Page 1

SCHEIG und HAU!

ER MÍ SKÝ K LUB UHER SKÝ BROD

.11.2013. výro ní Zpráva – v obrazech –


Kdo jsme

základní Informace Šermířský klub Uherský Brod Dům kultury Uherský Brod, Mariánské náměstí 2187, Uherský Brod IČ: 22757627 os.skub.sweb.cz, os.skub@email.cz Rada ŠKUBu: Bronislav ,,Tyf” Haluza, jednatel Jakub Haluza, jednatel Petr ,,Ježek” Miklíček, jednatel členové: 24 řádných členů, 1 čestný člen, 1 informovaný nečlen

ŠKUB je sdružení lidí, které spojuje zájem o šerm, bojové umění a historii, baví nás cvičit zápas, šerm tesákem i jinými zbraněmi a v neposlední řadě také jízda na jednokolce. Rádi si hrajeme na vojáky, ačkoliv jimi ve skutečnosti nejsme, rádi se oblékáme do historických oděvů a je nám jedno, jestli jde o žebráckou košili nebo královský plášť. Rádi vyrábíme předměty denní potřeby takovým způsobem, jako to dělali naši předkové a máme radost, když se nám to daří. Rádi si čteme, rádi se díváme a také rádi to vše nenucenou formou předáváme dále, dětem i dospělým. Přestože ŠKUB zde působí dva roky, kořeny a původ máme mnohem dále, v době působení SHŠ Los Pupkos. Již v těch dobách si většina nás přičichla k historii a také nám každému něco z toho přirostlo k srdci. Možná nás neznáte, možná o nás čtete prvně, ale třeba si také vzpomenete, že jste nás už někde zahlédli (většinou naše těla, obličeje či oděv nezapadnou do davu). Možná to bylo na každoroční tečce za prázdninami, třeba jste se setkali s městkou hlídkou – výkvětem lidí (ve většině případů), jejichž morální hodnoty a odhodlání ke službě lidem je předurčuje do rolí strážců zákona – to právě tito vloni nasazovali krky a hájili a dobývali dětská hřiště zpět do rukou právoplatných uživatelů. A možná si také vzpomenete na jednu, dvě či tři bitvy, které se rozhořely za hradbami našeho města.


Prob hlé AKCE

Na e innost kola ermu Pod vedením Mgr. Petra Žákovského probíhá studium a praktikování boje jakožto evropského bojového umění. Jedná se převážně o boj tesákem dle mistra Johannese Lecküchnera a německý zápas dle mistra Otta. Stěžejním obdobím je konec patnáctého století a počátek století šestnáctého, mnohdy se však zabrousí také do mnohem mladších dob, neboť šerm tesákem se stal během celého novověku regulérní sportovní disciplínou a svými principy je brán jako základ pro zvládnutí boje dalšími zbraněmi. Informace čerpáme během seminářů, které probíhají v Uherském Brodě a účastní se jich také šermíři ze spřátelených spolků z Brna a Ostravy. Cvičení probíhá na pravidelných schůzkách ŠKUBu v Domě Kultury v Uherském Brodě, které je také přístupno veřejnosti a novým zájemcům. Období konce 15. století se také snažíme ztvárňovat příslušnými kostýmy a vybavením na veřejných prezentacích, vystoupeních a ukázkách šermu, kde je možné vidět scénické zpracování probírané látky, které je mnohdy divácky atraktivnější

5. ledna

T íkrálové koledování 2013

Na živých obrazech z lidového betléma v muzeu JAK UB se ŠKUB podílel svou Městskou hlídkou (s lucernou a včetně jednoho psa), která se neposednému Ježíškovi přišla poklonit a ve zbylém čase poctivě strážila zdárný průběh celé akce. Na úplný závěr, po odzpívání závěrečné koledy, musela hlídka zasáhnout a rozpustit nemalý dav účinkujících.

Chorvat tí hrani á i ŠKUB se kromě období středověku a ranného novověku zajímá také o 18. století, konkrétně o období prvního skutečně světového válečného konfliktu – sedmileté války (1756–1764). Z tohoto období ztvárňujeme jednotku patřící mnohdy mezi podceňované a to je pěší jednotka chorvatských hraničářů - Grenzerů. Tito zvládali dobře nejen boj v liniích stejně jako regulérní pěchota, ale i boj takřka záškodnický, neboť patřili k těm, kteří se bojovníky neučí, ale rodí. Konkrétně se spolu se členy klubů vojenské historie z Brna snažíme o ztvárnění prvního banálského pluku chorvatské pěchoty.

M stská hlídka Jedná se o projekt historizující, lehce inspirovaný fantasy knihami Terryho Prattchetta o Městské hlídce, kterážto spíše než hlídání města potřebovala by sama občas pohlídat. Tato jednotka, nevalného vzezření a špatnou výzbrojí oplývající, se však s nasazením vlastního života vrhá do každodenních potíží, se kterými se velkoměsto Uherský AnkhBrod potýká. Všichni tito mužové (tedy alespoň z větší části mužové), mnohdy s kriminální minulostí, neznají v dodržovaní zákonů a nařízení bratra a neptají se co může udělat město pro ně, ale co mohou oni udělat pro své město. Pokud se občas podíváte na některou z akcí pořádaných městem Uherský Brod, je možné, že se s nimi potkáte.

kautf Název ŠKAUTF má v sobě zakódovány názvy dalších tří organizací, které mají své pole působnosti převážně na Uherskobrodsku. Jedná se o členy Střediska Prvních Moravských Junáků v Uherském Brodě, Tenebrae Fascarum o.s. a ŠKUB. Je to společenství lidí, kteří se podílejí na chodu jedné (někdy i více) ze těchto organizací a hlavním cílem naší spolupráce je vzájemná výpomoc, sdílení know how a materiálních a lidských zdrojů. Část členů ŠKUBu se podílí na realizaci akcí a táborů uherskobrodských skautů a Tenebrae Fascarum o.s.. ŠKUB může realizovat dramaturgii motivačních scén na těchto akcích, stejně tak, jako se skauti a lidé z Té-eFka podílejí na náročných přípravách větších projektů a akcí ŠKUBu, jako jsou např. bitvy. Multilaterální platforma ŠKAUTF je tedy usměrňujícím prvkem všestranně prospěšné spolupráce. Toto uskupení také umožňuje vzájemné poznávání členů jednotlivých organizací, které významným způsobem přispívají ke kulturním životu v Uherském Brodě a práci s dětmi a mládeží. Přátelství funkční a formální se tak stává přátelstvím neformálním a osobním.

27. ledna

Oblastní charita UB

Karneval pro

t íkrálové kolední ky 25. května

Pasování prv á k do stavu tená ského pokračovaní oblíbené akce, která probíhá každoročně. Vynikající nápad bylo uspořádat pasování v Domě kultury – přispělo to ke slavnostní atmosféře a také se zúčastnila spousta rodičů a diváků.


9. června

M stská hlídka znovu zasahuje ....

M stská hlídka bojuje

za isté m sto Šermířský klub Uherský Brod na Bílokarpatských slavnostech v Uherském Brodě. Volně historizující průvod Přemysla Otakara II. v režii Divadla Brod a manévry Městské hlídky kolem.

17. června

Rytí ské pasování v Nivnici Tři desítky žáků páté třídy bylo pasováno do rytířského stavu jako vyvrcholení jejich celoročního snažení na ZŠ v Nivnici. Na oplátku nám děti nabídly večeři a možnost vyprat své spodní prádlo v bazénu, za což jim patří velký dík, neboť na rok až dva máme zase pokoj. Všichni, kteří byli pasováni prokázali své schopnosti, dovednosti a znalosti. Například jsme se dozvěděli, že lidé šlechtického stavu z dávných dob nejsou minulostí, ale stále žijí mezi námi, jako kamuáž nosí běžné moderní oblečení a místo koňů a kočárů se vozí v autech (jen je někdy složité tyto šlechetné lidi odhalit a poznat) - zkrátka středověk neskončil, středověk trvá.


21. – 23. června

Bitva Ost etín (sedmiletka) Dvě bitvy na Pardubicku, celkový výsledek: Rakousko: Prusko (domácí : hosté) 1:1. Velitel bačovského regimentu v rozhovoru řekl: „Tož chorvatské ovce sa majů dobře. A ty pruské taky.“ Bitvou v Ostřetíně bylo zahájeno působení chorvatských hraničářů nejen na Uherskobrodsku, ale i všude tam, kam až dokáží na svých hrbech tito mužové sud svůj odnésti.

Pasování kolá k 28. srpna

U nás v Uherském Brodě se stává pasování hitem. Od školky až do školy. V předškolním věku pasovat na školáky, v první třídě na čtenáře... Jsme zvědaví převelice, u jakého pasování se potkáme příště.


15. září

Odpoledne s Václavem hrab tem z Kounic aneb

Kounicovy

smrtozeniny

Václav hrabě z Kounic s chotí Josefínou v Uherském Brodě v září 1913. Toho času lehce churav a žel již 14. října vydechne naposled. Dožínková slavnost coby připomenutí sto let od úmrtí tohoto významného vlastence.

27. září 28. září

Exkurze

Ost e elegantní výstava chladných zbraní loveckých, bojových, sportovních i historických na hradě Helfštýně

27. září

Vernisá

Peníze habsburských panovník 1526 –1918

Chorvaté byly (velmi neprozíravě vzhledem k jejich sklonům k rekvírování čehokoliv a kdekoliv) pověřeni hlídáním zlatého pokladu, který bylo možné shlédnout v Muzeu JAK v malém sále - vzhledem k rozlehlosti místnosti pro Chorvaty v počtu čtyřech vskutku nadlidský výkon. Také jsme byli součástí oživených obrazů v kulturním programu vernisáže a to včetně děla, které bylo zapůjčeno p. Záděrou z Kuřimské Nové Vsi.


7. listopadu

Uspávání

studánek

v podání víl a přátel z Fuerza del Fuego

Kate inský

jarmark

v Uherském

Brod 30. listopadu Vyhlášenou Městskou hlídku opět rozšířily přespolní posily z Ostravy a Brna

4. – 6. října

Josefínské slavnosti, bitva Terezín Období sedmileté války jsme si vybrali proto, že bitvy sedmileté války jsou již pár let v Česku docela v kurzu. Pořádají se i dvě bitvy ročně a každých pět let tři. Letošní Josefínské slavnosti v Terezíně byly impozantní. Sešlo se na čtyři sta vojáků, dělostřelci a dvacet jízdních husarů. Nemohli jsme tam tedy chybět ani my, náš sud i kanón.

Mikulá ský

3. – 6. prosince

kaneval A maraton Děti ze školek Mariánské nám., Primátora Hájka, sídliště Olšava, Újezdec a Lůžkovic u Zlína by mohly vyprávět... a také naši čerti.


Statistické okénko Po et akcí za m síc 4

Lokace vystoupení

3

Uherskobrodsko mimo region

2 1

28,6% 71,4%

6

Pr m rné statistiky

Druhy akcí

4,5 3 1,5 0 akce za měsíc

počet účinkujících na

akci

Pr m rný po et ú inkujících na akci

Pod kování za podporu Město Uherský Brod Dům kultury Uherský Brod Ars maiorum Tenebrae Fascarum o.s. Středisko Prvních Moravských Junáků v Uherském Brodě

Činnost ŠKUBu v roce 2013 byla finančně podpořena Městem Uherský Brod

d kujeme


Budeme

stát na stráži

i v dalším roce

2014

Vyrocni zprava 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you