Page 1

01/2012

GM èÓ„ÛÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚

37

229


GM

èÓ„ÛÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚

èÓ„ÛÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚ ËÁ ·ÓÌÁ˚ ‰Îfl ˜Û„ÛÌ EN-GJL-250 GMV Ò Á‡‰‚ËÌÛÚ˚Ï ‡·. ÍÓÎÂÒÓÏ (‚Ëı‚˚Ï)

ÒÚ. 234

èÓ„ÛÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚ ËÁ ·ÓÌÁ˚ ‰Îfl ˜Û„ÛÌ EN-GJL-250 GMVS c гидравликой, покрытой полиуретаном

ÒÚ. 241

èÓ„ÛÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚ ËÁ ·ÓÌÁ˚ ‰Îfl ˜Û„ÛÌ EN-GJL-250 GMC c Ó‰ÌÓ͇̇θÌ˚Ï ‡·Ó˜ËÏ ÍÓÎÂÒÓÏ

ÒÚ. 243

èÓ„ÛÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚ ËÁ ·ÓÌÁ˚ ‰Îfl ˜Û„ÛÌ EN-GJL-250 GMN c ÏÌÓ„Ó͇̇θÌ˚Ï ‡·Ó˜ËÏ ÍÓÎÂÒÓÏ

ÒÚ. 252

èÓ„ÛÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚ ËÁ ·ÓÌÁ˚ ‰Îfl ˜Û„ÛÌ EN-GJL-250 GMG Ò ÏÓ˘Ì˚Ï ËÁÏÂθ˜ËÚÂÎÂÏ

ÒÚ. 266

èÓ„ÛÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚ ËÁ ÌÂʇ‚²˘ÂÈ ÒÚ‡ÎË AISI 316. I-GMV Ò Á‡‰‚ËÌÛÚ˚Ï ‡·. ÍÓÎÂÒÓÏ (‚Ëı‚˚Ï)

ÒÚ. 270

èÓ„ÛÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚ ËÁ ÌÂʇ‚²˘ÂÈ ÒÚ‡ÎË AISI 316. I-GMC c Ó‰ÌÓ͇̇θÌ˚Ï ‡·Ó˜ËÏ ÍÓÎÂÒÓÏ

ÒÚ. 270

èÓ„ÛÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚ ËÁ ÌÂʇ‚²˘ÂÈ ÒÚ‡ÎË AISI 316. I-GMN c ÏÌÓ„Ó͇̇θÌ˚Ï ‡·Ó˜ËÏ ÍÓÎÂÒÓÏ

ÒÚ. 270

èÓ„ÛÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚ ËÁ ·ÓÌÁ˚ ‰Îfl ÏÓÒÍÓÈ ‚Ó‰˚ Ç 10. Ç-GMV Ò Á‡‰‚ËÌÛÚ˚Ï ‡·. ÍÓÎÂÒÓÏ (‚Ëı‚˚Ï)

ÒÚ. 281

èÓ„ÛÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚ ËÁ ·ÓÌÁ˚ ‰Îfl ÏÓÒÍÓÈ ‚Ó‰˚ Ç 10. Ç-GMC c Ó‰ÌÓ͇̇θÌ˚Ï ‡·Ó˜ËÏ ÍÓÎÂÒÓÏ

ÒÚ. 281

èÓ„ÛÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚ ËÁ ·ÓÌÁ˚ ‰Îfl ÏÓÒÍÓÈ ‚Ó‰˚ Ç 10. Ç-GMN c ÏÌÓ„Ó͇̇θÌ˚Ï ‡·Ó˜ËÏ ÍÓÎÂÒÓÏ

ÒÚ. 281

230


GM

èÓ„ÛÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚

çÓ‚‡fl ÒÂËfl ÔÓ„ÛÊÌ˚ı ̇ÒÓÒÓ‚ Ò ‚˚ÒÓÍÓÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂθÌÓÈ „ˉ‡‚΢ÂÒÍÓÈ ˜‡ÒÚ¸˛, Ô‰̇Á̇˜ÂÌÌÓÈ ‰Îfl ÔÂÂ͇˜ÍË „flÁÌÓÈ ‚Ó‰˚, ‚Ó‰˚ ÒÓ ‚Á‚¯ÂÌÌ˚ÏË ˜‡ÒÚˈ‡ÏË, ÊˉÍÓ„Ó Ì‡‚ÓÁ‡, ÒÚÓ˜ÌÓÈ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÈ ‚Ó‰˚. òËÓÍËÈ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ - ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂθÌÓÒÚ¸ ‰Ó 2300 Ï3/˜ Ë Ì‡ÔÓ ‰Ó 75 Ï Ò ÔÓıÓ‰ÓÏ Ú‚Â‰˚ı ˜‡ÒÚˈ ‡ÁÏÂÓÏ ‰Ó 140 ÏÏ ‚Ó ËÁ·ÂʇÌË ËÒ͇ Á‡ÒÓÂÌËfl. ç‡ÒÓÒ˚ ‡ÒÒ˜ËÚ‡Ì˚ ̇ ÚflÊÂÎ˚È ÂÊËÏ ‡·ÓÚ˚, χÍÒËχθÌÓ Óڂ˜‡˛Ú Ú·ӂ‡ÌËflÏ ‰‡Ê ‚ Ò‡Ï˚ı ÚflÊÂÎ˚ı ÔËÎÓÊÂÌËflı. ÇÁ˚‚ÓÁ‡˘Ë˘ÂÌ̇fl ÏÓ‰ËÙË͇ˆËfl ÖÂı ÔÓ‰ Á‡Í‡Á.

êÄÅéóàÖ äéãÖëÄ

GMV

GMC

GMN

ëíÄçÑÄêíçõÖ ëïÖåõ ìëíÄçéÇäà

‚Ëı‚ÓÂ

Ä

Á‡‚‰ËÌÛÚÓ ‚Ëı‚Ó ÍÓÎÂÒÓ, ‰Îfl ÔÂÂ͇˜ÍË ‡·‡ÁË‚ÌÓÈ ‚Ó‰˚ ËÎË ‚Ó‰˚ Ò ·Óθ¯ËÏË Ë/ËÎË ‚ÓÎÓÍÌËÒÚ˚ÏË ˜‡ÒÚˈ‡ÏË. èËÏÂÌÂÌËfl: ͇̇ÎËÁ‡ˆËÓÌÌ˚ ÒËÒÚÂÏ˚, ÊË‚ÓÚÌÓ‚Ó‰˜ÂÒÍË ıÓÁflÈÒÚ‚‡.

ÔÓ‰‚ËÊ̇fl ÛÒÚ‡Ìӂ͇ Ë ‡‚‡ËÈ̇fl ÛÒÚ‡Ìӂ͇ Ò ÓÔÓÌÓÈ ÒÚÓÈÍÓÈ

Ó‰ËÌ Í‡Ì‡Î

Ç

é‰ÌÓ͇̇θÌÓ ÍÓÎÂÒÓ, ‰Îfl ÔÂÂ͇˜ÍË ÊˉÍÓÒÚÂÈ Ò Ú‚Â‰˚ÏË Ë/ËÎË ‚ÓÎÓÍÌËÒÚ˚ÏË ‚Á‚¯ÂÌÌ˚ÏË ˜‡ÒÚˈ‡ÏË. èËÏÂÌÂÌËfl: Ó˜ËÒÌ˚ ÒÓÓÛÊÂÌËfl, ÊË‚ÓÚÌÓ‚Ó‰˜ÂÒÍË ıÓÁflÈÒÚ‚‡, ÍÓÊ‚ÂÌÌ˚ Á‡‚Ó‰˚.

ÔÓ‰‚ËÊ̇fl ÛÒÚ‡Ìӂ͇ Ò ÍÓÎÂÌÓÏ

ÏÌÓ„Ó͇̇θÌÓÂ

ë

åÌÓ„Ó͇̇θÌÓ ÍÓÎÂÒÓ, ‰Îfl ÔÂÂ͇˜ÍË ˜ËÒÚÓÈ ËÎË „flÁÌÓÈ ‚Ó‰˚ ·ÂÁ ‚ÓÎÓÍÌËÒÚ˚ı ˜‡ÒÚˈ. èËÏÂÌÂÌËfl: ·Óθ¯Ë ‰Â̇ÊÌ˚ ÒËÒÚÂÏ˚, Ó˜ËÒÌ˚ ÒÓÓÛÊÂÌËfl (̇ÔËÏÂ, ‚ ‡˝ÓÔÓÚ‡ı, ̇ ‰ÓÓ„‡ı)

ÌÂÔÓ‰‚ËÊ̇fl ÛÒÚ‡Ìӂ͇ Ò Ì‡Ô‡‚Îfl˛˘ËÏ ÊÂÎÓ·ÓÏ Ë ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂÏ ‰Îfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓ„Ó ÒÓ‰ËÌÂÌËfl.

ËÁÏÂθ˜ËÚÂθ

GMG

D çÂÔÓ‰‚ËÊ̇fl ÛÒÚ‡Ìӂ͇ ‚ ÔÛÒÚÓÈ Í‡ÏÂÂ. ìÒÚ‡Ìӂ͇ ‰Îfl , ˝ÎÂÍÚÓ̇ÒÓÒÓ‚ Ò̇·ÊÂÌÌ˚ı Óı·ʉ‡˛˘ËÏ Ê‡ÍÂÚÓÏ.

åÌÓ„ÓÎÓÔ‡ÒÚÌÓ ÍÓÎÂÒÓ Ò ·ÎÓÍÓÏ ËÁÏÂθ˜ÂÌËfl ̇ ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌËË, ËÁ ÌÂʇ‚²˘ÂÈ ÒÚ‡ÎË AISI 440. èËÏÂÌÂÌËfl: ÔÂÂ‡·ÓÚ͇ ÒÚÓ˜ÌÓÈ ‚Ó‰˚ ÓÚ ‡‚ÚÓÁ‡Ô‡‚ÓÍ, ÊËÎ˚ı ‰ÓÏÓ‚ Ë Í‚‡Ú‡ÎÓ‚.

231

37


GM

èÓ„ÛÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚

é·Î‡ÒÚ¸ ÔËÏÂÌÂÌËfl 80

70

60

H m

GMC

50

40

GMV

GMN

30

20 GMC4 10 GMV4

0 5

Q

m 3/h

10

20

30

40 50

100

ÄÅÅêÖÇàÄíìêõ çÄëéëéÇ B-GM V 4 M 50-80 A åÓ‰ËÙË͇ˆËfl B = ·ÓÌÁ‡ I = ÌÂÊ. Òڇθ (·ÂÁ Û͇Á‡ÌËÈ = ˜Û„ÛÌ) ëÂËfl íËÔ ‡·Ó˜Â„Ó ÍÓÎÂÒ‡ V = ‚Ëı‚Ó C = Ó‰ËÌ Í‡Ì‡Î N = ÏÌÓ„Ó͇̇θÌÓ G = ËÁÏÂθ˜ËÚÂθ 4-ÔÓβÒÌ˚È ‰‚Ë„‡ÚÂθ (·ÂÁ Û͇Á‡ÌËÈ = 2-ÔÓβÒÌ˚È) é‰ÌÓÙ‡ÁÌ˚È ‰‚Ë„‡ÚÂθ (·ÂÁ Û͇Á‡ÌËÈ = ÚÂıÙ‡ÁÌ˚È) ë‚Ó·Ó‰Ì˚È ÔÓıÓ‰ ÑˇÏÂÚ ÔÓ‰‡˛˘Â„Ó Ô‡Ú۷͇ ‚ ÏÏ ê‡ÁÏÂ˚ ̇ÒÓÒ‡

232

200

500

1000

72.2000

2000

3000


GM

èÓ„ÛÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚

LJÎ˚ ËÁ ÒÚ‡ÎË AISI 420Ç Û‚Â΢ÂÌÌÓ„Ó ‡ÁÏÂ‡ ‰Îfl ÚflÊÂÎ˚ı ÂÊËÏÓ‚ ‡·ÓÚ˚. "ëÛıÓÈ" ‰‚Ë„‡ÚÂθ ‰Îfl ÔÓ‚˚¯ÂÌÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË

èÓ‰¯ËÔÌËÍË Û‚Â΢ÂÌÌÓ„Ó ‡ÁÏÂ‡ ‰Îfl ÚflÊÂÎ˚ı ÂÊËÏÓ‚ ‡·ÓÚ˚. å‡ÒÎfl̇fl ͇ÏÂ‡ ‰Îfl Ô‡‚ËθÌÓÈ ÒχÁÍË Ë Óı·ʉÂÌËfl ÛÔÎÓÚÌÂÌËÈ.

Ñ‚ÓÈÌÓ ÏÂı‡Ì˘ÂÒÍÓ ÛÔÎÓÚÌÂÌËÂ

37 ꇷӘË ÍÓÎÂÒ‡ Ë ÒÔË‡ÎË ÒÔˆˇθÌÓÈ ÍÓÌÒÚÛ͈ËË ‰Îfl ÓÔÚËÏËÁ‡ˆËË „ˉ‡‚΢ÂÒÍÓ„Ó äèÑ Ë Û‰‡ÎÂÌËfl Á‡ÒÓfl˛˘Ëı Ú‚Â‰˚ı Ë ‚ÓÎÓÍÌËÒÚ˚ı ˜‡ÒÚˈ.

233


GMV

èÓ„ÛÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚

Ò Á‡‰‚ËÌÛÚ˚Ï ‡·. ÍÓÎÂÒÓÏ (‚Ëı‚˚Ï) àÒÔÓÎÌÂÌË èÓ„ÛÊÌ˚ ˝ÎÂÍÚÓ̇ÒÓÒ˚ Ò ‚Ëı‚˚Ï ‡·. ÍÓÎÂÒÓÏ. Ñ‚ÓÈÌÓ ÛÔÎÓÚÌÂÌËÂ Ò Ï‡ÒÎflÌÓÈ Í‡ÏÂÓÈ. èÓ‰‡˛˘ËÈ Ô‡ÚÛ·ÓÍ DN 80-100-150.

èËÏÂÌÂÌË ÑÎfl „flÁÌÓÈ Ë ÒÚÓ˜ÌÓÈ ‚Ó‰˚, Ò Ú‚Â‰˚ÏË ËÎË ‚ÓÎÓÍÌËÒÚ˚ÏË ˜‡ÒÚˈ‡ÏË. éÒÓ·ÂÌÌÓ ÂÍÓÏÂÌ‰Û˛ÚÒfl ‰Îfl ÓÔÓÓÊÌÂÌËfl ÍÓÎÓ‰ˆÂ‚ Ë ÂÏÍÓÒÚÂÈ ÔÂ‚Ó„Ó Ò·Ó‡ Ë ÒÚÓ˜Ì˚ı flÏ ‚ ·˚ÚÓ‚˚ı Ë ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚ı ÒËÒÚÂχı.

ùÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËÓÌÌ˚ ӄ‡Ì˘ÂÌËfl íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÊˉÍÓÒÚË ‰Ó 40°C. å‡ÍÒ. „ÎÛ·Ë̇ ÔÓ„ÛÊÂÌËfl: 20 Ï (Ò ÔÓ‚Ó‰ÓÏ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ ‰ÎËÌ˚). çÂÔÂ˚‚Ì˚È ÂÊËÏ ‡·ÓÚ˚ (Ò ‚Ó‰ÓÈ Ì‡ ÏËÌËχθÌÓÏ ÛÓ‚Ì ÔÓ„ÛÊÂÌËfl). í‚Â‰˚ ˜‡ÒÚˈ˚ χÍÒ. ÓÚ 50 ‰Ó 100 ÏÏ.

Ñ‚Ë„‡ÚÂθ éÒÌÓ‚Ì˚ χÚÂˇÎ˚ äÓÔÛÒ Ì‡ÒÓÒ‡: ˜Û„ÛÌ EN-GJL-250 ꇷӘ ÍÓÎÂÒÓ: ˜Û„ÛÌ EN-GJL-250+Ni äÓÔÛÒ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl: ˜Û„ÛÌ EN-GJL-250 ä˚¯Í‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl: ˜Û„ÛÌ EN-GJL-250 LJÎ: ïÓÏËÓ‚‡Ì̇fl Òڇθ AISI 420B åÂı. ÛÔÎÓÚÌÂÌË ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl: „‡ÙËÚ/ÍÂ‡ÏË͇ åÂı. ÛÔÎÓÚÌÂÌË ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ̇ÒÓÒ‡: ͇·Ë‰ ÍÂÏÌËfl / ͇·Ë‰ ÍÂÏÌËfl

2-ı ËÎË 4-ÔÓβÒÌ˚È Ë̉Û͈ËÓÌÌ˚È ‰‚Ë„‡ÚÂθ, 50 Ɉ íÂıÙ‡Á̇fl ÏÓ‰ËÙË͇ˆËfl: 400 Ç ±10% ‰Ó 3,1 ÍÇÚ 400/690 Ç ±10% ‚˚¯Â 3,1 ÍÇÚ àÁÓÎflˆËfl Í·ÒÒ‡ "ç". ᇢËÚ‡ IP 68. å‡ÍÒ. ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÔÛÒÍÓ‚: 15 ‚ ˜‡Ò Ò „ÛÎflÌ˚ÏË ËÌÚÂ‚‡Î‡ÏË ä‡·Âθ: H07RN-F, ‰ÎË̇ 10 Ï ÑÎfl ‰Û„Ëı ÏÓ‰ÂÎÂÈ: Ó·‡˘‡Ú¸Òfl ‚ ̇¯ ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËÈ ÓÚ‰ÂÎ.

ꇷӘËÈ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ 100

GMV

50 40

GMV 50-80

30

GMV 80-80

20

GMV4 100-150

H m

GMV4 90-100

10

GMV4 80-100

GMV4 65-80

5 4

72.2001

3 2 5

Q m3/h

10

15

20

30

40

50

234

100

150

200

300

400

500


GMV

èÓ„ÛÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚

Ò Á‡‰‚ËÌÛÚ˚Ï ‡·. ÍÓÎÂÒÓÏ (‚Ëı‚˚Ï)

íÂı. ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË

íàè

GMV 50-80F GMV 50-80E GMV 50-80D GMV 50-80C GMV 50-80B GMV 50-80A GMV 70-80B/A GMV 70-80A/A GMV 80-80B GMV 80-80A GMV 80-80S

åÓ˘. ÌÓÏ. P2 ÍÇÚ 3,2 3,2 5 5,7 18,2 18,2 10 10 15,9 18,2 22,4

I χÍÒ. A 6,5 6,5 11 12,5 34 34 17,9 17,9 30 34 40,1

2,8 6,5 GMV4 65-80D 2,8 6,5 GMV4 65-80C 3,8 8 GMV4 65-80B 4,6 9,5 GMV4 65-80A 7,1 13,5 GMV4 90-100B 7,1 13,5 GMV4 90-100A 11,6 23,2 GMV4 80-100C 14,4 29,5 GMV4 80-100B 14,4 29,5 GMV4 80-100A 27 52,5 GMV4 80-100S 27 52,5 GMV4 100-150E 25 48 GMV4 100-150B 35,7 65,5 GMV4 100-150A åÓ‰ËÙË͇ˆËfl "ATEX Eex" ÔÓ‰ Á‡Í‡Á

èËÚ‡ÌË 3~ 400V 3~ 400V 3~ 400/690V 3~ 400/690V 3~ 400/690V 3~ 400/690V 3~ 400/690V 3~ 400/690V 3~ 400/690V 3~ 400/690V 3~ 400/690V

èÛÒÍ Ó·./ÏËÌ. 2850 ÔflÏÓÈ 2850 ÔflÏÓÈ 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850

1450 3~ 400V 1450 3~ 400V 1450 3~ 400/690V 1450 3~ 400/690V 1450 3~ 400/690V 1450 3~ 400/690V 1450 3~ 400/690V 1450 3~ 400/690V 1450 3~ 400/690V 1450 3~ 400/690V 1450 3~ 400/690V 1450 3~ 400/690V 1450 3~ 400/690V ëڇ̉‡Ú̇fl

ÔflÏÓÈ ÔflÏÓÈ

DN ÏÏ 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

ë‚Ó·. ÔÓı. Ø ÏÏ 50 50 50 50 50 50 70 70 80 80 80

íÂÔÎÓÁ‡˘ËÚ‡ NO HET NO HET

чژËÍË ÍÓÌÚÓÎfl ÔÓÒ‡˜Ë‚‡ÌËfl HET HET

80 80 80 80 100 100 100 100 100 100 150 150 150

65 65 65 65 90 90 80 80 80 80 100 100 100

NO HET NO HET

HET HET

ATEX Eex

37

235


GMV

èÓ„ÛÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚

Ò Á‡‰‚ËÌÛÚ˚Ï ‡·. ÍÓÎÂÒÓÏ (‚Ëı‚˚Ï)

ï‡‡ÍÚÂËÒÚ˘ÂÒÍË ÍË‚˚ 0 25

U.S. g.p.m.

150 100

0 Imp. g.p.m.

200 150

300

250 200

350

400

300

250

0

350

50

80

U.S. g.p.m.

150 100

0 Imp. g.p.m.

200 150

D

H m

E

10

F

350

n = 2850 1/min

45

A

60 15

400

300

GMV 50-80

n = 2850 1/min

C

350

250

160

GMV 50-80 20

300

250 200

ft

40

40

H m

140

B

ft 120

35

20 5

0 40

100

30

0 0

m 3/h Q l/min

20

40

500

80

60 1000

25 0 0 40

0 100

1500

30

m 3/h Q l/min

20

500

40

80

60 1000

1500

100

B

A

30

η%

20

C D

E

10

η% 20 10

F

0

0

8

20

6 P2 4 kW 2 0

D F 0 0

m /h Q l/min 3

20

40

500

E 80

60 1000

0

100

1500

B

A

15 P2 10 kW 5

C

0 0

m 3/h Q l/min

20

500

40

80

60 1000

1500

15

0

U.S. g.p.m.

0

Imp. g.p.m.

200

300 200

400 300

500 400

0

500

0 Imp. g.p.m.

GMV4 65-80

m

n = 1450 1/min

150 100

200 150

300

250 200

250

350

400

300

350

30

GMV 70-80

A

H 40

n = 2850 1/min

m

B

A

10

U.S. g.p.m.

600

H

100 72.2008

72.2007

80

20 ft

B

ft

C

0

0 0

60 50 η% 30 20 10 0 6 5 P2 kW 3 2 1 0

m3/h Q l/min

50

40

20

D

5

10

1000

100

D

B C

0

0 150

2000

60 50 η% 30 20 10 0

A

14 12 P2 kW 8 6 4 2

A D 0 0

m3/h Q l/min

50

1000

100

B C

2000

150 72.2009

0 0

m 3/h Q l/min

20

500

40

60 1000

80

1500

0 100

A B

A B 0 0

m 3/h Q l/min

20

500

40

60 1000

80

1500

100 72.2009

236


GMV

èÓ„ÛÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚

Ò Á‡‰‚ËÌÛÚ˚Ï ‡·. ÍÓÎÂÒÓÏ (‚Ëı‚˚Ï)

ï‡‡ÍÚÂËÒÚ˘ÂÒÍË ÍË‚˚ 0

U.S. g.p.m.

0 50

Imp. g.p.m.

200

300 200

400

400

300

0

600

500

500

U.S. g.p.m.

0 Imp. g.p.m.

300

200

400 300

400

600

500

700 60

n = 1450 1/min

n = 2850 1/min

S

120

15

A

ft

A

ft

H m

B

40

80

10

40

5

B

H m

800

GMV4 90-100

GMV 80-80

30

700

20

160

40

600

500

20 20

10

0 40

0 0

50

m3/h Q l/min

100

1000

0 150

2000

0

m3/h Q l/min

150

2000

B

20

B

0

A

0

25

9 8 P2 6 kW 4 3 2

S

20 P2 15 kW 10

A B 0 0

50

m3/h Q l/min

100

1000

150

2000

A B 0 0

m3/h Q l/min

100

50 1000

150

2000

25

500

0 Imp. g.p.m.

0 1000

600

400

800 600

1200

1000 800

1400 1200

1000

1600 1400

40

GMV4 80-100

120

GMV4 100-150

n = 1450 1/min

n = 1450 1/min

A B

ft

30

60

A

H m

ft

15 H m

U.S. g.p.m.

0 Imp. g.p.m. 80

S 20

72.2011

1000 500

200

3000

72.2010

0 U.S. g.p.m.

0 200

3000

40 η%

A

10

100

50 1000

60

S

30 η% 20

5

0 0

C 40

20

20

10

80

B

10 40

E

5

0 80

0 Q m 3/h 50 l/min 1000 0

100

2000

150

3000

200

250 4000

0

0 300 5000

m3/h Q l/min

50

100 2000

200

40

A

20

C

0

C 100

2000

150

3000

200

0 400

A

10 0 35 30 P2 kW 15 10 5 0

S

0 Q m 3/h 50 l/min 0 1000

6000

20

B

32 24 P2 16 kW 8

B

η%

S

300

4000

E

40

60

η%

0

0 0

A B 250 4000

300 5000 72.2012

A B

0 0

m3/h Q l/min

100 2000

200

4000

300

E

6000

400 72.2013

237

37


GMV

èÓ„ÛÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚

Ò Á‡‰‚ËÌÛÚ˚Ï ‡·. ÍÓÎÂÒÓÏ (‚Ëı‚˚Ï)

ɇ·‡ËÚ˚ Ë ‚ÂÒ

GMV 50-80 GMV 80-80 GMV4 65-80

13

d1 min.

78

83

d2

33

85

d3

100

2“

180

116

DN2

ÏËÌ. ÛÓ‚Â̸

370 256

f DN2

200

HL

hf h1 DN1 L2

250 L1

100

100

L4

20

L3

210

70-80 80-80

160

GMV

210

50-80

GMV4 65-80

160

GMV

18 d4 131

h2

a1

140

a2

412 min

Ø 75

170

194

åÓ‰ËÙË͇ˆËfl ÒÓ ÒÚÓÈÍÓÈ Ë ÍÓÎÂÌÓÏ 90°

TIPO íàè TYPE GMV 50-80F GMV 50-80E GMV 50-80D GMV 50-80C GMV 50-80B GMV 50-80A GMV 70-80B/A GMV 70-80A/A GMV 80-80B GMV 80-80A GMV 80-80S GMV4 65-80D GMV4 65-80C GMV4 65-80B GMV4 65-80A

EN 1092-2 PN 10

åÓ‰ËÙË͇ˆËfl Ò ÒÓ‰ËÌËÚÂθÌ˚Ï ÊÂÎÓ·ÓÏ

Dimensioni - Dimensions ɇ·‡ËÚ˚ ÏÏ mm

DN1

DN2

f

HL

hf

h1

h2

a1

a2

d1

d2

d3

d4

L1

L2

L3

L4

Peso ÇÂÒ Weight Í„ kg

80

80

487

330

116

84

627

149

149

660

541

392

821

395

246

380

570

52

80

80

553

365

116

84

693

149

149

660

541

392

821

395

246

380

570

84

80

80

836

516

122

78

986

164

164

800

611

428

891

445

262

334

555

190

80

80

829

500

65

135

969

167

167

800

633

446

913

467

262

353

576

160

80

80

863

548

60

140

1018

169

175

900

671

481

950

505

315

388

612

190

80

80

1328

586

127

142

1478

193

193

800

672

483

952

503

280

389

614

200

80

80

516

380

80

121

656

143

169

700

548

396

828

402

250

323

512

64

80

80

582

400

80

121

722

143

169

700

548

396

828

402

250

323

512

79

238


GMV

èÓ„ÛÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚

Ò Á‡‰‚ËÌÛÚ˚Ï ‡·. ÍÓÎÂÒÓÏ (‚Ëı‚˚Ï)

ɇ·‡ËÚ˚ Ë ‚ÂÒ

GMV4 90-100 GMV4 80-100

13 78 83

d1 min. 33

d2 d3

85

100

2“ ÏËÌ. ÛÓ‚Â̸

190

116

f DN2

HL

GMV4 90-100

400

h1 GMV4 80-100

DN1

hf

266

220

DN2

L2 L1 250 100

L4 210 160

L3

20 160 210

100

18 d4 131 Ø 100 h2 550 min

a1

150

a2

250

250

åÓ‰ËÙË͇ˆËfl ÒÓ ÒÚÓÈÍÓÈ Ë ÍÓÎÂÌÓÏ 90°

åÓ‰ËÙË͇ˆËfl Ò ÒÓ‰ËÌËÚÂθÌ˚Ï ÊÂÎÓ·ÓÏ

37 TIPO íàè TYPE GMV4 90-100B GMV4 90-100A GMV4 80-100C GMV4 80-100B GMV4 80-100A GMV4 80-100S

EN 1092-2 PN 10

Dimensioni - Dimensions ɇ·‡ËÚ˚ ÏÏ mm

DN1

DN2

f

HL

hf

h1

h2

a1

a2

d1

d2

d3

d4

L1

L2

L3

L4

Peso ÇÂÒ Weight Í„ kg

125

100

829

490

89

111

979

180

180

800

633

443

933

468

277

367

607

170

125

100

921

570

54

147

1091

189

212

800

640

445

940

474

279

369

614

200

125

100

1343

670

54

146

1497

193

212

800

640

441

936

475

280

370

615

340

239


GMV

èÓ„ÛÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚

Ò Á‡‰‚ËÌÛÚ˚Ï ‡·. ÍÓÎÂÒÓÏ (‚Ëı‚˚Ï)

ɇ·‡ËÚ˚ Ë ‚ÂÒ

GMV4 100-150

13 78 83

d1 min. 33

d2 d3

85

100

2“

222

ÏËÌ. ÛÓ‚Â̸

116

DN2 f

DN2

h1

383

538

285

HL

hf

DN1 L2 L1 300 100

250

200

L4

20

200

250

100

L3 18

d4 131

h2

a1

225

a2

740 min

Ø 150

300

300

åÓ‰ËÙË͇ˆËfl ÒÓ ÒÚÓÈÍÓÈ Ë ÍÓÎÂÌÓÏ 90°

TIPO TYPEíàè GMV4 100-150E GMV4 100-150B GMV4 100-150A

åÓ‰ËÙË͇ˆËfl Ò ÒÓ‰ËÌËÚÂθÌ˚Ï ÊÂÎÓ·ÓÏ

EN 1092-2 PN 10

Dimensioni - Dimensions ɇ·‡ËÚ˚ ÏÏ mm

DN1 150

DN2 150

f 1359

HL 710

hf 114

h1 146

h2 1581

a1 193

a2 223

d1 850

d2 675

d3 d4 469 1040

L1 486

L2 280

L3 431

Peso ÇÂÒ Weight Í„ kg L4 355 712

150

150

1014

592

135

143

1236

264

264

1000

880

616 1249

714

450

580

919

240

361


GMVS

èÓ„ÛÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚ (‚Ëı‚˚Ï) c гидравликой, покрытой полиуретаном àÒÔÓÎÌÂÌË èÓ„ÛÊÌ˚ ˝ÎÂÍÚÓ̇ÒÓÒ˚ Ò ‚Ëı‚˚Ï ‡·. ÍÓÎÂÒÓÏ. Рабочее колесо из полиуретана со стальным сердечником и корпусом насоса из чугуна, покрытым в местах наибольшего износа. Ñ‚ÓÈÌÓ ÛÔÎÓÚÌÂÌËÂ Ò Ï‡ÒÎflÌÓÈ Í‡ÏÂÓÈ. èÓ‰‡˛˘ËÈ Ô‡ÚÛ·ÓÍ DN 80.

èËÏÂÌÂÌËÂ В системах, содержащих песок, в керамической промышленности, в обработке мрамора и жидких кристаллов, в промышленных процессах с использованием жидких абразивов. Полиуретановое покрытие гарантирует высокую надежность оборудования сокращая затраты на управление. í‚Â‰˚ ˜‡ÒÚˈ˚ χÍÒ. ÓÚ 35 ÏÏ.

ùÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËÓÌÌ˚ ӄ‡Ì˘ÂÌËfl íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÊˉÍÓÒÚË ‰Ó 40°C. å‡ÍÒ. „ÎÛ·Ë̇ ÔÓ„ÛÊÂÌËfl: 20 Ï (Ò ÔÓ‚Ó‰ÓÏ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ ‰ÎËÌ˚). çÂÔÂ˚‚Ì˚È ÂÊËÏ ‡·ÓÚ˚ (Ò ‚Ó‰ÓÈ Ì‡ ÏËÌËχθÌÓÏ ÛÓ‚Ì ÔÓ„ÛÊÂÌËfl).

Ñ‚Ë„‡ÚÂθ

éÒÌÓ‚Ì˚ χÚÂˇÎ˚ äÓÔÛÒ Ì‡ÒÓÒ‡: ˜Û„ÛÌ EN-GJL-250 с полиуретановым покрытием ꇷӘ ÍÓÎÂÒÓ: ˜Û„ÛÌ EN-GJL-250+Ni с полиуретановым покрытием äÓÔÛÒ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl: ˜Û„ÛÌ EN-GJL-250 ä˚¯Í‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl: ˜Û„ÛÌ EN-GJL-250 LJÎ: ïÓÏËÓ‚‡Ì̇fl Òڇθ AISI 420B åÂı. ÛÔÎÓÚÌÂÌË ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl: „‡ÙËÚ/ÍÂ‡ÏË͇ åÂı. ÛÔÎÓÚÌÂÌË ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ̇ÒÓÒ‡: ͇·Ë‰ ÍÂÏÌËfl / ͇·Ë‰ ÍÂÏÌËfl

2-ı ËÎË 4-ÔÓβÒÌ˚È Ë̉Û͈ËÓÌÌ˚È ‰‚Ë„‡ÚÂθ, 50 Ɉ íÂıÙ‡Á̇fl ÏÓ‰ËÙË͇ˆËfl: 400/690 Ç ±10% àÁÓÎflˆËfl Í·ÒÒ‡ "ç". ᇢËÚ‡ IP 68. å‡ÍÒ. ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÔÛÒÍÓ‚: 15 ‚ ˜‡Ò Ò „ÛÎflÌ˚ÏË ËÌÚÂ‚‡Î‡ÏË ä‡·Âθ: H07RN-F, ‰ÎË̇ 10 Ï ÑÎfl ‰Û„Ëı ÏÓ‰ÂÎÂÈ: Ó·‡˘‡Ú¸Òfl ‚ ̇¯ ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËÈ ÓÚ‰ÂÎ.

ꇷӘËÈ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ 70 60

GMVS 35-80A

50

GMVS 35-80B GMVS 35-80C GMVS 35-80D

40

GMVS

GMVS 35-80E GMVS 35-80F

30

GMVS 35-80G GMVS 35-80H GMVS 35-80L

20

H

37

GMVS4 35-80A

m

10

5 4 3

3

4

5

Q

m 3/h

10

20

50

241

100

150

200


GMVS

èÓ„ÛÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚ (‚Ëı‚˚Ï) c гидравликой, покрытой полиуретаном

íÂı. ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË

åÓ˘. I ÌÓÏ. χÍÒ. P2 ÍÇÚ A 8,2 15,5 GMVS 35-80L 8,2 15,5 GMVS 35-80H 14,7 26,8 GMVS 35-80G 14,7 26,8 GMVS 35-80F 15,9 30 GMVS 35-80E 18,2 34 GMVS 35-80D 18,2 34 GMVS 35-80C 18,2 34 GMVS 35-80B 18,2 34 GMVS 35-80A 7 13,2 GMVS4 35-80A åÓ‰ËÙË͇ˆËfl "ATEX Eex" ÔÓ‰ Á‡Í‡Á

íàè

èËÚ‡ÌËÂ

èÛÒÍ

ë‚Ó·. ÔÓı. Ø ÏÏ 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

DN ÏÏ 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Ó·./ÏËÌ. 3~ 400/690V 2850 3~ 400/690V 2850 3~ 400/690V 2850 3~ 400/690V 2850 3~ 400/690V 2850 3~ 400/690V 2850 3~ 400/690V 2850 3~ 400/690V 2850 3~ 400/690V 2850 3~ 400/690V 1450 ëڇ̉‡Ú̇fl

íÂÔÎÓÁ‡˘ËÚ‡

чژËÍË ÍÓÌÚÓÎfl ÔÓÒ‡˜Ë‚‡ÌËfl

ATEX Eex

ɇ·‡ËÚ˚ Ë ‚ÂÒ d1 min.

GMVS 35-80 GMVS4 35-80

d2 d3

85

ÏËÌ. ÛÓ‚Â̸ 13

f

2“

83

78

HL

33

DN2

180

200

100

116

h1 DN2

DN1 L2

L4 L3

250 100

100

hf

256

370

L1

20

d4

h2

18

165 165

400 min

Ø 75

160 210

210 160

131

h3 t1

t2

åÓ‰ËÙË͇ˆËfl ÒÓ ÒÚÓÈÍÓÈ Ë ÍÓÎÂÌÓÏ 90° TIPO TYPEíàè GMVS 35-80L GMVS 35-80H GMVS 35-80G GMVS 35-80F GMVS 35-80E GMVS 35-80D GMVS 35-80C GMVS 35-80B GMVS 35-80A GMVS4 35-80A

åÓ‰ËÙË͇ˆËfl Ò ÒÓ‰ËÌËÚÂθÌ˚Ï ÊÂÎÓ·ÓÏ

EN 1092-2 PN 10

Dimensioni - Dimensions ɇ·‡ËÚ˚ ÏÏ mm

DN1

DN2

f

HL

hf

h1

h2

h3

t1

t2

d1

d2

d3

d4

L1

L2

L3

L4

Peso ÇÂÒ Weight Í„ kg

80

80

796

468

122

78

936

140

200

200

800

593

408

873

427

242

314

537

150

80

80

867

514

124

100 1017 150

250

250

800

593

408

873

427

242

314

537

191

80

80

796

468

122

78

200

200

800

593

408

873

427

242

314

537

160

936

140

242


GMC

èÓ„ÛÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚

c Ó‰ÌÓ͇̇θÌ˚Ï ‡·Ó˜ËÏ ÍÓÎÂÒÓÏ àÒÔÓÎÌÂÌË èÓ„ÛÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚ Ò Ó‰ÌÓ͇̇θÌ˚Ï ‡·. ÍÓÎÂÒÓÏ. Ñ‚ÓÈÌÓ ÛÔÎÓÚÌÂÌËÂ Ò Ï‡ÒÎflÌÓÈ Í‡ÏÂÓÈ (χÌÊÂÚÌÓ ÛÔÎÓÚÌÂÌË ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl ‰Îfl ÏÓ‰ÂÎÂÈ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸˛ ‰Ó 1 ÍÇÚ). èÓ‰‡˛˘ËÈ Ô‡ÚÛ·ÓÍ DN 50-65-80-100-150.

èËÏÂÌÂÌË ÑÎfl „flÁÌÓÈ Ë Ó˜Â̸ „flÁÌÓÈ ‚Ó‰˚, Ôӯ‰¯ÂÈ ˜ÂÂÁ ¯ÂÚÓ˜ÌÛ˛ ÙËθÚ‡ˆË˛. éÒÓ·ÂÌÌÓ ÂÍÓÏÂÌ‰Û˛ÚÒfl ‰Îfl ‚˚͇˜Ë‚‡ÌËfl ÙÂ͇θÌÓÈ ‚Ó‰˚ ËÁ ͇̇ÎËÁ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÍÓÎÓ‰ˆÂ‚ ËÎË ÙÂ͇θÌ˚ı ÂÏÍÓÒÚÂÈ ÔÂ‚Ó„Ó Ò·Ó‡ ËÎË ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÈ ÒÚÓ˜ÌÓÈ ‚Ó‰˚. í‚Â‰˚ ˜‡ÒÚˈ˚ χÍÒ. ÓÚ 40 ‰Ó 100 ÏÏ.

ùÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËÓÌÌ˚ ӄ‡Ì˘ÂÌËfl íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÊˉÍÓÒÚË ‰Ó 40°C. å‡ÍÒ. „ÎÛ·Ë̇ ÔÓ„ÛÊÂÌËfl: 20 Ï (Ò ÔÓ‚Ó‰ÓÏ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ ‰ÎËÌ˚). çÂÔÂ˚‚Ì˚È ÂÊËÏ ‡·ÓÚ˚ (Ò ‚Ó‰ÓÈ Ì‡ ÏËÌËχθÌÓÏ ÛÓ‚Ì ÔÓ„ÛÊÂÌËfl).

Ñ‚Ë„‡ÚÂθ éÒÌÓ‚Ì˚ χÚÂˇÎ˚ äÓÔÛÒ Ì‡ÒÓÒ‡: ˜Û„ÛÌ EN-GJL-250 ꇷӘ ÍÓÎÂÒÓ: ˜Û„ÛÌ EN-GJL-250+Ni äÓÔÛÒ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl, ä˚¯Í‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl: ˜Û„ÛÌ EN-GJL-250 LJÎ: ïÓÏËÓ‚‡Ì̇fl Òڇθ AISI 420B åÂı. ÛÔÎÓÚÌÂÌË χÌÊÂÚÌÓ ËÁ ÌËÚË· ‰Ó 1 ÍÇÚ åÂı. ÛÔÎÓÚÌÂÌË ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl: „‡ÙËÚ/ÍÂ‡ÏË͇ ‰Îfl ÏÓ˘ÌÓÒÚÂÈ ‚˚¯Â 1 ÍÇÚ. åÂı. ÛÔÎÓÚÌÂÌË ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ̇ÒÓÒ‡: ͇·Ë‰ ÍÂÏÌËfl / ͇·Ë‰ ÍÂÏÌËfl

2-ı, 4-ÔÓβÒÌ˚È Ë̉Û͈ËÓÌÌ˚È ‰‚Ë„‡ÚÂθ, 50 Ɉ é‰ÌÓÙ‡Á̇fl ÏÓ‰ËÙË͇ˆËfl: 230 Ç ±10%, Ò ÔÓÔ·‚ÍÓÏ Ë ‚ÒÚÓÂÌÌ˚Ï ÍÓ̉ÂÌÒ‡ÚÓÓÏ. íÂıÙ‡Á̇fl ÏÓ‰ËÙË͇ˆËfl: 400 Ç ±10% ‰Ó 3,2 ÍÇÚ 400/690 Ç ±10% ‚˚¯Â 3,2 ÍÇÚ àÁÓÎflˆËfl Í·ÒÒ‡ "ç". ᇢËÚ‡ IP 68. å‡ÍÒ. ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÔÛÒÍÓ‚: 15 ‚ ˜‡Ò Ò „ÛÎflÌ˚ÏË ËÌÚÂ‚‡Î‡ÏË ä‡·Âθ: H07RN-F, ‰ÎË̇ 10 Ï ÑÎfl ‰Û„Ëı ÏÓ‰ÂÎÂÈ: Ó·‡˘‡Ú¸Òfl ‚ ̇¯ ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËÈ ÓÚ‰ÂÎ.

ꇷӘËÈ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ 100

GMC

50 40 30

GMC 40-80

20

H

37

GMC4 90-100

m

GMC4 80-100

10

GMC 30-50

5

GMC4 100-150

GMC 40-65

4

GMC4 65-80

72.2002

3 2 5

Q m3/h

10

15

20

30

40

50

243

100

150

200

300

400

500


GMC

èÓ„ÛÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚

c Ó‰ÌÓ͇̇θÌ˚Ï ‡·Ó˜ËÏ ÍÓÎÂÒÓÏ

íÂı. ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË

íàè

GMCM 30-50B GMC 30-50B GMC 30-50A GMCM 40-65B GMC 40-65B GMC 40-65A GMC 40-80D GMC 40-80C GMC 40-80B GMC 40-80A

åÓ˘. ÌÓÏ. P2 ÍÇÚ 1,1 1,4 1,4 1,8 2,4 2,9 13,8 13,8 18,2 18,2

I χÍÒ. A 7,5 3 3 10 5 6 29,5 29,5 34 34

1,2 8,5 GMC4M 65-80C 3,5 1,3 GMC4 65-80C 5 2,3 GMC4 65-80B 6,5 2,8 GMC4 65-80A 2,8 6,5 GMC4 75-80A 8 3,8 GMC4 80-100C 8 3,8 GMC4 80-100B 5 11 GMC4 80-100A 23,2 11,6 GMC4 90-100B 29,5 14,4 GMC4 90-100A 14,4 29,5 GMC4 100-150C 32,5 17,8 GMC4 100-150B/A 43,1 21 GMC4 100-150A/A åÓ‰ËÙË͇ˆËfl "ATEX Eex" ÔÓ‰ Á‡Í‡Á

èËÚ‡ÌË 1~ 230V 3~ 400V 3~ 400V 1~ 230V 3~ 400V 3~ 400V 3~ 400/690V 3~ 400/690V 3~ 400/690V 3~ 400/690V

èÛÒÍ Ó·./ÏËÌ. 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850

1450 1~ 230V 1450 3~ 400V 1450 3~ 400V 1450 3~ 400V 1450 3~ 400V 1450 3~ 400/690V 1450 3~ 400/690V 1450 3~ 400/690V 1450 3~ 400/690V 1450 3~ 400/690V 1450 3~ 400/690V 1450 3~ 400/690V 1450 3~ 400/690V ëڇ̉‡Ú̇fl

244

ÔflÏÓÈ ÔflÏÓÈ ÔflÏÓÈ ÔflÏÓÈ ÔflÏÓÈ ÔflÏÓÈ

ÔflÏÓÈ ÔflÏÓÈ ÔflÏÓÈ ÔflÏÓÈ ÔflÏÓÈ

DN ÏÏ 50 50 50 65 65 65 80 80 80 80

ë‚Ó·. ÔÓı. Ø ÏÏ 30 30 30 40 40 40 40 40 40 40

80 80 80 80 80 100 100 100 100 100 150 150 150

65 65 65 65 75 80 80 80 90 90 100 100 100

íÂÔÎÓÁ‡˘ËÚ‡

HET HET HET HET HET

чژËÍË ÍÓÌÚÓÎfl ÔÓÒ‡˜Ë‚‡ÌËfl HET HET HET HET HET HET

HET HET HET HET

HET HET HET HET HET

ATEX Eex


GMC

èÓ„ÛÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚

c Ó‰ÌÓ͇̇θÌ˚Ï ‡·Ó˜ËÏ ÍÓÎÂÒÓÏ

ï‡‡ÍÚÂËÒÚ˘ÂÒÍË ÍË‚˚ 0 U.S. g.p.m. 50

100

0 Imp. g.p.m.

50

150

200

100

150

U.S. g.p.m.

0

Imp. g.p.m.

100

300 100

200

250

150

200

30

30

GMC 30-50

H m

0

GMC 40-65

80

n = 2850 1/min

ft

20

80

n = 2850 1/min 20

60

60

H m

A

A ft

B 40

40

B

10

10

20

20

0 60

0 Q m 3/h l/min 0

10

20

30 500

250

40

0

0

50 750

60 50

η

40 % 20

B

40

0 60 1000

50 750

A B

10 0

1,5

0

30 500

30 %

0

3

A

P2 2 kW

B

P2 0,5 kW

20 250

η

A

1,0

0 Q m 3/h 10 l/min 0

A B

1 0 Q m 3/h l/min 0

10

20

30 500

250

40

0

50 750

0 U.S. g.p.m. 100 0 Imp. g.p.m.

200

100

300 200

0 Q m 3/h 10 l/min 0

20 250

30 500

40

50 750

60 1000 72.2015

72.2014

400 300

75

GMC 40-80

A

60

200

n = 2850 1/min

B H m 40

C

150

D

ft 100

20 50

0 60

0 Q m 3/h l/min 0

20

40 500

60 1000

37

0 100

80 1500

B

η

C

40 % 20

A D

0 20

A

15

B C

P2 10 kW 5

D 0 Q m 3/h l/min 0

20

40 500

60 1000

80

100 1500 72.2014

245


GMC

èÓ„ÛÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚

c Ó‰ÌÓ͇̇θÌ˚Ï ‡·Ó˜ËÏ ÍÓÎÂÒÓÏ

ï‡‡ÍÚÂËÒÚ˘ÂÒÍË ÍË‚˚ 0

U.S. g.p.m.

0

Imp. g.p.m.

200

300

400

200

0

500

300

400

20

15

GMC4 65-80

0

U.S. g.p.m.

400

600

15

GMC4 80-100 GMC4 75-80

80

A B

H m

ft

10

00

40

-1

00

B 30

20

ft

C

5

50 ft

A

80

0A -8 75

H m

30

60

n = 1450 1/min

-1

10

800

600

40

n = 1450 1/min

1000

800

400

Imp. g.p.m.

20 5 10

80

10

-10

0 70 60 50

0 Q m 3/h 20 l/min 0

40

60 1000

500

80

0 120 2000

100 1500

0 80

m3/h Q l/min 50 1000

100

0 250 4000

200

150 3000

2000

η

η

C

30 % 10 0

% 40

B

A

75

-80

80-

80

100

A

C

80

-10

-10

20

0A

0B

0

4

6 5

3 P2 2 kW 1 0

0 0

0C

A B C 0 Q m 3/h 20 l/min 0

40

60 1000

500

80

100

1 0

120 2000

1500

80-10

0A

P2 3 kW

80-100C

75-80A 0 0

m3/h Q l/min 50 1000

100

80-10

0B

200

150 2000

250 4000

3000

72.2016

72.2015

0 0

U.S. g.p.m.

400

600 400

Imp. g.p.m.

800

1000

600

800

1200

0 U.S. g.p.m. 500

1000

0 Imp. g.p.m.

30

GMC4 90-100

m

n = 1450 1/min

2000

1500 1000

1500

35

ft

H

1000

500

GMC4 100-150

30

n = 1450 1/min

80

ft

A

H

80

m

20

A

B

60

20

B

15

100

60

C

15

40

40

10 10 20

5

0 80

0 m3/h Q l/min 0 1000

2000

3000

0

0 300 5000

200

100

4000

80

η

0 m3/h 0 Q l/min

100 2000

200

4000

300

6000

0 500 8000

400

η

% 40

B

20

% 40

A

A

20

B

0

0 12

C

20

A

10 P2 kW 6

A

16 P2 kW 8

B

B C

4

4 2

20

5

0 0 m3/h Q l/min 0 1000

200

100 2000

3000

4000

300 5000

0 m3/h 0 Q l/min

100 2000

200

4000

300

6000

400

500 8000 72.2018

72.2017

246


GMC

èÓ„ÛÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚

c Ó‰ÌÓ͇̇θÌ˚Ï ‡·Ó˜ËÏ ÍÓÎÂÒÓÏ

ɇ·‡ËÚ˚ Ë ‚ÂÒ

GMC 30-50

52 12 86

450 min. 307 189

3/4“

28

176

51

134

330

Ø 50

75 G 2”

454

ÏËÌ. ÛÓ‚Â̸ HL

84

146 264

132 100

13

110 156

380 226

212

16

90

136

åÓ‰ËÙË͇ˆËfl ÒÓ ÒÚÓÈÍÓÈ Ë ÍÓÎÂÌÓÏ 90°

TIPO TYPEíàè GMCM 30-50B GMC 30-50B GMC 30-50A

400 min

2“ 1/2

511

2“

112 112

392

åÓ‰ËÙË͇ˆËfl Ò ÒÓ‰ËÌËÚÂθÌ˚Ï ÊÂÎÓ·ÓÏ

Peso ÇÂÒ Weight Í„ kg 45

247

37


GMC

èÓ„ÛÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚

c Ó‰ÌÓ͇̇θÌ˚Ï ‡·Ó˜ËÏ ÍÓÎÂÒÓÏ

ɇ·‡ËÚ˚ Ë ‚ÂÒ

GMC 40-65 13 78 83

600 min 447

33

85

317

100

2“ 180

ÏËÌ. ÛÓ‚Â̸ HL

117

DN 65

556

EN 1092-2 PN 10

47

121

253

335

Ø 60

Ø 50 180 200

310

92

198 120

92

18 434 720

260 181

2“ 1/2 2“ 15

96

90

2

1/

15

360 min.

130 130

Ø 69

åÓ‰ËÙË͇ˆËfl ÒÓ ÒÚÓÈÍÓÈ Ë ÍÓÎÂÌÓÏ 90°

TIPO íàè TYPE GMCM 40-65B GMC 40-65B GMC 40-65A

åÓ‰ËÙË͇ˆËfl Ò ÒÓ‰ËÌËÚÂθÌ˚Ï ÊÂÎÓ·ÓÏ

Peso ÇÂÒ Weight Í„ kg 45

248


GMC

èÓ„ÛÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚

c Ó‰ÌÓ͇̇θÌ˚Ï ‡·Ó˜ËÏ ÍÓÎÂÒÓÏ

ɇ·‡ËÚ˚ Ë ‚ÂÒ

GMC 40-80 GMC4M 65-80 GMC4 65-80 GMC4 75-80

13

d1 min.

78 83

d2 33

85

d3

100

2“

180

116

DN2 200

ÏËÌ. ÛÓ‚Â̸ f

DN2

370 256

GMC 40-80 200

HL

DN1 L2

250

210

100

L4

100

20

L3

210

L1

160

GMC4 65-80

160

GMC4 75-80

hf h1

18 d4 131

h2

a1

140

a2

412 min

Ø 75

170

194

åÓ‰ËÙË͇ˆËfl ÒÓ ÒÚÓÈÍÓÈ Ë ÍÓÎÂÌÓÏ 90°

TIPO íàè TYPE GMC 40-80D GMC 40-80C GMC 40-80B GMC 40-80A GMC4M 65-80C GMC4 65-80C GMC4 65-80B GMC4 65-80A GMC4 75-80A

EN 1092-2 PN 10

åÓ‰ËÙË͇ˆËfl Ò ÒÓ‰ËÌËÚÂθÌ˚Ï ÊÂÎÓ·ÓÏ

Dimensioni - Dimensions ɇ·‡ËÚ˚ ÏÏ mm

37

DN1

DN2

f

HL

hf

h1

h2

a1

a2

d1

d2

d3

d4

L1

L2

L3

L4

Peso ÇÂÒ Weight Í„ kg

80

80

890

523

85

116

1040

168

168

750

603

416

883

437

250

323

547

190

80

80

533

330

104

100

673

132

132

658

498

366

775

332

200

273

442

49

80

80

519

360

84

116

659

136

157

658

511

366

791

365

220

293

475

67

80

80

516

380

80

121

656

143

169

700

548

396

828

402

250

323

512

66

249


GMC

èÓ„ÛÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚

c Ó‰ÌÓ͇̇θÌ˚Ï ‡·Ó˜ËÏ ÍÓÎÂÒÓÏ

ɇ·‡ËÚ˚ Ë ‚ÂÒ

GMC4 80-100 GMC4 90-100

13 78 83

d1 min. 33

d2 d3

85

100

2“ ÏËÌ. ÛÓ‚Â̸

190

116

f DN2

HL

400 DN1

GMC4 80-100A 90-100B 90-100A

hf

L2 L1 250 100

100

L4 210 160

L3

20 160 210

GMC4 80-100B

h1

266

220

DN2

18 d4 131 Ø 100 h2 550 min

a1

150

a2

250

250

åÓ‰ËÙË͇ˆËfl ÒÓ ÒÚÓÈÍÓÈ Ë ÍÓÎÂÌÓÏ 90°

TIPO TYPEíàè GMC4 80-100C GMC4 80-100B GMC4 80-100A GMC4 90-100B GMC4 90-100A

EN 1092-2 PN 10

åÓ‰ËÙË͇ˆËfl Ò ÒÓ‰ËÌËÚÂθÌ˚Ï ÊÂÎÓ·ÓÏ

Dimensioni - Dimensions ɇ·‡ËÚ˚ ÏÏ mm

DN1

DN2

f

HL

hf

h1

h2

a1

a2

d1

d2

d3

d4

L1

L2

L3

L4

Peso ÇÂÒ Weight Í„ kg

125

100

597

420

62

138

747

180

231

850

673

466

973

507

300

390

647

117

125

100

852

520

54

147

1002

189

212

800

640

445

940

474

279

369

614

161

125

100

920

570

54

147

1070

189

212

800

640

445

940

474

279

369

614

204

250


GMC

èÓ„ÛÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚

c Ó‰ÌÓ͇̇θÌ˚Ï ‡·Ó˜ËÏ ÍÓÎÂÒÓÏ

ɇ·‡ËÚ˚ Ë ‚ÂÒ

GMC4 100-150

13 78 83

d1 min. 33

d2 d3

85

100

2“

222

ÏËÌ. ÛÓ‚Â̸

116

DN2 f

DN2

538

hf

DN1

GMC4 100-150B 100-150A

L2 L1 300 100

200

L4

20

200

250

100

250

GMC4 100-150C

h1

383

285

HL

L3 18

d4 131

h2

a1

225

a2

740 min

Ø 150

300

300

åÓ‰ËÙË͇ˆËfl ÒÓ ÒÚÓÈÍÓÈ Ë ÍÓÎÂÌÓÏ 90°

TIPO TYPEíàè GMC4 100-150C GMC4 100-150B/A GMC4 100-150A/A

EN 1092-2 PN 10 DN1 150

DN2 150

150

150

åÓ‰ËÙË͇ˆËfl Ò ÒÓ‰ËÌËÚÂθÌ˚Ï ÊÂÎÓ·ÓÏ

Dimensioni - Dimensions ɇ·‡ËÚ˚ ÏÏ mm f HL 933 580 1354 660 1410 760

hf 113

h1 147

80

180

h2 1155 1494 1632

a1 191

a2 223

d1 850

d2 673

d3 d4 467 1038

L1 507

L2 301

L3 431

239

304

990

840

566 1208

673

400

530

251

Peso ÇÂÒ Weight Í„ kg L4 712 218 375 875 450

37


GMN

èÓ„ÛÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚

c ÏÌÓ„Ó͇̇θÌ˚Ï ‡·Ó˜ËÏ ÍÓÎÂÒÓÏ àÒÔÓÎÌÂÌË èÓ„ÛÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚ Ò ÏÌÓ„Ó͇̇θÌ˚Ï ‡·. ÍÓÎÂÒÓÏ. Ñ‚ÓÈÌÓ ÛÔÎÓÚÌÂÌËÂ Ò Ï‡ÒÎflÌÓÈ Í‡ÏÂÓÈ. èÓ‰‡˛˘ËÈ Ô‡ÚÛ·ÓÍ DN 65-80-100- 150-200-250-300.

èËÏÂÌÂÌË ÑÎfl „flÁÌÓÈ Ë Ó˜Â̸ „flÁÌÓÈ ‚Ó‰˚, Ôӯ‰¯ÂÈ ˜ÂÂÁ ¯ÂÚÓ˜ÌÛ˛ ÙËθÚ‡ˆË˛. éÒÓ·ÂÌÌÓ ÂÍÓÏÂÌ‰Û˛ÚÒfl ‰Îfl ‚˚͇˜Ë‚‡ÌËfl ÙÂ͇θÌÓÈ ‚Ó‰˚ ËÁ ͇̇ÎËÁ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÍÓÎÓ‰ ˆÂ‚ ËÎ Ë Í‡Ì‡ÎËÁ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÓÍ ËÎË ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÈ ÒÚÓ˜ÌÓÈ ‚Ó‰˚. á‡ÏÂÌfl˛Ú Ó‰ÌÓ͇̇θÌ˚ ̇ÒÓÒ˚, ÍÓ„‰‡ Ì Ú·ÛÂÚÒfl ·Óθ¯ÓÈ Ò‚Ó·Ó‰Ì˚È ÔÓıÓ‰ ‰Îfl Ú‚Â‰˚ı ˜‡ÒÚˈ. í‚Â‰˚ ˜‡ÒÚˈ˚ χÍÒ. ÓÚ 30 ‰Ó 140 ÏÏ.

ùÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËÓÌÌ˚ ӄ‡Ì˘ÂÌËfl íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÊˉÍÓÒÚË ‰Ó 40°C. å‡ÍÒ. „ÎÛ·Ë̇ ÔÓ„ÛÊÂÌËfl: 20 Ï (Ò ÔÓ‚Ó‰ÓÏ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ ‰ÎËÌ˚). çÂÔÂ˚‚Ì˚È ÂÊËÏ ‡·ÓÚ˚ (Ò ‚Ó‰ÓÈ Ì‡ ÏËÌËχθÌÓÏ ÛÓ‚Ì ÔÓ„ÛÊÂÌËfl).

Ñ‚Ë„‡ÚÂθ 2-ı, 4-ı, 6-Ë, 8-Ë,-ÔÓβÒÌ˚È Ë̉Û͈ËÓÌÌ˚È ‰‚Ë„‡ÚÂθ, 50 Ɉ íÂıÙ‡Á̇fl ÏÓ‰ËÙË͇ˆËfl: 400 Ç ±10% ‰Ó 3,1 ÍÇÚ 400/690 Ç ±10% ‚˚¯Â 3,1 ÍÇÚ àÁÓÎflˆËfl Í·ÒÒ‡ "ç". ᇢËÚ‡ IP 68. å‡ÍÒ. ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÔÛÒÍÓ‚: 15 ‚ ˜‡Ò Ò „ÛÎflÌ˚ÏË ËÌÚÂ‚‡Î‡ÏË ä‡·Âθ: H07RN-F, ‰ÎË̇ 10 Ï ÑÎfl ‰Û„Ëı ÏÓ‰ÂÎÂÈ: Ó·‡˘‡Ú¸Òfl ‚ ̇¯ ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËÈ ÓÚ‰ÂÎ.

éÒÌÓ‚Ì˚ χÚÂˇÎ˚ äÓÔÛÒ Ì‡ÒÓÒ‡: ˜Û„ÛÌ EN-GJL-250 ꇷӘ ÍÓÎÂÒÓ: ˜Û„ÛÌ EN-GJL-250+Ni äÓÔÛÒ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl: ˜Û„ÛÌ EN-GJL-250 ä˚¯Í‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl: ˜Û„ÛÌ EN-GJL-250 LJÎ: ïÓÏËÓ‚‡Ì̇fl Òڇθ AISI 420B åÂı. ÛÔÎÓÚÌÂÌË ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl: „‡ÙËÚ/ÍÂ‡ÏË͇ åÂı. ÛÔÎÓÚÌÂÌË ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ̇ÒÓÒ‡: ͇·Ë‰ ÍÂÏÌËfl / ͇·Ë‰ ÍÂÏÌËfl

ꇷӘËÈ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ 100

GMN

50 40

GMN 40-100

30 GMN4 100-250

20

GMN 30-80 GMN4 80-150

H

GMN4 GMN4 100-150 100-200

m 10 GMN4 80-100

GMN6 100-250 GMN6 100-200

GMN 30-65

5 4 GMN6 80-100

GMN6 80-150

GMN8 100-200

GMN8 100-250 GMN8 140-300

GMN6 140-300 72.2003

3 2 10

Q m3/h 20

30

40

50

100

150

252

200

300

400 500

1000

1500 2000

3000


GMN

èÓ„ÛÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚

c ÏÌÓ„Ó͇̇θÌ˚Ï ‡·Ó˜ËÏ ÍÓÎÂÒÓÏ

íÂı. ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË

DN ÏÏ 65 65 80 80 80 100 100 100 100

ë‚Ó·. ÔÓı. Ø ÏÏ 30 30 30 30 30 40 40 40 40

100 100 100

80 80 80

100 100 150 150 150 150

80 80 80 80 100 100

1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450

150 150 150 150 150 150 150 200 200 200 250 250 250 250

80 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950

200 200 200 250 250 250 250 300 300 300 300

100 100 100 100 100 100 100 140 140 140 140

3~ 400/690V 750 3~ 400/690V 750 3~ 400/690V 750 3~ 400/690V 750 3~ 400/690V 750 ëڇ̉‡Ú̇fl

200 200 250 250 300

100 100 100 100 140

GMN 30-65B GMN 30-65A GMN 30-80B GMN 30-80A GMN 30-80S GMN 40-100D GMN 40-100C GMN 40-100B GMN 40-100S

åÓ˘. ÌÓÏ. P2 ÍÇÚ 3,2 3,2 5,7 5,7 8,2 13,8 13,8 18,2 22,4

I χÍÒ. A 6,5 6,5 12,5 12,5 15,5 29,5 29,5 34 40,1

3~ 400V 3~ 400V 3~ 400/690V 3~ 400/690V 3~ 400/690V 3~ 400/690V 3~ 400/690V 3~ 400/690V 3~ 400/690V

GMN4 80-100D GMN4 80-100C GMN4 80-100A

4,6 7,1 11,6

9,5 13,5 23,2

3~ 400/690V 3~ 400/690V 3~ 400/690V

1450 1450 1450

GMN6 80-100B GMN6 80-100A GMN6 80-150B GMN6 80-150A GMN6 100-150B/A GMN6 100-150A/A

2,3 2,8 5,2 6,4 16 16

6 6,6 12,5 16 34,2 34,2

3~ 400V 3~ 400V 3~ 400/690V 3~ 400/690V 3~ 400/690V 3~ 400/690V

950 950 950 950 950 950

GMN4 80-150C/A GMN4 80-150B/A GMN4 100-150G GMN4 100-150F GMN4 100-150E/A GMN4 100-150D/A GMN4 100-150S/A GMN4 100-200C GMN4 100-200B GMN4 100-200A GMN4 100-250D GMN4 100-250C GMN4 100-250B GMN4 100-250A

27 35,7 20,7 25,4 26,1 35,7 35,7 46 52,1 52,1 77,2 77,2 79,5 79,5

52,2 65,5 41,5 48,5 51 65,5 65,5 83,5 92,5 92,5 135 135 135 135

3~ 400/690V 3~ 400/690V 3~ 400/690V 3~ 400/690V 3~ 400/690V 3~ 400/690V 3~ 400/690V 3~ 400/690V 3~ 400/690V 3~ 400/690V 3~ 400/690V 3~ 400/690V 3~ 400/690V 3~ 400/690V

GMN6 100-200F/A GMN6 100-200E/A GMN6 100-200D/A GMN6 100-250D GMN6 100-250C GMN6 100-250B GMN6 100-250A GMN6 140-300D GMN6 140-300C GMN6 140-300B GMN6 140-300A

16 16 16 23,4 29 40 40 32 40 55,8 55,8

34,2 34,2 34,2 45,5 57 80 80 60,5 80 108 108

3~ 400/690V 3~ 400/690V 3~ 400/690V 3~ 400/690V 3~ 400/690V 3~ 400/690V 3~ 400/690V 3~ 400/690V 3~ 400/690V 3~ 400/690V 3~ 400/690V

íàè

20 9,6 GMN8 100-200B/B 20 9,6 GMN8 100-200A 29,5 13,7 GMN8 100-250B/A 47,5 21,8 GMN8 100-250A/B 59 26,7 GMN8 140-300A åÓ‰ËÙË͇ˆËfl "ATEX Eex" ÔÓ‰ Á‡Í‡Á

èËÚ‡ÌËÂ

èÛÒÍ Ó·./ÏËÌ. . 2850 ÔflÏÓÈ 2850 ÔflÏÓÈ 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850

253

ÔflÏÓÈ ÔflÏÓÈ

íÂÔÎÓÁ‡˘ËÚ‡ HET HET

чژËÍË ÍÓÌÚÓÎfl ÔÓÒ‡˜Ë‚‡ÌËfl HET HET

HET HET

HET HET

ATEX Eex

37


GMN

èÓ„ÛÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚

c ÏÌÓ„Ó͇̇θÌ˚Ï ‡·Ó˜ËÏ ÍÓÎÂÒÓÏ

ï‡‡ÍÚÂËÒÚ˘ÂÒÍË ÍË‚˚ 0 U.S. g.p.m. 0

200 100

Imp. g.p.m.

300

400

200

0

300

20

H m

200

300 200

60

GMN 30-65

A

U.S. g.p.m.

0 Imp. g.p.m.100 40

500

400

400

300

600 500 120

GMN 30-80 n = 2850 1/min

n = 2850 1/min

B

30

S

H m

A

20

B

ft 40

10

80

40

20 10

0 80

0 0

m3/h Q l/min

20

500

40

60 1000

80

0 100

1500

0 80

60

0

0 8

A

P2 kW 2

0 0

0

m3/h Q l/min

20

500

40

60 1000

U.S. g.p.m.

0 Imp. g.p.m. 200

400

600

80

0

100

1500

800

400

A S

B

S

A B

800

GMN 40-100 n = 2850 1/min

B

40

1000

600

C

120

D

30

ft

H m

80

20

40 10

0 0

m3/h Q l/min

50 1000

100

2000

150

3000

0 250 4000

200

η%

B

40

D

20

C

S

0 20 P2 kW

B

10

C

D

S

5 0 0

m3/h Q l/min

50 1000

100

2000

150

3000

200

0 0

m3 /h Q l/min

50

1000

100

2000

140 72.2020

160

S

0

0 140

2000

2

72.2019

80

100

6 P2 kW

B

1

0

1000

20

4

50

50

η%

B

20

0

m3 /h Q l/min

60

A

η%

0 0

250 4000 72.2021

254


GMN

èÓ„ÛÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚

c ÏÌÓ„Ó͇̇θÌ˚Ï ‡·Ó˜ËÏ ÍÓÎÂÒÓÏ

ï‡‡ÍÚÂËÒÚ˘ÂÒÍË ÍË‚˚ 0 U.S. g.p.m. 0

400 200

Imp. g.p.m.

600

0 U.S. g.p.m.

800

400

600

0

800 400

Imp. g.p.m.

1200

1600

800

1200

10 30

GMN6 80-100

GMN4 80-100

20

n = 950 1/min

H m

A ft

B

n = 1450 1/min

H m

60

A

20

ft

C

40

5 10

D

10 20

0 80

0 0

m3/h Q l/min

50 1000

100

150

2000

0 200

3000

60

0 80

100 2000

200

300

4000

η%

B

20

m3/h Q l/min

0 400

6000

60

A

η%

0 0

A

20

0

D

0

3

C

10 8 P2 kW 4

A

2 P2 kW 1

B

A

C D

2 0

0 0

m3/h Q l/min

50 1000

100

150

2000

0

200

3000

0 0

m3/h Q l/min

100 2000

200

300

4000

0 U.S. g.p.m. 400 15

0

Imp. g.p.m.

400

800

1200

0 U.S. g.p.m.

1200

50

40

n = 950 1/min

A

10

0 Imp. g.p.m. 400

800

1600

1200 800

1200

2000

2400 2000

1600

160

GMN4 80-150

GMN6 80-150

H m

72.2024

1600

800

400

6000

72.2023

n = 1450 1/min

40

120

ft

B

30

30

B

ft

H m

C

80

20

20

10

10

5 40

0 80

0 0

m3/h Q l/min

100 2000

200

4000

300

60

0 400

6000

0 80

4000

300

6000

400

500 8000

40

B

20

C

20

0 600 10000

B

0

0

40 P2 kW

10 8 P2 kW 4

A B 0 0

m3/h Q l/min

100 2000

200

4000

300

6000

B C

20 10

2 0

200

η%

A

η%

0 Q m3 /h 100 l/min 2000 0

0

400

0 Q m3 /h 100 l/min 2000 0

200

4000

300

6000

400

500 8000

600 10000 72.2026

72.2025

255

37


GMN

èÓ„ÛÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚

c ÏÌÓ„Ó͇̇θÌ˚Ï ‡·Ó˜ËÏ ÍÓÎÂÒÓÏ

ï‡‡ÍÚÂËÒÚ˘ÂÒÍË ÍË‚˚ 0 25

U.S. g.p.m.

800

0 Imp. g.p.m. 400

1200 800

0 U.S. g.p.m.

2000

1600 1200

1600

40

80

GMN6 100-150 A

15

60

30

ft

H m

40

20

20

10

B

H m

800

1600

1200 800

1200

2000

2400 2000

1600

GMN4 100-150

S

n = 950 1/min

20

0 Imp. g.p.m. 400

120

n = 1450 1/min ft

D E F G

80

10 40 5

0 80

0 0

m3/h Q l/min

100 2000

200

4000

300

6000

η%

80

20

20

0

0

B

300

6000

400

E

m3/h Q l/min

100 2000

200

4000

300

6000

400

0

500 8000

D F

G S E G

10 0 0

0 600 10000

500 8000

S

20

4 0

4000

40 P2 kW

16

A

200

40

A

P2 kW 8

0 Q m 3/h 100 l/min 2000 0

η%

B

40

0

0 500 8000

400

0 Q m3/h 100 l/min 2000 0

200

4000

300

6000

400

D F

500 8000

600 10000 72.2028

72.2027

256


GMN

èÓ„ÛÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚

c ÏÌÓ„Ó͇̇θÌ˚Ï ‡·Ó˜ËÏ ÍÓÎÂÒÓÏ

ï‡‡ÍÚÂËÒÚ˘ÂÒÍË ÍË‚˚ 0 0

U.S. g.p.m.

1000

Imp. g.p.m. 500

1500

0 U.S. g.p.m.

2500

2000

1000

0

2000

1500

2400

3200

1600

2400

20

15

GMN8 100-200

H m

1600 800

Imp. g.p.m.

n = 750 1/min

n = 950 1/min

H m

ft

D

10

40

ft

A

60

GMN6 100-200

40

E 10

B

F

20 5

0 100

20

0 0

m 3/h Q l/min

200

300 5000

400

80 % 0

0

10

14

8 P2 kW

12 P2 kW 8

4

6 200

300 5000

400

400

600

8000

60

20

m /h Q l/min

200 4000

12000

500

4

600 10000

F

E D E

F 0 0

m3/h Q l/min

200 4000

400

600

8000

12000

40

U.S. g.p.m.

0 Imp. g.p.m. 800

1600

2400 1600

2400

0

3200

2000

3000

4000

2000

120

5000 4000

3000

GMN8 100-250

H m

n = 1450 1/min ft

40

n = 750 1/min

A 10

C

H m

U.S. g.p.m. Imp. g.p.m. 1000

15

GMN4 100-200

A B

30

0

4000

3200

800

72.2030

72.2029

0

0 800

D

η%

B

0 0

m3/h Q l/min

80

20

2

0 0

100

A

60

η

0

0 600 10000

500

ft

80

20

B 20 5

40 10

0 80

0 0

m3/h Q l/min

200 4000

400

8000

600

12000

0 1000 16000

800

0 100

m 3/h Q l/min

500

1000

10000

0 20000

80

η%

60

40

0

0

50

20

A B

40 P2 kW 20

B

20

B

C

A

η%

A

20

A

16 P2 kW

C

B

8

10 0

0 0

0 0

m3/h Q l/min

200 4000

400

8000

600

12000

800

4

1000 16000 72.2028

0 0

m 3/h Q l/min

500

10000

1000

20000 72.2031

257

37


GMN

èÓ„ÛÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚

c ÏÌÓ„Ó͇̇θÌ˚Ï ‡·Ó˜ËÏ ÍÓÎÂÒÓÏ

ï‡‡ÍÚÂËÒÚ˘ÂÒÍË ÍË‚˚ 0 0

U.S. g.p.m.

2000

Imp. g.p.m. 1000

3000

5000

4000

2000

0

4000

3000

50

30

GMN6 100-250

H m

1200

B

40

ft

C 40

D

1600

800

2000

1200

1600 160

GMN4 100-250 n = 1450 1/min

B C D

A

10

800

A 80

n = 950 1/min

20

U.S. g.p.m.

0 Imp. g.p.m. 400

120

30

ft

H m

80

20

40 10

0 100

0 0

m 3/h Q l/min

500

0

1000

10000

0

20000 100

80

0 0

m3/h Q l/min 5000

500 10000

1000 15000

0 1500 25000

20000

80

η%

A

60

η%

40

20

C

D

0

A

B D

40

0

20

500

1000

10000

A

60

10 m 3/h Q l/min

B A

100 P2 kW

C

0 0

C

0

40 30 P2 kW

D

20

B

20000

C

B D

0 0

m /h Q l/min 5000

500 10000

1000 15000

1500 25000

20000

72.2033

72.2032

0 U.S. g.p.m. 0

1600 800

Imp. g.p.m.

2400 1600

0

3200

0

2400

U.S. g.p.m. Imp. g.p.m. 2000

4000

6000 4000

10000

8000

8000

6000

30

20 60

GMN8 140-300

GMN6 140-300

H m

n = 750 1/min

H m

ft

A

20

80

n = 950 1/min

A B

40

ft

C

10

D 40 10

20

0

0 0

m3/h Q l/min

400 8000

800

16000

1200

24000

0 1600

0 100

100

A

80

60

%

η%

20

20

0

0

30

60

10

m 3/h Q l/min 10000

1000

20000

30000

A

D

0 0

m /h Q l/min

400 8000

800

16000

C

1200

0 40000

24000

20

1600

B

A

A

50 P2 kW

B

30 3

2000

80

60

P2 20 kW

0 0

D 0 0

m 3/h Q l/min 10000

1000

20000

C 30000

2000

40000 72.2034

72.2030

258


GMN

èÓ„ÛÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚

c ÏÌÓ„Ó͇̇θÌ˚Ï ‡·Ó˜ËÏ ÍÓÎÂÒÓÏ

ɇ·‡ËÚ˚ Ë ‚ÂÒ

GMN 30-65

13 78 83

d1 min. d2

33

85 d3

100

2“

180

185

253

f HL

216

DN2

ÏËÌ. ÛÓ‚Â̸

DN2

117

hf

h1 DN1 L2

200 92

92

120

198

L1

L4 18

L3

d4 180

h2

a1

140

a2

360 min

Ø 62

170

194

åÓ‰ËÙË͇ˆËfl ÒÓ ÒÚÓÈÍÓÈ Ë ÍÓÎÂÌÓÏ 90°

TIPO TYPEíàè GMN 30-65B GMN 30-65A

EN 1092-2 PN 10

åÓ‰ËÙË͇ˆËfl Ò ÒÓ‰ËÌËÚÂθÌ˚Ï ÊÂÎÓ·ÓÏ

Dimensioni - Dimensions ɇ·‡ËÚ˚ ÏÏ mm

37

DN1

DN2

f

HL

hf

h1

h2

a1

a2

d1

d2

d3

d4

L1

L2

L3

L4

Peso ÇÂÒ Weight Í„ kg

80

65

456

300

78

90

596

133

145

625

495

357

767

358

220

289

458

61

259


GMN

èÓ„ÛÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚

c ÏÌÓ„Ó͇̇θÌ˚Ï ‡·Ó˜ËÏ ÍÓÎÂÒÓÏ

ɇ·‡ËÚ˚ Ë ‚ÂÒ

GMN 30-80

13

d1 min.

78 83

d2 33

85

d3

100

2“

180

116

DN2 ÏËÌ. ÛÓ‚Â̸

370 256

f DN2 200

HL

hf h1 DN1 L2

250 20

160

L4

100

160

210

100

L3

210

L1

18 d4 131

h2

a1

140

a2

412 min

Ø 75

185

185

åÓ‰ËÙË͇ˆËfl ÒÓ ÒÚÓÈÍÓÈ Ë ÍÓÎÂÌÓÏ 90°

TIPO íàè TYPE GMN 30-80B GMN 30-80A GMN 30-80S

EN 1092-2 PN 10

åÓ‰ËÙË͇ˆËfl Ò ÒÓ‰ËÌËÚÂθÌ˚Ï ÊÂÎÓ·ÓÏ

Dimensioni - Dimensions ɇ·‡ËÚ˚ ÏÏ mm

DN1

DN2

f

HL

hf

h1

h2

a1

a2

d1

80

80

515

80

80

767

330

110

90

655

133

145

438

132

68

917

165

165

260

Peso ÇÂÒ Weight Í„ kg

d2

d3

d4

L1

L2

L3

L4

700

511

366

791

365

220

293

475

77

700

571

386

851

405

220

292

515

150


GMN

èÓ„ÛÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚

c ÏÌÓ„Ó͇̇θÌ˚Ï ‡·Ó˜ËÏ ÍÓÎÂÒÓÏ

ɇ·‡ËÚ˚ Ë ‚ÂÒ 13

GMN 40-100 GMN 50-100 GMN4 80-100 GMN6 80-100

78 83

d1 min. 33

d2 d3

85

100

2“

220

ÏËÌ. ÛÓ‚Â̸

190

116

f

GMN4 80-100A-C

DN2

HL

GMN GMN4 80-100D 40-100 GMN6 80-100

400

h1 DN1

hf

266

220

DN2

L2 L1

L4

250 100

100

20 160 210

210 160

L3

18 d4 131 Ø 100 h2 550 min

a1

150

a2

250

250

åÓ‰ËÙË͇ˆËfl ÒÓ ÒÚÓÈÍÓÈ Ë ÍÓÎÂÌÓÏ 90°

TIPO TYPEíàè GMN 40-100D GMN 40-100C GMN 40-100B GMN 40-100S GMN4 80-100D GMN4 80-100C GMN4 80-100A GMN6 80-100B GMN6 80-100A

åÓ‰ËÙË͇ˆËfl Ò ÒÓ‰ËÌËÚÂθÌ˚Ï ÊÂÎÓ·ÓÏ

EN 1092-2 PN 10

Dimensioni - Dimensions ɇ·‡ËÚ˚ ÏÏ mm

DN1

DN2

f

HL

hf

h1

h2

a1

a2

d1

d2

d3

d4

L1

L2

L3

L4

Peso ÇÂÒ Weight Í„ kg

125

100

794

480

127

73

944

168

184

750

628

441

928

462

275

365

602

200

125 125 125 125

100 100 100 100

73 138 147 147

193 231 212 212

800 850 800 800

628 673 640 640

441 466 445 445

928 973 940 940

462 507 474 474

280 300 279 279

365 390 369 369

602 647 614 614

62

138

1419 747 1002 1040 681 747

193 180 189 189

100

570 424 526 570 372 424

127 62 54 54

125

1269 597 852 920 531 597

180

231

850

673

466

973

507

300

390

647

340 110 160 200 86 111

261

37


GMN

èÓ„ÛÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚

c ÏÌÓ„Ó͇̇θÌ˚Ï ‡·Ó˜ËÏ ÍÓÎÂÒÓÏ

ɇ·‡ËÚ˚ Ë ‚ÂÒ

GMN6 80-150 GMN6 100-150 GMN4 80-150 GMN4 100-150

13 78 83

d1 min. 33

d2 d3

85

100

2“

222

ÏËÌ. ÛÓ‚Â̸

DN2 f

DN2

538

h1 GMN6 100-150 GMN4 80-150 GMN4 100-150

383

HL

285 GMN6 80-150

116

hf

DN1 L2 L1 300 100

100

20

250

200

L3

200

250

L4

18

d4 131

Ø 150

a1

225

a2

300

300

åÓ‰ËÙË͇ˆËfl ÒÓ ÒÚÓÈÍÓÈ Ë ÍÓÎÂÌÓÏ 90°

TIPO TYPEíàè GMN6 80-150B GMN6 80-150A GMN6 100-150B/A GMN6 100-150A/A GMN4 80-150C/A GMN4 80-150B/A GMN4 100-150G GMN4 100-150F GMN4 100-150E/A GMN4 100-150D/A GMN4 100-150S/A

EN 1092-2 PN 10 DN1

DN2

150

740 min

h2

åÓ‰ËÙË͇ˆËfl Ò ÒÓ‰ËÌËÚÂθÌ˚Ï ÊÂÎÓ·ÓÏ

Dimensioni - Dimensions ɇ·‡ËÚ˚ ÏÏ mm

150

f 820 933

HL 540 580

150

150

150 150

hf

h1

L1

L2

L3

467 1038

507

301

431

840

566 1208

673

400

530

878

450

990 990

840 840

566 1208 566 1208

673 673

400 400

530 530

878 878

450 515

304

990

840

566 1208

673

400

530

878

450

304

990

840

566 1208

673

400

530

878

515

a1

a2

d1

d2

d3

113

h2 1042 147 1155

191

223

850

673

1409 737

80

180 1630

239

304

990

150 150

1409 737 1439 742

80 80

180 1630 180 1660

239 239

304 304

150

150

1409 737

80

180 1630

239

150

150

1439 742

80

180 1660

239

262

Peso ÇÂÒ Weight Í„ kg L4 186 712 220

d4


GMN

èÓ„ÛÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚

c ÏÌÓ„Ó͇̇θÌ˚Ï ‡·Ó˜ËÏ ÍÓÎÂÒÓÏ

ɇ·‡ËÚ˚ Ë ‚ÂÒ 13

GMN4 100-200 GMN6 100-200 GMN8 100-200

78 33

83

d1 min. 100

d2 d3

85

2“

ÏËÌ. ÛÓ‚Â̸

337 f

DN2

700

h1

461

HL

DN2 340

116

hf

DN1 L2 L1

300

20 250

400 133

250

300

133

20 d4 110 h2

800 min

a1

265

a2

350

350

åÓ‰ËÙË͇ˆËfl ÒÓ ÒÚÓÈÍÓÈ Ë ÍÓÎÂÌÓÏ 90°

TIPO TYPEíàè GMN4 100-200C GMN4 100-200B GMN4 100-200A GMN6 100-200F/A GMN6 100-200E/A GMN6 100-200D/A GMN8 100-200B/B GMN8 100-200A

åÓ‰ËÙË͇ˆËfl Ò ÒÓ‰ËÌËÚÂθÌ˚Ï ÊÂÎÓ·ÓÏ

EN 1092-2 PN 10 DN1

DN2

200

200

200 200

Dimensioni - Dimensions ɇ·‡ËÚ˚ ÏÏ mm f

HL

L1

L2

L3

L4

Peso ÇÂÒ Weight Í„ kg

656 1469

786

480

-

-

665

958

656 1314

782

480

-

-

460

958

656 1314

782

480

-

-

435

hf

h1

h2

a1

a2

d1

d2

d3

1613 780

153

198

1878

306

335

1200

962

200

1392 665

153

180

1655

269

336

1200

200

1392 665

153

180

1655

269

335

1200

263

37

d4


GMN

èÓ„ÛÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚

c ÏÌÓ„Ó͇̇θÌ˚Ï ‡·Ó˜ËÏ ÍÓÎÂÒÓÏ

ɇ·‡ËÚ˚ Ë ‚ÂÒ 11

11 d1 min.

19

GMN4 100-250 GMN6 100-250 GMN8 100-250

103

d2 d3

120

125

3“

ÏËÌ. ÛÓ‚Â̸

437 f

827

h1

665

HL

DN2 395

119

DN 300

DN1

hf

L2 L1 650

500

30

500 795 d4 113

a1

265

a2

1000 min

h2

350

350

åÓ‰ËÙË͇ˆËfl ÒÓ ÒÚÓÈÍÓÈ Ë ÍÓÎÂÌÓÏ 90°

TIPO íàè TYPE GMN4 100-250D GMN4 100-250C GMN4 100-250B GMN4 100-250A GMN6 100-250D GMN6 100-250C GMN6 100-250B GMN6 100-250A GMN8 100-250B/A GMN8 100-250A/B

åÓ‰ËÙË͇ˆËfl Ò ÒÓ‰ËÌËÚÂθÌ˚Ï ÊÂÎÓ·ÓÏ

EN 1092-2 PN 10 DN1

DN2

250

250

250

Dimensioni - Dimensions ɇ·‡ËÚ˚ ÏÏ mm f

HL

L1

L2

L3

L4

Peso ÇÂÒ Weight Í„ kg

978

600

-

-

914

1400 1203

789 1843 1014

600

-

-

510 590

419

1400 1167

789 1843

978

600

-

-

730

419

1400 1203

789 1843 1014

600

-

-

520 600

hf

h1

h2

a1

a2

1710 835

286

214

1975

336

419

1400 1167

789 1843

250

1408 735 1437

250

180

1670 1702

336

419

250

250

1629 800

286

214

1894

336

250

250

1408 735 1437

250

180

1670 1702

336

264

d1

d2

d3

d4


GMN

èÓ„ÛÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚

c ÏÌÓ„Ó͇̇θÌ˚Ï ‡·Ó˜ËÏ ÍÓÎÂÒÓÏ

ɇ·‡ËÚ˚ Ë ‚ÂÒ 103

11

11 d1 min.

19

GMN6 140-300

d2 d3

120

125

3“

ÏËÌ. ÛÓ‚Â̸

437

119

DN 300 f

DN2

827

h1

665

445

HL

hf

DN1 L2 L1 650

500

30

500 795

d4

540

a1

624

a2

624

åÓ‰ËÙË͇ˆËfl ÒÓ ÒÚÓÈÍÓÈ Ë ÍÓÎÂÌÓÏ 90°

TIPO íàè TYPE GMN6 140-300D GMN6 140-300C GMN6 140-300B GMN6 140-300A GMN8 140-300A

åÓ‰ËÙË͇ˆËfl Ò ÒÓ‰ËÌËÚÂθÌ˚Ï ÊÂÎÓ·ÓÏ

EN 1092-2 PN 10 DN1

DN2

350

300

350 350

1000 min

113

h2

Dimensioni - Dimensions ɇ·‡ËÚ˚ ÏÏ mm f

HL

L2

L3

L4

Peso ÇÂÒ Weight Í„ kg

789 1930 1065

600

-

-

1042

1500 1254

789 1930 1065

600

-

-

1230

1500 1254

789 1930 1065

600

-

-

1024

hf

h1

h2

a1

a2

1959 1127

260

494

2271

465

465

1500 1254

300

2040 1164

260

494

2352

465

465

300

1959 1127

260

494

2271

465

465

265

37

d1

d2

d3

d4

L1


GMG

èÓ„ÛÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚

Ò ÏÓ˘Ì˚Ï ËÁÏÂθ˜ËÚÂÎÂÏ àÒÔÓÎÌÂÌË èÓ„ÛÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚ Ò ÏÓ˘Ì˚Ï ËÁÏÂθ˜ËÚÂÎÂÏ. Ñ‚ÓÈÌÓ ÛÔÎÓÚÌÂÌËÂ Ò Ï‡ÒÎflÌÓÈ Í‡ÏÂÓÈ (ÛÔÎÓÚÌÂÌË χÌÊÂÚÌÓ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl ‰Îfl ÏÓ˘ÌÓÒÚÂÈ ‰Ó 1,6 ÍÇÚ). èÓ‰‡˛˘ËÈ Ô‡ÚÛ·ÓÍ DN 40.

èËÏÂÌÂÌË ÑÎfl ÔÂÂ͇˜Ë‚‡ÌËfl ‚Ó‰˚, ÒÓ‰Âʇ˘ÂÈ ‰ÎËÌÌ˚ ‚ÓÎÓÍÌËÒÚ˚ ˜‡ÒÚˈ˚, ·ÛχÊÌ˚ ËÎË ÚÂÍÒÚËθÌ˚ χÚÂˇÎ˚. éÒÓ·ÂÌÌÓ ÂÍÓÏÂÌ‰Û˛ÚÒfl ‰Îfl ÓÚ͇˜Ë‚‡ÌËfl ÒÚÓ˜ÌÓÈ ‚Ó‰˚ ‚ ·˚ÚÓ‚ÓÈ Ë ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÈ ÒÙÂÂ. í‚Â‰˚ ˜‡ÒÚˈ˚ χÍÒ. ÓÚ 6 ‰Ó 7 ÏÏ.

ùÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËÓÌÌ˚ ӄ‡Ì˘ÂÌËfl íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÊˉÍÓÒÚË ‰Ó 40°C. å‡ÍÒ. „ÎÛ·Ë̇ ÔÓ„ÛÊÂÌËfl: 20 Ï (Ò ÔÓ‚Ó‰ÓÏ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ ‰ÎËÌ˚). çÂÔÂ˚‚Ì˚È ÂÊËÏ ‡·ÓÚ˚ (Ò ‚Ó‰ÓÈ Ì‡ ÏËÌËχθÌÓÏ ÛÓ‚Ì ÔÓ„ÛÊÂÌËfl).

Ñ‚Ë„‡ÚÂθ éÒÌÓ‚Ì˚ χÚÂˇÎ˚ äÓÔÛÒ Ì‡ÒÓÒ‡: ˜Û„ÛÌ EN-GJL-250 ꇷӘ ÍÓÎÂÒÓ: ˜Û„ÛÌ GS 400 äÓÔÛÒ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl, ä˚¯Í‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl: ˜Û„ÛÌ EN-GJL-250 LJÎ: ïÓÏËÓ‚‡Ì̇fl Òڇθ AISI 420B åÂı. ÛÔÎÓÚÌÂÌË χÌÊÂÚÌÓ ËÁ ÌËÚË· ‰Ó 1,6 ÍÇÚ åÂı. ÛÔÎÓÚÌÂÌË ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl: „‡ÙËÚ/ÍÂ‡ÏË͇ ‰Îfl ÏÓ˘ÌÓÒÚÂÈ ‚˚¯Â 1,6 ÍÇÚ åÂı. ÛÔÎÓÚÌÂÌË ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ̇ÒÓÒ‡: ͇·Ë‰ ÍÂÏÌËfl / ͇·Ë‰ ÍÂÏÌËfl

2-ÔÓβÒÌ˚È Ë̉Û͈ËÓÌÌ˚È ‰‚Ë„‡ÚÂθ, 50 Ɉ é‰ÌÓÙ‡Á̇fl ÏÓ‰ËÙË͇ˆËfl: 230 Ç ±10%, Ò ÔÓÔ·‚ÍÓÏ Ë ÔÛθÚÓÏ Ò ÚÂÔÎÓÁ‡˘ËÚÓÈ Ë ÔÛÒÍÓ‚˚ÏË ÍÓ̉ÂÌÒ‡ÚÓ‡ÏË. íÂıÙ‡Á̇fl ÏÓ‰ËÙË͇ˆËfl: 400 Ç ±10% ‰Ó 2,7 ÍÇÚ 400/690 Ç ±10% ‚˚¯Â 2,7 ÍÇÚ àÁÓÎflˆËfl Í·ÒÒ‡ "ç". - ᇢËÚ‡ IP 68. å‡ÍÒ. ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÔÛÒÍÓ‚: 15 ‚ ˜‡Ò Ò „ÛÎflÌ˚ÏË ËÌÚÂ‚‡Î‡ÏË ä‡·Âθ: H07RN-F, ‰ÎË̇ 10 Ï ÑÎfl ‰Û„Ëı ÏÓ‰ÂÎÂÈ: Ó·‡˘‡Ú¸Òfl ‚ ̇¯ ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËÈ ÓÚ‰ÂÎ.

ꇷӘËÈ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ U.S. g.p.m.

0

20

30

40

60

50

70

80

50

160

GMG 7-40A

GMG

GMG 7-40B

40

GMG 7-40C

120

GMG 7-40D ft

30

GMG 7-40E

H m

GMG-GMGM 6-40A

20

GMG-GMGM 6-40B

80

GMGM 6-40C 40

GMGM 6-40D

10

GMGM 6-40E

0

0 0

Q

m 3/h l/min

10

5 100

15 200

20 300 72.2004

266

0


GMG

èÓ„ÛÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚

Ò ÏÓ˘Ì˚Ï ËÁÏÂθ˜ËÚÂÎÂÏ

íÂı. ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË

íàè

GMGM 6-40E/A GMGM 6-40D/A GMGM 6-40C GMGM 6-40B GMG 6-40B GMGM 6-40A GMG 6-40A GMG 7-40E GMG 7-40D GMG 7-40C GMG 7-40B GMG 7-40A

åÓ˘. ÌÓÏ. P2 ÍÇÚ 1,1 1,1 1,1 1,1 1,4 1,8 2,4 3,2 3,2 4,1 5 5

I χÍÒ. A 7,5 7,5 7,5 7,5 3,5 10 5 6,5 6,5 8,5 11 11

åÓ‰ËÙË͇ˆËfl "ATEX Eex" ÔÓ‰ Á‡Í‡Á

èËÚ‡ÌË 1~ 230V 1~ 230V 1~ 230V 1~ 230V 3~ 400V 1~ 230V 3~ 400V 3~ 400V 3~ 400V 3~ 400/690V 3~ 400/690V 3~ 400/690V

èÛÒÍ Ó·./ÏËÌ. 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850

ÔflÏÓÈ ÔflÏÓÈ ÔflÏÓÈ ÔflÏÓÈ ÔflÏÓÈ ÔflÏÓÈ ÔflÏÓÈ ÔflÏÓÈ ÔflÏÓÈ

DN ÏÏ 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

ë‚Ó·. ÔÓı. Ø ÏÏ 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7

íÂÔÎÓÁ‡˘ËÚ‡

HET HET HET HET

чژËÍË ÍÓÌÚÓÎfl ÔÓÒ‡˜Ë‚‡ÌËfl HET HET HET HET HET HET HET HET HET

ATEX Eex

ëڇ̉‡Ú̇fl

37

267


GMG

èÓ„ÛÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚

Ò ÏÓ˘Ì˚Ï ËÁÏÂθ˜ËÚÂÎÂÏ

ï‡‡ÍÚÂËÒÚ˘ÂÒÍË ÍË‚˚ 0 0

U.S. g.p.m. Imp. g.p.m.

30 20

50

40

60

40

30

0

70

50

0

60

U.S. g.p.m. Imp. g.p.m.

30

50

40

20

40

30

60

70

50

60

50

30

H m

A

n = 2850 1/min

n = 2850 1/min

80

B

20

160

GMG 7-40

A

GMG 6-40

ft

C

140

40

B

ft

H m

C

120

D 100

30 40

D

10

E 80 20

E

60

40 0

0 0

m3/h Q l/min

5

50

10

100

200

A

η%

5

10

100

200

15

E

D

C A

B

10

E

0

m3/h Q l/min

η%

D

10

0 0

30

C

20

0 5

2,0

A

P2 kW 1,0

B D

0,5 0

10 40

B

40

0

15

C

1

E 0 0

m /h Q l/min 3

5

100

10

200

A B C D E

4 P2 kW 2 0

15 72.2035

0 0

m3/h Q l/min

5

100

10

200

15 72.2036

268


GMG

èÓ„ÛÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚

Ò ÏÓ˘Ì˚Ï ËÁÏÂθ˜ËÚÂÎÂÏ

ɇ·‡ËÚ˚ Ë ‚ÂÒ

GMGM 6-40D/A, E/A

GMGM 6-40 GMG 6-40 GMG 7-40

52 12

d1 min. d2 d3

86

3/4“ ÏËÌ. ÛÓ‚Â̸

ÏËÌ. ÛÓ‚Â̸

f

f Ø 40

Ø 40

75

HL

HL

28

h1

h1

G 2”

L4

176

L1

L1

134

L2

L2

hf

L4 L3

2“

90

2

1/

2

1/

a2

110 136

R6

16

16

90

a1

100

1“

1“

2“

d4

400 min

L3

åÓ‰ËÙË͇ˆËfl Ò ÒÓ‰ËÌËÚÂθÌ˚Ï ÊÂÎÓ·ÓÏ

åÓ‰ËÙË͇ˆËfl Ò ÂÁ¸·Ó‚˚Ï Ù·̈ÂÏ Ë ÍÓÎÂÌÓÏ 90°

Dimensioni - Dimensions ɇ·‡ËÚ˚ ÏÏ mm Ø1

f

HL

hf

h1

a1

a2

d1

d2

d3

d4

L1

L2

L3

L4

Peso ÇÂÒ Weight Í„ kg

40

441

283

77

106

104

104

450

297

178

392

256

138

154

272

30

40

460

240

71

63

112

112

450

312

194

392

268

150

212

262

40

40

458

315

10

124

121

121

450

327

189

413

288

150

230

405

45

40

517

336

10

124

121

121

450

334

189

420

295

150

230

412

60

TIPO íàè TYPE GMGM 6-40E/A GMGM 6-40D/A GMGM 6-40C GMGM 6-40B GMG 6-40B GMGM 6-40A GMG 6-40A GMG 7-40E GMG 7-40D GMG 7-40C GMG 7-40B GMG 7-40A

269

37


I-GM

èÓ„ÛÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚

AISI 316 àÒÔÓÎÌÂÌË èÓ„ÛÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚ ËÁ ÌÂʇ‚²˘ÂÈ ÒÚ‡ÎË AISI 316. I-GMV Ò Á‡‰‚ËÌÛÚ˚Ï ‡·. ÍÓÎÂÒÓÏ (‚Ëı‚˚Ï) I-GMC c Ó‰ÌÓ͇̇θÌ˚Ï ‡·Ó˜ËÏ ÍÓÎÂÒÓÏ I-GMN c ÏÌÓ„Ó͇̇θÌ˚Ï ‡·Ó˜ËÏ ÍÓÎÂÒÓÏ Ñ‚ÓÈÌÓ ÛÔÎÓÚÌÂÌË ‚ χÒÎflÌÓÈ Í‡ÏÂÓÈ (ÛÔÎÓÚÌÂÌË χÌÊÂÚÌÓ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl ‰Îfl ÏÓ˘ÌÓÒÚÂÈ ‰Ó 2 ÍÇÚ). èÓ‰‡˛˘ËÈ Ô‡ÚÛ·ÓÍ DN 50-65-80-100-150.

èËÏÂÌÂÌË ÑÎfl ÔÂÂ͇˜Ë‚‡ÌËfl ‡„ÂÒÒË‚Ì˚ı Ë ÍÓÓÁËÈÌ˚ı ÊˉÍÓÒÚÂÈ; ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÂÍÓÏÂÌ‰Û˛ÚÒfl ‰Îfl ÓÚ͇˜Ë‚‡ÌËfl ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÈ ‚Ó‰˚, ÚÂıÌÓÎӄ˘ÂÒÍÓÈ ‚Ó‰˚ Ë ÒÚÓÍÓ‚ ËÁ ıËÏ˘ÂÒÍËı ÒËÒÚÂÏ. í‚Â‰˚ ˜‡ÒÚˈ˚ χÍÒ. ÓÚ 30 ‰Ó 100 ÏÏ.

ùÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËÓÌÌ˚ ӄ‡Ì˘ÂÌËfl íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÊˉÍÓÒÚË ‰Ó 40°C. å‡ÍÒ. „ÎÛ·Ë̇ ÔÓ„ÛÊÂÌËfl: 20 Ï (Ò ÔÓ‚Ó‰ÓÏ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ ‰ÎËÌ˚). çÂÔÂ˚‚Ì˚È ÂÊËÏ ‡·ÓÚ˚ (Ò ‚Ó‰ÓÈ Ì‡ ÏËÌËχθÌÓÏ ÛÓ‚Ì ÔÓ„ÛÊÂÌËfl).

Ñ‚Ë„‡ÚÂθ éÒÌÓ‚Ì˚ χÚÂˇÎ˚ äÓÔÛÒ Ì‡ÒÓÒ‡, ꇷӘ ÍÓÎÂÒÓ, äÓÔÛÒ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl, éÔÓ˚: ËÁ ÌÂʇ‚²˘‡fl Òڇθ AISI 316 LJÎ: ÌÂʇ‚²˘‡fl Òڇθ AISI 316L - ÇËÌÚ˚: ÌÂʇ‚²˘‡fl Òڇθ AISI 316 åÂı. ÛÔÎÓÚÌÂÌË χÌÊÂÚÌÓ ËÁ ÌËÚË· ‰Ó 2 ÍÇÚ åÂı. ÛÔÎÓÚÌÂÌË ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl: „‡ÙËÚ/ÍÂ‡ÏË͇/FPM ‰Îfl ÏÓ˘ÌÓÒÚÂÈ ‚˚¯Â 2 ÍÇÚ åÂı. ÛÔÎÓÚÌÂÌË ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ̇ÒÓÒ‡: ͇·Ë‰ ÍÂÏÌËfl / ͇·Ë‰ ÍÂÏÌËfl / FPM

2-ı, 4-ÔÓβÒÌ˚È Ë̉Û͈ËÓÌÌ˚È ‰‚Ë„‡ÚÂθ, 50 Ɉ íÂıÙ‡Á̇fl ÏÓ‰ËÙË͇ˆËfl: 400 Ç ±10% ‰Ó 3,1 ÍÇÚ 400/690 Ç ±10% ‚˚¯Â 3,1 ÍÇÚ àÁÓÎflˆËfl Í·ÒÒ‡ "ç". - ᇢËÚ‡ IP 68. å‡ÍÒ. ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÔÛÒÍÓ‚: 15 ‚ ˜‡Ò Ò „ÛÎflÌ˚ÏË ËÌÚÂ‚‡Î‡ÏË ä‡·Âθ: H07RN-F, ‰ÎË̇ 10 Ï ÑÎfl ‰Û„Ëı ÏÓ‰ÂÎÂÈ: Ó·‡˘‡Ú¸Òfl ‚ ̇¯ ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËÈ ÓÚ‰ÂÎ.

ꇷӘËÈ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ 100

I-GM

50 40 30

I-GMN 20

H m

I-GMC

10

5

I-GMV

4

72.2006

3 2 2

Q m3/h

5

10

15

20

30

270

40

50

100

150

200

300

400 500


I-GM

èÓ„ÛÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚

AISI 316

íÂı. ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË

I-GMV 50-50C I-GMV 50-50B/A I-GMV 50-50A/A

åÓ˘. ÌÓÏ. P2 ÍÇÚ 1,4 1,4 2,4

I χÍÒ. A 3,5 3,5 5

I-GMV4 50-65C I-GMV4 50-65B I-GMV4 50-65A I-GMV4 50-80B I-GMV4 50-80A

1 1 1,3 2,3 2,8

3 3 3,5 5 6,5

3~ 400V 3~ 400V 3~ 400V 3~ 400V 3~ 400V

I-GMC 40-65B I-GMC 40-65A

2,4 2,9

5 6

I-GMN 30-65B I-GMN 30-65A I-GMN 30-80B I-GMN 30-80A I-GMN 30-80S I-GMN 40-100D I-GMN 40-100C I-GMN 40-100B I-GMN 40-100S I-GMN 50-100C I-GMN 50-100B I-GMN 50-100A

3,2 3,2 5,7 5,7 8,2 13,8 13,8 18,2 22,4 48,2 48,2 48,2

6,5 6,5 12,5 12,5 15,5 29,5 29,5 34 40,1 86,5 86,5 86,5

íàè

7,1 13,5 I-GMN4 60-100B 7,1 13,5 I-GMN4 60-100A 11,6 23,2 I-GMN4 80-100B 11,6 23,2 I-GMN4 80-100A 25 48 I-GMN4 100-150B 35,7 65,5 I-GMN4 100-150A åÓ‰ËÙË͇ˆËfl "ATEX Eex" ÔÓ‰ Á‡Í‡Á

ë‚Ó·. ÔÓı. Ø ÏÏ 50 50 50

íÂÔÎÓÁ‡˘ËÚ‡

Ó·./ÏËÌ. 2850 ÔflÏÓÈ 2850 ÔflÏÓÈ 2850 ÔflÏÓÈ

DN ÏÏ 50 50 50

çÖí çÖí çÖí

чژËÍË ÍÓÌÚÓÎfl ÔÓÒ‡˜Ë‚‡ÌËfl çÖí çÖí çÖí

1450 1450 1450 1450 1450

ÔflÏÓÈ ÔflÏÓÈ ÔflÏÓÈ ÔflÏÓÈ ÔflÏÓÈ

65 65 65 80 80

50 50 50 50 50

çÖí çÖí çÖí çÖí çÖí

çÖí çÖí çÖí çÖí çÖí

3~ 400V 3~ 400V

2850 2850

ÔflÏÓÈ ÔflÏÓÈ

65 65

40 40

çÖí çÖí

çÖí çÖí

3~ 400V 3~ 400V 3~ 400/690V 3~ 400/690V 3~ 400/690V 3~ 400/690V 3~ 400/690V 3~ 400/690V 3~ 400/690V 3~ 400/690V 3~ 400/690V 3~ 400/690V

2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850

ÔflÏÓÈ ÔflÏÓÈ

65 65 80 80 80 100 100 100 100 100 100 100

30 30 30 30 30 40 40 40 40 50 50 50

çÖí çÖí

çÖí çÖí

100 100 100 100 150 150

60 60 80 80 100 100

èËÚ‡ÌË 3~ 400V 3~ 400V 3~ 400V

èÛÒÍ

3~ 400/690V 1450 3~ 400/690V 1450 1450 3~ 400/690V 1450 3~ 400/690V 1450 3~ 400/690V 1450 3~ 400/690V ëڇ̉‡Ú̇fl

ATEX Eex

37

271


I-GM

AISI 316

èÓ„ÛÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚

ï‡‡ÍÚÂËÒÚ˘ÂÒÍË ÍË‚˚ 0

U.S. g.p.m.

0

Imp. g.p.m.

50

100

150

50

0

100

10

15

10

40

n = 2850 1/min

80

120 80

8

30

6

ft

5

20

4

C

200

160

240

160

120

200 30

I-GMV4 50-65 n = 1450 1/min

A

H m

B

H m

U.S. g.p.m. Imp. g.p.m.

9

I-GMV 50-50 A

0

25 ft

B

20

C 15 ft

5

10

3 10

2

5

1 0 50

0 Q m3/h 0 l/min 100

10

20 200

300

0 40

30 500

400

0 50

40

m3/h Q l/min 10 200

20

40

30 400

0 60 1000

50 800

600

40

η%

η%

A

20 10

C

0

10

C

0 Q m3/h 0 l/min 100

10

20 200

300

30 500

400

C

0

A

1,5 P2 1 kW 0,5

A B

20

B

2

0

0 0

600

A

1,2

B

P2 0,8 kW 0,4

B

0

40 600

C 0 0

m3/h Q l/min 10 200

20

40

30 400

50 800

600

60 1000 72.2038

72.2037

0 U.S. g.p.m. 100 10

0 Imp. g.p.m.

200

100

300

400

0

300

200

20

A

8

80

120 80

200

160

240

160

120

200 60

I-GMC 40-65

n = 1450 1/min

n = 2850 1/min

ft H m

U.S. g.p.m. Imp. g.p.m.

30

I-GMV4 50-80

9

0

50

15

B

ft

A H m

20

6 5

40

B

10

30

4

ft 20

10

3

5 2 10 1 0 60

0 Q m3/h l/min 0

20

500

40

60 1000

80

1500

0

0 100

60

m3/h Q l/min 10 200

20

40

30 400

600

η%

A

20

B

0

3

3

A

P2 2 kW

A B

20

0

P2 2 kW

B

1

0 60 1000

50 800

40

40

η%

0

0 0

A B

1 0 Q m3/h l/min 0

20

500

40

60 1000

80

1500

0

100

0 0

m3/h Q l/min 10 200

20

40

30 400

600

50 800

60 1000 72.2040

72.2039

272


I-GM

AISI 316

èÓ„ÛÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚

ï‡‡ÍÚÂËÒÚ˘ÂÒÍË ÍË‚˚ 0 U.S. g.p.m. 100 0 Imp. g.p.m.

200

100

300

400

0

U.S. g.p.m.

200

0 Imp. g.p.m.100

300

200

20

300

400

500

300

200

600

400

500

40 60

I-GMN 30-65

n = 2850 1/min

n = 2850 1/min

A

15

ft

30

40

H m

B

H m

120

I-GMN 30-80

10

ft

S

80

A

20

B

20

40 10

5

0 80

0 Q m3/h l/min 0

20

60 1000

40

500

80

0

0 100

1500

80

A

60 η% 40

40

60 1000

80

1500

100

0 140

120 2000

60

η%

A

40

B

20

20

S B

0

0

8

4

A

P2 3 kW

P2 6 kW

B

S

A B

4

2 1

0 Q m3 /h 20 l/min 0 500

0 Q m3/h l/min 0

20

60 1000

40

500

80

2

100

1500

0 Q m3 /h 20 l/min 0 500

40

60 1000

80

1500

100

120 2000

140

72.2041

0 50

U.S. g.p.m.

400

0 Imp. g.p.m. 200

600 400

800

72.2042

1000

600

0

800

80

160

800

1000

600

800

n = 2850 1/min

70

D

ft

60

80

H m

20

240

A

120

C

H m

600 400

I-GMN 50-100

n = 2850 1/min

B 30

400

I-GMN 40-100

S

40

U.S. g.p.m.

0 Imp. g.p.m. 200

200

B C

50

160 ft

40 10

40 120

0 80

0 Q m 3/h l/min 0

50 1000

100

2000

150

3000

0 250 4000

200

60

η%

80

50 1000

100

2000

150

3000

200

250 4000

A

60

B C

40

D

20

20

C

S

0

0

20

60

B

P2 15 kW

S

50 1000

100

2000

150

3000

B C

20

D 0 Q m 3/h l/min 0

A

P2 40 kW

C

10 5

0 Q m3/h l/min 0

η%

B

40

30

200

0

250 4000 72.2043

0 Q m3/h l/min 0

50 1000

100

2000

150

3000

200

250 4000 72.2044

273

37


I-GM

AISI 316

èÓ„ÛÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚

ï‡‡ÍÚÂËÒÚ˘ÂÒÍË ÍË‚˚ 0

U.S. g.p.m.

400

0 Imp. g.p.m. 200

600

800

0 U.S. g.p.m.

1000

600

400

800

25

20

I-GMN4 60-100

800 600

1000 800

1200 1000

1200 80

I-GMN4 80-100 n = 1450 1/min

20

ft

15

60

A

B

H m

600

400

60

n = 1450 1/min

A

400

0 Imp. g.p.m.

40

15

ft

B

H m

10

40

10 20 5

20 5

0 80

0 Q m 3/h l/min 0

100

50 1000

2000

150

3000

60 η% 40

0

0 250 4000

200

80

0

8

12

P2 6 kW

P2 8 kW

A B

4 100

50 1000

2000

150

3000

200

0

250 4000 72.2045

0

U.S. g.p.m.

800

0 Imp. g.p.m. 400

1200 800

1600

1600

I-GMN4 100-150

A 25

n = 1450 1/min

B

80

20 60

H m 15

ft 40

10 20

5

0 Q m3/h l/min 0

100 2000

200

4000

300

6000

0 500 8000

400

A

60

η%

40

B

20 0 30

A

P2 20 kW

B

10 0

A

A B

0 Q m3/h l/min 0

100 2000

200

4000

300

6000

400

0 Q m /h l/min 1000 0

100 2000

200 3000

4000

300 5000

340 72.2046

2000

1200

30

0 340

B

4 0 Q m 3/h l/min 0

300 5000

4000

40

B

20

80

200 3000

60

0

0

100 2000

η%

A

20

2

0 Q m 3/h l/min 1000 0

500 8000 72.2047

274


I-GM

èÓ„ÛÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚

AISI 316

ɇ·‡ËÚ˚ Ë ‚ÂÒ

I-GMV 50-50

52 12

86

450 min. 312 194

3/4“

555

ÏËÌ. ÛÓ‚Â̸ HL

330

Ø 50 125

75

28

176

Ø 55 150 268

134

G 2”

9

132 100

13

110

403

156

252

400 min

Ø 50

90

2“

112 112

392

16

136

åÓ‰ËÙË͇ˆËfl Ò ÂÁ¸·Ó‚˚Ï Ù·̈ÂÏ Ë ÍÓÎÂÌÓÏ 90°

TIPO íàè TYPE I-GMV 50-50C I-GMV 50-50B/A I-GMV 50-50A/A

åÓ‰ËÙË͇ˆËfl Ò ÒÓ‰ËÌËÚÂθÌ˚Ï ÊÂÎÓ·ÓÏ

37

Peso ÇÂÒ Weight Í„ kg 46

275


I-GM

èÓ„ÛÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚

AISI 316

ɇ·‡ËÚ˚ Ë ‚ÂÒ

I-GMV4 50-65 I-GMC 40-65 13 78 83

600 min 447

33

85

317

100

2“

180

117

DN 65 EN 1092-2 PN 10

121

335

Ø 60

47

567

253

ÏËÌ. ÛÓ‚Â̸ HL

200 Ø 50

92

92

180 198 120

310

18 451 720

283

15

15

96

90

2 1/

130 130

2“

Ø 69

åÓ‰ËÙË͇ˆËfl Ò ÂÁ¸·Ó‚˚Ï Ù·̈ÂÏ Ë ÍÓÎÂÌÓÏ 90°

TIPO TYPEíàè I-GMV4 50-65C I-GMV4 50-65B I-GMV4 50-65A I-GMC 40-65B I-GMC 40-65A

åÓ‰ËÙË͇ˆËfl Ò ÒÓ‰ËÌËÚÂθÌ˚Ï ÊÂÎÓ·ÓÏ

Peso ÇÂÒ Weight Í„ kg 47 49

276

360 min.

181


I-GM

èÓ„ÛÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚

AISI 316

ɇ·‡ËÚ˚ Ë ‚ÂÒ

I-GMN 30-65

13 78 83

625 min. 495

33

85 357

100

2“

180 DN 65

ÏËÌ. ÛÓ‚Â̸ HL

253 216

300

EN 1092-2 PN 10

456

DN 65 EN 1092-2 PN 10

117

90

78 DN 80 EN 1092-2 PN 10

92

220

200 92

120

198

358

501

18

333

767 184

360 min

140

145

133

595

Ø 60

170

194

åÓ‰ËÙË͇ˆËfl ÒÓ ÒÚÓÈÍÓÈ Ë ÍÓÎÂÌÓÏ 90°

TIPO íàè TYPE I-GMN 30-65B I-GMN 30-65A

åÓ‰ËÙË͇ˆËfl Ò ÒÓ‰ËÌËÚÂθÌ˚Ï ÊÂÎÓ·ÓÏ

Peso ÇÂÒ Weight Í„ kg 60

277

37


I-GM

èÓ„ÛÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚

AISI 316

ɇ·‡ËÚ˚ Ë ‚ÂÒ

I-GMV4 50-80 I-GMN 30-80

13

d1 min.

78 83

d2 33

85

d3

100

2“

180

116

DN 80 EN 1092-2 PN 10

ÏËÌ. ÛÓ‚Â̸

370 256

f

DN 80 EN 1092-2 PN 10

200

HL

hf h1 DN 80 EN 1092-2 PN 10

250

L2

100

100

20

L3

210

160

L4

160

210

L1

18 d4 131

h2

a2

140

a1

412 min

Ø 80

185

185

åÓ‰ËÙË͇ˆËfl ÒÓ ÒÚÓÈÍÓÈ Ë ÍÓÎÂÌÓÏ 90°

TIPO íàè TYPE I-GMV4 50-80B I-GMV4 50-80A I-GMN 30-80B I-GMN 30-80A I-GMN 30-80S

åÓ‰ËÙË͇ˆËfl Ò ÒÓ‰ËÌËÚÂθÌ˚Ï ÊÂÎÓ·ÓÏ

DN1

DN2

f

HL

hf

h1

h2

a1

a2

d1

d2

d3

d4

L1

L2

L3

L4

Peso ÇÂÒ Weight Í„ kg

80

80

519

363

84

116

659

136

157

658

511

366

791

365

220

355

544

67

80

80

515

330

110

90

655

133

145

700

511

366

791

365

220

355

544

83

80

80

767

438

132

68

917

165

165

700

571

386

851

405

220

362

590

170

EN 1092-2 PN 10

Dimensioni - Dimensions ɇ·‡ËÚ˚ ÏÏ mm

278


I-GM

èÓ„ÛÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚

AISI 316

ɇ·‡ËÚ˚ Ë ‚ÂÒ

I-GMN 40-100 I-GMN 50-100 I-GMN4 60-100 I-GMN4 80-100

13 78

33

83

d1 min.

100

d2 d3

85

2“

ÏËÌ. ÛÓ‚Â̸ 220

190

116

f I-GMN 50-100

DN2

HL

400 DN1

I-GMN4 60-100 80-100

hf

L2 L1 250 100

100

L4

210 160

L3

20

160 210

I-GMN 40-100

h1

266

220

DN2

18 d4 131 Ø 100

a1

150

a2

550 min

h2

250

250

åÓ‰ËÙË͇ˆËfl ÒÓ ÒÚÓÈÍÓÈ Ë ÍÓÎÂÌÓÏ 90°

åÓ‰ËÙË͇ˆËfl Ò ÒÓ‰ËÌËÚÂθÌ˚Ï ÊÂÎÓ·ÓÏ

37 TIPO íàè TYPE I-GMN 40-100D I-GMN 40-100C I-GMN 40-100B I-GMN 40-100S I-GMN 50-100C I-GMN 50-100B I-GMN 50-100A I-GMN4 60-100B I-GMN4 60-100A I-GMN4 80-100B I-GMN4 80-100A

DN1

DN2

f

HL

hf

h1

h2

a1

a2

d1

d2

d3

d4

L1

L2

L3

L4

Peso ÇÂÒ Weight Í„ kg

125

100

845

478

127

73

995

168

184

750

628

441

928

467

280

449

694

210

125

100

1269

570

127

73

1419

193

193

800

628

441

928

462

280

365

602

390

125

100

1033

628

62

139

1183

180

231

850

673

466

973

507

300

474

738

364

125

100

852

526

54

147

1002

189

212

800

640

445

940

474

279

456

706

167

125

100

921

570

53

147

1071

189

212

800

640

445

940

474

279

453

706

220

EN 1092-2 PN 10

Dimensioni - Dimensions ɇ·‡ËÚ˚ ÏÏ mm

279


I-GM

AISI 316

èÓ„ÛÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚

ɇ·‡ËÚ˚ Ë ‚ÂÒ

I-GMN4 100-150

13 78 83

d1 min. 33

d2 d3

85

100

2“

222

ÏËÌ. ÛÓ‚Â̸

116

DN2 f

DN2

538

h1

383

285

HL

hf

DN1 L2 L1 300 100

250

200

20

200

250

100

18

d4 131

h2

740 min

a1

225

a2

300

300

åÓ‰ËÙË͇ˆËfl ÒÓ ÒÚÓÈÍÓÈ Ë ÍÓÎÂÌÓÏ 90°

TIPO íàè TYPE GMN4 100-150B GMN4 100-150A

EN 1092-2 PN 10 DN1

DN2

150

150

åÓ‰ËÙË͇ˆËfl Ò ÒÓ‰ËÌËÚÂθÌ˚Ï ÊÂÎÓ·ÓÏ

Dimensioni - Dimensions ɇ·‡ËÚ˚ ÏÏ mm f 991 1055

HL 576 600

hf

h1

100

160

h2 1216 1293

a1

a2

d1

d2

d3

235

305

990

931

566 1208

280

d4

L1

L2

L3

L4

680

400

-

-

Peso ÇÂÒ Weight Í„ kg 370 405


B-GM

èÓ„ÛÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚

Ç 10 àÒÔÓÎÌÂÌË èÓ„ÛÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚ ËÁ ·ÓÌÁ˚ ‰Îfl ÏÓÒÍÓÈ ‚Ó‰˚ Ç 10. Ç-GMV Ò Á‡‰‚ËÌÛÚ˚Ï ‡·. ÍÓÎÂÒÓÏ (‚Ëı‚˚Ï) Ç-GMC c Ó‰ÌÓ͇̇θÌ˚Ï ‡·Ó˜ËÏ ÍÓÎÂÒÓÏ Ç-GMN c ÏÌÓ„Ó͇̇θÌ˚Ï ‡·Ó˜ËÏ ÍÓÎÂÒÓÏ Ñ‚ÓÈÌÓ ÛÔÎÓÚÌÂÌË ‚ χÒÎflÌÓÈ Í‡ÏÂÓÈ (ÛÔÎÓÚÌÂÌË χÌÊÂÚÌÓ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl ‰Îfl ÏÓ˘ÌÓÒÚÂÈ ‰Ó 2 ÍÇÚ). èÓ‰‡˛˘ËÈ Ô‡ÚÛ·ÓÍ DN 50-65-80.

èËÏÂÌÂÌË ÑÎfl ÔÂÂ͇˜Ë‚‡ÌËfl ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÈ ‚Ó‰˚, ÚÂıÌÓÎӄ˘ÂÒÍÓÈ ‚Ó‰˚ Ë ÒÚÓÍÓ‚ ‚ Ôˢ‚ÓÈ Ë ÏÓÒÍÓÈ ÓÚ‡ÒÎflı. í‚Â‰˚ ˜‡ÒÚˈ˚ χÍÒ. ÓÚ 30 ‰Ó 50 ÏÏ.

ùÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËÓÌÌ˚ ӄ‡Ì˘ÂÌËfl íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÊˉÍÓÒÚË ‰Ó 40°C. å‡ÍÒ. „ÎÛ·Ë̇ ÔÓ„ÛÊÂÌËfl: 20 Ï (Ò ÔÓ‚Ó‰ÓÏ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ ‰ÎËÌ˚). çÂÔÂ˚‚Ì˚È ÂÊËÏ ‡·ÓÚ˚ (Ò ‚Ó‰ÓÈ Ì‡ ÏËÌËχθÌÓÏ ÛÓ‚Ì ÔÓ„ÛÊÂÌËfl).

Ñ‚Ë„‡ÚÂθ 2-ı, 4-ÔÓβÒÌ˚È Ë̉Û͈ËÓÌÌ˚È ‰‚Ë„‡ÚÂθ, 50 Ɉ íÂıÙ‡Á̇fl ÏÓ‰ËÙË͇ˆËfl: 400 Ç ±10% ‰Ó 3,1 ÍÇÚ 400/690 Ç ±10% ‚˚¯Â 3,1 ÍÇÚ àÁÓÎflˆËfl Í·ÒÒ‡ "ç". ᇢËÚ‡ IP 68. å‡ÍÒ. ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÔÛÒÍÓ‚: 15 ‚ ˜‡Ò Ò „ÛÎflÌ˚ÏË ËÌÚÂ‚‡Î‡ÏË ä‡·Âθ: H07RN-F, ‰ÎË̇ 10 Ï ÑÎfl ‰Û„Ëı ÏÓ‰ÂÎÂÈ: Ó·‡˘‡Ú¸Òfl ‚ ̇¯ ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËÈ ÓÚ‰ÂÎ.

éÒÌÓ‚Ì˚ χÚÂˇÎ˚ äÓÔÛÒ Ì‡ÒÓÒ‡, äÓÔÛÒ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl, éÔÓ˚: ËÁ ·ÓÌÁ˚ ‰Îfl ÏÓÒÍÓÈ ‚Ó‰˚ Ç 10 ꇷӘ ÍÓÎÂÒÓ: ÌÂʇ‚²˘‡fl Òڇθ AISI 316 LJΠ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl: ÌÂʇ‚²˘‡fl Òڇθ AISI 316L ÇËÌÚ˚: ÌÂʇ‚²˘‡fl Òڇθ AISI 316 åÂı. ÛÔÎÓÚÌÂÌË χÌÊÂÚÌÓ ËÁ ÌËÚË· ‰Ó 2 ÍÇÚ åÂı. ÛÔÎÓÚÌÂÌË ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl: „‡ÙËÚ/ÍÂ‡ÏË͇ ‰Îfl ÏÓ˘ÌÓÒÚÂÈ ‚˚¯Â 2 ÍÇÚ åÂı. ÛÔÎÓÚÌÂÌË ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ̇ÒÓÒ‡: ͇·Ë‰ ÍÂÏÌËfl / ͇·Ë‰ ÍÂÏÌËfl

ꇷӘËÈ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ 30

B-GM 20

H m

B-GMN

B-GMC 10

37 5

B-GMV

4

72.2005

3

2 2

Q m3/h

5

10

15

281

20

30

40

50

100 120


B-GM

èÓ„ÛÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚

Ç 10

íÂı. ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË

B-GMV 50-50C B-GMV 50-50B/A B-GMV 50-50A/A

åÓ˘. ÌÓÏ. P2 ÍÇÚ 1,4 1,4 2,4

I χÍÒ. A 3,5 3,5 5

B-GMV4 50-65C B-GMV4 50-65B B-GMV4 50-65A B-GMV4 50-80B B-GMV4 50-80A

1 1 1,3 2,3 2,8

3 3 3,5 5 6,5

3~ 400V 3~ 400V 3~ 400V 3~ 400V 3~ 400V

B-GMC 40-65B B-GMC 40-65A

2,4 2,9

5 6

3~ 400V 3~ 400V

íàè

3,2 6,5 B-GMN 30-65B 3,2 6,5 B-GMN 30-65A 5,7 12,5 B-GMN 30-80B 5,7 12,5 B-GMN 30-80A åÓ‰ËÙË͇ˆËfl "ATEX Eex" ÔÓ‰ Á‡Í‡Á

ë‚Ó·. ÔÓı. Ø ÏÏ 50 50 50

íÂÔÎÓÁ‡˘ËÚ‡

Ó·./ÏËÌ. 2850 ÔflÏÓÈ 2850 ÔflÏÓÈ 2850 ÔflÏÓÈ

DN ÏÏ 50 50 50

чژËÍË ÍÓÌÚÓÎfl ÔÓÒ‡˜Ë‚‡ÌËfl

çÖí çÖí çÖí

çÖí çÖí çÖí

1450 1450 1450 1450 1450

ÔflÏÓÈ ÔflÏÓÈ ÔflÏÓÈ ÔflÏÓÈ ÔflÏÓÈ

65 65 65 80 80

50 50 50 50 50

çÖí çÖí çÖí çÖí çÖí

çÖí çÖí çÖí çÖí çÖí

2850 2850

ÔflÏÓÈ ÔflÏÓÈ

65 65

40 40

çÖí çÖí

çÖí çÖí

3~ 400V 2850 3~ 400V 2850 3~ 400/690V 2850 3~ 400/690V 2850 ëڇ̉‡Ú̇fl

ÔflÏÓÈ ÔflÏÓÈ

65 65 80 80

30 30 30 30

çÖí çÖí

çÖí çÖí

èËÚ‡ÌË 3~ 400V 3~ 400V 3~ 400V

èÛÒÍ

282

ATEX Eex


B-GM

èÓ„ÛÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚

Ç 10

ï‡‡ÍÚÂËÒÚ˘ÂÒÍË ÍË‚˚Â

15

0

U.S. g.p.m.

0

Imp. g.p.m.

50

100

0

150

50

100

10

10

U.S. g.p.m.

80

120

160

80

Imp. g.p.m.

40

n = 2850 1/min

8

30

H m

30

n = 1450 1/min

A

25 ft

B

6

ft

C

200

B-GMV4 50-65

H m

B

240

200 160

120

9

B-GMV 50-50 A

0

20

C

5

20

15

4

ft

5

10

3 10

2

5

1 0

0 Q m3/h 0 l/min 100

10

20 200

300

0 40

30 500

400

0

600

50

50

40

m3/h Q l/min 10 200

20

40

30 400

0 60 1000

50 800

600

40

η%

η%

A

20 10

C

0 2

10

0 Q m3/h 0 l/min 100

10

20 200

300

30 500

400

B

C

0

A

1,2

A C

A

20

B

1,5 P2 1 kW 0,5 0

0 0

B

P2 0,8 kW 0,4

B

0

40

C 0 0

600

m3/h Q l/min 10 200

20

40

30 400

50 800

600

60 1000 72.2049

72.2048

0 U.S. g.p.m. 100 10

0 Imp. g.p.m.

200

100

300

400

0

300

200

20

B-GMV4 50-80

9

A

8 H m

0

U.S. g.p.m. Imp. g.p.m.

80

120 80

160

30

240

200

120

160

200 60

B-GMC 40-65

n = 1450 1/min

n = 2850 1/min

ft

15

20

H m

B

50 ft

A

6 5

40

B

10

30

4

ft 20

10

3

5 2 10 1 0 60

0 Q m3/h l/min 0

20

500

40

60 1000

80

1500

0

0 100

60

m3/h Q l/min 10 200

20

40

30 400

600

η%

A

20 0

0

3

3

A

P2 2 kW

A B

20

B

P2 2 kW

B

1

0 60 1000

50 800

40

40

η%

0

0 0

A B

1 0 Q m3/h l/min 0

20

500

40

60 1000

80

1500

0

100

0 0

m3/h Q l/min 10 200

20

40

30 400

600

50 800

60 1000 72.2051

72.2050

283

37


B-GM

Ç 10

èÓ„ÛÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚

ï‡‡ÍÚÂËÒÚ˘ÂÒÍË ÍË‚˚ 0 U.S. g.p.m. 100 0 Imp. g.p.m.

200

300

0

400

200

100

300

25

20

B-GMN 30-65

200

300

500 400

B-GMN 30-80

A

n = 2850 1/min

B

20

ft

400 300

200

80

60

n = 2850 1/min

A

15

U.S. g.p.m.

0 Imp. g.p.m. 100

60

B

H m

40

10

15

ft

H m

40

10 20 5

20 5

0 80

0 Q m3/h l/min 0

20

500

40

60 1000

80

1500

0

0 100

80

A

60

η%

40

40

B

50

1000

75

1500

A

B

0 6

4

A

P2 3 kW

A

P2 4 kW

B

0 125 2000

100

20

0

B

2

2 1

25 500

60

η%

20

0 Q m 3/h l/min 0

0 Q m3/h l/min 0

20

500

40

60 1000

80

1500

0

100 72.2052

0 Q m3/h l/min 0

25 500

50

1000

75

1500

100

125 2000 72.2053

284


B-GM

èÓ„ÛÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚

Ç 10

ɇ·‡ËÚ˚ Ë ‚ÂÒ

B-GMV 50-50

52 12

86

450 min. 312 194

3/4“

544

ÏËÌ. ÛÓ‚Â̸ HL

330

Ø 50 125

75

28

176

Ø 55 150 268

134

G 2”

9

132 100

13

110

403

156

252

400 min

Ø 50

90

2“

112 112

392

16

136

åÓ‰ËÙË͇ˆËfl Ò ÂÁ¸·Ó‚˚Ï Ù·̈ÂÏ Ë ÍÓÎÂÌÓÏ 90°

TIPO TYPEíàè B-GMV 50-50C B-GMV 50-50B/A B-GMV 50-50A/A

åÓ‰ËÙË͇ˆËfl Ò ÒÓ‰ËÌËÚÂθÌ˚Ï ÊÂÎÓ·ÓÏ

37

Peso ÇÂÒ Weight Í„ kg 48

285


B-GM

èÓ„ÛÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚

Ç 10

ɇ·‡ËÚ˚ Ë ‚ÂÒ

B-GMV4 50-65 B-GMC 40-65 13 78 83

600 min 447

33

85

317

100

180

117

DN 65 EN 1092-2 PN 10

121

335

Ø 60

47

556

253

ÏËÌ. ÛÓ‚Â̸ HL

200 Ø 50

92

92

180 198 120

310

18 451 720

283

15

15

96

90

2

1/

130 130

2“

Ø 69

åÓ‰ËÙË͇ˆËfl Ò ÂÁ¸·Ó‚˚Ï Ù·̈ÂÏ Ë ÍÓÎÂÌÓÏ 90°

TIPO TYPEíàè B-GMV4 50-65C B-GMV4 50-65B B-GMV4 50-65A B-GMC 40-65B B-GMC 40-65A

åÓ‰ËÙË͇ˆËfl Ò ÒÓ‰ËÌËÚÂθÌ˚Ï ÊÂÎÓ·ÓÏ

Peso ÇÂÒ Weight Í„ kg 48 50

286

360 min.

181


B-GM

èÓ„ÛÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚

Ç 10

ɇ·‡ËÚ˚ Ë ‚ÂÒ

13

B-GMN 30-65

78 83

625 min. 495

33

85 357

100

2“

180 DN 65

ÏËÌ. ÛÓ‚Â̸ HL

253 216

300

EN 1092-2 PN 10

456

DN 65 EN 1092-2 PN 10

117

90

78 DN 80 EN 1092-2 PN 10

92

220

200 92

120

198

358

501

18

333

767 184

360 min

140

145

133

595

Ø 60

170

194

åÓ‰ËÙË͇ˆËfl Ò ÂÁ¸·Ó‚˚Ï Ù·̈ÂÏ Ë ÍÓÎÂÌÓÏ 90°

TIPO íàè TYPE B-GMN 30-65B B-GMN 30-65A

åÓ‰ËÙË͇ˆËfl Ò ÒÓ‰ËÌËÚÂθÌ˚Ï ÊÂÎÓ·ÓÏ

Peso ÇÂÒ Weight Í„ kg 65

287

37


B-GM

èÓ„ÛÊÌ˚ ̇ÒÓÒ˚

Ç 10

ɇ·‡ËÚ˚ Ë ‚ÂÒ

13

B-GMV4 50-80 B-GMN 30-80

d1 min.

78 83

d2 33

85

d3

100

2“

180

116

DN 80 EN 1092-2 PN 10

ÏËÌ. ÛÓ‚Â̸

370 256

f

DN 80 EN 1092-2 PN 10

200

HL

hf h1 DN 80 EN 1092-2 PN 10

250

L2

100

100

20

L3

210

160

L4

160

210

L1

18 d4 131

h2

a2

140

a1

412 min

Ø 80

185

185

åÓ‰ËÙË͇ˆËfl Ò ÂÁ¸·Ó‚˚Ï Ù·̈ÂÏ Ë ÍÓÎÂÌÓÏ 90°

TIPO íàè TYPE B-GMV4 50-80B B-GMV4 50-80A B-GMN 30-80B B-GMN 30-80A

åÓ‰ËÙË͇ˆËfl Ò ÒÓ‰ËÌËÚÂθÌ˚Ï ÊÂÎÓ·ÓÏ

DN1

DN2

f

HL

hf

h1

h2

a1

a2

d1

d2

d3

d4

L1

L2

L3

L4

Peso ÇÂÒ Weight Í„ kg

80

80

519

363

84

116

659

136

157

658

511

366

791

365

220

355

544

73

80

80

515

330

110

90

655

133

145

700

511

366

791

365

220

355

544

90

EN 1092-2 PN 10

Dimensioni - Dimensions ɇ·‡ËÚ˚ ÏÏ mm

288


GM èËÏÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ò ÒÓ‰ËÌËÚÂθÌÓÈ ÌÓÊÍÓÈ

8

6

5

Ä‚‡ËÈÌ˚È Allarme Ò˄̇ΠAlarm

1. èÓ„ÛÊÌÓÈ ˝ÎÂÍÚÓ̇ÒÓÒ 2. ëÓ‰ËÌËÚÂθ̇fl ÌÓÊ͇ 3. ç‡Ô‡‚Îfl˛˘Ë ÚÛ·˚ 4. èÓ‰‡˛˘‡fl ÚÛ·‡

Marcia 2 ëÍÓÓÒÚ¸ 2 Activation 2

4 7

Marcia 1 ëÍÓÓÒÚ¸ 1 Activation 1

5. é·‡ÚÌ˚È ÍÎ‡Ô‡Ì 6. ᇉ‚ËÊ͇

3

7. ê„ÛÎflÚÓ˚ ÛÓ‚Ìfl (ÔÓÔ·‚ÍË) 8. èÛÎ¸Ú ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl

1

Arresto éÒÚ‡Ìӂ͇ Stop

2

37

289


GM

ÄÍÒÂÒÒÛ‡˚

ò‡Ó‚ÓÈ Ó·‡ÚÌ˚È ÍÎ‡Ô‡Ì äÓÌÒÚÛ͈Ëfl ò‡Ó‚ÓÈ Ó·‡ÚÌ˚È Í·ԇÌ, Ò‡ÏÓÓ˜Ë˘‡˛˘ËÈÒfl, ‰Îfl ÊˉÍÓÒÚÂÈ Ò ÔËÏÂÒflÏË, ‚flÁÍËı ÊˉÍÓÒÚÂÈ, ÓÚ‡·ÓÚ‡ÌÌÓÈ ‚Ó‰˚.

ùÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËÓÌÌ˚ ӄ‡Ì˘ÂÌËfl ꇷӘ‡fl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÓÚ -10°C ‰Ó +80°C. çÓÏË̇θÌÓ ‰‡‚ÎÂÌË 10 ·‡. ìÒÚ‡Ìӂ͇ ‚ÂÚË͇θ̇fl ËÎË „ÓËÁÓÌڇθ̇fl.

å‡ÚÂˇÎ˚ äÓÔÛÒ Í·ԇ̇: ˜Û„ÛÌ EN-GJL-250 ä˚¯Í‡: ˜Û„ÛÌ EN-GJL-250 ò‡ËÍ: ÒÏÓ· ‰Îfl ÂÁ¸·Ó‚˚ı Í·ԇÌÓ‚ VNRP ÒÏÓ· + NBR ‰Îfl VNRP DN 50-100 ˜Û„ÛÌ + NBR ‰Îfl VNRP DN 125-250 ÇËÌÚ˚: ËÁ ÌÂʇ‚²˘‡fl Òڇθ AISI 304 ìÔÎÓÚÌÂÌËÂ: NBR

B DN

B

E

DN

D

A

A

C

C

Dimensioni - Dimensions ê‡ÁÏÂ˚

Dimensioni - Dimensions ê‡ÁÏÂ˚ mm ÏÏ

DN mm ÏÏ

A

B

C

E

Peso ÇÂÒ Weight Í„ kg

VNRP 1 1/4

1“ 1/4

132

111

83

108

VNRP 1 1/2

1“ 1/2

145

122

90

120

2”

173

145

110

2“ 1/2

200

175

130

TIPO íàè

TYPE

VNRP 2 VNRP 2 1/2

mm ÏÏ

íàè TIPO

DN mm ÏÏ

A

B

C

D

Peso ÇÂÒ Weight Í„ kg

1,9

VNRP 50

50

182

192

120

165

9,5

2,4

VNRP 65

65

204

215

124

185

14

135

3,6

VNRP 80

80

260

250

150

200

19,5

155

6,5

VNRP 100

100

300

290

180

220

23,5

VNRP 125

125

350

340

215

250

36

VNRP 150

150

400

388

245

285

38,5

VNRP 200

200

500

480

310

340

69

TYPE

290

Profile for Alex

Calpeda Gm  

Calpeda Gm  

Profile for alexbog4
Advertisement