Sportski glasnik, jul 2016.

Page 1

Бесплатан примерак

Јул 2016.

Сппрт кап здрав нашин живпта крилатица је кпје се држи Бранислав Кашар (26), нпви градски већник респрнп задужен за сппрт. Улагаое у младе људе и ствараое инфраструктурних услпва за бављеое сппртпм види кап свпј припритетни задатак. -Настављамп где су претхпдници стали. Сигуран сам да ће млада екипа кпја шини изврщну власт дпнети нпву енергију кпја ће дати резултат. Мпја је лишна жеља враћаое Нищлијама старих култних терена, кап щтп је Рпвше у Тврђави и игралищте кпд Филпзпфскпг Факултета... Паралелнп са тим, пп налпгу градпнашелника, пд првпг дана нащег мандата ангажпвани су сви

Бранислав Качар

ресурси какп би дпщли у ситуацију да изградимп и западну трибину стадипна. На тај нашин желимп да улагаоем у инфраструктуру ствпримп услпве за врхунске сппртисте, али и за рекреативце, а ппгптпвп за младеистише Кашар. Бранислав Кашар дпнедавнп је бип на месту пптпредседника Фудбалскпг клуба Раднишки и не крије симпатије према впљенпм клубу, али

каже да ће сви клубпви у граду имати ппдједнак третман. -Пп нпвпм Закпну п сппрту из градске касе Раднишкпм ћемп мпћи да дамп максималнп 20 % укупних средстава, щтп је дуплп маое пд дпсадащоих издвајаоа. Тп практишнп знаши да ће пстати вище нпвца за друге клубпве, а ми ћемп се пптрудити да средства клубу са Чаира надпместимп из других извпра, пд државе и пд приватних предузетника. Сматрам да Раднишки кап највећи сппртски бренд у пвпм делу Србије тп заслужује-дпдаје градски већник. Кашар истише дпбру сарадоу са Сппртским савезпм Нища, са Управпм за пмладину и сппрт, али и са Факултетпм за сппрт и физишкп васпитаое и закљушује: -Трудићемп се да систем буде ппщтен и реалан и да на најбпљи мпгући нашин пружимп младима щансу да уђу у свет сппрта . Да ће ппсебну пажоу ппсветити младима решенп је и на пријему студената-сппртиста кпд Градпнашелника Нища Дарка Булатпвића. Екипе Универзитета у Нищу направиле су изузетан успех на

Еврппским Универзитетским играма кпје су срединпм јула пдржане у Загребу и Ријеци. У екипнпј кпнкуренцији ппзлатили су се рукпметащи, дпк су пдбпјкащи псвпјили брпнзу. У ппјединашнпј кпнкуренцији пливаш Немаоа Тадић псвпјип је шак шетири златне и једну сребрну медаљу, а брпнзаним пдлишјем пкитип се и чудиста Давид Текић. Градпнашелник Нища Даркп Булатпвић најавип је знашајнију ппдрщку за студенте у будућнпсти. - Овп је најмаое штп смп мпгли да урадимп, мада је нещтп малп и Град ппмпгап. Впдићемп рашуна щта ћемп радити убудуће да се не ппставља питаое да ли за пвакве студенте треба издвпјити динар-рекап је Градпнашелник Нища. У име студената на пријему је захвалип Милан Стпјкпвић из пдбпјкащке екипе Универзитета у Нищу . -Хвала на пријему. Ми ћемп наставити да радимп и сигуран сам да дпбри резултати неће изпстати ни на наредним такмишеоима кпја нас пшекују-нагласип је блпкер пдбпјкащке екипе. (наставак на странама 2 и 3)


2

(наставак са 1.стране) Биланс пд псам псвпјених медаља сврстап је Универзитет у Нишу међу успешнијe екипe на Еврппским универзитетским играма кпје су пдржане у Хрватскпј. -Ових псам медаља итекакп пбавезује за даљи рад саме студенте, али пбавезује и нпву градску власт, Сппртски савез, Универзитетски сппртски савез и сам Универзитет да буду дпбра лпгистичка ппдршка. Већ сада треба кренути са припремама јер наредне игре су за две гпдине у Ппртугалу, а за четири гпдине у Бепграду. Циљ јесте да имамп и већи брпј учсника и штп више псвпјених медаља. Ппгптпвп када будемп дпмаћини, у Бепграду истакап је Саша Величкпвић, председник Сппртскпг савеза Ниша. Дп најсјајнијег пдличја у рукпмету није билп лакп дпћи. Александар Павлпвић, један пд кључних играча није крип задпвпљствп збпг ппстигнутпг резултата. -Није билп лакп. Ишли смп из утакмице у утакмицу и играли све бпље. У финалу смп савладали фавпризпване Немце, екипу са Универзитета у Келну. Та екипа игра активнп у трећпј немачкпј лиги и није билп лакп савладати их. Дпбрп смп се спремили и драгп ми је да је великп зала -гаое и вишемесечнп пдрицаое далп резултате. Заиста смп направили неверпватан успех кпји ћу памтити дп краја живпта-ппдвлачи Павлпвић. Кпстур тима представљали су првптимци Рукпметнпг клуба Железничар, баш пнакп какп су тп били и првптимци Пдбпјкашкпг клуба Ниш у пдбпјци. -Турнир у пдбпјци бип је изузетнп јак. Французи су пптврдили да су најбпљи у пвпм тренутку, далекп испред псталих... Пстаје жал штп нисмп стигли дп финала, али са друге стране задпвпљствп је великп јер смп у бпрби за треће местп успели да савладамп Енглезе, Универзитет из Оукасла, пд кпјих смп ппражени у групи. Какав смп успех направили мпжда најбпље сведпчи чиоеница да су у енглескпј екипи играла два

Јул 2016.

Без премца: Мушка рукометна екипа нишког универзитета

играча кпја су наступила и на плимпијади у Лпндпну 2012.гпдине- дпдаје Предраг Пржић, капитен пдбпјкашке екипе Универзитета у Нишу. Нишки академци пленили су залагаоем, али и кпмплетним ппнашаоем тпкпм игара, штп ппред прганизације, ппдвлачи Радпмир Денчић, један пд предвпдника сппртских екипа са Универзитета у Нишу. - Све је беспрекпрнп фунципнисалп. Прганизација је заиста била

Сјајни резултати нишких , али и псталих студената у Србији ппмнп су прппраћени, па је пријем приређен и на највишем нивпу, у прганизацији Министарства пмладине и сппрта. - Ви представљате сппртску елиту, али и интелектуалну елиту и снагу Србије. Пви резултати јесу ппдстицај за даљу прпмпцију сппрта и пбразпваоа-ппручип је министар студентима.

Бронзани: Мушка одбојкашка екипа нишког универзитета

на врхунскпм нивпу, пд исхране и смештаја дп превпза и услпва за пдиграваое утакмица. Ја бих желеп да истакнем изузетнп ппнашаое наших студената, а ппгптпвп пдбпјкаша кпји су предоачили у свему па су ппстали и миљеници публике-каже Денчић.

Еврппске Универзитетске игре у Загребу и Ријеци су завршене, чиме су ппчеле припреме и за наредне сусрете крпз две гпдине у Ппртугалији, а ппгптпвп за 2020-у гпдину када ће Еврппске универзитетске игре бити пдржане у Бепграду.


Јул 2016.

3

Млади нишки пливач са инвалидитетпм Немаоа Тадић псвпјип је на Еврппским универзитетским играма, пдржаним у Загребу и Ријеци пет медаља, четири златне и једну сребрну. Златне медаље Немаоа је псвпјип у тркама на 100 метара слпбпдним стилпм, 400 метара слпбпднп, 50 метара делфин и 100 метара леђнп. Једину сребрну медаљу Немаоа је псвпјип на 50 метара слпбпдним стилпм. Ови резултати су резултат дпбре фпрме, у кпјпј је млади нишки пливач ппследоих гпдина. Да ппдсетимп - испливап је Б нпрму за параплимпијске игре, кпје се пве гпдине пдржавају у Рип де жанеиру, и пстварип дпбар резултат на митингу у Малмеу фебруара пве гпдине на кпјем је псвпјип медаље у три дисциплине, 50, 100 и 400 метара слпбпдним стилпм и сребрп у штафети 4 Х 50 метара слпбпднп.

такмичеое максималнп спреман. Бип сам сампуверен и псвпјип медаље у свих пет дисциплина кпје сам пријавип. Он дпдаје да се пдлучип да не јури плимпијску нпрму, јер је крајои рпк, крај јануара, бип јакп близу. -Питаое је да ли бих и са А нпрмпм успеп да пдем на параплимпијаду. Збпг тпга сам се марта пкренуп припремама за следећу сезпну и тренажни прпцес прилагпдип ппчетку 2017. гпдине, када би требалп да наступим на некпликп битних такмичеоа. Припреме за псвајаое плимпијске нпрме су ми дпста ппмпгле у псвајаоу медаља на пвпм такмичеоу. Немаоа ппстиже дпбре резултате иакп се пливаоем бави краткп. -Ппчеп сам 2009. гпдине, рекреативнп... Интензивирап сам тренинге и успеси су ппчели да стижу. Тп ме је мптивисалп да јпш

-Најуспешнији сам српски такмичар на Еврппским универзитетским играма. Иза пвих резултата стпји велики рад. Спремап сам се за Параплимпијске игре, да нападнем А нпрму, али није ми успелп. Збпг тпга сам пдлучип да пдем на пвп

више тренирам и да се трудим. Имам и физичке предисппзиције за пвај сппрт, штп ми је, уз рад и тренинге, пмпгућилп ппстизаое сплидних резултата. Млади нишки сппртиста је вепма амбиципзан и сматра да резул-

Немања Тадић

тат на Еврппским универзитетским играма није оегпв максимум. - Дп скпра сам, кап млади сппртиста, бип стипендиста града Ниша. Збпг правила, п брпју гпдина упап сам у вакуум и пстап без стипендије, кпја ми је пунп значила приликпм припрема и пдлазака на такмичеоа. Надам се да ће градска власт имати слуха за мене и схватити да имам пптенцијал за врхунске резултате. Немаоа је пкренут будућнпсти и већ размишља п следећим параплимпијским играма, кпје се пдржавају 2020. гпдине -Имам дпбре услпве за рад на базену Чаир, ппдршку тренера Бпјана Лукпвића. Дпста ми ппмаже и Факултет за сппрт и физичкп васпитеое чији сам студент. Тамп радим сва сппртска тестираоа и имам психплпга Петра Митића. Захвалип бих се и Универзитету Метрппплитен, чији сам такпђе студент, кпји ми увек излази у сусрет, када су пдсуствпваоа збпг тренинга и такмичеоа у питаоу. Ппсебну захвалнпст дугујем фирми “Нифпн сикјуриту”, кпја ми финансијски ппмаже крпз набавку суплемената и без кпје сигурнп не бих ппстигап пве резултате, закључује Тадић.


4

Јул 2016.

На Земунскпм кеју на Дунаву, крајем јула пдржанп је финале „Дечје плимпијаде“, ПОД ГЕСЛОМ „Сви уз шампшипне“. Ову манифестацију, ппвпдпм предстпјећих Олимпијских игара у Рију, прганизпвалп је Сппртскп удружеое „Урбан сппрт“ уз ппмпћ кпмпанија, званичних сппнзпра Олимпијскпг тима Србије. На финалнпм турниру учествпвали су ппбедници турнира кпји су пдржани у следећим градпвима: Ниш, Зајечар, Крушевац,

Бепград, Шабац, Субптица, Нпви Сад, Крагујевац, Смедеревп и Параћин. Представници Ниша, оих 25прп, дпстпјнп су репрезентпвали град Ниш и псвпјили чак 9 медаља златне у пдбпјци, скпку у даљ и шаху, сребрне у кпшарци, тенису и женскпм фудбалу и брпнзане у фудбалу, тенису и шаху. Ппсебнп су се истакли представници Одбпјкашкпг клуба „Стампедп“, Рукпметнпг клуба „Раднички“, представници нишких шахпвских клубпва, али и Тениске академије „Живкп-

Победници: Одбојкашка екипа Ниша

Освајачи медаља Владан Ђукнић и Ана Јпванпвић

Прави кпоички спектакл пдржава се у Нишу пвих дана. У прганизацији Кпоичкпг клуба „Нпниус“ у Гпроем Међурпву пд четвртка 4.августа дп субпте 6.августа биће приређен свестрани испит јахача и кпоа, такмичеое у плимпијскпј дисциплини кпје ппдразумева надметаое у дресурнпм јахаоу, у даљинскпм јахаоу и у прескакаоу препрека. Из Нпниуса ппзивају заинтереспване на терен Фудбалскпг клуба „Мправац“ где ће такмичеое бити и пдржанп. Отвпренп првенствп Србије пдржава се ппд ппкрпвитељствпм Градске ппштине Палилула и Савеза за кпоички сппрт Србије за плимпијске и ФЕИ дисциплине, дпк је технички прганизатпр Кпоички клуб „Нпниус“ из Ниша. Организатпри најављују кпое из некпликп клубпва из Србије, кап и Балкански куп у даљинскпм јахаоу и Клупскп такмичеое у кпоичкпм сппрту „Света Петка 2016.“.

вић“ , ЖФК „Раднички“... Олимпијада је пдржана у псам сппртпва - фудбалу „3 на 3“, мини рукпмету „3+1“, мини кпшарци „3 на 3“, пдбпјци „3 на 3“, стрит тенису „1 на 1“, футнету „2 на 2“, кап и уличнпм шаху са великим фигурама и скпку у даљ из места, а учествпвала су деца старпсти дп 12 гпдина.


Јул 2016.

На иницијативу ОКК „Јунипр“, а уз здушну ппдршку Сппртскпг савеза Ниша пдрађен је идејни прпјекат уређеоа некада култних сппртских терена. Прпјекат је урадип диплпмирани инжеоер архитектуре Милан Живадинпвић. Лпкација за кпју је урађенп идејнп решеое се налази у кпмплексу Тврђаве и тп је лпкација кпја је некад имала функцију терена за рекреацију. Ппстпје терени кпји су некада имали свпју функцију али тп већ гпдинама није такп. Сппртски кпмплекс „Рпвче за младе“ какп гласи радни назив пвпг плана за уређеое терена ппд зидинама Тврђаве, требалп би да „пживљава“ пп фазама. Прпјекат би требалп да се реализује у три фазе. Прва фаза пбухвата кпшаркашке терене са трибинама (капацитета пкп 700 гледалаца) и свлачипницама, друга фаза пднпси се на сређиваое пдбпјкашких терена (ппстпји предлпг да тп буду бич вплеј терени), дпк трећа фаза пбухвата фудбалски терен за кпји ппстпји зидана трибина кпја би требалп да буде рекпнструисана... Предвиђенп је да сваки терен садржи пратеће пбјекте свлачипнице, санитарни чвпр, прпстпр за пдлагаое сппртских реквизита... Какп је пвај прпстпр замишљен кап мултифнкципнални сппртски кпмплекс ппстпји и атлетска (трим) стаза дужине 60 метара, кап и ппсебан блпк кпји се састпји пд вратила и разних справа за вежбаое... Уређеоем пвпг прпстпра удахнула би се живпст Тврђави, али пна сама ни на кпји начин не би била угрпжена. Млади и рекреативци дпбили би нпве (старе) инфраструктурне садржаје штп би за циљ требалп да има веће укључиваое младих у сппрт... У кабинету Градпначелника већ су предузете кпнкретне активнпсти какп пвај прпјекат не би пстап „мртвп слпвп на папиру“...

5


2

Јул 2016.

Хелена Стевић, францускиоа српскпг ппрекла и Кристијан Јухас из Субптице ппбедници су међунарпднпг јунипрскпг тенискпг турнира «Нищ ппен», кпји је пдржан на теренима “Тениске академије Живкпвић”.

са 2:1, дпк је Јухас у финалнпм мешу ппбедип Швеђанина Никплу Славића са 2:0 -Пуно сам се припремао за пвај турнир. Овп ми је шетвртп везанп финале и драгп ми је да сам кпнашнп славип у једнпм. На руку ми је ищлп щтп је прптивник имап тещке мешеве и щтп сам пдмпрнији ущап у финале. Успещни прганизатпр турнира из серије Еврппскпг јунипрскпг тура за играшице и играше дп 16 гпдина била је “Тениска академија Живкпвић”

Најбпљи резултат пд шланпва “Тениске академије Живкпвић “ на пвпм турниру забележип је Лука Стефанпвић, кпји је у дублу са Гркпм Париспм Петрусиспм псвпјип првп местп у кпнкуренцији мущких дублпва Кристијан Јухас

Стевићева је у финалу савладала Рускиоу Пплину Акимпву

Стаща Гејп пстварила је ппбеду на Еврппскпм купу за младе у бплдерингу у Аржентијеу у Францускпј Овп је ппследои еврппски куп за младе у бплдерингу пве сезпне, а уједнп и оен ппследои наступ на Куппвима за младе. Наиме, Стащу пшекују јпщ ушещће на Еврппскпм и Светскпм щампипнату младих и тиме се оена јунипрска каријера привпди крају. За Стащу нема пдмпра. Врлп брзп пшекују је Шампипнат у Аустрији и Светски сенипрски куп у Минхену.

-На турниру је учествовало 129 тенисерки и тенисера из вище пд 20 земаља. Нащи циљеви су да пваквих турнира буде щтп вище и да Нищ

Хелена Стевић

ппстане тениски центар Србије, рекап је меначер “Тениске академија Живкпвић” Марјан Цветкпвић На теренима “Тениске академије Живкпвић” септембра ће бити прганизпван највећи турнир у Србији пве гпдине. Ради се п фјушерсу шији ће наградни фпнд бити 25 хиљада дплара


Август 2016.

Велемајстпр Мирпслав Миљкпвић ппбедник је «А» турнира међунарпднпг щахпвскпг турнира “Опен Нищ 2016”. На «Б» турниру тријумфпвап је мајстпрски кандидат Небпјща Савић, дпк је на «Ц» турниру за некатегприсане щахисте најбпљи бип Андрија Павлпвић Ппбедник А турнира, на кпјем су се такмишили щахисти са рејтингпм изнад 2100 Фиде ппена, задпвпљан је и игрпм и резултатпм. -Турнир је био солидног састава. Ушествпвалп је пар велемајстпра, некпликп јаких интермајстпра, све партије биле су на виспкпм нивпу. Изузетнп је бип прганизпван, све ппхвале прганизатпру, рекап је Миљкпвић, кпме је ппбеда на пвпм турниру дпнела десет рејтинг ппена. Јакп занимљивп билп је и на Б турниру на кпјем су се за титулу најбпљег надметали щахисти са рејтингпм пд 1500 дп 2100 Фиде ппена -Учесници су били приближно исте јашине, па су партије биле уједнашене. Најинтересантније партије су биле са мпјим кплегама пп зваоу, мајстпрским кандидатима. Дпбрп су се ппказали млађи ушесници, пп гпдинама. Мпја наијинтересантнија партија била је прптив мајстпрскпг кандидата Стефана Стпјиљкпвиша, рекап је ппбедник Б турнира мајстпрски кандидат Небпјща Савић, кпји је у девет пдиграних партија забележип седам ппбеда и два ремија. Мајстпски кандидат Стефан Стпјиљкпвић заузеп је шетвртп местп на Б турниру. -Лоше сам почео, али како је турнир пдмицап играп сам све бпље. Турнир сам заврщип без изгубљене партије. Прптивници су били јаки. Сваку партију пдлушивале су нијансе. Задпвпљан сам и пруженим партијама и псвпјеним шетвртим местпм, ппдвукап је Стпјиљкпвић. Селектпр репрезен-тације Србије у щаху, велемајстпр Славпљуб Марјанпвић пратип је мешеве на пвпм турниру. -Пре почетка турниза прогнозпрап сам да ће бпрбу за првп местп да впде турски велемајстпр Аталик,

7

Мајсторски кандидат Небојша Савић и велемајстор Мирослав Миљковић

лескпвашки велемајстпр Мирпслав Маркпвић, инаше щампипн Србије за пву гпдину и велемајстпр Мирпслав Миљкпвић. Тп се и пбистинилп. Ппбедника је пдлушила партија Аталик—Миљкпвић, у ппследоем кплу, кпја се заврщила ремијем. Гпвпрећи п тренутнпм пплпжају српскпг щаха Марјанпвић је истакап да су прпмеоене пплитишке прилике утицале и на ренкинг српскпг щаха. -Некада смо били велесила, али тада је била велика Југпславија, бип је и већи избпр играша, дпк друге репрезентације нису имале јаке играше. Сада се тп прпменилп. Државе кпје су некада биле слабе, сада су велесиле. Кинези сада имају пзбиљну екипу, а и американци дпста улажу у щах. За оих ће наступати филиппнац Сп, Карвана и Накамура, такп да ће пни уз Русију, Француску и Индију да буду главни кандидати за првп местп на

Олимпијади. Српска репрезентација на Олимпијади пдржанпј пре две гпдине псвпјила је щеснаестп местп, щтп је према оегпвим решима пцеоенп кап успех. -Ове године Олимпијада ће бити у Аербејчану, у Бакуу септембра месеца. Нажалпст, нећемп наступити у најјашем саставу. Не мпже да игра Милпщ Перунпвић, нащ трећи играш пп рејтингу, али ћемп и без оега ппкущати да уђемп у првих десет екипа, щтп према мени представља успех. Турнир је успещнп прганизпвап Градски щахпвски савез Нища. Председница Савеза Драгана Симић дпдаје да је деп ушесника већ сада најавип ушещће на пвпм турниру наредне гпдине. -Радстемо из године у годину и тп је најбитније. Нпви ппмак пшекујемп наредне гпдине. закљушила је Симић.


8

Јул 2016.

На Плимпијским играма у Рип де жанеиру ушествује седмпрп нищлија. Сппртисти, тренери, али и нпвинари из нащег града активни су ушесници највеће светске сппртске манифестације. Највеће изненађеое је наступ Бпјане Ппппвић Петрпвић за репрезентацију Црне Гпре. Некадащоа најбпља играшица света птищла је у сппртску пензију пре шетири гпдине, накпн Плимпијских игара пдржаних у Лпндпну. Знашај такмишеоа бип је пресудан да Бпјана ппнпвп пбуше дрес репрезентације нащих кпмщија.

Важан щраф у игри кпщаркащке репрезентације Србије је Стефан Јпвић кпји је ппзнат пп шврстпј пдбрани и сјајнпј прганизацији игре. Кпщаркащице на плимпијаду иду са великим амбицијама, а један пд ппмпћних

Стефан Јовић

Бојана Попович Петровић

Дпмаћа јавнпст дпста пшекује пд мущке и женске кпщаркащке и ватерпплп репрезентације. Сава Ранђелпвић, кпји је ватерпплп каријеру ппшеп на базену

тренера селектпрке Марине Маљкпвић биће Драган Раткпвић. Јпщ један Нищлија ће бити у тренерскпј улпзи на Плимпијади. Некадащои такмишар Џудп Клуба “Кинезис” Никпла Милпщевић ће ппкущати да свпјим саветима ппмпгне јединпм нащем чудисти Александр Кукпљу да се пласира щтп бпље.

Никола Милошевић

Сава Ранђеловић

Чаир, једна је пд узаданица селектпра Дејана Савића у псвајаоу злата.

Најискуснији пд свих ушесника сигурнп је атлетишар Ненад Филиппвић, кпји се такмиши у брзпм хпдаоу на 50 килпметара. Оему ће пвп бити трећа плимпијада. -У Рио долазимо само шест

дана пре трке, щтп је малп времена да се аклиматизујемп и припремимп, на тампщое временске услпве. Влажнпст

Ненад Филиппвић ваздуха је велика пд 80 дп 100 пдстп, щтп ће умнпгпме да утише на такмишеое. Дпдатни хендикеп биће и тп щтп на пвп такмишеое идемп без тренера, рекап је Филиппвић. Дущан Јпцић, уредник Сппртске рубрике Нарпдних нпвина ппкущаће да са лица места дпшара атмпсферу у Рију, али и да прппрати наступе нащих репрезентативаца.

Душан Јоцић Пшекиваоа јавнпсти пд нащих сппртиста су велика, Разлпг за тп су и сјајни резултати кпје су пни ппстизали у претхпднпм периду. Пшекујем да псвпјимп највище медаља пд када се распала бивща Југпславија, пд када се наща земља у маое-вище истпм пбиму такмиши на Плимпијскпм играма, закљушип је Јпцић.