Page 4

MXV-B

40-8

åÓÌÓ·ÎÓ˜Ì˚ ‚ÂÚË͇θÌ˚ ÏÌÓ„ÓÒÚÛÔÂ̘‡Ú˚ ̇ÒÓÒ˚

ï‡‡ÍÚÂËÒÚ˘ÂÒÍË ÍË‚˚Â Ë ÚÂı. ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË n ≈ 2900 Ó·./ÏËÌ. 0 Imp. g.p.m.

20

10

30

40

50

120

MXV-B 40-810

100 300

8 80

ft

7

H m

6 200

60

5 4 40

3 100

20

0

0 0

Q

m3/h 2 l/min

4

6 100

50

8

10

14

12 200

150

70

0

0.4

η

Pst

η

Pst

60

0.2

%

kW

50 4

0

NPSH

10

êÂÁÛθڇÚ˚ ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ Ò ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ˜ËÒÚÓÈ ‚Ó‰ÓÈ, ·ÂÁ „‡Á‡. ÑÎfl Á̇˜ÂÌËfl ÔÓÎÓÊËÚÂθÌÓÈ ‚˚ÒÓÚ˚ ̇ÔÓ‡ ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl Á‡Ô‡Ò ‚ +0,5 Ï. ÑÓÔÛÒÍË Òӄ·ÒÌÓ Òڇ̉‡Ú‡ ISO 9906, ÔËÎÓÊÂÌË “A” á̇˜ÂÌËfl ̇ÔÓ‡ Ë ÏÓ˘ÌÓÒÚË ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθÌ˚ ‰Îfl ÊˉÍÓÒÚÂÈ Ò ÔÎÓÚÌÓÒÚ¸˛ g = 1,0 Í„/‰Ï3 Ë ÍËÌÂχÚ˘ÂÒÍÓÈ ‚flÁÍÓÒÚ¸˛ v = χÍÒ. 20 ÏÏ2/ÒÂÍ.

ft

2 m

Pst = ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ÓÚÌÓÒËÚÂθÌÓ Ó‰ÌÓÈ ÒÚÛÔÂÌË 0 0

Q

3

m /h 2

3~

4

6

230 V 400 V

8

1~

10

12

230 V

P2

72.1132

m 3/h Q l/min

0 14

0 0

5

A

A

A

kW

HP

4,7

2,7

MXV-BM 40-803

7,4

1,1

1,5

MXV-B 40-804

7,5

4,3

MXV-BM 40-804

9,2

1,5

2

MXV-B 40-805/A

9,15

5,3

2,2

3

MXV-B 40-806/A

9,15

5,3

2,2

3

MXV-B 40-807/A

11,5

6,6

3

4

83

76

MXV-B 40-808/A

11,5

6,6

3

4

95

87

9,6

3,7

5

MXV-B 40-803

MXV-B 40-810/A

88

6

47

8

9

10

11

12

13

83,3 100 116,6 133,3 150 166,6 183,3 200 216,6

35,5 32,5 31,5 H m

7

43

42

31

29,5

28

41

40

37

34

30

26

21

25,5 22,5 19,5 15,5

59

54

53

51

50

47

43

38

32

26

71

65

63

62

59

56

51

45

39

31

74

72

69

66

60

53

45

36

85

82

79

75

69

60

51

42

103

99

86

75

64

52

119

109

106

94

Calpeda MXV-B  
Calpeda MXV-B  
Advertisement