Page 1


CUPRINS

Cuprins ASE/CSIE 6 Şi s-a dus vara… acum sunt mândruciberboboc pe băncile ASE-ului 8 Specializări CSIE 10 Ai carte, ai parte 12 Căminele de la A la Z 16 Bursa noastră cea de toate zilele 17 Crede… şi cercetează! 18 Eşti student , deci poŃi spune lucrurilor pe bune! 20 ViaŃa după CSIE 21 DEX-ul studentului 23 Harta clădirilor 24 Graficul activităŃilor EDUCAłIE 26 Procesul Bologna –the true story 28 Ce nu ştiai despre ARACIS 30 Erasmus – O experienŃă ce nu trebuie ratată 33 De ce ne place nouă educaŃia non-formală 34 Been there, done that 35 AplicaŃii delicioase 36 Un alt fel de şcoală pentru un alt fel de comunicare VOLUNTARIAT 38 Sunt voluntar şi sunt mândru de asta


CUPRINS 39 Cine suntem… 40 Ce vă oferim noi 44 5 întrebări pentru un fost preşedinte 46 Despre ANOSR şi nu numai… 47 ExperienŃa HR eMOTION 49 Vrem Profi Tari INFO DESK 50 Site-uri şi grupuri utile 52 Ideas worth spreading în România 54 Câte ceva despre grafică 55 Pimp it Green ~ Mai aven nevoie şi de iarbă 56 ECO Font 57 Be cool 59 2 blog or not 2 blog 60 White and nerdy! TIME OUT 62 Cu fetele la o bere… sau ... cu băieŃii la o îngheŃată? 65 Big city life 66 Home alone! Acum ce faci? 68 COOLtura urbană 70 SISC and the city


Facultatea este asemenea unui cocktail compus din: o parte gin de noutate, o parte apă tonică de oportunitate, ornat cu o lămâie de seriozitate. Cocktail-ul se agită cu grijă şi se adaugă o doză de energie şi de perseverenŃă. Facultatea are flerul ei aparte. Dacă până acum ai fost obișnuit ca ritmul lucrurilor să fie unul domol, vei avea surpriza de a descoperi că de acum trebuie mărit pasul. Lucruri se întâmplă. Fie că este vorba de o conferința, un workshop sau un training, lumea din jurul tău nu stă. De acum eşti destul de mare pentru a decide singur ce anume vrei să realizezi. Acest ghid a luat forma din dorința de a combate lipsa de informare şi pentru a oferi un prim contact cu studenția. Nu lăsa ca sentimentul de euforie însoţit de dorința de a descoperi cât mai multe să se risipească după prima săptămână. Profita de toate oportunitățile pe care ţi le oferă facultatea. Ne vedem pe holuri. Bine ai venit!

Alexandra Albu Coordonator Ghidul Ciberbobocului 2009

4


ECHIPA DE REDACłIE Dana Nicula Adina Chiriţă Laurenţiu Buică Emanuela Schweninger

Adelina Ilie

Alexandru Popa

Alexandra Albu Alina Stan

Monica Vineş

Irina Drăgan Olivia Crişan

Grafică: Claudia Chiriţă, Adina Chiriţă, Alexandra Albu

5


ASE/CSIE

Şi s-a dus vara… acum sunt mândru ciberboboc pe băncile ASE-ului de Olivia Crişan Pe vremuri de mult apuse, când încă mai eram la liceu, am trecut de marele eveniment de a-mi alege locul unde îmi voi petrece următorii câŃiva ani şi care îmi va defini probabil ce voi face după, prin a decide că cel mai bine mi se potriveşte ASE. ASE Bucureşti. Zis şi făcut. Au urmat în ritm alert bacul, admiterea şi apoi vacanŃa, căci asta merită orice tânăr care se vede drept viitor boboc din toamnă. Ajunsă la facultate, am început să mă întreb cine este acest ASE care decide cât de bună sunt, prin notele pe care le dă şi a cărui nume va apărea pe diploma mea de licenŃă, cel puŃin. Academia de Studii Economice din Bucureşti reprezintă o instituŃie înfiinŃată în baza legii promulgate prin Decretul Regal nr. 2.972 din aprilie 1913, publicat în Monitorul Oficial al României din 13 aprilie 1913, sub denumirea de "Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale", actuala denumire datând din anul 1967. ASE-ul a strâns sub aripa sa protectoare toate tipurile de prezenŃe economice însumând 10 facultăŃi: AdministraŃia Afacerilor, Management, Marketing, ComerŃ, Economie, RelaŃii Economice InternaŃionale, FinanŃe, Asigurari, Bănci şi Burse de Valori, Economia Agroalimentară şi a Mediului, Contabilitate şi Informatică de Gestiune şi Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică, toate

6


ASE/CSIE menite să formeze generaŃii de economişti pentru dezvoltarea învăŃământului, ştiinŃei şi culturii economice româneşti în cele 10 clădiri aflate în preajma PieŃei Romane, PieŃei Unirii şi PieŃei Victoriei. Cibernetica se remarcã ca fiind cea mai tehnicã facultate din ASE, combinând într-un mod desãvârşit statistica, programarea, matematica şi economia, oferind astfel 3 specializãri apreciate pe piaŃa muncii: informatica economicã, statistica şi cibernetica. A fost înfiinŃatã la 1 octombrie 1967 şi dupã 42 de ani, rãmâne singura facultate de stat cu un asemenea profil. Dependentã de progresul tehnologic şi de inovaŃia din domeniul informaŃional, actualitatea materiei predate şi buna pregãtire a cadrelor didactice constituie principalele obiective ale conducerii privind creşterea calitãŃii învãŃãmântului superior. Mai multe, despre viaŃa ce vã aşteaptã, cu bune

şi

credite şi

cu rele, cu economie şi analizã, cu lupta pentru viaŃa în cãmine, în paginile ce urmeazã.

7


ASE/CSIE

Specializări CSIE de Dana Nicula

… mândru boboc al facultăŃii noastre, te invităm să afli mai multe detalii despre viitoare alegeri pe care le ai de făcut în calitate de student. În semestrul al doilea din acest an universitar, tu îŃi vei alege una din cele 3 specializări existente în CSIE. Cibernetică, sau cum frumos spune Louis Couffignal : “ arta de a realiza eficienŃa acŃiunii “, se aplică în economie deoarece se interesează de modul în care sistemele se modifică, sau permit modificări pentru a-şi optimiza acŃiunile. Dacă te atrage unicitatea, asta e opŃiunea potrivită pentru tine, deoarece nu vei mai găsi în Ńară această specializare. Pregătirea o dobândeşti într-un domeniu interdisciplinar, definit ca o reuniune de cunoştinŃe din ştiinŃele economice, matematică, Statistică şi Informatică aplicată. AbsolvenŃii acestei specializări pot lucra într-un număr mare de domenii economice, începând de la nivelul firmelor şi până la cel al economiei naŃionale. Băncile, societăŃile de asigurări, ministerele, agenŃiile guvernamentale, organismele de sinteză, cercetarea ştiinŃifică şi învăŃământul, sunt domenii în care absolvenŃii specializării de Cibernetică îşi pot pune cunoştinŃele în aplicare Cea mai frumoasă descriere a statisticii reiese din nuanŃarea lui Shozer conform căreia „ ...istoria este statistica în mişcare, iar statistica este istorie în repaus”. Specializarea de Statistică şi Previziune Economică asigură studenŃilor economişti atât formarea unei baze de cunoştinŃe din domeniul statisticii cu multiplele sale componente, cât şi dezvoltarea capacităŃii lor de percepere şi prognozare a perspectivelor de progres în plan micro si macroeconomic. Pregătirea temeinica oferita in cadrul facultăţii permite absolvenților acestei specializări să îşi pună în valoare cunoștințele în bănci, agenții de asigurări, consultanŃă, firme cu diverse obiecte de activitate, Institutul NaŃional de Statistică,

8


ASE/CSIE

Ministere, Cercetare economico-socială, ÎnvăŃământ preuniversitar şi universitar, AdministraŃia centrală sau locală si AdministraŃii private. Specializarea de Informatică Economică oferă pregătire Economică în domeniile: tehnologia informaŃiei şi comunicaŃiilor, Informatică Economică, precum şi informatizarea analizei statistice micro şi macro Economică, modelelor matematice în sistemul bancar şi de asigurări, modelării şi previziunii economice. Activitatea de pregătire teoretică se îmbină armonios cu cea practică, studenŃii studiind şi aprofundând limbajele de programare C, C++, PROLOG, JAVA, sistemele de operare UNIX, WINDOWS, NOVELL, sistemele de gestiune a bazelor de date ORACLE, SQL SERVER, ACCESS, metodologiile de analiză şi proiectare MERISE, OMT, UML. De asemenea sunt prezentate tehnologii web pentru dezvoltarea aplicaŃiilor de E-Business distribuite.

9


ASE/CSIE

Ai carte, ai parte de Alexandra Albu Încotro îŃi îndreptaŃi atenŃia atunci când ai nevoie de informaŃii sau când îŃi trebuie ajutor pentru a redacta o lucrare? Unde îŃi găseşti refugiul atunci când vrei sa mai repeŃi pentru un examen în linişte? O varianta folosită de studenŃii din ASE este Biblioteca Centrală. Biblioteca Centrală a Academiei de Studii Economice reprezintă un factor important în procesul educative şi de formare profesională. Misiunea Bibliotecii Centrale este de a oferi tinerilor cele mai valoroase resurse şi cele mai profesioniste servicii pentru ca ei să atingă culmile performanŃei educaŃiei economice. Tot la ASE-ul întâlneşti cea mai dotată bibliotecă online din Ńară. Astfel, poŃi accesa de acasă o sumedenie de manuale şi cărŃi. Biblioteca este dotată cu şapte săli de lectură. Acestea sunt: • Sala Victor Slăvescu (sala 0118) găzduieşte publicaŃii din domeniile: informatică, filozofie, psihologie, religie, ştiinŃe sociale, economie politică şi lingvistică; • Sala de lectura “Paul Bran” (sala 0219) conŃine publicaŃii din domeniile de matematică, statistică, tehnologie, contabilitate, management general, finanŃele întreprinderii, management, marketing, sport-turism, urbanism, literatură, istorie şi geografie; • Sala de lectura “Virgil Madgearu” (sala 0003) conŃine colecŃii de teze de doctorat, cărți vechi şi de patrimoniu; • Sala de publicaŃii periodice “Ion Răducanu” (sala 0116) are în colecŃie ziare şi reviste româneşti şi străine din domeniul economic precum şi o bază de date online;

10


ASE/CSIE •

Sala de lectura CSIE (sala 2717) are o colecŃie de publicaŃii din domeniile de cibernetică, statistică şi informatică economică; Sala de lectura Management-AdimistraŃie Publică (str. Şerban Vodă, nr. 45, parter) are colecŃii de publicaŃii din toate domeniile, în principal din domeniul administraŃie publică. Universitatea ASE are de asemenea două servicii de împrumut, “Mihail Moxa” : ce găzduieşte 35000 de volume şi “CSIE” ce conŃine 6800 de volume. Serviciile oferite de Biblioteca Centrală sunt: 1. Acces la cataloage online pentru toate categoriile de documente; 2. Posibilitatea de a propune o carte pentru bibliotecă; 3. Acces indirect la publicaŃii aflate în depozit; 4. Acces wireless la internet în sălile de lectura “V. Slăvescu” şi “Paul Bran” şi în sala de periodice; 5. InformaŃii, la cerere despre: cataloagele existente, alte instrumente de cercetare oferite de bibliotecă; 6. Fotocopiere; 7. Serviciu de referințe prin email. StudenŃii care încă nu au o bibliografie pentru lucrarea sau licenŃa lor, au la îndemână o soluŃie foarte simplă. Cum funcŃionează? Nu trebuie decât să completaŃi un formular, pe care-l găsiŃi la adresa http:// www.biblioteca.ase.ro/servicii/referinte/email.php, şi într-un scurt timp o să primiŃi pe mail o bibliografie orientativă. Pe site se precizează că termenul de răspuns este de 2 zile lucrătoare însă se poate să primiŃi un răspuns chiar mai devreme de atât. Aşa că data viitoare când vreŃi să obțineți informaŃii, nu ezitaŃi să folosiŃi resursele ASE-ului.

11


ASE/CSIE

Căminele de la A la Z de Alexandru Popa Probabil încă de pe vremea când eraŃi mici liceeni v-au trecut pe la urechi diferite păreri despre viaŃa în cămin. Lungi sau scurte, de la prieteni care au stat deja în cămin sau care au fost doar prin trecere, chiar şi de la părinŃi, mama probabil zicând că e gălăgie, tata spunând că are şi părŃile lui frumoase. Într-un fel toŃi aveau dreptate, dar la urma urmei există părŃi bune şi părŃi rele în orice poveste. Acest articol nu va fi foarte diferit, tot în acelaşi ton de dualism va fi scris, însă mult mai la obiect: căminele ASE. Dacă sunteŃi din provincie şi cu buzunarele relativ strâmpte deja ştiŃi oferta oficială: Moxa, Belvedere, Agronomie, Tei,Vitan şi Mecanică Fină pentru cei care sunteŃi din alte Ńări. Ordinea în care sunt preferate per total e cam aceeaşi cu cea de mai sus, cu mici excepŃii în Moxa şi Belvedere pentru că sunt clădir din generaŃii diferite în cadrul ambelor complexe. Dar să nu ne lăsăm purtaŃi de val şi să o luăm logic şi cursiv începând cu Moxa. Corpul D din cadrul complexului este poate cel mai râvnit pentru confortul relativ al vieŃii de student. Faptul că stai cu încă 3 colegi de cameră e un incovenient minor dacă ne raportăm la dimensiunea generoasă a camerei ce încorporează baia cu wc, chiuvetă şi duş, într-o clădire ce a fost renovată abia anul trecut schimbându-se cu această ocazie şi întregul mobilier iar dacă eşti genul căruia îi place să profite de orice minut în care moŃăie înainte să plece spre facultate vei fi şi mai fericit deoarece ştii sigur că faci între 10 şi 15 minute de la poarta căminului până în Romană şi nu mai

12


ASE/CSIE

trebuie să iei în calcul traficul sau aglomeraŃia din metrou sau RATB care te-ar împiedica să urci la bordul mijlocului de transport. Spre deosebire de fratele mai mare de şase etaje despre care am vorbit până acum, cele două corpuri din Moxa care găzduiesc studenŃi la zi, corpurile B şi C au doar două etaje plus parterul, unde, în cazul Moxa B se află o bibliotecă, şi, deoarece în camere se află doar wc-ul şi chiuveta, fără duş, acesta fiind la comun, pe hol, nu sunt cazaŃi pe acelaşi etaj băieŃi şi fete. În rest vei avea încă doi colegi de cameră şi probabil ceva probleme iarna pe la geamuri pentru că sunt cam vechi şi va intra curent dacă nu le izolezi bine. Cum am spus şi mai devreme, complexul Belvedere are clădiri din două generaŃii diferite. Cele mai vechi, Belvedere A1-A4, au atât duşurile, toaletele cât şi chiuvetele la comun aşa că nu sunt din categoria celor mixte. VeŃi sta câte patru într-o cameră relativ mică comparativ cu restul căminelor, vestea bună fiind ca au fost renovate recent. Pe cealaltă parte, noile camine Belvedere A6-A8, contribuie la buna stare a studentului cam cu acelaşi confort ca şi in Moxa D. O baie pentru fiecare camera utilată cu toaletă, chiuvetă si duş, spaŃiul locuibil fiind ca dimensiune apropiat de Moxa D, care va fi împărŃit tot cu încă trei colegi de cameră. Din păcate în cadrul complexului nu exista cantină, cea mai apropiată fiind în complexul studenŃesc al politehnicii, Regie, în schimb la 5-10 minute de mers pe jos există piaŃa Crângaşi de unde v-aŃi putea procura câteva elemente sănătoase ale unei diete normale. Complexul Tei este de fapt format dintr-un singur cămin, C1, care în urma discuŃiei cu o prietenă a reieşit că găzduieşte camere de-a dreptul monstruos de mari, permiŃându-i chiar să se plimbe indoor cu rolele. Faptul că pe parcursul unui an universitar fiecare camera e ocupată de cinci persoane e o urmare a dimensiunii. Cu o baie complet utilată în stil studenŃesc, toaletă, chiuvetă si duş, e o alegere bună pe viitor din perspectiva confortului dacă intenŃionaŃi să staŃi în cămin. Zona este cu adevărat drăgută gazduind în apropiere două parcuri, parcul Circului si parcul Lacul Tei, un complex sportiv în care poŃi practiva cam orice sport în aer liber si 2 cluburi de fiŃe, Cuba şi Bamboo.

13


ASE/CSIE

Complexul Agronomie cred că ar fi capabil în totalitatea lui să gazduiască toŃi studenŃii A.S.E. din provincie, atât de întins este, însa din păcate doar două clădiri sunt în proprietatea universităŃii mai devreme numită. Situat în apropierea zonei Romexpo, complexul Agronomie include un corp pentru baieŃi şi unul pentru fete, motivat de faptul că duşurile, toatele şi chiuvetele sunt toate la comun. În schimb ele sunt renovate recent având în prezent parchet laminat, geamuri termopane şi mobilier nou, toate fiind foarte bine întreŃinute. LocaŃia în sine în cadrul întregului complex este oarecum nefavorabilă deoarece cea mai scurtă rută pentru a ajunge la facultate nu este asfaltată şi iarnă sau după ce plouă devine cam delicată deplasarea pentru că există riscul de a te murdării foarte usor. În rest, vei sta cu încă trei colegi într-o cameră, care este de dimensiuni generoase. Poate nu au cea mai curată reputaŃie dar din discuŃiile cu un prieten, căminele din Vitan sunt chiar ok. Bine, poate sunt cele mai îndepărtate de PiaŃa Romană la circa 40-60 minute, depinzând de trafic, dar condiŃiile, amenajarea şi întreŃinerea lor sunt cu mult peste cele vorbite de cei care nu au trăit acolo. VeŃi sta câte patru în cameră, unele camere având termopane şi fiecare cameră având chiuvetă, restul elementelor pentru o viaŃă igienică, duşul şi toaleta, fiind la comun. O motivaŃie pentru care căminul e căutat de studenŃii mai libertini e că, deşi duşurile sunt la comun, căminele sunt mixte. Drept surse de alimentaŃie exista hipermarketul Real care e doar la o staŃie sau două distanŃă de cămin. Şi dacă tot am încheiat ultimul pasaj cu o menŃiune despre alimentaŃie, cred că e timpul să aflaŃi şi cam unde puteŃi mânca studenŃeste, adică vom vorbi despre cantine. Dacă e să vorbim statistic, cea mai populară este cea din complexul Moxa. Portofelul nu are pupile aşa că cei 5-7 lei pe care i-ai plăti pentru două porŃii de mâncare plus desert, şi cred că şi o apă ar intra în acest cost, sunt o adevarată afacere în detrimentul unui aranjament culinar asemănător cu cel vizibil pe cutiile semipreparatelor sau pe mesele restaurantelor bucureştene. Dacă însş doriŃi ceva mai estetic sau pur şi simplu sunteŃi prea obosiŃi sau aveŃi prea puŃin timp pentru a ajunge în Moxa există o cantină la subsolul facultăŃii de comerŃ.

14


ASE/CSIE

locuri, bucatele arată mai bine dar şi preŃurile sunt pe masură, o masă decentă ajungând aproape întotdeauna peste 10-15 lei. Pe final vreau doar să vă spun că deşi repartizările au trecut, informaŃiile de mai sus le puteŃi folosi anul viitor sau, de ce nu, chiar şi la redistribuiri, perioadă care e între 1 si 6 octombrie.

15


ASE/CSIE

Bursa noastră cea de toate zilele de Adina ChiriŃă Pentru un student integralist, pe langă educaŃia, cultura şi cunoştinŃele pe care i le oferă anii de studenŃie, mai există şi alte lucruri importante: bursele, mobilităŃile în cadrul programelor comunitare, taberele, şcolile de vară. Astfel, studenŃii la cursurile de zi, finanŃate de la buget, pot beneficia de bursa de excelenŃă, bursa de performanŃă, bursa de merit, bursa de studiu şi de bursa socială. Pentru studenŃii de anul I licenŃă şi masterat de aprofundare, bursele sociale, de studiu şi de merit se acordă pe baza rezultatelor obŃinute la admitere. Apoi, pentru semestrul I, acestea se acordă pe baza rezultatelor obŃinute la sfârşitul anului universitar precedent; pentru semestrul II, se acordă pe baza rezultatelor obŃinute în semestrul I al anului universitar curent. Media in funcŃie de care se acordă toate categoriile de burse este cea obŃinută prin ponderarea notelor de la examene cu numărul de puncte de credit aferente fiecărei discipline. Bursa de excelenŃă şi cea de performanŃă presupun rezultate deosebite şi în activităŃi extra-academice şi de aceea se acordă doar studenŃilor din anii II şi III. Astfel de activităŃi sunt participarea la sesiuni de comunicări ştiinŃifice, lucrări de cercetare, realizări deosebite în plan cultural, sportiv, artistic sau organizaŃional.

Pentru mai multe informaŃii despre burse şi metodologia completă accesaŃi site-ul www.ase.ro, în categoria informaŃii pentru LicenŃă anii I-IV cu prezenŃă în campus. De asemenea, pentru programul acordării burselor, urmăriŃi avizierul facultăŃii.

16


ASE/CSIE

Crede… şi cercetează!

de Adina ChiriŃă

Academia de Studii Economice, pe lângă activităŃile academice obligatorii pentru studenŃii facultăŃilor, dispune şi de o varietate largă de alternative pentru educare şi formare. Pe plan academic, sunt de remarcat programele de cercetare economică disponibile pentru studenŃii din ani terminali şi pentru absolvenŃii care urmează cursuri postuniversitare; pentru studenŃii din anii I-III, cel mai potrivit mod de a interacŃiona cu profesorii şi de a studia discipline adiacente domeniului de studiu, este de a participa la sesiunile de comunicări ştiinŃifice studenŃeşti, care au loc anual, în toate facultăŃile ASEului. O alternativă pentru o lucrare de cercetare, poate fi însăşi lucrarea de licenŃă. Împreună cu profesorul îndrumător, tema lucrării de licenŃă poate fi punctul de pornire pentru o lucrare amplă de cercetare, sau chiar lucrare de doctorat. O lucrare de cercetare poate de asemenea să fie o parte dintrun proiect mai mare. Astfel de proiecte pot fi derulate fie de către facultate, prin intermediul colectivului Da că doriŃi să vă implicaŃi de profesori din Departamentului de în activitate de c ercetare, Cercetare Economică, sau de către pu teŃi contacta profesorul alte instituŃii în colaborare cu facul- ca re susŃine cu rsurile distatea. În primavară anului 2009, în fac- ci plinei releva nt e faŃă de ultatea de Cibernetică a luat fiinŃă do meniul de cercetare Centrul de Studii Avansate pentru Ser- do rit. vicii Electronice (eCAESAR), în parteneriat cu alte instituŃii importante din România, care va desfăşura în viitor proiecte de cercetare în domeniul e-Government.

17


ASE/CSIE

Eşti student , deci poŃi spune lucrurilor pe bune! de Dana Nicula şi Monica Vineş Devii Student după admitere, dar poŃi mai mult, poŃi fi Student Reprezentant!!! Te întrebi dacă merită să investeşti timp şi energie în mişcarea studenŃească? Noi am făcut asta şi credem că DA. Noi, studenŃii, suntem cei mai în măsură să cerem schimbarea în bine a UniversităŃilor din România, pentru că avem energia, dinamismul şi entuziasmul de a le face realitate. Ambitia şi deschiderea spre nou sunt necesare oricărui tânăr care vrea să devină un cetăŃean responsabil şi un bun profesionist. StudenŃii s-au resimŃit de timpuriu ca o voce prin intermediul mişcarilor studenteşti, manifestând un interes d eosebi t p entru exi sten Ńa şi respectarea drepturilor lor. Constantă a vieŃii universitare moderne, mişcarea studenŃească a reprezentat o formă liberă de manifestare pentru studenŃii din România, cu rol civic şi social, şi s-a pronunŃat asemenea unei avangarde în cadrul mişcărilor progresiste ale acelor epoci . Conform legii, studenŃii constituie 25% din forurile decizionale ale universităŃii. FundaŃia o avem. Noi suntem cei care consolidează construcŃia unei categorii sociale informate şi implicate în luarea deciziei pentru că DEMOCRAłIA SE ÎNVAłĂ!!!. Este esenŃial ca un student reprezentant să se axeze pe activităŃi concrete, să dea dovadă de seriozitate şi să inspire încredere, să privească dincolo de interesele personale, să dea dovadă de

18


ASE/CSIE

proactivism şi spirit critic. Aceştia sunt factorii care oferă legitimitate şi credibilitate. Studentul Reprezentant trebuie să înŃeleagă de ce i se cere să dea crez unei acŃiuni, ce riscuri presupune şi ce beneficii ar putea aduce studenŃilor în general. PoziŃiile, ideile şi strategiile reprezentanŃilor trebuie să vina în întâmpinarea nevoilor şi dorinŃelor celor pe care îi reprezintă. Ca studenŃi avem dreptul să beneficiem de transparenŃă, verticalitate, responsabilitate şi obligaŃia de a ne implica activ în creşterea calităŃii procesului de învaăŃământ. Pe măsură ce învăŃăm să ne cerem drepturile, realizăm că este foarte important cui încredinŃăm vocea noastră. Informează-te şi Implică-te! Tu ca şi noi eşti o voce!http://stoodle.ro/_statutul_studentului_reprezentant.phphttp://stoodle.ro/_statutul_studentului.php

19


ASE/CSIE

ViaŃa după CSIE de Adina ChiriŃă I-am rugat pe câŃiva dintre absolvenŃii CSIE să ne spună câteva păreri, să ne dea câteva sfaturi personale legate de anii lor de studenŃie. Cel mai mult sunt mândră de faptul că am progresat constant în timpul facultăŃii. Primul an de facultate a fost unul dezamăgitor pentru mine, lucru care m-a determinat să încerc să mă autodepăşesc în următorii doi. Ceea ce cred că am şi realizat. A fost o perioadă de maturizare, responsabilizare, dar şi socializare. Cred că mai important decât Oana informaŃiile acumulate este faptul că la sfârşitul facultăŃii te poŃi trezi oarecum schimbat… în sensul pozitiv. Sfatul meu pentru un boboc? Să profite din plin de toate oportunităŃile oferite. Să intre într-o asociaŃie studenŃească, să se implice în proiecte şi să participe la proiecte, să aplice pentru internship-uri sau burse şi, evident, să se distreze...toate trebuie

Bogdan

Cei trei ani de facultate au fost plini de bucurii şi dezamăgiri, prieteni şi 'mai-puŃin-prieteni'; dar dacă ar fi să dau timpul înapoi aş lua aceleaşi decizii. Lucrând în programare, pot spune că cel mai mult mi-au folosit cursurile şi seminariile despre programare, în special programarea orientată obiect, nu neaparat pentru lucrurile pe care te învaŃă să le faci efectiv ci pentru faptul că îŃi dezvoltă un anumit mod de gândire.

Colegii mei dragi care acum îmi sunt buni prieteni, cu care probabil am să rămân de acum încolo sunt cel mai de preŃ lucru din timpul facultăŃii. Îi sfătuiesc pe boboci să meargă la cursuri şi mai ales la seminarii. Este important să fie prezenŃi şi să înŃeleagă ce vorbesc oamenii acolo :) Adrian

20


ASE/CSIE

DEX-ul studentului de Adina ChiriŃă Credite – Creditele ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) reprezintă un sistem centrat pe student, care permit măsurarea timpului destinat studiului din cadrul anului academic. Astfel, 60 credite corespund timpului şi efortului alocate pentru studiu pe durata unui an. În majoritatea statelor din Europa, anul academic cumulează cca. 1500-1800 ore de studiu, ceea ce înseamnă că un credit reprezintă între 25-30 ore de lucru. Creditele sunt folosite pentru a determina media ponderată a rezultatelor obŃinute pe parcursul unui semestru de studiu, medie considerată ca fiind cea mai reprezentativă pentru evaluarea cunoştinŃelor şi abilităŃilor unui student. Cursuri - În decursul studiilor la această facultate avem 3 tipuri de cursuri: •obligatorii – cele care trebuie să mergi neapărat la examene şi să le promovezi; •opŃionale – 4 materii din care ai posibilitatea să-Ńi alegi una singură la care trebuie susŃinut un examen obligatoriu; •facultative – dintr-o listă se alege o materie, dar la aceasta spre deosebire de celelalte nu contează să te duci la examen sau la medie, ci doar ca puncte credit. Măriri - Decanul facultăŃii poate aproba studenŃilor integralişti sau celor cu o absenŃă resusŃinerea a maxim trei evaluări pentru îmbunătăŃirea notelor, în sesiunea de reprogramare a aceluiaşi an. Nota obŃinută la reevaluare rămâne valabilă, chiar dacă este mai mică decât cea iniŃială. Reevaluările pentru aceste măriri de note sunt gratuite. Orar – Orarul faculăŃii este afişat cu câteva zile înainte de începerea semestrului, la avizierele de la intrarea facultăŃii din Calea DorobanŃilor. InformaŃiile pe care le veŃi găsi în orar sunt Denumirea cursului / seminarului, ora la care acesta începe, sala în care va fi Ńinut şi numele profesorului titular. De asemenea, cursurile sunt trecute cu majuscule de culoare roşie. Referentul de imagine – este un student, angajat al Academiei de Studii Economice, care asigură legătura dintre secretariat, decanat şi studenŃi. Printre atribuŃiile sale se află înregistrarea cererilor şi eliberarea adeverinŃelor de student, a situaŃiilor şcolare, comunicarea notelor şi a informaŃiilor din regulamentul ASE. Pentru informaŃii si alte solicitări, puteŃi găsi referentul de imagine la sala 2003A. Taxă – Buget - Trecere de la taxă la buget se face în funcŃie de punctele credit acumulate de la începutul studiilor şi media generală la finele anului anterior. Fac excepŃie studenŃii de la buget, care îndeplinesc condiŃiile pentru a primi bursă socială, care îşi păstrează forma de finanŃare. Există posibilitatea ca deşi să aibă toate creditele pentru acel an sau pentru toŃi anii, studentul să nu poată trece de la taxă la buget deoarece există mai mulŃi integralişti decât locuri la buget.

21


ASE/CSIE

Harta clădirilor

0.Clădirea Ion N Angelescu - Căderea Bastiliei nr. 2-10, şi PiaŃa Romană nr. 6, Sector 1, 1.Clădirea Mihai Eminescu - B-dul Dacia nr.41, Sector 1 2.Clădirea Virgil Madgearu - Calea DorobanŃilor 15-17, şi intrarea poet Macedonski, 3.Clădirea Mihail Moxa - Mihail Moxa, nr. 5-7, Sector 1 4.Clădirea Victor Slăvescu - Calea GriviŃei 2-2A, Sector 1 5.Clădirea Stanislas Cihoschi - Stanislav Cihoschi nr. 5, Sector 1 6.Sala de sport - Stanislav Cihoschi nr. 5, Sector 1 7.Clădirea Anton Davidoglu - Intrarea Amzei nr. 1-3, Sector 1 8.Clădirea Ionescu Dumitru (Tache) - Tache Ionescu nr. 11, Sector 1 9.Clădirea Nicolae Iorga - Şerban Vodă nr.22-24,Sector 4 (PiaŃa Unirii)

23


ASE/CSIE

Graficul activităŃilor Desfăşurarea anului universitar 2009-2010, la programele de licenŃă cu prezenŃă în campus.

24


ASE/CSIE Desfăşurarea anului universitar 2009-2010, la programele de licenŃă la distanŃă (ID)

25


EDUCAŢIE EDUCA IE

Procesul Bologna –the true story De Monica Vineş Cum a apărut Procesul Bologna ? Procesul Bologna a apărut în urma declarației semnate în anul 1998 între miniştrii educației din Anglia, Franța,Italia şi Germania care s-au întâlnit la Sorbona(unde au Sărbătorit 800 de ani de la înființarea Universității). Astăzi, el reunește 46 de țări. Cum ce se „mănânca” el? Procesul Bologna reprezintă o Viziune comună a unui SpaŃiu European al ÎnvăŃământului Superior (SEIS). Nevoia acestui spaŃiu a apărut din dorinŃa de a avea compatibilitate si transparenŃă în ceea ce privește mobilităŃile studeŃilor și profesorilor ,dar și din ideea de a fi in competiŃie cu alte puteri economice ale lumii, unde UniversităŃile își au un rol bine definit. România este membră din anul 1999 si până în 2010 va fi supusă unor noi schimbări și transformări. Ce ar trebui să reprezinte pentru studenți? Ar trebui să însemne, în primul rând, o mai bună compatibilitate cu alte Sisteme de ÎnvăŃământ Superior din Europa: diplomele și calificările

26

să fie ușor de perceput, cursurile să fie transformate în credite transferabile care se acumulează și se pot folosi pentru mobilităŃile studenŃilor,oferind flexibilitate acestora. În SEIS studenŃii nu mai sunt „clienŃi”, ci parteneri cu drepturi depline și pot participa activ la toate deciziile care se iau în ÎnvăŃământul Superior în forurile decizionale. Ne-am obișnuit deseori cu profesori care nu predau pe „limba ” noastră, nici nu ne lămurim sau nu putem fi lămuriŃi, orele trec cu greu la cursuri şi la seminarii și ne trezim că avem înainte de sesiune tone de cursuri pe care nu le-am înțeles nici atunci , darămite pentru examene. Profesorii sunt cei care trebuie să proiecteze metodele şi mediile necesare pentru a produce


EDUCAŢIE EDUCA IE

învățarea ,ce duce la un învățământ centrat pe student (Participarea activă, interacționarea, dezbaterile,etc). Învățarea este legată şi de consiliere profesională şi tutorat ,iar în cadrul unei discipline înseamnă o relație în care studentul şi profesorul sunt parteneri . ECTS-ul este un sistem util pentru a proiecta programe de studii şi cursuri coerente, în care instrumentele sunt : numărul de credite şi obiectivele unui curs. Numărul total de credite pentru tot anul universitar trebuie să fie 60. Liniile de acțiune: cadrul calificărilor/sistemul bazat pe 3 cicluri , mobilitatea, asigurarea calității, angajabilitatea, recunoaşterea calificărilor (ECTS+suplimentul la diplomă), învățământ centrat pe student,dimensiunea socială,învățarea pe tot parcursul vieții. Ce s-a înțeles greşit in legătură cu acest Proces Bologna? • Alocarea creditelor pe baza orelor de contact. • Sistemul Bologna este identificat doar cu sistemul celor 3 cicluri . • S-a neglijat reprezentativitatea de 25% a studenților, ş.a.

www.bologna.ro http://www.anosr.ro/ index.php/bologna-blackbook.html http://www.anosr.ro/ index.php/ghidbologna.html http://www.anosr.ro/ index.php/raport-anosrimplementarea-procesuluibologna-in-romaniaperspectivastudentilor.html

27


EDUCAŢIE EDUCA IE

Ce nu ştiai despre ARACIS de Monica Vineş

ARACIS- AgenŃia Română de Asigurare a CalităŃii în ÎnvăŃământul Superior reprezintă o instituŃie publică autonomă, de interes naŃional. Ea este membra a unor reŃele internaŃionale de asigurare a calităŃii în Învatamantul Superior cum ar fi : The International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Cine este acest ARACIS? Education (INQAAHE), The Network of Central and Eastern European Quality Assurance Agencies in Higher Education CEE Network ,The European Assosciation for Quality Assurance in Higher Education (ENQA). ARACIS se ocupă cu evaluarea calităŃii în ÎnvăŃământul Superior din România prin intermediul unor profesori şi studenŃi evaluatori care au fost calificaŃi în urma unui training. Rolul lor este de a evalua atât programele de studiu Ce „învârte” această agenŃie? (specializări), cât şi instituŃional cu ajutorul unor indicatori stabiliŃi în Metodologia ARACIS- ARACIS-ul nu reprezintă un jandarm, care să dea în cap de fiecare dată când o Universitate greşeşte sau nu îndeplineşte o cerinŃă. El lucrează cu diverşi actori din ÎnvăŃământul Superior , mai ales cu Ministerul EducaŃiei, Cercetării şi Inovării căruia îi poate face sesizări în cazul unei nereguli regăsite la UniversităŃi. Consiliul ARACIS este format maxim din 15 Cum lucrează ARACIS? rectori şi de câte un reprezentant din FederaŃiile StudenŃeşti. În comisiile de specialitate se hotărăşte în urma analizării dosarului prezentat de către o Universitate, dacă aceasta va fi autorizata sau nu. Dacă o să fie autorizată, atunci după 2 ani urmează să fie şi acreditată.

28


EDUCAŢIE EDUCA IE

În momentul evaluării unei InstituŃii de ÎnvăŃământ Superior, se formează o comisie de evaluare , condusă de un şef de comisie , în care aportul a 2 studenŃi evaluatori este de parteneriat cu alŃi 6 profesori evaluatori. Asigurarea calităŃii academice este unul dintre obiectivele

Cu ce ne „ încălzeşte” pe noi studenţii o agenţie de asigurare a calităţii? centrale ale Procesului Bologna. După anul 1990 , numărul UniversităŃilor a crescut vertiginos şi de aceea s-a recurs la nevoia de acreditare şi de recunoaştere a diplomelor, un lucru esenŃial pentru noi studenŃii. Realizarea acestei asigurări a calităŃii este dependenŃa de corespondenŃele care se stabilesc între sensurile calităŃii academice şi transformările care au loc în ÎnvăŃământul Superior. Studentul este extrem de important deoarece poate evalua printr-o prismă obiectivă, nefiind supus termenilor de comparaŃie în ceea ce priveşte alte UniversităŃi. El ştie cel mai bine de ce este nevoie pentru un mediu universitar propice , pentru ca studenŃii să se dezvolte. R a p o r t u l Care e „valoarea” studentului evaluator ? studenŃilor evaluatori se poate întocmi independent , prin ochii acestora, dar trebuie argumentat în faŃa comisiei de specialitate. Pe lângă aceasta, nouă, studenŃilor, ni se oferă, experienŃa, satisfacŃia şi încrederea că putem îmbunătăŃi calitatea în sistemul educaŃional. Este încurajata implicarea studenŃilor şi participarea acestora la training-urile organizate de către ARACIS şi FederaŃiile StudenŃeşti , nefiind obligatoriu să aparŃină acestora. STIAI CĂ? ARACIS-ul oferă în urma evaluării 4 grade de încredere: nivel de încredere ridicat , încredere, încredere limitată şi neîncredere. Universitatea pe care am ales-o noi, studenŃii, ASE Bucureşti se bucură din vara anului trecut de un grad ridicat de încredere.

29


EDUCAŢIE EDUCA IE

Erasmus – O experienŃă ce nu trebuie ratată de Emanuela Schweninger Programul Erasmus îşi propune să ajute studenŃii/masteranzii/ doctoranzii şi profesorii, mai multe universităŃi din Europa făcând schimb de studenŃi. Bursele de acest tip acoperă toate disciplinele şi domeniile de studiu şi de ele pot beneficia toŃi cei care îndeplinesc anumite condiŃii şi care doresc să studieze în alte Ńări şi să aibă parte de sprijin financiar şi instituŃional. Erasmus – o poveste unică “În momentul în care am ajuns în Viena eram singura studentă din România, curioasă şi speriată totodată.”, îşi începe Iulia Valentina IliuŃ povestea despre experienŃa Erasmus. Iulia a absolvit Facultatea de RelaŃii Economice InternaŃionale din cadul Academiei de Studii Economice şi a studiat un semestru la Wirtschaftsuniversitaet. A avut nevoie de două săptămâni ca să devină un alt om – mult mai deschis, vorbăreŃ, zâmbitor, cu un grup mare de prieteni provenind de pe alte continente cu care se plimba adesea pe străzile oraşuui. “Acela a fost momentul în care am simŃit că într-adevăr îmi trăiesc viaŃa din plin, fiecare secundă fiind o nouă provocare, o nouă nebunie mi se dezvăluia pas cu pas pe străzile interminabile ale Vienei.

30


EDUCAŢIE EDUCA IE

Pendulam între zilele în care mă închideam în casă înaintea examenelor şi a celor de escapadă totală, de libertate şi de distracŃie.”, îşi aminteşte Iulia. Ce e diferit totuşi acolo? “A fost un moment în care am simŃit legătura cu profesorii universitari şi cadrele didactice mai redusă decât acasă şi asta îmi lipsea mult. Mă simŃeam un

simplu

număr

matricol

şi

asta

nu

se potrivea

cu

mine.

Profesionalismul lor m-a impresionat însă. InteligenŃa, pregătirea desăvârşită şi seriozitatea erau calităŃi cu care erau înzestraŃi toŃi cei cu care intram în contact.”, povesteşte cu nostalgie bursiera. Erasmus – una dintre cele mai frumoase experienŃe din studenŃie care au contribuit la formarea ei – în bine, după spusele ei, “altfel”, după prietenii ei. Ce e clar e faptul că la întoarcere nimic nu va mai fi la fel iar asta nu e scris în nicio broşură. DorinŃa de a explora lumea e atât de intensă însă pentru Iulia, încât acum se află într-una din băncile unei universităŃi din Austria pentru continuarea studiilor de masterat. Suedia, ajung Oana Irina Cernat a absolvit Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică, Academia de Studii Economice din Bucureşti şi, în prezent, este masterand în cadrul aceleaşi universităŃi. Cel de-al doilea semestru al masterului îl va petrece la School of Business, Economics and

Law

din

Göteborg,

Suedia.

Oana

şi-a

dorit

dintotdeaua să studieze în afara Ńării, să ia contact cu alte culturi şi să acumuleze experienŃe de la oameni dintre cei mai diverşi. AplicaŃia

31


EDUCAŢIE EDUCA IE

nu a venit întâmplător, ci după o documentare serioasă de la colege care au studiat în acelaşi loc. Poveştile despre universitate, studenŃi sau Suedia, nu au făcut decât să contribuie în sens pozitiv la luarea decziei de a opta pentru o Ńară nordică, atracŃia pentru acestea fiind pentru Oana semnificativă. Dar încurcate sunt căile Domnului iar procesul de selecŃie nu este deloc unul uşor. Notele sunt un criteriu important în selecŃie, având o pondere de 50% din nota finală, dar, rezultatele interviului şi al testului de competenŃă lingvistic pot schimba complet clasamentul final. Testul de competenŃă lingvistică are o pondere de 30% şi poate fi evitat dacă aplicantul are deja un certificat de tip Cambridge sau TOEFL. Oana a participat la estul de limbă organizat în ASE pentru care s-a pregătit rezolvând o culegere întreagă de exerciŃii pentru examene de tip Cambridge. “Marea încercare” d-abia acum urmează însă... Interviul. PuŃină atenŃie şi pregătire intensă sunt ingrediente de care orice aspirant la bursa Erasmus ar trebui să Ńină cont. La acesta au participat prodecanul, un profesor de limba engleză şi un reprezentant al studenŃilor. Întrebările au fost dintre cele mai diverse, de la “Ce vrei să studiezi acolo?” sau “Cu ce crezi că te va ajuta această bursă?” până la întrebări de cultură de tipul “Ce ştii să ne spui despre Brâncuşi?” - întrebare de care Oana îşi aminteşte cu zâmbetul de faŃă. Ce contează cel mai mult? “Să ştii exact ce vrei să studiezi la universitatea pentru care aplici, să ai o justificare pentru utilitatea lor în pregătirea ta academică, să poŃi să susŃii de ce ai ales respectiva facultate şi să îi convingi că tu eşti studentul care va merge acolo să îi reprezinte cât mai bine. Restul... e deja poveste! Suedia, ajung!” şi Oana se visează deja pe străzile Göteborgului.

32


EDUCAŢIE EDUCA IE

De ce ne place nouă educaŃia non-formală de Alexandra Albu EducaŃia non-formală este un concept cu care probabil te-ai mai întâlnit până acum în diferite contexte şi de pe urma căruia poate chiar ai avut ocazia să beneficiezi. Cei care însă abia acum aud de el nu trebuie să îşi facă griji, este un termen din ce în ce mai răspândit în facultăŃi. La ce se referă însă educaŃia non-formală şi cu ce ne ajută pe noi studenŃii? Această formă de educaŃie a fost definită ca : „ orice activitate educaŃională, intenŃionată şi sistematică, desfăşurată de obicei în afara şcolii tradiŃionale, al cărei conŃinut este adaptat nevoii individului şi situaŃiilor speciale, în scopul maximizării învăŃării si cunoasterii si minimalizării problemelor cu care se confruntă acesta în sistemul formal". În traducere liberă, educaŃia non-formală acoperă o orientare firească a tinerilor de a se implica în activităŃi practice, de a se simŃi activi în mediul în care trăiesc, de a produce schimbări. Cum un sistem de învăŃământ nu se poate schimba de pe o zi pe alta, dată fiind natura statică şi cumulativă a acestuia, moduri alternative de companiile preferă tinerii pregătiŃi învăŃare au prin programe specializate început să fie cunoscute sub numele de educaŃie non-formală în jurul anilor 1950. Într-un sistem educaŃional care este depăşit de ani buni de evoluŃia pieŃei muncii, companiile preferă tinerii pregătiŃi prin programe specializate şi chiar aleg să dezvolte calităŃile angajaŃilor prin programe non-formale. În prezent, oferta de educaŃie non-formală este din ce în ce mai variată, ea cuprinzând internshipuri, traininguri, şcoli de vară, workshopuri şi voluntariat de diferite tipuri. Activitătile de acest gen adună în acelaşi loc persoane din diferite domenii de activitate, ce au experienŃe, pregătiri şi cunoştinŃe distincte. Astfel, toată lumea are ceva nou de învăŃat iar abilităŃile de comunicare şi relaŃionare ale tuturor sunt puse la încercare. În astfel

33


EDUCAŢIE EDUCA IE de medii adesea iau naştere idei creative şi inovative. Caracteristicile personale şi profesionale dezvoltate prin activităŃile non-formale de învăŃămant ajută la conturarea abilităŃilor şi cunoştinŃelor folositoare unui absolvent de facultate pentru a deveni un adevarat profesionist. Vă invit să păşiŃi cu încredere pragul educaŃiei non-formale şi să beneficiaŃi de multitudinea de forme pe care o poate lua.

Been there, done that de LaurenŃiu Buică Ești student? Bun. Mergi pe holurile facultății și cineva iți pasează subtil un flyer. Sugestie: Înainte să-l arunci la primul coș de gunoi citește-l atent. În mod sigur ți se va oferi șansa de a lua parte la un workshop sau o conferință interesantă în ASE sau în afara lui. Acum te întrebi de ce ar trebui să mergi la astfel de evenimente. În primul rând, ești student cu o grămadă de timp liber și vei dori să ai parte și de altceva în afară de cursuri, seminarii, proiecte, petreceri sau ieșiri în aer liber. În al doilea rând, la aceste evenimente ai posibilitatea de a interacționa cu o mulŃime de oameni (angajatori, oameni care provin din mediul online, bloggeri, artiști, oameni din media și televiziune), își poți face noi cunoștințe și nu în ultimul rând aceste evenimente sunt un bun booster pentru dezvoltarea ta personală și profesională. Pe lângă ce te învață facultatea, de la acești oameni poți prelua idei, filozofii de viață, poate și cu puțin noroc o relație de prietenie pe un timp îndelungat. Și totusi de ce vă bat la cap cu aceste lucruri?! Din experiența unui student care și-a clădit o serie de cunoștinte, contacte și amiciții prin aceste oportunități și pe munca depusă alături de niște oameni minunați pentru a face posibile aceste evenimente, vă sugerez să nu ratați oportunitățile care vă ies în cale. Și ca să fii sigur că nu ratezi nici un eveniment, locațiile des întâlnite pentru workshop-uri și conferințe sunt: sala 2013 (clădirea Ciberneticii, parter), Sala Agir (vis-à-vis de clădirea Comerțului) și Orange Concept Store (Calea Victoriei).

34


EDUCAŢIE EDUCA IE

AplicaŃii delicioase de Dana Nicula Web 2.0 este o nouă fază a dezvoltării internetului, în care utilizatorii evoluează de la stadiul de consumatori pasivi la cel de generatori de conŃinut. Putem luat drept exemplu de instrument cu circulaŃie a informaŃiei în ambele sensuri blog-urile, googledocs-urile, RSS, reŃelele sociale (facebook, hi5) şi social bookmarking-ul. CâŃi dintre voi au avut cont de hi5 în liceu? În mod sigur, în mare parte aŃi utilizat acest tip de socializare. Finalitatea fundamentală a facultăŃilor este dezvoltarea noastră din punct de vedere profesional şi social. Odată cu începerea unui nou ciclu de studii se modifică şi mijloacele pe care le utilizăm. ImaginaŃi-vă cum ar fi ca toŃi studenŃii de la Cibernetică să folosească taggingul şi de fiecare dată când dau peste un articol interesant legat de domeniul economic să îi dea tag, iar toŃi colegii lui să poate citi informaŃia respectivă. Gradul de informare al comunităŃii de studenŃi ar creşte şi odată cu el şi nivelul de pregătire al absolvenŃilor. Acest instrument poate fi folosit si în cercul vostru de prieteni şi cunoştinŃe. Acasă păstrăm lucrurile de care avem nevoie, pe laptopuri documentele redactate de noi sau de alŃii... În facultate vei descoperi că va fi nevoie să lucrezi mult în echipă. Transportul costisitor din punctul de vedere al timpului va face întalnirile cu colegii mai greu de realizat. Google s-a gândit la timpul nostru şi a venit cu soluŃia Google Docs…PoŃi realiza aici un Document similar celor din word, la care să lucrezi în acelaşi timp cu alŃi colegi de echipă. Există un echivalent şi pentru Excel, numit Spreadsheet, unul pentru Power Point, numit Presentation şi o noutate, specifică Google Docs, Form. Cu ajutorul acesteia poŃi realiza chestionare cu variante de răspuns sau răspuns liber, pe care le poŃi folosi la proiectele şcolare. De ce e genial acest serviciu? Pentru că în loc să ataşezi un document la un e-mail, poŃi ataşa o adresă de e-mail la un document, pentru că poŃi lucra la el în acelaşi timp cu alte persoane, îl poŃi accesa de la orice calculator conectat la internet şi ce e foarte drăgut, e faptul că e gratis!

It`s Delicious! Încercaţi!

35


EDUCAŢIE EDUCA IE

Un alt fel de şcoală pentru un alt fel de comunicare de Centrul de Resurse pt. OrganizaŃii StudenŃeşti Câte e-mail-uri primeşţi în fiecare zi? La câte filme te uiți pe YouTube? Câte linkuri accesezi? Ce blog-uri citești? Vorbim altă limbă decât părinții noștri. Folosim fotografii, sunete, filme și animații. Iar mediile în care le transmitem sunt mult mai bogate, deschise, bidirecționale, sociale. E mai mult decât un nou mod de a comunica, este un nou fel de a gândi și interacționa cu lumea. Pentru a te putea descurca în noul peisaj comunicațional nu mai ajunge să poți citi și scrie. Devine esențial să poți edita o fotografie sau un film scurt, să concepi un site web, să înțelegi și să folosești rețele sociale. În CROS ne place să experimentăm toate instrumentele web și multimedia de care aflăm. Am început cu grupuri de discuții și blog-uri iar acum folosim bookmarking social, documente și calendare colaborative, platforme sociale, wiki-uri, micro-blogging, RSS, photo sharing și facem filmulețe. Noile medii de comunicare -"New media"- sunt o provocare, dar și o mare oportunitate pentru tinerii secolului 21. Vom învăța altfel, așa că va trebui să învățăm să învățăm altfel. Așa ne-a venit ideea de New Media School. Ne-am dat seama că dacă împărtățim ceea ce descoperim și cu alții, experiențele de învățare vor fi mai valoroase. Am inceput să dezvoltăm o comunitate de învățare pentru tineri

36


EDUCAŢIE EDUCA IE

pasionați de comunicare, educație și new media. Acum suntem un grup de 13, iar în curând vom invita și alți membri ai organizațiilor studențești responsabili de comunicare să facă parte din proiect. Temele pe care le explorăm sunt web design, editare video, construirea identității on-line și ceva ce numim "învățare emergentă". Din această toamnă vom împărtăși toate ideile și experimentele noastre pe site-ul proiectului, așa că te invităm să înveți alături de noi.

Urmărește-ne pe www.NewMediaSchool.ro și @NewMedia_School!

37


VOLUNTARIAT

Sunt voluntar şi sunt mândru de asta de Irina Drăgan

După cum spune şi Dex-ul, voluntariatul reprezintă o acŃiune ce se desfăşoară din proprie iniŃiativă, fără recompensă materială. Prin voluntariat, oamenii încearcă să acopere nişte lipsuri ale societăŃii în diferite domenii sau să-i ajute pe cei care au nevoie. Însa pentru cei ce depun muncă voluntară, cuvântul acesta înseamnă mai mult decât atât. Reprezintă multă experienŃă pe care n-o poŃi câştiga în altă parte, înseamnă satisfacŃia de a fi făcut ceva ce poate va schimba puŃin lumea în care trăim... şi, nu in ultimul rând, înseamnă prieteni şi un mod foarte simplu şi plăcut de a interacŃiona cu ceilalŃi. De ce voluntar? Între studenŃi este foarte popular termenul de ONG StudenŃesc şi foarte des se pune întrebarea ”de ce să fiu voluntar într-o organizaŃie studenŃească?”. Să lămurim puŃin lucrurile... organizaŃiile studenŃeşti au ca scop realizarea de proiecte ce vin în folosul studenŃilor fie pe plan educaŃional, social, fie de entertainmnet sau pentru a-i ajuta în a pătrunde pe piaŃa muncii. Acum să revenim la întrebarea care ne “roade”… şi să vă spun ce-am câştigat eu în anul petrecut ca voluntar, în condiŃiile în care nu mai făcusem asta niciodată: am aflat ce înseamnă să iei un proiect de la 0 şi să incerci să-l duci la bun sfârşit, chiar dacă Ńi se pun o groază de piedici, am văzut cum se lucrează pe departamente aproape ca într-o firmă, am învăŃat să-mi stabilesc şi să-mi respect dead-line-urile, am participat la traininguri şi conferinŃe care cu siguranŃă vor cântări la CV, am cunoscut oameni din mediul business, am interacŃionat cu profesorii mai mult decât aş fi făcut-o dacă eram un simplu student... şi nu în ultimul rând am cunoscut oameni ca mine, implicaŃi şi cu dorinŃa de a schimba lucrurile în bine, care acum îmi sunt unii dintre cei mai buni prieteni.

38


VOLUNTARIAT

De ce SISC? Eu am ales să aplic pentru SISC pentru că era organizaŃia facultăŃii mele şi eram convinsă că aici voi găsi oameni cu aceleaşi pasiuni ca şi mine. De asemenea, m-am gândit că fiind membru SISC pot afla mai multe informaŃii despre profesori şi facultate. Cam astea au fost primele gânduri înainte de a fi devenit voluntar. Însa după ce am intrat în acest mediu, am văzut că aici voi găsi o comunitate care să mă reprezinte, şi în care să cred şi pentru care merită să depun efort, deoarece mă ajuta în mod direct în relaŃia mea cu facultatea.

Cine suntem… de Alexandra Albu SISC înseamnă Sindicatul StudenŃilor din Cibernetică şi este o organizaŃie formată exclusiv din studenŃi, înfiinŃată în anul 1996 de către un grup de tineri ai FacultăŃii de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică din cadrul Academiei de Studii Economice Bucureşti. Noi continuăm cu entuziasm tradiŃia de peste 13 ani, timp în care am crescut, şi ne-am dezvoltat cu ajutorul membrilor noi. În prezent, ariile de interes ale SISC-ului s-au diversificat, scopul nostru fiind să ajutăm studenŃii nu doar în dezvoltarea lor profesională, ci şi în cea personală. Ne-am dedicat activitatea sprijinirii individului-student, scopul nostru fiind de a încuraja participarea activă a tinerilor la viaŃa academică, prin implicarea lor în activităŃi cu caracter profesional, social, cultural-educativ, economic şi de angajare civică. Sindicatul StudenŃilor din Cibernetică este, mai întâi de toate, o organizaŃie înfiinŃată pentru a veni în ajutorul studenŃilor, atât prin activităŃi de susŃinere a intereselor acestora, cât şi prin implicarea lor în proiecte menite să-i pregătească pentru activitatea profesională ulterioară cât şi pentru dezvoltarea personală.

39


VOLUNTARIAT

Scopul SISC este acela de a oferi tinerilor educaŃia complementară celei oferite în cadrul facultăŃii. Participarea la diferite training-uri, lucrul în echipă, câştigarea unor abilităŃi de comunicare, participarea la conceperea şi realizarea unui proiect sunt avantaje demne de luat în seamă, care întregesc pregătirea profesională a fiecărui student. Apreciem creativitatea, de aceea orice idee de proiect care este bine argumentată va fi susŃinută şi implementată. Nu contează vechimea sau experienŃa, contează ideile şi dorinŃa de a le transforma în realitate. La noi vei găsi o mare de oameni care, pe cât sunt de diferiŃi, pe atât de bine lucrează împreună ("suntem diferiŃi dar ne stă bine împreună".)!

Ce vă oferim noi De Irina Drăgan şi Alexandra Albu Ghidul Ciberbobocului – Un ghid informativ pentru studenŃii din Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică în care vor găsi răspunsuri la întrebări şi date ce îi vor ajuta în formarea personală şi profesională. O revistă scrisă de studenŃi pentru studenŃi este cel mai bun mod în care încercăm să Ńinem pasul cu noutăŃile, să combatem lipsa de informare, să promovăm iniŃiativa şi să stimulam opinia studenŃească, într-un mod cât mai apropiat de viziunea generaŃiei noastre. Balul Bobocilor - Dintotdeauna s-a spus că petrecerea de început de an a ciberneticilor a fost cea mai tare!... de aceea şi numărul mare de participanŃi în fiecare an. Astfel, la Balul Bobocilor din Cibernetică, ediŃia din 2009, unul dintre cele mai mari cluburi din Bucureşti a devenit aproape neîncăpător. Ne-au încântat de fiecare dată nume cunoscute din lumea muzicii şi am avut concursuri de miss/mister originale.

40


VOLUNTARIAT

Caută-Ńi Reprezentantul – Un proiect ce ajută studenŃii să înŃeleagă importanŃa studenŃilor reprezentanŃi. StudenŃii sunt cei mai în măsură să ceară schimbarea în bine a UniversităŃilor din România, pentru că ei au energia, dinamismul şi entuziasmul de a le face realitate. AmbiŃia şi deschiderea spre nou sunt necesare oricărui tânăr care vrea să devină un cetăŃean responsabil şi un bun profesionist. Tineri De Succes - Proiectul constă într-o serie de întâlniri în cadrul cărora studenŃii pot discuta liber cu personalităŃi marcante din diferite domenii. Prin acest proiect ne propunem să creăm o punte între cele două medii – academic şi business -, pe care tinerii să poată trece cu mai multă siguranŃă în forŃele proprii, bine informaŃi şi “înarmaŃi” cu uneltele adecvate. La prima ediŃie am avut ca invitaŃi oameni de succes precum: Mihai Chişu, Dorin Ghidiu, Călin Fusu, IonuŃ NegoiŃă, Andreea Marin, Robert Turcescu, Daniel Apostol dar şi mulŃi alŃii. Academia Sperantei - SISC consideră că realizarea acestui proiect este importantă în încercarea de sensibilizare şi responsabilizare a societăŃii în legătură cu problemele cu care se confruntă copiii din centrele de plasament şi bătrânii din azile. Proiectul constă în colectarea de ajutoare (alimente, îmbrăcăminte, încălŃăminte) ce urmează a fi donate copiilor şi bătrânilor din cele trei centre vizate. Serile Teatrului StudenŃesc - Este cel mai vechi proiect SiSC, având până în prezent 11 ediŃii. Proiectul se adresează trupelor de actori amatori din toată Ńara, care, pe parcursul a două zile ne arată talentul şi pasiunea lor pentru teatru. În cea de-a treia zi sunt aleşi câştigători ai diferitelor categorii. EdiŃia STS 2009 a fost un mare succes, atât în privinŃa trupelor participante, cât şi a unui public numeros. Din juriu au făcut parte personalităŃi marcante precum Mihai Lungeanu sau Alice Barb. ITfest – Proiect ce are ca scop o mai bună informare a tinerilor în legătură cu tendinŃele în domeniul IT prin organizarea de conferinŃe şi workshopuri. De asemenea, proiectul urmăreşte facilitarea legăturii dintre companiile de profil şi tineri în scopul oferirii unui loc de muncă sau practică, prin descoperirea de noi talente.

41


VOLUNTARIAT

Calendarul evenimentelor 2008 - 2009 OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE Balul Bobocilor Ghidul CiberBobocului

Tineri de Succes

Academia SpEranței Crăciun 2009

SiSC Tutoring Târgul de ONG-uri

KM Student Award

Vacanță

WebDesign

IANUARIE

FEBRUARIE

Sesiune WebDesign

MARTIE Serile Teatrului Studențesc

SiSC Tutoring

APRILIE IT Fest

Academia SpEranței Paști 2010

42

MAI

IUNIE

Sesiune

Vacanța


VOLUNTARIAT

5 întrebări pentru un fost preşedinte de Alexandra Albu Adina a fost preşedinta SISC în anul universitar 2008-2009. Acum că a predate ştafeta ne-am gândit să aflăm cum a fost experienŃa. Q: Ce te-a determinat să îŃi doreşti să ajungi preşedinte al unei organizaŃii? A: Încrederea pe care o am în tinerii din această Ńară, în iniŃiativa şi dorinŃa lor de a schimba lucrurile care nu funcŃionează corect. Sunt de părere că această schimbare porneşte aici, în facultate, datorită vârstei şi a mediului care ne formează ca şi oameni. De aceea găsesc ca fiind cea mai bună modalitate de a insufla tinerilor valorile şi inspiraŃia necesare pentru a se implica activ în viaŃa socială, culturală şi chiar academică e activitatea într-o organizaŃie studenŃească. Q: Care este cea mai mare realizare a ta ca şi preşedinte SiSC? A: Cred că realizarea cu care mă mândresc cel mai mult este echipa ce s-a format şi care a făcut posibile atâtea proiecte extraordinare. Q: Cât de importantă consideri că este cultura organizaŃională pentru viitorul unui ONG? A: Cultura organizaŃională există indiferent de specificul organizaŃiei sau de voinŃa lider-ului său. Este însă important ca liderul organizaŃiei să dea un curs clar şi stabil dezvoltării culturii organizaŃionale şi să se folosească de aceasta pentru a forma o echipă solidă care să construiască viitorul organizaŃiei în acelaşi spirit. Q: Cum ai descrie experienŃa în SiSC? A: În SiSC m-am simŃit ca într-o familie, una foarte mare şi în continuuă mişcare. Deşi în cadrul trainingurilor şi a proiectelor la care am participat am acumulat foarte multe cunoştinŃelor, mult mai multe lucruri am învăŃat de la oamenii cu care m-am întâlnit în aceşti trei ani de voluntariat. SiSC-ul mi-a întregit experienŃa academică şi mi-a adus satisfacŃie pe planurile adiacente celui academic. Q: Cum crezi că trebuie să fie un preşedinte de organizaŃie? A: În primul rând trebuie să aibă încredere în echipa sa şi să îşi însuşească misiunea ong-ului său. De asemenea trebuie sa fie un om ferm, corect şi dinamic, capabil să ia cele mai bune decizii pentru întreaga sa echipă.

44


VOLUNTARIAT

Despre ANOSR şi nu numai…

Aşa cum toŃi ştim, AlianŃa NaŃională a OrganizaŃiilor StudenŃeşti din România (ANOSR) este cea mai mare federaŃie studenŃească din România incluzând 62 organizaŃii studenŃeşti însă nu toată lumea ştie că în spatele acestui nume există o mulŃime de oameni care şi-au pus toată pasiunea în ceea ce fac. O să spuneŃi - până la urmă e voluntariat, deci e normal să se implice, însă mă refer la alt nivel de implicare, unul la care deja simŃi că munca pe care o faci e o parte din tine şi faci lucrul acesta cât mai perfectibil pentru că senzaŃia de a fi schimbat ceva e una de nedescris. Despre aceste persoane vreau să vă vorbesc eu, despre persoane pe care, dacă întâlnindu-le pe stradă nu par diferite de restul, sunt, prin faptul că majoritatea timpului lor şi-l petrec încercând să găsească şi gândind soluŃii pentru problemele pe care noi, comunitatea de studenŃi, le tot întâmpinăm. ANOSR luptă pentru o mai bună reprezentare a studenŃilor la nivel naŃional, pentru o educaŃie de calitate, accesibilă tuturor, pentru ca vocea studenŃilor să nu fie ignorată în problemele care îi afectează în mod direct, pentru dezvoltarea societăŃii pentru că o societate e reflectată de persoanele ce o compun. Ce înseamnă să fi ANOSR-ist? În primul rând înseamnă că îŃi pasă de mediul în care trăieşti şi vrei să schimbi ceva, începând cu educaŃia ta şi a celor din jurul tău. Înseamnă să fii responsabil şi să îŃi urmăreşti cu multă sârguinŃă sarcinile de lucru, înseamnă să faci parte dintr-o mare echipă care fie lucrează până la ore târzii dimineaŃa, fie petrece numai cum ea ştie să o facă. Înseamnă să-Ńi trăieşti viaŃa de student la maxim şi nu în ultimul rând înseamnă să fii conştient că reprezinŃi o părticică din mediul tău şi dacă tu poŃi schimba ceva atunci o vei face pentru că în final, noi, studenŃii reprezentăm viitorul!

46


VOLUNTARIAT

ExperienŃa HR eMOTION de Dana Nicula

... în încercarea mea de a depăşi stadiul de reproducător al informaŃiilor despre comunitatea HR Emotion, vă voi prezenta impactul pe care aceasta l-a avut asupra mea. Eram în SiSC de 2-3 săptămâni când Nicoleta Stoica, directoarea de pe atunci a departamentului de Human Resources (HR) din care făceam parte, m-a întrebat dacă aş putea să particip la o întâlnire a oamenilor de HR din organizaŃii studenŃeşti. IniŃial ideea mi-a surâs si am spus da... Când am aflat că se va vorbi acolo despre recrutări şi motivarea membrilor, m-am blocat. Aveam puŃin timp de SiSC, zero experienŃă în HR şi nici măcar nu trecusem prin procesul pe care trebuia să îl descriu la întâlnire. Am primit câteva informaŃii despre ce au însemnat recrutările SiSC şi seara m-am prezentat la întâlnire. Nu mai puteam da înapoi. De teama să nu întârzii la primul eveniment la care participam în calitate de membru SiSC, am plecat foarte devreme de acasă şi am ajuns acolo cam cu jumătate de oră înaintea celorlalŃi.

Pe aleea care conducea spre sala de întrunire, am dat de Vlady (http://www.vladatanasiu.ro/). Nu ştiam cine e... am intrat în vorbă cu el pentru că nu reuşeam să dau de clădirea în care trebuia să ajung... şi am constatat că aveam aceeaşi destinaŃie. Deschiderea lui faŃă de mine m-a făcut să mă detensionez. Am aflat că el se ocupa de organizarea evenimentului şi că era membru CROS. După jumătatea de oră în care am privit pereŃii şi scaunele din sala cu pricina, au început să apară oamenii.

47


VOLUNTARIAT

SHARED KNOWLEDGE IS POWER

M-am simŃit excelent când am realizat că nu eram singura care venise pentru prima dată la o întâlnire a comunităŃii. Erau totuşi acolo şi oameni care se cunoşteau de mult şi se vedea asta în intimitatea interacŃiunii dintre ei. Am început dezbaterile şi m-am luminat. Nu se vorbea despre statistici, număr de recrutaŃi, număr de oameni prezenŃi la interviu, ci despre o filosofie a recrutărilor, a oamenilor cu care ne place să lucrăm, a oamenilor care îşi doresc să facă societatea să progreseze. Voluntariatul nu era ceva nou pentru mine, aşa că simŃeam că fac faŃă discuŃiilor. Acum apăruse altă problemă... Erau acolo oameni care mi se păreau intangibili, nu prin acŃiuni ci prin atitudine. Mi se păreau incredibil de deştepŃi, de pregătiŃi, de motivaŃi, de sinceri... Nu-mi vedeam locul printre ei. Eram complexată de faptul că nu ştiu ce înseamnă NLP, BDI sau BEI, dar mă ambiŃionasem să fiu şi eu ca ei într-o zi. Am plecat cu o mulŃime de idei şi de modele, încântată că am renunŃat la rezervarea la film pentru asta. Oamenii ăia, fără să îşi dea seama, m-au trasformat dintr-un om cu aspiraŃii politice intr-un mare iubitor de HR. Am ajuns acasă, am vizionat filmuleŃul despre voluntariat frecvent menŃionat în discuŃiile din acea seară şi am început să caut informaŃii despre HR… La patru luni după prima întâlnire HR E-motion am devenit director al departamentului de HR în SiSC.

48


VOLUNTARIAT

Vrem Profi Tari de Andrei Cojan

Suntem într-o continuă schimbare a modului de a comunica, de a ne petrece timpul liber, de a ne relaxa, sau de ce nu, de a învăŃa. Am văzut: telefonul mobil trecând de la obiect suprimat la un accesoriu indispensabil, internetul din sălile de calculatoare trecând la reŃele wi-fi - cu acces gratuit - din parcuri sau poate am avut experienŃa unei enciclopedii interactive ca alternativă a hărŃii de geografie. Reducând această idee la esenŃial, nevoile noastre modelează în permanenŃă societatea în care trăim. Pentru a promova o cultură a performanŃei, companiile s-au corelat acestui progres generând instrumente şi mecanisme care să identifice, formeze şi motiveze resursele umane. O componentă importantă, însă insuficient dezvoltată, în sistemul educaŃional este învăŃământul centrat pe student. Ce înteleg eu prin învăŃământ centrat pe student? Este un principiu conform căruia procesul de formare este gândit să graviteze în jurul nevoilor celui care învaŃă. Nevoia de a fi implicat în cadrul discuŃiilor, de a vorbi deschis, de a fi apreciat, de a Ńi se acorda încredere şi de a fi tratat de la egal la egal sunt nevoi care o dată ce sunt îndeplinite te ajută să creşti. Sunt totuşi anumiŃi profesori care au înŃeles acest aspect şi care ne ajută să ne punem întrebări şi să ne depăŃim limite, care ne formează şi ajung să ne fim modele. Noi, AlianŃa NaŃională a OrganizaŃiilor StudenŃeşti din România (Anosr), îi numim pe aceştia Profesori Bologna. Şi am făcut o Gală specială pentru ei prin care ne manifestăm recunoştinŃa faŃă de cei care şi-au asumat cu responsabilitate dezvoltarea noastră ca viitori profesionişti şi formarea noastră ca oameni. Pentru ca ideea să prindă viaŃă, avem nevoie ca toŃi studenŃii din România să îşi promoveze cei mai tari profesori şi să facem cunoscute metodele lor de predare, ca exemple de bună practică în activitatea didactică. www.profitari.ro

49


INFO DESK

Site-uri şi grupuri utile de Irina Drăgan şi Alina Stan

În cazul in care nu Ńi-am anticipat o parte din întrebări, îŃi prezentăm unele dintre cele mai folosite mijloace de informare ale studenŃilor de la Cibernetică. resursetineret@yahoogroups.com şi eurodesk@yahoogroups.com - sunt două grupuri de pe care putem afla totul despre cele mai de noi evenimente, conferinŃe, proiecte, job -uri, în general orice fel de activitate destinată tinerilor sau studenŃilor.

stud_Ase@yahoogroups.co m - unde poŃi să afli despre tot ce se întâmplă în ASE.

Metropotam.ro evenimente, teatru, film, iesiri în oraş şi multe, multe concursuri… pe toate le găseşti aici.

50

Studentie.ro - informaŃii pentru orice student.

ciberstud@yahoogroups.com grupul studenŃilor din Cibernetică, foarte practic atunci când vrei să ceri părerea celor mai mari. Este un grup pe care vă sfătuiesc să îi daŃi add, se vorbeşte despre profesori, examene, probleme pe care le întâmpină studenŃii, evenimente ale ONG-urilor, cămine etc. Este cel mai folosit mijloc de comunicare online unde se află un număr foarte mare de studenŃi.


INFO DESK

www.aseforum.ro - acesta este comuniunea studenŃilor din ASE. Subiectele sunt vaste atât de la cele prezentate în cadrul grupului ciberstud până la petrecerea timpului liber, petreceri, socializare etc. Din când în când se fac ieşiri ale membrilor la un suc pentru a se cunoaşte mai bine, pentru a dezbate problemele forumului sau propunerea de noi moderatori.

www.microsoft.ase.ro studenŃii din ASE pot descărca gratuit programe Microsoft licenŃiate.

Site-ul ASE: www.ase.ro Site-ul CSIE: www.csi e.ase.ro Site-ul SISC: www.sisc.ase.ro

facebook.com şi twitter.com cele mai îndrăgite şi utile platforme de comunicare ale studenŃilor din Cibernetică.

51


INFO DESK

O sticlă cu capacitatea de jumătate de litru capabilă să filtreze apa din cele mai neigienice locuri posibile în apă potabilă, studierea cozii unei şopârle cu scopul de a dezvolta noi modalităŃi de deplasare sau conceptul de electricitate wireless. Oameni mari cu idei măreŃe. Cam aşa s-ar putea descrie TED, acronim pentru technology, entertainment, design. CombinaŃia acestor domenii este atât de vastă încât conferinŃele ajung să atingă cele mai variate teme. Toate însa, au un punct comun: vorbesc într-un fel sau altul despre viitor. TED este un eveniment anual unde sunt invitaŃi unii dintre cei mai importanŃi gânditori şi creativi ai lumii să împărtăşească lucrurile de care sunt pasionaŃi. Fiecare speaker are câte 20 de minute pentru a-şi prezenta subiectul; se foloseşte destul de des şi videoproiectorul. În general, temele discutate aici sunt destul de non-conformiste, în sensul de inovatoare; personalităŃile sunt “trend-setters”, astfel că o analiză

Ideas worth spreading în România de Alexandra Albu şi Alexandru Popa atentă a opiniilor exprimate la aceste adunări poate aduce mult mai multa claritate în privinŃa desluşirii direcŃiei în care se îndreaptă societatea noastră. Drept exemple ale dimensiunii şi subiectelor tratate menŃionăm vorbitori precum fostul preşedinte al Statelor Unite, Bill Clinton, James D. Watson - laureat Nobel, activistul pentru mediu - Al Gore, Bill Gates, co-fondatorii prea popularei companii Google - Sergey Brin şi Larry Page. Însă nu trebuie privit ca şi când aceste conferinŃe au stat doar pe umerii lor. TED reprezintă o nouă mişcare, una dornică să schimbe lumea în bine prin, aşa cum zice şi motto-ul, "idei ce merită discutate" întâi prin documentare şi planificare urmând implementarea de către persoane, organizaŃii sau companii cu adevărat influente. Accesul la conferinŃe este selectiv şi costisitor, doritorii trebuind să plătească o taxă de 6000$ pentru a participa.

52


INFO DESK

Însă, pentru că cei de la TED cred în accesul la informaŃii, începând cu iunie 2006 ei au creat platforma TED.com, ce găzduieşte în format video în jur de 500 de prelegeri din cadrul conferinŃelor până în acest moment şi fiind actualizată constant cu noi materiale, totul fară costuri suplimentare pentru vizitatori. Pe 27 mai a avut loc prima ediŃie TEDx Bucureşti, adică prima conferinŃă independentă sub licenŃa TED din România. Urmând conceptul idei care merita împărtăşite (ideas worth spreading) TED a creat o platforma locala numita TEDx, care permite unor parteneri locali să organizeze evenimente sub licenŃa TED. Spazio Studio, amplasat în centru vechi al Bucureştiului a fost o excelentă gazdă a evenimentului. Spazio Studio este un concept de self-made “bucătărie – restaurant” pentru idei creatoare - oamenii vin, aduc ingrediente şi idei, care se transforma mai apoi în proiecte care se servesc urbei. Cum a ajuns să se organizeze o astfel de întâlnire la noi? Aşa cum spunea Chris Anderson “în fiecare Ńara există persoane curioase care sunt entuziasmate de ce se întâmplă în lume,care vor să aibe acces la un nou nivel de cunoştinŃe”. Încă din a doua zi de când se puteau ocupa locuri în sală la TEDx, se anunŃaseră un număr mare de participanŃi deşi nu ştiau speakerii. Asta demonstrează că la noi exista o puternică comunitate de TEDişti, adică o comunitate de oameni interesanŃi şi interesaŃi, gata să lanseze sau să afle idei ce merită împărtăşite. Deşi o vorbă spunea că nu poŃi face primăvară cu o floare, cu idei bune sigur poŃi face ca lucrurile să se întâmple. Iar acum că aŃi aflat despre TED, sperăm să vă alăturaŃi şi voi conceptului, şi, de ce nu, chiar să contribuiŃi la dezvoltarea lui! www.ted.com sau www.tedxbucuresti.ro.

53


INFO DESK

Câte ceva despre grafică de Laurenţiu Buică Trendurile în materie de grafică se diversifică de la an la an. Fie că folosești Photoshop sau Paint Shop Pro presupun că vrei să creezi ceva mai mult decât două efecte și puțin text. Aici mă refer la tot arsenalul din dotare: gradienți 1, brushes2, custom shapes3 și stiluri cât mai sofisticate pentru a crea acel ceva care să atragă atenția. Pentru asta, anul 2009 se rezumă la două stiluri total diferite. Avem în primul rând stilul business folosit în general de webdesigneri bazat pe seriozitate, culori cât mai curate (web 2.0) și cât mai sobre (alb, negru, gri, albastru închis sau combinații ale acestora) cu tot felul de meniuri simple care încearcă să scoata în evidență seriozitatea clasei business. Apoi avem stilul grunge4, definit printr-o serie de elemente esențiale. Gradienți duși la extreme, brush-uri imprimate în design, un look outrageous adus creației, shape-uri combinate pentru expresivitate; practic tot ce e necesar ca un grafician să impresioneze. Stilul se aplică în mare parte în printuri dar este folosit des și în webdesign unde se doresc ovații din partea publicului prin crearea de site-uri cât mai artistice. Acum, în funcție de calitățile și plăcerile fiecărui designer, acesta își alege ce stil urmează, dar nu trebuie uitat că în design nu ai nevoie numai de creativitate pentru a reuși ci și de mult exercițiu. Așa ca sfatul meu pentru voi ar fi să urmăriți cât mai multe site-uri specializate pe design, unde puteți găsi de la tutoriale simple dar și complicate până la articole legate de reguli aplicate în design, resurse pe care le puteți folosi, fotografii pentru inspirație și o grămadă de alte lucruri folositoare. Site-uri utile: http://www.tutorial9.net http://www.abduzeedo.com http://www.smashingmagazine.com http://psd.tutsplus.com/ 1 – gradient= combinație de 2 sau mai multe culori folosite pentru a da o imagine modern, curate unui design. 2 – brushes= elemente decorative, folosite în mare parte de designerii care vor să impresioneze. 3 – custom shapes= tot elemente decorative, sunt folosite în general ca șabloane în crearea unui logo. 4 – grunge= stil folosit în design. E asemănător cu graffiti-ul stradal practicat în toată lumea.

54


INFO DESK

Pimp it Green ~ Mai aven nevoie şi de iarbă de Adelina Ilie Ciudat ... Chiar şi acum, pentru ghidul pe care îl Ńi în mână (pe care îl citeşti sau nu) au fost sacrificaŃi pomi... Atunci de ce scriem articole despre o lume eco când noi o distrugem? Pentru a învinge trebuie să distrugi. Cam ciudat să găseşti asta într-un articol de genul acesta. Probabil te întrebi dacă nu cumva suntem nebuni? Şi răspunsul cel mai probabil este DA! Care este diferenŃa dintre mine - care scriu acest articol şi tine - care îl citeşti? Nici una! DiferenŃa este între tine care citeşti acest articol şi cel de lângă tine care nici nu ştie ce să facă cu acest ghid sau poate deja l-a aruncat. Eu am folosit hârtia încercând să schimb ceva, iar tu citeşti acum. Deja s-a produs o schimbare. Din păcate individul de lângă tine, habar nu are că anual sunt tăiaŃi peste 100 miliarde de pomi în întreaga lume pentru această hârtie pe care el o aruncă (mai simplu pentru creierul lui nedezvoltat : 7 copaci sunt tăiaŃi anual numai pentru el). Partea „frumoasă” abia acum urmează: aceştia reprezintă doar 42% din defrişările ce au loc anual. O altă informaŃie de care duce lipsă acest Dorel contemporan cu noi este că în loc să arunce hârtiile pe stradă sau în parcuri poate să facă ceva cu ele. Spre exemplu lucrul cel mai simplu este să le recicleze. De aceea, facultatea noastră are locuri speciale unde se poate selecta „gunoaiele zilnice”. Să sperăm că nu va fi un efort prea mare să arunce hârtia, sticla şi plasticul la locul special. Un lucru pe care Dorel sigur nu îl ştie este programul „Copacul Verde”. Cum pe el nu îl interesează îŃi voi explica Ńie cum stă treaba. Ideea acestui program este de a se colecta hârtie (de orice fel: de scris, pliante, fluturaşi, ambalaje, ba chiar şi ziare sau reviste) de la toate firmele sau persoanele care sunt dispuse să-şi ofere deşeurile de hârtie. Cu banii primiŃi pentru reciclare se plătesc cheltuielile plantarea unor puieŃi. Destul de interesant, nu? Şi cel mai tare e că şi

55


INFO DESK

şi tu poŃi face asta! Aduni hârtia şi dacă eşti destul de ambiŃios poŃi să strângi de la mai mulŃi colegi de facultate, cămin, prieteni etc şi astfel ajuŃi natura, dar cel mai important te ajuŃi pe tine. Dacă te interesează găseşti mai multe informaŃii pe www.copaculdehartie.ro. Lucrurile mici aduc schimbări mari! Ăsta e un lucru pe care trebuie să îl învăŃăm fiecare dintre noi. Una din problemele cele mai mari pe care le vei întâlni în „Za Big City” este traficul. Din păcate vei avea probleme cu transportul dacă vei opta pentru modul tradiŃional. ÎNSĂ există şi varianta ECO! Da, ai citit bine! Pe M. Kogălniceanu, la staŃia de metrou Eroilor vei găsi un centru de închiriat biciclete! Acesta este proiectul Cicloteque. Mai multe informaŃii găseşti pe www.maimultverde.ro/cicloteque. Totul este cât se poate de simplu. Te duci cu un document care să demonstreze că eşti student şi poŃi închiria bicicleta o oră cu 1 leu! Există abonamente pe an, oră etc. Totul depinde de tine şi mai ales dacă îŃi doreşti! Schimbarea este posibilă şi este simplă, TREBUIE doar să vrei! Aşa că dacă eşti hotărât să schimbi lumea de lângă tine, începe cu Dorel şi explică-i cum doar o simplă hârtie la locul ei îl face erou şi un model demn de urmat de toŃi!

ECO Font de Alexandra Albu

Înainte de toate, "Think before you print". Dacă te-ai gândit, dar e musai să printezi, măcar foloseşte fontul nature friendly. Noua găselniŃă a celor ce gândesc verde: Ecofont venit direct din Olanda în documentele noastre Word. Cum s-au gândit creatorii lui să-l alinieze la mişcarea ecologică? Simplu. Se ia fontul şi i se aplică strategic găurele. Rezultatul: imprimanta foloseşte cu 20% mai puŃin toner. LuaŃi, descărcaŃi, instalaŃi şi daŃi vestea mai departe. Pentru cârcotaşi , aflaŃi că designul perforat a fost îndelung testat pentru a-l face inteligibil. Dacă

56


INFO DESK

avem haine ecologice, mâncare ecologică, maşini ecologice, de ce să neglijăm un detaliu cum e fontul? Dacă ne gândim doar la sutele de documente printate zilnic într -o firmă, respectivul procent de 20% chiar face diferenŃa. Plus că, la fel ca orice găselniŃă verde, e cool. Dacă nu pentru natură, măcar că-i criza. :) http://www.ecofont.eu/ecofont_en.html

Be coOL de Adelina Ilie Mai mult ca sigur ai observat şi tu ultima „fiŃă” a televiziunilor, şi anume, preocuparea pentru tot ce înseamnă verde şi salvarea planetei. Ceea ce e cel mai ciudat este că nu e o fiŃă. Chiar e ceva ce ne priveşte. „ÎŃi vine greu să crezi dar în fiecare săptămână arunci deşeuri echivalând cu greutatea ta corporală... şi cu toate acestea când te uiŃi în jur nu arătăm ca nişte tomberoane.” Cam asta este deviza acŃiunii „Mai mult verde”. Ştiam despre date stastistice (că tot studiem asta la facultate) despre influenŃa fiecăruia dintre noi asupra planetei, aşa că le-am căutat şi uite cu ce o „ajuŃi” numai TU: • În fiecare zi foloseşti 200 l de apă. Pare mult dar dacă începi să te gândeşti la toate nevoile zilnice (spălat pe dinŃi, mâini, duş, toaletă, mâncare, spălat vase, haine, etc) nu mai este o cifră atât de mare. • Fiecare flyer aruncat înseamnă pomi tăiaŃi. În total înseamnă 100 miliarde de copaci irosiŃi/an în întreaga lume. Şi asta înseamnă doar 42% din pomii tăiaŃi. • În fiecare zi produci în medie 5 kg de gunoi. Există foarte multe site-uri care îŃi pot oferi date despre aceste lucruri. Această problemă conştientizată poate mai mult în afară

57


INFO DESK

[decât la noi. Acolo există mai multe organizaŃii, dar şi persoane care se implică. Din fericire şi în Ńara noastră au început să ia amploare aşa zisele mişcări eco. Una din acŃiunile cu implicare activă zi de zi este mai mult verde. Unul dintre programele importante este Cicloteque. PoŃi închira biciclete cu 1 leu/oră şi dacă îŃi place poŃi chiar să îŃi faci un abonament. Mai multe detalii găseşti la www.maimultverde.ro/cicloteque. Cu toate acestea trebuie sa înŃelegem ce impact are asupra naturii şi implicit asupra vieŃii noastre fiecare lucru pe care îl facem. Dacă fiecare dintre noi plantează doar un singur pom în viaŃa sa şi are grijă de el asta ar însemnă 22 milioane de pomi în plus! Fiecare acŃiune a ta influenŃează viaŃa tuturor din jurul tău şi a celor care vor veni după tine. Dacă nu te schimbi tu şi nu dai un exemplu celor din jur, atunci copilul tău va şti doar din cărŃi despre reni, polul nord, tundră şi, mai ales, un mediu curat va fi doar o utopie! Nu fii indiferent... Schimbă-te tu şi vei schimba şi lumea. Lucrurile măreŃe se realizează prin paşi mici! Fii parte din acest proiect până nu este prea târziu; dacă nu pentru ceilalŃi, măcar pentru tine! J

58


INFO DESK

2 blog or not 2 blog de Laurenţiu Buică

Suntem studenți, nu-i așa? Avem bloguri? Da sau nu. Acum depinde de fiecare din noi. Cred că suntem toți de acord când zic că pentru mulți dintre studenți blogurile au înlocuit în mare parte ziarele. Decât să citești Libertatea sau Click mai bine intrii să vezi ce mai face BadPitzi sau ce mai scrie Curvette, nu? Recunosc că de luni bune nu am mai citit un articol excepțional într-un ziar, dar am rămas uimit de unele articole din blogosfera românească, pe care le am bine salvate în reader. Şi acum parcă ar trebui să vorbesc de blogăreala unui student. Oare ce poate scrie un student pe blogul sau? Răspunsul e orice îi place. Orice lucru mărunt care îi atrage atenția, nedreptate care i se întâmplă, locurile pe unde a umblat, evenimente la care a participat, de fapt asta ar însemna că bloggerul student e la fel ca și ceilalți bloggeri. Wrong! Nu contează despre ce scrii, dacă pui pasiune în ceea ce faci și mai ales scoți ceva bun din punct de vedere calitativ. Nu trebuie neapărat să fii Zoso sau Bobby Voicu ca să ai succes, ci trebuie să-Ńi găsesți acel lucru care te face special față de ceilalți și în mod sigur lumea te va citi. Mai rămâne astfel o singură întrebare de pus. De ce să-şi facă un student blog? Creați un blog pentru că aveți ceva de spus și prin asta nu numai ca vă veți dezvolta calitățile, dar o să ajungeți să cunoașteți o mulțime de bloggeri (sunt și ei oameni), vă faceți o grămadă de contacte care vă pot fi de ajutor în viitorul apropiat, aveți posibilitatea să mergeți la diferite evenimente, conferințe, workshop-uri, practic tot ce vă trebuie ca să vă lărgiți aria de cunoștiințe, grupurile de prieteni și nu în ultimul rând viața voastră. Așa că cine își face blog?!

59


INFO DESK

White and nerdy! de Laurenţiu Buică Bateria e aproape pe zero, mess-ul îmi face fiŃe şi nu ştiu pe unde mi-am aruncat încărcătorul. I am a geek with a laptop. Da, aici se vorbeşte despre ultimele trenduri în viaŃa celor supranumiŃi geeks, nu în modă. Cred că fiecare dintre noi am fost la un moment dat pasionaŃi de câte ceva şi probabil eram etichetaŃi ca şi geeks. Hey, nu e nimic rău în a fi un geek, e doar o mare aventură. Aşa că ce e ambrozia în lumea lor? Ce-i face pe aceştia să strige de bucurie? Sunt o mulŃime de lucruri pe care nu o să le definim, dar măcar câteva poate vor fi utile cuiva. Şi nu, nu sunteŃi ciudaŃi dacă vă plac lucrurile astea, ci, cum spune cineva important, sunteŃi speciali. Fiind student, uneori mai ai nevoie să cari ceva date pe format digital. Of! N-ai găsit nicăieri un CD să pui acele documente importante şi stick-ul favorit l-ai lăsat acasă în ultima deplasare. Ce ghinion! Brusc iŃi aminteşti că încă mai porŃi ceas şi surpriză: are şi un port USB. Hai că te-ai scos. Un ceas cu USB, perfect pentru transportat fişierele mult dorite. Ouch! Ce m-am electrocutat. Urăsc situaŃiile în care din nimic ating ceva şi parcă sunt mai încărcat de energie decât un pom de Crăciun. Dar ca un geek adevărat ce sunt n-ar trebui sa-mi lipsească din arsenal un eliminator de energie statică. What is this? EES-ul e un mic gadget în forma unui stick USB, evident cu mult plastic pe el pe care poŃi să-l apeşi atunci când simŃi că te curentezi. SF, nu! Dacă încă nu v-am convins cu obiectele de mai sus, mai am ceva în pungă pentru voi. Dacă eşti un pic mai romantic şi vrei să-Ńi impresionezi iubita cu ceva aparte, lasă deoparte florile şi dulciurile şi foloseşte o abordare de real geek: kit-ul Geek Labor of Love, un circuit în formă de inimă, plin de tranzistori, rezistori şi 28 de leduri roşii care îŃi vor face iubita să Ńipe de fericire. Să nu-mi spuneŃi că v-aŃi înmuiat tocmai acum când lucrurile

60


INFO DESK

devin şi mai interesante. Gata cu joaca, trecem la lucruri mai serioase. Ştiu că mulŃi studenŃi fumează şi în mod normal eu nu încurajez acest lucru, dar gagdet-ul acesta e prea frumos ca să nu-l amintesc aici. E ultima noutate în materie de Flash Drive-uri, unul în forma unei brichete. De fapt la 8GB memorie poate să arate şi ca un pix că tot laş lua numai că stick-ul e şi brichetă. Oare cum iar sta unui geek la un bar cu o asemenea jucărie oferindu-i un foc domnişoarei care tocmai îŃi scosese o Ńigară şi nu găsea bricheta?

Lăsând la o parte tehnologia mergem puŃin şi prin tabăra unui geek de modă veche la care încă iese în evidenŃă mp3 player-ul lui vechi de 2 ani, dar şi obsesia lui pentru comic books. What? Păi da, e chiar un obicei de geek colecŃionatul/cititul unei reviste cu benzi desenate. Ce întâlnim prin rafturile lui? Diabolik! Nu, e prea old-school pentru el. Jumătate din raft e plin de X-Men, Spidey, Hulk, The Punisher şi fel de fel de super eroi din universul Marvel iar cealaltă plină cu DC Comics: Batman, Superman şi alte personaje create de cele 2 super puteri în lumea comic book-urile. Ce atâta Pif şi Garfield; acum avem războaiele dintre Punisher şi Jigsaw, Batman şi Joker, dar să nu uit de Fredo and Pidjin.

61


Time OUT

Cu fetele la o bere… sau ... cu băieŃii la o îngheŃată? de Adelina Ilie

Care este primul lucru pe care îl spui atunci când hotărăşti să te întâlneşti cu gaşca sau cu prietena/prietenul? Exact... UNDE??? Aceasta este întrebarea! Şi poate deveni şi mai grea atunci când eşti într-un oraş pe care îl cunoşti prea puŃin sau poate chiar deloc. Deci... ce te faci? Întrebi publicul? Suni un prieten? Nu este cazul! ÎŃi dăm noi o listă cu locurile testate de noi, pe noi, pe unde ai putea atârna. Restul depinde de tine! Pornim de la locurile cheie în care se presupune că o să-Ńi petreci zilele studenŃiei. Primul ar fi măreaŃa Facultate. Un loc perfect cunoscut de ase-işti este Silence! Îl poŃi găsi pe Strada Căderea Bastiliei, nr. 19. Tot ce trebuie să faci este să mergi drept şi vei găsi pe partea stângă o casă care îŃi va spune „Ceainărie Cafenea”. Pare un loc destul de ciudăŃel la prima vedere. Nu te teme. Singurele lucruri care te-ar putea speria sunt preŃurile „studențești” şi o atmosferă chill, cu muzică pentru toŃi si pentru toate gusturile. La întrebarea „Unde pot să beau un ceai bun?”, am primit răspuns promt „Downtown are unul din cele mai bune ceaiuri din Bucureşti şi este şi aproape de facultate”. La intersecŃia Magheru cu Mendeleev vei vedea un Harley în faŃa unei uşi de lemn care dă un aer medieval. Imediat cum vei intra vei descoperi un design victorian care te va cuceri imediat. PoŃi bea un ceai sau o cafea de cea mai bună calitate. PreŃul unui ceai este de 5 lei. Acum să terminăm cu partea light! Să trecem la lucruri serioase. Rock şi bere? Arrr Captain! Pe Moşilor, în spatele Cocorului. Pentru cei care sunt începători în Bucureşti, de la Universitate sau Unirii mergi pe jos. La mijlocul distanŃei dintre acestea vei găsi inconfundabilul Cocor.

62


Time OUT În ciuda faptului că acest loc este destinat „piraŃilor”, SiSCoŃii s-au distrat până dimineaŃa la petrecerea de Crăciun. PreŃurile sunt ok şi atmosfera unică. Dacă tot am ajuns la lucruri de genul acesta... nu ar fi frumos dacă ar exista un loc unde unităŃile de măsură ale berii să fie halba, metrul sau roata de bere, iar preŃurile să fie ca pentru cei plecaŃi de acasă? Ei, chiar există! Acest loc are chiar nume şi prenume pe măsura: Curtea Berarilor te aşteaptă în Lipscani. La un asemenea loc cuvintele sunt de prisos.

? u Cafea Ceai sa ea Green T elea 24 rg r. Bu h Strada D aroma Arom 61 opa Tatu Strada P gilor Valea re 6-18-20 ictoriei 1 Calea V iŃa Anastasia 9 omn Strada D

TOP 5

Clar cu băietii! Caru cu Bere Strada Stavropo leos 3-5,Zona Veche Curtea Berarilor Strada Şelari 9-1 1, Lipscani Gara Lipscani Strada Lipscani 38 The Absinth Bar Strada Ienachita Văcărescu 33, Zona Mitropo liei

Curtea Berarilor The Jack Pub 18 Club A MoviePlex Cinema

63


Time OUT

Film Pro Cinema n Ghica Strada Io x CityPle i2 Oltenite Soseaua Plex mânia Movie Plaza Ro , 6 2 ra a ul Timişo Light Bulevard ter The erty Cen ib L , 2 5 1 rogresul Strada P

Club & Bar Revenge Strada Şelari 9, Lipscani Club Maxx Splaiul Indep endenŃei 290, Regie Club A Strada Blăna ri 14 Club B52 Strada Popa Tatu 4 Pub 18 Splaiul Indep endenŃei 290, Regie The Jack Calea GriviŃe i 55, Gara de Nord Lăptăria lui En ache Bulevardul N. Bălcescu 2, Pia Ńa UniversităŃii

64


Time OUT

Big city life de Adelina Ilie Big city life nu este numai un cântec, ci şi un lucru cât se poate de adevărat. Bucureştiul îŃi oferă multe oportunităŃi, cele mai multe probabil. Indiferent de ce hobby-uri ai, poŃi găsi locuri în care să te simŃi bine. În acest sens îŃi vom da câteva tips &tricks. Dacă vrei să vezi o piesă de teatru TNB-ul (Teatrul NaŃional Bucureşti) este uşor de reperat. Cobori la staŃia de metrou Universitate şi îl vei vedea. Alte teatre sunt Teatrul de Comedie,Teatrul Act, Tearul Foarte Mic şi multe altele. Când vrei să vezi ce program au, un simplu search pe net rezolvă asta. În cazul în care preferi filmele, atunci este important să ştii de oferta Orange film. Trimiți „FILM” prin sms la 241 miercurea şi vei primi un cod cu care vei putea cumpăra 2 bilete la preŃ de 1. Vrei să hang out cu prietenii, colegii, găseşti mai multe detalii în articolul „Cu fetele la o bere sau cu băieŃii la o îngheŃată”. Dar dacă îŃi plac mai mult plimbările relaxante în parc, atunci e bine de ştiut că Parcul Cişmigiu este aproape de facultate. În 10-15 minute ai ajuns. Alte parcuri care îŃi stau la dispoziŃie sunt: Herăstrau, Eroilor, IOR. Dacă tot vorbim de aer liber, să vorbim şi despre activităŃile pe care le poŃi desfăşura. Fotbal pentru că tot este cald şi încă putem. Găseşti terenuri bune de închiriat în Crângaşi (cum ieşi de la metrou pe la Bulevardul Constructorilor o să le vezi) şi în Tineretului. Cum ştim cu toŃii că iarna nu-i ca vara, uite că ai alternative de distracŃie. Patinoarul! Găseşti la Unirea, în Cişmigiu, în Drumul Taberei la PiaŃa Moghiroş. În cazul în care nu ai tu patine poŃi să le închiriezi. După atâta distracŃie începe să îŃi fie foame. PoŃi găsi locuri în articolul menŃionat mai devreme. Dar în cazul în care eşti la facultate? Atunci ai la alegere: Cantina din Moxa sau din ComerŃ. Această este varianta cea mai la îndemână. Care este diferenŃa între ele? Cea din Moxa este mai mare în comparaŃie cu ComerŃul , dar dezavantajul este că stai mult timp să aştepŃi să-Ńi vină rândul.

65


Time OUT

Alternative ai destule. Pizza Hut, McDonald’s, KFC, Everest. În cazul în care vrei să mănânci ceva pe fugă sunt în zona patiserii, Snack Attack, Shaorma şi chiar un Healthy Food Snacks. Acum tot ce îŃi urăm este să te distrezi şi să profiŃi la maxim de anii studenŃeşti!!!

Home alone! Acum ce faci? Ai plecat de acasă, părinŃii te-au condus la tren/au plecat de la tine după ce s-au asigurat că puişorul lor este în siguranŃă. Bunica Ńi -a zis încă o dată să fii cuminte, iar părinŃii Ńi-au Ńinut discursul despre viaŃa ta şi viitorul pe care Ńi-l creezi acum şi toate lucrurile pe care deja le-ai învăŃat. IT’S PARTY TIME!!!!!!!!!! Sunăm prietenii, la mine sau la tine? Aceasta e întrebarea. Unde va fi party-ul de început de an! După ce s-a fixat locul petrecerii, nici nu-Ńi mai aduci aminte ce lucruri Ńi-au zis ai tăi, nici nu mai contează acum. În continuare o să-Ńi prezentăm câteva informaŃii importante pentru supravieŃuirea în jungla urbană cât şi în facultate.

Shopping De unde facem provizii? Carrefour Orhideea este cel mai la îndemână. Este situat în Grozăveşti. Aproape de Regie, dar şi de staŃia de metrou Grozăveşti. Un alt loc care are acces la metrou este Cora Lujerului. StaŃia este cea cu acelasi nume, Lujerului. Este puŃin mai departe de metrou, dar în 5 minute ai ajuns la destinaŃie.

Top Începător Harta Bucureştiului. Cea din staŃiile de RATB este cea mai bună. Arată staŃiile de tramvai, troleibuz, autobuz, dar şi metrou. Aşa vei ştii unde să ajungi şi mai ales cum. AdeverinŃa la facultate până îŃi eliberează legitimaŃia de reducere pentru studenŃi. PoŃi face această cerere şi On-Line, pe site-ul ASE-ului sau al SiSC-ului.

66


Time OUT

Seminariile sunt obligatorii, aşa că nu lipsi de la ele. Cu o oră înainte de începerea examenului e bine să fii în sală. Aşa poŃi ocupa un loc strategic. Reducere 50% la abonamentul RATB dacă eşti la buget. Ai oricum 50% reducere pentru că eşti student, iar dacă ai un loc la buget dă-i la timp şefului de grupă chitanŃa ştampilată şi cu datele tale (nume, grupa, seria şi nr. de buletin, CNP) şi abonamentul lunar va fi 0 lei! Banii îi vei primi în cardul BCR! Acces bibliotecă. Primul pas pe care trebuie să îl faci este să te duci la Depozitul Central, îl găseşti la subsol în clădirea 0, să validezi legitimaŃia de student primită de la ASE. Taxa! PoŃi plăti taxa, restanŃele la orice sediu BCR. Amenda fumat. Este destul de usturătoare, 500 lei. Cel mai bine, când ai chef de fumat, în faŃa facultăŃii găseşti scrumiere speciale. 2 la preŃ de 1! Miercurea trimite sms la Orange şi vei primi un cod. Cu acesta iei 2 bilete la preŃ de 1, la orice cinematograf din Bucureşti. Not The End ... Just The Begging!

67


Time OUT

COOLtura urbană de Adelina Ilie Cu siguranŃă ai auzit de Urban Fest organizat de Montain Dew. Graffiti, skateboarding, aggressive in-line skating şi MTB/BMX dirtjump. Ce sunt toate aceste cuvinte? Non-conformism, sporturi extreme, graffiti, curajul de a exprima ceea ce simŃi, regulile nescrise ale undergroundului. Cultura urbană!!! Aceste cuvinte reprezintă o parte încă neconturată în vocabularul şi spiritul nostru. Din păcate, la noi încă nu este foarte bine conturat acest concept de cultură urbană. Cu toate acestea, din 2005, Mountain Dew organizează în fiecare vară, pe două etape în iunie şi august, Urban Fest, în Skate Parkul din Herăstrău. Anul acesta în cadrul concursului Write4Gold, s-au ales cei mai buni realizatori de graffiti. Aceştia urmează să reprezinte România la finala ce va avea loc în Germania. Am tot vorbit de această cultură urbană. Ar trebui să dau mai multe detalii despre activităŃile ce se desfăşoară şi o reprezintă. După cum am tot spus pâna acum de Urban Fest. Asta pentru că este şi cea mai longevivă competiŃie de sport extrem din România. De curând şi-au unit forŃele cu Write4Gold, creând astfel o ocazie şi pentru cei care au ca pasiune graffiti. Un alt eveniment este Street Art Graffiti. Această etapă a avut loc în Sfântul Gheorghe, Covasna, în aprilie. ParticipanŃii la concurs au avut masa şi cazarea asigurată, iar premiile au fost în valoare totală de 1000 RON. B-FIT in the Street a strâns 16 trupe de teatru, din FranŃa, Spania, Italia, Germania, Argentina şi România. S-au amestecat printre bucureştenii grăbiŃi, aducând un pic de culoare şi agitaŃie artistică

68


Time OUT

prin dansuri, elemente de acrobaŃie şi efecte pirotehnice. Acest proiect este la a doua ediŃie de teatru stradal şi să sperăm că nu şi la ultima. În decursul anului au avut loc multe evenimente urbane. Din păcate acestea nu au continuitiate, poate, din cauza faptului că nu sunt mediatizate foarte mult. Câteva dintre ele care merită amintite sunt: Street DeliveryTraseul Cultural Verona, Snickers®Urban Arena şi Snickers®Urban Fly, Vertical Trip Urban. Sper că Ńi-am stârnit interesul, într-atât măcar încât să mai participi ca spectator, dacă nu ca participant la asemenea evenimente (mai ales că ai de câştigat şi multe premii în articole sportive, dar şi bani).

69


Time OUT

SISC and the city de Alina Stan şi Irina Drăgan Cum timpul liber îŃi permite in general mai multe, şi chiar intre două cursuri poţi încerca împreună cu prietenii diferite locaţii pană găsiţi unul pe placul vostru. • Terasa "La motoare" - Dacă e cald şi vrei să te simŃi ca în Vamă... o terasă în aer liber în centrul Bucureştiului d easupra Teatrului National • Terasele din zona Lipscani - care duc cu gândul la terasele franŃuzeşti, unde sigur vei găsi un decor pe placul tău • Valea Regilor - Atmosferă orientală cu miros de narghilea • Cafeneaua Actorilor - Neîncăpătoare in orice perioadă • Biblioteca din Cişmigiu - Vara pentru o bere rece şi iarna pentru un vin fierbinte • Rooms - Cafenea/lounge, câte o cameră pe gustul fiecăruia • Frame - Un local puŃin ascuns in spatele blocurilor de la Romană, perfect pentru o cafea si o vorbă • London - Pauza intre cursuri si chef de biliard? • Cinnamon - Muzica rock şi preŃuri mici • Green Hours - Un local... verde Cool Cat - Pernele comode te găzduiesc până aproape dimineaŃa Dacă e iarnă, cauŃi un loc cald şi un ceai pe măsură: • Cărtureşti - Cărţile din librărie şi ceaiul aromat parcă se potrivesc

70


Time OUT

perfect • Cotroceni (Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu 25, zona Cotroceni) • Vasiliada (Bd. I. C. Bratianu nr. 12, zona Universitate) Serendipity - O ceainărie liniştită, parca departe de oraș dar totuși in centru Clubbing - Fie că eşti în centrul istoric sau in drum spre Piața Romană, in orice parte ai merge nu ai cum să nu fii aproape de unul din multele cluburi cu muzică mai mult sau mai puŃin undergound din zonă: • B52 ( Str. Popa Tatu 4) • Club A • Expirat • Control • El Comandante • Suburbia • Lăptăria lui Enache (iarna) • Fire • Barfly (Str. Olteni 3) • Goblin E v e n i m e n t e culturale au loc in fiecare săptamană, iar in afara de marile teatre (Naţional, Odeon, Act, Teatrul Foarte Mic etc) poți viziona diferite piese mai neconvenŃionale în Lăptăria lui "Enache"/ Terasa "La motoare" sau teatrul de luni din Green Hours. ExpoziŃii, festivale de scurtmetraje, concerte, muzee, concursuri, te vor Ńine ocupat, şi nici nu îŃi vei da seama cum se apropie sesiunea.

71


Ghidul Ciberbobocului 2009  
Ghidul Ciberbobocului 2009  

Un ghid informativ pentru studenţii din Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică în care vor găsi răspunsuri l-a într...

Advertisement