Page 1

01/2012

CA

ÇÓ‰ÓÍÓθˆÂ‚˚ ҇ÏÓ‚Ò‡Ò˚‚‡˛˘Ë ̇ÒÓÒ˚ äÓÌÒÚÛ͈Ëfl ÇÓ‰ÓÍÓθˆÂ‚˚ ҇ÏÓ‚Ò‡Ò˚‚‡˛˘Ë ÏÓÌÓ·ÎÓ˜Ì˚ ̇ÒÓÒ˚ Ò ‡·Ó˜ËÏ ÍÓÎÂÒÓÏ Á‚ÂÁ‰˜‡ÚÓ„Ó ÚËÔ‡. CA: Версия с корпусом насоса и соединительной частью из чугуна. B-CA: Версия с корпусом насоса и соединительной частью из бронзы. Бронзовые насосы поставляются полностью окрашенными.

èËÏÂÌÂÌË ‰Îfl ˜ËÒÚ˚ı Ì‚Á˚‚ÓÓÔ‡ÒÌ˚ı ÊˉÍÓÒÚÂÈ, Ì ÒÓ‰Âʇ˘Ëı ‡·‡ÁË‚Ì˚ı Ë ‚Á‚¯ÂÌÌ˚ı ˜‡ÒÚˈ Ë Ì ‡„ÂÒÒË‚Ì˚ı ‰Îfl ÍÓÌÒÚÛ͈ËÓÌÌ˚ı χÚÂˇÎÓ‚ ̇ÒÓÒ‡. ‰Îfl Û‚Â΢ÂÌËfl ‰‡‚ÎÂÌËfl, ÔÓ‰‡‚‡ÂÏÓ„Ó ËÁ ‡ÒÔ‰ÂÎËÚÂθÌÓÈ ÒÂÚË (Òӷ≇fl ÏÂÒÚÌ˚ Òڇ̉‡Ú˚) ‰Îfl ÔÂÂ͇˜Ë‚‡ÌËfl ÊˉÍÓÒÚÂÈ, ‚ ÍÓÚÓ˚ı ÔËÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ ‚ÓÁ‰Ûı ËÎË „‡Á ËÎË ÍÓÚÓ˚ ÔÓ‰‡˛ÚÒfl ̇ ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌËÂ Ò ÍÓÓÚÍËÏË ÔÂ·ÓflÏË ‰Îfl ‚Ó‰ÓÒ̇·ÊÂÌËfl ËÁ ÍÓÎÓ‰ˆÂ‚

ùÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËÓÌÌ˚ ӄ‡Ì˘ÂÌËfl íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÊˉÍÓÒÚË ÓÚ -10°C ‰Ó +90°C. íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÓÍÛʇ˛˘Â„Ó ‚ÓÁ‰Ûı‡ Ì ·ÓΠ40°C. å‡ÌÓÏÂÚ˘ÂÒ͇fl ‚˚ÒÓÚ‡ ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌËfl Ì ·ÓΠ9 Ï. çÂÔÂ˚‚Ì˚È ÂÊËÏ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË.

ùÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂθ Индукционный 2-полюсный двигатель, 50 Гц, 2900 об./мин. CA: ÚÂıÙ‡ÁÌ˚È - 230/400 Ç (±10%) CAM: ÏÓÌÓÙ‡ÁÌ˚È 230 Ç (±10%) Ò ÚÂÏÓÁ‡˘ËÚÌ˚Ï ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÏ äÓ̉ÂÌÒ‡ÚÓ ‚ÒÚÓÂÌ ‚ Á‡ÊËÏÌÛ˛ ÍÓÓ·ÍÛ. àÁÓÎflˆËfl Í·ÒÒ‡ “F”. ᇢËÚÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó IP 54. Kласс энергосбережения IE2 для трехфазных двигателей мощностью от 0,75 кВт. äÓÌÒÚÛ͈Ëfl ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË ÒÓ Òڇ̉‡ÚÓÏ EN 60034-1; EN 60034-30. EN 60335-1, EN 60335-2-41.

äÓÌÒÚÛ͈ËÓÌÌ˚ χÚÂˇÎ˚ CA

B-CA

óÛ„ÛÌ

ÅÓÌÁ‡

GJL 200 EN 1561

G-Cu Sn 10 EN 1982

ëÓÒÚ‡‚̇fl ˜‡ÒÚ¸ äÓÔÛÒ Ì‡ÒÓÒ‡ ëÓ‰ËÌËÚ. ˜‡ÒÚ¸

ã‡ÚÛ̸ P- Cu Zn 40 Pb 2 UNI 5705

ꇷӘ ÍÓÎÂÒÓ Ç‡Î

ëÔˆˇθÌ˚ ËÒÔÓÎÌÂÌËfl ÔÓ‰ Á‡Í‡Á

ïÓÏÓ‚‡fl Òڇθ, Òڇ̉‡Ú ïÓÏÓÌËÍÂ΂ÓÏÓÎË·‰ÂÌÓ‚‡fl Òڇθ

åÂı. ÛÔÎÓÚÌÂÌËÂ

‰Û„Ë ̇ÔflÊÂÌËfl частота 60 Гц (см. каталог для частоты 60 Гц) Ò Á‡˘ËÚÌ˚Ï ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÏ IP 55 ÒÔˆˇθÌ˚ ÏÂı. ÛÔÎÓÚÌÂÌËfl для среды с более высокой или более низкой температурой

1.4401 EN 10088 (AISI 316)

1.4104 EN 10088 (AISI 430)

ì„Óθ - ÍÂ‡ÏË͇ - NBR

é·Î‡ÒÚ¸ ÔËÏÂÌÂÌËfl n ≈ 2900 Ó·./ÏËÌ. 0.5

US. g.p.m. 0.5

Imp. g.p.m.

1

2

3

1

2

4

5

3

10

4

5

10

60

CA 91/A H m 150

CA 90/A

ft

40

CA 80E 100

20

CA 60E 50

0 0.1

0.5

m3 /h

2

Q l/min

5

1 10

2 20

30

40

0 3 50 72.863.C

153

21


CA

ÇÓ‰ÓÍÓθˆÂ‚˚ ҇ÏÓ‚Ò‡Ò˚‚‡˛˘Ë ̇ÒÓÒ˚

TÂı. ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË n ≈ 2900 Ó·./ÏËÌ. 3~

230 V 400 V A

CA 60E B-CA 60E

1,7

CA 80E B-CA 80/A

1~

230 V

P1

A

kW

A

Q

P2 kW

HP

1

CAM 60E B-CAM 60E

1,6

0,26 0,15

0,2

2,8 2,3

1,6 1,3

CAM 80E B-CAM 80/A

3,3 3,6

0,72 0,45

0,6

CA 90/A B-CA 90/A

3

1,7

CAM 90/A B-CAM 90/A

4,5

0,9

0,55 0,75

CA 91/A B-CA 91/A

3,7

2,2

CAM 91/A B-CAM 91/A

5,7

1,2

0,75

P1 å‡ÍÒËχθ̇fl ÔÓÚ·ÎflÂχfl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸.

m 3/h 0,12 0,24 0,38 0,48 l/min

0,6

0,75

1

1,2

1,5

1,89

2,4

2

4

6,3

8

10

12,5

16

20

25

31,5

40

20

18

15,5

13

10,5

6,5

36

35

33,5 31,5

29

26

22

15

H m

1

P2 çÓÏË̇θ̇fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl.

42

41

40

37

34

30

25

17

53

51

48

44

39

34

26,5

17

B-CA = àÒÔÓÎÌÂÌËÂ ËÁ ·ÓÌÁ˚

H é·˘‡fl ‚˚ÒÓÚ‡ ̇ÔÓ‡ ‚ Ï

ê‡ÁÏÂ˚ Ë ‚ÂÒ l2

f

l3 DN2

a DN1

h2 h4 h3 h1

g 4.93.217

s w

DN1

b

m2

n2

m1

n1

DN2

ÏÏ

kg

íàè a

f

h1

h2

h3

h4

m1

m2

n1

n2

b

s

l2

l3

w

g

CA

B-CA

256 272

63 63

65 90

103 158 126 158

96 96

80 80

122 100 122 100

22 22

7 7

45 55

14 17

103 109

8 8

G1

28

318

71

112

142 182 106

90

134

22

7

63

21

128

10

6 7,6 10,8 11,4

6,8

3/ 4

18 23

ISO 228

CA 60E CA 80E CA 90/A CA 91/A

B-CA 60E

G G

1/ 2 3/ 4

G1

G G

1/ 2

112

f

l2

l3

a

DN2 DN1

h2 h4 h3 g s w

DN1

4.93.228

b

m2

n2

m1

n1

DN2

h1

ÏÏ

kg

íàè ISO 228

B-CA 80/A B-CA 90/A B-CA 91/A

G

3/ 4

G1

G

3/ 4

G1

a

f

h1

h2

h3

m1

m2

n1

n2

b

s

l2

l3

w

g

23

307

71

90

134 182 106

90

134

112

22

7

55

17

122

10

10

10

13,1 13,9

28

318

71

112

h4

142 182 106

154

90

134

112

22

7

63

21

128

B-CA


CA

ÇÓ‰ÓÍÓθˆÂ‚˚ ҇ÏÓ‚Ò‡Ò˚‚‡˛˘Ë ̇ÒÓÒ˚

ï‡‡ÍÚÂËÒÚ˘ÂÒÍË ÍË‚˚ n ≈ 2900 Ó·./ÏËÌ. 0 U.S. g.p.m.

1

2

3

4

40

80

CA 60E 20

0 U.S. g.p.m.

2

3

4

5

6

8 120

CA 80E

70

Ø 59.85

7

Ø 79.6

60

100

30 H ft

Hm

40 10

Hm

50

15

30

80

H ft

25

20 60

20 5 10

40 0 0

Q m /h

0

l/s

0.2

0.4

l/min

0.6 10

5 0.1

0.8

1.0

0

10

15 0.2

0.2

0.1

0 0

Q m /h

0

l/s

0.5

1

1.5

10

l/min 0.1

2

20 0.2

0.3

30 0.4

0.5

0.6

0.8

0.5

0.7

P kW

P HP

P kW

0.2

3

0.6

0.4

0.5

0.1

0.4 0.3

0

0.2

8

25

8

25

6

20

6

20

15

4

10 2 0

50

0

0.2

Q m3/h

0.4

0 U.S. g.p.m. 2

0.6

4

6

72.074

0.8

8

1.0

NPSH m

0

NPSH ft

NPSH m

0.3

0

0

60

160

CA 90/A 40

10 2

10

15

4

5

5 0

0.5

Q m3/h

1

0 U.S. g.p.m. 2

4

72.075

1.5

6

8

50

0

2

10

CA 91/A 140

P HP

3

NPSH ft

0

Ø 89.7

180 160

Ø 89.6 120

140 120 100

30

80

80

20

60

20

60

40 3 0 Q m /h 0 l/min

0

l/s

0.5

1

1.5

10 0.1

20 0.2

0.3

2 30

0.4

40 10

2.5 40

0.5

0.6

3 0 Q m /h 0 l/min

0

1.0

l/s

0.5

1

1.5

10 0.1

20 0.2

0.3

2

2.5

30 0.4

40

0.5

0.6

1.0

0.6

0.8

1.2 0.8 0.6

0.6

0.4

1.0

P kW

1.0

P HP

P kW

0.8

0.8 0.6

0.4

0.4

0.4

25

6

20 15

4

10 2 0

0 Q m3/h

0.5

1

1.5

2

72.076

2.5

NPSH m

0.2

NPSH ft

NPSH m

0.2 8

P HP

1.2

25

6

20 15

4

10

5

2

0

0

155

0.2

8

5 0

Q m3/h

0.5

1

1.5

2

72.077

2.5

0

NPSH ft

10

H ft

Hm

100

30

H ft

Hm

40

21

Profile for Alex

Calpeda CA  

Calpeda CA  

Profile for alexbog4
Advertisement