Page 2

MXV-B

åÓÌÓ·ÎÓ˜Ì˚ ‚ÂÚË͇θÌ˚ ÏÌÓ„ÓÒÚÛÔÂ̘‡Ú˚ ̇ÒÓÒ˚

25-2

ï‡‡ÍÚÂËÒÚ˘ÂÒÍË ÍË‚˚Â Ë ÚÂı. ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË n ≈ 2900 Ó·./ÏËÌ. 0

5

Imp. g.p.m.

10

15

120

MXV-B 25-210

100 300

8 80

7

H m

ft

6 200

60

5 4 40

3

100

20

0

0 0 0

Q

m3/h l/min

1

2 20

30

40

3 50

4 60

5 70

80

50

0.2

η

Pst Pst

40

0.1

η

%

êÂÁÛθڇÚ˚ ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ Ò ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ˜ËÒÚÓÈ ‚Ó‰ÓÈ, ·ÂÁ „‡Á‡. ÑÎfl Á̇˜ÂÌËfl ÔÓÎÓÊËÚÂθÌÓÈ ‚˚ÒÓÚ˚ ̇ÔÓ‡ ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl Á‡Ô‡Ò ‚ +0,5 Ï.

kW

30 4

0

ÑÓÔÛÒÍË Òӄ·ÒÌÓ Òڇ̉‡Ú‡ ISO 9906, ÔËÎÓÊÂÌË “A”

10

NPSH

á̇˜ÂÌËfl ̇ÔÓ‡ Ë ÏÓ˘ÌÓÒÚË ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθÌ˚ ‰Îfl ÊˉÍÓÒÚÂÈ Ò ÔÎÓÚÌÓÒÚ¸˛ g = 1,0 Í„/‰Ï3 Ë ÍËÌÂχÚ˘ÂÒÍÓÈ ‚flÁÍÓÒÚ¸˛ v = χÍÒ. 20 ÏÏ2/ÒÂÍ.

ft

2 m

Pst = ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ÓÚÌÓÒËÚÂθÌÓ Ó‰ÌÓÈ ÒÚÛÔÂÌË 0 0

Q

3

m /h

3~

1

2

230 V 400 V

3

1~

230 V

4

72.1130

P2

m3 /h

0 5

0

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Q A

A

l/min

A

kW

HP

0

16,6

25

33,3

41,6

50

58,3

66,6

75

1

34

32

30

28

26

23,5

20,5

17

12,5

1

44

42,5

40

37,5

34,5

31

27

22,5

17

MXV-B 25-203

3,3

1,9

MXV-BM 25-203

5,8

0,75

MXV-B 25-204

3,3

1,9

MXV-BM 25-204

5,8

0,75

MXV-B 25-205

3,3

1,9

MXV-BM 25-205

5,8

0,75

1

56

53

50

47

43

39

34

28

21

MXV-B 25-206

4,7

2,7

MXV-BM 25-206

7,4

1,1

1,5

H

68

63,5

60,5

56

51,5

46,5

40,5

34

25

MXV-B 25-207

4,7

2,7

MXV-BM 25-207

7,4

1,1

1,5

m

79,5

74

70,5

65,5

60

54,5

47,5

39,5

30

MXV-B 25-208

7,5

4,3

MXV-BM 25-208

9,2

1,5

2

91

85

80,5

75

69

62

54

45,5

34

MXV-B 25-210

7,5

4,3

MXV-BM 25-210

9,2

1,5

2

114

106

101

94

86

78

68

57

42

86

Calpeda MXV-B  
Calpeda MXV-B  
Advertisement