Page 45

тяжчим і в кінці давив його так сильно, як колись залізні лан­ цюги Вулкана. Прометей сидів на раді богів, а вони слухали спів мудрості, що плив з уст його. Пошана і любов окружали його; з безсмерт­ ними жив він у країні волі, світла, краси. Та як лиш глянув на перстень — знов лежить він прикований до скелі, а над його головою шумить лютий удар крил, знов чує хват пазурів вірла й жорстоке довбання клювом у своїм тілі. І закликав Титан до володаря світу: «О, безсильний боже, ти тільки знаєш ласку робить, а не біль втішати. Спомин на мою ганебну кару погорджує твоєю ласкою» 1. Чому цей переклад, незважаючи на його слабкі художні якості, все ж потрапив на одне з перших місць у журналі? Очевидно, тому, що в образі Прометея, богоборця і протестанта проти соціального зла, народи, ще вчора прикуті до скелі со­ ціального і національного поневолення, вгадували себе. Звер­ нення «Мистецтва» до міфічних образів у різноманітних жанрах не було випадковим, воно цілком пояснюється епохою, яку по­ рівнювали з героїчним грецьким епосом. „ „ . Другим після «Мистецтва» виданням, яке відір 4 грало певну роль у збиранні українських літера­ турно-мистецьких сил, був «Червоний вінок», котрий вийшов в Одесі незадовго до нападу денікінців на Україну: повідомлен­ ня про надходження цього збірника до редакції київського жур­ налу «Книгар» знаходимо в липнево-серпневому номері за 1919 р. 12 (очевидно, «Червоний вінок» вийшов у світ десь у черв­ ні того ж року). У критичній літературі цей збірник знайшов загалом позитивну оцінку 3, хоча й з деякими застереженнями. Збірник відкривався анонімною передмовою. (На думку С. А. Крижанівського, її написав проф. М. Слабченко; Л. Є. Вовчик-Блакитна припускає в цьому випадку авторство Антона Приходька, який належав до боротьбистів, брав активну участь у літературно-мистецькому житті років громадянської війни) 4. «Червоний вінок» увів в українську радянську літературу В. Еллана (йому належить у збірнику «поезія в прозі» — «Ук­ раїні») та В. Чумака (цикл поезій: «Червоний заспів», «Я по­ рву ті вінки», «Вперед», «Заклик» та інші). Зі сторінок «Черво­ ного вінка» на всю Україну пролунали класичні поезії Павла Тичини «На майдані» та «Як упав же він з коня». Співці «ук­ раїнського народу-титана» (як писалося в передмові до збір1 «Мистецтво», 1919, ч. 1, стор. 16. 2 «Книгар», 1919, ч. 23—24, стор. 1656. 3 «Історія української радянської літератури», К-, «Наукова думка», 1964, стор. 46; С. А. Крижанівський, Поезія «Червоних зор», «Українська мова і література», 1967, № 1, стор. 11. 4 3 листа Л. Є. Вовчик-Блакитної, що зберігається в автора посібника. 43

Profile for Aleksey Yankovskiy

1968 pivtoradni literatura  

Півторадні В. І. Українська література перших років революції (1917–1923). — Київ : Радянська школа, 1968. — 160 с., іл.

1968 pivtoradni literatura  

Півторадні В. І. Українська література перших років революції (1917–1923). — Київ : Радянська школа, 1968. — 160 с., іл.

Advertisement