Page 3

MXV-B

32-4

åÓÌÓ·ÎÓ˜Ì˚ ‚ÂÚË͇θÌ˚ ÏÌÓ„ÓÒÚÛÔÂ̘‡Ú˚ ̇ÒÓÒ˚

ï‡‡ÍÚÂËÒÚ˘ÂÒÍË ÍË‚˚Â Ë ÚÂı. ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË n ≈ 2900 Ó·./ÏËÌ. 0

10

Imp. g.p.m.

20

30

120

MXV-B 32-410 100

300

8

80

ft

H

10

7

m

6

60

200

5 4

40

3

100

20

0

0 0

3

m /h Q l/min

2

3 50

55

4

5

6 100

7

9 0 150 0.25

8

η

η

0.2

Pst

Pst kW

45 %

0.1 0.05

35 4

ÑÓÔÛÒÍË Òӄ·ÒÌÓ Òڇ̉‡Ú‡ ISO 9906, ÔËÎÓÊÂÌË “A”

10

NPSH

á̇˜ÂÌËfl ̇ÔÓ‡ Ë ÏÓ˘ÌÓÒÚË ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθÌ˚ ‰Îfl ÊˉÍÓÒÚÂÈ Ò ÔÎÓÚÌÓÒÚ¸˛ g = 1,0 Í„/‰Ï3 Ë ÍËÌÂχÚ˘ÂÒÍÓÈ ‚flÁÍÓÒÚ¸˛ v = χÍÒ. 20 ÏÏ2/ÒÂÍ.

ft

2 m 0 0

Q

3

m /h

3~

2

3

230 V 400 V A

A

MXV-B 32-403

3,3

1,9

MXV-B 32-404

4,7

2,7

MXV-B 32-405

4,7

MXV-B 32-406

4

5

1~

6

7

230 V

P2

72.1131

8

m3/h Q HP l/min

êÂÁÛθڇÚ˚ ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ Ò ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ˜ËÒÚÓÈ ‚Ó‰ÓÈ, ·ÂÁ „‡Á‡. ÑÎfl Á̇˜ÂÌËfl ÔÓÎÓÊËÚÂθÌÓÈ ‚˚ÒÓÚ˚ ̇ÔÓ‡ ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl Á‡Ô‡Ò ‚ +0,5 Ï.

Pst = ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ÓÚÌÓÒËÚÂθÌÓ Ó‰ÌÓÈ ÒÚÛÔÂÌË

0 9

0

2,5

3

3,5

0

41,6

50

58,3 66,6

30,5

A

kW

MXV-BM 32-403

5,8

0,75

1

34

31

MXV-BM 32-404

7,4

1,1

1,5

45

41,5

40

2,7

MXV-BM 32-405

7,4

1,1

1,5

56

51,5

50

48

7,5

4,3

MXV-BM 32-406

9,2

1,5

2

68

62

60

58

MXV-B 32-407

7,5

4,3

MXV-BM 32-407

9,2

1,5

2

MXV-B 32-408/A

9,15

5,3

2,2

3

91

83

MXV-B 32-410/A

9,15

5,3

2,2

3

114

104

87

H m

29

4

28

4,5 75 26,5

5

6

43,5

8

83,3 100 116,6 133,3 25

21

38,5 36,5 34,5 32,5 27,5 46

7

41

55,5 52,5 49,5

17

11,5

22

14,5

34,5 27,5 18,5 42

33,5 22,5

68

65

61,5

58

49

39

26,5

80,5

78

74

70

66

56

44,5

30

101

97,5

93

88

83

70

56

38

79,5 72,5 70,5

Calpeda MXV-B  
Calpeda MXV-B  
Advertisement