Page 5

С А ДРЖ А Ј 1. ДРУШТВО И ГЕОГРАФИЈА__ _____________ 9 1.1 Друштвена географија, предмет проучавања и подела______________________ 10

2. ГЕОГ РАФСК А К АРТА__________________ 13 2.1 Појам карте и њен развој кроз историју___________________________________ 2.2 Елементи карте _______________________________________________________ 2.3 Картографска и географска мрежа_______________________________________ 2.4 Размер и размерник___________________________________________________ 2.5 Методе за представљање рељефа на карти________________________________ 2.6 Оријентација у простору________________________________________________

14 18 22 26 31 33

3. С ТАНОВНИШТВО_ _ ___________________ 37 3.1 Основни појмови о становништву________________________________________ 3.2 Природно кретање становништва________________________________________ 3.3 Миграције становништва_______________________________________________ 3.4 Структуре становништва________________________________________________ 3.5 Друштвено-економска структура становништва____________________________ 3.6 Савремени демографски процеси у Србији, Европи и свету__________________

38 42 46 50 54 59

4. НАС Е ЉА____________________________ 63 4.1 Појам и настанак првих насеља__________________________________________ 4.2 Географски размештај и положај насеља__________________________________ 4.3 Tипови насеља и урбанизација__________________________________________ 4.4 Унутрашња структура града и односи са околним простором________________ 4.5 Село и рурални процеси________________________________________________

64 68 73 78 82

5. ПРИВРЕ Д А__________________________ 85 5.1 Развој и подела привреде_______________________________________________ 86 5.2 Пољопривреда и географски простор____________________________________ 90 5.3 Индустрија и географски простор________________________________________ 95 5.4 Саобраћај, туризам и географски простор_________________________________ 99 5.5 Ванпривредне делатности_____________________________________________ 105 5.6 Развијени и неразвијени региони и државе у свету ________________________ 108 5.7 Одрживи развој______________________________________________________ 111

Profile for Aleksandra Stanisic

Geografija 6 udzbenik_Vulkan znanje  

Geografija 6 udzbenik_Vulkan znanje

Geografija 6 udzbenik_Vulkan znanje  

Geografija 6 udzbenik_Vulkan znanje

Advertisement