Page 29

Вчилася в Другій Київській жіночій єпархіальній школі, закінчила 7 класів (1903), потім два роки—-в м. Одесі на жіночих педагогічних курсах, три роки — на Київських Вищих жіночих курсах. Була бібліоте­ каркою при сільбуді в селі Овечаному на Вінниччині. З серпня 1925 ро­ ку працювала в уманській газеті «Робітничо-селянська правда», завідувала книгозбірнею при Уманському краєзнавчому музеї. Л і­ тературну діяльність розпочала оповіданнями, нарисами, новелами в 1912 році в різних виданнях, зокрема в журналі «Шлях» (1918) та ін­ ших. З 1926 року перебувала членом спілки селянських письменників «Плуг». Друкувалася під різними псевдонімами — А. Катранова, Ганнуська Пірпикоза, Г. Байдаченко, А. К., Дід Супрун та інші в уман­ ській пресі протягом 20—30-х рр. У 1930 р. в Державному видавни­ цтві України видала збірку оповідань під назвою «Дочка молотобій­ ця» в серії «Масова художня бібліотечка». Нині живе в селі Будища Звенигородського району Черкаської області. Новелу «Ялина» уперше надруковано під криптонімом А. К. в журналі «Шлях» (1917, № 4 (червень), стор. 38). Подається за першодруком. ГРИЦЬКО Г Р И ГО РЕН К О (1867— 1924). Справжнє прізвище: Судовщикова Олександра Євгенівна. Українська демократична пи­ сьменниця кінця X IX — початку X X ст. Нарис «Одна ніч» уперше опубліковано в журналі «Літературнонауковий вісник» (1917, кн. IV ). Подається за виданням: Грицько Григоренко. Вибрані твори. Держлітвидав, К., 1959, стор. 389—395. В А С И Л Ь ГРИГОРОВИЧ ЧУ М АК . Народився 7 січня 1900 ро­ ку в містечку Ічні на Чернігівщині в родині бідного селянина. Закін­ чив церковнопарафіяльну школу, вищу початкову школу і Городнянську гімназію. В гімназії брав активну участь в літературному гурт­ ку, в журналі «Молодые всходы». 1919 року переїхав до Києва, працював відповідальним секретарем редакції журналу «Мистецтво», виступав на київських заводах з читанням власних поезій; під час петлюрівщини та денікінщини залишався в Києві на підпільній революцій­ ній роботі. В ніч з 20 на 21 листопада 1919 р. Чумака було схопле­ но на підпільній квартирі і розстріляно денікінською контррозвідкою. Перша збірка поезій Чумака «Заспів» вийшла в 1919 році уже після смерті поета. Автобіографічне оповідання «Бризки пролісок» уперше опубліко­ вано в журналі «Мистецтво» (1919, ч. З, червень, стор. 17—20). Подається за першодруком. А Н Д Р І Й І В А Н О В И Ч З А Л И В Ч И Й . Народився 14 жовтня 1892 року в селі Млинах, тепер Полтавської області, в родині бідня­ ків. З а революційну діяльність його було заарештовано в Харкові (1915) і заслано в Тургайськ разом з В. Коряком, Я. Довбищенком та Клусайсом, литовським революційним діячем, пізніше відомим письменником. Після 1917 р. повертається на Україну, редагує газету «Зіньківська народна управа», бере участь у повстанні проти геть­ манців та німецьких окупантів. 13 грудня 1918 р. загинув у Черніго­ ві під час повстання проти гетьманців. Літературна діяльність поча­ лась на засланні. В статті В. Коряка «Мак червоний» («Організація

265

Profile for Aleksey Yankovskiy

1971 chornozem pidvivsia zalyvchyi  

Заливчий Андрій. Автобіографічні новели // Чорнозем підвівся : збірка / упоряд., передм., прим. В. Півторадні. — К. : Молодь, 1971.

1971 chornozem pidvivsia zalyvchyi  

Заливчий Андрій. Автобіографічні новели // Чорнозем підвівся : збірка / упоряд., передм., прим. В. Півторадні. — К. : Молодь, 1971.

Advertisement