Page 1

01/2012

NG

ëÚÛÈÌ˚ ҇ÏÓ‚Ò‡Ò˚‚‡˛˘Ë ̇ÒÓÒ˚ äÓÌÒÚÛ͈Ëfl ë‡ÏÓ‚Ò‡Ò˚‚‡˛˘Ë ÏÓÌÓ·ÎÓ˜Ì˚ ˆÂÌÚÓ·ÂÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚ ÒÓ ‚ÒÚÓÂÌÌ˚Ï ˝ÊÂÍÚÓÓÏ. NG: Версия с корпусом насоса и соединительной частью из чугуна. B-NG: Версия с корпусом насоса и соединительной частью из бронзы. Бронзовые насосы поставляются полностью окрашенными.

èËÏÂÌÂÌË ‰Îfl ˜ËÒÚ˚ı ÊˉÍÓÒÚÂÈ ËÎË Ò΄͇ Á‡„flÁÌÂÌÌ˚ı ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÌ˚ı ‚Ó‰ ‰Îfl Û‚Â΢ÂÌËfl ‰‡‚ÎÂÌËfl, ÔÓ‰‡‚‡ÂÏÓ„Ó ËÁ ‡ÒÔ‰ÂÎËÚÂθÌÓÈ ÒÂÚË (Òӷ≇fl ÏÂÒÚÌ˚ Òڇ̉‡Ú˚) ‰Îfl ‚Ó‰ÓÒ̇·ÊÂÌËfl ËÁ ÍÓÎÓ‰ˆÂ‚ ‰Îfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ‚ Ò‡‰Ó‚Ó‰ÒÚ‚Â ‰Îfl Ï˚Ú¸fl ̇ÔÓÓÏ ‚Ó‰˚

ùÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËÓÌÌ˚ ӄ‡Ì˘ÂÌËfl íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÊˉÍÓÒÚË Ì ·ÓΠ40°C. íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÓÍÛʇ˛˘Â„Ó ‚ÓÁ‰Ûı‡ Ì ·ÓΠ40°C. å‡ÍÒËχθÌÓ ‰ÓÔÛÒÚËÏÓ ÍÓ̘ÌÓ ‰‡‚ÎÂÌË ‚ ÍÓÔÛÒ ̇ÒÓÒ‡: 10 ·‡. çÂÔÂ˚‚Ì˚È ÂÊËÏ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË.

ùÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂθ Индукционный 2-полюсный двигатель, 50 Гц, 2900 об./мин. NG: ÚÂıÙ‡ÁÌ˚È - 230/400 Ç (±10%) NGM: ÏÓÌÓÙ‡ÁÌ˚È 230 Ç (±10%), Ò ÚÂÏÓÁ‡˘ËÚÌ˚Ï ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÏ. äÓ̉ÂÌÒ‡ÚÓ ‚ÒÚÓÂÌ ‚ Á‡ÊËÏÌÛ˛ ÍÓÓ·ÍÛ. àÁÓÎflˆËfl Í·ÒÒ‡ “F”. ᇢËÚÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó IP 54. Kласс энергосбережения IE2 для трехфазных двигателей мощностью от 0,75 кВт. äÓÌÒÚÛ͈Ëfl ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË ÒÓ Òڇ̉‡ÚÓÏ EN 60034-1; EN 60034-30. EN 60335-1, EN 60335-2-41.

äÓÌÒÚÛ͈ËÓÌÌ˚ χÚÂˇÎ˚ ëÓÒÚ‡‚̇fl ˜‡ÒÚ¸ äÓÔÛÒ Ì‡ÒÓÒ‡ ä˚¯Í‡ Ò ÒÓ‰ËÌËÚ. ˜‡ÒÚ¸˛ ëÚÂÌ͇ ‰ËÙÙÛÁÓ‡ ꇷӘ ÍÓÎÂÒÓ Ç‡Î

NG

B-NG

óÛ„ÛÌ GJL 200 EN 1561

ÅÓÌÁ‡

G-Cu Sn 10 EN 1982

ã‡ÚÛ̸ P- Cu Zn 40 Pb 2 UNI 5705 ïÓÏÓ‚‡fl Òڇθ (AISI 430) ‰Îfl NG 3-4 ïÓÏÓÌËÍÂ΂ÓÏÓÎË·‰ÂÌÓ‚‡fl Òڇθ ïÓÏÓÌËÍÂ΂‡fl Òڇθ 1.4401 EN 10088 (AISI 316) (AISI 303) ‰Îfl NG 5-6-7-32 äÓÔÛÒ ˝ÊÂÍÚÓ NG 32 óÛ„ÛÌ GJL 200 EN 1561 ÑËÙÙÛÁÓ èÓÎË͇·ÓÌ‡Ú ëÓÔÎÓ èÓÎË͇·ÓÌ‡Ú (ã‡ÚÛ̸ P- Cu Zn 40 Pb 2 UNI 5705 ‰Îfl NG 32) åÂı. ÛÔÎÓÚÌÂÌË ì„Óθ - ÍÂ‡ÏË͇ - NBR

ëÔˆˇθÌ˚ ËÒÔÓÎÌÂÌËfl ÔÓ‰ Á‡Í‡Á

24

‰Û„Ë ̇ÔflÊÂÌËfl частота 60 Гц (см. каталог для частоты 60 Гц) Ò Á‡˘ËÚÌ˚Ï ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÏ IP 55 ÒÔˆˇθÌ˚ ÏÂı. ÛÔÎÓÚÌÂÌËfl

ï‡‡ÍÚÂËÒÚ˘ÂÒÍË ÍË‚˚ ÔË ‚˚ÒÓÚ ҇ÏÓ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌËfl 1 Ï n ≈ 2900 Ó·./ÏËÌ. 0 U.S. g.p.m.

0 100

10

Imp. g.p.m.

15

10

0 U.S. g.p.m.10

20

15

0 80

20

0 U.S. g.p.m.

30

Imp. g.p.m. 10

20

0 Imp. g.p.m. 70

20

30

20

40

30

250 300

90

200

60

70 80

m 60 50

200

60

H ft

H

200

m 50

NG 7/16

H ft

NG 7/18

NG 32

NG 6/18

40

30

NG 6/22 100

100

30

3 40

20

NG 5/18 NG 5/22

NG 4

NG 3 2

NGM 6/22

100

30

m3 /h

NG 7/22

NGM 6/18

NG 5/16

Q l/min

150 ft

m 40

150 40

20 0 0

50

4 60

5 80

20 0 0

m3 /h 2

Q l/min

3 50

4

5

6 100

7

10 0 0

m3 /h

Q l/min 50

4

6 100

8

10 150 72.861

165

50


NG

ëÚÛÈÌ˚ ҇ÏÓ‚Ò‡Ò˚‚‡˛˘Ë ̇ÒÓÒ˚

TÂı. ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ÔË ‚˚ÒÓÚ ҇ÏÓ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌËfl 1 Ï n ≈ 2900 Ó·./ÏËÌ. 3~

1~

230V 400V

230V

P1

A

kW

Q

P2

A

A

B- NG 3/A

3

1,7

B- NGM 3/A

4,5

B- NG 4/A

3,7

2,2

B- NGM 4/A

5,7

NG 32E

4,7

2,7

NGM 32E

7,4 1,47 1,1

B- NG 5/16E

4,7

2,7

B- NGM 5/16E

B- NG 5/18E

4,7

2,7

B- NG 5/22E

4,7

2,7

B- NG 6/18E

7,5

4,3

kW

m3/h 0,25 0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

49 45,5 40

36

32

28

24

39

36

33

31

29

26

24

21

1,5

49

46 43,5 41

39

38

36

34

7,4 1,64 1,1

1,5

59

54

46

43

40

37 34,5 32

B- NGM 5/18E

7,4 1,68 1,1

1,5

48,5 46 43,5 41,5 39,5 38 35,5 34

B- NGM 5/22E

7,4 1,55 1,1

1,5

35,5 34,5 33 31,5 30,5 29,5 28

B- NGM 6/18E

0,9 0,55 0,75 1

0,75

2

9,2

1

1,5

2

1,5

2

1,5

2

41

H m

50

6,5

7

8

9

9,5

31

32 30,5 29 26

28

25 23,5 23 21,5 20,5 18,5 16,5 15,5

59

56

54

51 48,5 46 43,5 41,5 39 36,5

54

51

48

45

43

40 37,5 35

1,5

2

47

45 43,5 42

41

40

38

37

9,15 5,3

2,2

3

89

83

72

67

62

58

54

B- NG 7/18/A

9,15 5,3

2,2

3

B- NG 7/22/A

9,15 5,3

2,2

3

2

6

57

59

B- NG 7/16/A

9,2

5,5

64,5 62

7,5

B- NGM 6/22E

33

27

B- NG 6/22E

4,3

5

HP l/min 4,1 8,3 16,6 25 33,3 41,6 50 58,3 66,6 75 83,3 91,6 100 108 116 133 150 158

51,5 50 48,5 47 77

46 44,5 43 41,5 40

59 57,5 56,5 55

P1 å‡ÍÒËχθ̇fl ÔÓÚ·ÎflÂχfl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸.

B-NG, B-NGM = àÒÔÓÎÌÂÌËÂ ËÁ ·ÓÌÁ˚

P2 çÓÏË̇θ̇fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl.

H é·˘‡fl ‚˚ÒÓÚ‡ ̇ÔÓ‡ ‚ Ï

54 52,5 51

36

35

33

32

31

53

51

49

47

45

27

24

23

50 48,5 47 45,5 44 42,5 41,5 38

35

34

60 57,5 55

74,5 71,5 68,5 65,5 63

30

33

39 37,5 36,5 35 33,5 31 28,5 27 30

ÑÓÔÛÒÍË Òӄ·ÒÌÓ Òڇ̉‡Ú‡ ISO 9906, ÔËÎÓÊÂÌË “A”.

èËÏÂ˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ê‡·ÓÚ‡ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËË ‚˚¯Â ÛÓ‚Ìfl ‚Ó‰˚

ꇷÓÚ‡ ÔÓ‰ „ˉ‡‚΢ÂÒÍËÏ Ì‡ÔÓÓÏ Positive suction head operation

Suction lift operation

≥1m é·‡ÚÌ˚È CheckÍÎ‡Ô‡Ì valve.

3.93.100.1

4.93.100

é·‡ÚÌ˚È ÍÎ‡Ô‡Ì Check valve.

ê‡ÁÏÂ˚ Ë ‚ÂÒ f

f

a2

a1 DN2

a1 DN2

DN1

h2

a2

h2 h3

h1

h3

DN1

g

g h1

4.93.104

m2 m1 w

s

m3

NG 3E,4E,5E,6E,7E

DN1

íàè

m2

b n2 n1

s n2 n1

NG 32E

w

ÏÏ

DN2

ISO 228

b

m3 m1

kg

a1

a2

f

h1

h2

h3

m1

m2

m3

n1

n2

b

s

w

g

NG

B-NG

NG 3/A NG 4/A

B-NG 3/A B-NG 4/A

G1

G1

127

8

430

150

43

207

60

52

8

185

155

35

9,5

100

11

18,4 19,2

20,8 21,5

NG 5E NG 6E NG 7/A

B-NG 5E B-NG 6E B-NG 7/A

G 11/2

G1

160

10

560 560 600

165

57

197

60

50

10

215

175

40

11,5

115

11

29,2 30,8 31,3

31,6 32,9 33,4

G 11/2

G1

75

175

557

112

108

222

60

34

26

215

175

40

11

106

10

38

-

NG 32E

-

166


NG

ëÚÛÈÌ˚ ҇ÏÓ‚Ò‡Ò˚‚‡˛˘Ë ̇ÒÓÒ˚

ï‡‡ÍÚÂËÒÚ˘ÂÒÍË ÍË‚˚ n ≈ 2900 Ó·./ÏËÌ. 0 U.S. g.p.m.

4

6

8

10

12

14

NG 3

45

0 U.S. g.p.m.

6

8

10

12

14

50

18 140 130

Ø 130

160

Ø 130

16

NG 4

180 40

120 35

40

110

Hm

140 H ft

Hm

4

120

100

30

90

100

30

H ft

60

25

80

80 70 0 0 0

3 Q m /h 0.5 l/min 10

l/s

1

1.5 20

0.2

0.3

2

2.5 40

30 0.4

0.5

0.6

20

3 50

0.7

3 0 Q m /h 0 l/min 10

0

0.8

l/s

1

2 20

0.2

30

40

0.4

0.6

3 50 0.8

4 60

70

1

0.7

0.7

0.7

0.5

0.9 0.6

0.8

0.6

25

6

20 15

4

10 2

50

NPSH m

8

0

0

Q m3/h 0.5

1

0 U.S. g.p.m.

1.5

2

2.5

10

72.163

0

3

10

20

0

160

Ø 130

130

H ft

140 40

120 35 110 100 3 0 Q m /h 1 0 20 l/min

2 30

40

3 50

4 60

5 70

80

90

6 100

1,4

P kW

1,6 1,4

1,0

P HP

1,8 1,2

1,2 0.8 0 Q m3/h

1

2

3

4

5

72.179

0 Q m3/h

1

2

3

72.164

4

0

24

28

150

45

Hm

20 5

5

NG 32

30

0.7

0.5

NPSH ft

NPSH m

0.4

P HP

0.8

P kW

0.6

P HP

P kW

0.9

NPSH ft

20

6

167


NG

ëÚÛÈÌ˚ ҇ÏÓ‚Ò‡Ò˚‚‡˛˘Ë ̇ÒÓÒ˚

ï‡‡ÍÚÂËÒÚ˘ÂÒÍË ÍË‚˚ n ≈ 2900 Ó·./ÏËÌ. 70

0 U.S. g.p.m.

5

10

15

20

60

0 U.S. g.p.m.

10

20

220

NG 5/16

NG 5/18

200

60

28

180

50

160 Ø 143

Ø 143

140 H ft

160

Hm

50

H ft

Hm

180 40 120 140 100

30

40 120

80 30

100 0 Q m3/h l/min 0 0

l/s

1

2 20

0.2

30

3 50

40

0.4

0.6

20

4 60

0.8

70

1

0 Q m3/h 1 0 l/min 20 0

1.2

l/s 0.2

0.4

2

3 40

0.6

4

5

60 0.8

80

1

1.2

1.4

6 100 1.6

1.2

P kW

P HP

P kW

1.6

1.5

1.1

P HP

1.6

1.2

8

25 20 15 10 5 0

8

6 4 2 0

40

0 Q m3/h

1

0 U.S. g.p.m.

10

2

3

20

72.168

4

30

0

120

Ø 134

Hm

80

H ft

100

30

20 60

40 3

0 0

Q m /h

0

l/s

2

l/min

4

6 100

50 0.5

1

1.5

8

10 150

2

2.5

P kW

1.2

1.6 1.5

1.1

1.4

P HP

10

1.0 1.3

25

6

20 15

4

10 2 0

NPSH ft

NPSH m

0.9 8

5 0

Q m3/h

2

4

6

8

72.170

10

4 2

40

NG 5/22

6

0

168

0

Q m3/h 1

2

3

4

5

6

72.169

25 20 15 10 5 0

NPSH ft

1.0

NPSH m

1.5

NPSH ft

NPSH m

1.4 1.1


NG

ëÚÛÈÌ˚ ҇ÏÓ‚Ò‡Ò˚‚‡˛˘Ë ̇ÒÓÒ˚

ï‡‡ÍÚÂËÒÚ˘ÂÒÍË ÍË‚˚ n ≈ 2900 Ó·./ÏËÌ. 10

20

28 60

30

40

160

160

NG 6/22 Ø 157

180

NGM 6/18 Ø 150

180

50

Hm

Hm

20

NG 6/22

200

NG 6/18 Ø 157

50

10

220

NG 6/18 60

0 U.S. g.p.m.

140 40

H ft

0 U.S. g.p.m.

H ft

70

NGM 6/22 Ø 150

120

140 40

100

30 120

80

0

1

2 20

l/s

0.4

30

40 0.6

3 50 0.8

4 60

5 70

1

1.2

80 1.4

1.6

2.2

1.5

NGM 6/18

P kW

0.4

60

80

0.8

1.2

6 100 1.6

8 120

10 160

140

2

2.4

NG 6/22

2.6 2.4 2.2

1.6

NGM 6/22

2.0

2.0

1.4 1.8

6 4 2 0 Q m3/h

1

2

3

4

5

6

25 20 15 10 5 0 72.171

NPSH ft

8

NPSH m

1.8

1.3

1.2

1.6

8

25

6

20 15

4

10 2 0

NPSH ft

P kW

4 40

1.8

1.4

NPSH m

l/s

2

2.0

2.4

NG 6/18

1.6

0

0 Q m3/h 0 l/min 0

1.8 1.7

20

6 100

90

P HP

0 m3/h Q 0 l/min

P HP

30

100

5 0 Q m3/h

2

4

6

8

72.172

10

0

24

169


NG

ëÚÛÈÌ˚ ҇ÏÓ‚Ò‡Ò˚‚‡˛˘Ë ̇ÒÓÒ˚

ï‡‡ÍÚÂËÒÚ˘ÂÒÍË ÍË‚˚ n ≈ 2900 Ó·./ÏËÌ. 0 100

U.S. g.p.m. 5

10

15

0 U.S. g.p.m. 80

20

10

20

260

NG 7/18

310

NG 7/16

90 Ø 164

30

290

240

Ø 164

70

220

270

230

70

180

210 60

160 140

170 3

1

Q m /h

l/min

l/s

2 20

0.2

30

40

0.4

0.6

3 50

4 60

0.8

5 70

1

40 3 0 Q m /h 1 0 l/min 20

80

1.2

0 2.2

l/s

0.4

2

3 40

0.6

4

5

60 0.8

80

1

1.2

1.4

6 100 1.6

7 1.8 2.9

2.8

P kW

2.1 P HP

P kW

3.0 2.1

2.8 2.0

2.7

1.9

2.6

2.6

1.9

2.4

2.5

1.7

1.8 10

NPSH m

30

8 20

6 4

10

2 0

1

Q m3/h

0 U.S. g.p.m. 70

2

10

3

20

72.178

4

30

NPSH ft

NPSH m

10

0

0

5

200 Ø 164

160

H ft

Hm

180 50

140 40 120

2

l/min

l/s

4 40

0.4

60

80

0.8

1.2

6 100 1.6

8 120

140

2

100 10 160

2.4

P kW

2.1

2.8

2.0 2.6

1.9 1.8

P HP

0 2.2

3

Q m /h

2.4 2.2

8

25

6

20 15

4

10 2 0

NPSH ft

NPSH m

1.7 1.6

5 0

Q m3/h

2

4

6

8

72.174

10

20

6 4 0

220

60

30

8

10

2

40

NG 7/22

30 0 0

P HP

0 2.3

50

190

0

170

0 Q m3/h 1

2

3

4

5

6

72.173

7

0

NPSH ft

50 0 0

200

60

H ft

Hm

250

H ft

Hm

80

Profile for Alex

Calpeda NG  

Calpeda NG  

Profile for alexbog4