Page 1

2015 Društvo aktivnih poti SPODNJA ZGORNJA GORTINA

varno MUTAMUTA-

[POVZETEK RAZISKAVE AKTIVNE POTI V OBČINI MUTA TER PREDLOG UREDITEV VARNIH ŠOLSKIH POTI] Predmet projekta je ureditev varne in za občane najbolj ugodne pešpoti na relaciji Spodnja Muta Zgornja Muta – Gortina, ki se bodo lahko kategorizirala kot varna šolska pot.Za ta namen je bila izvedena raziskava Aktivne poti v Občini Muta, v kateri so sodelovali starši osnovnošolcev in člani nevladnih organizacij, ki imajo sedež v Občini Muta. Cilj raziskave je bil pridobitev javnega mnenja o povezavah za peš promet na relaciji Sp. Muta- Zg. Muta – Gortina je Cilj projekta je podati smiselne predloge za umestitev površin za pešce, ki bodo v prihodnje povezovale nižinska naselja v občini Muta.


Naročnik raziskave Občina Muta Glavni trg 17, 2366 Muta

Udeleženci v raziskavi Osnovna šola Muta Šolska ulica 6, 2366 Muta in NVO s sedežem v Občini Muta Izvajalec raziskave Društvo varno aktivnih poti Robindvor 34, 2370 Dravograd

Avtorica raziskave Aleksandra Gantar dipl.ing. cestnega prometa Viri in literatura: Navodila za projektiranje kolesarskih površin Projektiranje površin za pešce Urbanistično planerska delavnica Muta 2011/12 Zakon o osnovni šoli Zakon o varnosti v cestnem prometu

OBČINA MUTA


Vsebina 1.

UVOD ..................................................................................................................... 1

2.

PEŠPOT: SP. MUTA – ZG. MUTA ............................................................................... 2

3.

STARA DELAVSKA POT .......................................................................................... 3 3.1. Slikovni opis poti .................................................................................................. 4 3.2. Predlog ureditve delavske poti .............................................................................. 6

4.

PEŠPOT OB OBČINSKI CESTI................................................................................... 8 4.1 Slikovni opis poti ................................................................................................... 9 4.2. Predlog ureditve ................................................................................................ 10

5.

PANORAMSKA POT ............................................................................................... 11

6.

KOLESARSKA IN PEŠ POVEZAVA ZGORNJA MUTA– GORTINA................................ 12 6.1 Trenutna situacija ............................................................................................... 13

7.

PREDLOG UREDITVE ZA KOLESARSKI IN PEŠ PROMET GORTINA -MUTA ................ 14 7.1. Sprememba namembnosti kolesarske površine.................................................... 14 7.2 Omejitev hitrost na 30 km/h .................................................................................. 15 7.3 Omejitev motornega prometa ............................................................................... 15 7.4 Uvoz v industrijsko cono po lokalni cesti ............................................................... 15 7.5 Pločnik na Gortini ................................................................................................ 17 7.6 Pločnik na šolski ulici ........................................................................................... 18

8.

KAKO DO VARNIH ŠOLSKIH POTI ? ........................................................................ 20 8.1 Šolski prevozi ..................................................................................................... 20 8.2 Predlog ukrepov za optimizacijo šolskih prevozov 2015/2016/2017 ......................... 21


Povzetek raziskave aktivne poti v občini Muta ter predlog UREDITEV VARNIH ŠOLSKIH POTI Maj 2015

1. UVOD V občini Muta se zavedajo, da je za vsakodnevno hojo v šolo ali po opravkih, potrebna varna in povezana infrastruktura, zato so se odločili za izvedbo raziskave Aktivne poti v občini Muta. Varne in povezane kolesarske in peš površine so pogoj za spodbujanje zdravih potovalnih navad občanov. Raziskava Aktivne poti v občini Muta je pokazala, da si od 152 vprašanih kar 42 staršev z 71 otroci, želi spremeniti potovalne navade. Rezultat kaže, da

ljudje že razmišljajo, da je

vsakodnevna hoja v šolo/službo ali kolesarjenje del zdravega življenjskega sloga. Potovalne navade občanov so prvi pokazatelj gibanja znotraj nekega okolja. Nakažejo nam trende življenjskega sloga občanov. Iz grafa je razvidno, da imajo učenci in njihove družine zelo pestre potovalne navade. Največje odstopanje se vidi pri pešačenju in vožnji z avtomobilom. Zjutraj starši otroke pripeljejo do šole, iz šole pa pridejo peš. Prav tako je veliko družin z mešanimi potovalnimi navadami.

47

50 45 40 35

35

34 27

30

31

25

20

22

16

20

V šolo Iz šole

15 10 5 0

Peš

Avtomobil

Šolski prevoz

Mešane navade

Potovalne navade niso konstantne Po tej raziskavi, je smiselno povezati

nižinska naselja s peš potjo, saj ima

že sedaj veliko

občanov/družin mešane potovalne navade. V kolikor se bo v vrtcu in šoli spodbujalo k uporabi alternativnih prometnih sredstev (kolo, peš) se lahko v 5 letih delež pešcev v občini Muta poveča za 20%.

1


Povzetek raziskave aktivne poti v občini Muta ter predlog UREDITEV VARNIH ŠOLSKIH POTI Maj 2015

2.

PEŠPOT: SP. MUTA – ZG. MUTA

Pridobivanje javnega mnenja o povezovanju Spodnje Mute in Zgornje Mute s peš potjo je potekalo tako, da so bile podane štiri variante poti in predlog po izbiri posameznika. Začetek vseh poti je na Trgu spodnja Muta, končajo pa se pred osnovno šolo. Varianta1 (V1), poteka po stari delavski poti. Varianta 2 (V2) je panoramska pot. Varianta 3 (V3) poteka vzporedno z lokalno cesto. Varianta 4 (V4) je že obstoječa šolska pot.. Varianta 5 so predlogi s strani občanov.

V raziskavo dodan zemljevid poti

Rezultati raziskave

Oznaka V1 V3 V4 V2 V5

Ime pešpoti Delavska pot Pot ob cesti Šolska pot Panoramska pot Predlog občanov

Izbira poti Sp. Muta - Zg. Muta 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

2

Odstotek 30% 26% 23% 18% 2%


Povzetek raziskave aktivne poti v občini Muta ter predlog UREDITEV VARNIH ŠOLSKIH POTI Maj 2015

3. STARA DELAVSKA POT Predlog številka ena se je pri anketirancih izkazal za najboljšo rešitev. Pot od Trga Spodnja Muta do Osnovne šole je dolga caa. 0,80 km ima 50 n.m. višinske razlike. Od Trga Spodnja Muta poteka urejena pešpot mimo Gostilne Teamaut po levem bregu potoka Bistrice do mostu pri Kovačiji. Od tu naprej poteka neurejena pešpot do Zadruge. Pot poteka pretežno po javnih površinah.

3


Povzetek raziskave aktivne poti v občini Muta ter predlog UREDITEV VARNIH ŠOLSKIH POTI Maj 2015

3.1. Slikovni opis poti

Pot ob desnem bregu potoka Bistrica je povezana od gostilne Timeout do Kovačije. Pri Kovačiji je most čez potok Bistrica.

Urejena pešpot se konča pri prečkanju mosta. V kolikor želimo na Zgornjo Muto naprej vodi uhojena steza.

Urejena je pešpot proti stari Kinodvorani.

Pot nas vodi mimo hiše in se začne vzpenjati.

Največji vzpon na začetku poti

4


Povzetek raziskave aktivne poti v občini Muta ter predlog UREDITEV VARNIH ŠOLSKIH POTI Maj 2015

Pot po gozdu z dvema manevroma

Vrh poti pri Zadrugi

Ozek prehod na dvorišče Zadruge

Dvorišče zadruge

Dvorišče zadruge

Prihod na lokalno cesto

5


Povzetek raziskave aktivne poti v občini Muta ter predlog UREDITEV VARNIH ŠOLSKIH POTI Maj 2015

3.2. Predlog ureditve delavske poti Predlogi ureditev se nanašajo in upoštevajo: Urbanistično planersko delavnico Muta 2011/2012 in smernice za načrtovanje infrastrukture za pešce. Da se zadosti osnovnim tehničnim vidikom u umeščanja steze za pešce v naravno okolje se upošteva: 

Minimalna širina poti

osvetlitev

širina in naklon stopnišč in klančin

ograja,

vzdrževanje,

dodatna oprema (klopi, koši itd).

Potek steze za pešce ostane na že obstoječi trasi. 1. Od mosta pri Kovačiji do stopnic, ki vodijo v gozd : naravni material v širini 2 m

Širitev steze

Predlog: Uporaba istega materiala kot pri Kovačiji Muta

2. Prvi vzpon: širitev stopnic in ograja

Problem: naklonom

Neurejene

stopnice

z

velikim

Predlog: Kamnite stopnice z leseno ograjo

6


Povzetek raziskave aktivne poti v občini Muta ter predlog UREDITEV VARNIH ŠOLSKIH POTI Maj 2015

3. Postavitev ograje in osvetlitev poti

Trenutno stanje

Predlog: lesena ograja

4. Vodenje pešcev od Zadruge do lokalne ceste po državnem ozemlju (trenutno je tam vrt in parkirišča).

7


Povzetek raziskave aktivne poti v občini Muta ter predlog UREDITEV VARNIH ŠOLSKIH POTI Maj 2015

4. PEŠPOT OB OBČINSKI CESTI Drugi najbolj pogost odgovor je bila . peš pot , ki poteka od Trga Spodnje Mute do osnovne šole ob občinski cesti. Dolžina poti je caa. 0.83 km in ima 50 m.n.v. Pešpot zahteva večje

finančne vložke zaradi širitve ceste. Zaradi strmega klanca in večjega

prometa ob koničnih urah pa je strah pred naletom vozil s strani pešcev velik.

8


Povzetek raziskave aktivne poti v občini Muta ter predlog UREDITEV VARNIH ŠOLSKIH POTI Maj 2015

4.1 Slikovni opis poti

Most čez potok Bistrica

Pogled na najbolj zožen del lokalne ceste Ob Bistrici na relaciji Sp.-Zg. Muta

Odcep na šolsko pot na začetku Flisove ulice

Ozka Flisova ulica: lokalna cesta

Odcep na Flisovo ulico, ki je zaprta za pešce.

9


Povzetek raziskave aktivne poti v občini Muta ter predlog UREDITEV VARNIH ŠOLSKIH POTI Maj 2015

Iz Ulice na klancu: cerkve.

na stezo, ki vodi mimo

Ulica na Klancu: Lokalna cesta

4.2. Predlog ureditve Predlogi ureditev se nanašajo na raziskavo aktivne poti v občini Muta, Urbanistično planersko delavnico Muta 2011/2012. Pri tem se upoštevajo smernice projektiranja površin za pešce. Da se zadosti osnovnim tehničnim vidikom varnosti pešcev v cestnem prometu se upošteva: 

Zadostna širitev lokalne ceste

Prostorske zahteve pešcev- prometni profil

Postavitev vertikalne in horizontalne signalizacija

Osvetlitev

Stopnice, ograja

Vzdrževanje (zimska služba)

Dodatna oprema (klopi, koši itd)

10


Povzetek raziskave aktivne poti v občini Muta ter predlog UREDITEV VARNIH ŠOLSKIH POTI Maj 2015

5. PANORAMSKA POT Panoramska pešpot, ki bi bila namenjena tudi za turistične namene poteka od Trga Spodnja Muta po lokalni cesti Ob Bistrici. Na križišču lokalnih cest Ob Bistrici (šolska pot) in Ceste na Klancu za hišo pešpot zavije na travnik. Pot se nadaljuje ob gozdu do Zdravstvene postaje.

SITUACIJA:

Iz lokalne ceste, za hišo je urejena steza Predlog Panoramske poti,

Steza mimo hiše

Stezo krasijo kamnite skolpture

je novogradnja na lastniški parceli. Občina in lastnik parcele se

dogovorita o odkupu in spremembi namembnosti. Panoramska pot vsebuje tehnične elemente, katere morajo najprej urediti strokovnjaki (geodet, arhitekt, gradbenik).

11


Povzetek raziskave aktivne poti v občini Muta ter predlog UREDITEV VARNIH ŠOLSKIH POTI Maj 2015

6. KOLESARSKA IN PEŠ POVEZAVA ZGORNJA MUTA– GORTINA V letu 2011/12 je bila izvedena Urbanistično planerska delavnica Muta v kateri so sodelovali študentje arhitekture ter študentje geodezije in gradbeništva. Swot analiza na področju prometa je pokazala, da je prednost občine Muta: dobro rešen regionalni promet, slabost: nepovezanost med naselji in neurejene šolske poti. Na sliki je prikazana širitev naselij in smer širitve le-teh. Poseljenost Gortine se širi, prav tako poseljenost na Zg. Muti, zaradi tega je v prihodnje potrebno razmišljati tudi o povezavi za peš promet in varnih šolskih poteh.

Problem ureditev kolesarske in peš površine na Gortini zaradi poseljenosti

Širitev naselja na Zgornji Muti: Še možna ureditev površin za pešce in kolesarje

12


Povzetek raziskave aktivne poti v občini Muta ter predlog UREDITEV VARNIH ŠOLSKIH POTI Maj 2015

6.1 Trenutna situacija Od Gortine do Mute vodi površina namenjena kolesarjem. Trasa poti je najkrajša možna pot, njena dolžina znaša 3 km. Dvosmerna kolesarska steza ločena od vozišča je povezovalna pot, ki jo uporabljajo predvsem domačini. Trenutno se na kolesarski stezi gibljejo kolesarji, pešci, matere z vozički, otroci s skiroji , rolerji, itd.

Trenutne kolesarske površine od Gortine do Mute Zakon o pravilih cestnega prometa v 83. členu določa, da smejo hoditi pešci po kolesarski poti ali stezi, vendar tako, da ne ovirajo kolesarjev in voznikov koles s pomožnim motorjem. Po teh pravilih je pešec na hierarhični lestvici najnižje. Njegova varnost v cestnem prometu je na najnižji ravni.

13


Povzetek raziskave aktivne poti v občini Muta ter predlog UREDITEV VARNIH ŠOLSKIH POTI Maj 2015

7. PREDLOG UREDITVE ZA KOLESARSKI IN PEŠ PROMET GORTINA MUTA Z »mehkimi ukrepi«, ki ne terjajo velikih finančnih vložkov lahko zelo povečamo varnost pešcev na relaciji Gortina – Muta. Predlagani ukrepi se nanašajo na Navodila za projektiranje kolesarskih površin ter Načrtovanje infrastrukture za pešce.

7.1. Sprememba namembnosti kolesarske površine Sprememba namembnosti kolesarske steze in poti v površino za pešce in kolesarje z namenom da bodo pešci in kolesarji enakovredni udeleženci v cestnem prometu.

Iz grafa je razvidno, da

kolesarska steza na relaciji Gortina –Muta ne presega zapisanih omejitev.

. Graf: Mešane površine za pešce in kolesarje

II-40 Kolesarska steza

II-42 Steza za pešce in kolesarje

14


Povzetek raziskave aktivne poti v občini Muta ter predlog UREDITEV VARNIH ŠOLSKIH POTI Maj 2015

7.2 Omejitev hitrost na 30 km/h Omejitev hitrosti se začne pri Gostišču »Pri Mesarju« in konča na križišču občinskih cest 274011 in 274031. Z zmanjšanjem hitrosti, se zadosti ukrepu »Sharrow« , kjer so kolesarji in motorni promet enakovredni udeleženci v cestnem prometu. Talne oznake se začnejo na koncu kolesarske steze in končajo Pri Mesarju.

Cona umirjenega prometa do konca kolesarske steze do gostšča Pri Mesarju

Označbo je potrebno ponovit 3x na medsebojni razdalji 10 m.

7.3 Omejitev motornega prometa Z omejitvijo tovornega in tranzitnega prometa skozi center Gortine, bo gostota vozil manjša. Pešci in kolesarji bodo bolj varni.

II-Prepovedan promet za tovorna vozila

7.4 Uvoz v industrijsko cono po lokalni cesti Zaradi prepovedi prometa za tovorni promet v center Gortine, je dobro, da se uredi dovoz do industrijske cone po drugi lokalni cesti. Le-ta voznikom ne predstavlja bistveno daljše poti od trenutne poti. 15


Povzetek raziskave aktivne poti v občini Muta ter predlog UREDITEV VARNIH ŠOLSKIH POTI Maj 2015

Usmerjanje tovornega prometa v Industrijsko Prihod v Inustrijsko cono pri Kapelici cono Gortina

16


Povzetek raziskave aktivne poti v občini Muta ter predlog UREDITEV VARNIH ŠOLSKIH POTI Maj 2015

7.5 Pločnik na Gortini Pločnik se začne tam, ko se konča kolesarska steza. Ker je cesta ozka, urejena zemljišča do vozišča je težko umestiti pločnik zadostne širine. Trasa pločnika lahko poteka po desnem ali levem robu vozišča v širini od 0.8 m – 1,0m.

Pločnik mimo pekarne, sharrow sistem in omejitev hitrosti na 30 km/h

Pločnik po desnis strani, sharrrow sistem in omejitev hitrost na 30 km/h

17


Povzetek raziskave aktivne poti v občini Muta ter predlog UREDITEV VARNIH ŠOLSKIH POTI Maj 2015

7.6 Pločnik na šolski ulici V Občini Muta se že na prvi pogled opazi večje število novogradenj.

Dobro je, da mladi ne

odhajajo. Občina naj poskrbi, da se bo razvijala po novih smernicah, da se bodo prebivalci v njej dobro in varno počutili. Glede na poseljenost Mute, lahko v prihodnosti pričakujemo, da bo Šolska ulica ena bolj prometnih cest. Da se občina izogne problema ozkih cest, na katerih ni prostora za pešce

naj

čim prej uredi pločnike.

Površina za pešce se lahko tudi nariše na vozišče z

neprekinjeno 10 cm široko črto. Praktični primer je novo gradnja na Šolski ulici, ki sega do vozišča. Asfaltirano vozišče je že danes preozko za normalno vodenje motornega prometa, kolesarjev in pešcev.

V letu 2013 ni še nobenega objekta

V letu 2015 že trije novi stanovanjski objekti 18


Povzetek raziskave aktivne poti v občini Muta ter predlog UREDITEV VARNIH ŠOLSKIH POTI Maj 2015

Smiselno je, da se ulica uredi na podoben način kot na Gortini, pri tem se upošteva prosti profil pešca, ki je prikazan na sliki spodaj.

Ureditev pločnika od križišča občinskih cest kot je prikazano na sliki. Trasa pločnika sega do prometnega znaka, ki nakazuje konec kolesarske poti.

Izgradnja pločnika v širini 1,2 m. ,da se bo v prihodnje zadosti varnosti pešcev in kolesarjev

19


Povzetek raziskave aktivne poti v občini Muta ter predlog UREDITEV VARNIH ŠOLSKIH POTI Maj 2015

8. KAKO DO VARNIH ŠOLSKIH POTI ? Osnovno šolo obiskuje okoli 70% učencev, ki so upravičeni do šolskih prevozov. V anketi Aktivne poti je na vprašanje Kako po navadi potujete v šolo? odgovorilo 56 družin, ki so upravičene do šolskih prevozov. Iz analize podatkov je bilo razvidno, da kar nekaj družin, ki so upravičene do

Število oseb

brezplačnih šolskih prevozov, le-teh nikoli ne izkoristi. 50 40 30 20 10 0

11% V šolo

14%

Avtomobil Šolski prevoz

75%

Iz šole

Avtomobil in šolski prevozi

Graf: Potovalne navade upravičenih do šolskih prevozov

8.1 Šolski prevozi Plan proračuna občine Muta za l. 2015 v Bilanci odhodkov pod točko 19 IZOBRAŽEVANJE – 1906 Pomoč šolajočim v postavki 190281 Prevoz učencev OŠ Muta v letu 2015 namenja 158.067,00 €. Sredstva so namenjena za izvajanje prevozov osnovnošolcev po naslednjih 11 trasah: TRASE BREZPLAČNIH ŠOLSKIH PREVOZOV 2014/2015 1. GORTINA (Vrata) – MUTA (1) 2. GORTINA (Vrata) – MUTA (2) 3. GORTINA (cerkev) – MUTA (1) 4. GORTINA (cerkev) – MUTA (2) 5. SV. PRIMOŽ (Zavernik) – MUTA 6. SV. PRIMOŽ (Ot) – MUTA 7. SV. JERNEJ - MLAKE – MUTA 8. B. JAREK – MUT 9. PERNICE – MUTA 10. PODLIPJE – MUTA 11. SP. MUTA – ZG. MUTA

20


Povzetek raziskave aktivne poti v občini Muta ter predlog UREDITEV VARNIH ŠOLSKIH POTI Maj 2015

Za Občino Muta v letu 2015 predstavljajo Šolski prevozi 158.067,00 € stroškov ali 14.369,72 €/relacijo. Po podatkih raziskave Aktivna pot v šolo se je izkazalo da 14% upravičencev nikoli ne izkoristi brezplačnih prevozov. Zaradi neizkoriščenosti šolskih prevozov in velikega stroška občine, bi bilo smiselno da se ukrepa še pred novim šolskim letom.

8.2 Predlog ukrepov za optimizacijo šolskih prevozov 2015/2016/2017 UKREP 1: Terenska raziskava šolskih prevozov 

trase, dolžine in postajališča po posameznih linijah.

UKREP 2: Uvedba Vloge za Uveljavljanje pravice do brezplačnih prevozov 

razpisovanja števila tras ali kilometrine šolskih prevozov,

morebitno združevanje tras.

UKREP 3: Uvedba in sprejem Pravilnika o organiziranju šolskih prevozov in povračilu stroškov prevoza v Občini Muta.

Z ukrepi, ki ne bodo vplivali na upravičene do šolskih prevozov se lahko prihrani proračunska sredstva v višini 15.000,00 €/leto. Sredstva se vsako prihodnje leto nameni za ureditev VARNIH ŠOLSKIH POTI.

21

Predlog ureditev varnih šolskih poti v občini Muta  

Predmet projekta je ureditev varne in za občane najbolj ugodne pešpoti na relaciji Spodnja Muta - Zgornja Muta – Gortina, ki se bodo lahko...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you