Page 1

ЗАПОВЕД № 1/01.11.2012 г. ОТ Ангел Ангелов - управител на „А и М Консулт” ООД, вписано в ТР при АвП с ЕИК 112113550, седалище и адрес на управление: пк 1359, гр. София, бул. „Г.С. Раковски” № 45, ет.3, ап.6; тел. 952 88 56, ел. поща: a&mconsult@a&mconsult.bg на основание чл. 121 във връзка с чл. 215 от КТ и чл. 8 от НКС с настоящата КОМАНДИРОВАМ

Александър Янков Янков на длъжност правен съветник, код по НКПД 2619/7007 съгласно трудов договор № 123/15.10.2011 г. ДО: град Варна С ЦЕЛ ДА: представлява дружеството в съдебно заседенаие по т.д. № 1111/2011г. по описа на Варненски Окръжен Съд ЗА ВРЕМЕТО ОТ: 08.11.2012 ДО 10.11.2012 включително. ПЪТУВАНЕТО ДА СЕ ОСЪЩЕСТВИ С: личен автомобил, марка Опел, модел Вектра, найикономичен разход на гориво според производителя 6,9 л./100 км., използвано гориво – безоловен бензин А 95, с цена 2,37лв. за 1 литър, служителят ще пътува по магистрала „Хемус” посока София – Варна и обратно, разстояние в едната посока е 470км. С оглед изпълнението на заповедта определям следните полагаеми парични средства за времетраенето на командировката: 1. Дневни пари: в размер на 20 (двадесет) лева. 2. Пътни пари: до 173,71 (сто седемдесет и три лева и седемдесет и една стотинки)лв., съобразно представен отчетен документ. 3. Квартирни пари: до 200 (двеста) лв. за 2 (два) броя нощувки, съобразно представен отчетен документ. Маршрутът на движение, посетените места, извършените разходи и отчета на свършената по време на командировката работа да се представят в писмен вид съгласно вътрешния правилник на дружеството.

Управител: ......................... А.Ангелов


gfdgf  
gfdgf  

fxgfxvasvdsvfdfsvdsfbdsb sd