Page 22

У погледу образовне структуре приметна је разлика између развијеног и неразвијеног дела света. Она се огледа у писмености и степену завршеног образовања. У новије доба битан део ове структуре подразумева вештину коришћења компјутера и интернета као предуслова који омогућавају уклапање у савремено друштво. Развој дигиталне компетенције код ученика

САДА ЗНАM Савремене демографске процесе у Србији сагледавамо пратећи промене у природном прираштају, миграционим кретањима и структури становништва. Број становника на Земљи у другој половини 20. века нагло је порастао. Тај процес се назива демографска експлозија . Распоред становништва на Земљи је неравномеран. На северној хемисфери живи 90% популације, од тога највише у појасу од 20°–40° северне географске ширине. Механичко кретање светског становништва анализира се посматрањем емиграционих и имиграционих подручја. Правило је да економски развијене области привлаче велики број миграната. Просечна старост на нивоу света износи 29,6 година. Неразвијени делови света се одликују младим становништвом, док је у развијеним деловима старост знатно већа. У погледу расне структуре најбројнија је европеидна раса (43%), затим монголоидна (19%), па негроидна (7%). У религијској структури доминира хришћанство (34%), а следе га ислам (19%) и хиндуизам (14%). ЗНАМ, УМЕМ, РАЗУМЕМ 1. Зашто долази до наглог пораста броја становника на Земљи? 2. Које су одлике природног прираштаја становништва у Србији? 3. Које су последице емиграције младог становништва из Србије? 4. Која су највећа емиграциона и имиграциона подручја света? 5. Објасни структуру становништва света? 6. Какве су пројекције кретања светског становништва? 7. Које мере популационе политике се примењују у Србији? 62

КЉУЧНИ ПОЈМОВИ

број становника распоред становништва пројекције становништва популациона политика

Profile for Aleksandra Stanisic

Geografija 6 udzbenik_Vulkan znanje  

Geografija 6 udzbenik_Vulkan znanje

Geografija 6 udzbenik_Vulkan znanje  

Geografija 6 udzbenik_Vulkan znanje

Advertisement