Page 1

Univerza v Ljubljani Fakulteta za arhitekturo

Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske Magistrska naloga

Avtor: Aleš Kacin Mentor: doc. Mitja Zorc, u.d.i.a. Konzultant za statiko: doc. dr. David Koren, u.d.i.g. Leto vpisa: 2006/2007 Leto izdelave: 2017


2

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017


POVZETEK ABSTRACT

V magistrski nalogi se ukvarjam z raziskovanjem utrdb, zgrajenih na bivši Rapalski meji med državama Kraljevino Italijo in SHS, kasneje Kraljevino Jugoslavijo, med leti 1920 in 1947. Meja je bila mednarodno pravno potrjena v italijanskem mestu Rapallo. Mejo sta utrjevala sistema Alpski zid (Vallo Alpino) v Italiji in Rupnikova linija v Kraljevini Jugoslaviji.

This master thesis investigates the fortifications built on the former Rapallo border, which existed between the Kingdom of Italy and the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes (later renamed into Kingdom of Yugoslavia) in the years 1920-1947. The border was internationally ratified in the Italian town of Rapallo. It was fortified by two systems, the Alpine Wall (Vallo Alpino) in Italy and the Rupnik Line in the Kingdom of Yugoslavia.

Predmet magistrske naloge so specifični objekti, zgrajeni vzdolž celotne kopenske meje v okviru utrdbenega sistema Alpski zid. Gre za t.i. vojašnice, ki so bile namenjene nastanitvi italijanskih vojakov, pripadnikov obmejne enote Guardia alla Frontiera - GAF. Objekti so zgrajeni v hrib, iz terena pa je vidna samo fasadna stena z okni. Večina se jih nahaja na pobočjih, ki so usmerjena pretežno proti zahodu oz. tako, da jih topovski udar ne bi mogel doseči. Naloga obravnava območje Žirov z okolico oz. območje, kjer se stikajo Gorenjska, Primorska in Notranjska regija.

The thesis focuses on the specific structures, built along the whole line of the fortification system of the Alpine Wall. The structures functioned as so called millitary posts, used to accomodate the Italian soldiers, members of the border unit Guardia alla Frontiera - GAF. They were built in the terrain, which maked the frontal facade with the windows the only visible part. Most of the structures were built on the slopes facing west, or out of the reach of the canonball. The thesis investigates the posts in the area around Žiri, i.e. at the juncture of the Gorenjska, Primorska and Notranjska region.

V magistrski nalogi s pomočjo raziskovanja arhivov, zbiranja podatkov iz ustnih virov in z dokumentiranjem posameznih lokacij analiziram značilnosti in obstoječa stanja vojašnic GAF. Na podlagi 4 izbranih študijskih primerov predstavljam razmislek o možnostih, potencialih in vrednosti nezaščitene kulturne dediščine. Idejno obravnavam 4 zaporedne objekte, ki si od 01 do 04 sledijo po zapletenosti predlaganih rešitev in stopnji intervencije (01 - manj zapletena, 04 - bolj zapletena). Predlagane ideje se lahko poljubno prenesejo na vse vojašnice GAF.

With the help of the archive research, collection of oral source material and the documentation of individual sites, this thesis analyses the specifics and the existing states of the GAF military posts. On the basis of the selection of 4 case-studies it presents a discussion about the possibilities, potentials and values of the unprotected cultural heritage. The thesis draws a sketchinvestigation for four consecutive structures, ranked on the scale of difficulty of the suggested proposals. The suggested proposals could be further applied to all GAF military posts.

Ključne besede:

Key words:

Rapalska meja, Alpski zid (Vallo Alpino), Rupnikova linija, utrdbeni sistem, Guardia alla Frontiera - GAF, vojašnica GAF, kaverna

Rapallo border, Alpine Wall (Vallo Alpino), Rupnik Line, Fortification, Guardia alla Frontiera - GAF, military post GAF, cavern

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017

3


KAZALO 1 . 0 U VO D

6

1.1 IDEJA 1.2 DEFINICIJA PROBLEMA 1.3 METODE DELA 1.4 PRIČAKOVANI REZULTATI 1.5 PREDSTAVITEV DEDIŠČINE 1.6 MEJA

2 . 0 R A PA L S K A M E JA

9

2.1 RAPALSKA MEJA 2.2 USTANOVITEV MEJE 2.3 KULTURNA DEDIŠČINA 2.4 ALPSKI ZID 2.5 DPK 250 - RAPALSKA MEJA 1920 - 1947

3 . 0 K ATA LO G O B R AV NAVA N I H VO JA Š N I C GA F

15

3.1 SEZNAM DOKUMENTIRANIH VOJAŠNIC GAF 3.2 ZEMLJEVID DOKUMENTIRANIH VOJAŠNIC GAF 3.3 TOPOGRAFIJA OBRAVNAVANEGA OBMOČJA

4 . 0 P O D RO B NO O B R AV NAVA N E VO JA Š N IC E GA F

21

4.1.1 GAF Jazne

22

4.1.2 GAF Sivka - Mrzli vrh

26

4.1.3 GAF Mrzli vrh

30

4.1.4 GAF Breznica A

34

4.1.5 GAF Breznica B

38

4.1.6 GAF Vrsnik

42

4.1.7 GAF Dole A - B

46

4.1.8 GAF Zavratec A - B

50

4.1.9 GAF Medvedje Brdo

54

4.2

POGOVORI Z UPORABNIKI VOJAŠNIC GAF

58

4.3

OSTALE DOKUMENTIRANE GAF VOJAŠNICE

60

4.4

DELNO ZGRAJENE VOJAŠNICE GAF

61

4.5

ZNAČILNI ELEMENTI

62

4.6

TIPOLOŠKA RAZVRSTITEV OBJEKTOV

68

4.7

TABELA LASTNIKOV ZEMLJIŠČ, NA KATERIH STOJIJO GAF OBJEKTI

69

5 . 0 PROJEKT

71

5.1 GAF VOJAŠNICA- Guardia alla Frontiera

72

5.2 ANALIZA DEJAVNOSTI V OKOLICI VOJAŠNIC GAF

74

5.3 TABELA PROGRAMSKIH REŠITEV

75

5.4 IZHODIŠČA ZA NAČRTOVANJE

76

5.5 PROGRAMSKE IDEJE

78

5.6 REFERENČNI PRIMERI

80

5.7 REFERENCE

6 . 0 I D E J NA Z A S NOVA

83

6.1 GAF LANEVŠE

84

6.2 koncept

86

6.3 GAF BREZNICA A - GALERIJA

88

6.4 GAF BREZNICA B - POČITNIŠKA HIŠA

95

6.5 GAF VRSNIK - KMETIJA DELA

104

6.6 GAF MRZLI VRH - ŠPORTNI CENTER

115

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017

5


UVOD

Da so spremembe edina stalnica, je pregovor, ki drži, pa naj merimo čas v tisočletjih, stoletjih, letih, dnevih ali minutah. Tudi državne meje, ki se zdijo točno določene in usidrane v prostor in čas, se spreminjajo. Tako se je dogajalo tudi v okolici Žirov. Miha Naglič v predgovoru knjige Marije Stanonik ”Žiri ob meji“ zapiše, "da je gotovo, da je naša lega na meji, vedno ko se je zgodila kakšna svetovnozgodovinska katastrofa ali vsaj večji premik, botrovala temu, da smo zgodovinsko tektoniko izdatno občutili tudi na Žirovskem." (Naglič v Stanonik, 2007, str. 9). Občina Žiri meri 49,2 m2 in ima okrog 5000 prebivalcev. Čeprav leži na stičišču treh pokrajin (Gorenjska, Notranjska in Primorska), jo prištevamo h Gorenjski. Danes so Žiri del slovenskega ozemlja, vedno pa ni bilo tako. Po razpadu rimskega imperija se je tu vzpostavil obrambni zid Claustra Alpium Iuliarum. Leta 973 so freisinški škofje dobili v dar zgornji konec Poljanske doline in takrat se je zahodna meja ravnala po vodni meji. Francozi okrog leta 1812 naravne vodne meje niso upoštevali (v 6 kilometrov oddaljeni vasi Razpotje je razvodnica med Črnim in Jadranskim morjem). Ozemlje sedanjih Žirov so prestavili v idrijski kanton. Posledica prve svetovne vojne (1914-1918) pa je bila rapalska meja.

1.1 IDEJA

1.2 DEFINICIJA PROBLEMA

Že moje rano otroštvo je povezano z utrdbami. Blizu hiše, kjer sem odraščal, sta bila bunkerja, ki sta me vabila in mi s svojo skrivnostnostjo in temačnostjo vzbujala strahospoštovanje. Rad sem se motal okrog betonskih hiš, ki so se zajedale v hrib. Otroci smo se v njih skrivali, jih raziskovali in si burili domišljijo, kaj vse se je tam dogajalo. Bunkerji so bili del Rupnikove linije (ta je bila odgovor Kraljevine Slovencev, Hrvatov in Srbov in se je gradila v letih od 1938 - 1941 na Rapalsko mejo (Naglič, 2007, str. 27)). Danes bunkerja samevata na vrhu griča in vedno bolj izginjata med drevesi in travo.

Med prebiranjem literature o rapalski meji sem naletel na zapis Mihe Nagliča, v katerem se sprašuje "kaj početi z dediščino rapalske meje danes" in nadaljuje, da je "na meji (...) ohranjenih več kot polovica mejnikov, na obeh straneh pa cela vrsta utrdb in drugih vojaških oziroma obmejnih objektov. Ohranjenih je kar nekaj predmetov muzejske vrednosti, ki pričajo o življenju ob meji: orožje, uniforme, kontrabantarsko blago …; v arhivih je veliko dokumentov, listin, zemljevidov, fotografij … Še živijo ljudje, ki se spominjajo rapalskih časov. V zadnjih letih je izšlo več knjig in cela vrsta člankov s to tematiko." (Naglič, 2007, str. 41). Naglič še navaja, da so objekti velik gradbeni podvig in celovit utrdbeni sistem, da imajo kulturnozgodovinsko vrednoto in turistični potencial.

Tako navdahnjen s posebnim odnosom do stare vojaške zapuščine, sem nekega dne po naključju naletel na objekt vojašnice GAF na Breznici. Prevzeli so me izdelani detajli, izbrani material in umestitev objekta v naravno okolje. Že takrat je v meni dozorela misel, da bi želel ta objekt bolje spoznati in narediti nekaj, kar bi mu vdahnilo novo življenje, uporabnost in smisel.

Kako bo potekala rapalska meja, je bilo dogovorjeno v Londonu leta 1915, ko je Italija sklenila tajni pakt z Rusijo, Francijo in Anglijo, ki so Italiji obljubile določena ozemlja, če se bo ta vojskovala na njihovi strani. Ob koncu prve svetovne vojne leta 1918 se je Italija začela polaščati obljubljenega. 12. novembra 1920 je bil v Rapallu v Italiji podpisan sporazum, s katerim je bila Rapalska meja tudi uradno določena. Meja je potekala po črti Peč – Jalovec – Triglav – Porezen – Blegoš – Planina – Javornik – Snežnik – Kastav (Reka) (Stanonik, 2007, str. 43). Sporazum je veljal do leta 1947, ko je bila določena meja med takratno Jugoslavijo in Italijo, vendar še danes deset naselij spada pod idrijsko občino. "Rapalska meja na Žirovskem torej še traja", zapiše Naglič (Naglič, 2007, str. 9). Rapalska meja je pustila v naših krajih številne sledi. Gradili so se objekti, ceste, postavljali mejniki, meja pa je temeljito posegla tudi v življenje tedanjih prebivalcev, ki so kar naenkrat postali prebivalce druge države in so se morali učiti tujega jezika. V obmejne kraje so začeli prihajati tujci, ki so varovali meje in gradili ceste in druge objekte. Spletala pa so se tudi nova poznanstva in ljubezni, v vasi je prihajal drugačen način življenja. Ljudje so v novih razmerah iskali tudi priložnost za preživetje in zaslužek. Zacvetel je kontrabant (tihotapljenje čez mejo).

6

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017

V magistrskem delu se osredotočam na specifičen tip vojaških objektov, ki so bili zgrajeni za namen utrjevanja rapalske meje. Gre za vojašnice zgrajene v pobočja obrnjena proti zahodu, namenjene nastanitvi vojakov posebnih enot GAF (Guardia alla Frontiera). Domačini jih imenujemo kaverne. Večina objektov sameva in propada. Zarašča jih zemlja in rastline, poti do njih so slabe, oziroma dostopni so le peš. Z nekaj posegi bi se dalo urediti primeren dostop. Le nekaj lažje dostopnih objektov je v uporabi, ti služijo kot pomožni prostori za shranjevanje orodja in kmetijskih pridelkov. Gradnjo objektov so vodili Italijani, ki so bili znani kot dobri in napredni gradbeniki. Objekti so zgrajeni iz trdnih in kakovostnih materialov, a zob časa je naredil svoje in škoda, ki nastaja, je iz leta v leto večja. S temeljitimi posegi in prenovami bi se dalo objektom kljub temu dodati vrednost in uporabnost, možnosti izkoristka pa bi lahko prinesle prebivalcem oziroma lastnikom kulturno in ekonomsko korist.


UVOD

1.3 METODE DELA

1.4 PRIČAKOVANI REZULTATI

1.5 PREDSTAVITEV DEDIŠČINE

Za mapiranje vojašnic sem se najprej obrnil na lokalne poznavalce terena. To so lastniki parcel, sosedje ali ljudje, ki jih ta tema zanima. Ti so mi s svojim vedenjem in poznanstvi odprli pot do drugih, ki so bili moji kasnejši informatorji. Z informacijami so mi tako pomagali tudi na ministrstvu za obrambo RS, na inštitutu za novejšo zgodovino, v vojaškem muzeju ter na geodetskem inštitutu RS. Lokalno prebivalstvo pa mi je poleg osnovnih podatkov razširilo obzorja tudi glede zdajšnjega in preteklega življenja ob rapalski meji.

V magistrski nalogi opozarjam na ohranjanje kulturne dediščine. Naloga je prvi vrsti razmislek o možnostih in potencialih za novo rabo, predstavitev in oživitev vojaške kulturne dediščine. Raziskuje možnosti sistematične ureditve objektov in alternativne turistične pristope, ki bi lahko pozitivno vplivali na lokalni razvoj v socialnem, ekološkem in ekonomskem smislu.

V zborniku mednarodnega simpozija ob 90-obletnici podpisa rapalske pogodbe Ljubo Lah zapiše, da "s sodobnim poimenovanjem dediščine ne more biti dvomov, da so utrdbe in druge grajene ostaline (mejniki, bunkerji, kasarne, ceste …) ob nekdanji rapalski meji ne samo vojaško-zgodovinska dediščina, temveč tudi kulturna v širšem pomenu" (Lah, 2010, str. 84), ter nadaljuje, "da mora dediščina rapalske meje dobiti posebno mesto v zgodovini Slovenije, zlati Primorske" (str. 84).

Jeseni leta 2015 sem se v Idriji udeležil posveta o rapalski meji, kjer so o tematiki predavali Grega Žorž, Michele DiBartolomeo, Federico Sancimino, Miro Hodnik, Janez Pirc, Milojka Magajne, Marija Terpin Mlinar in Sandro Oblak. Sledili so pogovori s strokovnjaki različnih področji ter iskanje informacij (topografskih kart in posnetkov, referenčnih primerov, prenov vojaških objektov in primerov uporabe v sodobnem času) v lokalnih in državnih arhivih in ustanovah. Sledile so meritve objektov, izrisi tlorisov in topografij, tipološka opredelitev objektov glede na umestitev v naravno okolje, ohranjenost in oblikovno zasnovo ter analize lastništva v zemljiški knjigi in z ustnimi viri. S pomočjo raziskovanja arhivov, zbiranja podatkov iz ustnih virov in z dokumentiranjem posameznih lokacij sem analiziral značilnosti in obstoječa stanja vojašnic GAF. Idejno sem v nadaljevanju obravnaval 4 zaporedne objekte, ki si od 01 do 04 sledijo po zapletenosti predlaganih rešitev in stopnji intervencije (01 - manj zapletena, 04 - bolj zapletena).

Zanimanje lastnikov in okoličanov za prenovo je veliko. Po svojih močeh so pripravljeni pomagati pri iskanju najboljše rešitve. Ovire do realizacije projekta so predvsem finančne, včasih tudi lastninske. Zaznati pa je tudi dvom, ali bi projekt resnično lahko zaživel. Zaradi vsega tega je realizacija kljub temu vprašljiva. Projekt bi bil izvedljiv, če bi pri obnovi pomagala širša lokalna skupnost in drugi zasebni vlagatelji, ali če bi se za ta namen pridobila takim projektom namenjena evropska finančna sredstva. Magistrsko delo bo doseglo svoj namen, če bo spodbudilo lastnike, lokalne skupnosti in državo k razmišljanju, da gre za kulturno in arhitekturno dediščino, ki bi jo morali ohraniti, oziroma ji dati novo vrednost in uporabnost.

1.0

Lah "obetavne možnosti ohranjevanja, razvijanja in upravljanja z dediščino" vidi "v združljivosti treh poglavitnih konceptov v smislu idej, zasnov in zamisli v osnovnem načrtu upravljanja z dediščino" (str. 85). V nadaljevanju predlaga koncept razvijanja ekomuzeja dediščine rapalske meje, koncept interpretacije dediščine rapalske meje in koncept vzpostavljanja dediščinskega kulturnega turizma rapalske meje. Ekomuzej je ekološki muzej na prostem, koncept, ki je zaenkrat pri nas slabo poznan. Lah navaja, da so ekomuzeji povezani z različnimi področji, kot na primer z muzeologijo, arheologijo, etnologijo, zgodovino, arhitekturo, sociologijo, antropologijo, geografijo, geologijo, oziroma vsem, kar prispeva k razumevanju ljudi in pokrajine. Drug pomemben vidik je po njegovem zagotavljanje ustrezne interpretacije v okviru načrtovanega ekomuzeja. Po njegovem je ključnega pomena, "da zmoremo v prostoru zelo razpršeno dediščino rapalske meje sebi in obiskovalcem predstaviti na način, ki je zanimiv in privlačen in temelji na dejstvih in avtentičnosti" (Lah, 2010, 89.) . Pri tem Lah omenja različne oblike pohodništva in gorskega kolesarjenja, kar lahko poveže ohranjanje dediščine, rekreacijo in turizem. Kot tretji koncept omeni "vzpostavljanje dediščinskega (kulturnega) turizma rapalske meje je tretji koncept. Opredeljuje ga mednarodna listina o kulturnem turizmu, ki med drugim pravi, da ima vsak od nas pravico in dolžnost, da razume pomen dediščine, jo ceni in ohranja njene vrednote" (str. 90). Lah še pravi, "da bodo spomini na rapalsko mejo zagotovo preživeli v publikacijah, od nas pa bo odvisno, če bomo dediščino znali ponuditi tudi kot turistično destinacijo" (str. 92). Na območju objektov rapalske meje, ki jih predstavljam v tej nalogi, se to deloma že izvaja s tradicionalnim jesenskim pohodom ob rapalski meji in poletnim žirovskim kolesarskim krogom. Obe prireditvi privabljata domače obiskovalce ter rekreativce iz vse Slovenije.

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017

7


1.0

UVOD

1.6 MEJA Pojem "meja" ima lahko več pomenov. Naravne meje so tiste, ki temeljijo na geografskih lastnostih. Poimenujemo jih lahko tudi naravne ovire za prehod terena. Velikokrat se skladajo s političnimi mejami, v mnogih primerih formaliziranih zgodovinskih mej, določenih s strani naravnega okolja – oceanov, rek, jezer, gorovij, gozdov itn. Čeprav so naravne meje nekoč res predstavljale težko premagljive ovire, je danes zaradi tehnološkega napredka možnosti za prečkanje veliko. Danes meje razumemo kot socialni konstrukt. So geografske razdelitve političnih ali pravnih subjektov, kot so vlade suverenih držav, združenih držav ali drugih subnacionalnih entitet. Nekatere meje znotraj meddržavnega območja so pogosto odprte in nevarovane. Ostale so delno ali v celoti pod nadzorom. Take lahko zakonito prehajamo le na določenih mejnih prehodih. Na tak način se omejujemo tudi čisto konkretno v našem bližjem okolju - okoli hiš postavljamo ograde, ki naj bi nas varovale, državo ščitimo z bodečo žico, zidovi itn. Meja obstaja, kadar jo ustvarimo in jo s konsenzom potrdimo. Razumevanje zgodovinskih konfliktov nam lahko pomaga razumeti nesoglasja sedanjosti. Dogajanje ob rapalski meji je grobo poseglo v vse plati življenja naših prednikov,

8

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017

bivajočih v teh krajih. Na uradih je slovenska beseda izginila, pouk v šoli je potekal v italijanščini. Posledice tovrstne zmede identitete so občutne še danes. Tudi v arhitekturi lahko govorimo o mejah, na primer o meji med polnim in praznim, med stavbnim tkivom in prostorom med njim itn. S pomočjo arhitekturnih stvaritev si ustvarjamo prostore, ki manipulirajo naša občutja, prostore delimo, jih omejujemo in odpiramo. Vse pripomore k tem, da se s prostorom identificiramo, da ga razumemo, ter se posledično v njem počutimo varno in udobno. Arhitektura je del naše socialne zgodovine in jo kot tako povezujemo z dogodki, z ljudmi in z idejami. Arhitektura je orodje, ki ima moč, da meje gradi ali podira. Ima moč, da obstoječe izkoristi za ustvarjanje lepšega in boljšega. Da meje ne obravnava kot neprehodna območja, temveč točke, ki nam ponujajo vpogled v samega sebe, in da nas žene naprej v boljši jutri. Med razmišljanjem o meji se mi pojavljajo vprašanja, kot na primer ali lahko mejo prečkamo, bomo na drugi strani nekdo drug, kakšen je svet na drugi strani itn. Meja predstavlja prag – dejanski in metaforični – med ozemlji določenih skupnosti. Zanimivo je, da lahko ena in ista stvar zaradi fizičnega premika v simbolnem smislu postane nekaj drugega. Ko meje ne moremo prečkati, smo ujeti, ne moremo tja, kamor želimo. Morda prenehamo biti tisto, kar smo nekoč bili.


2.0

RAPALSKA MEJA Vallo Alpino + Rupnikova Linija

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017

9


2.0

RAPALSKA MEJA

RAPALSKA MEJA označuje linijo dveh utrdbenih sistemov na državni meji v obdobju 1920-1947: VALLO ALPINO - ALPSKI ZID na strani Kraljevine Italije) in RUPNIKOVO LINIJO (na strani SHS, kasneje Kraljevine Jugoslavije) AVSTRIJA MADŽARSKA

Hermagor Šmohor

Gail

Zilja

VILLACH Beljak

KLAGENFURT Celovec

DR

AV A

Worther See Vrbsko j.

AVSTRIJA

VA DRA

PONTEBBA Tablja

Tarvisio Mangart Trbiž L.d. Predil Rabeljsko j.

JESENICE Triglav 2864

HRVAŠKA

Bled

Blejsko j.

So

ča

Kanin 2587

Radovljica

Krn 2244

Breginj

ča

F.

Škofja Loka ra a So

a Polj

Medvode SA VA

Kanal

i

t Na

KRANJ

ra

nsk

Cerkno

e

va

So

Porezen 1630

Tolmin

n so

Sa

Železniki

S. Pietro al Natisone Špeter

Cividale Čedad UDINE Videm

Kobarid

Matajur 1642

ITALIJA

Bohinjska Bistrica

Bohinjsko j.

So

Tarcento Čenta

SLOVENIJA

Ferlach Borovlje

Kranjska Gora

2679

GEMONA Humin

ITALIJA

Anhovo

Čepovan

F. Torre

Kojsko

LJUBLJANA

Žiri Vojsko

Lokve

SLOVENIJA

Idrija

Grgar

Vrhnika GORIZIA Gorica

NOVA GORICA Vipava

Col

Branik

Vipava

Štanjel

Komen

MONFALCONE

Logatec

Ajdovščina

Planina Nanos 1313

Cerknica

Razdrto

Dutovlje

Postojna

Senožeče

SEŽANA

Divača GOLFO DI TRIESTE TRŽAŠKI ZALIV

TRIESTE Trst Hrpelje

Re

ka

ILIRSKA BISTRICA

Črni Kal Piran Pirano

Dra

KOPER Capodistria

gon

Umag Umago

ja

Buje Buie

Buzet a

Mirn

a irn

HRVAŠKA

Učka 1394

RIJEKA Lovran

Pazin

Poreč Parenzo

Raša

JADRANSKO MORJE

Opatija

Motovun

M

Novigrad Cittanova

Rovinj Rovigno

Rapalska meja 1920 - 1947 Stara meja med ITALIJO in AVSTROOGARSKO 1866 - 1918

KRK Bale Valle

Fažana

Morganova črta Današnje državne meje

PULA Medulin CRES

CONA A Julijske Krajine

N

CONA B Julijske Krajine

Ilustracija Aleš Kacin. Vir: Cona A In cona B Julijske Krajine, maj 1945 - september 1947, Slovenska kronika, 1996

10

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017


RAPALSKA MEJA

2.0

Še danes je ob nekdanji meji moč opaziti neverjetno gosto posejane vojašnice in utrdbe raznih vrst z bunkerji in strelnimi linijami, zaklonišča, skladišča, opuščene vodne shrambe in vodovode, nekdanje topovske položaje in druge sledi raznih vojaških objektov, ki kažejo, da je tod tekla ena najbolj utrjenih meja predvojne Evrope. (Pavšič, 2006, str. 34) Po sklenitvi rapalske pogodbe, dne 12. novembra 1920, je Primorska pripadla Italiji. Meja je potekala po črti Peč Jalovec - Triglav - Porezen - Blegoš - Planina - Snežnik - Kastav. (Pelikan, 2002, str. 45)

2.1 RAPALSKA MEJA "Meja, ki je ni več, je pomnik samovoljnega kupčevanja velikih evropskih sil in njihovega kosanja malih narodov. Zasekala je med Slovence in jih razdelila ravno v času, ko so postajale ideje o naši samostojnosti skorajda uresničljive. Ob koncu 19. stoletja so bilo Slovenci (Kranjci, Štajerci, Korošci in Primorci) že skoraj pol tisočletja del velike Avstro-Ogrske dvojne monarhije, večnarodne države Nemcev, Madžarov, Čehov, Hrvatov, Slovencev, Srbov, Poljakov, Slovakov, Ukrajincev in Rusinov. Meja med Kraljevino Italijo in monarhijo je leta 1914 tekla od Tablje v Kanalski dolini, po Reklanici, čez sedlo V Žlebeh, čez Predel na Kanin, po vzpetinah zahodno nad Sočo in po robu Furlanske nižine do Nadiže, čez Matajur, po reki Idriji, zahodno od Goriških Brd in se precej desno onkraj Soče dotaknila Jadranskega morja." (Vončina, A., 2012)

2.2 USTANOVITEV MEJE Že leta 1915 je Italija v Londonu s silami antante sklenila tajni pakt, v katerem so Rusija, Francija in Anglija zagotovile, da bo dobila tuja ozemlja, če vstopi v vojno na njihovi strani. Tako je po večletnem zavezništvu in prijateljstvu Italija napovedala vojno sosednji AvstroOgrski, ki je bila v težki situaciji zaradi notranjih nemirov. Italiji v prid se je vojna končala z razpadom Nemškega, Avstro-Ogrskega, Otomanskega in Ruskega cesarstva. Po podpisu premirja leta 1918 in umiku sicer neporažene Avstro-Ogrske armade se je italijanska vojska začela potuhnjeno polaščati v londonskem paktu obljubljenih ozemelj, ki jih ni nihče več branil. Leta 1920 je sledil še uradni sporazum podpisan v mestu Rapallo. Ta je bil pogoj za priznanje nove države Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, meji pa je dal mednarodno pravno veljavo, ki je trajala vse do leta 1947, ko je bila meja med novo Jugoslavijo in cono B ukinjena.

2.3 ARHITEKTURNA DEDIŠČINA RAPALSKE MEJE Rupnikova linija in Alpski zid (Vallo Alpino) Rapalsko mejo sta na ozemlju današnje Slovenije utrjevala vzporedna obrambna sistema Rupnikova linija na ozemlju Kraljevine Jugoslavije in Alpski zid (Vallo Alpino) na ozemlju Kraljevine Italije. Sistema so sestavljale vojašnice, različne utrdbe, stavbe za obmejno stražo, mejni kamni, skladišča, topovski položaji, transportne žičnice, ceste, itd. Italijani so razvijali lasten obrambni sistem, katerega načrtovanje je izhajalo iz terenskih značilnostih, medtem

ko so Jugoslovani za vzor vzeli francosko utrjevalno taktiko (Maginotova linija). Slednja je za sabo pustila ogromne nedokončane bojne bloke, ki tu in tam pokukajo iz podzemlja, medtem ko se dediščina Alpskega zidu izraža v objektih in infrastrukturi, ki je gosto posejana po celotni dolžini meje.

2.4 ALPSKI ZID (Vallo Alpino) Alpski zid je bil italijanski fortifikacijski utrbeni sistem, ki se je raztezal od Ligurskega morja preko Alp ob meji s Francijo, Švico, Avstrijo in Jugoslavijo vse do Reke, in je bil v celoti dolg 1850 kilometrov. Vzhodni del, imenovan tudi Vallo Littorio, je segal preko današnjega ozemlja Slovenije in Hrvaške, od Jalovca do Reke, in je bil dolg 250 kilometrov (ime, 2004). Zid so sestavljale tri obrambne črte ali vzdolžne obmejne cone/pasovi. Prva, varnostna (Zona di Sicurezza) je potekala po grebenu razvodnice med Jadranskim in Črnim morjem tik ob meji preko Fužin, Vršiča, Lepene, Bogatina, Lajnarja, Porezna, Mrzlega Vrha, Žirov, Godoviča, Hrušice, Planine, Javornika, Snežnika, Gomanc do Reke. Druga, cona za odpor (Zona di Resistenza), je potekala nekaj kilometrov za prvo črto. Oddaljenost od prve črte je bila pogojena s terenom. Potekala je preko Peči, Mangarta, doline Idrijce, Črnega vrha, Javornika, Nanosa, Pivke, Milanje, Jelšan do Opatije. Poleg dveh glavnih črt je bila še tretja, razvrščevalna cona (Zona di Schieramento), območje za obema črtama, v katerem so bili nameščeni težko topništvo, protiletalski topovi ter zbirališča čet za protinapad (Jankovič-Potočnik, 2004, str. 169). Posamezne obrambne točke Alpskega zidu so začeli graditi takoj po določitvi rapalske meje, bolj sistematično pa so z gradnjo utrdb začeli v tridesetih letih, uradno leta 1931 z izdajo okrožnice 200. V pobočja obrnjena proti zahodu oz. tako, da topovski udar z jugoslovanske strani po njih ni bil mogoč, so zgradili vojašnice GAF - Guardia alla Frontiera. Namenjene so bile nastanitvi vojakov posebnih enot za varovanje meje. Na strateško pomembnih prometnih vožliščih in na vrhovih z odprtim pogledom na Jugoslavijo so gradili objekte za nastanitev fašistične milice MVSN - Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale (prostovoljna milica državne varnosti) in finančne straže RGF (Regia Guardia di Finanza) (Naglič, 2005, str. 55). Zgrajeno je bilo veliko cestnih povezav, ki so še danes v dobrem stanju. Na mnogih pobočjih so ostanki temeljev žičnic, vodovodov in ostale tehnične infrastrukture.

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017

11


RAPALSKA MEJA 1920 - 1947 DPK250 Vir: Geodetska uprava RS


KATALOG OBRAVNAVANIH VOJAŠNIC GAF 14

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017


3.0

KATALOG OBRAVNAVANIH VOJAŠNIC GAF Katalog GAF vojašnic je nastajal v sodelovanju z lokalnimi poznavalci krajev in ljubiteljev utrdb. Večinoma GAF vojašnice niso opisane ali dokumentirane v strokovni literaturi, le nekaj jih je označenih na lokalnih turističnih zemljevidih. V katalogu je dokumentiranih in mapiranih 20 lokacij, na katerih stojijo GAF objekti. Dokumentiranje se je začelo v okolici Žirov, nadaljevalo proti jugu do kraja Godovič, in proti severu do Gorenjih Novakov v Cerkljanskem hribovju.

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017

15


3.1

SEZNAM DOKUMENTIRANIH VOJAŠNIC GAF

DOKUMENTIRANE VOJAŠNICE GAF NA OBMOČJU OD GODOVIČA DO GORENJIH NOVAKOV

S J

01

GAF GORENJI NOVAKI - KRNICE 46°08’35.0”N 14°03’43.4”E 46.143052, 14.062054

02

826 m. n. m.

04

GAF PODLANIŠČE PLANINA 46°06’45.5”N 14°02’13.4”E 46.112649, 14.037066

05

GAF MRZLI VRH 46°03’19.6”N 14°03’03.9”E 46.055437, 14.051092

08

GAF VRSNIK 46°01’28.5”N 14°06’00.0”E 46.024588, 14.100008

11

GAF DOLE B 45°59’14.0”N 14°06’20.7”E 45.987222, 14.105754

14

GAF LANEVŠE* 45°58’53.2”N 14°08’53.9”E 45.981459, 14.148301

17

KATALOG OBRAVNAVANIH VOJAŠNIC GAF 16

GAF KOVK** 46°00’02.0”N 14°06’31.6”E 46.000548, 14.108791

GAF ZAVRATEC A 45°59’12.9”N 14°07’42.3”E 45.986921, 14.128413

GAF POTOK* 45°58’42.5”N 14°07’57.0”E 45.978467, 14.132488 755 m. n. m.

GAF MEDVEDJE BRDO 45°58’09.2”N 14°08’03.6”E 45.969231, 14.134344

20

790 m. n. m.

podrobno obravnavana v katalogu

09

GAF GODOVIČ 45°57’29.1”N 14°06’11.0”E 45.958085, 14.103062 672 m. n. m.

* delno zgrajena

**gradbena jama

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017

GAF BREZNICA B 46°02’34.3”N 14°05’10.3”E 46.042868, 14.086199 728 m. n. m.

12

GAF DOLE A 45°59’16.4”N 14°06’20.4”E 45.987899, 14.105674 820 m. n. m.

15

742 m. n. m.

670 m. n. m.

19

GAF BREZNICA A 46°02’42.8”N 14°05’15.2”E 46.045233, 14.087548

GAF SIVKA 46°03’43.6”N 14°02’29.4”E 46.062108, 14.041508 900 m. n. m.

754 m. n. m.

816 m. n. m.

16

06

760 m. n. m.

755 m. n. m.

13

GAF JAZNE 46°04’15.0”N 14°01’02.9”E 46.070845, 14.017481

GAF KLADJE 46°06’40.0”N 14°00’54.9”E 46.111113, 14.015236 786 m. n. m.

768 m. n. m.

951 m. n. m.

10

03

800 m. n. m.

1020 m. n. m.

07

GAF PODPLEČE 46°07’31.1”N 14°01’09.4”E 46.125307, 14.019267

GAF ZAVRATEC B 45°59’12.6”N 14°07’44.5”E 45.986837, 14.129018 758 m. n. m.

18

GAF VEHARŠE* 45°58’12.6”N 14°06’45.6”E 45.970166, 14.112680 785 m. n. m.


PARTIZANSKA BOLNICA FRANJA

ZEMLJEVID VOJAŠNIC GAF

Robidnica Dol. Novaki

3.2

Leskovica

1:50 000

GAF GORENJI NOVAKI - KRNICE

Izris po podlogi DTK 50, vir: Geodetska uprava Republike Slovenije

CERKNO GAF PODPLEČE

Podpleče

Planina

A OK AL

nad Cerknem

Kopačnica

GAF PODLANIŠČE

N

LJA

- PO

J

REN

GO

35

AS AV

FJ ŠKO E-

GAF KLADJE Kladje

Podlanišče

Cerkljanski Vrh

ov jel

Pod

rd o B

Hotavlje

o

GORENJA VAS

Podgora

36

Trebija

Fužine

Otalež

Todraž

DR

ra

IJ

Koprivnik

GAF JAZNE

lja

Jazne

RUPNIKOVA LINIJA Podzemna utrdba Hrastov Grič

ns

A

Jaški grič

Javorjev Dol Mrzlik

GAF SIVKA

Žirovski Vrh

Po

-I

37

Jarčja Dolina

Selo

38

Lučine Sivka

GAF MRZLI VRH

Po h

Ledinica

od

niš ka

po

to

bR

ap

als

Dobračeva

ki m

eji

ŽIRI

GAF BREZNICA A Korita

Ledine

Bedrih

GAF BREZNICA B

Nova vas Goli vrh

Breznica pri Žireh

39

MUZEJ ŽIRI

RUPNIKOVA LINIJA Podzemna utrdba Goli Vrh Muzej

Os o j n i ca Goropeke

Sp. Idrija

Račeva

Sp. Konomlja

Pustotnik

Ledinsko razpotje

Govejk

GAF VRSNIK Gor. Vrsnik I ŽIR

Marof

Žirovnica Sovra

IKA

HN

Sp. Vrsnik

- VR

Pašnik

Idrijca

IN

Otalež

So

LM

ka

TO

Ravne

Smrečje

Vrh Sv. Treh kraljev

Izgorje

pri Žireh

Hleviše

Hlevni Vrh Gore

Kovk

Idršek

824

GAF KOVK**

VOJNI MUZEJ IDRIJA

Sp. Zavratec

IDRIJA ŽIR

Zg. Zavratec

Dolenje Dole

GAF ZAVRATEC A-B

GAF DOLE A-B Gorenje Dole

C ATE

Podroteja

OG I-L

Zagoda

GAF LANEVŠE*

ROVTE

GAF POTOK*

GAF VEHARŠE* GAF MEDVEDJE BRDO

Medvedje Brdo

Idrijska bela

LEGENDA

39

GODOVIČ

Rapalska meja Vojašnice GAF - Guardia alla Frontiera Glavni mejniki Ceste Kraji Muzej Pohodniška pot ob RM Podrobno obravnavano območje

GAF GODOVIČ ID

RI

JA

-L O

G

AT E

C

HOTEDRŠČICA

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017

Črni Vrh

17


3.3

TOPOGRAFIJA OBRAVNAVANEGA OBMOČJA

DRŽAVNA TOPOGRAFSKA KARTA DTK 50 1:50 000 Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije

LEGENDA

39

Rapalska meja Vojašnice GAF - Guardia alla Frontiera Glavni mejniki Kraji Ceste Kraji Muzej Podrobno obravnavane v katalogu: Pohodniška pot ob RM 05 Podrobno obravnavano območje GAF JAZNE 06

GAF SIVKA - MRZLI VRH

07

GAF MRZLI VRH

08

GAF BREZNICA A

09

GAF BREZNICA B

10

GAF VRSNIK

12 - 13 14 -15 19

GAF DOLE A - B GAF ZAVRATEC A - B GAF MEDVEDJE BRDO

je

Podlipa

KATALOG OBRAVNAVANIH VOJAŠNIC GAF

St. Vrhnika

18

VRHNIKA

Verd

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017


GAF GORENJI NOVAKI - KRNICE

CERKNO

GAF PODPLEČE

GAF PODLANIŠČE GAF KLADJE GORENJA VAS

GAF JAZNE

GAF SIVKA

GAF MRZLI VRH ŽIRI

GAF BREZNICA A GAF BREZNICA B

GAF VRSNIK

IDRIJA

GAF KOVK**

GAF DOLE A-B

GAF ZAVRATEC A-B GAF LANEVŠE* GAF POTOK*

GAF VEHARŠE* GAF MEDVEDJE BRDO

GODOVIČ

GAF GODOVIČ

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017

19


PARTIZANSKA BOLNICA FRANJA

Robidnica Dol. Novaki

Leskovica

GAF GORENJI NOVAKI - KRNICE

CERKNO GAF PODPLEČE

Podpleče

Planina

FJA

nad Cerknem

Kopačnica

A LOK

N

LJA

- PO

RE

GO

35

GAF PODLANIŠČE

VAS NJA

ŠKO E-

GAF KLADJE Kladje

Podlanišče

Cerkljanski Vrh

Pod

je

o lov

Brd

Hotavlje

o

GORENJA VAS

Podgora

36

Trebija

Fužine

Otalež

Todraž

Otalež DR

ra

37

IJ

Koprivnik

Jazne

RUPNIKOVA LINIJA Podzemna utrdba Hrastov Grič

ns

A

GAF JAZNE

lja

-I

Jaški grič

Javorjev Dol Mrzlik

GAF SIVKA

Žirovski Vrh

Po

IN

So

LM

ka

TO

Jarčja Dolina

Selo

38

Lučine Sivka

GAF MRZLI VRH

Po h

Ledinica

od

niš ka

po

to

bR

ap

als

Dobračeva

ki m

eji

ŽIRI

GAF BREZNICA A Korita

Ledine

Bedrih

GAF BREZNICA B

Nova vas Goli vrh

Breznica pri Žireh

39

MUZEJ ŽIRI

RUPNIKOVA LINIJA Podzemna utrdba Goli Vrh Muzej

Os o j n i ca Goropeke

Sp. Idrija

Račeva

Sp. Konomlja

Pustotnik

Ledinsko razpotje

Govejk

GAF VRSNIK Gor. Vrsnik ŽIR

Marof

Sp. Vrsnik

Sovra

Idrijca

A NIK

RH

Pašnik

I-V

Žirovnica

Ravne

Vrh Sv. Treh kraljev

Izgorje

pri Žireh

Hleviše

Hlevni Vrh Gore

Kovk

Idršek

824

GAF KOVK**

VOJNI MUZEJ IDRIJA

Sp. Zavratec

IDRIJA ŽIR

Zg. Zavratec

Dolenje Dole

Podroteja

C ATE OG I-L

Zagoda

GAF ZAVRATEC A-B

GAF DOLE A-B Gorenje Dole

GAF LANEVŠE*

KATALOG OBRAVNAVANIH VOJAŠNIC GAF

GAF POTOK*

GAF VEHARŠE* GAF MEDVEDJE BRDO Idrijska bela

GODOVIČ GAF GODOVIČ ID

RI

JA

-L O

G

AT E

C

HOTEDRŠČICA Črni Vrh

20

Medvedje Brdo

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017

ROVTE

Smrečje


4.0

PODROBNO OBRAVNAVANE VOJAŠNICE GAF V katalogu je podrobno obravnavanih 11 objektov. Obravnava vsebuje doživljajske opise krajev, izrise načrtov, izrise topografij, analize lastništva in rabe, analize konstrukcij ter fotografske eseje, ki izpostavljajo značilnosti posameznega objekta. Vojašnice so zgrajene v celoti ali delno, obravnavan pa je tudi primer gradbene jame za postavitev GAF objekta.

Vzorčni primer, Vojašnica GAF nad vasjo Breznica pri Žireh 1:200

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017

21


4.1.1 Fotografija: osebni arhiv

05

GAF JAZNE 46°04’15.0”N 14°01’02.9”E

Jazne, 29. 06. 2016, 19:45

KATALOG OBRAVNAVANIH VOJAŠNIC GAF

Nekega poletnega dne se v poznem popoldnevu odpravim na pot. Tokrat nisem sam. Spremlja me strasten pohodnik in poznavalec vojaških utrdb po imenu Vilko. Gospod je mladost preživel v okolici mojega cilja, torej te kraje pozna do zadnjega kotička. Vodi me po cesti proti dolini reke Kopačnice mimo naravnega kopališča, znanega po svojih zdravilnih učinkih. Od tod naprej pot postaja vedno bolj vijugasta in strma. Opazujeva okoliške samotne vasice, ki prosto razpršene ležijo po vrhovih grebenov Škofjeloškega, Cerkljanskega in Idrijskega hribovja, prelivajočih se drug v drugega. Razgled je prečudovit. Ob ostrem ovinku pustiva avto in nadaljujeva pot peš po kolovozu. Vmes se ustaviva, da za trenutek počijeva. Na pol poti si gospod vzame trenutek zase, da se nadiha, jaz pa zrem v dolino reke Idrijce, ki se vije proti visokim vrhom Julijskih Alp. Na vrhu hriba se kolovoz konča. V strmo travnato pobočje vgrajena kaverna označuje mejo med Primorsko in Gorenjsko.

22

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017

10 min hoje po kolovozni poti, ki se začne na ostrem ovinku, kjer eletrični daljnovod prečka glavno cesto Jazne - Sovodenj.


GAF JAZNE

4.1.1

1:40 000

1:1500

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017

23


4.1.1

GAF JAZNE

GAF JAZNE Tloris 1:500 (izris je narejen po predvidevanjih iz postavitve odprtin na fasadi)

Lokacija: Jaški grič Nadmorska višina: 768m Tlorisna oblika: Ravna Dolžina: 85m Površina (NTP): 390m2 Št. oken: 21 Št. vhodov: 2

KATALOG OBRAVNAVANIH VOJAŠNIC GAF

Lastniki zemljišča (ZK): Irena Frelih Raba: Gasilsko vadbišče Uporabnik: Ni v uporabi

24

1:500

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017


GAF JAZNE

1

4.1.1

2

5

3

4

6

8 1 2 3 4 5

6 7 8 9 7

9

Pogled na dolino Idrijce. Vhod v vojašnico. Tipična soba. Tiskan beton. Vzdolžni hodnik. Na zidovih so vidni ostanki vgrajene sanitarne opreme, tlak iz klinker opeke in brušen beton so bili kakovostno izvedeni. Sanitarni blok je umeščen na sredino objekta. Delno porušene konstrukcijske stene. Vidna dilatacija objekta. Montaža spuščenega stropa. Detail zaključka stenske obrobe klinker tlaka. Fotografije: osebni arhiv

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017

25


4.1.2 Fotografija: osebni arhiv

06

GAF SIVKA 46°03’43.6”N 14°02’29.4”E

Sivka, 03.11.2016, 12:35

KATALOG OBRAVNAVANIH VOJAŠNIC GAF

Pred pol leta sem prvič obiskal ta skriti kraj, ki gleda proti severnem pobočju hriba Sivka. Ko sem danes spet tukaj, ni več tako zeleno in zaraščeno. Narava je spremenila svoje barve. Živina, ki sem jo srečal poleti, ko sem po stezi prečkal pašnik, se je vrnila v svoj hlev. Trava je nizka in pripravljena, da se za nekaj mesecev odene v belo odejo. V teh krajih zna biti presneto hladno. Ob prvih padavinah v pozni jeseni Sivka osivi in prebivalcem okoliških krajev oznani prihod hladnega obdobja.

26

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017

Kjer asfaltna cesta na Mrzlem Vrhu pri Sivki doseže najvišjo točko tam stoji kapelica in tam se srečajo tri poti. Usmerimo se navzdol na makadamsko pot, mimo domačije Tušar. V travi na desni zagledamo betonsko konstrukcijo, ki ima vgrajeno cev za potok. Krenemo na stezo desno v hrib, preko pašnika v gozd. Do vojašnice je le še nekaj minut hoje.


GAF SIVKA

1:40 000

1:1500

4.1.2


4.1.2

GAF SIVKA

GAF SIVKA Tloris 1:500 (izris je narejen po predvidevanjih iz postavitve odprtin na fasadi)

Lokacija: Sivka - Mrzli Vrh Nadmorska višina: 900m Tlorisna oblika: Ravna Dolžina: 45m Površina (NTP): 240m2 Št. oken: 18 Št. vhodov: 2

KATALOG OBRAVNAVANIH VOJAŠNIC GAF

Lastniki zemljišča (ZK): Dominik Svetličič Raba: skladišče sena, kmetijske mehanizacije in odpadkov Uporabnik: /

28

1:500

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017


GAF SIVKA

1

2

3

4

5

6

8

4.1.2

7

1 Kolovoz mimo domačije Tušar. Na desni strani kmalu zagledamo komaj vidno stezo v hrib, ki vodi do vojašnice. 2 Steza je del pašnikov, kjer se pasejo krave. 3 Pogled na dolino pod objektom. 4 Po nekaj minut hoje po stezi se gozdnato pobočje spremni v dolg betonski zid. 5 Drevesa skupaj z betonsko strešno konsrukcijo počasi polzijo preko roba. 6 Hodniki in sobe so zapolnjene z odpadnim gradbenim materialom. Deli starega kmečkega voza zapirajo vhod v zgradbo. 7 Betonski elementi (atika) zadržujejo zemljino in prepuščajo iztekanje vode iz stehe. 8 Domačini so vojašnico uporabili za skladišče odvečnega gradbenega materiala in starega orodja. Fotografije: osebni arhiv

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017

29


4.1.3 Fotografija: osebni arhiv

07

GAF MRZLI VRH 46°03’19.6”N 14°03’03.9”E

KATALOG OBRAVNAVANIH VOJAŠNIC GAF

Mrzli Vrh, 03. 11. 2016, 13:00

30

V poznem jutru zavit v debelo bundo vstopim v šolski kombi. S sabo nosim smučarsko opremo, tople rokavice in kapo. Odpeljemo se iz meglenih, rahlo deževnih Žirov in se počasi vzpenjamo na hrib. Voznik nas odloži ob cesti, kjer že čakajo ostali. Nikjer ni videti smučišča. Zapnemo si smuči, v roke vzamemo smučarske palice in se s kratkimi koraki poženemo bočno v hrib. Sneg se udira do kolen, megla se počasi umika. Danes majhno pobočje je bila tistega dne strma reber, utrjena v tem dopoldnevu in v nekaj dneh spremenjena v pravo smučišče. Tako obujam spomine, medtem ko se sprehajam po gozdnih poteh v okolici tukajšnje kaverne. Osnovna šola danes otrok ne vozi več sem gor - raje jih zapelje na nekoliko bolj oddaljeno, a urejeno uradno smučišče. Pa vendar se mi zdi, da kraj v sebi skriva potencial. Iskro, ki bi ob primernem netivu hitro vzplamenela. Ko se ozrem okoli sebe, v glavi že vidim tekaško stezo, ki se vije čez pobočja. Od enega do drugega brega, povezana z mostovi in prekrita z drevesnimi krošnjami. Uporabna tako pozimi kot tudi poleti. Za sproščujoče sprehode in osvobajajoč tek. Razgledujem se okoli sebe. Vidim jasno nebo in popoldanske žarke, ki skozi krošnje visokih dreves padajo na strmo pobočje, na travnik, name. Opazujem, kako se mi korak udira v mehko plast odpadlih iglic. Počutim se kot doma. Kot da bi bil kraj narejen človeku po meri. Kot bi mu nudil natanko to, kar ta potrebuje, pa čeprav ne ve natanko, kaj bi to bilo. Razbrazdane skale, prosto posejane po pobočjih, dajejo kraju kraški pridih. Košček poletja, ki ga človek v mrzlih zimskih dneh potrebuje. Stara hiša in dva kozolca z vrha hriba zrejo v dolino proti kaverni. Zdi se, kot da bi stali tam že od nekdaj, kot bi zrasli iz zemlje. Kmetija ustvarja poseben občutek domačnosti in varnosti. Živali v hlevu čakajo na čase, ko se bodo spet lahko prosto sprehajale po zelenih travnikih. Sam pri sebi že slišim zvok športnikov, ki na igrišču pred kaverno izboljšujejo svojo pripravljenost ter se čudijo kmečkem življenju, ki ga vidijo pri sosedih. Tedaj odbije ura na bližnji ledinski cerkvi ter me vrne v realnost. V daljavi opazim še enega izmed mnogih pohodnikov, ki ga je je pot zanesla v te kraje.

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017

Kjer asfaltna cesta na Mrzlem Vrhu pri Sivki doseže najvišjo točko tam stoji kapelica in tam se srečajo tri poti (Sivka, Ledine, Mrzlik). Nadaljujemo pot proti Ledinam, na desni opazimo odcep, ki ga ščiti lepo ohranjen betonski zid. Do vojašnice nam ostane še 200m poti.


GAF MRZLI VRH

4.1.3

1:40 000

1:1500

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017

31


4.1.3

GAF MRZLI VRH

GAF MRZLI VRH Tloris 1:500 (izris je narejen po predvidevanjih iz postavitve odprtin na fasadi)

Lokacija: Mrzli Vrh nad Idrijo Nadmorska višina: 951m Tlorisna oblika: 2x lomljena Dolžina: 85m Površina (NTP): 390m2 Št. oken: 24 Št. vhodov: 3 + 2

KATALOG OBRAVNAVANIH VOJAŠNIC GAF

Lastniki zemljišča (ZK): Robert in Meta Eniko (vsak do 1/2), Marjan Kosmač Raba: Stanovanjski objekt, planinska postojanka, gostilna, zbirališče mleka Uporabnik: Ni v uporabi

32

1:500

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017


GAF MRZLI VRH

1

2

3

4

5

6

7

8

4.1.3

1 Za ovinkom, v majhni dolini. Zadnji ovinek kolovoza, ki se odcepi od glavne ceste med Ledinami in Mrzlim Vrhom. 2 Vojašnica na gozdnem robu in kmetija na hribu. Teren pred vojašnico se rahlo spušča in kmalu strmo dvigne. 3 Nogometni center v Ledinah je od vojašnice na Mrzlem vrhu oddaljen 2km. Zaradi velike zainteresiranosti za športne aktivnosti se je pojavila ideja za izgradnjo spremljevalnih objektov. 4 Prostor pred objektom z betonsko mizo 5 Pogled iz kuhinje v jedilnico, ki je bila tudi vhodna soba. 6 Dograjena krušna peč in lesena stenska obloga v spalnici. 7 Kuhinja. 8 Oprema in inštalacije govorijo, da so v tem prostoru prebivalci uredili dnevno sobo. Spuščen strop v sobah je pripomogel, da je bilo za ugodne bivanjske razmere potrebno manj ogrevanja. Fotografije: osebni arhiv

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017

33


4.1.4

GAF BREZNICA A Fotografija: osebni arhiv

08

GAF BREZNICA A 46°02’42.8”N 14°05’15.2”E

Breznica pri Žireh, 31 .10. 2016, 14:50

KATALOG OBRAVNAVANIH VOJAŠNIC GAF

Ropot traktorja, šumenje vetra, ki s svojo sapo nežno ziblje veje osamljenih dreves, prosto posejanih po hriboviti pokrajini. Petje ptic, lajež kmečkih psov in igrivi klici otrok v daljavi. Zeleni travniki, ki se prelivajo po ravninah in se vzpenjajo strmo v hrib. Starodavni kazalci na stari cerkveni uri se počasi premikajo in oznanjajo zvonu, da je čas, da se oglasi. Hrup motorne žage in zven motike, ki med prekopavanjem rodovitne prsti udari ob trdo skalo. Vaški modrec cepi drva in se že ozira po problemih, ki jih še mora razrešiti. Praznični dan, a prav nič umirjen. Za prebivalce male vasice se zdi, da počitka ne poznajo. Sramežljivo in tiho postopajo po svojih vrtovih in njivah. Do potankosti urejenih, seveda. Odmaknjeni od mesta, zadovoljni v svoji samoti, ki jih druži in povezuje. Mlad par se mi nasmehne ter me pozdravi. Povprašata po starših, življenju, delu... in zapletemo se v pogovor. ''Kaj počnem tukaj, sredi ničesar?'' zanima mlado mamico, hčerko lastnika brezniške kaverne. Povem jima o svojem delu in zamislita se. ''Projekt je sicer zanimiv,'' pravita,'' a ne verjameva, da ti bo uspelo prepričati ''naše''. Saj bi bilo zanimivo urediti vse skupaj, a tudi krompir je fejst nekje shranjevat,'' zaključita in nadaljujeta s svojim delom.

34

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017

Po vzponu na Breznico pri Žireh pot nadaljujemo mimo cerkve, do hiš, ki stojijo najvišje v vasi. Za hišami se na vznožju hriba pokaže objekt (A).


GAF BREZNICA A

4.1.4

1:40 000

1:1500

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017

35


4.1.4

GAF BREZNICA A

GAF BREZNICA A Tloris 1:500 (izris je narejen po izmeri notranjih prostorov)

Lokacija: Breznica pri Žireh Nadmorska višina: 760m Tlorisna oblika: Ravna Dolžina: 36m Površina (NTP): 300m2 Št. oken: 11 Št. vhodov: 2 +1

KATALOG OBRAVNAVANIH VOJAŠNIC GAF

Lastniki zemljišča (ZK): Ida Bogataj Milan Strel Raba: Skladišče sena in kmetijske mehanizacije Uporabnik: Lokalno prebivalstvo, Milan Strel

36

1:500

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017


GAF BREZNICA A

1

2

3

5

4.1.4

4

6

7 1 2 3 4 5 6

Mimo objekta vodi označena pot ob Rapalski meji. Betonska mulda za zbiranje meteorne vode, ki priteče iz hriba. Peč za zganje keramike je vgrajena ne mestu kjer je bilo včasih okno. Lastniki zemljišča so si uredili prostor za shranjevanje kmetijske mehanizacije. Ohranjena peč izdelovalca Ditta Tremonti Udine. Pogled iz sanitarnega bloka v katerem so ohranjena stranišča, tlaki in okna s polkni. 7 Zidna obloga, korito in nosilca za polico. Lepo ohranjeni brušeni betonski elementi v sanitarnem prostoru. Fotografije: osebni arhiv

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017

37


4.1.5 Fotografija: osebni arhiv

09

GAF BREZNICA B 46°02’34.3”N 14°05’10.3”E

Breznica pri Žireh, 31. 10. 2016, 16:30

KATALOG OBRAVNAVANIH VOJAŠNIC GAF

In potem tišina. Ni traktorjev, ni ptic, ni sonca. Spušča se mrak. Polomljen plastičen stol leži na tleh pred leseno barako, nekdanjim zbirališčem vaške mladine in žurerjev iz vse okolice. A danes sem tukaj sam. Vse kar je ostalo od njih, sta ogrodje požgane vzmetnice in žalostno osamljena kitara. Raztreščena in propadajoča v sodu, ob katerem so se še pred desetletjem ali dveh mladi pod večer greli ter koristili dandanes bolj ali manj zapuščene ostanke dela italijanskih graditeljev. Prazne steklenice piva, ležeče tu in tam, me popeljejo globoko v spomin na čase, ko sem tudi sam zahajal sem. Zaplaval bi še globlje, še dlje, še bolj nazaj... a tok mojih misli zmoti poskakovanje srnjaka, ki se mi kakor podobe iz preteklosti, le za trenutek prikaže pred očmi, potem pa izgine. Elegantno odskaklja nazaj v temo, pod smreke, v varno zavetje domačega gozda. Veter zopet zapiha. A nič več prijetno. Zazebe me in odpravim se naprej.

38

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017

Iz Žirov nadaljujemo pot skozi Stare Žiri prot Idriji. Kmalu na desni zagledamo cesto, ki se vzpenja strmo v hrib ob njen pa znak Breznica. Ovinkaste glavne ceste se držimo skoraj do vrha, ko pod vasjo na desni tik ob ceti zagledamo objekt (B).


GAF BREZNICA B

4.1.5

1:40 000

1:1500

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017

39


4.1.5

GAF BREZNICA B

GAF BREZNICA B Tloris 1:500 (izris je narejen po izmeri notranjih prostorov)

Lokacija: Breznica pri Žireh Nadmorska višina: 728m Tlorisna oblika: Ravna Dolžina: 40m Površina (NTP): 190m2 Št. oken: 10 Št. vhodov: 2+1

KATALOG OBRAVNAVANIH VOJAŠNIC GAF

05

GAF BREZNICA B

Lastniki zemljišča (ZK): Boštjan Kavčič Raba: Prostor za družabne prireditve, skladišče orodja in kmetijske mehanizacije Uporabnik: Lokalno prebivalstvo, družina Kavčič

40

1:500

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017


GAF BREZNICA B

1

4

2

4.1.5

3

5

7 1 Vzdolžni hodnik. 2 Prostor z barsko opremo in dekorativnimi elementi v diksu iz 70ih. 3 V sanitarnem bloku sta lepo ohranjena klinker tlak in betonski umivalnik. 4 Disko. 5 Notranjost lesene barake pred objektom. 6 Kasneje se domačini prostor za zabave uredili v leseni baraki pred sanitarnim delom objekta. 7 Betonska napa 6

Fotografije: osebni arhiv

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017

41


4.1.6 Fotografija: osebni arhiv

10

GAF VRSNIK 46°01’28.5”N 14°06’00.0”E

KATALOG OBRAVNAVANIH VOJAŠNIC GAF

Vrsnik, 31. 10. 2016, 17:30

42

Tema se spušča, rdeča zarja je izginila. Dan se preliva v noč, jesen v zimo. Stojim ob makadamski cesti, ki vodi do kaverne, gledam v smeri proti vasici in se spominjam. Po pravici povedano tukaj niti nisem preživel veliko časa, a sem na kraj vseeno navezan. Na vsake toliko smo se skupaj z družino odpravili na obisk k očetovi materi in bratu. Živela sta v majhni hiši, skriti pod zelenim hribom, v neposredni bližini ogromne kaverne in ostankov obzidja izpred stare kasarne. Ta mala potovanja so bila vedno zanimiva. Navduševala sta me gozd, ki se je razprostiral vsenaokrog in pisane krave, ki so se pasle po pobočjih. Veselil sem se prijaznih ljudi, ki so se nam smehljali in nas pozdravljali. Ko pa se danes oziram okoli sebe, ne vem, kam bi se obrnil, da bi zopet našel to prijetno domačnost. Od nekdaj bujnega gozda ob kaverni, vidnega izpred male hiške, je ostala le tanka zavesa. Ravna platforma je zarezala v hrib in s tem grobo posegla v prostor. Staro kasarno je že pred leti zamenjala nova hiša, večina obzidja pa je porušenega. Ugotovim, da nove podobe počasi prekrivajo stare spomine in jih sproti brišejo. Pa vendar je ta kraj pustil name določen vpliv. Tu sem se prvič srečal s konceptom samozadostnosti, mirnega življenja in skrbi zase prek sodelovanja z drugimi. Stara mama se je le redko odpravila v mesto. Tik ob svoji hišici je imela vrt, kjer je pridelovala zelenjavo, mleko in meso zase in za svoje mačke je dobila pri sosednjem kmetu, družbo pa kjerkoli v vasi. Živela je preprosto, a polno življenje. Morda je res, da so bile njene slabe izkušnje iz preteklosti in posledični strahovi tisti, ki so jo prikovali na ta kraj. A ni bilo videti, da bi jo to oviralo. Prej obratno. Ta kraj je poznala in ga obvladovala. Znotraj okvirjev svojih bojazni je namreč prijela vajeti v svoje roke in premagala samo sebe. Vse do nastopa njene bolezni sta v mali hiški sobivala, skrbela drug za drugega in za njun svet. A nesrečen potek dogodkov je zasukal življenje obeh dveh. Njega je spremenila nesreča, njo bolezen. Primorana se je bila odseliti v mesto in pustiti sina samega v nekdaj veseli hiški, danes prazni in tihi. Grob rez v socialno življenje obeh je pustil posledice. Ko opazujem svet okoli sebe, se mi večkrat zazdi, da je boj za individualnost zašel s poti. Mir samote je zamenjala žalost osamljenosti. Vsi skupaj, vsi hkrati, a eden mimo drugega. Nezmožni poseči po vajetih, da bi kot stara mama, uspeli dobiti nadzor nad svojim življenjem.

Ko se povzpnemo na Govejk, zagledamo znak Vrsnik, ki nas vodi levo. Nadaljujemo po zavitih ovinkih in kmalu prispemo do križišča kjer se cesta razcepi na dvoje, na levo in desno, naravnost pa stoji stara hiša. Zavijemo levo proti Gorenjemu Vrsniku. Spet se držimo leve in pot nadaljujemo mimo stare šole. Ko prispemo do naslednjega križišča kjer stoji kmetija in orodjarske delavnica, se nam na levi prikaže kolovoz, ki vodi ob gozdu. Nadaljujemo po kolovozu. Pot vijuga ob gozdu, ko pa se strmo vzpne in nato naglo poravna, zagledamo vojašnico na naši levi.

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017


GAF VRSNIK

4.1.6

Stara šola

Plahovzhan

1:40 000

1:1500

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017

43


4.1.6

GAF VRSNIK

GAF VRSNIK Tloris 1:500 (izris je narejen po izmeri notranjih prostorov in fasade)

Lokacija: Vrsnik - Vidic Nadmorska višina: 755m Tlorisna oblika: 2 lomljena Dolžina: 100m Površina (NTP): 430m2 Št. oken: 23 Št. vhodov: 3 + 1

KATALOG OBRAVNAVANIH VOJAŠNIC GAF

06

GAF VRSNIK

Lastniki zemljišča (ZK): Maja Mlinar Raba: začasno vadbišče JNA, skladišče domačih pridelkov - krompir Uporabnik: Ni v uporabi

44

1:500

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017


GAF VRSNIK

1

2

3

4

4.1.6

5

6

1 2 3 4 5 6 7 8 7

8

Dostop in okolica. Pogled vojašnica - okolica. Sanitarni blok in južni del stavbe. Vhod 1. Vhod 2. Nekoč so lastniki v prostoru hranili semenski krompir. Hodnik. Tipična soba. Fotografije: osebni arhiv

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017

45


4.1.7 Fotografiji: osebni arhiv

12 - 13

Iz vasi Spodnje Dole nadaljujemo proti vasi Zgornje Dole. Na desni zagledamo gostilno Pr' Gantari. Nadaljujemo mimo gostilne in naslednji kolovoz na levi nas pripelje do objektov.

GAF D OLE A - B A 45°59’16.4”N 14°06’20.4”E B 45°59’14.0”N 14°06’20.7”E

5 min vožnje iz vasi Dole, mimo gostilne Pr' Gantari, naslednji odcep levo na makadamsko pot.

KATALOG OBRAVNAVANIH VOJAŠNIC GAF

Dole, 10. 3. 2017, 15:20

46

‘’Piha pa k’t hudič’’, pripomne gospodar lovskega doma Dole, ki se prikaže iz do potankosti urejene kaverne, da bi nasekal drv za prihajajoči občni zbor. Pravi, da se njegov mandat izteka in da je pripravljen krmilo prepustiti morda manj izkušenim, a vseeno zagnanim rokam naslednikov. ‘’Ne le enkrat, kar trikrat bom moral zakuriti’’, mi pove ter obenem razloži, da je to posledica vgrajenega ogrevalnega sistema. Ta je bil zastavljen tako, da posamezna peč na drva ogreva posamezno sobo v kaverni. Brkatemu možaku se že mudi naprej na delo, zato se posloviva. Ozrem se okoli sebe in zdaj se v mojem vidnem polju znajde tudi druga kaverna. Vklesana v živo skalo, postavljena le malo višje od najnižje točke v dolini. Vidno dotrajana, razpadajoča in poraščena z mahom nenavadno oranžkaste barve. Na nek način deluje kot delo umetnika v akvarelni tehniki. Spomnim se na govorice, slišane v vasi. Bojda naj bi hotel lastnik dolgo betonsko stavbo preurediti v bar, a mu ni uspelo. Kaj natanko mu je idejo preprečilo udejaniti, tega ne vem. A ko s kotičkom drugega očesa zrem v lovski dom, v slikovit lovilec dežja s cementno-vlakneno valovito kritino, pričnem razmišljati. Lokacijo bi naključni opazovalec zlahka opisal s pridevniki kot so lepa, čudovita, prekrasna. Načinov, kako priti do nje je več. Zahtevnejši pohodniki in navdušenci nad neokrnjeno naravo se lahko sprehodijo vse od osupljive vintgar soteske reke Črne, pa do njenega izvira, morda vmes malo skrenejo s poti in se ustavijo pri ogromni prastari

kamniti mizi nepojasnjenega izvora. Njeni velikosti navkljub jo lahko vsak otrok zaziba z enim samim nežnim potiskom. Sredi gozda, kamor človeška noga le poredko stopi, se iznenada pojavi gmota visokih skal, nekje golih, drugje pa poraščenih s prijetno toplim mahom. Vse od gozdne postelje pa do krute strmine. Tik ob pobočju hriba Kovk, lokalnega ‘’Triglava’’ leži še en dokaz nekdanje italijanske prisotnosti v teh krajih. Dva velikanska izseka v hribu, pričata o tem, da naj bi bili tam zgrajeni še dve GAF kaverni. Naključni opazovalec bi ju stežka prepoznal kot delo človeških rok. Betonska temelja z jeklenimi vijaki za pritrditev transportne konstrukcije, v neposredni bližini nemo opominjata na načrtovan poseg v okolje. Očitno je, da je bilo zanj potrebno veliko truda in trdega dela. Temelja vodita do dveh zaporednih kupov kamnov, ki sta od visoke kamnite stene oddaljena prav za širino GAF vojašnice. Tudi ta je vreden ogleda. Izletna točka je dostopna po relativno urejeni cesti, primerni tako za kolesarje in pešce kot tudi za voznike avtomobilov, ki se lahko zapeljejo prav do kaverne in se tam ustavijo. Na tej točki ugotovim, da je obravnava vsake posamične kaverne posebej nesmiselno zapravljanje potenciala. Posamezni objekti bi ga namreč izkoristili le prek sistematične umestitve v širšo turistično ureditev. Le tako bi jim lahko v popolnosti priznali pomen, ki si ga zaslužijo. Mraz me spomni, kako hitro teče čas. Oborožen z novimi spoznanji, se odpravim naprej.

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017


GAF DOLE A - B

4.1.7

1:40 000

1:1500

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017

47


4.1.7

GAF DOLE A - B

GAF DOLE A Tloris 1:500 (izris je narejen po predvidevanjih iz postavitve odprtin na fasadi)

Lokacija: Dole Nadmorska višina: 820m Tlorisna oblika: Lomljena Dolžina: 60m Površina (NTP): 290m2 Št. oken: 17 Št. vhodov: 2 Lastniki zemljišča (ZK): Družbena lastnina s pravico uporabe Lovska družina Dole (Izbrisna tožba) Raba: Lovski dom Uporabnik: Lovska družina

GAF DOLE B Tloris 1:500 (izris je narejen po predvidevanjih iz postavitve odprtin na fasadi)

Lokacija: Dole Nadmorska višina: 816m Tlorisna oblika: Ravna Dolžina: 45m Površina (NTP): 210m2 Št. oken: 15 Št. vhodov: 2

KATALOG OBRAVNAVANIH VOJAŠNIC GAF

Lastniki zemljišča (ZK): Marko Gantar, Franc Kunc Raba: / Uporabnik: Ni v uporabi

48

1:500

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017


GAF DOLE A - B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4.1.7

1 Dodana strešna konstrukcija učinkovito ščiti sobe pred udorom vode ne rešuje pa težav z zamakanjem vzdolžnega hodnika ob hribu. (A) 2 Objekt je poseben, ker ima na vzdolžnem hodniku vrata proti hribu, ki vodijo v rov. (A) 3 Rov je bil izkopan z namenom, da bi povezoval dva objekta. Drugi objekt ni zgrajen. Lovci prvi del rova uporabljajo za shrambo pijače. (A) 4 Dvorana na delu kjer rov ostro zavije na levo. (A) 5 Rov se na koncu zoži in strmo dvigne. (A) 6 Lesena predelna stena na hodniku ločuje star in prenovljen del vojašnice. (A) 7 Točilni pult in mize v družabni sobi. (A) 8 Urejena prenočišča.(A) 9 Posamezne prostore ogrevajo s pečmi na drva. (A) 10 Vgrajena okna. Vidni poskusi prenove objekta. (B) 10

Fotografije: osebni arhiv

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017

49


4.1.8 Fotografiji: osebni arhiv

14 - 15

GAF ZAVRATEC A - B A 45°59’12.9”N 14°07’42.3”E B 45°59’12.6”N 14°07’44.5”E

KATALOG OBRAVNAVANIH VOJAŠNIC GAF

Zavratec, 10. 3. 2017, 19.00

50

Tipičen petkov večer. Odločam se med dvema možnostma, vsako na svoj način vabljivo. Dva objekta. Prvi le malo nad cesto, drugi tik nad njo, le nekoliko globlje v gozdu. Sprehodim se do kolovoza, ki vodi do kaverne v gozdu. Od daleč opazim luč, ki pri kaverni ob cesti ugaša in se prižiga. Vedno znova. A se ne zmenim zanjo, raje odkorakam po poti naprej. Prispem do stene z zazidanimi okni in se ji približam, da bi uspel prebrati, kar je zapisano na njej. Zdi se, da je nekdo vsako črko posebej spraskal in se pri tem dodobra potrudil. Zato le s težavo razberem opozorilo, ki pravi ‘’SMRTNO NEVARNO’’. Pot vzdolž stavbe bi kljub temu nadaljeval, a mi to prepreči masivno smrekovo deblo, najverjetneje porušeno v enem izmed zadnjih neurij. Zato se obrnem in se odločim obiskati še drugo kaverno. A luč je ugasnjena. Tam ni nikogar več. Sprehajam se naokoli in ugotavljam, da je doživljanje prostora brez družbe popolnoma drugačno. Celoten objekt se mi zdi nekako pust, vzdušje okoli njega pa turobno. A hkrati se zavedam, da bo jutri popolnoma drugače. Vsakič, ko se v kaverni zbere vsaj peščica ljudi, se celotno območje spremeni - postane tako imenovani ‘’prostor dogodka’’. Kljub ne ravno najboljši akustiki tukaj igrana glasba zveni pristno. Klub se napolni, šum krošenj, gibajočih se v vetru, pa zamenjajo vzkliki obiskovalcev in njihov smeh. Moje misli prekine oseba s svetilko na glavi, ki prihaja iz daljave. Kmalu mi pojasni, da imajo težave z elektriko, nujno potrebno za jutrišnji koncert. Povabi me naprej in sledim mu v temen prostor. Zakuri v peči, delujoči na princip centralne kurjave. Medtem ko se trudi z netenjem ognja, mi pripoveduje zgodbo o jedrskih odpadkih, ki naj bi jih leta 1969 pripadniki JNA po nesreči z razbito konico radija na onkološkem inštitutu v Ljubljani vzidali v zgornjo kaverno. Nekaj najradovednejših lokalcev naj bi zaradi posledic sevanja celo izgubilo življenje. Ko pove zgodbo do konca, za trenutek odide, da bi preveril električno napeljavo. Varovalka je pregorela, potrebno jo bo zamenjati. Uspe mu. Luč se prižge. Z njim spregovorim še par besed in se počasi odpravim proti domu. Na poti do avta pa že zaslišim zvok motorja, ki se bliža kaverni. Prostor se bo počasi zopet prebudil.

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017

V Zavratcu stoji cerkev Sv. Urha. Opazimo tudi stavbo prostovoljnega gasilskega društva. Mimo pelje cesta, ki nas vodi ob gozdne robu v gozd, po nekaj ovinkih pa nas pripelje do prvega (A) objekta, ki stoji tik ob cesti. Objekt (B) stoji nekoliko bolj globoko v gozdu. Do njega pridemo preko kolovozne poti, ki se na glavno cesto priključi nekaj metrov višje.


GAF ZAVRATEC A - B

4.1.8

1:40 000

1:1500

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017

51


GAF ZAVRATEC A - B

GAF ZAVRATEC A Tloris 1:500

GAF ZAVRATEC B Tloris 1:500

(izris je narejen po predvidevanjih iz postavitve odprtin na fasadi)

(izris je narejen po predvidevanjih iz postavitve odprtin na fasadi)

Lokacija: Zavratec Nadmorska višina: 745m Tlorisna oblika: Ravna Dolžina: 45m Površina (NTP): 210m2 Št. oken: 17 Št. vhodov: 2 + 1

Lokacija: Zavratec Nadmorska višina: 755m Tlorisna oblika: Ravna Dolžina: 45m Površina (NTP): 210m2 Št. oken: 11 - 5 Št. vhodov: 2 - 1

Lastniki zemljišča (ZK): Stanko Leskovec Raba: Koncertni klub, mladinski center, skladišče, plezalna stena, strelišče Uporabnik: Mladina Zavratec

Lastniki zemljišča (ZK): Stanko Leskovec Raba: Skladišče radioaktivnih odpadkov 1961 - 1996 Uporabnik: Ni v uporabi

KATALOG OBRAVNAVANIH VOJAŠNIC GAF

07

4.1.8

52

1:500

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017


GAF ZAVRATEC A - B

1

2

4

5

6

7

4.1.8

3

8

1 Na delu stavbe so odstranili zemljino in travno rušo ter betonsko ploščo preplastili s hidroizolacijo. (A) 2 Glavni vhod v mladinski klub. (A) 3 Koncertna soba. V ozadju oder za nastopajoče. Prostor je lahko ob prireditvah nabito poln z ljubitelji glasbe. Klinker tlak je kljub velikim obremenitvam lepo ohranjen. (A) 4 Plezalni prostor. Prostori zaradi ne vzdrževane strehe zamakajo. (A) 5 Dolg prostor so uredili v strelišče. (A) 6 Vgradnja novih oken in pohištvo kažejo na to, da si je nekdo poskušal urediti dom. (B) 7 V ozadju prebita stena, ki vodi v prostor kjer so bili shranjeni radioaktivni odpadki. (B) 8 Po odhodu italijanskih vojakov so domačini na razne načine odstranjevali talno keramiko in sanitarno opremo. (B) 9 Prostor pred vojašnico. (B) 9

Fotografije: osebni arhiv

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017

53


4.1.9 Fotografija: osebni arhiv

19

GAF MEDVEDJE BRD O 45°58’09.2”N 14°08’03.6”E

KATALOG OBRAVNAVANIH VOJAŠNIC GAF

Medvedje Brdo, 10. 3. 2017, 17:00

54

Vožnja po vijugasti cesti na vrhu slemena me pripelje do razpotegnjene vasi, imenovane Medvedje Brdo. Strma pobočja jo obkrožajo iz leve in desne strani, nekje na sredini pa se z manjšega hriba dviga turn stare cerkve sv. Katarine. Tam pustim avto in prečkam cesto. Znajdem se nad bregom in le še nekaj korakov navzdol me loči od tukajšnje kaverne. Še preden se pričnem spuščati, za trenutek postojim. Pred kaverno namreč stojita dva čuvaja. Vsak zase na svoji strani jo varujeta in strmita drug drugemu v oči. Eden rdeč, drugi bel, branita vsak svoj vhod. Prvi pod streho, drugi prosto pod milim nebom, izpostavljen vsakršnem vremenu. Vdihnem in se previdno spustim po strmini ter pri tem pazim na korake. Varno prispem na ozko ravan. Obkrožim prvega izmed čuvajev in se približam oknu. Okno? Povsem očitno je, da ni eden izmed izvirnih elementov, temveč nek produkt domače izdelave. Pogledam skozenj in pogled mi potuje od divana ter stola iz obdobja sedemdesetih let prejšnjega stoletja pa vse do lesenih vgrajenih poličk in šanka ter koledarja z letnico 2014. Opazim visoko belo tablo, polno podpisov in čačkarij, med drugim tudi ime lokalne glasbene skupine. Nad vsem tem se bohoti napis ‘’Bar Kronca’’. Ime se pojavi tudi na vhodnih vratih. Tik pod njim pa se nahaja opozorilo, ki obiskovalce svari pred ‘’nevarnostjo utopitve’’. Razmišljam o besedni igri, skriti v imenu in svarilu, ter opazim, da so vrata sicer zaprta, a ključi prav vsem na očeh v ključavnici. Ne vstopim. Raje se obrnem, da se ne utopim. Belemu Cliu in rdečemu Yugu, ki čakata, da ju nekdo ponovno zažene, pomaham v slovo. Preko strešne plošče, poraščene s povešeno travo in ostrim trnjem, se dvigam proti cesti. Opazim značilen element - betonsko mrežo, ki mi odgovori na vprašanje o tem, zakaj zemljina ne spolzi iz navpične strehe ter nadaljujem pot proti domu.

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017

Na Medvedjem Brdu stoji cerkev Sv. Katarine. Od cerkve se odpravimo nazaj proti kraju Potok in se pri prvem odcepu na levi usmerimo na kolovoz, ki nas pripelje do objekta, ki leži tik pod glavno cesto.


GAF MEDVEDJE BRDO

4.1.9

1:40 000

1:1500

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017

55


4.1.9

GAF MEDVEDJE BRDO

GAF MEDVEDJE BRDO Tloris 1:500 (izris je narejen po predvidevanjih iz postavitve odprtin na fasadi)

Lokacija: Medvedje Brdo Nadmorska višina: 790m Tlorisna oblika: Lomljena Dolžina: 85m Površina (NTP): 390m2 Št. oken: 25 Št. vhodov: 3 + 1

KATALOG OBRAVNAVANIH VOJAŠNIC GAF

Lastniki zemljišča (ZK): Anton Pivk Raba: Skladišče kmetijske mehanizacije Uporabnik: /

56

1:500

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017


GAF MEDVEDJE BRDO

1

4.1.9

2

4

3

5

1 V objektu so avtomobilska delavnica, skladišče kmetijskih strojev in Kronca bar. 2 Na robu zgoraj je vidna betonska mreža, ki poskrbi da zemljina z ozelenitvijo ostane na mestu. 3 Betonski odkap je popustil teži časa. Na zgornjem delu plošče je vidna natančno vgrajena jeklena armatura. Pesek za betonsko mešanico so mleli iz lokalne kamnine, zato je bila kvaliteta betona pri vitkih konstrukcijah vprašljiva. 4 Garaža pred vhodom v bar. 5 Vhod v Kronca bar opozarja na nevarnost utopitve. Fotografije: osebni arhiv

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017

57


4.2

POGOVORI Z UPORABNIKI VOJAŠNIC GAF

1

Fotografija: osebni arhiv

GAF VRSNIK - UPORABA VOJAŠNICE NA VRSNIKU

Robert Eniko, Mrzli Vrh, 27.7.2016 Lastnik in bivši stanovalec vojašnice na Mrzlem Vrhu

Ciril Močnik, Idršček, 4.7.2016 Vojaški rezervist, oficir v predvojaški vzgoji JNA za poklicne šole

"Vojašnica je postala družinska hiša že leta 1947 in ostala dom vse do leta 2013, ko je teta odšla v dom za ostarele. V sedemdesetih letih so domačini v njej uredili manjšo gostilno. Gostilna je postala del planinske transverzale in je bila dobro obiskana točka pohodnikov. Pohodniki so obisk potrdili z vpisom v planinsko knjigo. Objekt je bil vrsto let tudi točka za zbiranje mleka domačih živali iz sosednjih kmetij."

"Po drugi svetovni je Jugoslavija zapustila vzhodni blok in se v primerjavi z njegovimi članicami bistveno bolj odprla proti Zahodu."(Hervardi)

"Priložnost za obuditev vojašnice vidim v ponovni ureditvi vaške gostilne in nastanitvenih kapacitetah."

Mimoidoči sosed, 27.7.2016 (ustni vir) Mejaš in lastnik kmetije nad vojašnico na Mrzlem Vrhu

KATALOG OBRAVNAVANIH VOJAŠNIC GAF

Fotografija: osebni arhiv

GAF MRZLI VRH - DRUŽINSKA HIŠA IN PLANINSKA POSTOJANKA

"V objekt so predniki vgradili nove vhode in preuredili večji del strehe. Odstranili so večino litoželeznih polken in jih nadomestili z lesenimi okni. Na notranji strani so še vedno vgrajena izvirna okna, ohranjena sta tudi oboje vrat stranskih vhodov. Stavbo so izolirali iz notranje strani, za lažje zagotavljanje toplotnega ugodja so poravnali oz. spustili strop. Objekt so ogrevali s pečmi na drva. Vgrajenih je bilo več manjših in ena večja krušna peč. Objekt je priključen na vaški vodovod, nekaj metrov navzgor po hribu pa izvira tudi studenec s pitno vodo."

58

2

"Ali lahko vprašam kaj slikate?" Mejaš in sosed, ki je pred leti podedoval kmetijo na hribu nad vojašnico pove, da je že vrsto let zainteresiran za odkup zemljišča in objekta vojašnice, saj njegova posest na celotnem območju obkroža ozek parcelni pas. Potarna, da z lastnikom zemljišča nista v najboljših odnosih in da je lastnik za odkup postavil nerazumno visoko ceno. Meni, da je parcela z objektom vredna približno 5000 evrov. Gospod je navdušen nogometaš in dejaven član nogometnega društva Ledine. Potiho zaupa idejo, da bi si želel na območju pred vojašnico urediti nogometna igrišča, objekt vojašnice pa v spremljajoče nastanitvene prostore.

"Zahod jo je obravnaval kot strateško zelo pomembno državo in podpiral njeno neodvisnost od komunističnih držav. Leta 1953 so Grčija, Turčija in Jugoslavija v strahu pred invazijo Sovjetske unije na Balkan sklenili pakt o sodelovanju. Prvi dve sta bili zaveznici severnoatlantske organizacije NATO, Jugoslavija pa je preko pakta postala neposredna zaveznica." "Za krepitev vojaške pripravljenosti je Socialistična federativna republika Jugoslavija organizirala predvojaško vzgojo. Leta 1969/70 je Idrijska občina zaradi prostorske stiske usposabljanje preselila na lokacijo stare italijanske vojašnice na Vrsniku. Na začasnem vadbišču smo vojaški rezervisti in oficirji JNA urili mladoletnike in jih pripravljali na obvezno služenje vojaškega roka. Usposabljanje je bilo organizirano dvakrat na leto, v poletnem in jesenskem času. Mladi so se v štirinajstih dneh spoznali z osnovnimi vojaškimi veščinami; spoznavanje orožja, politična in vojaška vzgoja ter različne fizične aktivnosti." "V vojašnici je bilo v času predvojaške vzgoje nastanjenih približno 100 ljudi, 4 vodi, 4 oficirji in 1 komandant. Ker je bila po odhodu italijanskih vojakov vojašnica popolnoma izropana so bila vgrajena nova okna in vrata. Ogrevanja ni bilo. Pitna voda je bila napeljana iz rezervoarja na Razpotju, strešnica pa se je hranila v rezervoarju ob objektu. Sanitarije so bile urejene v obstoječem objektu, dodatne »na štrbunk« smo uredili v novih lesenih barakah. Postelje so bile lesene in železne opremljene z novimi žimnicami. V uporabi je bilo približno 2/3 objekta. Organizirana je bila dostava hrane iz Idrije zato objekt ni potreboval kuhinje."

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017


POGOVORI Z UPORABNIKI VOJAŠNIC GAF

3

Fotografija: osebni arhiv

4

Vir: http://www.lddole.si/lovska-druzina.html

GAF DOLE - LOVSKA DRUŽINA DOLE NAD IDRIJO

GAF DOLE - KOČA LOVSKE DRUŽINE DOLE NAD IDRIJO

Ciril Petrič, Dole, 14.8.2016 Gospodar in vodja gradbenega odbora leta 1982

Srečko Tušar

"Lovska družina Dole združuje prebivalce sosednjih krajev Ledine, Vrsnik, Idrija, Gore, Dole in Zavratec, torej območje od Zavratca pa vse do Mrzlega Vrha. Pred 1. svetovno vojno so Dole gravitirale bolj na notranjsko, po vzpostavitvi rapalske meje pa bolj na primorsko in tako je še danes." "Priprave na prenovo vojašnice so se začele leta 1982. Zaradi vdorov vlage in meteorne vode smo nadzidali steno čelne fasade in in zgradili novo streho. Za kritino smo uporabili valovite plošče. Del strehe je bil dokončan leta 1986, naslednji del pa leta 1990. Naslednja prenova strešne kritine je bila narejena leta 2010 in 2011. Kljub spremenjenemu naklonu strehe in posledično manjše površine je strošek vzdrževanja oz. menjave strešne kritine zelo visok." "Vgradili smo nove pode, zapolnili kanal vzdolž hodnika, na novo opremili sobe. Da je prostore lažje ogrevati smo stropove spustili na nivo stika čelne stene in strešne plošče. Vsaka soba ima svojo peč na drva, ki so v večini primerov priključene na obstoječe odprtine za dimnike. Danes so dimniki postavljeni vertikalno in vidni. Predvidevam da so bili nekoč bolj skriti in speljani navzgor po zunanji strani strešne plošče." "Pred 2 letoma smo prenovili kuhinjo, nekatere sobe in vgradili nova okna. Izkazalo se je, da okna odlično tesnijo in, da je potrebno okna pripirati za več naravnega prezračevanja."

4.2

"Že v začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletje je med članstvom obstajala želja, da si bi družina zagotovila lastne prostore, tako za svojo dejavnost kot tudi za prijetna druženja. Iskalo se je primerno lokacijo, vendar je bilo potrebno želje prilagajati tudi finančnim zmožnostim družine. V času predsedovanja Jožeta Preglja se je leta 1982 sprejelo sklep, da se sanira zapuščeno italijansko vojaško kaverno v Doleh. Urejena je bila dokumentacija, saj je bil objekt v državni lasti, da se ga lahko preuredi za potrebe lovske družine. Imenovan je bil gradbeni odbor pod vodstvom Cirila Petriča. Z deli se je pričelo v letu 1983, večino dela pa so s prostovoljnim delom opravili člani, del materiala pa so prispevali tudi posamezni kmetje. V prvi fazi gradnje je bilo sanirano približno dve tretjini objekta, v tem delu se je zgradilo sanitarije, sejno sobo, kuhinjo, klubski prostor, dve sobi, arhiv in priročno skladišče, uredilo okolico in zunanji nadstrešek. Tako urejen objekt je bil pripravljen za slavnostno otvoritev poleti 1989. Po uveljavitvi zakona o denacionalizaciji je bil speljan tudi postopek pridobitve lastništva parcele, tako da je objekt vpisan v zemljiško knjigo v lasti LD. Kasneje se je z deli nadaljevalo na preostalem delu ne adaptiranega objekta, zgradilo »jurčka«, to je zunanjo kuhinjo, objekt priključilo na javni vodovod in zgradilo kozolec kot nadstrešek za preizkus orožja. Med tem pa se je objekt redno vzdrževalo, poleg tega pa tudi v celoti zamenjalo azbestno kritino. Seveda je bila večina tega dela opravljena s prostovoljnim delom članov. Leta 1984 je bila skupaj z LD Idrija in LD Krekovše v Idriji zgrajena zbiralnica mesa divjadi, katera pa je bila zaradi neprimerne lokacije in dotrajanosti leta 2014 preseljena v nov moderen objekt." (Tušar, S.)

"V preteklosti naj bi vodo hranili v šternah, ki sta zgrajeni tik za objektom. Predvidevam, da so vodo dostavljali iz sosednjih vodovodov. Danes je objekt priključen na glavni vaški vodovod." "Poleg dejavnosti lovskega društva v domu organiziramo vaške veselice in prostore oddajamo v najem." "Trenutno meso divjadi shranjujemo v hladilnici v Idriji. Želja je, da bi v prihodnosti zgradili hladilnico v našem Lovskem domu." "V neposredni bližini stoji še ena manjša vojašnica, ki je v zasebni lasti. Slišal sem, da je imel lastnik idejo, da objekt spremeni v bife, vendar je zaenkrat ostalo le pri montaži novih vrat."

1 2 3 3

Pogled iz kuhinje v jedilnico. GAF Mrzli Vrh Zapuščen tovornjak slovenske vojske. GAF Vrsnik Sejna soba. GAF Dole A Pričetek obnovitvenih del leta 1983. GAF Dole A

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017

59


4.3

OSTALE DOKUMENTIRANE VOJAŠNICE GAF

GAF GORENJI NOVAKI - KRNICE 46°08’35.0”N 14°03’43.4”E 46.143052, 14.062054 826 m. n. m.

GAF PODPLEČE 46°07’31.1”N 14°01’09.4”E 46.125307, 14.019267 800 m. n. m.

GAF KLADJE 46°06’40.0”N 14°00’54.9”E 46.111113, 14.015236

KATALOG OBRAVNAVANIH VOJAŠNIC GAF

786 m. n. m.

60

GAF PODLANIŠČE PLANINA 46°06’45.5”N 14°02’13.4”E 46.112649, 14.037066 1020 m. n. m.

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017

Fotografije: osebni arhiv


DELNO ZGRAJENE VOJAŠNICE GAF

GAF LANEVŠE* (delno zgrajena) 45°58’53.2”N 14°08’53.9”E 45.981459, 14.148301

4.4

Fotografije: osebni arhiv

670 m. n. m.

GAF POTOK* (delno zgrajena) 45°58’42.5”N 14°07’57.0”E 45.978467, 14.132488 755 m. n. m.

GAF VEHARŠE* (delno zgrajena) 45°58’12.6”N 14°06’45.6”E 45.970166, 14.112680 785 m. n. m.

GAF KOVK** (gradbena jama) 46°00’02.0”N 14°06’31.6”E 46.000548, 14.108791 754 m. n. m.

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017

61


4.6

ZNAČILNI ELEMENTI Fotografije: osebni arhiv

GAF Breznica B

GAF Mrzli Vrh

OKNO SOBA

1:20

KATALOG OBRAVNAVANIH VOJAŠNIC GAF

A

B

C

A

B

C 62

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017


ZNAČILNI ELEMENTI

4.6

Fotografije: osebni arhiv

GAF Breznica A

GAF Breznica A

OKNO SANITARIJE 1:20

D

A

A-F

D

E D

E

F

F

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017

63


4.6

ZNAČILNI ELEMENTI Fotografije: osebni arhiv

GAF Breznica A

VRATA VHOD

1:20

KATALOG OBRAVNAVANIH VOJAŠNIC GAF

A

64

B A

B

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017


ZNAČILNI ELEMENTI

4.6

Fotografije: osebni arhiv

Na robu zgoraj je vidna betonska mreža, ki poskrbi da zemljina z ozelenitvijo ostane na mestu. GAF Medvedje Brdo

Odkap in betonska atika, ki zadržuje zemljino. V spodnjem delu imajo betonski elementi odprtine za prost iztek vode. GAF Breznica A

BETONSKA MREŽA

ODKAP

1:50

1:20

C

C

A

A-D D

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017

65


4.6

ZNAČILNI ELEMENTI Fotografije: osebni arhiv

KATALOG OBRAVNAVANIH VOJAŠNIC GAF

V desnem spodnjem kotu vzdolžnega hodnika se nahaja jašek za odvod vode. GAF Gorenji Novaki Krnice

Betonska podpora za polico. GAF Breznica B

Izvirna notranja vrata. GAF Breznica A

VZD OLŽNI HODNIK IN JAŠEK

NOTRANJA VRATA

1:50

1:20

A

B 66

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017


4.6

ZNAČILNI ELEMENTI Fotografije: osebni arhiv

Klinker tlak in detajl zaključnega roba. GAF Breznica B

Lepo ohranjeno betonsko korito v sanitarnem bloku. GAF Breznica A

KLINKER TLAK

BETONSKO KORITO

1:20

1:20

C

D

B C

A

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017

67


68

TLORISNA OBLIKA LAMELE RAVNA LOMLJENA 2x LOMLJENA

RAVNA

RAVNA

2x LOMLJENA

RAVNA

RAVNA

2x LOMLJENA

RAVNA

RAVNA

LOMLJENA

RAVNA

LOMLJENA

Vojašnica

GAF JAZNE

GAF SIVKA

GAF MRZLI VRH

GAF BREZNICA A

GAF BREZICA B

GAF VRSNIK

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017

GAF ZAVRATEC A

GAF ZAVRATEC B

GAF DOLE A

GAF DOLE B

GAF MEDVEDJE BRDO

25 oken 3 vhodi +1

15 oken 2 vhoda

17 oken 2 vhoda

11 oken - 5 2 vhoda -1

17 oken 2 vhoda +1

23 oken 3 vhodi +1

10 oken 2 vhoda +1

11 oken 2 vhoda +1

24 oken 3 vhodi +2

18 oken 2 vhoda

21 oken 2 vhoda

ORIGINAL + DODANO

ŠT. ODPRTIN

Oblikovne značilnosti

85m

45m

60m

45m

45m

100m

40m

35m

85m

45m

85m

DOLŽINA

KATALOG OBRAVNAVANIH VOJAŠNIC GAF

390m2

210m2

290m2

210m2

210m2

430m2

190m2

170m2

390m2

240m2

390m2

POVRŠINA NTP

LAHKO DOSTOPNA

LAHKO DOSTOPNA - UREJENA GRAMOZNA POT

LAHKO DOSTOPNA - UREJENA GRAMOZNA POT

LAHKO DOSTOPNA - UREJENA GRAMOZNA POT

LAHKO DOSTOPNA OB ASFALTNI CESTI

DOSTOPNA PO GRAMOZNI POTI

LAHKO DOSTOPNA OB ASFALTNI CESTI

LAHKO DOSTOPNA - UREJENA GRAMOZNA POT

LAHKO DOSTOPNA - UREJENA GOZDNA POT

TEŽJE DOSTOPNA POHODNIŠKA STEZA

DOSTOPNA GOZDNA POT

LAHKO DOSTOPNA TEŽKO DOSTOPNA DOSTOPNA ZA PEŠČE UREJEN DOVOZ

DOSTOPNOST

Okolje

NASUTO DVORIŠČE

GRAMOZNA POT

ASFALTIRANO DVORIŠČE

GRAMOZNA POT

OZKA GOZDNA JASA

TRAVNIK

OZEK TRAVNATI PAS

OZEK TRAVNATI PAS, POT

TRAVNIK, PLITKA DOLINA

ZARAŠČENA GOZDNA JASA

TRAVNIK

PROSTOR PRED OBJEKTOM

TRAVNATO POBOČJE

GOZDNI ROB

GOZDNI ROB

GOZD

GOZD

GOZDNI ROB, TRAVNATO POBOČJE

GOZDNI ROB, TRAVNATO POBOČJE

TRAVNATO POBOČJE

GOZDNI ROB

GOZD

TRAVNATO POBOČJE

OKOLICA

OHRANJENA

OHRANJENA

NI OHRANJENA

DELNO OHRANJENA

DELNO OHRANJENA

OHRANJENA

OHRANJENA

OHRANJENA

DELNO OHRANJENA

OHRANJENA

OHRANJENA

OHRANJENOST ZUNANJE PODOBE

Tehnično stanje

DOBRO

DOBRO

SREDNJE DOBRO

ZAZIDAVA OKENSKIH ODPRTIN, PREBOJ IN DOZIDAVA NOTRANJIH ZIDOV

SREDNJE DOBRO

POŠKODOVANA STREŠNA PLOŠČA, PREBOJ ZUNAJEGA ZIDU

DOBRO

PREBOJ ZUNANJEGA ZIDU

DOBRO

PREBOJ ZUNANJEGA ZIDU, PREBARVANA FASADA

ZELO DOBRO

PREBOJ ZUNANJEGA ZIDU

ZELO DOBRO

PREBOJI ZUNANJEGA ZIDU IN NOTRANJIH PREDELNIH STEN, PREBARVANA FASADA

DOBRO

RAZPADAJOČA STREŠNA PLOŠČA

SREDNJE DOBRO

PREBOJI DILATACIJSKIH ZIDOV, PREBOJI PREDELNIH STEN

SREDNJE DOBRO

SLABO, SREDNJE DOBRO, DOBRO, ZELO DOBRO

OHRANJENOST KONSTRUKCIJE

/

/

OHRANJEN TISKAN BETON, OHRANJEN KLIKER V SKLADIŠČU

DELNO OHRANJENI TLAKI

DELNO OHRANJEN KLINKER TLAK, OHRANJEN TISKAN BETON

OHRANJENI KLINKER TLAKI V SOBAH, DELNO HRANJEN BRUŠEN BETON V SANITARIJAH, OHRANJEN TISKAN BETON

ZELO DOBRO OHRANJENI TLAKI IZ KLINKERJA, BRUŠENI BETONSKI TLAK IN TISKAN BETON

ZELO DOBRO OHRANJENI TLAKI IZ KLINKERJA, BRUŠENI BETONSKI TLAK IN TISKAN BETON

OHRANJEN TISKAN BETON, DELNO OHRANJENI KLINKER TLAKI

/

OHRANJEN TISKAN BETON DELOMA OHRANJEN BRUŠEN BETON, VIDNI OSTANKI KLINKER TLAKA

BRUŠEN BETON TISKAN BETON KLINKER PLOŠČICE

OHRANJENOST TLAKOV

NI OHRANJENO

NI OHRANJENO

NI OHRANJENO

NI OHRANJENO

NI OHRANJENO

NI OHRANJENO

OHRANJENA VEČINA POLKEN, OKEN IN VRAT

OHRANJENA VEČINA POLKEN, OKEN IN VRAT

OHRANJENIH NEKAJ POLKEN, NOTRANJIH OKEN IN VRAT

NI OHRANJENO

NI OHRANJENO

OHRANJENOST STVABNIH ELEMENTOV (POLKNA, OKNA, VHODNA VRATA, VRATA)

/

NI OHRANJENO

NI OHRANJENO

NI OHRANJENO

NI OHRANJENO

NI OHRANJENO

OHRANJENA SANITARNA OPREMA

OHRANJEN BETONSKI UMIVALNIK, SANITARNA OPREMA, PEČ

OHRANJEN BETONKSI UMIVALNIK IN KURIŠČE

NI OHRANJENO

NI OHRANJENO

OHRANJENOST POHIŠTVA

DELNO V UPORABI

NI V UPORABI

V UPORABI

NI V UPORABI

V UPORABI

NI V UPORABI

DELNO V UPORABI

DELNO V UPORABI

NI V UPORABI

NI V UPORABI

NI V UPORABI

TRENUTNA RABA

PROGRAMSKO STANJE

Programsko stanje

SKLADIŠČE KMETIJSKE MEHANIZACIJE

/

LOVSKI DOM

SKLADIŠČE RADIOAKTIVNIH ODPADKOV 1961-1996

MLADINSKI KLUB, STRELIŠČE

ZAČASNO VADBIŠČE JNA, SKLADIŠČE DOMAČIH PRIDELKOV

PROSTOR ZA DRUŽABNE PRIREDITVE, SKLADIŠČE ORODJA IN KMETIJSKE MEHANIZACIJE

ZBIRALIŠČE MLEKA, SKLADIŠČE ORODJA, KMETIJSKE MEHANIZACIJE IN SENA

ZBIRALIŠČE MLEKARNA

GOSTILNA

PLANINSKA POSTOJANKA

DRUŽINSKA HIŠA

SKLADIŠČE

GASILSKO VADBIŠČE

RABA

PROGRAMSKE VSEBINE V PRETEKLOSTI

4.7 TIPOLOŠKA RAZVRSTITEV OBJEKTOV


TABELA LASTNIKOV ZEMLJIŠČ

4.8

Iz vpogleda v zemljiško knjigo je razvidno, da so lastništva zemljišč na katerih stojijo GAF objekti pravno urejeni in da so v večini primerov lastniki zemljišča tudi uporabniki objekta. Po pogovorih z uporabniki pa se pojavi vprašanje kdo je lastnik objekta. Lastništvo objektov ni jasno določeno.

Vojašnica

KO

Parcelna številka

Lastnik

Uporabnik

GAF JAZNE

2350 OTALEŽ

1389/4

IRENA FRELIH, JAZNE 28,

/

4225 SOVODENJ GAF SIVKA - MRZLI VRH

2352 SPODNJA

830

KONOMLJA

DOMINIK SVETLIČIČ,

/

MRZLI VRH 11, 5281 SP. IDRIJA

GAF MRZLI VRH

2359 LEDINE

929/2 S del stavbe

ROBERT IN META ENIKO

/

(vsak do ½), LEDINSKO RAZPOTJE 1, 5281 SP. IDRIJA

929/5 J del in okolica

MARJAN KOSMAČ, MRZLI VRH 15, SP. 5281 IDRIJA

GAF BREZNICA A

2023 ŽIRI

1536 objekt

IDA BOGATAJ,

Družina Strel

DOBRAČEVSKA UL. 80, ŽIRI 1587/7 spredaj

MILAN STREL,BREZNICA PRI ŽIREH 5, ŽIRI

GAF BREZNICA B

2023 ŽIRI

1473/1 objekt in zadaj

BOŠTJAN KAVČIČ,

1530 spredaj

BREZNICA PRI ŽIREH 10,

Družina Kavčič

ŽIRI GAF VRSNIK

GAF ZAVRATEC A - B

2360 VRSNIK I

2361 DOLE

521/2 objekt

MAJA MLINAR, SP. VRSNIK

521/3 okolica

18, 5281 IDRIJA

889/1

STANKO LESKOVEC,

/

Mladina Zavratec

ZAVRATEC 12, 1373 ROVTE

GAF DOLE A - B

2361 DOLE

537/3 objekt A

DRUŽBENA LASTNINA

Lovska družina Dole

S PRAVICO UPORABE LOVSKA DRUŽINA DOLE (IZBRISNA TOŽBA) 537/1 objekt B

MARKO GANTAR, DOLE 23,

/

5280 IDRIJA 645 objekt B

FRANC KUNC, GODOVIČ

/

104, 5275 GODOVIČ GAF MEDVEDJE BRDO

2011 MEDVEDJE BRDO

75/2

ANTON PIVK, MEDVEDJE

/

BRDO 14,1373 ROVTE vir: zemljiška knjiga RS

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017

69


5.0

PROJEKTNI DEL

Ilustracija: Aleš Kacin

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017

71


5.1

VOJAŠNICE GAF - GUARDIA ALLA FRONTIERA

Če po prerezu objektu očrtamo kvadrat se poševna strešna plošča popolnoma ujame z diagonalo kvadrata.

Za gradnjo je bil najprej potreben vzdolžen usek v pobočje, tako je bila lahko zadnja stena visoka tudi do10m. Z odvečnim materialom so izravnali prostor pred objektom. Ker so ga zlagali v vzdolžen kup je lahko služil tudi kot gradbeni oder ali pa dodatna zavesa.

IDEJNA ZASNOVA

Objekti GAF so vgrajeni v zahodna pobočja hribov.

72

V večini primerov je en ali več betonskih rezervoarjev za vodo nameščenih v zemljino tik za objektom. Ker so vojašnice postavljene na vrhu hribov je oskrba z vodo predstavljala velik problem

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017

Iz okolice je vidna samo zunanja stena z okni in vrati. Betonska mreža iz prečnih in vzdolžnih elementov na strešni plošči zagotavlja, da zemljina in ozelenitev ostaneta na mestu.

Sistem za zbiranje deževnice Voda ki se steka po pobočju se zbere v kanal nato po cevi do rezervoarja za vodo.


VOJAŠNICE GAF - GUARDIA ALLA FRONTIERA

A - sanitarni blok B - sobe C - vzdolžni hodnik

vhodi in vzdolžni hodnik d = 35m - 100m

A - sanitarni blok B - sobe

d

B

A

5.1

C

A

B

B

A

B

A

B B

A B

Vojašnice GAF - Guardia alla Frontiera

V magistrski nalogi za specifičen tip objekta uporabljam izraze kaverna, vojašnica in objekt z dodatkom GAF (Guardia alla Frontiera). V nekaterih publikacijah se kljub temu, da gre za en samostojen objekt, pojavi izraz v množini - kaverne, kar pripoveduje o več, med seboj povezanih podzemnih prostorih. kaverna kavêrna -e ž (ȇ) 2. voj. jama, navadno vdolbena v skalnat teren, za zaščito pred artilerijskim ali letalskim napadom, zaklonišče: skrivati se v kaverni (SSKJ, 2016)

GAF objekti so vojašnice zgrajene v hrib, ki so bile namenjene nastanitvi italijanskih vojakov, pripadnikov obmejne enote Guardia alla Frontiera. Objekti so del Italijanskega utrdbenega sistema Alpski zid (Vallo Alpino) na Rapalski meji, ki je tekla preko današnjega ozemlja Slovenije med letom 1920 in 1947. "Posamezne strateške točke so Italijani utrjevali že v dvajsetih letih 20. stoletja, sistematično pa so jih začeli graditi leta 1932 po okrožnici 200, ki jo je italijansko ministrstvo izdalo leta 1931" (Naglič, 2005, str. 45). Gradnjo, ki je potekala v tajnosti, so zaupali izključno italijanskim gradbincem. Postavili so jih na skrbno izbrane strateške pozicije. Večina se jih nahaja na pobočjih, ki so usmerjena pretežno proti zahodu oz. tako, da jih topovski udar ne bi mogel doseči. Zemljišča na katerih so gradili, so bila večinoma v zasebni lasti, zato naj bi lastnikom izplačali odškodnine. Delovale naj bi v primeru poostrenih razmer, ob potrebi po okrepitvi nadzora ali obrambi meje (ustni vir: dr. Matjaž Bizjak). GRADNJA IN KONSTRUKCIJA Najprej so izkopali del hriba, nato so ob vertikalni stranici pozidali močno nosilno steno z obokanim hodnikom in odprtinami za vrata. Vzdolž hodnika so nanizali sobe, ki se odpirajo v okolico. Zaradi velike razlike v višini notranje in zunanje stene se strop strmo spušča in skoraj nevidno prilagaja naklonu terena. Ko je bil objekt zgrajen, so ga spet zasuli z zemljo in zatravili, tako da se iz zemlje vidi samo zunanja stena z okni. Objekti so zgrajeni iz armiranobetonske konstrukcije. Pesek za betonsko mešanico so mleli iz lokalne kamnine, cement pa so dostavljali iz Italije. Obodne stene so debele 60cm, sredinska ob hodniku 80cm, predelne pa od 15 30cm. Objekti so po dolžini dilatirani na vsakih 20m. ZNAČILNI ELEMENTI Objekt ima najmanj dva oz. tri vhode. Vrata in okenska polkna z značilno strelsko lino so izdelana iz masivnega lesa in plasti jekla. Notranja vrata in okna so izdelana v klasičnem slogu iz 30ih let. Stavbo pohištvo je bilo barvano z različnimi odtenki zelene in pastelno rdeče. Nekatere manjše sobe in sanitarije so tlakovali s šestkotno klinker opeko, hodnike in ostale prostore s tiskanim betonom, stranišča pa z brušenim betonom (teraco), ki je ponekod tudi finalna stenska obloga. Iz betona so izdelali umivalna/pomivalna korita, betonske nosilce, police in nape za odvod dima. Skrbno izdelani detajli govorijo o tem, da so poskušali zgraditi prostor kjer bi se nastanjeni počutili varno in udobno.

VODA V večini primerov najdemo nad objektom ali v njegovi neposredni bližini zgrajene rezervoarje za vodo, ki so jih napajali s pomočjo kanala v katerega se je po hribu stekala deževnica ali pa so jo napeljali iz bližnjih izvirov. Vode na izbranih strateških lokacijah ni bilo v izobilju, zato so za črpanje vode uporabljali hidravlične ovne, ki so jih zgradili na potokih. Lepo ohranjen in delujoč hidravlični oven je na Vrsniku na Lipcah. TEMPERATURA, VLAGA Zaradi masivnih konstrukcij, ki so vkopane v hrib je temperatura v objektih skozi različne letne čase bolj enakomerna. Poleti se kljub visokim temperaturam zraka prostori ne pregrejejo, pozimi pa kljub zelo nizkim ne pride do zmrzali. Ravnovesje ohranjata masivna konstrukcija in hodnik, ki je naslonjen na hrib. Vlaga se večinoma pojavi zaradi ne vzdrževane strešne konstrukcije. Prostori so kljub dolgoletni neuporabi presenetljivo suhi. OGREVANJE Vsak prostor naj bi bil ogrevan s pečjo na drva zato so v konstrukcijo vgradili dimnike. V nekaterih objektih lahko najdemo peči izdelovalca Ditta Tremonti Udine. V poletnih mesecih ogrevanje ni bilo potrebno. LATRINA Sanitarni blok na objektu prepoznamo po značilno izbočenem volumnu, ki se enkrat pojavi na straneh ali na sredini objekta. Pod blokom za vgrajene greznice, ki so sestavljene iz več prekatov in bi tako delovale kot čistilna naprava. V večini primerov so zgradili tri enote toalet za vojake in eno ločeno za oficirje. Predprostor, ki je služil za umivanje, so opremili s klinker talno oblogo, toalete pa z brušenim betonom. V tla so vgradili talne keramične školjke. Urejeno je bilo splakovanje z vodo, ki je bila shranjena v kotličkih, kot jih poznamo še danes. KUHINJA IN PRIPRAVA HRANE Sobe za kuhinje so postavili ob enem izmed glavnih vhodov v vojašnico. V sobah so vidne dimniške cevi, ponekod pa celo vgrajena napa za zajem dima. V večjih objektih so v sobi tudi umivalnik in shrambe za živila. Ker je kuhinja sorazmerno majhna, predvidevam, da bi v primeru zapolnjenih kapacitet hrano dostavljali iz bližnjih gostiln. Tako je bilo tudi v primeru, ko je v 70. letih vojska JNA za predvojaško vzgojo mladih uporabljala objekt na Vrsniku (ustni vir: Ciril Močnik).

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017

73


5.2

ANALIZA DEJAVNOSTI V OKOLICI VOJAŠNIC GAF

SOVODENJ

GOSPODARSKI PROGRAMI

KULTURNI, ŠPORTNI in TURISTIČNI PROGRAMI

GAF JAZNE

Predelovalna industrija za plastične mase

Kmetijska dejavnost Čebelarstvo Sirarstvo

Planinski dom na Ermanovcu Turistično društvo Sovodenj

CERKNO

GAF SIVKA Označena pot ob Rapalski meji Planinski dom Mrzlik

Lesna dejavnost Kmetijska dejavnost

GORENJA VAS POLJANE Rupnikova linija - obrambne utrdbe Dolina Kopačnice - kopališče Dvorec Visoko - Ivan Tavčar, pisatelj Rudnik Urana Žirovski Vrh

PRIREDITVE Festival Jazz Cerkno Cerkljanska laufarija INDUSTRIJA Smučarski center Cerkno Elektro industrija

Praznik setve in žetve Žirovski Vrh

GAF MRZLI VRH Ekološko kmetijstvo Selak Kovinarstvo Čebelarstvo

Označena pot ob Rapalski meji Turistična kmetija Pr’Jureč Nogometni klub Ledine

GAF BREZNICA A DEJAVNOSTI V ŠIRŠI OKOLICI

Označena pot ob Rapalski meji Opazovalnica divjadi

ŽIRI ZNAMENITOSTI Alpski zid - obrambne utrdbe Rupnikova linija - obrambne utrdbe Čevljarstvo Klekljarstvo - Žirovska čipka Turistično društvo Žiri Muzej Žiri Galerija Žiri Kamnita miza v Ravnah Nordijski center Kopališče / kamp Pustotnik

Lesna dejavnost Kmetijska dejavnost

GAF BREZNICA B

PRIREDITVE Študentski festival Vikend športa in zabave Mednarodni zbor motoristov Sairach Slovenski kljekljarski dnevi

Označena pot ob Rapalski meji Malo obrtništvo Kmečki hram Fortuna

IDRIJA ZNAMENITOSTI Alpski zid - obrambne utrdbe Vojni muzej Idrija Klekljarstvo Rudarstvo MUZEJ ŽIVEGA SREBRA UNESCO Heritage Naravno kopališče Idrijska Bela

DEJAVNOSTI V ŠIRŠI OKOLICI

ZNAMENITOSTI Alpski zid - obrambne utrdbe Partizanska bolnica franja Cerkljanska laufarija Cerkljanski muzej Neandertalčeva piščal Bevkova domačija pisatelj, dramatik in pesnik France Bevk

INDUSTRIJA Obutvena industrija Lesno predelovalna industrija Kovinarska industrija Tiskarska industrija

GAF VRSNIK Cvetličarna in kmetija Gantar Agronomska dejavnost Lesna dejavnost Kmetijska dejavnost

PRIREDITVE Festival idrijske čipke

GAF ZAVRATEC A

INDUSTRIJA Avtomobilska in industrijska tehnika Avtomobilske in industrijske tehnologije

GAF KOVK** Mladinski klub Kulturno društvo Zavratec

GAF ZAVRATEC B

GAF DOLE A

ROVTE Lovska družina Dole Gostilna pr' Gantari

IDEJNA ZASNOVA

GODOVIČ HOTEDRŠČICA LOGATEC

Lesna dejavnost Kmetijska dejavnost

GAF DOLE B

ZNAMENITOSTI Alpski zid - obrambne utrdbe Rupnikova linija - obrambne utrdbe Claustra Alpium Iuliarium - rimske obrambne utrdbe Rimska utrdba na Lanišču Napoleonov drevored Grad Logatec

Matjaževe kamre - naravne jame Malo obrtništvo

Lesna dejavnost Kmetijska dejavnost

GAF LANEVŠE* VRHNIKA

GAF VEHARŠE*

GAF POTOK* Lesna dejavnost Kmetijska dejavnost

INDUSTRIJA Lesna, gradbena, kovinska industrija. Industrija za avtomatizacijo in prizvodnjo kartonske embalaže

ZNAMENITOSTI Ljubljansko barje Doživljajsko razstavišče KCV Tehniški muzej Bistra Grad Bistra Utrdbe Rupnikove linije Spominska hiša - Ivan Cankar, pisatelj, dramatik in pesnik

Kmetija odprtih vrat Šinkovc

podrobno obravnavana v katalogu 74

* nedokončana zgradba

**gradbena jama

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017

GAF MEDVEDJE BRDO


TABELA PROGRAMSKIH REŠITEV

PROGRAMI

IZBRANI ŠTUDIJSKI PRIMERI

V tabeli programskih rešitev izpostavljam potencialne programske vsebine, ki so rezultat dejavnosti v širši okolici, programskih predlogov lokalnih prebivalcev, študije referenčnih primerov in osebnih idej.

V idejni zasnovi raziskujem potenciale in možnosti sodobne rabe GAF objektov. Največjo vlogo pri izbiri igrajo ohranjenost, velikost, lokacija, programske potrebe okolice in raznolikost objektov. Izbral sem 4 zaporedne dokumentirane GAF objekte: - najmanjši na Breznici pri Žireh, - največji na Vrsniku, - objekta z najbolj ohranjenimi značilnimi elementi na Breznici pri Žireh, - objekt na Mrzlem Vrhu, v katerem je še pred nedavnim stanovala gospa, - delno zgrajen objekt v Lanevšah.

IZBRANI OBJEKTI 

03 GAF MRZLI VRH

04 GAF BREZNICA A

05 GAF BREZICA B

06 GAF VRSNIK

16 GAF LANEVŠE*

LASTNOSTI /KVALITETE 

• Slabše ohranjen • Razgiban teren in okolje • Večji objekt - 85m • Visoka lega - 951 m.n.m. • Ob označeni poti po rapalski meji • Lahka dostopnost • Potencialno sodelovanje s sosednjo kmetijo

• Dobro ohranjen • Manjši objekt 35m • 760 m.n.m. • Atraktivna lokacija • Sončna lega • Odprt pogled na dolino • Ob označeni poti po rapalski meji • Lahka dostopnost

• Dobro ohranjen • Srednje velik objekt - 50m • 728 m.n.m. • Odmaknjen od okoliških stavb • Lahka dostopnost

• Slabše ohranjen • Velik objekt 100m • 755 m.n.m. • Objekt obdajajo velike kmetijsko obdelovalne površine in gozd • Lesne, kmetijske, agronomske dejavnosti v okolici

• Nedokončana zgradba - zgrajen samo vzdolžni hodnik • Skrit v gozdu • 788 m.n.m. • V okolici vidni temelji za gradnjo tovorne vzpenjače • Zahtevnejši dostop - po kolovozni poti in gozdni stezi

PROGRAM / ZAHTEVE SPECIFIČNI PROGRAMSKI  PREDLOGI  NASTANITEV 

Landscape hotel

LJUDJE, ŽIVALI, ARHIV

Backpackers hotel

Zero star hotel

• toplotno, svetlobno, zračno in zvočno bivalno ugodje • zmogljive nastanitvene kapacitete • lahka dostopnost • lokalna oskrba • sodelovanje z lokalnimi ponudiki storitev in prehrambenih izdelkov • omrežje pohodnih poti • razgibanost naravne krajine • lokalni športni programi • uporaba v različnih letnih časih

Samooskrbni socialni center

Dom za štarejše

Hotel za domače živali

Zatočišče za živali

Tekaški center / Alpina ski track

IZMENJAVA 

Nogometni center Adrenalinski park

Športno - rekreacijski center

Vadbišče za lovce

Opazovalnica divjadi

Plezalna stena

Rapalski trekking

Planinska postojanka

Planinsko zavetišče

Arhiv

Spomenik vojnam in mejam

TURIZEM, KULTURA,

Kavarna / Bar

IZOBRAŽEVANJE

Muzej Rapalska meja

Muzej

Koncertni klub

Filmski center

Galerija

Čevljarski muzej Čipkarski muzej Verski center

• manjši objekt • ohranjenost in izvirnost objekta • atraktivna lokacija • pogled na pokrajino

Nočni klub

Izobraževalni center

Kreativne delavnice

PRODUKCIJA 

Gojilnica gob

ŽIVILA, ENERGIJA,

Kmetijski park

SUROVINE, TEHNIKA

Živalska farma

Cvetlični park

Sadni park

Sirarna

Hladilnica

Elektrarna - sodobna energija

Lesno predelovalni center

• večji objekt • slabše ohranjen objekt • obstoječe gospodarske dejavnosti v okolici • dostopnost in nezahteven teren

5.3

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017

75


5.4

IZHODIŠČA ZA NAČRTOVANJE

OHRANJANJE PROSTORSKIH IN OBLIKOVNIH ZNAČILNOSTI VOJAŠNICE GAF

Ohranjanje zunanje podobe in značilne strehe, ki se povezuje s terenom

Ohranjanje značilnega prostora

Ohranjanje vzdolžnega hodnika

TIPIČNE DIMENZIJE VOJAŠNICE GAF

IDEJNA ZASNOVA

Tipični prerez, dolžina, površina in tip objekta.

76

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017

Ohranjanje izvirnih elementov


IZHODIŠČA ZA NAČRTOVANJE

5.4

NAČRTOVALSKI PRISTOP Načrtovalski pristop opisuje stopnjo intenzivnosti, načine predlaganih posegov in tipe prenov. Razlikuje med konzervacijo (vračanjem v preteklo stanje) in prenovo, kjer uvajamo sodobne arhitekturne in gradbene posege.

Realizacija predvidene dokončane gradnje s sodobno arhitekturno prenovo Sanacija konstrukcije in ohranjenih značilnih elementov, vgradnja rekonstruiranih stavbnih elementov Subtilno spreminjanje odprtin z vgradnjo sodobnih stavbnih elementov, vgradnja sistema za ogrevanje, ureditev komunalnih priključkov (vodovod, električno omrežje, kanalizacija).

Povrnitev v prvotno stanje Sanacija konstrukcije in ohranjenih značilnih elementov

Tipična zasnova

K o n z e r v a objekta c i j a Tipična zasnova I.

II.

III.

objekta

Dodajanje ali odvzemanje volumnov za izpolnitev prostorskih in tehničnih potreb, spreminjanje konstrukcije, odprtin in prehodov z vgradnjo sodobnih stavbnih elementov, vgradnja sistema za ogrevanje, ureditev komunalnih priključkov (vodovod, električno omrežje, kanalizacija).

IZHODIŠČA ZA SPREMINJANJE ODPRTIN, KONSTRUKCIJE IN VOLU IZHODIŠČA ZA SPREMINJANJE ODPRTIN, KONSTRUKCIJE IN VOLU

P r e n o v a IV.

Realizacija predvidene dokončane gradnje

Trenutno stanje

Sodobna prenova z dodajanjem ali odvzemanjem stavbnih volumnov

Sanacija konstrukcije in ohranjenih značilnih elementov, vgradnja rekonstruiranih stavbnih elementov

Spreminjanje odprtin Spreminjanje odprtin

fasada fasada

V.

VI.

Sodobna arhitekturna prenova glede na programske potrebe Spreminjanje konstrukcije, odprtin in prehodov z vgradnjo sodobnih stavbnih elementov, vgradnja sistema za ogrevanje, ureditev komunalnih priključkov (vodovod, električno omrežje, kanalizacija).

predelne in nosilne notranje stene predelne in nosilne notranje stene

IZHODIŠČA ZA SPREMINJANJE ODPRTIN, KONSTRUKCIJE IN VOLUMNA OBSTOJEČEGA OBJEKTA

strešna plošča

hodnik

strešna plošča hodnik IZHODIŠČA ZA SPREMINJANJE Spreminjanje konstrukcije ODPRTIN, KONSTRUKCIJE IN VOLUMNA Spreminjanje konstrukcije IZHODIŠČA ZA SPREMINJANJE ODPRTIN, KONSTRUKCIJE IN VOLUMNA

Tipična zasnova objekta Tipična zasnova objekta

strešna plošča strešna plošča

Spreminjanje odprtin

predelne stene predelne stene

Dodajanje volumna Spreminjanje odprtin

Dodajanje volumna

fasada

predelne in nosilne notranje stene

fasada

predelne in nosilne notranje stene

znotraj volumna znotraj volumna

strešna plošča

strešna plošča Spreminjanje

širjenje zunajnega pokritega prostora širjenje zunajnega pokritega prostora

hodnik

konstrukcije

hodnik

Spreminjanje konstrukcije pred objektom - horizontalno širjenje pred objektom - horizontalno širjenje

strešna plošča

nad objektom - vertikalno širjenje nad objektom - vertikalno širjenje

na straneh objekta - vzdolžno širjenje na straneh objekta - vzdolžno širjenje

predelne stene Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017

strešna plošča

Dodajanje volumna

predelne stene

77


5.5

PROGRAMSKE IDEJE

GAF JAZNE

GAF MRZLI VRH ŠPORTNI CENTER IZHODIŠČA ZA NAČRTOVANJE Objekt je bil v preteklosti družinska hiša, planinska postojanka in zbirališče mleka. Uporabniki so vojašnico prilagajali svojim potrebam in tako se je skozi leta ohranilo malo prvotno vgrajenih stavbnih elementov. Naredili so dodatne vhode in prehode med prostori, zamenjali okna, preuredili sanitarije, del objekta so prekrili z novo streho. Objekt je bil deležen večjih posegov, zato ocenjujem, da ga ni smiselno vračati v izvirno stanje, temveč nadaljevati s posegi, ki bi omogočili kakovostno izvajanje nove programske vsebine.

GAF SIVKA

PROGRAM: NASTANITEV in IZMENJAVA Nastanitev za športne skupine, pohodnike, kolesarje in turiste, željne spoznavanja krajev in izkušnje bivanja v vojaškem objektu. Enote za nastanitev spremljajo servisni programi, restavracija, bar sprostitveni center, notranja vadbena soba. Večnamenski prostor se lahko ob priložnosti spremeni v kongresno dvorano, jedilnico ali nastanitev za skupine otrok. Pred objektom v dolini se nahajajo veliko športno igrišče z atletsko stezo, malo igrišče in krožna tekaška steza, ki se vzpenja in spušča ob vznožju dolin. V gozdu preko lesenega mostu prečka glavno cesto ter poveže sosednjo dolino.

GAF MRZLI VRH

GAF BREZNICA A

PROSTORSKE ZAHTEVE: Sobe za nastanitev. Servis: restavracija (v sodelovanju s sosednjo kmetijo), bar, večnamenski prostor, sprostitveni center - savna. Športne površine: Tekaška proga, biatlonsko strelišče, rolkarska steza, stadion za tek in športe z žogo.

GAF BREZNICA B

NAČRTOVALSKI PRISTOP: VI. Dodajanje ali odvzemanje volumnov, dodajanje ali odstranjevanje konstrukcijskih ali predelnih sten, večanje ali manjšanje odprtin, vgrajevanje sodobnih stavbnih elementov, uporaba sodobnih materialov.

GAF BREZNICA A GALERIJA IZHODIŠČA ZA NAČRTOVANJE Objekt leži ob označeni pohodniški poti ob rapalski meji nad vasjo Breznica. Lokacija ponuja širok razgled na vas in dolino. Domačini so v sobo na sredini objekta vgradili širok vhod in jo spremenili v garažo za traktor in strojno mehanizacijo. V objekt so v enega od oken vgradili tudi peč. Konstrukcija objekta, značilni elementi in tlaki so lepo ohranjeni, primerni za prenovo in predstavitev izvirnega stanja. Objekt nad vasjo Breznica je najmanjši dokumentiran objekt (dolžina: 35m). PROGRAM: IZMENJAVA Galerija, planinska postojanka, bar, muzej, izobraževalne delavnice.

GAF VRSNIK

GAF KOVK**

GAF DOLE A

PROSTORSKE ZAHTEVE: Večnamenski galerijski prostor, bar, kuhinja, sanitarije, skladišče.

IDEJNA ZASNOVA

NAČRTOVALSKI PRISTOP: IV. Povrnitev v izvirno stanje s sodobno arhitekturno prenovo. Rekonstrukcija notranjih stavbnih elementov, rekonstrukcija sanitarne opreme, ureditev ogrevanja stavbe, vzpostavitev novih prostorskih in tehničnih povezav med prostori, subtilno dodajanje odprtin za kvalitetno svetlobno ugodje.

GAF VEHARŠE*

GAF POTOK

podrobno obravnavana v katalogu 78

GAF DOLE B

* nedokončana zgradba

**gradbena jama

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017


PROGRAMSKE IDEJE

5.5

GAF VRSNIK KMETIJA DELA IZHODIŠČA ZA NAČRTOVANJE Objekt obkrožajo hriboviti pašniki, njive in gozd. Lastniki zemljišča, na katerem stoji objekt in travniške uvale pred njim, so tudi lastniki cvetličarne in kmetije, 1km oddaljene od objekta GAF vojašnice. Vrsto let so v objektu hranili semenski krompir. Kot eno izmed idej za prenovo predlagajo ureditev konjušnice v objektu. GAF na Vrsniku je največji med dokumentiranimi objekti in v dolžino meri cca. 100m. V navezavi z lokalno dejavnostjo predlagam program, ki bi dejavnost spodbudil (nadgradil), hkrati pa ponudil zaposlitvene možnosti socialno izključenim. Sadni park, zelenjavni vrtovi in konjušnica bi služili terapevtskemu in produkcijskemu namenu. T.i. "Kmetija dela" bi ekološko pridelane izdelke ponujala na lokalnem tržišču, določene dni na tržnici pred objektom, zaposlenim pa omogočila postopno uvajanje v delo in vključitev v družbo. Kmetija bi lahko delovala kot osrednja povezovalna točka med kmetijami in skrbela za koordinacijo razvoza izdelkov. PROGRAM: PRODUKCIJA in NASTANITEV Ekološka pridelava hrane in "kmetija dela" terapevtski center za socialno izključene. PROSTORSKE ZAHTEVE: Nastanitev za zaposlene: sobe, kopalnica, dnevni prostor, kuhinja, shramba. Delavnica, recepcija, skladišče za pridelke, hlev, pašnik, sadni vrtovi, zelenjavni vrtovi, sadovnjaki. NAČRTOVALSKI PRISTOP: V. Objekt je bil v 70ih letih deloma prenovljen za potrebe nastanitve mladine za predvojaško vzgojo jugoslovanske narodne armade. V objektu ni ohranjenih značilnih elementov. Ohranjena sta robustna konstrukcija in tlak v določenih sobah. V kasnejših letih so lastniki v objekt vgradili nove vhode. Večanje ali manjšanje, dodajanje in odvzemanje odprtin, novo povezovanje med prostori, ohranjanje volumna, dodajanje lahkih zunanjih konstrukcij, ureditev okolice v sadni in zelenjavni park, ureditev prezračevanja in potreb za konjušnico, ureditev ogrevanja stavbe. Ekološka prenova.

GAF ZAVRATEC A

GAF BREZNICA B POCITNIŠKA HIŠA IZHODIŠČA ZA NAČRTOVANJE Objekt je postavljen v hrib ob cesti, ki vodi do vasi Breznica in je od najbližje hiše oddaljen 50m. Ima 9 prostorov, ki merijo 120m2, kar ustreza kriteriju površin enodružinske hiše. Konstrukcija je v dobrem stanju, ni opaziti pretirane vlage ali plesni, ima lepo ohranjene stavbne elemente, ki so primerni za prenovo ali rekonstrukcijo. PROGRAM: NASTANITEV

GAF ZAVRATEC B

PROSTORSKE ZAHTEVE Dnevna soba, kuhinja, spalnica, kurilnica, sanitarije, shramba. NAČRTOVALSKI PRISTOP: V. Celostna sodobna prenova, ohranitev volumna, večanje ali manjšanje odprtin z ohranjanjem značilnih stavbnih elementov.

GAF LANEVŠE*

K*

GAF MEDVEDJE BRDO Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017

79


5.6

REFERENČNI PRIMERI

Kulturna, arhivska, produkcijska, nastanitvena

vir: 17.4.2017, http://skalso.se/arkitekter/projekt/

vir: 17.4.2017, https://www.competitionline.com/en/ projects/53418

vir: 17.4.2017, http://thalerdata.com/projekte/arch/bunker/ fotos.html

vir: 17.4.2017, www.bedandbunker.org

Počitniški dom

Muzej

Muzej in galerija

Nastanitev

Transformacija vojaškega objekta v počitniški dom.

Anatomija vojaškega objekta, Nizozemska.

Atomski bunker, Konjič, Bosna Umetniki bivši atomski bunker spreminjajo v galerijo in razstavo del na temo vojne.

Bed & Bunker, Albania prof. Markus Pretnar + skupina študentov. Prototip transformacije bunkra v nastanitveno enoto za pohodnike.

vir: 16.4.2017, http://concrete-mushrooms.com

vir: 17.4.2017, http://erinschneiderprojects.com/

vir: 17.4.2017, http://kraji.eu/PICTURES/gorenjska/gorenja_ vas_ziri_z_okolico/utrdba_goli_vrh/DSC_0074_rupnikova_ linija_utrdba_goli_vrh_big.jpg

vir: 17.4.2017, http://kraji.eu/PICTURES/gorenjska/gorenja_ vas_ziri_z_okolico/utrdba_goli_vrh/DSC_0074_rupnikova_ linija_utrdba_goli_vrh_big.jpg

Hostel

Knjižni arhiv

Muzej

Balinišče

Betonske gobe po Albanski obali se spreminjajo v ti. zero star nastanitveni koncept.

Western Massachusetts, ZDA Podzemno atomsko zaklonišče je bilo spremenjeno v arhiv Amherst 5 College Book Depository.

Rupnikova linija, utrdba Goli vrh, Slovenija.

Rupnikova linija, utrdba Goli vrh, Slovenija.

vir: 17.4.2017, https://www.flickr.com/photos/seier/ sets/72157600288780668/with/2340686947/

vir: 17.4.2017, https://static.dezeen.com/uploads/2014/10/ B-ILD-Nieuwe-Hollandes-Waterlinie-bunker-Tim-van-derVelde_dezeen_784_4.jpg

vir: 17.4.2017, https://www.jmberlin.de/sites/default/files/ styles/jmb_content/public/memory-void-schalechet_ contentimage.jpg?itok=eW1AESeT

vir: 17.4.2017, ttp://www4.slikomat.com/11/1129/gp-poletj. jpg

IDEJNA ZASNOVA

SODOBNA RABA IN PREDSTAVITEV VOJAŠKIH UTRDB

Flower Kiosk, Malmö Sigurd Lewerentz

Transformacija betonskega bunkra. Nizozemska Studio B-ILD, Belgija

Zvočno vizualna inštalacija. Jüdisches Museum Berlin Daniel Libeskind

Športno rekreacijski center Planica A Biro, AKA

80

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017

INSPIRACIJE


REFERENČNI PRIMERI

GAF BREZNICA B

GAF VRSNIK

GAF MRZLI VRH

vir: 17.4.2017, http://www.detail-online.com/inspiration/artmuseum-in-ahrenshoop-111255.html

vir: 17.4.2017, http://skalso.se/arkitekter/projekt/

vir: 16.4.2017, http://www.landezine.com/index. php/2010/12/horticultural-garden-by-claudi-aguilo-riudataae/claudi-aguilo-riu-dataae-landscape-architecturehorticultural-garden-01/

vir: 16.4.2017, http://www.landezine.com/wp-content/ uploads/2010/03/rcr-landscape-architecture-tussols-basilsport-park-07.jpg

Galerija

Počitniški dom

Biološka pridelava hrane

Športni park

Art Museum in Ahrenshoop Staab Architekten

Byggnad 8 Skälsö Arkitekter

Horticultural Garden Claudi Aguilo Riu + Data AE

Tussols-Basil Track and Field Stadium, RCR Arquitectes, Olot, Catalunya (Spain)

vir: 17.4.2017, http://www.archdaily.com/1835/tautramonastery-jsa/500ecc9228ba0d0cc70005b5-tautramonastery-jsa-image

vir: 17.4.2017, http://www.landezine.com/index. php/2010/12/tussols-basil-track-and-field-stadium/rcrlandscape-architecture-tussols-basil-sport-park-11/

vir: 17.4.2017, http://www.reiulframstadarchitects. com/trollstigen-visitor-centre/rra_trollstigen_flomvoll16diephotodesignerdejpg

Les

Jeklo

Beton

Tautra monastery Jensen & Skodvin Arkitektkontor

Tussols-Basil Track and Field Stadium, RCR Arquitectes, Olot

Trollstigen Visitor Centre Reiulf Ramstad Architects

vir: 17.4.2017, http://www.detail.de/inspiration/sommerhausin-linescio-110262.html

vir: 17.4.2017, https://www.pollmeier.com/.imaging/opt/ w1200/h627/1459525112618/dam/jcr:fd3c2403-3e964383-b22b-8c2d869ec5b5/Pollmeier_Tischlerei_Mohr_ TraegerkonstruktionNEU.jpg

vir: 17.4.2017, http://www.moto-ontheroad.it/on-the-road/ reportage-in-moto/val-di-scalve/attachment/percorsopedonale-via-mala-2/

vir: 16.4.2017, http://www.detail-online.com/inspiration/ office-building-in-ijburg-amsterdam-103354.html

Konstrukcijska prenova

Lesena konstrukcija

Varjena jeklena konstrukcija

Prefabricirani betonski elementi

Sommerhaus in Linescio Buchner Bründler Architekten

Tischlerei Anton Mohr Andreas Mohr

Via Mala

Office Building in Ijburg, Amsterdam Claus en Kaan Architecten

GAF BREZNICA A

5.6

PROGRAM

MATERIALI

vir: 17.4.2017, http://hicarquitectura.com/2014/06/aeb-13sigurd-lewerentz-ostra-kyrkogarden-sankta-gertrud-sanktabirgitta-flower-kiosk-malmo/

Steklo, beton Flower Kiosk, Malmö Sigurd Lewerentz

KONSTRUKCIJSKE ZASNOVE

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017

81


Fotografije: osebni arhiv

Foto modeli 1:250.

IDEJNA ZASNOVA

Foto model Breznica A 1:100

82

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017


6.0

IDEJNE ZASNOVE V magistrski nalogi s pomočjo raziskovanja arhivov, zbiranja podatkov iz ustnih virov in z dokumentiranjem posameznih lokacij analiziram značilnosti in obstoječa stanja vojašnic GAF. Na podlagi 4 izbranih študijskih primerov predstavljam razmislek o možnostih, potencialih in vrednosti nezaščitene kulturne dediščine. Idejno obravnavam 4 zaporedne objekte, ki si od 01 do 04 sledijo po zapletenosti predlaganih rešitev in stopnji intervencije (01 - manj zapletena, 04 - bolj zapletena). Predlagane ideje se lahko poljubno prenesejo na vse vojašnice GAF. V uvodu prikazujem idejo, kako lahko delno zgrajen objekt postane spomenik preteklim dogodkom na meji in delu človeških rok.

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017

83


6.1

GAF LANEVŠE

16

GAF LANEVŠE 45°58’53.2”N 14°08’53.9”E

Ai confini di Iugoslavia dove son bambine bionde. Na mejah Jugoslavije, kjer so dekleta plavolasa. Popevka italijanskih financarjev (Naglič, 2005, str. 5)

Nekje v gozdu, sredi ničesar, je narava človeška dela sprejela za svoje. In človeško delo se je spremenilo v nekaj, kar se zdi, da je ustvarila narava. Zdi se kot, da sveta stena varuje ta skriti prostor, da so drevesa v zavetju zelena in polna življenja. Zabrisana je meja med naravnim in umetnim.

IDEJNA ZASNOVA

Zvočna in svetlobna inštalacija vabi na sprehod skozi vzdolžni hodnik vojašnice GAF. Obiskovalce spominja na zgodovinske dogodke in delo človeških rok.

84

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017


GAF LANEVŠE

6.1

1

3

2

1 2 3 4 5

Delno zgrajena vojašnica GAF v Lanevšah Objekt je iz vrha gosto zaraščen in komajda opazen Kolovozna pot proti gozdu se začne pri dvorišču hiše z naslovom Medvedje Brdo 4A Drevesne krošnje in močna stena ustvarjajo občutek varnosti Vzdolžni hodnik in igra s svetlobo, kjer predlagam arhitekturne inštalacije, ki vplivajo na zaznavanje prostora preko vida, sluha in vonja

4

5

Fotografije: osebni arhiv

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017

85


6.2

KONCEPT

IDEJNA ZASNOVA

IZBRANI ŠTUDIJSKI PRIMERI si sledijo po zapletenosti predlaganih zasnov (01 - manj zapletena, 04 - bolj zapletena)

86

01

GAF BREZNICA A

02

GAF BREZICA B

03

GAF VRSNIK

04

GAF MRZLI VRH

GALERIJA

POČITNIŠKA HIŠA

KMETIJA DELA, CENTER ZA SOCIALNO IZKLJUČENE

ŠPORTNI CENTER

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017


KONCEPT

6.2

GSPublisherEngine 0.0.100.100

LES

GSPublisherEngine 0.0.100.100

JEKLO

GSPublisherEngine 0.0.100.100

BETON, JEKLO, LES

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017

87


6.3

GAF BREZNICA A

01

GAF BREZNICA A TEHNIČNA IZHODIŠČA

GAF BREZNICA A - GALERIJA Galerija, planinska postojanka, bar, muzej, izobraževalni center.

Oblikovne značilnosti Oblika: ravna Št. oken: 11 Št. vhodov: 2 +1 (nov) Dolžina: 35m Neto tlorisna površina: 170m2 Okolje Dostopnost: lahko dostopna - urejena gramozna pot Prostor pred objektom: ozek travnati pas, pot Okolica: travnato pobočje Tehnično stanje Konstrukcijske spremembe: preboj zunanjega zidu Spremembe zunanje podobe: vgrajena garažna vrata in peč Ohranjeni izvirni elementi: zelo dobro ohranjeni klinker tlaki, brušeni betonski tlak in tiskan beton, jeklena polkna, okna in vrata, betonski umivalnik, sanitarna oprema Temperatura in vlaga Nizka stopnja vlage, prostori so kljub dolgoletni neuporabi presenetljivo suhi, nekaj plesni je moč zaznati na vzdolžnem hodniku Programsko stanje V preteklosti: zbirališče mleka, mlekarna Trenutno: skladišče orodja, kmetijske mehanizacije in pridelkov Sklep Konstrukcija objekta, značilni elementi in tlaki so lepo ohranjeni, primerni za prenovo in predstavitev izvirnega stanja.

NAČRTOVALSKI PRISTOP Povrnitev v izvirno stanje s sodobno arhitekturno prenovo. Rekonstrukcija notranjih stavbnih elementov, rekonstrukcija sanitarne opreme, ureditev ogrevanja stavbe, vzpostavitev novih prostorskih in tehničnih povezav med prostori, subtilno dodajanje odprtin za kvalitetno svetlobno ugodje.

IZHODIŠČA ZA SPREMINJANJE ODPRTIN, KONSTRUKCIJE IN VOLUMNA

Tipična zasnova objekta

vgradnja strešnih odprtin

IZHODIŠČA ZA SPREMINJANJE ODPRTIN, KONSTRUKCIJE IN VOLUMNA

Tipična zasnova objekta

Spreminjanje odprtin

Spreminjanje odprtin fasada

predelne in nosilne notranje stene

strešna plošča

hodnik

fasada

predelne in nosilne notranje stene

Spreminjanje konstrukcije

rekonstrukcija fasade

IDEJNA ZASNOVA

ohranjanje izvirnih elementov

88

strešna plošča

predelne stene

Dodajanje volumna

strešna plošča

hodnik

Spreminjanje konstrukcije znotraj volumna

širjenje zunajnega pokritega prostora

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017

pred objektom - horizontalno širjenje

nad objektom - vertikalno širjenje

na straneh objekta - vzdolžno širjenje


GAF BREZNICA A

6.3

vgradnja strešnih odprtin vgradnja strešnih odprtin

PROGRAMSKA ZASNOVA PRITLIČJE 1

2

3

4

5

naravno prezračevanje

6 naravna osvetlitev

1 2 3 4 5 6

galerijski hodnik - stalna razstava Rapalska meja sanitarije večnamenski razstavni prostor naravno prezračevanje bar kuhinja skladišče

nara

LEGENDA

rekonstrukcija fasade rekonstrukcija fasade

novo staro ohranjanje izvirnih elementov ohranjanje izvirnih elementov

poti

NAČRTOVALSKE IDEJE

iz

umetna osvetlitev izvirni ogrevalni sistem

umetna osvetlitev

naravno prezračevanje naravno prezračevanje

umetna osvetlitev umetna osvetlitev

KONSTRUKCIJSKA ZASNOVA

naravna osvetlitev naravna osvetlitev

izvirnisistem ogrevalni sistem izvirni ogrevalni

V objektu predlagam dodajanje novih odprtin med prostori in na strešni plošči. Nove odprtine omogočajo krožno prehajanje med prostori. Odprtine na strešnih ploščah za vgradnjo svetlobnikov izboljšajo naravno osvetlitev in prezračevanje. Na fasadni steni predlagam rekonstrukcijo izvirne odprtine okna.

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017

89


GAF BREZNICA A

IDEJNA ZASNOVA

6.3

90

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017


GAF BREZNICA A

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017

6.3

91


6.3

GAF BREZNICA A

IDEJNA ZASNOVA

1

92

1 2

Večnamenski galerijski prostor s prehodom v mali galerijski prostor. Galerijski vzdolžni hodnik s stalno razstavo o Rapalski meji. Vizualizaciji: Aleš Kacin

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017


GAF BREZNICA A

6.3

2

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017

93


GAF BREZNICA A

IDEJNA ZASNOVA

6.3

94

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017


GAF BREZNICA B

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017

6.4

95


6.4

GAF BREZNICA B

02

GAF BREZNICA B - POČITNIŠKA HIŠA Bivanje in sprostitev. Uporabniki so lastniki in lokalno prebivalstvo, ki lahko hišo oddajo tudi v najem.

GAF BREZICA B TEHNIČNA IZHODIŠČA Oblikovne značilnosti Oblika: ravna Št. oken: 10 Št. vhodov: 2 +1 (nov) Dolžina: 40m Neto tlorisna površina: 190m2 Okolje Dostopnost: lahko dostopna - ob asfaltni cesti Prostor pred objektom: ozek travnati pas Okolica: gozdni rob, travnato pobočje

Tehnično stanje Konstrukcijske spremembe: preboj zunanjega zidu Spremembe zunanje podobe: vgrajena garažna vrata, prebarvana fasada Ohranjeni izvirni elementi: zelo dobro ohranjeni klinker IZHODIŠČA ZA SPREMINJANJE tlaki, brušeni betonski tlak in tiskan beton, ohranjena polken, oken in vrat ODPRTIN, KONSTRUKCIJE večina IN VOLUMNA

Tipična zasnova objekta

Temperatura in vlaga Nizka stopnja vlage, visoka toplotna akumulativnost obodnih sten, prostori so kljub dolgoletni neuporabi presenetljivo suhi Programsko stanje V preteklosti: disko, prostor za druženje Trenutno: skladišče orodja in kmetijske mehanizacije

LES glavni konstrukcijski material Spreminjanje odprtin

NAČRTOVALSKI PRISTOP

Sklep Konstrukcija je v dobrem stanju, ni opaziti pretirane vlage ali plesni, ima lepo ohranjene stavbne elemente, ki so primerni za prenovo ali rekonstrukcijo.

Celostna sodobna prenova, ohranitev volumna, večanje ali manjšanje odprtin z ohranjanjem značilnih stavbnih elementov.

fasada

predelne in nosilne notranje stene

IZHODIŠČA ZA SPREMINJANJE ODPRTIN, KONSTRUKCIJE IN VOLUMNA

Tipična zasnova objekta

strešna plošča

hodnik

Spreminjanje odprtin

Spreminjanje konstrukcije fasada

predelne in nosilne notranje stene

naravno

nov volumen s horizontalnim oknom strešna plošča

hodnik

Spreminjanje konstrukcije

strešna plošča

predelne stene

Dodajanje volumna strešna plošča

predelne stene

naravn

Dodajanje volumna

znotraj volumna

širjenje zunajnega pokritega prostora

znotraj volumna

širjenje zunajnega pokritega prostora

IDEJNA ZASNOVA

rekonstrukcija fasade

pred objektom - horizontalno širjenje

nad objektom - vertikalno širjenje

pred objektom - horizontalno širjenje

96

ohranjanje izvirnih elementov

na straneh objekta - vzdolžno širjenje

nad objektom - vertikalno širjenje

na straneh objekta - vzdolžno širjenje

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017


GAF BREZNICA B

horizontalno okno - ALU eliksirana kritina

naravno prezračevanje

poševni nosilci + KLH plošče

naravna osvetlitev

KONSTRUKCIJSKA ZASNOVA

ALU eliksirana kritina

V stari objekt vstavimo nov volumen, ki se oprime starega tako, da ohrani prostorske značilnosti. Na delu stavbe, kjer vzdolžno razporejen sobe predlagam odstranitev strešne plošče. Ploščo nadomestijo leseni poševni nosilci. Oblikovani so tako, da nalegajo na stare stene oz. da se vpnejo med zunanjo in notranjo vzdolžno steno. Vzpostavijo novo horizontalno okno, ki pripomore k izboljšanju naravne osvetlitve in prezračevanja. Poševni nosilci so vzdolžno zavetrovani s križno vezanimi lesenimi ploščami. V objektu se pojavijo medetaže KLH medetžne plošče, ki se vpnejo v stare stene med prostori. Na fasadni steni predlagam rekonstrukcijo izvirne odprtine okna.

6.4

PROGRAMSKA ZASNOVA MEDETAŽA

7 KONSTRUKCIJA

7 čitalnica 8 opazovalnica

8

LES - poševni nosilec SPROSTITEV

BIVANJE

PRITLIČJE

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5 6

soba 1 soba 2 kopalnica soba 3 kuhinja, jedilnica, dnevna soba vroča kopel, savna

9 tehnična lopa LEGENDA

9

novo staro poti

poševni nosilci + KLH plošče

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017

97


IDEJNA ZASNOVA 98

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017


Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017

99


GAF BREZNICA B - FASADNI PAS

IDEJNA ZASNOVA

6.4

100

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017


FASADNI PAS - GAF BREZNICA B

6.4

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017

101


6.4

GAF BREZNICA B

Zunanjost Breznica B - počitniška hiša.

IDEJNA ZASNOVA

Vizualizacija: Aleš Kacin

102

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017


Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017

103


6.5

GAF VRSNIK

03

GAF VRSNIK - KMETIJA DELA Ekološka pridelava hrane in kmetija (tovarna) dela - terapevtski center za socialno izključene.

TEHNIČNA IZHODIŠČA GAF VRSNIK Oblikovne značilnosti Oblika: 2x lomljena Št. oken: 23TOČKOVNI DOTIK NADSTREŠKA delavnica in skladišče Št. vhodov:vhod 3 +1(nov) Dolžina: 100m Neto tlorisna površina: 430m2

LINIJSKI DOTIK konjušnica

Okolje Dostopnost: dostopna po urejeni kolovozni poti IZHODIŠČA ZA SPREMINJANJE Prostor pred objektom: travniška uvala ODPRTIN, KONSTRUKCIJE IN VOLUMNA Okolica: hriboviti pašniki, njive in gozd

Tipična zasnova objekta

Tehnično stanje Konstrukcijske spremembe: preboj zunanjega zidu Spremembe zunanje podobe: vhodi, stavbno pohištvo KON DELAVNICA JUŠN ICA Ohranjeni izvirni elementi: delno ohranjeni klinker tlaki v sobah, tiskani betonski tlaki ODMIKANJE NADSTREŠKA bivalni del

Spreminjanje odprtin

Temperatura A in vlaga IC N nizka stopnja vlage, visoka toplotna akumulativnost Ž TR obodnih sten, prostori so kljub dolgoletniPAŠNIK neuporabi presenetljivo suhi ZBIRALNIK METEORNE VODE

Programsko stanje KROŽNA POT - konjušnica kmetija - vrtovi - sadovnjaki V preteklosti: začasno vadbišče JNA, skladišče

JEKLO

SA

domačih pridelkov Trenutno: ni v uporabi

glavni konstrukcijski material fasada

predelne in nosilne notranje stene

NAČRTOVALSKI PRISTOP

VRTOVI

Sklep V objektu ni ohranjenih značilnih elementov. Ohranjena sta le robustna konstrukcija in tlak v določenih sobah. Ocenjujem, da objekt ni smiselno vračati v izvirno stanje, ampak nadaljevati s posegi, ki bi omogočili kakovostno izvajanje nove programske vsebine.

Večanje ali manjšanje, dodajanje in odvzemanje odprtin, novo povezovanje med prostori, ohranjanje volumna, dodajanje lahkih zunanjih konstrukcij, ureditev okolice v sadni in zelenjavni park, ureditev prezračevanja in potreb za konjušnico, ureditev ogrevanja stavbe. Ekološka prenova. strešna plošča

hodnik

KONSTRUKCIJA JEKLO - varjeni T steber

Spreminjanje konstrukcije

IZHODIŠČA ZA SPREMINJANJE ODPRTIN, KONSTRUKCIJE IN VOLUMNA

Tipična zasnova objekta

strešna plošča

predelne stene

Spreminjanje odprtin

Dodajanje volumna fasada

predelne in nosilne notranje stene

širitev pokritega prostora

strešna plošča

hodnik

Spreminjanje konstrukcije

znotraj volumna

strešna plošča

širjenje zunajnega pokritega prostora

predelne stene

Dodajanje volumna

IDEJNA ZASNOVA

znotraj volumna

104

širjenje zunajnega pokritega prostora

pred objektom - horizontalno širjenje

pred objektom - horizontalno širjenje

nad objektom - vertikalno širjenje

nad objektom - vertikalno širjenje

na straneh objekta - vzdolžno širjenje

na straneh objekta - vzdolžno širjenje

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017

zbiranje meteorne vo


GAF VRSNIK

širitev pokritega prostora

6.5

zbiranje meteorne vode

zbiranje meteorne vode

TOČKOVNI DOTIK NADSTREŠKA vhod delavnica in skladišče LINIJSKI DOTIK NADSTREŠKA konjušnica

DELAVNICA

BIVANJE

KON JU

ŠNIC

A DELO

IZM

EN

1

ODMIKANJE NADSTREŠKA bivalni del

2

CA

NI

Ž TR

3

4

5

6

7

8

JA VA

9 10

PAŠNIK

ZBIRALNIK METEORNE VODE

DE

HL

12

LA VN

ICA

EV

KROŽNA POT kmetija - vrtovi - sadovnjaki - konjušnica

11

18

SADOVNJAKI

13

A

IC RŽN

14

T

VRTOVI

15 17

ŠN

JU

N KO

16

A IC

19

KONSTRUKCIJA

PROGRAMSKA ZASNOVA JEKLO - varjeni T steber BIVANJE

DELO

IZM

EN

1

2

3

4

5

6

7

8

PRITLIČJE

JA VA

9 10 11

18

EV HL

DE

12

LA VN

ICA

13

A

IC RŽN

širitev pokritega prostora

14

T

zbiranje meteorne vode

15

N KO

16

ŠN

JU

17

soba 1 soba 2 soba 3 soba 4 kopalnica kuhinja, dnevni prostor skladišče delavnica tehnični prostor recepcija garderoba, wc kovanje, nega konj 1 konj 2 konj 3 konj 4 skladišče

18 pokrit zunanji prostor 19 zbiralnik meteorne vode

A

IC

19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

LEGENDA novo staro poti

PRITLIČJE Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na 1 soba 1 stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017

2 3 4 5

soba 2 soba 3 soba 4 kopalnica

105


6.5

GAF VRSNIK

KONSTRUKCIJSKA ZASNOVA Ideja vsebuje dva konstrukcijska sklopa. Vsebuje prenovo starega objekta in zasnovo novega nadstreška. Jeklo je glavni konstrukcijski material. V starem objektu predlagam dodajanje odprtin v zunanje in notranje stene in strešne plošče. Nove odprtine omogočajo prehode med prostori, direktne povezave posameznih enot z zunanjim prostorom. Odprtine na strešnih ploščah za vgradnjo svetlobnikov izboljšajo naravno osvetlitev in prezračevanje.

IDEJNA ZASNOVA

Nadstrešek je sestavljen iz sistema T stebrov (jeklo), ki jih vzdolžno povezujejo sekundarni nosilci (jeklo) in strešno kritino (pločevina). T stebri so varjeni H profili in se v teren sidrajo s točkovnimi temelji. Na delu se konstrukcija viša, na delu pa prilagaja terenu. Posledično je streha po celotni dolžini v naklonu (min 2%) in omogoča, da se deževnica steka v zbiralnik vode.

106

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017


GAF VRSNIK

6.5

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017

107


GAF VRSNIK

IDEJNA ZASNOVA

6.5

108

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017


GAF VRSNIK

6.5

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017

109


GAF VRSNIK

IDEJNA ZASNOVA

6.5

110

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017


GAF VRSNIK

6.5

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017

111


6.5

GAF VRSNIK

Nadstrešek in pokrit zunanji prostor, pogled pred konjušnico. GAF Vrsnik - Kmetija dela

IDEJNA ZASNOVA

Vizualizacija: Aleš Kacin

112

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017


GAF VRSNIK

6.5

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017

113


GAF VRSNIK

IDEJNA ZASNOVA

6.5

114

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017


GAF MRZLI VRH

6.6

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017

115


6.6

GAF MRZLI VRH

04

GAF MRZLI VRH - ŠPORTNI CENTER Nastanitev za športne skupine, pohodnike, kolesarje in turiste, željne spoznavanja krajev in izkušnje bivanja v vojaškem objektu. Enote za nastanitev spremljajo servisni programi: restavracija, bar, sprostitveni center, notranja vadbena soba. Večnamenski prostor se lahko ob priložnosti spremeni v kongresno dvorano, jedilnico ali nastanitev za skupine otrok. Pred objektom v dolini se nahajajo veliko športno igrišče z atletsko stezo, malo igrišče in krožna tekaška steza, ki se vzpenja in spušča ob vznožju dolin.

TEHNIČNA IZHODIŠČA GAF MRZLI VRH

Oblikovne značilnosti Oblika: 2x lomljena Št. oken: 24 Št. vhodov: 3 +2 (nova) IZHODIŠČA ZA SPREMINJANJE Dolžina: 85m ODPRTIN, KONSTRUKCIJE INtlorisna VOLUMNA Neto površina: 390m2

Tipična zasnova objekta

Okolje Dostopnost: lahko dostopna - urejena gozdna pot Prostor pred objektom: travnik, plitka dolina Okolica: gozdni rob in kmetija na hribu Tehnično stanje Konstrukcijske spremembe: preboji zunanjega zidu in notranjih predelnih sten Spremembe zunanje podobe: vhodi, stavbno pohištvo, streha na delu objekta, prebarvana fasada Ohranjeni izvirni elementi: ohranjen tiskan beton, delno ohranjeni klinker tlaki, ohranjenih nekaj izvirnih polken, notranjih oken in vrat, ohranjen betonski umivalnik in napa nad kuriščem

Spreminjanje odprtin

fasada

predelne in nosilne notranje stene

strešna plošča

Temperatura in vlaga Nizka stopnja vlage, visoka toplotna akumulativnost obodnih sten, prostori so kljub dolgoletni neuporabi presenetljivo suhi

hodnik

Spreminjanje konstrukcije

Programsko stanje V preteklosti: družinska hiša, planinska postojanka, gostilna, zbirališče mleka Trenutno: ni v uporabi

BETON, JEKLO, LES glavni konstrukcijski materiali

strešna plošča

predelne stene

Sklep Objekt je bil deležen večjih posegov, zato ocenjujem, da ga ni smiselno vračati v izvirno stanje, temveč nadaljevati s posegi, ki bi omogočili kakovostno izvajanje nove programske vsebine. Notranjost objekta je suha, le na hodniku je opaziti nekaj vlage in plesni.

NAČRTOVALSKI PRISTOP Dodajanje volumna Dodajanje ali odvzemanje volumnov, dodajanje ali odstranjevanje konstrukcijskih ali predelnih sten, večanje ali manjšanje odprtin, vgrajevanje sodobnih stavbnih elementov, uporaba sodobnih materialov.

znotraj volumna

širjenje zunajnega pokritega prostora

pritličje, odnos novo - GAF

IZHODIŠČA ZA SPREMINJANJE ODPRTIN, KONSTRUKCIJE IN VOLUMNA

Tipična zasnova objekta

nastanitev / nadstropje / zasebno glavni dostop / medetaža / javno servis / pritličje / poljavno pred objektom - horizontalno širjenje

nad objektom - vertikalno širjenje

na straneh objekta - vzdolžno širjenje

Spreminjanje odprtin

vertikalno vozlišče

fasada

predelne in nosilne notranje stene

nadstropje, odnos novo - teren

pritličje, odnos novo - GAF

pritličje, odnos novo - GAF

nitev / nadstropje / zasebno

p / medetaža / javno

strešna plošča

hodnik

nastanitev / nadstropje / zasebno

Spreminjanje konstrukcije

poljavno

glavni dostop / medetaža / javno servis / pritličje / poljavno

strešna plošča

predelne stene

Dodajanje volumna

nadstropje, odnos novo - teren vertikalno vozlišče nadstropje, odnos novo - teren KONSTRUKCIJA nadstropje, LES, KLH plošče

znotraj volumna

IDEJNA ZASNOVA

pritličje, odnos novo - GAF

širjenje zunajnega pokritega prostora

nastanitev / nadstropje / zasebno glavni dostop / medetaža / javno servis / pritličje / poljavno

pred objektom - horizontalno širjenje

nad objektom - vertikalno širjenje

vertikalno vozlišče

na straneh objekta - vzdolžno širjenje

medetaža, JEKLO, konzolni nosilci na rastru 2m

pritličje, AB konstrukcija, fasada - sendvič element nadstropje, odnos novo - teren

116

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017

KONSTRUKCIJA nadstropje, LES, KLH plošče


GAF MRZLI VRH

6.6

KONSTRUKCIJA nadstropje, LES, KLH plošče

medetaža, JEKLO, konzolni nosilci na rastru 2m

pritličje, AB konstrukcija, fasada - sendvič element

AB stena toplotna izolacija vidni beton nastanitev pot servis

Glavni vhod se vzpostavi v medetaži oz. na strehi objekta v pritličju. Iz pohodne strehe se spustimo v svet GAF podzemlja.

VERTIKALNO VOZLIŠČE povezuje glavni vhod in volumne

NASTANITEV sobe

GLAVNA VHODNA PLATFORMA peš pot krožna tekaška steza podzemlje GAF

POVRŠINE ZA ŠPORT

SERVIS recepcija restavracija vadbeni prostor sprostitveni center

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017

117


6.6

GAF MRZLI VRH

KONSTRUKCIJSKA ZASNOVA

Kompleks športnega centra na Mrzlem vrhu je sestavlejn iz treh glavnih konstrukcijskih sklopov oz. treh posameznih objektov, ki se na različne načine med seboj povezujejo. Gre za stari objekt GAF vojašnice (objekt A), objekt za nastanitev (objekt B) in objekt za servisne programe (objekt C). Idejni predlog za konstrukcijsko zasnovo predlaga uporabo treh glavnih konstrukcijskih materialov. BETON, JEKLO IN LES Objekt A V starem objektu predlagam odstranitev nekaterih predelnih sten, preboj predelnih sten in delno odstranitev strešne plošče. Zaradi stabilnosti vertikalnega zidu ob vzdolžnem hodniku se poskušamo izogniti odtsranjevanju več zaporednih sten oz. v stene dodajamo manjše odprtine. Objekt B LES in JEKLO

Jekleni nosilci prevzamejo težo lesene konstrukcije v delu kjer se lamela konzolno pomika nad stari objekt. Nosilci, na rastru 2m, se podprejo z jeklenima stebroma, ki nasedata na staro steno sanitarnega bloka. Konzolni nosilci so izdelani iz jeklenih profilov HEB 300. V zadnjem delu je vsak posamezni konzolni nosilec vertikalno vpet v staro konstrukcijo nad vzdolžnim hodnikom. Natezne napetosti prevzame vertikalna jeklena povezava IPE 200. Objekt C BETON Objekt C je delno vkopan, zato predlagam skeletno armirano betonsko konstrukcijo. Nosilini zidovi na zunanji strani in okrogli stebri na notranji nosijo strešno ploščo, ki je glavna vhodna platforma. Plošča se na stiku novega in starega nasloni na steno starega objekta. Vzdolžni nosilec ploščo na delih kjer se stika s stebri in s stenami še dodatno utrdi. Fasada je izdelana iz prefabriciranih betonskih elementov. V plasteh se nanizajo: nosilna kosntrukcija, toplotna izolacija in finalna betonska pošča (finalni sloj - vidni beton). Objekt je temeljen z AB pasovnimi temelji.

IDEJNA ZASNOVA

Nastanitevna lamela je postavljena nad objekt tako, da se v sredinskem delu vertikalno poveže s starim objektom na straneh pa se prilagodi obstoječem nastavku terena. Objekt se na straneh usede na zemljino, proti sredini pa konzolno pomika nad stari

objekt. Konstrukcijski sistem lamele sestavljajo lesene križno lepljene plošče. Lesena konstrukcija stoji na jekleni podkonstrukciji in je v stiku s terenom prezračevana.

118

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017


GAF MRZLI VRH

6.6

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017

119


6.6

GAF MRZLI VRH

PROGRAMSKA ZASNOVA

13

NADSTROPJE 12 dvoposteljne sobe 4 komunikacije 13 enoposteljne sobe

4

12 VHODNA MEDETAŽA 4

komunikacije

GLAVNI VHOD

4

6

7

4

atrij

atrij

3

10

11 5

8

9

atrij 1 2

atrij

1

PRITLIČJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

sprostitveni center, savna vadbeni prostor tehnični prostor komunikacije foyer in recepcija sanitarije kuhinja bar, restavracija, jedilnica večnamenski prostor pisarna zaposleni tehnični prostor, dostava LEGENDA novo staro

IDEJNA ZASNOVA

poti

120

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017


ZASNOVA POŽARNE VARNOSTI - GAF MRZLI VRH

6.6

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017

121


GAF MRZLI VRH

IDEJNA ZASNOVA

6.6

122

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017


GAF MRZLI VRH

6.6

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017

123


GAF MRZLI VRH

IDEJNA ZASNOVA

6.6

124

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017


GAF MRZLI VRH

6.6

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017

125


GAF MRZLI VRH

IDEJNA ZASNOVA

6.6

126

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017


GAF MRZLI VRH

6.6

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017

127


GAF MRZLI VRH

IDEJNA ZASNOVA

6.6

128

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017


GAF MRZLI VRH

6.6

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017

129


6.6

GAF MRZLI VRH

Športni center Mrzli Vrh.

IDEJNA ZASNOVA

Vizualizacija: Aleš Kacin

130

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017


Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017

131


VIRI IN LITERATURA

Burnik, M., Klemenčič, R., Likar, V., Demšar, M. (2007). Rapalska meja: tematska pot. Škofja Loka: Razvojna agencija Sora Jankovič Potočnik, A. (2008). Utrdbe na Slovenskem. Ljubljana: Ad Pirum. Jankovič Potočnik, A. (2004). Rupnikova Linija in Alpski zid. Vrhnika: Galerija 2. Lah, L. (2010). Interpretacija stavbne dediščine rapalske meje. V: Marn A., Jankovič Potočnik A. (urednika): O rapalski meji; Zbornik mednarodnega simpozija ob 90. obletnici podpisa rapalske pogodbe (str. 82). Logatec: Ad Pirum. Kokalj, Z. (2014). Mladost ob Rupnikovi liniji: spomini. Celje: samozaložba. Kogovšek, F. (2007). Steze slovenskega spomina : vodnik po rapalski meji. Zv. 1, Od Osojnice (Žiri) do Vodic (Kalce). Ljubljana: samozaložba. Kogovšek, F. (2009). Vodnik po Rapalski meji : steze Slovenskega spomina: od Loma do Grčarevca. Ljubljana: samozaložba. Miklavčič, E., Vončina, J., Tušar, S., Kurtanjek, M., Rupnik, N. (1998). Zbornik lovske družine Dole nad Idrijo. Dole nad Idrijo: Upravni odbor LD Naglič, M. (2005). Dediščina rapalske meje : Rupnikova linija in Alpski zid, življenje ob rapalski meji v letih 1918-43(47): poskus utemeljitve nove muzejske zbirke. Ljubljana: Pegaz International. Naglič, M. (2007). Pozdravljeni ljubitelji utrdb!: vodnik po muzejski zbirki in utrdbah na Žirovskem. Žiri: Turistično društvo. Pavšič, T. (2006). Ob stari meji: Pričevanja in spomini. Idrija: Bogataj. Pelikan, E. (2002). Tajno delovanje primorske duhovščine pod fašizmom (Korenine), Ljubljana: Nova revija. Stanonik, M. (2007). Žiri na meji. Ljubljana: Pegaz International. SPLETNI VIRI

IDEJNA ZASNOVA

Hervardi, Razpad komunizma v evropi. Pridobljeno 16.11.2016 s spletne strani: http://www.hervardi.com/razpad_komunizma_v_evropi_ter_ demokratizacija_in_osamosvojitev_slovenije.php Tušar, S. Koča lovske družine Dole nad Idrijo. Pridobljeno 16.11.2016 s spletne strani: http://www.lddole.si/lovska-druzina.html Vončina, A. (2012). Rapalska meja. Pridobljeno 15. 11. 2016 s spletne strani: http://www.gore-ljudje.net/novosti/81051/

132

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017


ZAHVALE

Za informacije na terenu, vodenja, literaturo in zanimive zgodbe se zahvaljujem Niku in Riku iz Zavratca, Janku Rupniku, Cirilu Petriču, Srečku Tušarju, Cirilu Močniku, Dori in Maji Mlinar, Roku Klemenčiču, Vilku Uršiču, Mariji Stanonik, Katarini Burnik, Martinu Kavčiču, Otonu Žaklju, Robiju in Marjanu Eniko, Tomažu Lavrenčiču. Za strokovne podloge se zahvaljujem Matjažu Bizjaku z Ministrstva za obrambo MORS, Nataliji Novak s Fakultete za geodezijo, Michelu DiBartolomeo iz Storia GDF Gorizia, Igorju Zemljiču z Inštituta novejše zgodovine v Ljubljani, Vesni Kranjc z Občine Vrhnika. Hvala Mitji Zorcu za vodenje pri diplomskem delu ter Milošu Florijančiču za večletno vodenje na seminarju. Hvala družini za podporo, hvala sošolcem Alenu, Iztoku, Marku, Simonu, Mateju, Domnu, Murnu... Sanji za inspiracijo in zapise zgodb, Mihu za košarkarske ure, Matjažu in Borutu za nadzor in spremljanje opravljenih obveznosti na FA, hvala Nuši za inštrukcije matematike, Jani, Manici, Janji, Goranu, Alji in Nini za potrpežljivost in pomoč v ključnih trenutkih.

“Spodaj podpisani/-a Aleš Kacin izjavljam, da je magistrsko delo z naslovom Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske v celoti moje lastno avtorsko delo, ki je potekalo pod mentorstvom doc. Mitja Zorca.

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017

133


IDEJNA ZASNOVA 134

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017


Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017

135


IDEJNA ZASNOVA 136

Aleš Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske, UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017

Ales Kacin, Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorsk  

Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve GAF (Guardia alla Frontiera) vojašnic na stičišču Gorenjeske, Primorske in Notranjske - Alpski z...

Advertisement