Page 6

Герб міста Києва Олександр ОГЛОБЛИН Герб «К уш а ». З пе­ чатки К иївського магі­ страту. X V II століття. Герб * Архангел Михаїл ».

Публікується вперше

З а га л ь н о -є в р о п е й с ь к а п р а к ти к а д о д е р ­ ж у є т ь с я с т а р о ї к у л ь т у р н о ї т р а д и ц ії м іс ь ­ к и х ге р б ів . К о ж н е , н а д то -ж ви зн ач н е, м іс т о м а є свій власн ий ге р б . Ц ей ге р б н а л е ж и ть д а н о м у м іс то в і і т їл ь к и й о м у . Він в ід р із н я є й о го в ід ін ш и х м іс т . Він ста є іс то р и ч н о ю е м б л е м о ю ц ь о го м іс т а , й в ж и в а є ть ся в у с іх о ф іц ій н и х а к та х м іс ь к о ­ го у р я д у . С т а р е , ти с я ч о л іт н є м іс т о — ст о л и ц я У к р а їн и — К и їв — т а к о ж м ає св ій істо р и ч н и й ге р б . Я к щ о п и тан н я п р о К и їв с ь к у м іс ь к у печатку* м о ж н а вв аж ати з а б іл ь ш -м е н ш з 'я с о в а н е в іс то р и ч н ій н а уц і, то п р о герб м іс т а К и єв а ц ь о го не м о ж н а с к а з а т и . В н а ук о в ій л іт е р а т у р і є т іл ь к и о к р е м і п р и н а гід н і з га д к и й у ваги щ о д о ц ь о го п и та н н я. О т ж е , не в с і, н авіть о сн о вн і, м о м е н ти й о го в и с в ітл е н о . С п р а в а в т о м у , щ о К и їв м ав п р о тя го м с в о є ї б а г а т о в ік о в о ї іс т о р ії два ге р б и , які вж и в а л и ся в п евн ій іс то р и ч н ій п о с л і­ д о в н о с т і. Н а й ста р іш и й ге р б м . К и єв а , в ід о м и й н ам на м іс ь к ій п е ч а т ц і,— це т . з . « К у ш а » , л у к аб о а р б а л е т , с а м о с т р іл . З у с т р іч а є м о й о го в п е р ш е к о л о 1500 р о ­ к у , н а й п із н іш е — в 1770-х р р . Ц ей ге р б щ іл ь н о з в 'я з а н и й з К и їв с ь к о ю М а гд е б у р г іє ю . Є всі п ід ста в и д у м а т и , щ о він б ув в ста н о в л е н и й р а зо м з н а д а н н я м К и єв у м а г д е б у р г с ь к о г о п р а в а ', с е б т о не п із н і­ ш е д р у г о ї п о ло в и н и X V с т. (а , м о ж е , й р а н іш е , в часи В іт о в т а 2). В п лив н ім е ц ь ­ к о ї м іс ь к о ї п р а к ти к и т у т б е з п е р е ч н и й . П о х о д ж е н н я « К у ш і» н е в ід о м е . А л е , цей ге р б в ід н о в и в , на н аш у д у м к у , у X V с т о л іт т і с т а р у , щ е з часів К и їв с ь к о ї д е р ж а в и , т р а д и ц ію . Д а в н о в ж е в к а за н о б у л о на т.е, щ о « К у ш а » є м о д и ф ік а ц іє ю ста р о го к и їв с ь к о го « Т р и з у б а » , ц ьо го У п у б л ік а ц ії зб е р е ж е н о мовні й стилісти чні особливості о р и гін алу. П ід к р е сл е н н я в те к ­ сті — авто р ські. 4 «Н а ук а і су с п іл ь ств о » № 7 — 8

д и н а сти ч н о го з н а к у ск а н д и н а в с ь к и х Рю р и к о в и ч ів 3, с т а в ш е го д е р ж а в н и м ге р б о м К и їв с ь к о ї д е р ж а в и . З д р у г о г о б о к у , в л іт е р а т у р і п о д а н о д у м к у п р о т е , щ о в ід о б р а ж е н н я х р е с та на п ід ста в ц і е в о л ю ­ ц іо н у в а л о д о с и т ь д о в ги м і с к л а д н и м ш л я х о м (1 6 ти п ів е в о л ю ц ії) ч е р е з л у к д о с а м о с т р іл у (« Z n a k i p ie c re tn e ru s k ie . V it y h e ra ld y e rh e » . P a ris, 1862, т а б л . 5 ). О д н и м з етап ів е в о л ю ц ії х р е с та , м о ж л и в о , був « Т р и з у б » , д а л ь ш о ю е в о л ю ц іє ю й о го б у л а К и їв с ь к а « К у ш а » . Г о д і т е п е р с к а з а т и , чи т р а д и ц ія « Т р и зу б а » б е з п о с е р е д н ь о вп ли ­ н ула на к и їв сь к и й м ісц е в и й ге р б X V с т ., чи, м о ж е , « Т р и з у б » п ер е й ш о в у « К у ш у » ч е р е з як ісь р о д о в і ге р б и к н я з ів с ь к і (а б о ш л я х е т с ь к і). А л е ген е ти ч н и й з в 'я з о к « К у ш і» і « Т р и з у б а » є ц іл к о м ім о вір н и й , і й о го не в ід к и д а є й М . С . Г р у ш е в с ь к и й (« У к р а їн с ь к и й ге р б » — «Н а п о р о зі н о в о ї У к р а їн и » .— К ., 1918, с . 9 4 ). Д о ц ь о го с л ід д о д а т и с л у ш н е з а у в а ж е н н я в ід о м о го зн а в ц я у к р а їн с ь к о ї ге р а л ь д и к и Т о к ар ж е в с ь к о го -К а р а ш е в и ч а про т е , щ о «ви­ м о га ко н ч е п р и л іп и ти д о к о ж н о го ге р б а я к у сь н а зв у , б а ж а н н я з м а т е р іа л із у в а т и м а л ю н о к п о я сн е н н я м та н азво ю з щ о ­ д е н н о го чи п р и р о д н ь о го ж и ття з м у ш у в а ­ ли в д е я к и х в и п а д ка х п е р е м ін я т и ге р б , в ін ш и х м а л ю в а ти й о го ц іл к о м н е п р а­ ви льн о » (Я н з Т о к а р Т о к а р ж е в с ь к и й К а р а ш е в и ч . П о х о д ж е н н я і ге р б ге ть м а н а

1 Ф е о д а л ь н е й м іс ь к е право, згід н о з яким м істо зв іл ь н я л о ся в ід втруч ан ня й с у д у ф е о д а л ів . М а гд е ­ б у р з ь к и м правом К и їв к о р и стув а вся в ід по чатку X V с т о л іт т я , щ о б у л о п ід тв е р д ж е н о сп ец іальн и м п р и віле єм ли то в ськи х князів у 1494 р о ц і. 2 В іто в т (В іта у т а с , 1350— 1430) — велики й к н язь ли товський (1392— 1430). 3 Рю р и к (?— 879) — за р усь ко ю літо п и сн о ю л е ­ ге н д о ю , в атаж о к в ар язьки х д р у ж и н , який 862 р о к у захопив в л ад у в Н о вго р о д і і поклав початок д и н а с тії Рю ри кович ів. 4 То кар ж евськи й-К ар аш еви ч Ян — польський істо р и к -ге р а л ь д и с т.

49

1994 07 08 nis gerb  

Верба І. На стрімнині епохи. Публікація історичної довідки Олександра Оглобліна «Герб міста Києва» // Наука і суспільство. — 1994. — № 7–8....

1994 07 08 nis gerb  

Верба І. На стрімнині епохи. Публікація історичної довідки Олександра Оглобліна «Герб міста Києва» // Наука і суспільство. — 1994. — № 7–8....

Advertisement