Page 1

01/2012

B-VT

èÓ„ÛÊÌÓÈ Ì‡ÒÓÒ Ò ÔÂËÙÂËÈÌ˚Ï ‡·Ó˜ËÏ ÍÓÎÂÒÓÏ äÓÌÒÚÛ͈Ëfl èÓ„ÛÊÌÓÈ Ì‡ÒÓÒ Ò ÔÂËÙÂËÈÌ˚Ï ‡·Ó˜ËÏ ÍÓÎÂÒÓÏ Ò ‚ÂÚË͇θÌÓÈ ÓÒ¸˛, ÔÓ„ÛÊÌÓÈ, ·ÂÁ ÛÔÎÓÚÌÂÌËfl, Ó·‡ÚËÏ˚È. î·̈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË Ë ÓÚ‚ÂÒÚË ÔÓ‰‡˜Ë Òӄ·ÒÌÓ Òڇ̉‡ÚÛ UNI EN 12157. èÓ„ÛÊ̇fl ˜‡ÒÚ¸ 170 mm.

èËÏÂÌÂÌË ‰Îfl ˜ËÒÚ˚ı Ì‚Á˚‚ÓÓÔ‡ÒÌ˚ı ÊˉÍÓÒÚÂÈ, Ì ÒÓ‰Âʇ˘Ëı ‡·‡ÁË‚Ì˚ı Ë ‚Á‚¯ÂÌÌ˚ı ˜‡ÒÚˈ Ë Ì ‡„ÂÒÒË‚Ì˚ı ‰Îfl χÚÂˇÎÓ‚, ËÁ ÍÓÚÓ˚ı ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌ Ì‡ÒÓÒ. ·Î‡„Ó‰‡fl Ò‚ÓËÏ Ï‡Î˚Ï „‡·‡ËÚ‡Ï ‰‡ÌÌ˚ ˝ÎÂÍÚÓ̇ÒÓÒ˚ Ó˜Â̸ ıÓÓ¯Ó ÔÓ‰ıÓ‰flÚ ‰Îfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ‚ ‡Á΢Ì˚ı ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ı Ë ‡ÔÔ‡‡Ú‡ı ÒËÒÚÂÏ Óı·ʉÂÌËfl, ÍÓ̉ˈËÓÌËÓ‚‡ÌËfl Ë ˆËÍÛÎflˆËË.

ùÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËÓÌÌ˚ ӄ‡Ì˘ÂÌËfl íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÊˉÍÓÒÚË Ì ·ÓΠ90°C. íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÊˉÍÓÒÚË: - ‰Îfl ‚Ó‰˚ ‰Ó 90°C - ‰Îfl χÒ· ‰Ó 150°C äËÌÂχÚ˘ÂÒ͇fl ‚flÁÍÓÒÚ¸ ÓÚ 20 ÏÏ2/Ò Ì 50°ë. (2,9°E) íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÓÍÛʇ˛˘Â„Ó ‚ÓÁ‰Ûı‡ Ì ·ÓΠ40°C. Max ‰ÂÔÂÒÒËfl 0,9 ·‡Ó‚. çÂÔÂ˚‚Ì˚È ÂÊËÏ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË.

ùÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂθ Индукционный 2-полюсный двигатель, 50 Гц, 2900 об./мин. B-VT: ÚÂıÙ‡ÁÌ˚È - 230/400 Ç (±10%) àÁÓÎflˆËfl Í·ÒÒ‡ “F”. ᇢËÚÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó IP 54. äÓÌÒÚÛ͈Ëfl ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË ÒÓ Òڇ̉‡ÚÓÏ EN 60034.

äÓÌÒÚÛ͈ËÓÌÌ˚ χÚÂˇÎ˚ (˜‡ÒÚË, ÍÓÌÚ‡ÍÚËÛ˛˘ËÂ Ò ÊˉÍÓÒÚ¸˛) ëÓÒÚ‡‚̇fl ˜‡ÒÚ¸

å‡ÚÂˇÎ

ÇÂıÌflfl Í˚¯

ÅÓÌÁ‡ G-Cu Sn 10 EN 1982

ä˚¯Í‡ ÍÓÔÛÒ‡

ÅÓÌÁ‡ G-Cu Sn 10 EN 1982

ꇷӘ ÍÓÎÂÒÓ

ã‡ÚÛ̸ P-Cu Zn 40 Pb 2 UNI 5705

ëÔˆˇθÌ˚ ËÒÔÓÎÌÂÌËfl ÔÓ‰ Á‡Í‡Á

LJÎ

ïÓÏÓ‚‡fl Òڇθ 1.4104 EN 10088 (AISI 430)

- èÓÎÓÊÂÌË Á‡ÊËÏÌÓÈ ÍÓÓ·ÍË 2-3-4 Òӄ·ÒÌÓ Òڇ̉‡ÚÛ UNI EN 12157. - íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÊˉÍÓÒÚË Ì ·ÓΠ180°C. - ‰Û„Ë ̇ÔflÊÂÌËfl - частота 60 Гц (см. каталог для частоты 60 Гц) - Ò Á‡˘ËÚÌ˚Ï ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÏ IP 55

ÇÚÛÎ͇ ÔÓ‰¯ËÔÌË͇

äÓÓÁËÈÌÓÛÒÚÓȘ˂‡fl ıÓÏÓÏÓÎË·‰ÂÌÓ‚‡fl Òڇθ

èÓ‰¯ËÔÌËÍ ‚ ÇÂıÌflfl Í˚¯

èÓÎËÏÂ

ÇËÌÚ˚

ïÓÏÓÌËÍÂ΂‡fl Òڇθ 1.4301 EN 10088 (AISI 304)

é·Î‡ÒÚ¸ ÔËÏÂÌÂÌËfl Ò ‚Ó‰ÓÈ ( = 1 mm2/s) 0 U.S. g.p.m. 2 0 Imp. g.p.m.

4

6

2

4

8

10

6

n ≈ 2900 Ó·./ÏËÌ. 12

8

14

10

50

160

B-VT

140

40 120

B-VT 65/170 100

30

H

H ft

m

B-VT 60/170

20

60 40

10 20 0

0 0

m 3/h Q l/min

1 10

2 20

30

3 50

40

72.1159

175

0

27


B-VT

èÓ„ÛÊÌÓÈ Ì‡ÒÓÒ Ò ÔÂËÙÂËÈÌ˚Ï ‡·Ó˜ËÏ ÍÓÎÂÒÓÏ

TÂı. ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË n ≈ 2900 Ó·./ÏËÌ. 3~ B-VT 60/170 B-VT 65/170

230V

400V

A

A

kW

HP

m3/h Q l/min

1,9 2,8

1,1 1,6

0,33 0,45

0,45 0,6

H m

P2

P2 çÓÏË̇θ̇fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl.

0

0,3

0,48

0,6

0,75 0,96

1,2

1,5

1,89

2,4

3

0

5

8

10

12,5

20

25

31,5

40

50

15 23

8,5 17,5

2 10

2

43 37 48,5 42,5

33 39

16

30,5 27,5 23,5 19,5 37 34,5 31 27

H é·˘‡fl ‚˚ÒÓÚ‡ ̇ÔÓ‡ ‚ Ï

ê‡ÁÏÂ˚ Ë ‚ÂÒ

èÓÎÓÊÂÌË Á‡ÊËÏÌÓÈ ÍÓÓ·ÍË (‚ˉ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl) ø1

EN 12157

B-VT 60/170: kg 8,2 B-VT 65/170: kg 8,4

15

1 ëڇ̉‡Ú

1

7 95

70

2, 3, 4

25

20

218

G 3/4 ISO 228

èÓ Á‡fl‚ÍÂ

MAX. ø99.8 170

ø130

2

40

MIN.

176

3

4

Profile for Alex

Calpeda B-VT  

Calpeda B-VT  

Profile for alexbog4
Advertisement