Page 23

— 345 —

з цих відомих, уже кваліфікованих творців живе все-ж таки ми­ нулими переживаннями і тому не може перетворити в своєму психичному єстві сучасну дійсність — новий суспільний побут, динамику революції, психику збуджених класів суспільства. Ось чому сучасна доба висуває й нових своїх співців. § 410. Молоді письменники в сучасній прозі. Серед письменників-прозаїків молодшої генерації ми можемо розрізнити кілька груп, як і серед сучасних поетів. Тільки тут ми це побачимо тієї розмаїтосте, того багатства тонів, бо в стелі художньої прози можна мислите менше варіацій та одмін. З одного боку, ми ма­ ємо письменників, що перебувають по-за певними суспільно-літе- " ратурними угрупованнями, як М ихайло Івч ен ко, Галина Ж урба, В а л е р ія н П ідм огильний, Г р и го р ій К осинка. З другого, почи­ нають велику ролю відогравати наші творці, що належать до цих угрупованнів і відбивають . їх мистецьку й суспільно-політичну ідеологію. Такий найвидатніший з сучасних белетристів М икола Х ви л ьови й (спілка „Гарт“). Сюди-ж можна зарахувати епізо­ дичну, фрагментарну творчість Г н а т а М и хай ли чен ка та А н­ д р ія З а л и в чого, що рано загинули. Такі письменники —„плужане“, що оце тільки появляють перші свої мистецькі спроби: Гордій Коцю ба, Ол. К опиленко, А ндрій П анів, П етро П а нч, Ів а н С енченко та ин. Нарешті, треба вказати на пан-футуристів, що тепер саме з охотою переходять на художню прозу; наслідки цього схилу ми, очевидно, матимемо пізніше, а поки-що згадаймо Гео Ш ку р у п ія, О лексу С л ісар ен к а, Воло­ д и м и ра Я рош енка. Михайло Івченко.

§ 411. 1. М ихайло Івч ен к о (нар. 1890) почав друкува­ тися після революції, але з самого її початку, тому в його пер­ ших оповіданнях (автор їх зве новелами) відбився ще старий, дореволюційний побут. 1919 р. виходить перша збірка Івченкових оповіданнів („Шуми весняні“), куди, правда, внесено не всі видруковані (як, напр., „Марійка“, „Легкий хліб“). Після де-якої перерви Івченко відновляє свою літературну діяльність драматичним етюдом „Сни землі“ та ліричними поезіями в прозі— „На світанку“, „Шелести“, у символістичних тонах виконаним^ (1921), штучними і невдалими. Потім автор друкує оповідання „Наступ“, „Горіли степи“ (1923) і готує до друку другу збірку сво­ їх творів, де вже відбивається новий післяреволюційний побут.

\

Profile for Aleksey Yankovskiy

1924 doroshkevych zalyvchyi  

Дорошкевич О. К. Підручник исторії української літератури. — Х.­—К. : Книгоспілка, 1924. — 351, XII с. [зміст; сторінки, де згадується Андрі...

1924 doroshkevych zalyvchyi  

Дорошкевич О. К. Підручник исторії української літератури. — Х.­—К. : Книгоспілка, 1924. — 351, XII с. [зміст; сторінки, де згадується Андрі...

Advertisement