Page 24

— 351 —

дав спробу охопити в художньому синтезі розвиток революції па Україні. Дієві особи—Іна („Україна“), Ти („український народ“), Чоловік („лідер червоних“), Яся („революція“)—повинні представ­ ляти головні активні сили в розвиткові революції на Україні. Але сухий алегоризм „Блакитного роману“ остільки заплутаний і ма­ лозрозумілий, ще до того й присмачений непотрібно-циничною еро­ тикою, що аж ніяк не дозволяє назвати „Блакитного роману“, за де-якими критиками, „твором незвичайної мистецької і ідейної вартости“. Грандіозну сюжетну схему тут Михайличенкові не вда­ лося виповнити живим і художньо-правдивим змістом, а тому вийшла невдала, мертвотна й штучна спроба, що не справляє помітного емоційного вражіння. Андрій Заливчий.

§ 414. Риси свіжого поетичного хисту появив А ндрій З а ­ л и в чий (1897— 1919), що загинув у революційній боротьбі з гетьманцями. У його „Автобіографичних новелах“, у стилі Тес­ ленкового лаконізму виконаних, відчуваються ознаки видатного новеліста, який уміє своїм особистим спостереженням надати шир­ шого художнього вмотивування, ширшого значіння. Ось чому де­ які його новели („їсти“, „Я утопився“, „З благородними дітьми“), відтворюючи в реалістично-мистецькій формі передреволюційне життя бідного селянина, звертають на себе увагу; вони далеко вище стоять од штучної й вишуканої манірности Михайличен­ кових творів. На превеликий жаль, передчасна смерть не дозво­ лила Заливчому розвинути й удосконалити цих багатонадійних мистецьких спроб. Григорій Косинка.

§ 415. 1. Типовим новелістом, який недавно ще побоювався більших тем і малюнків, виступає і Г р и го р ій К осинка (нар, 1899). Вийшовши з революційного українського села, Косинка (Стрі­ лець) уже в 1919 р. починає свої багаті спостереження й пережи­ вання оформлювати в художньому слові. З того часу маємо першу збірку його новел „На золотих богів“ (1922), і окремі його новели, що їх розкидано по журналах, переважно в київській „Новій Гро­ маді“: „Заквітчаний сон“, „Сорочка“, „Голова Ході“, „Зелена ряса“,.Але за останній час помічається потяг у Косинки до біль­ ших творів. На початку письменникові не хотілося відходити від імпресіоністичної маніри новеліста, а тому він звязуе кілька но-

Profile for Aleksey Yankovskiy

1924 doroshkevych zalyvchyi  

Дорошкевич О. К. Підручник исторії української літератури. — Х.­—К. : Книгоспілка, 1924. — 351, XII с. [зміст; сторінки, де згадується Андрі...

1924 doroshkevych zalyvchyi  

Дорошкевич О. К. Підручник исторії української літератури. — Х.­—К. : Книгоспілка, 1924. — 351, XII с. [зміст; сторінки, де згадується Андрі...

Advertisement