Page 1

1


LIÑAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN DA BE PARA O CURSO 2016-17

1. En relación coa organización e xestión. □ Incorporación do blogue da biblioteca ás webs dinámicas da consellería. □ Utilización da Aula Virtual para presentación e almacenamento de contidos así como uso da mesma para realización de traballos relacionados coa BE. □ Coordinación dos horarios de uso da BE. □ Confección dunha guía de usuarios para o coñecemento e manexo da biblioteca. □ Confección dunha guía de usuarios para un maior coñecemento da BE entre alumnado e profesorado. □ Maior innovación na presentación de materiais e traballos elaborados pola biblioteca. □ Adquisición de fondos específicos de lectura para o alumnado con necesidades específicas. □ Sinalización na BE con pictogramas relacionado coas diferentes temáticas para o alumnado con necesidades específicas. 2. En relación coa dinamización e promoción dos recursos da biblioteca, a súa integración no tratamento do currículo e a súa contribución á alfabetización múltiple e ao desenvolvemento das competencias básicas do alumnado. MOTIVACIÓN: Maquetas de casas. Fotografías de edificios famosos. Exposición: a construción do noso ximnasio en fotos. Construción de pontes.Visita virtual a un museo. Arquitecto por un día. 1º TRIMESTRE □ PDI en E. INFANTIL: do máis pequeno ao maior. Do interior ao exterior e ao revés. Partindo da propia casa: dependencias da casa;planos da casa; fotografías da casa; traballo de formas. O colexio: dependencias,a nosa aula, espazos para desenvolver outras actividades.. A barriga de mamá: unha casa provisional.Construíndo o noso corpo: como medramos. □ LINGUAS: Vocabulario relacionado coa construción :oficios, verbos, materiais, nomes de vivendas.Definición de termos arquitectónicos.. Palabras homófonas: Vaya valla!. Os diferentes nomes da vivenda. Textos literarios e non literarios sobre vivendas.Normas para unha comunidade de veciños. Obradoiro de escrita: A descrición dunha casa. O diario dunha casa.Descrición de casas de diferentes lugares. □ L. INGLESA: Partes dunha casa..Vocabulario. vivo nunha casa ou nun piso?. Tipos de casas. Interiores ou exteriores dunha vivenda (vocabulario).Onde están as casas? De onde son estas casas?. □ E. PLÁSTICA: Liñas. Formas. Espazos positivos e negativos. Volume dos corpos xeométricos.Deseño de casas. Eixos de xeometría. Vidreiras. Faros. Escaleiras. □ CIENCIAS NATURAIS: Comparación: corpo humano/ construción. Saúde e vivenda: condicións saudables para unha vivenda. Pirámide alimenticia.Hospital: centros de saúde. Edificios intelixentes. Emigración a outros planetas. □ CIENCIAS SOCIAIS : Os puntos cardinais: a orientación dunha casa. Vivir no espazo. Vivir na auga: palafitos, Venecia, casas flotantes. Construcións temporais: tendas, caravanas. As depuradoraspotabilizadoras. Onde construír unha edificación: o relevo.A codia terrestre: as pezas que a compoñen. □ MATEMÁTICAS: Edificios máis altos do mundo: numeración. Edificios pares: adosados. Numeración nas rúas. Bloques de construción. Crebacabezas en 3D. □ DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN:Barreiras arquitectónicas: coñecemento teórico. Observación e detección das barreiras arquitectónicas do colexio. Rexistro das mesmas. □ E. MUSICAL: Os sons dunha casa. □ E. FÍSICA: Instalacións deportivas. Orientación no espazo. □ EDUCACIÓN EN VALORES: Construción de pontes: construíndo valores. Cousas que nos unen. Dando a benvida a unha casa, a unha escola : integración. 2


FESTAS E CONMEMORACIÓNS: Día da Biblioteca: Diferentes construcións das bibliotecas. Samaín: as pantasmas dunha vivenda. Casas terroríficas. A casa dos horrores. Violencia de xénero: a casa como cárcere. 2º TRIMESTRE □ PDI en E. INFANTIL: Os castelos: como fortificacións, como pazos. Materiais de construción: quen os emprega, para que? O Barrio: comparqción de edificios. Estrutura e organización dos mesmos en función da finalidade. A dirección: como chegar á nosa casa. Intercomunicación urbana: camiños e pontes. Casas divertidas, diferentes. □ LINGUA: Os alicerces dun edificio e o esquema . A estrutura da frase dun texto e as vigas dun edificio. Sinónimos de vocabulario relacionado coa casa. Campo semántico de palabras relacionadas coa vivenda. Adverbios e frases adverbiais de lugar. Frases feitas e refráns relacionados cos diferentes elementos da vivenda.Obradoiro de escrita: que está pasando detrás desa ventá?Ás gárgolas: invención de animais fantásticos.Vivindo nunha caravana. Descrición de ambientes: unha rúa con pouca luz, unha casa en ruínas, unha casa deshabitada. Elementos que achegan misterio. Imaxinamos unha cabana nun ha árbore ( O barón rampante de Italo Calvino). A vida nun refuxio: extractos da guerra. A perspectiva: cambios na ollada. Construción de hipérboles e personificacións relacionadas coas vivendas. □ L. INGLESA: construcións peculiares. Mapas conceptuais. Profesións relacionadas coa arquitectura. Arquitectos detectives: Que tipo de construción hai no teu barrio. □ Descrición de casas. Descrición e localización de edificios emblemáticos. Nomes de edificios. Nomes de materiais de construción. □ E. PLÁSTICA: Construción de maquetas. Deseño de balcóns. Paisaxes urbanas. Skyline. Casas simétricas, casas perimetrais.. Grandes construcións. Unha caixa de zapatos como punto de partida. Rañaceos. □ CIENCIAS NATURAIS: Madrigueiras e agochos. A arquitectura en verde ( xardíns). Ciencia profunda: laboratorios soterrados. Tokio e as granxas soterradas. Industria subterránea. As casas nas árbores. □ CIENCIAS SOCIAIS: A construción e o clima. Humanización da paisaxe. As cidades: elementos arquitectónicos. Unha comunidade, un edificio ( patrimonio). Distintos sectores, distintas construcións. Pontes: para trens, para coches, para persoas.Arquitectura antisísmica. Transportes soterrados: o metro. □ MATEMÁTICA: Unidades de medida: lonxitude, superficie. Planos e escalas e proporcións. Construcións simétricas e asimétricas. Dunha estación de autobuses a outra: as distancias. Circuítos. □ DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN:Sinalización de espazos no centro con pictogramas. Elaboración dun plano con apoios visuais. □ E. MUSICAL:Estrutura dunha canción: pasos. □ E. FÍSICA:Distintas construcións para diferentes deportes.. □ EDUCACIÓN EN VALORES:Cidades ecolóxicas e humanizadas: recuperar, reciclar e reutilizar.Cidades sostibles en canto á enerxía. □ FESTAS E CONMEMORACIÓNS:Día da Paz: refuxiados e sen teito; o pobo saharaui. Día de Rosalía: a pantasma da casa da matanza.A emigración. 8 de marzo: a muller na construción.Entroido: oficios da construción. □

3º TRIMESTRE □ PDI en E. INFANTIL: Desde o pasado proxectar o futuro.Arquitectura en verde: vivir nunha árbore, nunha cova. Edificios xardíns/ bosque.A casa dos animais: formigas, abellas, caranguexo ermitaño. A vida extraterreste: como serían as súas casas e as súas cidades? A conquista doutros mundos: vida presente no espazo: a estación internacional.Creando vida no espazo. □ LINGUAS: A arquitectura do texto: planificación= bocexo. Traballo comparativo entre materiais: Definicións. Os adxectivos para a descrición. A casa como metáfora. Entrevistas a diferentes persoas relacionadas coa construción. A repetición dun elemento nun texto. A construción con elementos de 3


3.

4.

5. 6. 7.

repetición. Instrucións para construír unha casa, para abrir unha billa , para abrir unha fiestra(Cortázar e Rodari). Construcións teatrais. Palíndromos. Libros palíndromos. (El armario chino) □ L. INGLESA: Vivo nun bote: Londres. Vivo nun iglú. Alaska. Vivimos en casas de cristal. A Cottage: unha casa no campo. Castelos en Gran Bretaña. Casas victorianas.Deseño de banda deseñada en interior dunha vivenda: Rúa do Percebe, nº 13. □ E. PLÁSTICA: Grandes arquitectos: Mackintosh, Foster. O museo Guggenhein.Arquitectura da natureza.O misterio das catedrais góticas. Do menhir ao Empire State. Castros.Edificios imposibles. Unha casa nas nubes. □ CIENCIAS NATURAIS: Materiais para construír. Máquinas: a forza. Enerxía que se consume nunha cas: a luz. Construcións enerxéticas: muíños de vento, presas, centrais eléctricas, placas solares, nucleares. Baixomundo nuclear: bunker. As minas. □ CIENCIAS SOCIAIS: Evolución das vivendas ao longo da historia. As primeiras civilizacións e as súas vivendas. Muros e murallas: protexidos. □ MATEMÁTICAS: Formas xeométricas: arquitectura contemporánea: Bauhaus.O volume. A decoración dunha vivenda. Perímetros e áreas.Os planos: perpendiculares, paralelas e tanxentes. □ DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN:Xeneralización a outros contextos: Nas saídas complementarias a museos, auditorios, outros centros educativos, observación e detección de barreiras arquitectónicas. Deseño do colexio sen barreiras: mural, maqueta, debuxos. □ E. MUSICAL:Os muíños.As músicas dos muíños: Foliadas e seráns. □ E. FÍSICA: Circuítos deportivos. □ EDUCACIÓN EN VALORES:Puntos de vista desde un edificio: desde abaixo, desde arriba, en horizontal: poñerse no lugar do outro. A empatía. □ FESTAS E CONMEMORACIÓNS:Día da Poesía: Busca de poemas relacionados coa vivenda.Caligramas de poemas en forma de casas. En relación coa formación de usuarios e adquisición da competencia informacional (competencia para o tratamento da información incluída na actual «competencia dixital»). □ A noticia: busca no xornal de noticias relacionadas coa vivenda. Escribir de maneira correcta e ordenada un suceso. □ Deseños de edificios, cidades, medidas. Google maps. □ Visitas virtuais a edificios famosos. □ Geogebra: traballo con distintas formas e coordenadas. Xogos virtuais de construción. □ Sketchup: plano dunha cidade.Plano dunha casa. □ Deseño dunha ponte. □ Mapas conceptuais ( Text2mindmap ou similar). □ Estrutura deoración ou mapa de ideas. □ Traballos sobre tipos de familias. Visita virtual ao colexio ( Unha aula por curso). □ Traballos powerpoint, impress, prezzi ou similar sobre tipos de vivendas. □ Saber ler un edificio. □ Grandes auditorios. Necesidades dun auditorio. En relación co fomento da lectura e co desenvolvemento do Proxecto lector de centro (en materia de lectura, escritura e habilidades no uso, tratamento e produción de información). □ BIBLIOTECA: As librerías como as casas dos libros. Librerías singulares.Tipos de librerías. As casas nos contos clásicos. Formación de usuarios: os espazos da biblioteca. □ O cartel publicitario para vender unha casa de conto ( A casiña de chocolate, Hansel e Gretel) Outras actuacións. Criterios e procedementos de avaliación. Indicadores e instrumentos que se vaian utilizar. Persoa designada como responsable/dinamizadora da biblioteca escolar. Equipo de apoio. Horario previsto. 4

Plambe curso 16 -17: Miña casiña, meu lar  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you