Issuu on Google+

Welcome 1 Test for Unit 1

1.Преведи го зборот Hands down?

2.Што значи во превод реценицата Who’s that?

3.Написиго зборот на Англиски папагал?

4.Написиго зборот на Англиски добро утро?

5.Напишија реченицата на Англиски Како се викаш ?

6. Преведи го зборчето read?

7.Напиши го зборот на Англиски Пишува?

8. Децата одат секои ден во: А- School Б - Teacher В - Doll


Welcome 1 test for unit 1