Page 1

dojrzałość (noun) maturity, ripeness a egzamin dojrzałości the school-leaving exam głąb (noun) 1 głębia depth, profundity: Temu wierszowi brak głębi i mądrości. The poem lacks depth and wisdom. a w głębi duszy deep down/at heart; b głębia jego miłości the depth of his love; 2 (bot.) kapusty stump gęba (pot.) (noun) trap, mug miejsce (noun) 1 punkt w przestrzeni place [pleɪs], spot [spɒt]: To jest właśnie miejsce, gdzie się to wydarzyło. This is the place/the spot where it happened. a miejsce kultu a place of worship; 2 wolna przestrzeń room [ru:m], space [speɪs];: Szafa zajmuje zbyt dużo miejsca. The wardrobe takes up too much room.; 3 przestrzeń do siedzenia, krzesło seat [si:t], place [pleɪs]: Czy to miejsce jest zajęte? Is this seat taken? a brak wolnych miejsc fully booked miejski (adjective) urban, town : rada miejska the town council prawa miejskie civic rights przejazd (verb) 1 jazda journey, passage a opłata za przejazd fare: Jestem tu tylko przejazdem. I'm only just passing through here.; 2 miejsce, gdzie się przejeżdża, np. tory kolejowe crossing a przejazd kolejowy level crossing uczulić (verb) 1 uwrażliwić make sb sensitive to; 2 wywołać uczulenie cause allergy uczulony = uczulić :2 allergic: On jest uczulony na koty. He is allergic to cats. użytek (verb) 1 użytkowanie, używanie use: To jest do mojego własnego użytku. It's for my own use. a do użytku zewnętrznego/wewnętrznego for external/for internal use; b rzeczy osobistego użytku personal belongings; 2 (noun) użytki - tereny pod uprawę arable land używany (adjective) = użytek :1 used, second-hand

density /'densətɪ/ (noun) gęstość, zagęszczenie a the density of population gęstość zaludnienia; b the density of water (fiz.) gęstość wody desert (noun) 1 pustynia: the Sahara Desert Pustynia Sahara; 2 (verb) opuścić, uciec (od): This man has deserted his family. Ten człowiek opuścił swoją rodzinę. a to desert from army zdezerterować z wojska ease (noun) 1 łątwość: They climbed overthe wall with ease. Z łatwością pokonali mur.; 2 wygoda, spokój a to have a life of ease mieć wygodne i spokojne życie; b to feel ill at ease czuć się skrępowanym excavate (verb) 1 kopać, wydobywać a to excavate for coal wydobywać węgiel; 2 prowadzić wykopaliska: The archeological epedition excavated ancient ruins. Wyprawa archeologiczna

odkopała starożytne ruiny. excavation (noun) = excavate :2 prace wykopaliskowe, wykopaliska, wykopywanie, wydobywanie excavator (noun) = excavate :1 koparka hostile (adjective) wrogi a a hostile look wrogie spojrzenie; b the hostile aircraft samolot/samoloty nieprzyjaciela landlady (noun) właścicielka małego hotelu lub domu z pokojami gościnnymi powder (noun) 1 proszek a baking powder proszek do pieczenia; b soap powder proszek do prania; c gunpowder proch strzelczniczy; d facepowder puder do twarzy; 2 (verb) upudrować: She powdered

her face. Upudrowała sobie twarz. scorch (verb) przypiekać, przypalić, spalić: I scorched my blose when I ironed it. Przypaliłem bluzkę

podczas prasowania. The grass was scorched by the hot sun. Gorące słońce wypaliło trawę. zealous (adjective) gorliwy, pełen zapału a a zealous worker gorliwy pracownik

TLex  
TLex  

Pierwsza próba stworzenia bardziej profesjonalnego słownika, niż w Wordzie. Podoba mi się taka "zabawa" :]

Advertisement