Page 1

01/2012

NC

Фланцевы 3-ÒÍÓÓÒÚÌ˚ циркуляционны насос˚

äÓÌÒÚÛ͈Ëfl

ìÒÚ‡Ìӂ͇

äÓÔÛÒ Ì‡ÒÓÒ‡ ËÏÂÂÚ ‚Ò‡Ò˚‚‡˛˘ËÈ Ë ÔÓ‰‡˛˘ËÈ ‡ÒÚÛ·˚ Ó‰Ë̇ÍÓ‚Ó„Ó ‰Ë‡ÏÂÚ‡ Ë ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚ ̇ Ó‰ÌÓÏ ‚‡ÎÛ (ÏÌÓ„Ófl‰ÌÓ ËÒÔÓÎÌÂÌËÂ). å‡ÚÂˇÎ: äÓÔÛÒ Ì‡ÒÓÒ‡ ꇷӘ ÍÓÎÂÒÓ Ç‡Î

óÛ„ÛÌ ÌÂʇ‚²˘‡fl Òڇθ ÌÂʇ‚²˘‡fl Òڇθ

Çˉ ‚ ‡ÁÂÁÂ

èËÏÂÌÂÌË èÂÂ͇˜Í‡ ˜ËÒÚ˚ı ÊˉÍÓÒÚÂÈ, Ì ÒÓ‰Âʇ˘Ëı ‡·‡ÁË‚Ì˚ı ÔËÏÂÒÂÈ Ë Ì ‡„ÂÒÒË‚Ì˚ı ‰Îfl χÚÂˇÎÓ‚, ËÁ ÍÓÚÓ˚ı ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌ Ì‡ÒÓÒ (ÒÓ‰ÂʇÌË ڂÂ‰˚ı ˜‡ÒÚˈ χÍÒËÏÛÏ 0,2%). àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ‚ ÛÒÚ‡Ìӂ͇ı ÚÂÔÎÓÒ̇·ÊÂÌËfl, ÍÓ̉ˈËÓÌËÓ‚‡ÌËfl, Óı·ʉÂÌËfl Ë ˆËÍÛÎflˆËË. àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ‚ ·˚ÚÓ‚ÓÈ Ë ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÈ ÒÙÂÂ. èË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË, ‡·ÓÚ‡ Ò ÔÓÌËÊÂÌÌ˚Ï ÛÓ‚ÌÂÏ ¯Ûχ.

ùÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËÓÌÌ˚ ӄ‡Ì˘ÂÌËfl íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÊˉÍÓÒÚË ÓÚ -10°C ‰Ó +120°C (на короткие сроки до +140 °C). íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÓÍÛʇ˛˘Â„Ó ‚ÓÁ‰Ûı‡ Ì ·ÓΠ40°C. Максимальное количество гликоля: 50% (при количестве гликоля больше 20% проконтролировать данные функционирования). Максимальное давление: 6/10 бар. Минимальное давление на всасывании бар:

íàè NC 40 NC 50 NC 65 NC 80

íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡

50°C

80°C

110°C

0,05 0,3 0,3 0,3

0,8 1 1 1

1,4 1,6 1,6 1,6

å‡ÍËӂ͇

ùÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂθ

NC D ( M ) 4 0 - 6 0 / 2 5 0

СÂËfl Двойной агрегат åÓÌÓÙ‡ÁÌ˚È ‰‚Ë„‡ÚÂθ ‚ÌÛÚÂÌÌËÈ ‰Ë‡ÏÂÚ ‡ÒÚÛ·‡ ‚ ÏÏ Общая высота напора Межосевые расстояния для монтировки мм

ÄÒËÌıÓÌÌ˚È 2-4 ÔÓβÒÌ˚È ˝ÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂθ, ˜‡ÒÚÓÚ‡ 50 Ɉ

Ручной трехскоростной переключатель оборотов. NC: ÚÂıÙ‡ÁÌ˚È 230 Ç 400 Ç NCM: ÏÓÌÓÙ‡ÁÌ˚È 230 Ç àÁÓÎflˆËfl Í·ÒÒ‡ “H”. ᇢËÚÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó IP 43.

372


NC

Фланцевы 3-ÒÍÓÓÒÚÌ˚ циркуляционны насос˚

é·Î‡ÒÚ¸ ÔËÏÂÌÂÌËfl 13 12 11 10

H m 8 NC 40-120

NC 65-120

NC 50-120

NC

NC 80-120

7 6 5 NC 40-60

4

NC4 50-60

NC4 80-60

3

NC4 65-60

2

NC4 40-40

1 0 0

NC4 50-40

Q m3/h 10

NC4 65-30

20

30

40

50

60

68

13 12 11 10

H m 8

NCM

NCM 40-120

7

NCM 50-120

NCDM 40-85

6 5 4

NCM 40-60

3 2

43

NCM4 50-60

1 0

0

Q m3/h 5

10

15

20

373

25

30

35


NCM 40

Фланцевы 3-ÒÍÓÓÒÚÌ˚ циркуляционны насос˚

ï‡‡ÍÚÂËÒÚ˘ÂÒÍË ÍË‚˚Â Ë ÚÂı. ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË P = 280 W

P = 200 W 8

8

NCM 40-80/220

7

NCM 40-85/220

7

3 3

2

2

1 1

40

40

3

3 2

2 1

1

110 (PN 10) Nr. 4 Ø 19

150 40

100 (PN 6) Nr. 4 Ø 14 80

75

65

A

220

íàè

N° Poli 2 4 Pos.

P1 (W)

1x 230 V A [A] [mm] [kg]

DN

PN

NCM 40-80/220

40

6/10

3 2 1

206 185 120

0,91 0,88 0,60

150

8,1

NCM 40-85/220

40

6/10

3 2 1

277 250 172

1,20 1,16 0,85

175

8,8

374


NC 40

Фланцевы 3-ÒÍÓÓÒÚÌ˚ циркуляционны насос˚

ï‡‡ÍÚÂËÒÚ˘ÂÒÍË ÍË‚˚Â Ë ÚÂı. ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË

NC4 40-40/250

NC 40-60/250

3

3

2

2

1

1

3

3 2

2 1 1

ɇ·‡ËÚ˚ Ë ‚ÂÒ

110 (PN 10) Nr. 4 Ø 19

150 40

NC 40-120/250

100 (PN 6) Nr. 4 Ø 14

3

R 1/4” 2

250

1

R 1/4” 153

92

íàè

DN PN

N° Poli 2 4 Pos. 1/min

P1 (W)

3x 400 V [A] [kg]

40 6/10

3 2 1

1440 1200 660

240 160 100

0,76 0,24 17,0 0,11

NC 40-60/250

40 6/10

3 2 1

2790 2240 1440

320 240 140

0,74 0,36 17,5 0,18

NC 40-120/250

40 6/10

3 2 1

2820 2200 1250

560 400 220

1,16 0,64 19,0 0,26

2

375

198

NC4 40-40/250

3

1

65

43


NCM 40

Фланцевы 3-ÒÍÓÓÒÚÌ˚ циркуляционны насос˚

ï‡‡ÍÚÂËÒÚ˘ÂÒÍË ÍË‚˚Â Ë ÚÂı. ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË

NCM 40-60/250

NCM 40-120/250

3 2

3 2

1 1

3

3 2

2 1 1

ɇ·‡ËÚ˚ Ë ‚ÂÒ

110 (PN 10) Nr. 4 Ø 19

150 40

100 (PN 6) Nr. 4 Ø 14

R 1/4”

250

R 1/4” 153

92

íàè

DN PN

65

198

N° Poli 2 4 Pos. 1/min

P1 (W)

1x 230 V [A] [kg]

40 6/10

3 2 1

2690 2360 1820

285 245 225

1,20 1,18 17,5 1,15

NCM 40-120/250 40 6/10

3 2 1

2750 2100 1270

550 475 355

2,35 2,30 19,0 1,85

NCM 40-60/250

376


NC 50

Фланцевы 3-ÒÍÓÓÒÚÌ˚ циркуляционны насос˚

ï‡‡ÍÚÂËÒÚ˘ÂÒÍË ÍË‚˚Â Ë ÚÂı. ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË

NC4 50-40/280

NC4 50-60/280 3

3 2

2

1

1

3 3

2

2 1

1

ɇ·‡ËÚ˚ Ë ‚ÂÒ

125 (PN 10) Nr. 4 Ø 19

165 50

110 (PN 6) Nr. 4 Ø 14

NC 50-120/280 3

R 1/4”

280

2

R 1/4” 1

160

113

íàè

DN PN

N° Poli 2 4 Pos. 1/min

P1 (W)

3x 400 V [A] [kg]

3 2 1

1450 1220 620

340 240 120

1,05 0,44 24,0 0,22

NC4 50-60/280 50 6/10

3 2 1

1400 1000 560

470 300 100

1,15 0,55 24,0 0,20

NC 50-120/280 50 6/10

3 2 1

2800 2330 1270

950 540 265

1,73 1,05 24,0 0,46

1

377

250

NC4 50-40/280 50 6/10 3

2

70

43


NCM 50

Фланцевы 3-ÒÍÓÓÒÚÌ˚ циркуляционны насос˚

ï‡‡ÍÚÂËÒÚ˘ÂÒÍË ÍË‚˚Â Ë ÚÂı. ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË

NCM4 50-60/280

NCM 50-120/280

3

3

2

2

1

1

3

3

2

2

1

1

ɇ·‡ËÚ˚ Ë ‚ÂÒ

125 (PN 10) Nr. 4 Ø 19

165 50

110 (PN 6) Nr. 4 Ø 14

R 1/4”

280

R 1/4” 160 íàè

113

70

250

N° Poli DN PN 2 4 Pos. 1/min

P1 (W)

1x 230 V [A] [kg]

NCM4 50-60/280 50 6/10

3 2 1

1260 1030 740

415 300 230

1,8 1,3 1,0

24,5

NCM 50-120/280 50 6/10

3 2 1

2720 1870 1450

830 480 390

3,6 2,1 1,7

24,5

378


NC 65

Фланцевы 3-ÒÍÓÓÒÚÌ˚ циркуляционны насос˚

ï‡‡ÍÚÂËÒÚ˘ÂÒÍË ÍË‚˚Â Ë ÚÂı. ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË

NC4 65-30/340

NC4 65-60/340

3

3

2 2

1 1

3

3 2

2 1

1

ɇ·‡ËÚ˚ Ë ‚ÂÒ

145 (PN 10) Nr. 4 Ø 19

185 65

130 (PN 6) Nr. 4 Ø 14

NC 65-120/340 3

R 1/4” 2

340

R 1/4”

1

160

íàè

3

123

N° Poli DN PN 2 4 Pos. 1/min

252

P1 (W)

3x 400 V [A] [kg]

NC4 65-30/340 65 6/10

3 2 1

1430 1150 600

400 260 120

1,10 0,50 29,0 0,22

NC4 65-60/340 65 6/10

3 2 1

1370 950 450

600 360 120

1,25 0,64 29,0 0,22

NC 65-120/340 65 6/10

3 2 1

2810 1560 2200 960 1250 460

2,80 1,70 31,0 0,84

2

1

379

80

43


NC 80

Фланцевы 3-ÒÍÓÓÒÚÌ˚ циркуляционны насос˚

ï‡‡ÍÚÂËÒÚ˘ÂÒÍË ÍË‚˚Â Ë ÚÂı. ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË

NC 80-120/360

NC4 80-60/360 3 3

2 2

1 1

3

3 2

2 1

1

160 (PN 10) Nr. 8 Ø 19

ɇ·‡ËÚ˚ Ë ‚ÂÒ 200 80

R 1/4”

360

R 1/4” 160

130

íàè

DN PN

100

257

N° Poli 2 4 Pos. 1/min

P1 (W)

3x 400 V [A] [kg]

NC4 80-60/360 80

10

3 2 1

1350 1000 600

960 560 200

2,20 1,10 33,5 0,38

NC 80-120/360 80

10

3 2 1

2800 2160 1200

2200 1400 550

3,80 2,40 34,5 1,05

380

Profile for Alex

Calpeda NCfl  

Calpeda NCfl  

Profile for alexbog4
Advertisement