Page 1

01/2012

NCD

î·̈‚˚ 3-ÒÍÓÓÒÚÌ˚ циркуляционны ÒÔ‡ÂÌÌ˚ ̇ÒÓÒ˚

îÛÌ͈ËÓÌËÓ‚‡ÌËÂ

äÓÌÒÚÛ͈Ëfl äÓÔÛÒ Ì‡ÒÓÒ‡ ËÏÂÂÚ ‚Ò‡Ò˚‚‡˛˘ËÈ Ë ÔÓ‰‡˛˘ËÈ ‡ÒÚÛ·˚ Ó‰Ë̇ÍÓ‚Ó„Ó ‰Ë‡ÏÂÚ‡ Ë ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚ ̇ Ó‰ÌÓÏ ‚‡ÎÛ (ÏÌÓ„Ófl‰ÌÓ ËÒÔÓÎÌÂÌËÂ). å‡ÚÂˇÎ: äÓÔÛÒ Ì‡ÒÓÒ‡ ꇷӘ ÍÓÎÂÒÓ Ç‡Î

óÛ„ÛÌ ÌÂʇ‚²˘‡fl Òڇθ ÌÂʇ‚²˘‡fl Òڇθ

îÛÌ͈ËÓÌËÓ‚‡ÌË ÓÚ‰ÂθÌÓ îÛÌ͈ËÓÌËÓ‚‡ÌË ÓÚ‰ÂθÌÓ„Ó Ì‡ÒÓÒ‡ ÔÓ ‚˚·ÓÛ äÎËÂÌÚ‡, ÒÓ ‚ÚÓ˚Ï ÂÁÂ‚Ì˚Ï

èËÏÂÌÂÌË èÂÂ͇˜Í‡ ˜ËÒÚ˚ı ÊˉÍÓÒÚÂÈ, Ì ÒÓ‰Âʇ˘Ëı ‡·‡ÁË‚Ì˚ı ÔËÏÂÒÂÈ Ë Ì ‡„ÂÒÒË‚Ì˚ı ‰Îfl χÚÂˇÎÓ‚, ËÁ ÍÓÚÓ˚ı ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌ Ì‡ÒÓÒ (ÒÓ‰ÂʇÌË ڂÂ‰˚ı ˜‡ÒÚˈ χÍÒËÏÛÏ 0,2%). àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ‚ ÛÒÚ‡Ìӂ͇ı ÚÂÔÎÓÒ̇·ÊÂÌËfl, ÍÓ̉ˈËÓÌËÓ‚‡ÌËfl, Óı·ʉÂÌËfl Ë ˆËÍÛÎflˆËË. àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ‚ ·˚ÚÓ‚ÓÈ Ë ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÈ ÒÙÂÂ. èË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË, ‡·ÓÚ‡ Ò ÔÓÌËÊÂÌÌ˚Ï ÛÓ‚ÌÂÏ ¯Ûχ.

Ñ‚ÓÈÌÓ ÙÛÌ͈ËÓÌËÓ‚‡ÌËÂ è ‡  ‡ Î Î Â Î ¸ Ì Ó Â ÙÛÌ͈ËÓÌËÓ‚‡ÌË ‰‚Ûı ̇ÒÓÒÓ‚.

ìÒÚ‡Ìӂ͇

ùÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËÓÌÌ˚ ӄ‡Ì˘ÂÌËfl íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÊˉÍÓÒÚË ÓÚ -10°C ‰Ó +120°C (на короткие сроки до +140 °C). íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÓÍÛʇ˛˘Â„Ó ‚ÓÁ‰Ûı‡ Ì ·ÓΠ40°C. Максимальное количество гликоля: 50% (при количестве гликоля больше 20% проконтролировать данные функционирования). Максимальное давление: 6/10 бар.

Çˉ ‚ ‡ÁÂÁÂ

Минимальное давление на всасывании бар:

íàè NCD 40 NCD 50 NCD 65 NCD 80

íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡

50°C 0,05 0,3 0,3 0,3

80°C 0,8 1 1 1

110°C 1,4 1,6 1,6 1,6

å‡ÍËӂ͇ ùÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂθ

NC D ( M ) 4 0 - 6 0 / 2 5 0

СÂËfl Двойной агрегат åÓÌÓÙ‡ÁÌ˚È ‰‚Ë„‡ÚÂθ ‚ÌÛÚÂÌÌËÈ ‰Ë‡ÏÂÚ ‡ÒÚÛ·‡ ‚ ÏÏ Общая высота напора Межосевые расстояния для монтировки мм

ÄÒËÌıÓÌÌ˚È 2-4 ÔÓβÒÌ˚È ˝ÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂθ, ˜‡ÒÚÓÚ‡ 50 Ɉ

Ручной трехскоростной переключатель оборотов. NCD: ÚÂıÙ‡ÁÌ˚È 230 Ç 400 Ç NCDM: ÏÓÌÓÙ‡ÁÌ˚È 230 Ç àÁÓÎflˆËfl Í·ÒÒ‡ “H”. ᇢËÚÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó IP 43.

381

43


NCD

î·̈‚˚ 3-ÒÍÓÓÒÚÌ˚ циркуляционны ÒÔ‡ÂÌÌ˚ ̇ÒÓÒ˚

é·Î‡ÒÚ¸ ÔËÏÂÌÂÌËfl 13 12 11 10

H m 8 NCD 40-120

7

NCD 50-120

NCD

NCD 80-120

NCD 65-120

6 5 NCD 40-60

4

NCD4 50-60

NCD4 80-60

3

NCD4 65-60

2 NCD4 40-40

NCD4 50-40

1 0 0

Q m3/h

20

30

NCD4 65-30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

13 12 11 10

H m 8

NCDM

7 NCDM 40-120

6 NCDM 50-120

5 4 3 NCDM 40-60

2 1

NCDM4 50-60

0 0

Q m3/h

10

20

30

382

40

50


NCD 40

î·̈‚˚ 3-ÒÍÓÓÒÚÌ˚ циркуляционны ÒÔ‡ÂÌÌ˚ ̇ÒÓÒ˚

ï‡‡ÍÚÂËÒÚ˘ÂÒÍË ÍË‚˚Â Ë ÚÂı. ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË

NCD4 40-40/250

NCD 40-60/250

3

3

2

2

1 1

3 3 2

2 1

1

îÛÌ͈ËÓÌËÓ‚‡ÌË ÓÚ‰ÂθÌÓ тÓÈÌÓ ÙÛÌ͈ËÓÌËÓ‚‡ÌËÂ

îÛÌ͈ËÓÌËÓ‚‡ÌË ÓÚ‰ÂθÌÓ тÓÈÌÓ ÙÛÌ͈ËÓÌËÓ‚‡ÌËÂ

ɇ·‡ËÚ˚ Ë ‚ÂÒ NCD 40-120/250

110 (PN 10) Nr. 4 Ø 19

150 40

3

100 (PN 6) Nr. 4 Ø 14

R 1/4”

2 153 250

1 110 346

62

DN

PN

N° Poli 2 4 Pos. 1/min

P1 (W)

3x 400 V [A] [kg]

NCD4 40-40/250

40

6/10

3 2 1

1440 1200 660

240 160 100

0,76 0,24 34,0 0,11

NCD 40-60/250

40

6/10

3 2 1

2790 2240 1440

320 240 140

0,74 0,36 35,0 0,18

NCD 40-120/250

40

6/10

3 2 1

2820 2200 1250

560 400 220

1,16 0,64 35,0 0,26

íàè 3 2 1

îÛÌ͈ËÓÌËÓ‚‡ÌË ÓÚ‰ÂθÌÓ тÓÈÌÓ ÙÛÌ͈ËÓÌËÓ‚‡ÌËÂ

383

198

43


NCDM 40

î·̈‚˚ 3-ÒÍÓÓÒÚÌ˚ циркуляционны ÒÔ‡ÂÌÌ˚ ̇ÒÓÒ˚

ï‡‡ÍÚÂËÒÚ˘ÂÒÍË ÍË‚˚Â Ë ÚÂı. ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË

NCDM 40-60/250

3

NCDM 40-120/250

2

3 2

1 1

3 2

3

1

2 1

îÛÌ͈ËÓÌËÓ‚‡ÌË ÓÚ‰ÂθÌÓ тÓÈÌÓ ÙÛÌ͈ËÓÌËÓ‚‡ÌËÂ

îÛÌ͈ËÓÌËÓ‚‡ÌË ÓÚ‰ÂθÌÓ тÓÈÌÓ ÙÛÌ͈ËÓÌËÓ‚‡ÌËÂ

ɇ·‡ËÚ˚ Ë ‚ÂÒ

110 (PN 10) Nr. 4 Ø 19

150 40

100 (PN 6) Nr. 4 Ø 14

R 1/4”

153 250 110 346

íàè

DN PN

62

198

N° Poli 2 4 Pos. 1/min

P1 (W)

1x 230 V [A] [kg]

NCDM 40-60/250

40 6/10

3 2 1

2690 2360 1820

285 245 225

1,20 1,18 35,0 1,15

NCDM 40-120/250

40 6/10

3 2 1

2755 2100 1270

550 475 355

2,35 2,30 35,0 1,85

384


NCD 50

î·̈‚˚ 3-ÒÍÓÓÒÚÌ˚ циркуляционны ÒÔ‡ÂÌÌ˚ ̇ÒÓÒ˚

ï‡‡ÍÚÂËÒÚ˘ÂÒÍË ÍË‚˚Â Ë ÚÂı. ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË

NCD4 50-40/280

NCD4 50-60/280 3

3

2

2

1

1

3

3 2

2 1

1

îÛÌ͈ËÓÌËÓ‚‡ÌË ÓÚ‰ÂθÌÓ тÓÈÌÓ ÙÛÌ͈ËÓÌËÓ‚‡ÌËÂ

îÛÌ͈ËÓÌËÓ‚‡ÌË ÓÚ‰ÂθÌÓ тÓÈÌÓ ÙÛÌ͈ËÓÌËÓ‚‡ÌËÂ

ɇ·‡ËÚ˚ Ë ‚ÂÒ NCD 50-120/280

125 (PN 10) Nr. 4 Ø 19

165 50

3

110 (PN 6) Nr. 4 Ø 14

R 1/4” 2

160 280 1

121 400

70

DN

PN

N° Poli 2 4 Pos. 1/min

P1 (W)

3x 400 V [A] [kg]

NCD4 50-40/280

50

6/10

3 2 1

1450 1220 620

340 240 120

1,05 0,44 44,0 0,22

NCD4 50-60/280

50

6/10

3 2 1

1400 1000 560

470 300 100

1,15 0,55 44,0 0,20

NCD 50-120/280

50

6/10

3 2 1

2800 2330 1270

950 540 265

1,73 1,05 44,0 0,46

íàè

3 2 1

îÛÌ͈ËÓÌËÓ‚‡ÌË ÓÚ‰ÂθÌÓ тÓÈÌÓ ÙÛÌ͈ËÓÌËÓ‚‡ÌËÂ

385

250

43


NCDM 50

î·̈‚˚ 3-ÒÍÓÓÒÚÌ˚ циркуляционны ÒÔ‡ÂÌÌ˚ ̇ÒÓÒ˚

ï‡‡ÍÚÂËÒÚ˘ÂÒÍË ÍË‚˚Â Ë ÚÂı. ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË

NCDM4 50-60/280

NCDM 50-120/280 3

3

2

2 1

1

3

3

2

2

1

1

îÛÌ͈ËÓÌËÓ‚‡ÌË ÓÚ‰ÂθÌÓ тÓÈÌÓ ÙÛÌ͈ËÓÌËÓ‚‡ÌËÂ

îÛÌ͈ËÓÌËÓ‚‡ÌË ÓÚ‰ÂθÌÓ тÓÈÌÓ ÙÛÌ͈ËÓÌËÓ‚‡ÌËÂ

ɇ·‡ËÚ˚ Ë ‚ÂÒ

125 (PN 10) Nr. 4 Ø 19

165 50

110 (PN 6) Nr. 4 Ø 14

R 1/4”

160 280 121 400

íàè

70

250

N° Poli DN PN 2 4 Pos. 1/min

P1 (W)

1x 230 V [A] [kg]

NCDM4 50-60/280

50 6/10

3 2 1

1260 1030 740

415 300 230

1,8 1,3 1,0

44,0

NCDM 50-120/280

50 6/10

3 2 1

2720 1870 1450

830 480 390

3,6 2,1 1,7

44,0

386


NCD 65

î·̈‚˚ 3-ÒÍÓÓÒÚÌ˚ циркуляционны ÒÔ‡ÂÌÌ˚ ̇ÒÓÒ˚

ï‡‡ÍÚÂËÒÚ˘ÂÒÍË ÍË‚˚Â Ë ÚÂı. ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË

NCD4 65-30/340

3

NCD4 65-60/340 3

2

2

1 1

3 3 2

2 1

1

îÛÌ͈ËÓÌËÓ‚‡ÌË ÓÚ‰ÂθÌÓ тÓÈÌÓ ÙÛÌ͈ËÓÌËÓ‚‡ÌËÂ

îÛÌ͈ËÓÌËÓ‚‡ÌË ÓÚ‰ÂθÌÓ тÓÈÌÓ ÙÛÌ͈ËÓÌËÓ‚‡ÌËÂ

ɇ·‡ËÚ˚ Ë ‚ÂÒ NCD 65-120/340

110 (PN 10) Nr. 4 Ø 19

185 65

3

100 (PN 6) Nr. 4 Ø 14

R 1/4” 2

160 340 1

141 450

80

DN

PN

N° Poli 2 4 Pos. 1/min

P1 (W)

3x 400 V [A] [kg]

NCD4 65-30/340

65

6/10

3 2 1

1430 1150 600

400 260 120

1,10 0,50 49,0 0,22

NCD4 65-60/340

65

6/10

3 2 1

1370 950 450

600 360 120

1,25 0,64 49,0 0,22

NCD 65-120/340

65

6/10

3 2 1

2810 1560 2200 960 1250 460

2,80 1,70 54,0 0,84

íàè 3

2

1

îÛÌ͈ËÓÌËÓ‚‡ÌË ÓÚ‰ÂθÌÓ тÓÈÌÓ ÙÛÌ͈ËÓÌËÓ‚‡ÌËÂ

387

252

43


NCD 80

î·̈‚˚ 3-ÒÍÓÓÒÚÌ˚ циркуляционны ÒÔ‡ÂÌÌ˚ ̇ÒÓÒ˚

ï‡‡ÍÚÂËÒÚ˘ÂÒÍË ÍË‚˚Â Ë ÚÂı. ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË

NCD 80-120/360

NCD4 80-60/360

3

3

2 2

1 1

3

3 2

2 1

1

îÛÌ͈ËÓÌËÓ‚‡ÌË ÓÚ‰ÂθÌÓ тÓÈÌÓ ÙÛÌ͈ËÓÌËÓ‚‡ÌËÂ

îÛÌ͈ËÓÌËÓ‚‡ÌË ÓÚ‰ÂθÌÓ тÓÈÌÓ ÙÛÌ͈ËÓÌËÓ‚‡ÌËÂ

ɇ·‡ËÚ˚ Ë ‚ÂÒ

160 (PN 10) Nr. 8 Ø 19 200 80

R 1/4”

160 360 146 470

95

DN

PN

N° Poli 2 4 Pos. 1/min

P1 (W)

3x 400 V [A] [kg]

NCD4 80-60/360

80

10

3 2 1

1350 1000 600

960 560 200

2,20 1,10 60,0 0,38

NCD 80-120/360

80

10

3 2 1

2800 2160 1200

2200 1400 550

3,80 2,40 62,0 1,05

íàè

388

257

Profile for Alex

Calpeda NCD  

Calpeda NCD  

Profile for alexbog4
Advertisement