Page 1

L ABERI NT O DEJATEPERDERPARADESCUBRIR Pas ar el al aber i nt o:

B

L apl ant ai mi t aunl aber i nt oj ar dí ncons ust í pi cass i met r í a yf uent es .S i nembar gol os vi s i t ant esporf uer al oper ci ben demaner adi s t i nt apors usf or mas ondul adas ,l i ger ez a,s i mpi ci dady l ost onoscál i dosdel amader a. Unavezqueent r enenel l aber i nt o,l osvi s i t ant est i enenque des cubr i ral osmodel osque per manecenens usni chos , pl i eguesdes t i nados .El públ i co esel quepas eayex pl or a,mi ent r as quel osmodel osper manecen pos eandoens usl ugar es . Dur ant es ur ecor r i do,l osvi s i t ant esvanaenf r ent ar s ea4el ement osci r cul ar escomol os f uent esenl osl aber i nt osr eal es , per oqueaquí t i enenl af unci óndebardecóct el es ,con envol vent edebancocor r i do. Es t oss onl osl ugar esder epos o, des del osqueel públ i copuede s egui rdi s f r ut andodel osmodel os , convi s t ashaci a3ni chos . El es paci ocent r al ,elnucl eodel l aber i nt oesdes t i nadoal backs t age,queper maneceabi er t o par ael públ i co. ‘ L af uent ecent r al ’cons i s t eenuna pl at af or ma,des t i nadaal model o pr i nci pal del acol ecci ónyel di s eñador .

A

A’

Es cal a1: 200

pl ant a

B’

s ecci ónAA’ s ecci ónBB’ al z adoent r ada

model oen3D Al eks andr i naI vayl ovaMar i nova|PAI I I|Pas ar el a|29. 02. 2012

pasarela panel 2  

modeloen3D alzadoentrada AleksandrinaIvaylovaMarinova|PAIII|Pasarela| 29.02.2012 planta A secciónAA’ secciónBB’

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you