De Psycho-lo No. 47

Page 1

Association Luxembourgeoise des Etudiants en Psychologie

Di eenzeg Zeitung dÊi en Eck ewech huet! Nummer 47 ­ Sommersemester 2016


Page 2

Dë Psycho­lo, di eenzeg Zeitung déi en Eck ewech huet

Jyll Duschinger ­ Président

Joëlle Hoffmann ­ Secretary Newsletter

Simone Wagener ­ Honorary Member

Yannick Hoffmann ­ Editor Psycho­lo

Alina Hock ­ Psycho­lo

Emeline Mertens ­ Psycho­lo

Florence Krecky ­ Eventmanager

Carmen Schmit ­ Secretary

Aurélie Bruneau ­ Eventmanager

Sam Bernard ­ Trésorier

Nr.47


Nr.47

Dë Psycho­lo, di eenzeg Zeitung déi en Eck ewech huet

Page 3

Inhaltsverzeichnis Vorwort

Seite 4­5

ALEP

Seite 6 Das Komitee 2016 stellt sich vor The "Soiréé d'information sur la psychologie" Agenda Past events T­Shirt

Seite Seite Seite Seite Seite

7­9 10­12 13 14 15

Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite

16 17 18­19 20­21 22­23 24­25 26­27

It's all about science Seite Intro Seite Research units of the FLSHASE Seite Der Expra­Kongress Seite On the mahority of female psychology students Seite And the "Hennicot­Schoepges award for excellence teaching" goes to.... Seite Meet a researcher Seite

28 29 30­31 32­33 34­35

Become inspired Intro Buchtipps für Leseratten Filmtipps fürs Pantoffelkino Serientipps fürs Heimkino

Seite Seite Seite Seite Seite

38 39 40­41 42­43 44­45

Life beyond Campus Erfahrungsbericht: Golden Bean Erfahrungsbericht: Buffalo Grill Kreuzworträtsel Aus den Tiefen des Hörsaals Poetischer Scheiss und so.... Die Redaktion Hall of Fame

Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite

46 47 48 49 50 51 52 53

Life on Campus Language and Sport courses Belval ­ The place to be, the place for research Bourse de Stage Abstracts Masterstudiengänge der Psychologie & co. Online Self­Assessment

36 37


Page 4

Dë Psycho­lo, di eenzeg Zeitung déi en Eck ewech huet

Nr.47

Vorwort - Foreword Liebe Leserinnen und Leser,

Dear readers,

Ich darf Sie herzlichst zu der 47sten Ausgaben der Studentenzeitung „De Psycho­lo“ begrüßen. Es ist mir eine besondere Ehre, dies zu tun, denn seit diesem Semester erwarten uns einige Veränderungen. Nicht nur, dass das Komitee der ALEP um einige Mitglieder reicher geworden ist, nein, auch die Redaktion des „Psycho­los“ ist um ganze 300 % gewachsen. Demnach basiert das vorliegende Exemplar auf einem weitreichenden Brainstorming, wertvollen Beiträgen aller Mitglieder und auch ehrenamtlichen Helfern, die sich bereit erklärt haben, einige Artikel (z.B. Abstracts) zur Verfügung zu stellen. Treuen Lesern wird aufgefallen sein, dass die groben Rubriken „ALEP“, „Life on campus“, „It’s all about science“, „Become inspired“, „life beyond campus“ beibehalten wurden. Jedoch werden diese um weitere interessante und nicht zuletzt kritische Artikel erweitert. Neu in der Rubrik „Life on campus“ sind Abschnitte, die der Organisation der Psychologie als Forschungsrichtung an der Universität Luxemburg gewidmet sind. Hier werden die Forschungsinstitute sowie Masterstudiengänge in der Psychologie vorgestellt, gefolgt von einem Selbsttest „Ist Psychologie was für dich?“. Auch „Life beyond campus“ präsentiert neben Erfahrungsberichten von diversen Belvalschen Ausgehmöglichkeiten diesmal auch interessante Sprach­ und Sportkurse in diesem Semester. Im Anschluss daran erwarten den Leser eine Rubrik zur Erheiterung der Gemüter sowie ein interessantes Gewinnspiel. Im Namen des Komitees wünsche Ich Euch viel Spaß beim Lesen, Alina Hock

I sincerely welcome you to the 47th edition of our student magazine “De Psycho­lo”. It is even a greater pleasure to do so since this semester is about some changes. Not only does the Committee of the ALEP has been enriched by new members, even the editors of “De Psycho­ lo” has grown by as much as 300 %. Accordingly, the present edition is based on a wide­ranging brainstorming, valuable contributions of all involving members and those volunteers agreeing to provide some articles (e.g. abstracts). Faithful readers would notice that former sections "ALEP", "Life on campus", "It's all about science", "Become inspired", "Life beyond Campus" remain. However, they have been exptended by further interesting and not less critical articles. New parts of the section “Life on campus” are dedicated to the organization of psychology as a research direction at the University of Luxemburg. Here, actual research institutes as well as offered Master courses will be introduced, followed by a self­test “Is psychology something for you?”. Furthermore, “Life on campus” presents interesting language and sport courses offered this semester as well as field reports of different occasions to go out in Belval that has been presented in previous editions. Following this, the reader is directed to a section of amusements and an interesting competition. On behalf of the committee I wish you an enjoyable reading, Alina Hock


Nr.47

Dë Psycho­lo, di eenzeg Zeitung déi en Eck ewech huet

Page 5

Firwuert - Avant-propos Léif Lieserinnen a léif Lieser,

Chères lectrices et chers lecteurs,

Ech däerf Iech häerzlech zu eiser 47ster Editioun vun onser Studentenzeitung “De Psycho­lo” begréissen. Et ass fir mech eng besonnesch Éier, dëst ze maachen, well säit dësem Semester erwaarden ons e puer Verännerungen. Net nëmmen, dat de Comitée vun der ALEP em puer Memberen méi grouss ginn ass, nee, och d`Redaktioun vum „Psycho­lo“ ass em ganz 300% gewuess. Folgend Exemplar baséiert sech op en Brainstorming, wäertvoll Beiträg vun all Memberen an e puer hellefreich Léit, déi sech bereet erklärt hunn, e puer Artikelen (z.bp.: Abstracts) zu Verfügung ze stellen. Dem treien Lieser wäert opfalen, dat déi grouss Rubriken „ALEP“, „Life on campus“, „It`s all about science“, „Become inspired“, „Life beyond campus“ bäibehale gi sinn. Däi Artikelen sinn erweitert ginn an sinn interessant an kritesch. Eppes Neies an der Rubrik „Life on campus“ sinn Abschnitter, déi d`Organisatioun vun der Psychologie als Fuerschungsriichtung an der Universitéit Lëtzebuerg gewidmet sinn. Hei ginn déi verschidden Fuerschungsinstituter wie Masterstudiengaeng an der Psychologie fiergestallt, gefollegt vun engem Selbsttest „Ass Psychologie eppes fir mech?“. Och „Life beyond campus“ presentéiert niewen Erfahrungsberichter vun diversen Belvaltypesch Méiglechkeeten fir erauszegoen, dëst Kéier och interessant Sprooch­a Sportofferen vu dësem Semester.Am Uschloss erwaard dem Lieser eng Rubrik fir d`Opmonterung wei en interessant Gewënnspill. Am Numm vum Comitée wënschen ech Iech vill Spaass beim Liesen, Emeline Mertens

Je vous souhaite sincèrement la bienvenue à notre 47ème édition du magazine étudiant « De Psycho­lo ». C`est avec grand plaisir que je vous présente ce qui vous attend ce semestre et les différents changements qui s`en suivent. Non seulement, le comité de la ALEP s`est enrichie de quelques membres, mais la rédaction du « Psycho­lo » s`est agrandie de 300%. Ainsi, le présent exemplaire se base sur un brainstorming enrichissant qui permet la création d`articles intéressants, comme les « abstracts ». Les lecteurs habitués verront que les grandes rubriques « ALEP », « Life on campus », « It`s all about science », « Become inspired » et « Life beyond campus » ont été gardées et même élargies. Plusieurs articles présentes également quelques critiques intéressantes. Dans la rubrique « Life on campus », la recherche scientifique effectuée au sein de l`Université du Luxembourg est mise sous lumières. Ainsi, les différents masters possibles sont décrits, suivi de la présentation d`un « self­assessment », « Est­ce que la psychologie, c`est pour moi? ». Dans la rubrique « Life beyond campus » présente des articles sur les différentes possibilités de sorties à Belval ainsi que les divers cours possibles de langues et de sport ce semestre. Enfin, le lecteur est dirigé vers une rubrique d`amusements et d`un jeu intéressant. Au nom du comité je vous souhaite une agréable lecture, Emeline MertensNr.47

Dë Psycho­lo, di eenzeg Zeitung déi en Eck ewech huet

Page 7

Den Comité 2016 stellt sech fir Name: Duschinger Jyll Studiert an der Universität: Université de Fribourg (CH) Wenn ich eine psychische Störung wäre, dann wäre ich: Schizophrenie Mein schönstes Uni­Erlebnis: Bestehen des Bachelors Mein Motto: Hakuna Matata

Name: Wagener Simone Studiert an der Universität: Goethe Universität Frankfurt am Main Wenn ich eine psychische Störung wäre, dann wäre ich: Bipolar Mein schönstes Uni­Erlebnis: Blockseminar über Gruppen und Massen aus einer kritischen, psychoanalytischen, sozialpsychologischen Perspektive Mein Motto: Trust the flow! Name: Hoffmann Joelle Studiert an der Universität: Univrsité de Liège Wenn ich eine psychische Störung wäre, dann wäre ich: Manisch-depressiv Mein schönstes Uni­Erlebnis: Als ich das Bachelordiplom bekommen habe Mein Motto: Giving up is never an option Name: Hoffmann Yannick Studiert an der Universität: University of Luxemburg Wenn ich eine psychische Störung wäre, dann wäre ich: eine multiple Persönlichkeit Mein schönstes Uni­Erlebnis: Mein Wissen zu expandieren

Mein Motto: Wer, wenn nicht wir? Wann, wenn nicht jetzt?


Page 8

Dë Psycho­lo, di eenzeg Zeitung déi en Eck ewech huet

Nr.47

Das Komitee 2016 stellt sich vor Name: Hock Alina Studiert an der Universität: University of Luxemburg Wenn ich eine psychische Störung wäre, dann wäre ich: Schizophrenie Mein schönstes Uni­Erlebnis: Erasmus-Semester in Wien

s

Mein Motto: Das Genie beherrscht das Chaos

M

Name: Mertens Emeline Studiert an der Universität: University of Luxembourg

Wenn ich eine psychische Störung wäre, dann wäre ich: Chocoholic

Mein schönstes Uni­Erlebnis: Unterstützung der Freundinnen während

der Bachelorverteidigung

Mein Motto: Strenght doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Name: Krecky Florence Studiert an der Universität: University of Luxembourg Wenn ich eine psychische Störung wäre, dann wäre ich: Schizophrenie Mein schönstes Uni­Erlebnis: Mein Auslandssemester in Kanada Mein Motto: Wenn du heute aufgibst, hättest du nie gesehen, ob du es morgen geschafft hättest! Name: Schmit Carmen Studiert an der Universität: University of Luxemburg Wenn ich eine psychische Störung wäre, dann wäre ich: hochfunktionaler Soziopath Mein schönstes Uni­Erlebnis: Jedes geschaffte Semester

Mein Motto: Mach was aus deinem Leben


Nr.47

Dë Psycho­lo, di eenzeg Zeitung déi en Eck ewech huet

Page 9

The Committee of 2016 introduce himself Name: Bruneau Aurélie Studiert an der Universität: University of Luxemburg Wenn ich eine psychische Störung wäre, dann wäre ich: Helpers syndrome Mein schönstes Uni­Erlebnis: Experimentalpraktikum Mein Motto: Do not spoil what you have by desiring what you have not; remember what you now have was among the things you only hoped for.

Name: Bernard Sam Studiert an der Universität: University of Luxembourg Wenn ich eine psychische Störung wäre, dann wäre ich: Synesthesia Mein schönstes Uni­Erlebnis: Die erste Mittagsruhe nach den Klausuren Mein Motto: If nobody hates you, you are doing something wrong


Page 10

Dë Psycho­lo, di eenzeg Zeitung déi en Eck ewech huet

Nr.47

The "Soirée d'information sur la psychologie" The "Soirée d'information sur la psychologie" has become a tradition; a year without this event would be unimaginable. The ALEP in cooperation with the BGL BNP Paribas invites you every year to a relax evening. The goal of this event is to provide contacts between psychologist in the field and psychology students, as well to provide a glimpse on the work of a psychologist for potential prospectively psychology students. Also this year on the 29th of April the event is taking place. The ALEP invites you very kindly to come at 19 o'clock to the premises of the BGL BNP Paribas. As all the years before, we got a lot of interesting guests, who surley got a lot to tell. The invited speakers of this year are: Dr. Steffgen, Anouk Hinger, Marie­Pierre Wagener and Marc Stein. On the following page we will present you briefly the programm of that pleasent evening in order to give you an idea of what awaits you. For furher information and online reservations: look at page 12


Nr.47

Dë Psycho­lo, di eenzeg Zeitung déi en Eck ewech huet

Soirée d’Information sur la Psychologie 2016

29 avril à 19h00Siège social de la BGL BNP Paribas Kirchberg, 50, av. J­F Kennedy, L­2951 Luxembourg

Le comité de l’Association Luxembourgeoise des Etudiants en Psychologie (ALEP) vous invite à assister à la Soirée d’Information sur la Psychologie. Lors de cette soirée nous voulons réunir des psychologues, des étudiants en psychologie et des élèves des classes terminales de l’enseignement secondaire intéressés aux études en psychologie. Grâce aux psychologues participants, nous aurons la possibilité de fournir plus d'informations sur le métier du psychologue et les études en psychologie et d’offrir un cadre d’échanges intéressants.

Programme 19h00 – 19h45 : Mot de bienvenue Présentation de l’ALEP et de nos partenaires Prof. Dr. Georges Steffgen Présentation de l´Université du Luxembourg et de la Psychologie 19h45 ­ 21h15 : Présentation des psychologues participants Anouk Hinger Service IMPULS – aide aux jeunes consommateurs de drogues Marc Stein Service Psychologique de la Police Drand­Ducale Marie­Pierre Wagener Counselling and Stress management 21h15 – fin : Echanges libres entre psychologues, élèves et étudiants avec des informations concernant les études en psychologie et la vie étudiante Pot­au­vin

Page 11


Page 12

Dë Psycho­lo, di eenzeg Zeitung déi en Eck ewech huet

Nr.47


Nr.47

Dë Psycho­lo, di eenzeg Zeitung déi en Eck ewech huet

Agenda 19.03 Porte ouverte Die Alep ist auch dieses Jahr am Tag der offenen Tür an der Universität vertreten. Kommt bis vorbei und stattet uns einen Besuch ab. 29.04 Soirée d'information Für weitere Informationen: lesen Sie unseren Artikel auf Seite 10 und 11.

25.06 Soirée Choco Alep goes Choco. Begleiten Sie uns auf einen gemüttlichen Abend im Choco in der Luxemburger Hauptstadt.

22.07 Studentenbal Auch dieses Jahr wird die Alep zusammen mit der Alem einen Stand auf dem traditionellen "Studentenbal" haben. Kommt vorbei und probiert unseren leckeren Cocktail/Shot.

Page 13


Page 14

Dë Psycho­lo, di eenzeg Zeitung déi en Eck ewech huet

Past Events Studentenmesse

Pubmeeting Studentenbal

Nr.47


Nr.47

Dë Psycho­lo, di eenzeg Zeitung déi en Eck ewech huet

T-Shirt

Page 15


Page 16

Dë Psycho­lo, di eenzeg Zeitung déi en Eck ewech huet

Nr.47


Nr.47

Dë Psycho­lo, di eenzeg Zeitung déi en Eck ewech huet

Page 17

Language Courses Since the winter term 2015/2016, the University of the Luxembourg Language Centre (ULLC) provides courses for academic, professional and general purposes for its students (also exchange students) and PhD candidates. Currently, courses for French, German, English and Luxemburgish are offered at beginner and advanced levels. Furthermore, Italian and Spanish courses are provided at an e­learning platform or with a tandem partner. The Language Centre allocates ECTS to most of its courses if a course is passed. Also, it depends whether a course is part of your study program.

Sport Courses In this summer semester 2015/2016, there is a variety of sport courses offered by the university starting on 29th February. Offers include teamsports (e.g. badminton), strength training (e.g. Cuisse Abdos Fesses), kinesthetics (e.g. Yoga) or dance courses (e.g. Cha Cha & Salsa & Bachata). Please pay attention of time and place! More information on: http://wwwen.uni.lu/students/culture_sports/campus_sport


Page 18

Dë Psycho­lo, di eenzeg Zeitung déi en Eck ewech huet

Nr.47

BELVAL The place to be – the place for research Belval is considered to be one of the largest and most ambitious current urban renewal projects in Europe. On the 120 hectares of grounds that once housed Luxembourg's largest steel foundry, academic research and teaching, work and leisure, industry and commerce and home life and culture are to enter into a thriving mixture. Based on a master plan created by Jo Coenen Architects of Maastricht, the development corporation Agora as well as the public Fonds Belval are bringing this new site into being… .And there it is !

20th 1919: A group of Luxembourg, Belgian and French companies century founded Société Métallurgique des Terres­Rouges and took over the plants and mines of Gelsenkirchener Bergwerks AG. 1937 The ironworks was taken over by the Luxembourg steel conglomerate ARBED (Aciéries Réunies de Burbach­Eich­ Dudelange SA, the present ArcelorMittal) that had been founded in 1911. 2000 ­ 2000: Classification of blast furnaces A and B as industrial 2009 monuments 2001: The Government gave the green light to implementation of the plans for the "Cité des Sciences".

the

December 2005: The Luxembourg Government decides to move the University of Luxembourg headquarters to the Belval site. 2005: nauguration of Rockhal, a hall for concerts and major events on Belval. 2008 Opening of the Belval Plaza shopping centre. March 2009: Groundbreaking for construction of “Maison du Savoir”, the main university building on Belval.


Nr.47

2010

2011

2012

Dë Psycho­lo, di eenzeg Zeitung déi en Eck ewech huet

September: Inauguration of the new railway station off Belval­Université, designed by the architect Jim Clemes November: Groundbreaking for construction of “Maison des Sciences Humaines" End: Opening of the exhibition about the “Cité des Sciences” June: The Parliament passes the law on the construction of the “Maison du Nombre” (House of Numbers), the “Maison des Étudiants” (House of Students) and for the one of the “Maison de l’Innovation” (House of Innovation). September: Inauguration of the “House of Biomedicine” November: The first prize for the category “ouvrages d'art et structures” as well as the “Prix du Public 2011” are awarded to the Belval­Université railway station by the Fondation de l'Architecture et de l'Ingénierie Luxembourg. January: Start of construction works on the data processing centre March: The Parliament passes the law on the construction of the “bâtiment laboratoires” and for the one of the “ateliers d’essais ingénieurs”. May: Beginning of the construction of the “Maison de l’Innovation”

2013

February: The structure for the “Maison du Savoir” is completed. March:The foundation stone is laid for the “Maison du Nombre” (House of Numbers) and the “Maison des Arts et des Etudiants” (House of Arts and Students). May: The foundation stone for the “Maison du Livre” (university library) is laid. September: Employees of the University visit inside the “Maison du Savoir" and the “Maison des Sciences Humaines" for the first time. October:The Park & Ride opens, south of Belval­Université railway station.

2014

September: The first student residence with 175 units opens in Belval in the “Square Mile” area. October: Keys are handed over to the future users of the “Maison du Savoir”, the “Maison des Sciences Humaines” and the “Maison de l’Innovation”.

2015

January: First University staff members from the Belval Office and the IT Department move to Belval's “Maison du Savoir”March: University open day is held on Campus Belval for the first time: over 3,000 visitors join the event!

Page 19


Page 20

Dë Psycho­lo, di eenzeg Zeitung déi en Eck ewech huet

Nr.47


Nr.47

Dë Psycho­lo, di eenzeg Zeitung déi en Eck ewech huet

Page 21


Page 22

Dë Psycho­lo, di eenzeg Zeitung déi en Eck ewech huet

Nr.47

Abstract from Master thesis Regionale Abweichung von Standardsprache im Bewerbungskontext: Werden Bewerber mit regionaler Sprachabweichungweniger kompetent wahrgenommen? The following study deals with the influence of discrepancies between different language forms within the framework of personnel selection. Many selection methods are based on languages. Language is easy to assess and it communicates characteristics of the applicant’s identity. Non­ standard German is often hard to understand. It is assumed that experts of personnel selection and non­ experts perceive applicants with non­ standard German as less competent than applicants with standard German. This is caused by different reasons. On the one hand, it is likely that non­standard language forms influence the work performances during negotiations and on the other hand, they induce associative networking during application procedures which is based on rural background and lower levels of education.

These reasons can have an impact on the final recruitment decision. Results indicate that there are relations through a mediation effect with understandability between competence perception and deviant forms of language. Thereby, it was found that candidates who speak standard German are better understood, therefore perceived as more competent and finally more often hired. Even though participants seem to understand the applicant, they perceive him as less understandable than an applicant with standard German. It is likely that a dialect or accent can induce stereotypes in reference to understandability. These stereotypes could have been induced because dialects and accents are perceived as minorities. Minorities are often affected by bias. by Laura Marie Nosthoff-Horstmann Abschluss: 2015 Leitung: Prof. Dr. Krolak-Schwerdt Dr. Hörstermann


Nr.47

Dë Psycho­lo, di eenzeg Zeitung déi en Eck ewech huet

Page 23

Abstracts from Bachelor thesis Virtueller Schmerz = echter Schmerz ? Der Einfluss von Videospielen auf das proximale und distale Schmerzempfinden

Recent studies have demonstrated a variety of positive and negative effects of video games on the human behavior and experience. In this study the focus was on the impact off three video game conditions (violent­immersive vs. nonviolent­immersive vs. nonviolent­not immersive) on mood, proximal pain perception and tolerance (cold pressor test), distal pain perception (empathy), and heart rate variability. A total of 75 subjects were divided in the three conditions. The study showed that the three video game conditions did not differ significantly regarding objective pain tolerance, subjective perceptions of pain, distal pain perception, or heart rate variability (RMSSD, HF and LF during the video game and CPT). On the other hand, the results showed that a higher sensation of pain during the CPT lead to more empathy when evaluating pictures showing people in

pain (distal pain). In addition, violent immersive video games had a negative effect on the mood. According to these results, the immersion in video games and their violent content had no affect on the proximal pain tolerance and the distal pain sensation. A desensitizing effect was therefore not confirmed. by Djenna Hutmacher

Abschluss: 2015 Leitung: Dr.André Melzer D Dr. Alexander Schmidt


Page 24

Dë Psycho­lo, di eenzeg Zeitung déi en Eck ewech huet

Nr.47


Nr.47

Dë Psycho­lo, di eenzeg Zeitung déi en Eck ewech huet

Page 25


Page 26

Dë Psycho­lo, di eenzeg Zeitung déi en Eck ewech huet

Online­Self­Assessment

Nr.47


Nr.47

Dë Psycho­lo, di eenzeg Zeitung déi en Eck ewech huet

Page 27

Die biologischen und physiologischen Grundlagen des Erlebens und Verhaltens spielen im Psychologiestudium eine wichtige Rolle. Trifft gar nicht zu

Trifft teilweise zu

Trifft teilweise zu

Erwartungen Im Psychologiestudium lernt man, wie man Menschen hypnotisiert. Trifft gar nicht zu

Trifft teilweise zu

Trifft teilweise zu

An Forschungsprojekten mitwirken Gar nicht

Vorstellungen

Etwas

Mittel

Ziemlich

Sehr

An Forschungsprojekten mitwirken Gar nicht

Etwas

Mittel

Ziemlich

Sehr

Maßnahmen zur Förderung des Gesundheitsverhaltens von Kindern entwickeln Gar nicht

Kompetenzen & Fähigkeiten

Etwas

Mittel

Ziemlich

Sehr


Page 28

Dë Psycho­lo, di eenzeg Zeitung déi en Eck ewech huet

Nr.47


Nr.47

Dë Psycho­lo, di eenzeg Zeitung déi en Eck ewech huet

Einleitung

Was erwartet mich in dieser Rubrik? Es gibt eine Abwechslung in der Rubrik "It's all about science!". In dieser Ausgabe stellen wir euch unter anderem die verschiedenen Forschungseinheiten der FLSHASE vor. Ein weiterer Artikel beschäftigt sich hingegen mit dem Expra­Kongress der Uni Luxemburg. Haben Sie sich schon mal die Frage gestellt, warum vorwiegend Frauen Psychologie studieren? Einen Einblick in diese Fragestellung findet sich auf den Seiten 34 und 35. Wir stellen euch darüber hinaus den Gewinner des Hennicot­Schoeppges Preises vor und haben ein kurzes Interview mit einem Forscher der Uni.lu Viel Spass Kategorien.

beim

erforschen

dieser

neuen

Page 29


Page 30

Dë Psycho­lo, di eenzeg Zeitung déi en Eck ewech huet

Nr.47

Research units on the faculty of Language and Literature, Humanities, Arts and Education (FLSHASE)

Education, Culture, Cognition and Society (ECCS) The research unit Education, Culture, Cognition & Society consists of six interdisciplinary institutes and is home to over 160 people. Educationalists, neuro­scientists, anthropologists, linguists, psychologists, historians, sociologists and IT experts are working on different research topics such as curriculum and policy studies, teacher education, cognitive development and learning processes, migration and multilingualism in school and Higher Education as well as learning processes across the life span. A particular emphasis lies on education in socially, linguistically and culturally diverse societies. Head of ECCS: Prof. Dr. Adelheid Hu.

Integrative Research Unit on social and Individual Development (INSIDE) Globalisation, technological innovation and steadily increasing life expectancy are changing the way we live. Understanding the individual and social implications of these fast moving challenges requires in­depth knowledge of the social sciences as well as innovative interdisciplinary research. This is the vocation of the Integrative Research Unit on Social and Individual Development (INSIDE).INSIDE research is thus oriented to real­life problems using a cross­ disciplinary approach. Major research topics comprise health, family and generations, social work, and social inequality. Currently, the unit hosts over 100 researchers from psychology, sociology, economics, educational sciences and social work. Head of INSIDE: Prof. Dr. Dieter Ferring.


Nr.47

Dë Psycho­lo, di eenzeg Zeitung déi en Eck ewech huet

Page 31

Identités, Politiques, Sociétés, Espaces (IPSE) The research unit Identités. Politiques, Sociétés, Espaces (IPSE) conducts interdisciplinary research in the humanities and social sciences. Our activities are focused on areas such as intercultural and identity studies, multi­level governance analyses of public policies, spatial planning and sustainable development, linguistic issues, media and literature studies, contemporary philosophy and ethics, migration studies, nation building and transnational history, research on border areas.We are contributing to the Faculty’s two key research areas: Multilingualism and Intercultural Studies and Sustainable Development. Luxembourg Studies and European Governance are also part of our research activities.IPSE is home to three of the Faculty research chairs: the ad personam Jean Monnet Chair, theUNESCO Chair in Human Rights and the Chair of Legislative Studies. Head of IPSE: Prof. Dr. Christian Schulz.

Luxemburg Centre for Educational Testing (LUCET) The Luxembourg Centre for Educational Testing (LUCET) is a research and transfer centrefocused on the elaboration and use of assessment and measurement instruments for the educational field.One of the major LUCET objectives is the setup of a longitudinal database about the evolution of pupils’ competency profiles, attitudes and motivations that can be used for evidence­ based policy making, for school­quality development and for high­level scientific publications in the field of educational science and educational psychology.Taking advantage of the multilingual and multi­cultural situation in Luxembourg, LUCET develops new and innovative research­based assessment instruments specifically tailored for the needs of the complex Luxembourgish context, but at the same time highly appealing for an international audience increasingly interested in educational instruments adapted to heterogeneous populations.LUCET is furthermore specializing in the integration of assessment and learning in technology­rich multilingual learning environments. Head of LUCET: Prof. Dr. Romain Martin


Page 32

Dë Psycho­lo, di eenzeg Zeitung déi en Eck ewech huet

Nr.47

Der Expra-Kongress Der sogenannte Kongress der Experimentalpraktika stellt einen Meilenstein der Bachelorausbildung eines Studenten dar. Das Experimentalpraktikum richtet sich an alle Studierenden des zweiten Jahres im BAP und wird sowohl im Winter­ als auch im Sommersemester durchgeführt. Dabei untersuchen Gruppen von Studierenden gemeinsam mit einem oder mehreren Betreuern eine bestimmte Fragestellung, führen hierzu Datenerhebungen durch und präsentieren die Ergebnisse ihren Kommilitonen und Interessierten am Ende des Semesters. Die Präsentation erfolgt mithilfe von Poster, die von den Studierenden in einer gemütlichen Atmosphäre mit Kaffee und Snacks vorstellt werden. Die dazugehörigen Berichte eines ganzen Jahrgangs werden in dem “Luxemburger Experimentalpraktikum Journal” unter der Leitung von Georges Steffgen und André Melzer herausgebracht. Es ist schon zur Tradition geworden, dass zu jedem Expra­Kongress ein Psychologe/eine Psychologin aus verschiedenen Universitäten eingeladen werden, die ihren Fachbereich und ihre Forschung vorstellen. So war zum Beispiel Dr. Johannes Breuer der Universität Köln im letzten Expra­Kongress im Wintersemester 2015/2016 als Gastdozent eingeladen, dessen Vortrag sich der Frage widmete, wie Gewalt und Sexualität in Videospielen wahrgenommen werden. Im Folgenden wird nun ein Bericht aus dem Wintersemesters 2015/2016 beispielhaft vorgestellt.

letzten

Expra­Kongress

des


Nr.47

Dë Psycho­lo, di eenzeg Zeitung déi en Eck ewech huet

Page 33

Implizite und explizite Einstellungen gegenüber Sprache und Nationalitäten – ein trennbares Konstrukt auf impliziter und expliziter Ebene? Hannah Blaim, Sophia Javakhishvili und Franziska Sawitzki Betreuung: Tessa Lehnert (M. Sc.), Thomas Hörstermann Diese Studie stellt sich die Frage, ob sich Einstellungen gegenüber Sprache von Einstellungen gegenüber Nationalitäten trennen lassen. Getestet wird dies sowohl auf impliziter als auch expliziter Ebene. Außerdem geht die Studie auf die Frage ein, ob eine Differenzierung dieser beiden Konstrukten zwischen implizit und explizit nötig ist. Den theoretischen Hintergrund bilden dabei das „Social process model of language attitudes“ (Cargile et al., 1994) und die Dual Process Theories (Gawronski & Creighton, 2013). Um die Einstellungen auf impliziter Ebene zu messen, wurde ein Audio­IAT verwendet, auf expliziter Ebene die AToL­ und AToLU­Skala (Schoel et al., 2013). Die Stichprobe bestand aus 91 Probanden, 61 davon weiblich. Es zeigte sich eine signifikant moderate Korrelation zwischen den Einstellungen gegenüber Sprache und den Einstellungen gegenüber Nationalgruppen, sowohl auf impliziter als auch expliziter Ebene. Dies deutet darauf hin, dass beide Konstrukte sowohl auf impliziter als auch auf expliziter Ebene trennbar sind. Für den Zusammenhang zwischen impliziten und expliziten Einstellungen gegenüber Sprache und Nationalitäten wurden jedoch keine signifikanten Korrelationen gefunden. Dies könnte dadurch erklärt werden, dass diese beiden Konstrukte völlig unabhängig voneinander sind oder dass motivationale Einflüsse oder Phänomene wie soziale Erwünschtheit eine Rolle spielen. Getestet wurden die Einstellungen gegenüber Französisch und Luxemburgisch bzw. Franzosen und Luxemburgern, interessant wäre eine Öffnung der Fragestellung hinsichtlich anderer multilingualer Sprachkontexte.


Page 34

Dë Psycho­lo, di eenzeg Zeitung déi en Eck ewech huet

Nr.47

On the majority of female psychology students or “Brilliance matters” “There are literally no males in my studies” is one of the complaints of a typical single psychology student, right after “Why statistics, why?!”. Indeed, there are way more female students in psychology than male. For instance, in winter term 2014/15, 55 students were accepted for the bachelor’s in psychology, among them only 8 male students. One year after, the distribution was not (significantly) different (9 males among 55 students). However, gender distribution among psychology students depends on country (e.g. in USA nearly equally male and female students) or the cohort (e.g. first year of master in psychology: 5 males out of 16 students). Nevertheless, a majority of female students starting their studies in psychology are a typical picture in Europe and the question occur: Why are there more female students in psychology? Is psychology a “female” discipline? Unlike, other disciplines such as mathematics and physics are expected to be more “male” disciplines which are mostly studied by men. It seems that some subjects are expected to be more “typical” for women and men across the predominant stereotype. But is this a sufficient explanation or is there more behind it?

A currently published and often cited study by Leslie, Cimpian, Meyer and Freeland (2015) focused on the mechanisms that underlie these beliefs of “typical” female and male domain and found out that domain­specific ability beliefs are mostly responsible for the significant underrepresentation of women in some subjects. Domain­specific beliefs refer to individual’s beliefs about what is required to be successful in a discipline. Authors found that men­dominated fields such as physics are considered as requiring more intellectual and innate talent. In other words, men dominate the field where “brilliance” is required. In yet other words, it is believed that men represent this innate talent that is crucial for some disciplines. These beliefs may trigger a negative stereotype of gender and thus, make vulnerable to the so­called stereotype threat. Authors conclude that these domain­ specific beliefs highly contribute to a domain­specific distribution. Other factors that might contribute to this effect remained unclear. However, alternative explanations such as expected effort to success in specific fields could be rules out. Thus, basing on this result, yet another domain has been detected to steep in


Nr.47

Dë Psycho­lo, di eenzeg Zeitung déi en Eck ewech huet

gender stereotypes. Specifically, stereotyped beliefs about gender, more specifically, assumed innate brilliance of men play a role in gender distribution in some disciplines. But what does it mean for psychology? Does it mean that psychology as well as humanities and social studies with a female majority are not considered to require innate talent? This question has not been addressed by Leslie and colleagues and has yet to be explored. But still, if we consider that stereotype beliefs are crucial to start a professional career, intervention programs should target even these to make disciplines more attractive for the opposite gender, thus concluded by the authors, and to break with gender stereotypes. Fortunately, we live in modern times where aspects of gender stereotypes – even other stereotypes – are slowly reduced, but the question remains whether it would be possible to fully break them. Reference for cited studyLeslie, S.­J., Cimpian, A., Meyer, M., & Freeland, E. (2015). Expectations of brilliance underly gender distributions across academic disciplines. Science, 347, 262­265.

Page 35


Page 36

Dë Psycho­lo, di eenzeg Zeitung déi en Eck ewech huet

Nr.47

And the „Hennicot-Schoepges award for Excellence in Teaching“ goes to… The Hennicot­Schoepges award is the first award conferred by the Faculty of Language and Literature, Humanities, Arts and Education [of the University of Luxemburg]. The award is named after the former Luxemburgish Minister of Culture, Higher Education and Research (1995­2004) who was a driving force behind the creation of the University of Luxembourg.The award honours outstanding teachers committed to quality teaching and contributing significantly to the academic success of their students. Students nominate their teachers by submitting a shortlist to the teaching award selection committee who picks the final recipient of the award.Recipients receive a cash award of 5,000 € from the Faculty of Language and Literature, Humanities, Arts and Education and will be honored at a public conferment ceremony. In addition, an honorary award may be presented for special lifetime achievements. Eligibility The award is open to all Faculty members who teach at least 90 units in a study program of the Faculty during the academic year. Nomination procedures Step 1: All students will be invited to nominate eligible teaching staff (name of the candidate and a statement outlining the reasons for the nomination). The minimum number of students supporting a nomination is 5 for the named candidate to be further considered in the selection process. Nominations have to be submitted to the Dean's office. Step 2: The teaching award selection committee chooses among all the submitted nomination proposals the award recipient. The teaching award selection is committee composed of: Internal members: the student representative on the Faculty Council, the dean, one Bachelor course director (rotating annually) and one Master course director (rotating annually) and one Postdoc researcher (with UL work contract).

External members: the dean from one of the other two faculties and an external personality committed to the University. Selection criteria: The selection is based on the nomination proposals provided by the students and the results of the students course evaluations of the winter and summer terms of the respective academic year. The latest Hennicot­Schoepges award for Excellence in Teaching goes to André Melzer who received the award 2014/2015. Senior Lecturer in Psychology at the University of Luxembourg since 2012, he teaches in the area of media psychology and social psychology. André Melzer nominated for this award by his students, said he was « deeply touched and, flattered ». He said that the key to success with students lies in the ability to make learning entertaining. « The students should never be bored. We have to find ways to communicate with them Learning should be fun ». André Melzer. also tries to motivate his students using new technologies « I like to combine tools For example, I don’t only use slides but. also video clips that connect to the subject ».


Nr.47

Dë Psycho­lo, di eenzeg Zeitung déi en Eck ewech huet

Page 37

Meet a Researcher Im folgendem finden Sie ein kurzes Interview mit Dr. Thomas Hörstermann: Ich habe an folgender/n Universitäten studiert: Bergische Universität Wuppertal Meine Doktorarbeit ging um: Regressionsanalytische Methoden zur Abbildung von Urteilsprozessen, d.h. inwieweit kann ich diese Methoden nutzen um zu analysieren, wie stark der Einfluss verschiedener Informationen auf meine Entscheidungen ist. In meiner Arbeit habe ich dies am Beispiel der Entscheidungen von Lehrkräften über Schüler untersucht. Meine schönste Erinnerung an meine Studentenzeit ist: Der Austausch mit meinen Mitstudenten und Dozenten. Vergleichbar zum BAP war der der Studiengang in Wuppertal eher klein, und die daraus resultierende persönliche Atmosphäre ermöglichte Kontakte und Diskussionen, die in größeren, unpersönlicheren Studiengängen nicht möglich gewesen wären. Diesen Punkt sehe ich als nicht zu vernachlässigen Vorteil der Universität Luxemburg. Mein interessantes Forschungsprojekt handelte um: „Ich habe es ja schon immer gewusst!“ – Glauben wir, wenn wir den Ausgang eines Ereignisses kennen, dass wir es schon vorher so hätten vorhersagen können? Ich konnte diesen als „Rückschaufehler“ bekannten Effekt am Beispiel der Fußballweltmeisterschaft in Deutschland zeigen. Der Reiz dieses Themas

liegt darin, dass dieser Effekt täglich unser Leben beeinflusst, wenn wir Handlungen anderer bewerten oder unsere Handlungen von anderen bewertet werden. Wenn ich ein uneingeschränktes Budget zur Verfügung hätte würde ich folgendes erforschen wollen: Ist es möglich, computerbasiert virtuelle Urteils­ und Entscheidungssituationen so zu erschaffen, dass sie menschliche Urteilsbildung adäquat abbilden können? In einigen Bereichen, beispielsweise Flugsimulatoren, ist dies gelungen und mittlerweile akzeptierter Standard. In der allgemeinen und Sozialpsychologie wäre es dagegen meines Ermessens nach ein Quantensprung für zukünftige Forschungsmöglichkeiten, wenn entsprechende Techniken allgemein verfügbar wären und flexibel unterschiedlichste Urteilssituationen kreieren können.

Neben der Forschung interessiere ich mich für: Technik und Fußball. In meiner Freizeit bin ich gerne im Grünen sowie ein passionierter Bastler. Mein Rat an die Studenten: Erwarten Sie in Ihrem Studium nicht, dass Ihnen auf jede Fragestellung die „eine, richtige Antwort“ und zugehörige Patentrezepte für die Praxis geboten werden können. Deutlich häufiger wird es Ihre Aufgabe sein, Theorien und Befunde zu verwandten Fragestellungen zu kombinieren und abzuwägen, ob diese sich auf Ihre Frage übertragen lassen. Auch wenn diese Situation manchmal unbefriedigend erscheint, macht dieses aktive, selbstständige Denken doch den Reiz eines Studiums aus und führt ebenfalls zu besserem Verständnis und Lernerfolg. Scheuen Sie sich also nicht, über den Text Ihrer Lehrbücher hinaus zu denken. Mein Motto lautet: Bevor man aus der eigenen Perspektive der Welt urteilt, sollte man sich die Zeit nehmen, die Perspektive des anderen zu verstehen.


Page 38

Dë Psycho­lo, di eenzeg Zeitung déi en Eck ewech huet

Nr.47


Nr.47

Dë Psycho­lo, di eenzeg Zeitung déi en Eck ewech huet

Page 39

Intro Habt Ihr ein gutes Buch gelesen, einen tollen Film gesehen oder eine Dokumentation welche direkt oder indirekt mit dem Studium der Psychologie zu tun hat? Teilt uns eure Erfahrungen mit und schon in der nächsten Ausgabe wird eure Empfehlung abgedruckt. Wie man am besten vorgeht? Sendet uns eine Mail mit eurem Vorschlag an folgende Adresse: contact@alep.lu Wir senden euch ein Formular zu, welches ihr ganz einfach ausfüllt und schon war es das. Zögert also nicht.

Hutt Dir een gutt Buch gelies, een flotten Film gesinn oder eng Dokumentatioun déi entweder direkt oder indirekt mam Studium vun der Psychologie ze dinn huet? Deelt ons är Erfahrungen mat an schonn an der nächster Ausgab gëtt är Empfehlung verëffentlecht. Wéi een dobäi am beschten fiirgeht? Schéckt ons eng E­Mail mat ärem Fiirschloo un folgend Adresse: contact@alep.lu Mir schécken Iech een Formular zou, wat dir ganz einfach ausfellt an dat wor et schonns. Zögert also net.


Page 40

Dë Psycho­lo, di eenzeg Zeitung déi en Eck ewech huet

Nr.47

Buchtipps für Leseratten Gone Girl – Das perfekte Opfer (engl. „Gone Girl“) Autor : Gillian Flynn Verlag : Crown Publishing Group Genre : Thriller (2012) How well do you really know your partner? Reporter Nick and his wife Amy Dunne, a psychologist working for a magazine, both loose their jobs. Since then, their marriage is running into trouble until Amy Dunne got suddenly missing. Immediately, her husband is suspected having killed her after more evidence against Nick Dunne are revealed. Is Nick really a cold­blooded killer or is he entrapped in a ingenious intrigue involving revenge, dishonesty and the power of media? (Summary by: Alina Hock)

Sie nannten mich “Es” (engl. „A child called it“) Autor : Dave Pelzer Verlag : Goldmann Verlag Genre : Biografie (2000) Das Trauma einer Kindheit: Dave wird von der eigenen Mutter gequält und misshandelt. Von blauen Flecken übersät und halb verhungert, fällt der Junge auf, weil er Mitschülern das Pausenbrot stiehlt. Bis seine Lehrer es wagen, gegen die Mutter einzuschreiten, vergehen Jahre. Es gelingt ihm, sich aus der Hölle zu befreien. Ein erschütternder Bericht, geschildert aus der Perspektive des kleinen Jungen, der uns alle mit der Frage konfrontiert, wie lange man die Augen vor elterlicher Gewalt verschließen darf. Die Fortsetzungen „Der verlorene Sohn: Der Kampf eines Kindes um Liebe und Anerkennung“ und „Ein Mann namens Dave: Eine Geschichte von Triumpf und Vergebung“ sind im Heyne Verlag erhältlich.


Nr.47

Dë Psycho­lo, di eenzeg Zeitung déi en Eck ewech huet

Page 41

Schizophrenie ist scheiße, Mama! Autor : Janine Berg-Peer Verlag : Fischer Verlag Genre : Biografie (2013) Diesen Satz hört Janine Berg­Peer vor 16 Jahren das erste Mal. Von einem Tag auf den nächsten ist nichts in ihrem Leben so wie vorher. Der Kampf einer mutigen und starken Frau um das Wohl ihres Kindes beginnt. Selbstkritisch und mit großer Offenheit beschreibt sie, wie sie gemeinsam mit ihrer Tochter, manchmal auch gegen sie, lernt, mit deren Krankheit umzugehen.Auch wird der Umgang mit Krankheit in der Psychiatrie, Therapiemaßnahmen der Ärzte und Angebot der sozialen Unterstützung aus der Sicht einer Angehörigen dargestellt.

Persönlichkeitsstörungen verstehen ­ Umgang mit schwierigen Klienten Autor : Rainer Sachse Verlag : Psychiatrie Verlag Genre : Theoretische Psychologie Patienten mit Persönlichkeitsstörungen gelten als schwierig und 'nervig'. Sie stehen im Ruf, psychiatrische Teams aufzumischen und schwer behandelbar zu sein. Sachse zeigt, wie man Verständnis und Zugang zu diesen Menschen entwickeln kann. Für ihn stellen sich Persönlichkeitsstörungen im Kern als Beziehungsstörungen dar. Anhand des von ihm entwickelten Modells der doppelten Handlungsregulation zeichnet er nach, wie diese ungünstigen Beziehungsmuster entstehen, in der Familie verstärkt werden, sich im späteren Verlauf der Biografie entwickeln und welche Probleme daraus für Klienten mit Persönlichkeitsstörungen und die Menschen, die mit ihnen umgehen, entstehen.


Page 42

Dë Psycho­lo, di eenzeg Zeitung déi en Eck ewech huet

Nr.47

Filmtipps fürs Pantoffelkino Ex machina Erscheinungsjahr : 201 Dauer : ca. 108 min Genre : Caleb Smith (Domhnall Gleeson), a programmer at an internet­search giant, wins a competition to spend a week at the private mountain estate of the company’s brilliant and reclusive CEO, Nathan Bateman (Oscar Isaac). Upon his arrival, Caleb learns that Nathan has chosen him to be the human component in a Turing Test—charging him with evaluating the capabilities, and ultimately the consciousness, of Nathan’s latest experiment in artificial intelligence. That experiment is Ava (Alicia Vikander), a breathtaking A.I. whose emotional intelligence proves more sophisticated, seductive––and more deceptive––than the two men could have imagined

Inside out Erscheinungsjahr : 2015 Dauer : ca. 94 min Genre : Animation/Adventure Growing up can be a bumpy road, and it's no exception for Riley, who is uprooted from her Midwest life when her father starts a new job in San Francisco. Like all of us, Riley is guided by her emotions ­ Joy (Amy Poehler), Fear (Bill Hader), Anger (Lewis Black), Disgust (Mindy Kaling) and Sadness (Phyllis Smith). The emotions live in Headquarters, the control center inside Riley's mind, where they help advise her through everyday life. As Riley and her emotions struggle to adjust to a new life in San Francisco, turmoil ensues in Headquarters. Although Joy, Riley's main and most important emotion, tries to keep things positive, the emotions conflict on how best to navigate a new city, house and school.


Nr.47

Dë Psycho­lo, di eenzeg Zeitung déi en Eck ewech huet

Page 43

Mommy Erscheinungsjahr : 2014 Dauer : ca. 134 min Genre : Drama Diane Després, die alleinerziehende Mutter ihres 15­ jährigen Sohnes Steve, ist in Montreal mit der Erziehung des unruhigen, teilweise gewalttätigen Jungen überfordert. Sie bekommt schließlich Unterstützung durch die mysteriöse neue Nachbarin Kyla, die nach einem Trauma mit ihrem Mann und ihrer kleinen Tochter dorthin gezogen ist.

We need to talk about Kevin Erscheinungsjahr : 2011 Dauer : 112 min Genre : Drama Eva Khatchadourian is trying to piece together her life following the "incident". Once a successful travel writer, she is forced to take whatever job comes her way, which of late is as a clerk in a travel agency. She lives a solitary life as people who know about her situation openly shun her, even to the point of violent actions toward her. She, in turn, fosters that solitary life because of the incident, the aftermath of which has turned her into a meek and scared woman. That incident involved her son Kevin Khatchadourian, who is now approaching his eighteenth birthday. Eva and Kevin have always had a troubled relationship, even when he was an infant. Whatever troubles he saw, Franklin, Eva's complacent husband, just attributed it to Kevin being a typical boy.


Page 44

Dë Psycho­lo, di eenzeg Zeitung déi en Eck ewech huet

Nr.47

Serientipps fürs Heimkino Death Note Erscheinungsjahr : 2006 Episoden pro Staffel : ca. 18 Anzahl der Staffel : 2 Dauer pro Serie : 23 min Genre : Anime/Krimi Der überdurchschnittlich intelligente Highschool­ Schüler Light Yagami findet eines Tages ein Notizbuch (Death Note), mit dessen Hilfe er jeden beliebigen Menschen umbringen kann. Er braucht nur den Namen seines Opfers in das Buch schreiben. Anfangs benutzt er das Buch, um Kriminelle zur Strecke zu bringen, nach und nach aber immer mehr, um die Welt nach seinen Vorstellungen zu formen. Das ruft den jungen Meisterdetektiv „L“ auf den Plan. Da man, um jemanden zu töten, den realen Namen der Person benötigt, ist „L“ gezwungen, den Verursacher der mysteriösen Morde zu finden, bevor dieser seine Identität aufdeckt und ihn womöglich auslöscht. Ein spannendes Katz­und­Maus­Spiel beginnt.

The Walking Dead Erscheinungsjahr : 2010 Episoden pro Staffel : ca. 16 Anzahl der Staffel : 6+ Dauer pro Serie : ca. 42 min Genre : Comic Adaptation/Mystery Die US­Serie „The Walking Dead“ ist eine Adaption der gleichnamigen Comicbuchreihe von Robert Kirkman. Darin geht es um eine Gruppe von Menschen, die nach der Apokalypse als letzte Überlebende in einer Welt bestehen muss, die von Zombies bevölkert wird. Im Mittelpunkt der Serie steht der Polizist Rick Grimes, der für sich und seine Mitstreiter eine sichere Zuflucht sucht.


Nr.47

Dë Psycho­lo, di eenzeg Zeitung déi en Eck ewech huet

Page 45

About: Kate Erscheinungsjahr : 2013 Episoden pro Staffel : 14 Anzahl der Staffel : 1 Genre : Comedie About:Kate stellt die Gedankenwelt und den Gefühlshaushalt einer Frau Ende zwanzig in den Mittelpunkt seiner unkonventionellen Erzählung. Statt zu einer Party zu gehen, weist sich Kate Harff zum Jahreswechsel in eine Berliner Nervenklinik ein. Der Zuschauer wird Teil ihres Bewusstseinsstroms und ihrer Suche nach sich selbst. Zu Gast in ihrem Kopf surft er durch eine assoziative Patchworkdecke aus Gedanken, Fernsehbildern, Erinnerungsschnipseln und Internet­Benutzeroberflächen. Die Grenzen zwischen realem Austausch, virtuellen Begegnungen, Gesprächstherapie und Ich­ Recherche im Internet verschwimmen. Es soll der Einfluss moderner Technologien auf unsere Identitätsfindung und unsere Seh­ und Denkgewohnheiten untersucht werden.

Perception Erscheinungsjahr : 2012 Episoden pro Staffel : 39 Anzahl der Staffel : 3 Dauer pro Serie : ca. 40 min. Genre : Krimi/Drama Der talentierte, jedoch exzentrische Neurowissenschaftsprofessor Dr. Daniel Pierce wird von seiner ehemaligen Studentin Kate Moretti, die beim FBI arbeitet, regelmäßig zur Aufklärung von Kriminalfällen als Berater herangezogen. Für Dr. Pierce bieten diese Fälle eine willkommene Abwechslung vom Alltag als Dozent an der Chicago Lake Michigan University. Da er unter Schizophrenie und damit einhergehend unter Halluzinationen leidet, steht ihm sein Assistent Max Lewicki zur Seite. Obwohl diese Krankheit für ihn oftmals belastend ist, nutzt er oft auch Halluzinationen zur Lösung der Verbrechen. Besonders seine imaginäre Freundin Natalie ist ihm dabei von Hilfe.


Page 46

Dë Psycho­lo, di eenzeg Zeitung déi en Eck ewech huet

Nr.47


Nr.47

Dë Psycho­lo, di eenzeg Zeitung déi en Eck ewech huet

Page 47

Erfahrungsberichte ­

Golden Bean Das Golden Bean ist wie einer dieser Freunde, die mit entsprechendem Verhalten und Aussehen alles tun, um in diese eine coole Clique zu kommen. Mit der Clique ist natürlich die Starbucks und Co. gemeint. Dass diese großen Kaffeehausketten das Vorbild für das Golden Bean sind bemerkt man sofort. Die Atmosphäre, die es versucht aufzubauen, gleicht dem dieser Kaffeehäuser; es entsteht eine gemütliche Atmosphäre mit schöner Einrichtung und viel Platz, die zum Verweilen einlädt.

zu 5 € für einen Kaffee gerechtfertigt sind. Ab und zu könnte man ja ein Auge zudrücken, um einem Start­up auch mal eine Chance zu geben. Im Großen und Ganzen ist das Golden Bean sehr zu empfehlen, um sich hin und wieder etwas Gutes zu tun oder sich vor oder nach der Uni zu entspannen. by Aliocha Gorecka

Bewertung Die Auswahl an Kaffee, Kuchen und Cookies, auch Kakao­ und Teeliebhaber kommen auf ihre Kosten. Durch eine gute Qualität der Angebote stellt das Golden Bean eine gute Alternative zur Brasserie oder nach der Mensa dar. Bedienungen sind immer freundlich und zuvorkommend. Adresse: BELVAL PLAZA Shopping Center 7+14 avenue du Rock & Roll L-4361 EschAllerdings sind die Preise doch sur-Alzette etwas zu hoch, sodass man für sich selbst abwägen muss, ob Preise bis


Page 48

Dë Psycho­lo, di eenzeg Zeitung déi en Eck ewech huet

Erfahrungsberichte ­

Buffalo Grill

Wenn man in den Buffalo Grill, wird man gleich mit einer Atmosphäre konfrontiert, die an diese typischen American Saloons erinnern, mit einem Hauch Wild West feeling. Das Angebot ist auch dementsprechend: reichliche Varianten von Burger, Steaks vom Grill und Salaten wird angeboten, nachdem man einen leckeren kleinen Vorspeisensalat serviert bekommt. Bei unserem Besuch probierten wir Grillspieße und einen Salat. Den etwas hohen Preisen nach hätten wir aber schon eine höhere Qualität erwartet, denn das Fleisch war zäh und der Salat war schlecht geschnitten und viel zu teuer für das, was es war. Die Bedienung erschien gehetzt und hat nicht mehr geredet als nötig, was allerdings an der vielen Kundschaft im Lokal lag. Insgesamt hatte ich von meinem ersten Besuch in diesem Restaurant keinen guten Eindruck, dennoch würde ich nochmals hingehen und andere Speisen ausprobieren, um meinen ersten Eindruck bestätigen oder widerlegen zu lassen. by Alina Hock Adresse: Rue Rock'n rollCentre commercial Belval Plaza II04361 Esch-sur-alzette

Bewertung

Nr.47


Nr.47

Dë Psycho­lo, di eenzeg Zeitung déi en Eck ewech huet

Page 49

Kreuzworträtsel

Wir verlosen ein tolles Alep T­Shirt unter allen richtigen Einsendungen. Sendet das Lösungswort einfach an: contact@alep.lu


Page 50

Dë Psycho­lo, di eenzeg Zeitung déi en Eck ewech huet

Nr.47

Aus den Tiefen des Hörsaals F. Anton: „Am Rücken kann man nicht so gut zwischen zwei Reizen diskriminieren.“ – Miri: „Stimmt, wenns juckt, weiß man nie, wo man kratzen soll.“

F. Anton: „Internisten wissen alles, können aber nichts. Chirurgen können alles, wissen aber nichts. Pathologen wissen und können alles, meistens ist es aber schon zu spät.“

A.Melzer (über neue Folien, die er reinstellen wollte): „Ich wollte das eigentlich noch machen, aber ich habe es zeitlich nicht mehr geschafft…na gut ich habs vergessen.“

A.Schlarb: "Sport ist ein guter Ausgleich zum Studium. Sex ist auch Sport.“

F. Anton: „Neurotiker bauen Luftschlösser, Psychotiker wohnen darin und Psychiater kassieren die Miete.“

F. Anton (über Muskeln) „In den Spaghetti sind noch weitere Spaghetti, wo noch andere Spaghetti sind, umgeben von Holzschreiben, in denen Besenstiele stecken.“


Page 51

Dë Psycho­lo, di eenzeg Zeitung déi en Eck ewech huet

Nr.47

Poesie und so'en Scheiss... Wellen von fortschreitender mechanischer Deformationen in einem Medium, Verschmelzen mit sinusförmigen Schwingungen zu Tönen, Saccharose, Natriumchlorid, Chinin und Zitronensäure lassen sich kurzum, von Wall ­, Blätter­, Pilz­ und Fadenpapillen frönen, Über dreihundert verschiedene Molekül detektierende Chemorezeptoren versinnbildlichen, eine Symphonie aus Campher, Moschus und vielem mehr. Die Vibration, Druck, Temperatur und auch Schmerz detektierenden Sinnesrezeptoren ihrerseits vereinheitlichen, eine Quadrofonie von Eindruck und Empfindung von jeher. Wellen aus gekoppelten elektrischen und magnetischen Feldern in einem Medium, Verschmelzen mit elektromagnetischen Schwingungen zu Licht, Aus allen diesen elementaren Teilchen entstehen Sinneseindrücke kurzum, Sie bilden die Basis für dieses Gedicht. Alles pulsiert, alles pulsiert... Über hundert Milliarden ­ bis zu Billionen Neuronen, feuern gemeinsam wie Kanonen, sie lösen Ionenströme in Form von Aktionspotentialen aus –ohne sie bedeutete dies in der Norm, das geistige Garaus. Doch was machen wir daraus? Wie sieht es aus, in deinem neuronalem Haus? Sich dies zu fragen scheint durchaus – einfacher, als die Antwort, so wie das Rätsel vom Hutmacher, da wird die eigene Psyche zum üblem Widersacher. by Hoffmann Yannick


Nr.47

Dë Psycho­lo, di eenzeg Zeitung déi en Eck ewech huet

Page 52

Die Redaktion Emeline Mertens: Es ist eine große Ehre, dass ich dieses Jahr an der Studentenzeitschrift De Psycho­lo arbeiten konnte. Diese Zeitschrift trägt meiner Meinung nach dazu bei, dass Studenten ihr kritisches Denken entwickeln und gleichzeitig etwas entspannen können. De Psycho­lo bietet den Lesern sowohl spannende und kritisch aufgearbeitete Artikel als auch Filmtipps und weitere lustige Beiträge. Mein Dank geht an meine beiden früheren Mitstudenten, Yannick und Alina, mit denen ich die Zeitschrift erfolgreich zusammenstellen konnte.

Yannick Hoffmann: Es ist bereits die dritte Ausgabe des Psycho­lo, welche unter meiner Verantwortung erscheint. Die erste Ausgabe war eine schwere Geburt: ich hatte null Erfahrung mit dem gestalten einer Zeitung, ich kannte keine Programme zur Erstellung von Zeitungen und vor allem: ich war alleine. Bereits in der dritten Ausgabe ist mein Team um zwei geniale Mitarbeiterinnen gewachsen. Es wäre ein Traum von mir, wenn sich dieser Zuwachs an interessierten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch zukünftig fortsetzen würde. Vielleicht könnten wir somit aus der Studentenzeitung hinauswachsen und die erste luxemburgische Zeitung im Bereich der Psychologie werden... Alina Hock: Für mich bedeutet es, mich (kritisch) mit den Inhalten der Psychologie als Studien­ und Forschungsfach kritisch auseinandersetzen und die Ergebnisse meinen Mitstudenten, Dozenten und allen Interessierten präsentieren kann. Für mich ist es wichtig, den Psycho­lo noch bekannter und seriöser zu machen, um eine große Leserschaft auf dem Campus zu erreichen. Ich danke meinen Redaktionsmitgliedern für eine tolle harmonische Zusammenarbeit, allen treuen ALEP­ Mitgliedern und allen Lesern, die den Psycho­lo unterstützen und unterstützen werden.


Nr.47

Dë Psycho­lo, di eenzeg Zeitung déi en Eck ewech huet

Page 53

Hall of Fame An dieser Stelle möchten wir uns im Namen der ALEP recht herzlichst für die tolle Unterstützung bedanken, welche wir während der Erstellung dieser Schülerzeitschrift bekommen haben. Wir danken Sarah Stroh für ihre kreativen Meisterwerke die eigens für dieses Magazin angefertigt wurden. Sie hat unter anderem das Cover, aber auch die Titelseiten gestaltet. Wir möchten ebenfalls Laura Marie Nosthoff­Horstmann und Djenna Hutmacher für das Einreichen ihrer Abstracts danken. Eine weitere Danksagung geht an Thomas Hörstermann für sein Interview in der Rubrik "It's all about science", sowie an Aliocha Gorecka für ihren Erfahrungsbericht. Ihr seit spitze ­ rock on!

Sarah Stroh

Laura Marie NosthoffHorstmann

Aliocha Gorecka

Thomas Hörstermann

In Partenerschaft mit: SLP Société Luxembourge oise de Psychologie a.s.b.lNr.47

Dë Psycho­lo, di eenzeg Zeitung déi en Eck ewech huet

Page 55


ALEP ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES ETUDIANTS EN PSYCHOLOGIE ALEP 足 BP 1468 足 L足1014 Luxembourg 足 contact@alep.lu


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.