Page 1

СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ЗА КОНТРАКТОМ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ Водій, механік, стрілець Командир відділення Заступник командира взводу

ГРОШОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА МІСЯЦЬ, грн 2 5 8 0 -2 9 5 0 2 8 0 0 -3 1 0 0 3 7 5 0 -4 0 0 0

На цей час створена і постійно вдосконалюється гнучка система соціального та правового захисту військовослужбовців військової служби за контрактом. Крім визначеного грошового військовослужбовцям належить:

забезпечення,

щороку

^ одноразова матеріальна допомога у розмірі місячного грошового забезпечення; ^ за зразкове виконання службових обов’язків та підтримання високої боєготовності військ - грошова винагорода за безперервну військову службу; ■/ грошова допомога в разі переїзду до нового місця служби у розмірі 100% місячного грошового забезпечення та 50% на кожного члена сім’ї ; ^ оплачувана відпустка терміном від 30 до 45 діб залежно від вислуги років та грошова допомога на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення; забезпечення харчуванням та речовим майном. ^ Залежно від займаної посади, умов і тривалості військової служби військовослужбовці контрактної служби мають право на отримання й інших додаткових щомісячних та одноразових виплат.

Військовослужбовці за контрактом користуються такими гарантованими державою пільгами: безкоштовним медичним обслуговуванням; правом на відпочинок у санаторіях МО України з членами сім’ї за цінами для військовослужбовців та членів їх сімей; обов’язковим державним страхуванням; правом на забезпечення житлом (на період першого контракту - гуртожитком); пільгами при вступі до вищих навчальних закладів МО України; іншими пільгами для військовослужбовців та членів їх сімей згідно з чинним законодавством України.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ОБОРОНИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ІВАНА ЧЕРНЯХОВСЬКОГО ЧЕКАЄ НА ТЕБЕ

Д л я о ф о р м л ен н я т а к и м и адр есам и :

д о к у м ен т ів

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ЧЕРНЯХОВСЬКОГО 03049 м.Київ, Повітрофлотський пр-т, 28 тел. (044) 271-07-91, 271-06-99

зв ер т а й ся

ОБОРОНИ

за

УКРАЇНИ

київський мвк

04112, м. Київ, вул. Шамрила, 19 тел. (044) 456-32-24, 456-11-05 ОБ’ЄДНАНИЙ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ та ПЕЧЕРСЬКИЙ РВК 01133, м. Київ, вул. Командарма Каменева, 1 тел. (044) 285-03-50, 254-36-05 ДАРНИЦЬКИЙ РВК 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 26 А тел. (044) 566-50-93, 566-50-52 ДЕСНЯНСЬКИЙ РВК 02166, м. Київ, вул. Космонавта Волкова, 2 А ДНІПРОВСЬКИЙ РВК 02094, м. Київ, вул. Миколи Лебедева, 14А тел. (044) 220-23-21, 220-23-22 ОБОЛОНСЬКИЙ РВК 04212, м. Київ, вул. Маршала Малиновського, 10 тел. (044) 464-78-02 ПОДІЛЬСЬКИЙ РВК тел. (044) 400-92-23, 400-93-43 СВЯТОШИНСЬКИИ РВК 02115, м. Київ, вул. Григорія Онискевича, 1 тел. (044) 423-01-78, 444-10-24 СОЛОМ’ЯНСЬКИЙ РВК 03087, м. Київ, вул. Іскрівська, 5 А тел. (044) 241-13-25, 241-13-26 ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РВК 02111, м. Київ, вул. Салютна, 4 тел. (044) 442-61-46, 442-25-11

ПУМ

шйшш шШшщ

ІШІЙіІІ ІЇШШ


ЗДІЙСНИ СВОЇ МРІЇ - ПРИХОДЬ ДО НАС

Історія становлення Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

Н а військову служ бу за контрактом осіб рядового, сержантського і старш инського складу приймаю ться громадяни України, які придатні до військової служби за станом здоров’я і відповідаю ть установленим вимогам проходження військової служби: військовослужбовці, які прослужили на строковій військовій службі не менше трьох місяців; ' ґ громадяни призовного віку, які маю ть вищу, професійнотехнічну або повну загальну середню освіту і не проходили строкової військової служби; військовозобов’язані, а також жінки, які не маю ть військових звань офіцерського складу, віком від 18 до 40 років.

ЗРО БИ П Р А В И Л Ь Н И Й ВИ БІР

У житті кожної людини настає момент, коли потрібно зробити вибір - від мрій та фантазій перейти до досягнення намічених цілей. Стати контрактником у Збройних Силах України - це дуже нелегкий, відповідальний вибір, але це може змінити Твоє життя. Солдат-контрактник — це важлива ланка складного механізму обороноздатності країни, військовослужбовець, який турботливо піклується про забезпечення цілісності і недоторканності України. Без сумніву, основною перевагою контрактної служби є те, що Ти свідомо вибираєш своє майбутнє, робиш свій внесок у захист Вітчизни. Служба у Збройних Силах України ставить перед Тобою виклики та можливості, які ти не отримаєш будь-де. Але в той же час потрібно розуміти, що ці виклики не для кожного, а для рішучих, сильних душею і тілом осіб. Саме тому існує ретельний процес відбору, за допомогою якого ми можемо пізнати, оцінити Тебе краще, а Ти, у свою чергу, зможеш оцінити правильність свого вибору!

Вимоги до кандидатів на військову службу за контрактом

Пропонуємо Тобі військову службу за контрактом у провідному національному вищому військовому навчальному закладі - Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського, який здійснює підготовку фахівців керівної ланки Збройних Сил України та інших військових формувань. Свій початок Національний університет оборони України імені Івана Черняховського бере з 1992 року коли була створена Академія Збройних Сил України, і розташований на фондах та території, яка з 1914 року є осередком військової освіти та науки. Ураховуючи особливі заслуги перед Батьківщиною уславленого сина українського народу, видатного полководця, двічі Г ероя Радянського Союзу, генерала армії Черняховського Івана Даниловича та зважаючи на високі показники Національного університету оборони України у підготовці висококваліфікованих офіцерських кадрів для Збройних Сил України, Указом Президента України від 22 лютого 2013 року № 85/2013 університету присвоєно ім’я Івана Черняховського.

П ор ядок п ри й ом у к ан дидатів на в ій ськ ову служ бу за кон трак том та проходж ен н я служ би у Н ац іон ал ьн ом у ун ів ер си теті оборони У к раїн и ім ен і Івана Ч ерн яховськ ого Відбір до університету кандидатів на військову служ бу за контрактом з громадянами України проводить районний (міський) військовий комісаріат або безпосередньо посадові особи з університету за заявами кандидатів. У заяві зазначаються: прізвищ е, ім 'я та по батькові, дата народж ення та адреса проживання; найменування університету, посада та спеціальність; освіта, отримана спеціальність (професія), ВОС. Особи, заяви яких розглянуті та за результатами вивчення особистих якостей яких прийнято позитивне рішення, є кандидатами і направляю ться для проходження медичного обстеження, професійного і психологічного відбору. Після вдалого проходження медичного обстеження, відповідних тестів і складання нормативів з фізичної підготовки кандидати у визначений термін з особовою справою та приписом направляю ться військовим комісаріатом до університету. Контракт з кандидатами підписується у день прибуття до університету з одночасним призначенням на обрану посаду, а також з присвоєнням первинного військового звання рядового складу. П ерш ий контракт про проходження військової служби з особами рядового, сержантського та старшинського складу строкової служби, військовозобов’язаними і жінками укладається на строк не менше трьох років. Надалі кандидат направляється до навчального центру для підготовки за спеціальністю, на яку був відібраний. Після закінчення строку військової служби, визначеного перш им контрактом, військову службу мож е бути продовжено за новим контрактом на строк від 3 до 5 років з обчисленими повними роками.

Військова служба за контрактом  
Військова служба за контрактом  
Advertisement