Page 1

OUR COUNTRY, OUR CAPITAL CITY, OUR HOMETOWN


Czech republic Czech is in the central Europe. The capital city is Prague. It is the biggest town in the czech. Czech area is 78 866 km.Currency is Czech crown ( Kč ). People here are czech and they are live here. There are 10 553 800 people. Official language is cech.

Čechy Čechy se nacházejí ve středu Evropy .České hlavní město má název Praha. Je to největší město Česka. Rozloha České republiky je 78 866 km2. Měna je koruna česká (kč). Mezi obyvatele Česka se počítají všichni lidé, kteří mají bydliště na území Česka. Počet dosahuje 10 553 800 lidí. Úřední jazyk je zde Čeština.


Czech republic – Prag The capital city of Czech Republic is Prague. In Prague there is a lot of sights. Some of them are Charles Bridge, Astronomical Clock, but there are many others. CHARLES BRIDGE - First there was the Judith Bridge. Charles Bridge is build of stone. Now there do not drive cars. It is only for peoples.

Hlavní město České republiky je Praha. V Praze je spoustu památek. Některé z nich jsou: Karlův most, Karlštejn, Staroměstský orloj, ale i mnoho dalších. KARLŮV MOST- Nejdříve tam byl byl Juditin most. Karlův most je postaven z kamene.


Italia Italy is a unitary parliamentary republic in Europe. Located in the heart of the Mediterranean Sea, Italy shares open land borders with France, Switzerland, Austria, Slovenia, San Marino and Vatican City. Italy covers an area of 301,338 km2 (116,347 sq mi) and has a largely temperate seasonal climate and Mediterranean climate; due to its shape, it is often referred to in Italy as lo Stivale (the Boot). With 61 million inhabitants, it is the fourth most populous EU member state.

L'Italia, ufficialmente Repubblica Italiana,[10] è una repubblica parlamentare situata nell'Europa meridionale, con una popolazione di 60,6 milioni di abitanti e Roma come capitale. Delimitata dall'arco alpino, confina a nord, da ovest a est, con Francia, Svizzera, Austria e Slovenia; il resto del territorio, circondato dai mari Ligure, Tirreno, Ionio e Adriatico, si protende nel mar Mediterraneo, occupando la penisola italiana e numerose isole (le maggiori sono Sicilia e Sardegna), per un totale di 301 340 km². Gli Stati della Città del Vaticano e di San Marino sono enclavi della Repubblica.


Italia - Roma caput mundi Roma is located in central Italy and is the capital of our Republic. In ancient times it was one of the strongest powers in the world so that it conquered most of Europe and beyond. Today it remains important especially for its historical monuments, such as: the Coliseum, the Circus Maximus, the Roman Forum, the Tower of Trajan, the Cathedral of St. Peter. The latter is part of the Vatican, where the head of the catholic church (the pope) lives.


Slovakia Slovakia is a landlocked country in Central Europe. It has an area of approximately 49,036 km². Slovakia has 5,430,000 inhabitants. It borders with the Czech Republic, Poland, Ukraine, Hungary and Austria. The capital of Slovakia is Bratislava. Bratislava is the largest and most populous city in Slovakia. The first state formation of Slavs Samo Empire was later founded Reality Principality and connected to the Moravian principality arose Great Morava (Great Moravia). After Great Moravia was founded Hungary, which became part of AustriaHungary newer. After the Austro-Hungarian Empire was established CzechSlovakia. Slovakia became independent as a state 01.01.1993. Concurrency is our President Andrej Kiska.

Slovensko je vnútrozemský štát v strednej Európe. Má rozlohu približne 49 036 km². Slovensko má 5 430 000 obyvateľov. Susedí s Českom, Poľskom, Ukrajinou, Maďarskom a Rakúskom. Hlavné mesto Slovenska je Bratislava. Bratislava je aj najväčšie a najľudnatejšie mesto Slovenska. Prvý štátny útvar Slovanov bola Samova ríša, neskôr vzniklo Nitrianske kniežatsvo a spojením s Moravským kniežatsvom vznikla Veľká Morava (Veľkomoravská ríša). Po Veľkej Morave vzniklo Uhorsko, ktoré sa stalo súčasťou novšieho Rakúsko-Uhorska. Po Rakúsko-Uhorsku vzniklo Česko-Slovensko. Slovensko sa ako štát osamostatnilo 1.1.1993. Náš súčasný prezident je Andrej Kiska.


SLOVAKIA - BRATISLAVA Bratislava is the capital and largest city of Slovakia. In the past, the city called Prešporok. it has an area of 367,661 km2 on which live 420 000 population. The city is the seat of the president, parliament, government, ministries and other offices. In Bratislava there is a lot of universities and high schools.historical monuments: Grasalkovičov palác (Bbratislava is the capital and largest city of Slovakia. in the past, the city called Prešporok. it has an area of 367,661 km2 on which live 420 000 . The city is the seat of the president, parliament, government, ministries and other offices. In Bratislava there is a lot of universities and high schools. historical monuments: Grasalkovičov palác ( sídlo prezidenta) Primaciálny palác Bratislavský castle Slovak national theatre - opera Dóm sv. martina Main square Hviezdoslavovo squar Slavín Through the city flows the river Danube, second largest european river, and separates the urban part of Petržalka from the other urban areas. Over the Danube river leads 5 bridges: Bridge lafranconi, a New bridge , The old bridge, The apollo bridge, The ports brige.


Bratislava je hlavné a zároveň najväčšie mesto Slovenska. V minulosti sa mesto volalo Prešporok. Má rozlohu 367,661 km² na ktorých žije 420 000 obyvateľov . Mesto je sídlom prezidenta, parlamentu, vlády, ministerstiev a iných úradov. V Bratislave sa nachádza mnoho univerzít a vysoký škôl. historické pamiatky: Grasalkovičov palác ( sídlo prezidenta) Primaciálny palác Bratislavský hrad Slovenské národné divadlo - opera Dóm sv. martina Hlavné námestie Hviezdoslavovo námestie Slavín Cez Bratislavu tečie rieka Dunaj, druhá najväčšia európska rieka, a oddeľuje mestskú časť Petržalka od ostatných mestských častí. Cez Dunaj vedie 5 mostov: Most lafranconi, Nový most , Starý most, Most apollo, Prístavný most.


Dovidenia, nashledanou, goodbye, addio.

Staňkov –Česká republika Vejano – Italia Horná Ždaňa - Slovensko

Czech republic1