Page 1

01/2012

NC3

êÂÁ¸·Ó‚˚ 3-ÒÍÓÓÒÚÌ˚ ˆËÍÛÎflˆËÓÌÌ˚ ̇ÒÓÒ˚

äÓÌÒÚÛ͈Ëfl

ìÒÚ‡Ìӂ͇

äÓÔÛÒ Ì‡ÒÓÒ‡ ËÏÂÂÚ ‚Ò‡Ò˚‚‡˛˘ËÈ Ë ÔÓ‰‡˛˘ËÈ ‡ÒÚÛ·˚ Ó‰Ë̇ÍÓ‚Ó„Ó ‰Ë‡ÏÂÚ‡ Ë ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚ ̇ Ó‰ÌÓÏ ‚‡ÎÛ (ÏÌÓ„Ófl‰ÌÓ ËÒÔÓÎÌÂÌËÂ). êÂÁ¸·Ó‚˚ ÒÓ‰ËÌÂÌËfl ËÁ ·ÚÛÌË ËÎË ˜Û„Û̇ ÔÓ Á‡ÔÓÒÛ. å‡ÚÂˇÎ: äÓÔÛÒ Ì‡ÒÓÒ‡ ꇷӘ ÍÓÎÂÒÓ Ç‡Î

NC3 ..40-50-60 ÅÓÌÁ‡ äÓÏÔÓÁËÚ HÂʇ‚²˘‡fl Òڇθ

NC3 ...70-80-85-120 ÅÓÌÁ‡ äÓÏÔÓÁËÚ äÂ‡ÏË͇

èËÏÂÌÂÌËÂ

PÂÁ¸·Ó‚˚ ÒÓ‰ËÌÂÌËfl

ÑÎfl ˜ËÒÚ˚ı ÊˉÍÓÒÚÂÈ ·ÂÁ ‡·‡ÁË‚Ì˚ı ˜‡ÒÚˈ, Ì ‡„ÂÒÒË‚Ì˚ı Í ÍÓÌÒÚÛ͈ËÓÌÌ˚Ï Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï Ì‡ÒÓÒ‡. àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ‚ ÛÒÚ‡Ìӂ͇ı ÚÂÔÎÓÒ̇·ÊÂÌËfl ‚ ·˚ÚÓ‚ÓÈ ÒÙÂÂ.

Bocchettoni

ùÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËÓÌÌ˚ ӄ‡Ì˘ÂÌËfl

Unions

íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÊˉÍÓÒÚË ÓÚ +5°C ‰Ó +110°C ( ÓÚ -10 °C ‰Ó +110 °C ‰Îfl NC3.. 70,80,120). íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÓÍÛʇ˛˘Â„Ó ‚ÓÁ‰Ûı‡ Ì ·ÓΠ40°C. á‚ÛÍÓ‚Ó ‰‡‚ÎÂÌËÂ: Ì ·ÓΠ43 ‰Å (Ä) Максимальное количество гликоля: 50% (при количестве гликоля больше 20% проконтролировать данные функционирования). Максимальное давление: 10 бар.

Rohrverschraubung Manchons Uniones

DN1

íàè- TYP TIPO - TYPE

DN

DN1

KIT G 1 - G 1/2

(NC3 15..)

G1

G 1/2

Минимальное давление на всасывании бар:

KIT G 1 1/2 - G 1

(NC3 25..)

G 1 1/2

G1

íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡

KIT G 2 - G 1 1/4

(NC3 32..)

G2

G 1 1/4

íàè NC3 ..40,50,60

DN

50°C 0,05

80°C 0,4

110°C 1,1

NC3 ..70

0,05

0,4

1,1

NC3 ..80,85,120

0,05

0,4

1,2

å‡ÍËӂ͇ NC3 3 2 - 7 0 / 1 8 0

ùÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂθ

СÂËfl

ÄÒËÌıÓÌÌ˚È 2 ÔÓβÒÌ˚È ˝ÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂθ, ˜‡ÒÚÓÚ‡ 50 Ɉ Ручной трехскоростной переключатель оборотов. NC3: ÏÓÌÓÙ‡ÁÌ˚È 230 Ç àÁÓÎflˆËfl Í·ÒÒ‡ “H”. ᇢËÚÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó IP 44.

‚ÌÛÚÂÌÌËÈ ‰Ë‡ÏÂÚ ‡ÒÚÛ·‡ ‚ ÏÏ Общая высота напора Межосевые расстояния для монтировки мм

363

43


NC3

êÂÁ¸·Ó‚˚ 3-ÒÍÓÓÒÚÌ˚ ˆËÍÛÎflˆËÓÌÌ˚ ̇ÒÓÒ˚

ï‡‡ÍÚÂËÒÚ˘ÂÒÍË ÍË‚˚Â Ë ÚÂı. ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË 6

6

NC3 ...-50

NC3 ...-40 5

5

4

4

3

3

3

Hm

Hm

3

2

2

2

2 1

1

0

1

0 0

60

0

1

3 Q m /h l/min 10

l/s

1.5 20

0.2

0.3

2

2.5

30 0.4

3

40

0.5

0.6

0

3.5

50

0.7

0.8

1

0 0

0.9

100

0

1

3 Q m /h l/min 10

l/s

1.5 20

0.2

0.3

2

0.4

3

40

0.5

0.6

3.5

50

0.7

0.8

0.9

3

3

50

80

PW 40

2

PW 60

2 1

1

30 20

2.5

30

40

0 Q m3/h

1

1.5

2

2.5

3

20

3.5

0 Q m3/h

1

1.5

2

2.5

3

3.5

ɇ·‡ËÚ˚ Ë ‚ÂÒ DN

6

B C

NC3 ...-60 5

4

A 3

3 Hm 2

DN

2

80

107

49

1

1

íàè 0

0 Q m /h l/min 10 0 3

100

0

l/s

0.2

1

1.5 20

0.3

2

2.5 40

30 0.4

0.5

0.6

0.7

3 50 0.8

3.5

NC3 15-40/130 G 1 NC3 25-40/130 G 1 1/2 NC3 25-40/180 G 1 1/2

0.9

3

NC3 15-50/130 G 1 NC3 25-50/130 G 1 1/2 NC3 25-50/180 G 1 1/2 NC3 32-50/180 G 2 NC3 15-60/130 G 1 NC3 25-60/130 G 1 1/2 NC3 25-60/180 G 1 1/2 NC3 32-60/180 G 2

80 2

PW 60 1

40 20

0 Q m3/h

1

1.5

2

2.5

3

DN

3.5

364

1x P1 230 V Pos. (W) [A]

mm A

B

C [kg]

3 2 1

53 0,23 130 128 21 2,2 47 0,21 130 135 28 2,4 38 0,17 180 135 28 2,6

3 2 1

130 128 91 0,38 130 135 65 0,28 42 0,18 180 135 180 138

21 2,2 28 2,4 28 2,6 31 3

3 2 1

130 128 95 0,41 130 135 70 0,30 44 0,20 180 135 180 138

21 2,2 28 2,4 28 2,6 31 3


NC3

êÂÁ¸·Ó‚˚ 3-ÒÍÓÓÒÚÌ˚ ˆËÍÛÎflˆËÓÌÌ˚ ̇ÒÓÒ˚

ï‡‡ÍÚÂËÒÚ˘ÂÒÍË ÍË‚˚Â Ë ÚÂı. ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË 8

8

NC3 ...-70

7

NC3 ...-80

7

3 3

2

2

1

1

0

1

2

3

4

5

40 3 3

2

2

1 1

0

1

2

3

4

5

ɇ·‡ËÚ˚ Ë ‚ÂÒ B

DN

C

180

DN 80

íàè

D

DN

NC3 25-70/180

G 1 1/2

NC3 32-70/180

G2

NC3 32-80/180

G2

P1 Pos. (W)

1x 230 V [A]

[mm] B

C

D

[kg]

3 2 1

136 116 77

0,61 0,54 0,37

135 107 49

2,9

3 2 1 3 2 1

136 116 77

0,61 0,54 0,37

138 107 49

3,1

206 185 120

0,91 0,88 0,60

185 143 58

4,7

365

43


NC3

êÂÁ¸·Ó‚˚ 3-ÒÍÓÓÒÚÌ˚ ˆËÍÛÎflˆËÓÌÌ˚ ̇ÒÓÒ˚

ï‡‡ÍÚÂËÒÚ˘ÂÒÍË ÍË‚˚Â Ë ÚÂı. ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË 8

NC3 ...-85

7

NC3 ...-120

3 2

3

8

2

1 1

40

3

3

2

1

2 1

ɇ·‡ËÚ˚ Ë ‚ÂÒ B

DN

C

180

DN 80

íàè

D

DN

Pos.

G2

3 2 1

NC3 32-120/180 G 2

3 2 1

NC3 32-85/180

P1 (W) 277 250 172 265 251 176

366

1x 230 V [A]

[mm] B

C

D

1,2 1,16 185 143 58 0,85 1,15 1,14 208 174 68 0,85

[kg] 4,9

5,2

40

Calpeda NC3  
Calpeda NC3  
Advertisement