Page 3

Володимир Панченко

ГЕРБ КИЄВА З д аєть ся , минули часи, коли історична у к р аїн с ьк а си м воліка в в а ж а л а с я чи­ мось сенсаційним , надто см іливим чи в за гал і незаконним . Т ак, три зуб В оло­ дим ира, синьо-ж овтий прапор, гім н «Щ е не вм ер л а У кр аїн а» з а р а з загал ьн о ви ­ зн ан і. Та це не озн ачає, щ о всі проблем и історичної атрибутики У країн и р оз­ в ’яза н і остаточно. В ітчизняна гер а л ь д и к а часто м ає не менш ц ік ав у історію, ніж три зуб чи синьо-ж овте знам ено. О дин із н ай давніш их сим волів — стар о ­ винний герб К иєва «А рхангел М ихаїл» — відноситься до X II ст., тим безгл у з­ дішою є відм ова від нього в часи «розвинутого соціалізм у». Д ехто не розуміє чи не хоче розум іти цінності національно-історичної сим воліки, доводиться сти­ катися з прим ітивним и поглядам и типу: «Х іба не все одно — арх ан гел чи к аш ­ тановий лист?» й д е т ь с я про те, що нині утрачене сприйняття міського герба, як пром овистої алегорії, щ о д а є стисле, чітке і точне уявлен н я про місто. Н а ­ сам перед це стосується давн іх, незал еж н и х від політичної кон ’ю нктури гербів із типовим сю ж етом, серед яких — і герб К иєва. Сьогодні чути голоси, щ о зак л и к аю ть повернути К иєву його історичний герб-реліквію . Звісно, м ож е виникнути питання: чи м ож е ц я стар о д авн я ем бле­ м а бути гербом столиці н езал еж н о ї У країн и ? Чи є в ній той глибокий зміст, яким би вона си м во л ізу в ал а місто, н азван е щ е наш ими предкам и « м атір ’ю міс­ там руським»? П ро це і піде мова. 1

Зн авц і сим воліки наголош ую ть, що герб К и єва походить із часів К иївської Р усі. Н а той час у Р уській д е р ж а ві почали ви окрем лю вати ся волості т а кня­ зівства, кож не з яких поступово ф орм увало свій характерн и й територіальний зн ак, який м али Г аличина, Ч ернігівщ ина, д еяк і інші зем лі. А ле дан и х про це до наш их днів дійш ло небагато, і вони, на ж а л ь , не за в ж д и вірогідні, тому дослідники змуш ені робити гіпотетичні припущ ення на основі нечисленних 94 Київська старовина

Profile for Aleksey Yankovskiy

1994 03 ks gerb  

Панченко Володимир. Герб Києва // Київська старовина. — 1994. — № 3. — С. 94–101.

1994 03 ks gerb  

Панченко Володимир. Герб Києва // Київська старовина. — 1994. — № 3. — С. 94–101.

Advertisement