Page 4

Андрій ГРЕЧИ ЛО ДО П И Т А Н Н Я П РО ГЕРБ К И Є В А В К ІН Ц І X V - К ІН Ц І Х У Л І СТ.

У радянській історіографії склався певний стереотип щодо герба міста Києва, який використовувався у кінці X V - кінці X V III ст. Зокрема, дослідниця В. Румянцева стверджувала, що в останні роки X V ст. місто “ отримало свій герб із сюже­ том, аналогічним зображенню на гербі Київського воєводства - “ ангела білого в червоному полі” , посилаючись при цьому на гербовник К.Несецького1. Щоправда, у самому гербовнику про міський герб взагалі не йшлося, а тільки подано опис земельного знаку, хоча приписування зображенню ангела чи архангела Михаїла ролі герба Києва також не було новим воно траплялось і раніше як у польських, так і українських публікаціях2. Д алі В.Румянцева виділяла в окреме поняття “ магістратську печатку” , на котрій було “ зображення руки, що тримає самостріл, який називали також “ кушею”3. Ана­ логічна сепарація понять “ міський герб” та “ магістратська печатка” зустрічається й у інших публікаціях дослідниці та в компіляціях з них4. Проте, подібний висновок не тільки не підтверджується джерелами, але й є безпідставним з точки зору тогочасного функціонального призначення герба. Ця помилка спричинена нерозумінням різниці між міським і те­ риторіальним знаком. Найважливішою суспільно-політичною функцією герба в цей період була роль символу самоврядування міста. На практиці вона зводилася здебільшого до застосування герба саме на міській печатці (у текстах грамот Х У -Х У ІІІ ст. “ герб” і “ печатка” фігурують як адекватні поняття). Міський знак також використовувався на прапорах, будівлях, ставився на

2 Д и в . х о ч а б: ЧС. — \Varszawa, 1883. — Т. IV . — Б. 61; Щ ербаківський

Д-

Р е л ік в ії старого київського самоврядування ок оли ц я . — К и їв, 1926. — С . 231.

//К иїв

та

його

Румянцева В. Эмблемы зем ель и городов Л евобереж ной У раины периода ф еодализм а. — К ., 1986. — С . 45. Д и в., н ап р и к лад : П анченко В. Герб К иева //К иївська старовина. — 1994. — № 3. — С . 96.

93

Profile for Aleksey Yankovskiy

1999 02 ntsh gerb  

Гречило Андрій. До питання про герб Києва в кінці ХV — кінці ХVІІІ ст. // Матеріали засідань іст. та археогр. коміс. НТШ в Україні. — 1999....

1999 02 ntsh gerb  

Гречило Андрій. До питання про герб Києва в кінці ХV — кінці ХVІІІ ст. // Матеріали засідань іст. та археогр. коміс. НТШ в Україні. — 1999....

Advertisement