ËÏË ‡·Ó˜ËÏË ÍÓÎÂÒ‡ÏË ‰Îfl ÒÍ‚‡ÊËÌ ‰Ë‡ÏÂÚÓÏ 4”

ï‡‡ÍÚÂËÒÚ˘ÂÒÍË ÍË‚˚Â Ë ÚÂı. ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË n ≈ 2900 Ó·./ÏËÌ. 0 U.S. g.p.m

8

12

0 Imp. g.p.m

16

8

20

12

24

16

28

20

32

24

ê‡ÁÏÂ˚ Ë ‚ÂÒ

36 28

340

1100 53

4SDF 54

300

G 1 1/4

1000

900

H ft

H m

800 38 700 L1

200 600

29

L

500 21 400 100 300

14 10

200 7 5

100

0 0 m /h 1 Q l/min 20 0 0

2

60

0,5

l/s

4

3 40

5

1,0

7 120

6 100

80 1,5

8

Ø 96

140

2,0 72.1176

60

Ø

η

50

98

kW/st

40

0,12

30

0,10

η % 10

3.93.063.2N

0 3

kW/st

0,06

0 Q m3/h 1

3~

0,08

2

400 V (380-415) 50 Hz A

4

3

1~

4SDF 54/5EC

1,5

4SDFM 54/5EC

4SDF 54/7EC

2

4SDFM 54/7EC

4SDF 54/10EC

5

6

* P2 230V äÓ̉ÂÌÒ‡ÚÓ P1 450 Vc μ F kW kW HP A 25 0,89 0,55 0,75 4

7

8

n ≈ 2900 1/min

Q m3/h

0

1,2

1,8

2,4

3

3,6

4,8

l/min

0

20

30

40

50

60

80

4SDF

6

7,2

8,1

100 120 135

L1 mm

L mm

4SDFM

kg

L mm

kg

30,8 29,1 28 26,8 25,6 24,2 20,9 16,8 11,6 6,6

340

687

9,9

702

12,6

5,6

35

1,22 0,75

1

43,1 40,7 39,2 37,6 35,8 33,8 29,3 23,5 16,3 9,3

400

762

11,2 802

14,4

2,9

4SDFM 54/10EC 8,4

40

1,82 1,1

1,5

67,7 64 61,6 59,1 56,3 53,2 46 36,9 25,6 14,6

490

892

4SDF 54/14EC

4,2

4SDFM 54/14EC 11,2

60

2,33 1,5

2

92,3 87,3 84,1 80,5 76,7 72,5 62,7 50,3 34,8 19,9

610 1057 15,4 1077 18,9

4SDF 54/21EC

5,5

4SDFM 54/21EC 14,7

70

3,27 2,2

3

135 128 123 118 113 106

4SDF 54/29EC

7,4

3

4

185 175 168 161 153 145 125 101 69,7 39,9

1060 1541 28,8

4SDF 54/38EC

9,4

4

5,5

246 233 224 215 205 193 167 134 92,9 53,1

1380 1926 35,6

4SDF 54/53EC

13

5,5

7,5

338 320 308 295 281 266 230 184 128 73,1

1830 2476 41,8

P1 å‡ÍÒËχθ̇fl ÔÓÚ·ÎflÂχfl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸.

P2 çÓÏË̇θ̇fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl

H m

H é·˘‡fl ‚˚ÒÓÚ‡ ̇ÔÓ‡ ‚ Ï

303

92 73,7 51,1 29,2

13

937

16,8

820 1222 25,4 1337 22,8

ÑÓÔÛÒÍË Òӄ·ÒÌÓ Òڇ̉‡Ú‡ ISO 9906, ÔËÎÓÊÂÌË “A”

39


4SD 10

èÓ„ÛÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚ Ò Ô·‚‡˛˘ËÏË ‡·Ó˜ËÏË ÍÓÎÂÒ‡ÏË ‰Îfl ÒÍ‚‡ÊËÌ ‰Ë‡ÏÂÚÓÏ 4”

ï‡‡ÍÚÂËÒÚ˘ÂÒÍË ÍË‚˚Â Ë ÚÂı. ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË n ≈ 2900 Ó·./ÏËÌ. 0 220

10

0

U.S. g.p.m.

20

10

20

40

ê‡ÁÏÂ˚ Ë ‚ÂÒ

50

Imp. g.p.m.

50

40

700 30

200

4SD 10

27

600

24

H ft

150

22

H

20

G2

500

L1

m

400 17 L

100 300 12

200

8 50 6

100

4

0

0 0

4

m3/h

Q l/min l/s

0

8

6 100

50 1

10

12 200

150 2

60

14

3.93.063.2N

Ø 96

3 Ø

0.22

η

98

0.18

40 kW

η%

kW/st

20

0

0

0.14

0

4

Q m3/h

3~

400 V (380-415) 50 Hz A

1~

6

8

10

12

Q * P2 230V äÓ̉ÂÌÒ‡ÚÓ P1 m3/h 1,5 450 Vc μ F kW kW HP l/min 25 A 5,6 35 1,22 0,75 1 27

72.1013

14

0.10

n ≈ 2900 1/min 2,4

3

3,6

4,8

40

50

60

80

26

26

25

24

6

7,2

4SD 8,4

9,6 10,8

12

4SDM

100 120 140 160 180 200

L1 mm

L mm

23

20

18

15

12

8

409

771

11,6 811

14,1

917

13,4 962

16,7

kg

L mm

kg

4SD 10/4EC

2

4SDM 10/4EC

4SD 10/6EC

2.9

4SDM 10/6EC

8,4

40

1,82 1,1

1,5

40

39

39

38

36

34

31

27

23

18

12

515

4SD 10/8EC

4,2

4SDM 10/8EC

11,2

60

2,33 1,5

2

54

53

52

51

48

45

41

36

30

25

16

621 1068 15,7 1088 18,6

4SD 10/12EC

5,5

4SDM 10/12EC 14,7

70

3,27 2,2

3

81

79

78

76

72

67

61

54

46

37

25

833 1235 25,9 1350 22,7

4SD 10/17EC

7,4

3

4

108 102

95

87

76

65

52

35

1098 1579

28

4SD 10/20EC

9,4

4

5,5

134 132 130 127 120 112 102

90

76

61

41

1312 1858

36

4SD 10/22EC

9,4

4

5,5

148 145 143 139 132 123 112

99

84

67

45

1418 1964 36,8

4SD 10/24EC

9,4

4

5,5

162 158 156 152 144 134 122 108

91

74

50

1524 2070 37,6

4SD 10/27EC

13

5,5

7,5

182 178 176 171 162 151 138 122 103

83

56

1683 2329 41,1

4SD 10/30EC

13

5,5

7,5

202 198 195 190 180 168 153 135 114

92

62

1842 2488 42,1

P1 å‡ÍÒËχθ̇fl ÔÓÚ·ÎflÂχfl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸.

H m

114 112 111

P2 çÓÏË̇θ̇fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl

H é·˘‡fl ‚˚ÒÓÚ‡ ̇ÔÓ‡ ‚ Ï

304

ÑÓÔÛÒÍË Òӄ·ÒÌÓ Òڇ̉‡Ú‡ ISO 9906, ÔËÎÓÊÂÌË “A”


4SD 15

èÓ„ÛÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚ Ò Ô·‚‡˛˘ËÏË ‡·Ó˜ËÏË ÍÓÎÂÒ‡ÏË ‰Îfl ÒÍ‚‡ÊËÌ ‰Ë‡ÏÂÚÓÏ 4”

ï‡‡ÍÚÂËÒÚ˘ÂÒÍË ÍË‚˚Â Ë ÚÂı. ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË n ≈ 2900 Ó·./ÏËÌ. 0 180

U.S. g.p.m.

20

0

60

80

Imp. g.p.m.

20

ê‡ÁÏÂ˚ Ë ‚ÂÒ

100

60

80 G2

4SD 15

30

500

150

H

23

m

400 H ft

100 17

L1

300

15

L

12 200 9

50

6

0

m3/h

0

Q l/min 0 0

100

4

8

16

12

100

200

24

300

2

l/s

20

3.93.063.2N

Ø 96

400

4

6

η

60

0

Ø

0.26

98

0.24 40 η%

kW/st

kW

0.20

20

0.18 0.16

0

Q m3/h 4

0

400 V (380-415) 50 Hz A

8

12

16

20

4SD 15/6EC

4,2

Q * P2 230V äÓ̉ÂÌÒ‡ÚÓ P1 m3/h 3 450 Vc μF kW kW HP l/min 50 A 4SDM 15/6EC 11,2 60 2,33 1,5 2 33

4SD 15/9EC

5,5

4SDM 15/9EC 14,7

3~

1~

70

3,27 2,2

4SD 15/12EC 7,4

3

4SD 15/15EC 9,4

4

4SD 15/17EC 9,4

4

4SD 15/23EC 4SD 15/30E

72.1014

24

0.14

n ≈ 2900 1/min 6

7,2

8,4

4SD

9,6 10,8 12

15

18

21

4SDM

3,6

4,8

60

80

100 120 140 160 180 200 250 300 350

L1 mm

33

32

31

30

29

28

26

24

19

14

8

755 1202 15,6 1222 18,5

L mm

kg

3

50

49

48

47

45

43

42

38

36

29

21

13

988 1390

4

67

66

64

62

59

57

56

51

48

38

28

17

1299 1780 34,3

5,5 H m 84 95 5,5

83

81

78

74

71

69

64

59

48

35

21

1601 2147 40,6

94

92

88

84

81

79

72

67

54

40

24

1756 2302 41,4

98

5,5 7,5

129 127 124 120 114 109 107

91

74

54

32

2291 2937 49,4

18,8

7,51) 101)

168 166 162 156 149 142 140 128 119

97

70

42

2836 3610

P2 çÓÏË̇θ̇fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl

H é·˘‡fl ‚˚ÒÓÚ‡ ̇ÔÓ‡ ‚ Ï

305

kg

33 1505 30,2

13

P1 å‡ÍÒËχθ̇fl ÔÓÚ·ÎflÂχfl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸.

L mm

62

ÑÓÔÛÒÍË Òӄ·ÒÌÓ Òڇ̉‡Ú‡ ISO 9906, ÔËÎÓÊÂÌË “A”

39


6SDN 12

èÓ„ÛÊÌ˚ ˝ÎÂÍÚÓ̇ÒÓÒ˚ ‰Îfl „ÎÛ·ÓÍËı ÒÍ‚‡ÊËÌ ‰Ë‡ÏÂÚÓÏ 6”

ï‡‡ÍÚÂËÒÚ˘ÂÒÍË ÍË‚˚Â Ë ÚÂı. ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË n ≈ 2900 Ó·./ÏËÌ. 20 U.S. g.p.m. 40

0 400

0

20

60

Imp. g.p.m.

ê‡ÁÏÂ˚ Ë ‚ÂÒ

80

40

60 DN

6SDN 12 H

1200

34

m 1000

300

29

H ft 24

200

800

19

L

600

14 400 10

100

200 3.93.110.2

0

0 0

Q

m 3/h l/min

6 100

l/s 1

0

18 300

12 200 2

3

4

1

7

0

20

Ø

14

Ø

15

5 80

0.5

η%

0.4

60 η%

kW/st

40

kW/st 0.3

20 0.2 0

Q

m 3/h

6

3~

12

6SDN 6SDN 6SDN 6SDN 6SDN 6SDN

12/10 12/14 12/19 12/24 12/29 12/34

Q

P2

m3/h kW

HP

5,5 4 7,5 5,5 10 7,5 12,5 9,2 15 11 13 (15) 17,5 (20)

P2 çÓÏË̇θ̇fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl

72.1150

l/min

H m

18

20

n 2

4

8

≈ 2900 Ó·./ÏËÌ. 12

14

16

18

33,3 66,6

100 133,3 166,6 200

233

266

300

102 142 193 244 294 345

89,5 125 170 215 260 304

80,5 73,5 64 113 103 89,5 153 140 122 193 176 154 233 213 186 274 250 218

52 73 99 125 151 177

37 52 70,5 89 107 126

95 133 181 231 276 323

6

0

85 119 162 204 247 289

10

(...) çÓÏË̇θ̇fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl FK

H é·˘‡fl ‚˚ÒÓÚ‡ ̇ÔÓ‡ ‚ Ï

306

DN

L ÏÏ

715 870 1060 G3 ISO 228 1320 1510 1705

kg 15,5 17,5 20 23 25,7 28,5

ÑÓÔÛÒÍË Òӄ·ÒÌÓ Òڇ̉‡Ú‡ ISO 9906, ÔËÎÓÊÂÌË “A”


6SDN 16

èÓ„ÛÊÌ˚ ˝ÎÂÍÚÓ̇ÒÓÒ˚ ‰Îfl „ÎÛ·ÓÍËı ÒÍ‚‡ÊËÌ ‰Ë‡ÏÂÚÓÏ 6”

ï‡‡ÍÚÂËÒÚ˘ÂÒÍË ÍË‚˚Â Ë ÚÂı. ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË n ≈ 2900 Ó·./ÏËÌ. 0 400

20

0

U.S. g.p.m.

40 20

80

100

Imp. g.p.m.

40

ê‡ÁÏÂ˚ Ë ‚ÂÒ

80 DN

6SDN 16 H

1200

33

m 1000

300

H

27

ft 800

23 20

200

L

600

17

13 400 10

100

7 200 3.93.110.2

0

0 0

Q

m 3/h 5 100 l/min l/s

0

15

10 200 2

25 400

20 300

3

4

1

7

0

Ø

14

Ø

15

6

5

80 0.6

η%

0.5

60 η%

kW/st

40

kW/st 0.4

20 0.3 0

Q

m 3/h

5

10

3~

16/7 16/10 16/13 16/17 16/20 16/23 16/27 16/33

HP

5,5 4 7,5 5,5 10 7,5 12,5 9,2 15 11 13 (15) 17,5 (20) 15 20 18,5 25

P2 çÓÏË̇θ̇fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl

20

72.1126

Q

P2

kW 6SDN 6SDN 6SDN 6SDN 6SDN 6SDN 6SDN 6SDN

15

n

25

0

≈ 2900 Ó·./ÏËÌ.

3

m /h

3

6

9

12

15

18

21

l/min

50

100

150

200

250

300

350 416,6

75 107 139 182 215 247 290 354

71 101 132 172 202 233 273 334

67 96 124 163 192 220 259 316

63,5 91 118 155 182 209 245 300

59 84 110 143 168 194 227 278

50 38 18,5 71,5 54,5 26 93 70,5 34 122 92,5 44,5 143 109 52,5 165 125 60 193 147 71 236 179 86,5

H m

(...) çÓÏË̇θ̇fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl FK

25

H é·˘‡fl ‚˚ÒÓÚ‡ ̇ÔÓ‡ ‚ Ï

307

DN

39

L ÏÏ

600 715 830 G3 ISO 228 985 1100 1285 1435 1665

kg 14 15,5 17 19 20,5 22,5 24,6 28

ÑÓÔÛÒÍË Òӄ·ÒÌÓ Òڇ̉‡Ú‡ ISO 9906, ÔËÎÓÊÂÌË “A”


6SDN 21

èÓ„ÛÊÌ˚ ˝ÎÂÍÚÓ̇ÒÓÒ˚ ‰Îfl „ÎÛ·ÓÍËı ÒÍ‚‡ÊËÌ ‰Ë‡ÏÂÚÓÏ 6”

ï‡‡ÍÚÂËÒÚ˘ÂÒÍË ÍË‚˚Â Ë ÚÂı. ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË n ≈ 2900 Ó·./ÏËÌ. 0

U.S. g.p.m.

50

0

50

100

ê‡ÁÏÂ˚ Ë ‚ÂÒ

150

Imp. g.p.m.

100

140

340 DN

300

6SDN 21

28

H

1000

23

m

800

H ft

19

200

600 16

L

14

400

11 9

100

7 200

5

3.93.110.2

0

0 0

Q

0

10

m 3/h l/min l/s

20

30

200 2

400 4

40

1

7

0

Ø

14

Ø

15

600

6

8

10 80

1.0

70

η%

η%

kW/st 0.8

50

kW/st

40 0.6

30 20

0.4

0

Q

m 3/h

10

20

3~

6SDN 6SDN 6SDN 6SDN 6SDN 6SDN 6SDN 6SDN 6SDN

21/5 21/7 21/9 21/11 21/14 21/16 21/19 21/23 21/28

HP

5,5 4 7,5 5,5 10 7,5 12,5 9,2 15 11 13 (15) 17,5 (20) 15 20 18,5 25 22 30

P2 çÓÏË̇θ̇fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl

40

72.1142

Q

P2

kW

30

n

10

≈ 2900 Ó·./ÏËÌ.

m3/h

5

9

12

15

18

21

24

27

30

33

l/min

83,3

150

200

250

300

350

400

450

500

550

H m

54 51 48,5 75,5 71,5 68 97 92 87,5 119 112 107 151 143 136 173 163 155 205 194 185 249 235 224 303 286 272

46,5 45 41,5 36 29 21,5 11,5 65 62,5 58 50 41 30 16 83,5 80,5 74,5 64,5 53 38,5 21 102 99 91 79 64 47 25,5 130 125 116 100 81,5 60 32,5 149 143 132 114 93 69 37 176 170 157 136 111 81,5 44 213 206 190 164 134 99 53 260 251 231 200 163 120 64,5

(...) çÓÏË̇θ̇fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl FK

H é·˘‡fl ‚˚ÒÓÚ‡ ̇ÔÓ‡ ‚ Ï

308

DN

L ÏÏ

565 660 755 850 G3 ISO 228 990 1085 1225 1480 1710

kg 13,3 14,5 15,7 16,9 18,7 19,9 21,7 24,5 27,5

ÑÓÔÛÒÍË Òӄ·ÒÌÓ Òڇ̉‡Ú‡ ISO 9906, ÔËÎÓÊÂÌË “A”


6SD 18

èÓ„ÛÊÌ˚ ˝ÎÂÍÚÓ̇ÒÓÒ˚ ‰Îfl „ÎÛ·ÓÍËı ÒÍ‚‡ÊËÌ ‰Ë‡ÏÂÚÓÏ 6”

ï‡‡ÍÚÂËÒÚ˘ÂÒÍË ÍË‚˚Â Ë ÚÂı. ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË n ≈ 2900 Ó·./ÏËÌ. 0

50 U.S. g.p.m.100

0

50 Imp. g.p.m.

150

ê‡ÁÏÂ˚ Ë ‚ÂÒ

200

100

150

250 DN

800

6SD 18

H

H ft

m 16

700

CALPEDA

200

600 13

150

L

500

11

9

400

8 100

7

300 3.93.110.21

6 5

5

1

200

Ø

4

15

Ø

15

50 3 100

0

0 0

Q

m 3/h 10 l/min 200 l/s

0

20 400 4

3~

6

18/3 18/4 18/5 18/6 18/7 18/8 18/9 18/11 18/13 18/16

HP

4 5,5 5,5 7,5 7,5 10 9,2 12,5 9,2 12,5 11 15 13 (15) 17,5 (20) 15 20 18,5 25 22 30

P2 çÓÏË̇θ̇fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl

40

50

600 10

8

0

800 12

Q

P2

kW 6SD 6SD 6SD 6SD 6SD 6SD 6SD 6SD 6SD 6SD

30

72.301

n

≈ 2900 Ó·./ÏËÌ.

m3/h

6

12

18

24

30

36

42

45

l/min

100

200

300

400

500

600

700

750

42 56 70 85 100 113 127 156 184 227

39 53 66 79 93 105 119 145 172 213

36 48 60 72 84 96 108 132 157 194

32 43 53 64 75 86 96 118 139 172

27 36 45 54 63 72 81 99 117 144

20 27 34 40 46 54 60 74 87 107

12 16 21 25 28 32 37 45 52 65

8 11 13 16 19 21 24 30 35 43

H m

(...) çÓÏË̇θ̇fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl FK

H é·˘‡fl ‚˚ÒÓÚ‡ ̇ÔÓ‡ ‚ Ï

309

DN

L ÏÏ

647 756 865 974 1083 G3 ISO 228 1192 1301 1519 1737 2064

kg 20,5 23 25 27 29,5 32 34,5 39,5 43 50,2

ÑÓÔÛÒÍË Òӄ·ÒÌÓ Òڇ̉‡Ú‡ ISO 9906, ÔËÎÓÊÂÌË “A”

39


6SD 19

èÓ„ÛÊÌ˚ ˝ÎÂÍÚÓ̇ÒÓÒ˚ ‰Îfl „ÎÛ·ÓÍËı ÒÍ‚‡ÊËÌ ‰Ë‡ÏÂÚÓÏ 6”

ï‡‡ÍÚÂËÒÚ˘ÂÒÍË ÍË‚˚Â Ë ÚÂı. ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË n ≈ 2900 Ó·./ÏËÌ. 0

40

0

U.S. g.p.m.

80

40

160

200

Imp. g.p.m.

80

ê‡ÁÏÂ˚ Ë ‚ÂÒ

240

160

200

300 DN

H

H

6SD 19

m

ft CALPEDA

250

17

800

200 13

L

600

11 150 9 400

8 7

100

3.93.110.21

6 5 4 50

5

1

Ø

15

Ø

15

200

3 2

0

0

20

m 3/h 10 200

0

Q l/min

0

l/s

400

19/2 19/3 19/4 19/5 19/6 19/7 19/8 19/9 19/11 19/13 19/17

800

HP

4 5,5 5,5 7,5 7,5 10 9,2 12,5 11 15 13 (15) 17,5 (20) 15 20 15 20 18,5 25 22 30 30 40

P2 çÓÏË̇θ̇fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl

0

1000 15

Q

P2

60

50

10

kW 6SD 6SD 6SD 6SD 6SD 6SD 6SD 6SD 6SD 6SD 6SD

600

5

3~

40

30

n

72.302

≈ 2900 Ó·./ÏËÌ.

3

m /h

6

12

18

24

30

36

42

48

54

l/min

100

200

300

400

500

600

700

800

900

30 45 60 75 90 105 120 135 165 195 255

29 43 57 72 86 100 115 130 158 188 245

27 41 55 69 82 96 110 123 151 179 234

25 38 50 63 75 88 101 114 139 164 215

22 33 45 56 67 79 89 100 123 145 190

19 29 38 47 56 66 75 85 104 122 160

15 23 30 38 45 53 60 68 83 98 127

10 15 21 26 31 37 42 47 58 69 90

6 9 12 15 18 21 24 27 33 39 51

H m

(...) çÓÏË̇θ̇fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl FK

H é·˘‡fl ‚˚ÒÓÚ‡ ̇ÔÓ‡ ‚ Ï

310

DN

L ÏÏ

538 647 756 865 974 G3 ISO 228 1083 1192 1301 1519 1737 2173

kg 18 20,5 23 25 27 29,5 32 34,5 39,5 43 53

ÑÓÔÛÒÍË Òӄ·ÒÌÓ Òڇ̉‡Ú‡ ISO 9906, ÔËÎÓÊÂÌË “A”


6SD 20

èÓ„ÛÊÌ˚ ˝ÎÂÍÚÓ̇ÒÓÒ˚ ‰Îfl „ÎÛ·ÓÍËı ÒÍ‚‡ÊËÌ ‰Ë‡ÏÂÚÓÏ 6”

ï‡‡ÍÚÂËÒÚ˘ÂÒÍË ÍË‚˚Â Ë ÚÂı. ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË n ≈ 2900 Ó·./ÏËÌ. 0

40

0

U.S. g.p.m.

80

40

160

200

Imp. g.p.m.

80

ê‡ÁÏÂ˚ Ë ‚ÂÒ

240

160

200

220 DN

700 200

6SD 20

13

H ft CALPEDA

H

600

m

10

500

150 9

L

8

400

7 100 6

300

5 3.93.110.21

4

200 Ø

3

2

0

5

1

50

0

Q

0

l/s

0

600

5

800

15

HP

5,5 7,5 7,5 10 9,2 12,5 11 15 13 (15) 17,5 (20) 15 20 18,5 25 18,5 25 22 30 30 40

P2 çÓÏË̇θ̇fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl

0

1000 15

Q

P2

60

50

10

kW 20/2 20/3 20/4 20/5 20/6 20/7 20/8 20/9 20/10 20/13

40

30 400

3~

6SD 6SD 6SD 6SD 6SD 6SD 6SD 6SD 6SD 6SD

Ø

100

20

m 3/h 10 l/min 200

15

72.299

n

≈ 2900 Ó·./ÏËÌ.

m3/h

12

18

24

30

36

42

48

54

57

l/min

200

300

400

500

600

700

800

900

950

31 46 62 77 93 108 124 140 155 202

30 45 60 76 91 106 120 136 151 196

29 44 58 73 87 102 115 130 144 188

28 42 55 68 83 96 110 124 138 179

24 37 49 61 73 86 99 111 123 160

21 32 42 53 63 74 85 96 106 138

17 26 35 44 53 61 70 79 88 114

13 20 26 33 40 47 53 60 67 87

11 17 22 28 34 39 45 51 56 73

H m

(...) çÓÏË̇θ̇fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl FK

H é·˘‡fl ‚˚ÒÓÚ‡ ̇ÔÓ‡ ‚ Ï

311

DN

L ÏÏ

538 647 756 865 974 G3 ISO 228 1083 1192 1301 1410 1737

kg 18 20,5 23 25 27 29,5 32 34,5 36,2 44,4

ÑÓÔÛÒÍË Òӄ·ÒÌÓ Òڇ̉‡Ú‡ ISO 9906, ÔËÎÓÊÂÌË “A”

39

Profile for Alex

Calpeda SD, SDF, SDN  

Calpeda SD, SDF, SDN  

Profile for alexbog4
Advertisement