Page 1

01/2012

MXA

ë‡ÏÓ‚Ò‡Ò˚‚‡˛˘Ë ÏÌÓ„ÓÒÚÛÔÂ̘‡Ú˚ ̇ÒÓÒ˚ äÓÌÒÚÛ͈Ëfl åÓÌÓ·ÎÓ˜Ì˚È „ÓËÁÓÌڇθÌ˚È Ò‡ÏÓ‚Ò‡Ò˚‚‡˛˘ËÈ ÏÌÓ„ÓÒÚÛÔÂ̘‡Ú˚È Ì‡ÒÓÒ. äÓÔÛÒ Ì‡ÒÓÒ‡ ÏÓÌÓÎËÚÌ˚È ËÁ ÌÂʇ‚²˘ÂÈ ıÓÏÓÌËÍÂ΂ÓÈ ÒÚ‡ÎË, ÓÚÍ˚Ú ÚÓθÍÓ Ò Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚ (·‡‡·‡ÌÌÓ„Ó ÚËÔ‡), ÙÓÌڇθÌ˚È ‚Ò‡Ò˚‚‡˛˘ËÈ ‡ÒÚÛ· ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ ‚˚¯Â ‚‡Î‡ ̇ÒÓÒ‡ Ë ‡‰Ë‡Î¸Ì˚È ÔÓ‰‡˛˘ËÈ ‡ÒÚÛ· ‚‚ÂıÛ. ëÚÛÔÂÌË ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌ˚ ËÁ ÌÓË·.

èËÏÂÌÂÌË ÇÓ‰ÓÒ̇·ÊÂÌËÂ. àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ‚ ·˚ÚÛ, ̇ Ò‡‰Ó‚˚ı Û˜‡ÒÚ͇ı Ë ‰Îfl ÔÓÎË‚‡.

ùÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËÓÌÌ˚ ӄ‡Ì˘ÂÌËfl íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÊˉÍÓÒÚË ÓÚ 0°C ‰Ó +35°C. íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÓÍÛʇ˛˘Â„Ó ‚ÓÁ‰Ûı‡ Ì ·ÓΠ40°C. Ç˚ÒÓÚ‡ ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌËfl ‰Ó 8 Ï. å‡ÍÒËχθÌÓ ‰ÓÔÛÒÚËÏÓ ÍÓ̘ÌÓ ‰‡‚ÎÂÌË ‚ ÍÓÔÛÒ ̇ÒÓÒ‡: 8 ·‡. çÂÔÂ˚‚Ì˚È ÂÊËÏ ‡·ÓÚ˚.

ùÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂθ Индукционный 2-полюсный двигатель, 50 Гц, 2800 об./мин. MXA: ÚÂıÙ‡ÁÌ˚È 230/400 Ç ±10% MXAM: ÏÓÌÓÙ‡ÁÌ˚È 230 Ç ±10% Ò ÚÂÏÓÁ‡˘ËÚÌ˚Ï ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÏ. äÓ̉ÂÌÒ‡ÚÓ ‚ÒÚÓÂÌ ‚ ÍÓÌÚ‡ÍÚÌÛ˛ ÍÓÓ·ÍÛ. àÁÓÎflˆËfl Í·ÒÒ‡ “F”. ᇢËÚÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó IP 54. Kласс энергосбережения IE2 для трехфазных двигателей мощностью от 0,75 кВт. äÓÌÒÚÛ͈Ëfl ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË ÒÓ Òڇ̉‡ÚÓÏ EN 60034-1; EN 60034-30. EN 60335-1, EN 60335-2-41.

äÓÌÒÚÛ͈ËÓÌÌ˚ χÚÂˇÎ˚ ëÓÒÚ‡‚̇fl ˜‡ÒÚ¸

å‡ÚÂˇÎ

äÓÔÛÒ Ì‡ÒÓÒ‡

ïÓÏÓÌËÍÂ΂‡fl Òڇθ 1.4301 EN 10088 (AISI 304)

ä˚¯Í‡ ÍÓÔÛÒ‡

ïÓÏÓÌËÍÂ΂‡fl Òڇθ 1.4301 EN 10088 (AISI 304)

LJΠ̇ÒÓÒ‡

ïÓÏÓ‚‡fl Òڇθ 1.4104 EN 10088 (AISI 430)

èӷ͇

ïÓÏÓÌËÍÂ΂‡fl Òڇθ 1.4305 EN 10088 (AISI 303)

ÇÒ‡Ò˚‚‡˛˘‡fl ˜‡ÒÚ¸

PPO-GF20 (çÓËÎ)

äÓÔÛÒ ÒÚÛÔÂÌË

PPO-GF20 (çÓËÎ)

ꇷӘ ÍÓÎÂÒÓ

PPO-GF20 (çÓËÎ)

åÂı. ÛÔÎÓÚÌÂÌËÂ

äÂ‡ÏË͇, Û„Óθ, NBR

ëÔˆˇθÌ˚ ËÒÔÓÎÌÂÌËfl ÔÓ‰ Á‡Í‡Á ‰Û„Ë ̇ÔflÊÂÌËfl частота 60 Гц (см. каталог для частоты 60 Гц) Ò Á‡˘ËÚÌ˚Ï ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÏ IP 55

25

é·Î‡ÒÚ¸ ÔËÏÂÌÂÌËfl n ≈ 2800 Ó·./ÏËÌ. ëÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ Ò‡ÏÓ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌËfl

MXA

50

205

H2O, T = 20°C, Pa = 1000 hPa (mbar) 50 Hz (n ≈ 2800 1/min)

405

H

150

m

Hs

40

204

8 m

ft

404

h 100

30

Hs (m) ≤ 2 4 6 8

h (mm) 203 100 200 450 600

MXA 205

7

0,5 m

204 100 200 450 600

205 500 500 500 600

20 4 40 5

60

403 100 100 300 450 3

20

404 100 100 300 450

405 500 500 500 500

4

40

25

403

ft

203

20

6

403

5

72.1141

20

15 é·‡ÚÌ˚È Í·ԇÌ

50 10 0 0 60

m3/h Q l/min

2

4 50

NPSH

50 η %

η

8 NPSH 6 m 4

G 1 1/4 DN 32 (Øi 36 mm) MXA 205,405

2

30 20 0

G 1 DN 25 (Øi 28 mm)

8

6 100

Q

m3/h

2

4

6

72.1140

4

Hs 3 2 5

1

0

0 8

Hs (m) Ç˚ÒÓÚ‡ ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌËfl

171

10

t min 1

2

3

4

5

t (min) ÇÂÏfl Ò‡ÏÓ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌËfl

0


MXA

ë‡ÏÓ‚Ò‡Ò˚‚‡˛˘Ë ÏÌÓ„ÓÒÚÛÔÂ̘‡Ú˚ ̇ÒÓÒ˚

TÂı. ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË n ≈ 2800 Ó·./ÏËÌ. 230 V 400 V

3~ MXA 203 MXA 204/A MXA 205

A 2,4 2,8 3,3

A 1,4 1,6 1,9

MXA 403/A MXA 404/A MXA 405

A 2,8 3,5 4,7

A 1,6 2 2,7

1~

kW 0,63 0,8 1,1

230 V

P1

A 4,2 5,4 7

kW 0,9 1,2 1,6

MXAM 403/A MXAM 404/A MXAM 405

P2

P1

A 3 4,2 5,8

MXAM 203 MXAM 204/A MXAM 205

230 V 400 V

3~

230 V

1~

P1 å‡ÍÒËχθ̇fl ÔÓÚ·ÎflÂχfl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸. P2 çÓÏË̇θ̇fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl. ÑÓÔÛÒÍË Òӄ·ÒÌÓ Òڇ̉‡ÚÛ ISO 9906, ÔËÎÓÊÂÌË “A”.

Q

kW 0,45 0,55 0,75

HP 0,6 0,75 1 P2

kW 0,55 0,75 1,1

HP 0,75 1 1,5

m3/h

0

1

2

3

4

4,5

5

l/min

0

16,6

33,3

50

66,6

75

83,3

32 45 55,5

28 40 50

24 34 43

19 27 35,5

14 20 26,5

15 21,5

15,5

0

2

3

4

5

6

6,5

7

8

0

33,3

50

66,6

83,3

100

108,3

116,6

133,3

34 45 56

30 40 51

28 37 47,5

25 33 43

22 28 37,5

17 22 31,5

15 19 28

15 24,5

15,5

H m

Q

m 3/h l/min

H m

êÂÁÛθڇÚ˚ ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ Ò ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ˜ËÒÚÓÈ ‚Ó‰ÓÈ, ·ÂÁ „‡Á‡. ÑÎfl Á̇˜ÂÌËfl ÔÓÎÓÊËÚÂθÌÓÈ ‚˚ÒÓÚ˚ ̇ÔÓ‡ ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl Á‡Ô‡Ò ‚ +0,5 Ï. èË ‡ÒıӉ ·ÓΠ4 ÍÛ·.Ï/˜‡Ò ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ‚Ò‡Ò˚‚‡˛˘Û˛ ÚÛ·Û G 1 1/4 (DN 32).

ê‡ÁÏÂ˚ Ë ‚ÂÒ 488.5

f

140

115

161

213.5

G1

G1

ISO 228

4.93.281

8

210

9

37.5

30

113

112 w

146

253

9.5 9.5

33 155 185

157.5

ÇÂÒ ÌÂÚÚÓ

mm

íàè

11

95

10

33

ÇÂÒ ÌÂÚÚÓ

íàè

kg MXA MXAM

kg

f

h3

w

MXA

MXAM

MXA 203 - MXAM 203

362

176

102

6,6

6,7

MXA 205 - MXAM 205

14

15,3

MXA 204/A - MXAM 204/A

391

192

112

8,7

9,6

MXA 405 - MXAM 405

14,8

16,3

MXA 403/A - MXAM 403/A

391

192

112

8,6

9,5

MXA 404/A - MXAM 404/A

391

192

112

9,5

10,5

Çˉ ‚ ‡ÁÂÁ ÑÓÔÓÎÌËÚÂθ̇fl Á‡˘ËÚ‡ ÓÚ ‡·ÓÚ˚ ·ÂÁ ‚Ó‰˚, ÒÓ ‚Ò‡Ò˚‚‡˛˘ËÏ Ô‡ÚÛ·ÍÓÏ, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚Ï ‚˚¯Â ‚‡Î‡ ̇ÒÓÒ‡ Ë Ò ÙÛÌ͈ËÂÈ Ò‡ÏÓ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌËfl. èÓ˜ÌÓÒÚ¸. äÓÔÛÒ Ì‡ÒÓÒ‡ ÏÓÌÓÎËÚÌ˚È, ÓÚÍ˚Ú ÚÓθÍÓ Ò Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚. äÓÏÔ‡ÍÚÌÓÒÚ¸. ëÓ‰ËÌËÚÂθ̇fl ˜‡ÒÚ¸ Ë ÓÒÌÓ‚‡ÌË ÏÓÌÓÎËÚÌ˚Â. çËÁÍËÈ ÛÓ‚Â̸ ¯Ûχ. ÇÓ‰flÌÓÈ ÔÓÚÓÍ ÔÓıÓ‰ËÚ ‚ÓÍÛ„ ÒÚÛÔÂÌÂÈ.

3.93.124

172

240

220

152

G1 1/4

ISO 228

177 h3

116

G1

ISO 228

ISO 228

Profile for Alex

Calpeda MXA  

Calpeda MXA  

Profile for alexbog4
Advertisement