Page 1

01/2012

MXP

åÓÌÓ·ÎÓ˜Ì˚ „ÓËÁÓÌڇθÌ˚ ÏÌÓ„ÓÒÚÛÔÂ̘‡Ú˚ ̇ÒÓÒ˚ äÓÌÒÚÛ͈Ëfl åÓÌÓ·ÎÓ˜Ì˚È „ÓËÁÓÌڇθÌ˚È ÏÌÓ„ÓÒÚÛÔÂ̘‡Ú˚È Ì‡ÒÓÒ. äÓÔÛÒ Ì‡ÒÓÒ‡ ÏÓÌÓÎËÚÌ˚È ËÁ ÌÂʇ‚²˘ÂÈ ıÓÏÓÌËÍÂ΂ÓÈ ÒÚ‡ÎË, ÓÚÍ˚Ú ÚÓθÍÓ Ò Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚ (·‡‡·‡ÌÌÓ„Ó ÚËÔ‡), ÙÓÌڇθÌ˚È ‚Ò‡Ò˚‚‡˛˘ËÈ ‡ÒÚÛ· ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ ‚˚¯Â ‚‡Î‡ ̇ÒÓÒ‡ Ë ‡‰Ë‡Î¸Ì˚È ÔÓ‰‡˛˘ËÈ ‡ÒÚÛ· ‚‚ÂıÛ. ëÚÛÔÂÌË ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌ˚ ËÁ ÌÓË·.

èËÏÂÌÂÌË ÇÓ‰ÓÒ̇·ÊÂÌËÂ. àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ‚ ·˚ÚÛ, ̇ Ò‡‰Ó‚˚ı Û˜‡ÒÚ͇ı Ë ‰Îfl ÔÓÎË‚‡.

7

ùÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËÓÌÌ˚ ӄ‡Ì˘ÂÌËfl íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÊˉÍÓÒÚË ÓÚ 0 °C ‰Ó +50 °C. íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÓÍÛʇ˛˘Â„Ó ‚ÓÁ‰Ûı‡ Ì ·ÓΠ40 °C. å‡ÍÒËχθÌÓ ‰ÓÔÛÒÚËÏÓ ÍÓ̘ÌÓ ‰‡‚ÎÂÌË ‚ ÍÓÔÛÒ ̇ÒÓÒ‡: 8 ·‡. çÂÔÂ˚‚Ì˚È ÂÊËÏ ‡·ÓÚ˚.

ùÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂθ

äÓÌÒÚÛ͈ËÓÌÌ˚ χÚÂˇÎ˚ ëÓÒÚ‡‚̇fl ˜‡ÒÚ¸

å‡ÚÂˇÎ

äÓÔÛÒ Ì‡ÒÓÒ‡

ïÓÏÓÌËÍÂ΂‡fl Òڇθ 1.4301 EN 10088 (AISI 304)

ä˚¯Í‡ ÍÓÔÛÒ‡

ïÓÏÓÌËÍÂ΂‡fl Òڇθ 1.4301 EN 10088 (AISI 304)

LJΠ̇ÒÓÒ‡

ïÓÏÓ‚‡fl Òڇθ 1.4104 EN 10088 (AISI 430)

èӷ͇

ïÓÏÓÌËÍÂ΂‡fl Òڇθ 1.4305 EN 10088 (AISI 303)

äÓÔÛÒ ÒÚÛÔÂÌË

PPO-GF20 (çÓËÎ)

ꇷӘ ÍÓÎÂÒÓ

PPO-GF20 (çÓËÎ)

åÂı. ÛÔÎÓÚÌÂÌËÂ

äÂ‡ÏË͇, Û„Óθ, NBR

Индукционный 2-полюсный двигатель, 50 Гц, 2900 об./мин. MXP: ÚÂıÙ‡ÁÌ˚È 230/400 Ç ±10% MXPM: ÏÓÌÓÙ‡ÁÌ˚È 230 Ç ±10% Ò ÚÂÏÓÁ‡˘ËÚÌ˚Ï ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÏ. äÓ̉ÂÌÒ‡ÚÓ ‚ÒÚÓÂÌ ‚ ÍÓÌÚ‡ÍÚÌÛ˛ ÍÓÓ·ÍÛ. àÁÓÎflˆËfl Í·ÒÒ‡ “F”. ᇢËÚÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó IP 54. Kласс энергосбережения IE2 для трехфазных двигателей мощностью от 0,75 кВт. äÓÌÒÚÛ͈Ëfl ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË ÒÓ Òڇ̉‡Ú‡ÏË:EN 60034-1; EN 60034-30. EN 60335-1, EN 60335-2-41.

ëÔˆˇθÌ˚ ËÒÔÓÎÌÂÌËfl ÔÓ‰ Á‡Í‡Á - ‰Û„Ë ̇ÔflÊÂÌËfl - частота 60 Гц (см. каталог для частоты 60 Гц)

é·Î‡ÒÚ¸ ÔËÏÂÌÂÌËfl n ≈ 2800 Ó·./ÏËÌ. 0 50

Imp. g.p.m. 5

10

15

0 50

20

H MXP 204

30

MXP 203

20

MXP 202

20

10

H

150

m 40

Imp. g.p.m.

150

m

MXP 404

40

ft

100

ft

MXP 403

30

100

MXP 402

20

50

50 10

10

0 0 m3/h 1 Q l/min 0 20 45 40 η %

4

3

2 40

60

0

0

5

0 0 55

80 4

η

NPSH m

NPSH

2

4 η

2

0

8

6 100

50

4

NPSH

NPSH m 2

50 η % 40

30 25 0

m3/h

Q l/min

Q m3/h 1

2

3

4

5

72.1136

35 0

0

77

Q m3/h

2

4

6

72.1137

0 8


MXP

åÓÌÓ·ÎÓ˜Ì˚ „ÓËÁÓÌڇθÌ˚ ÏÌÓ„ÓÒÚÛÔÂ̘‡Ú˚ ̇ÒÓÒ˚

TÂı. ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË n ≈ 2800 Ó·./ÏËÌ. 230 V 400 V

3~ MXP 202 MXP 203 MXP 204/A

A 1,7 2,4 2,8

A 1 1,4 1,6

230 V 400 V

3~ MXP 402 MXP 403/A MXP 404/A

A 2,4 2,8 3,5

A 1,4 1,6 2

1~

230 V

P1

MXPM 202 MXPM 203 MXPM 204/A

A 2,3 3 4,2

kW 0,45 0,63 0,8

1~

230 V

P1

MXPM 402 MXPM 403/A MXPM 404/A

A 3 4,2 5,4

kW 0,61 0,9 1,2

P1 å‡ÍÒËχθ̇fl ÔÓÚ·ÎflÂχfl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸. P2 çÓÏË̇θ̇fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl. ÑÓÔÛÒÍË Òӄ·ÒÌÓ Òڇ̉‡ÚÛ ISO 9906, ÔËÎÓÊÂÌË “A”.

P2 kW 0,33 0,45 0,55

Q HP 0,45 0,6 0,75

P2 kW 0,45 0,55 0,75

0

1

l/min

0

16,6

25

19 29 40

17,5 27 37,5

H

Q HP 0,6 0,75 1

m3/h

21,5 m 32,5 45 m 3/h l/min

H m

1,5

0

2,25

0

37,5

22 33,5 46

19 30 40

2

2,5

33,3 41,6 16 25 35 3

3

3,5

50

58,3 66,6 75

14,5 12,5 10,5 8,5 6,5 22,5 20 17 14 11 32 28,5 25 21,5 17 3,5

4

4,5

50

58,3

66,6

17,5 28 38

16,5 26,5 36,5

15 25 34

5

4,5

4

5,4

83,3 90 7,5 13

9

5

6

7,2

75

83,3

100

120

14 23 32

12,5 21,5 29,5

9,5 17 24

5 10 16

êÂÁÛθڇÚ˚ ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ Ò ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ˜ËÒÚÓÈ ‚Ó‰ÓÈ, ·ÂÁ „‡Á‡. ÑÎfl Á̇˜ÂÌËfl ÔÓÎÓÊËÚÂθÌÓÈ ‚˚ÒÓÚ˚ ̇ÔÓ‡ ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl Á‡Ô‡Ò ‚ +0,5 Ï. èË ‡ÒıӉ ·ÓΠ4 ÍÛ·.Ï/˜‡Ò ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ‚Ò‡Ò˚‚‡˛˘Û˛ ÚÛ·Û G 1 1/4 (DN 32).

ê‡ÁÏÂ˚ Ë ‚ÂÒ

f 115

161

G1 ISO 228

mm

177 h3

116

G1

ISO 228

íàè TIPO

MXP 202 - MXPM 202 MXP 203 - MXPM 203 MXP 204/A - MXPM 204/A MXP 402 - MXPM 402 MXP 403/A - MXPM 403/A MXP 404/A - MXPM 404/A

95 210

8

10

4.93.281

33

9

30

112 w

146

f 362 362 391 362 391 391

h3 176 176 192 176 192 192

kg w 102 102 112 102 112 112

MXP 5,9 6,6 8,7 6,5 8,6 9,5

MXPM 6 6,7 9,6 6,6 9,5 10,5

Çˉ ‚ ‡ÁÂÁ ÑÓÔÓÎÌËÚÂθ̇fl Á‡˘ËÚ‡ ÓÚ ‡·ÓÚ˚ ·ÂÁ ‚Ó‰˚, ÒÓ ‚Ò‡Ò˚‚‡˛˘ËÏ Più sicurezza Ô‡ÚÛ·ÍÓÏ, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚Ï ‚˚¯Â ‚‡Î‡ contro il funzionamento a secco, con la ̇ÒÓÒ‡.

bocca aspirante sopra l'asse della pompa.

èÓ˜ÌÓÒÚ¸. Robusta äÓÔÛÒ Ì‡ÒÓÒ‡ ÏÓÌÓÎËÚÌ˚È, ÓÚÍ˚Ú ÚÓθÍÓ in un solo pezzo aperto su ÒCorpo Ó‰ÌÓÈpompa ÒÚÓÓÌ˚.

un solo lato.

äÓÏÔ‡ÍÚÌÓÒÚ¸. Compatta ëÓ‰ËÌËÚÂθ̇fl ˜‡ÒÚ¸ Ë ÓÒÌÓ‚‡ÌË Raccordo pompa-motore e base in un solo ÏÓÌÓÎËÚÌ˚Â.

pezzo. çËÁÍËÈ ÛÓ‚Â̸ ¯Ûχ. ÇÓ‰flÌÓÈ ÔÓÚÓÍ ÔÓıÓ‰ËÚ ‚ÓÍÛ„ ÒÚÛÔÂÌÂÈ. Bassa rumorosità

3.93.123

con il mantello d'acqua attorno agli stadi.

78

Calpeda MXP  
Calpeda MXP  
Advertisement